Gradjanske inicijative

OTVORENO PISMO Federiki Mogerini

Filip Mladenović RSS / 25.08.2018. u 01:22

Predlog za razmišljanje
Predlog za razmišljanje
Poštovana gospođo Mogerini,

najpre da Vam se kao gradjanin Srbije i kao novinar zahvalim što je Vaš prioritet, kao visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost, upravo Zapadni Balkan, odmah nakon pitanja evropske bezbednosti i odbrane.

Motivi ovog otvorenog pisma nisu ni politički, ni ideološki, već ljudski i gradjanski.

Imajući u vidu činjenice da je Rezolucija UN 1244 još uvek važeća, da 5 država - punopravnih članica EU nisu priznale nezavisnost Kosova (Grčka, Rumunija, Slovačka, Španija i Kipar) i da aktuelni režimi Hašima Tačija i Aleksandra Vučića zbog nedemokratičnosti i korumpiranosti nisu u stanju da postignu nikakav dogovor, nameće se predlog za razumno rešenje komplikovanih odnosa Beograda i Prištine:

Tek kada sve države Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije biće moguć OTVOREN I DEMOKRATSKI dijalog izmedju Beograda i Prištine, koji će rezultirati istorijskim dogovorom i pravno obavezujućim sporazumom.

Drugim rečima, narednih 10 godina, do 2028, kosovsko pitanje bilo bi PRIVREMENO stavljeno u fioku radnog/okruglog stola, dok bi na tom istom stolu bila važnija i presudnija pitanja za stanovništvo čitavog Zapadnog Balkana: reforme društava, država i ekonomija, koje će omogućiti punopravno članstvo u Evropskoj uniji najkasnije do 2028.

Ovaj istorijski tajm aut u trajanju od 10 godina razumni i civilizovani deo srpskog društva mora iskoristiti ne samo za finiširanje neodložnih reformi, definisanih sa 35 poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, nego i za normalizaciju odnosa i za pomirenje sa svim narodima ex Jugoslavije, a pre svega sa gradjanstvom albanskog, bošnjačkog i hrvatskog porekla.

Predlogom da se rešenje kosovskog pitanja odloži za 10 godina, kada će okolnosti biti povoljnije i u ekonomskom i u socijalnom smislu, sa drugačijim političarima od aktuelnih, sa NATO paktom kao garancijom mira i Evropskom unijom kao političkim, ekonomskim, kulturnim, civilizacijskim... okvirom za poštovanje i primenu ljudskih prava i sloboda, izbegava se dalja blokada neophodnih reformi u državama Zapadnog Balkana, onemogućava demagoško zaklanjanje dva nedemokratska režima iza kosovskog pitanja i glavna, odlučujuća reč se prepušta Evropskoj uniji, koja će ovim predlogom ne samo izbeći dalja unutrašnja sukobljavanja oko (ne)priznavanja nezavisnosti Kosova, nego i dodatno biti motivisana da što više pomogne u neophodnim reformama i pripremama svih država Zapadnog Balkana za punopravno EU članstvo.

Tokom proteklih godina sve veći broj mladih ljudi odlazi i sa Kosova i iz Srbije u razvijene zemlje EU, jer su NEZAPOSLENI. Zato što ne vide nikakvu perspektivu. Zato što im je dosta staromodnih tema poput prošlosti, mitova, granica...

U ovom Otvorenom pismu želim da navedem primer Grčke, koja je punih 8 godina bila bez finansijskog suvereniteta zbog ogromnih dugova. Bila je nadzirana od strane EU. Na sreću, od ovog avgusta 2018. više nije tako.
Slično predlažem i za rasplitanje kosovskog čvora: narednih 10 godina velika pomoć Evropske unije za krupne reforme i u Srbiji i na Kosovu, u cilju ispunjavanja uslova iz 35 pristupnih poglavlja za punopravno EU članstvo.
U slučaju Grčke to je bilo 8 godina i pokazalo se uspešnim uz veliku pomoć EU (60 milijardi evra). Zašto to isto ne uraditi i u slučaju Srbije i Kosova tokom narednih 10 godina?

Grčkoj je ta pomoć bila potrebna zbog pretnje bankrotstva, sa svim razornim ekonomskim i socijalnim posledicama po gradjanstvo te zemlje.

I Srbiji preti opasnost bankrotstva, ali ne finansijskog, već političkog i državnog, sa svim razornim ekonomskim i socijalnim posledicama po gradjanstvo te zemlje.

EU pomoć i grejs period od 10 godina za rešenje kosovskog pitanja je razuman i nužan potez. Civilizovan ustupak sličan kao i Grčkoj!
Pa tek kada sve države Zapadnog Balkana budu u sastavu EU, onda krenuti sa rešavanjem kosovskog pitanja. Dakle, predlažem promenu redosleda političkih poteza: najpre prijem svih država Zapadnog Balkana u EU, a potom rešavanje odnosa Beograda i Prištine.

Na kraju ovog Otvorenog pisma želim da citiram izjavu ministra inostranih poslova BJR Makedonije Nikole Dimitrova, koji je nedavno rekao "Gardijanu" da je jedina "održiva vizija stabilnog Balkana ona u kojoj granice nisu bitne - region prijateljskih zemalja koje su članice EU".

Srdačni pozdravi,
Filip Mladenović, Novi Beograd, Srbija

P.S. Otvoreno pismo poslato je elektronskom poštom Federiki Mogerini, Maji Kocijančič, Johanesu Hanu i EU delegaciji u Srbiji.

English version:

Dear Mrs. Mogherini,

First of all, as a citizen of Serbia and as a journalist, I thank you for your priority as EU High Representative for Foreign Affairs and Security, just the Western Balkans, immediately after the issue of European security and defense.

The motives of this open letter are neither political nor ideological, but human and civic.

Bearing in mind the fact that UN Resolution 1244 is still valid, five states - full members of the EU have not recognized the independence of Kosovo (Greece, Romania, Slovakia, Spain and Cyprus) and that the current regimes of Hashim Thaci and Aleksandar Vucic for undemocratic and corruption are not in order to reach any agreement, a proposal for a reasonable solution to the complicated relations between Belgrade and Pristina is imposed:

Only when all the countries of the Western Balkans become members of the European Union it will be possible OPEN and DEMOCRATIC dialogue between Belgrade and Pristina, which will result in a historic agreement and a legally binding agreement.

In other words, for the next 10 years, by 2028, the Kosovo issue would be TEMPORARY placed in the drawer of the working / round table, while at that same table the issues of the population of the entire Western Balkans would be more important: reforms of societies, states and economies, which would enable full membership in the European Union no later than 2028.

This historic TIME-OUT for 10 years, a reasonable and civilized part of the Serbian society must use not only to finalize the immediate reforms defined in the 35 chapters in the accession negotiations with the European Union, but also to normalize relations and reconcile with all the ex-Yugoslavia nations, primarily with the citizenship of the Albanian, Bosnian and Croatian origins.

With the proposal to postpone the solution of the Kosovo issue for 10 years, when the circumstances will be more favorable both in economic and social terms, with different politicians from the current, with the NATO pact as a guarantee of peace and the European Union as a political, economic, cultural, civilization... framework for respect and implementation of human rights and freedoms, avoiding further blocking of the necessary reforms in the Western Balkan countries, prevents the demagogic shielding of the two undemocratic regimes behind the Kosovo issue, and the main, decisive word is left to the European Union, which will not only avoid further internal clashes around non-recognition of Kosovo's independence, but also to be further motivated to help more in the necessary reforms and preparations of all Western Balkan countries for full EU membership.

Over the past years, an increasing number of young people have gone from Kosovo and from Serbia to developed EU countries because they are UNEMPLOYED. Because they do not see any perspective. Because they are sick of old-fashioned themes like past, myths, boundaries ...

In this Open Letter, I want to give an example of Greece, which for eight years was without financial sovereignty due to huge debts. Greece was controlled by the EU. Fortunately, since this August 2018, it's no longer the case.

Similarly, I propose to unravel the Kosovo node: the next 10 years will be time for great help from the European Union for major reforms both in Serbia and Kosovo, in order to fulfill the conditions from the 35 accession chapters for full EU membership. In the case of Greece, this was 8 years and it was successful with the EU help (60 billion euros). Why not do the same in the case of Serbia and Kosovo over the next 10 years?

Greece needed this help because of the threat of bankruptcy, with all the devastating economic and social consequences for the citizenship of that country. And Serbia is threatened by bankruptcy, but not financial, than political and state, with all the devastating economic and social consequences for the citizenship of that country. EU assistance and a grace period of 10 years for resolving the Kosovo issue is a reasonable and necessary move. Civilized compromise is similar to Greece!

Only when all the countries of the Western Balkans are part of the EU, then start with resolving the Kosovo issue. So, I propose a change in the order of political moves: first of all, the admittance of all the Western Balkan countries to the EU, and then the resolution of the relations between Belgrade and Pristina.

At the end of this Open Letter, I would like to quote the statement of the Foreign Minister of the FYR Macedonia, Nikola Dimitrov, who recently told to "Guardian" that the only "sustainable vision of a stable Balkans is the one in which the borders are not important - the region of friendly countries that are members of the EU".

Best regards,

Filip Mladenovic, New Belgrade, Serbia

 

AtačmentiKomentari (188)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Filip Mladenović Filip Mladenović 14:32 26.08.2018

Re: aj zdravo

"Kad racionalni um i moć rasuđivanja uzmiču, tad iracionalnost i bezumlje odmah uzmu maha. Tada imamo ljude koji veruju da stolovi lete, da NLO sasvim sigurno postoji, da ne umiremo; da kad tobože umiremo, onda se pretvorimo u ekto plazmu koja odlazi na neki drugi svet. U našoj civilizaciji iracionalno je opet uzelo neverovatno mnogo maha. Kažem: stanite! Recimo ne iracionalnom i nerazumnom. Nastavimo tradiciju velikih prosvetitelja ali ipak nemojmo misliti kao Volter, nismo više u 18.veku. Uzmimo u obzir današnji odnos snaga na ideološkom, političkom, intelektualnom polju.

Dosta više sa Biblijom, islamom, Isusom, Kuranom... Religija je mržnja prema životu, sredstvo manipulacije, instinkt smrti... Šta se hrišćanima nudi za uzor? Krst - instrument za mučenje. Nude nam da oponašamo nekog ko je razapet na krst, ko je patio, ko je proboden kopljem. Nekog kome su stavili krunu od trnja. Kažu da treba da težimo tom Hristovom stradanju, da bismo postigli svoje spasenje... Kažu nam da ovozemaljski život nije život, već da je istinski život onaj večni, zagrobni život. Priznaćete, to je vrlo ekstravagantna fikcija. Takođe, kažu: - Mrzite ovaj život, želje, strasti, nagone, seksualnost... Sve što vam čini zadovoljstvo, jer je to sve greh. Jesti, piti je greh, seksualnost, uživanje... Ispada da je živeti greh. Kažu da žene izazivaju požudu, libido, to je praroditeljski greh. Znači, žene su za to krive. Zabranjuje se seksualnost, propoveda se čednost i celibat. Ako se toga ne možemo pridržavati Sveti Pavle je voljan da stupimo u brak, da se držimo monogamije i da imamo seks zarad potomstva. Zar to nije preziranje života?!" Mišel Onfre
milanb milanb 17:34 26.08.2018

Re: aj zdravo

Filip Mladenović
"Kad racionalni um i moć rasuđivanja ...


Занимљиво је да се на разум и моћ расуђивања позива неко ко је за себе написао да је "југословенски новинар" у биографији на Вордпресу.
g.radicevic g.radicevic 22:00 26.08.2018

Re: aj zdravo

"југословенски новинар"


kad imamo ''jugoslovensko sportsko društvo'', što ne i novinara.
u Srbiji je sve moguće
freehand freehand 22:07 26.08.2018

Re: aj zdravo

g.radicevic
"југословенски новинар"


kad imamo ''jugoslovensko sportsko društvo'', što ne i novinara.
u Srbiji je sve moguće

Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?
Filip Mladenović Filip Mladenović 00:44 27.08.2018

Re: aj zdravo

g.radicevic
"југословенски новинар"


kad imamo ''jugoslovensko sportsko društvo'', što ne i novinara.
u Srbiji je sve moguće


I Jugoslovensko dramsko pozorište...
aureus aureus 00:58 27.08.2018

Re: aj zdravo

Filip Mladenović
g.radicevic
"југословенски новинар"


kad imamo ''jugoslovensko sportsko društvo'', što ne i novinara.
u Srbiji je sve moguće


I Jugoslovensko dramsko pozorište...

A u Zagrebu je postojala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti čak i onda kad Jugoslavije još nije bilo. Akademija je pod tim imenom osnovana u Zagrebu 1867. godine.
Prvi predsjednik JAZU bio je Franjo Rački, a generalnog sekretara zvali su da dođe iz Beograda. Bio je to čuveni Đuro Daničić.

tasadebeli tasadebeli 08:38 27.08.2018

Re: aj zdravo

aureus
Filip Mladenović
g.radicevic
"југословенски новинар"


kad imamo ''jugoslovensko sportsko društvo'', što ne i novinara.
u Srbiji je sve moguće


I Jugoslovensko dramsko pozorište...

A u Zagrebu je postojala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti čak i onda kad Jugoslavije još nije bilo. Akademija je pod tim imenom osnovana u Zagrebu 1867. godine.
Prvi predsjednik JAZU bio je Franjo Rački, a generalnog sekretara zvali su da dođe iz Beograda. Bio je to čuveni Đuro Daničić.
Али је данас, 151 годину касније то Хрватска академија знаности и умјетности. ХАЗУ.

А у Београду су и даље југословенска друштва новинара, југословенски спортски клубови, југословенско позориште... И ко зна шта још и колико њих који тај епитет сматрају себи сасвим прирођеним и сасвим природним и нормалним и у 2018. години, скоро три деценије после распада те државе Југославије по принципу куд који, мили моји, журка је готова (дош'о шумар и све нас истерао из шуме, к'о у оном вицу о партизанима и Немцима).

Па ми ту онда то и није баш јасно... Мислим, чему онда тај епитет југословенско, југословенски у Београду када више немаш с ким да будеш Југословен осим са неким Србима и Београђанима?

Или можда постоји чак и нека тенденција да и у Београду током времена, полако и постепено као и у тој Југославији, тај епитет југословенско, југословенски прерасте такође у хрватско, хрватски? (ЛИНК)

Па се зато тако упорно обдржава тај епитет југословенски/југословенско чак и у Београду, главном граду државе Србије и престоници матичне државе свих Срба ма где год они данас живели?Ево, ја могу на пример да ти потврдим, пошто радим у области која је по том питању директно заинтересована, како лобији издавача школских уџбеника у Србији од којих ниједан осим Завода за издавање уџбеника није у српским рукама, тј. и капитал и профит нису у српским рукама (а профит огроман, Србија сваке године има око 600 000 ученика основних и средњих школа; само комплет читанка, граматика, радна свеска за српски језик за било који разред од 5. до 8. основне школе је око 2000 динара; да не рачунамо колико то изађе онда за све школске предмете; па пута број ученика) утичу на институције државе Србије јер је најновији закон о Основама система образовања и васпитања, заједно са пратећим му правилницима и прописима о изменама школских планова и програма (наравно, и уџбеника да млађа деца не би могла да користе уџбенике старије браће и сестара), донет баш на притисак тих лобија издавача иза којих стоји немачки, словеначки и хрватски капитал. И куда, наравно, одлази и профит од продаје школских уџбеника у Србији.

(Мада, мене опет све то и не изненађује толико када погледаш ко се све изређао као председник Привредне коморе Србије уназад 20 година... Чадеж, па Сертић, па Милош Бугарин, па... Ма... Мрзи ме даље и да набрајам даље ко се све ту изређао после 2000. године.)

Шта га знам... Треба ипак мислити на време о томе, а не као 1918. грлом у јагоде, па да се опет заглави нека јагода у грлу.

Молим, обратити пажњу како то Буда из Вокс клуба у Љешкој улици на Бановом брду овде то лепо каже:"...диљем наше лијепе балканске уније...Е! Мало је било шала, али све у реду...". (На 1:20 - ЛИНК)
tasadebeli tasadebeli 09:09 27.08.2018

Re: aj zdravo

Filip Mladenović
"Kad racionalni um i moć rasuđivanja uzmiču, tad iracionalnost i bezumlje odmah uzmu maha. Tada imamo ljude koji veruju da stolovi lete, da NLO sasvim sigurno postoji, da ne umiremo; da kad tobože umiremo, onda se pretvorimo u ekto plazmu koja odlazi na neki drugi svet. U našoj civilizaciji iracionalno je opet uzelo neverovatno mnogo maha. Kažem: stanite! Recimo ne iracionalnom i nerazumnom. Nastavimo tradiciju velikih prosvetitelja ali ipak nemojmo misliti kao Volter, nismo više u 18.veku. Uzmimo u obzir današnji odnos snaga na ideološkom, političkom, intelektualnom polju.

Dosta više sa Biblijom, islamom, Isusom, Kuranom... Religija je mržnja prema životu, sredstvo manipulacije, instinkt smrti... Šta se hrišćanima nudi za uzor? Krst - instrument za mučenje. Nude nam da oponašamo nekog ko je razapet na krst, ko je patio, ko je proboden kopljem. Nekog kome su stavili krunu od trnja. Kažu da treba da težimo tom Hristovom stradanju, da bismo postigli svoje spasenje... Kažu nam da ovozemaljski život nije život, već da je istinski život onaj večni, zagrobni život. Priznaćete, to je vrlo ekstravagantna fikcija. Takođe, kažu: - Mrzite ovaj život, želje, strasti, nagone, seksualnost... Sve što vam čini zadovoljstvo, jer je to sve greh. Jesti, piti je greh, seksualnost, uživanje... Ispada da je živeti greh. Kažu da žene izazivaju požudu, libido, to je praroditeljski greh. Znači, žene su za to krive. Zabranjuje se seksualnost, propoveda se čednost i celibat. Ako se toga ne možemo pridržavati Sveti Pavle je voljan da stupimo u brak, da se držimo monogamije i da imamo seks zarad potomstva. Zar to nije preziranje života?!" Mišel Onfre
Тај исти Мишел Онфре је у свом Хедонистичком манифесту написао и ово. (ЛИНК)Само треба мало пажљивије читати.

Или, ако се и чита пажљиво, онда треба имати макар толико интелектуалног поштења у себи, па не наводити само и искључиво, селективно, оне цитате који на нашу сопствену слику света, ставове, настојања да нешто постигнемо својим јавним дебатовањем или да просто испинујемо јавну реч јер смо тако навикли и тако су нас научили још од оних дана детињства с пионирским марамама и слетовима на стадиону Југословенске народне армије, легну онако као што будали легне шамар.
principessa_etrusca principessa_etrusca 09:19 27.08.2018

Re: aj zdravo

Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?


Није проблем у Филиповим југо-наклоностима, већ у томе да је "југословенски новинар" непостојећа категорија, исто као што би биле "совјетски новинар" или "чехословачки новинар", да не кажем "аустро-уграски новинар". :)
tasadebeli tasadebeli 09:28 27.08.2018

Re: aj zdravo

principessa_etrusca
Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?


Није проблем у Филиповим југо-наклоностима, већ у томе да је "југословенски новинар" непостојећа категорија, исто као што би биле "совјетски новинар" или "чехословачки новинар", да не кажем "аустро-уграски новинар". :)


Принцезо, јеси ти читала "Новинарство у Тенесију" Марка Твена?


Novinarstvo u Tenesiju" (1869)

"Liječnik mi je radi zdravlja preporučio južnu klimu, pa sam otputovao u Tennessee i zaposlio se u "Jutarnjoj slavi i ratnom pokliku" okruga Johnson kao zamjenik urednika. Kad sam se javio na dužnost, zatekao sam glavnog urednika kako sjedi zavaljen na stolici na tri noge, s nogama na stolu od borovine. U sobi je bio još jedan stol od borovine i još jedna osakaćena stolica, jedno i drugo napola zatrpano novinama, izrescima i listovima rukopisa. Bijaše tu i drven sandučić pijeska posut opušcima cigara i ižvakanim duhanom, i peć kojoj su vratašca visila na gornjem stožeru. Glavni je urednik imao na sebi crni sukneni redengot s dugačkim skutima i bijele platnene hlače. Čizme mu bijahu malene i lijepo ulaštene. Nosio je košulju ukrašenu čipkama, velik prsten pečatnjak, visok ovratnik zastarjela kroja i karirani vratni rubac kojemu se krajevi visili. Moda iz doba oko 1848. Pušio je cigaru i tražio u mislima neku riječ, a mrseći rukom kosu dobrano se bio raščupao. Bio je strašno namrgođen, pa pomislih da smišlja neobično zamršen uvodnik.

Reče mi da uzmem ostale novine, da ih prelistam i sastavim »Duh štampe u Tennesseeju«, sažimajući u tom članku sve što mi se čini da je u njima zanimljivo.

Napisao sam ovo:

Duh štampe u Tennesseju
Urednici polutjednika "Potres" očito su u zabludi što se tiče željeznice Ballyhack. Kompanija ne kani ostaviti Buzzardville po strani. Naprotiv, ona ga smatra za jednu od najvažnijih točaka na toj pruzi i, prema tome, nikako ga ne želi omalovažiti. Gospodi će iz Potresa, naravno, biti drago da isprave tu pogrešku.

Cijenjeni gospodin John W. Blossom, vrsni urednik "Groma i bojnog zova slobode" iz Higginsvillea, doputovao je jučer u naš grad. Odsjeo je kod Van Burena.

Primjećujemo da je naš kolega iz "Jutarnjeg urlika" u Mud Springsu upao u zabludu posumnjavši da je izbor Van Wertera gotova stvar, ali će bez sumnje otkriti svoju pogrešku prije nego što ovo upozorenje stigne do njega. Jamačno su ga zavarali nepotpuni izborni izvještaji.

Drago nam je pribilježiti da grad Blathersville pregovara s nekom gospodom iz New Yorka da poploče* tako reći neprohodne ulice u tom gradu Nicholsonovim pločnikom. "Dnevni hura" umješno podupire taj korak i čini se da vjeruje u konačni uspjeh.

Predao sam rukopis glavnom uredniku da ga primi, dotjera ili baci u koš. Pogledao ga je i smrknuo se. Preletio je očima stranice, a izraz mu lica postade zlokoban. Nije bilo teško vidjeti da nešto nije u redu. Uskoro je skočio i viknuo:

— Grom i pakao! Mislite li vi da ću ja tako govoriti o toj bagri? Mislite li da će moji pretplatnici podnijeti takvu limunadu? Dajte mi pero!

Nikad u svom životu nisam vidio nijedno pero da tako zlobno škripi i drlja, ni da tako nesmiljeno ruje ponečijim glagolima i pridjevima. Kad je bio u jeku posla, netko je kroz otvoreni prozor pucao u njega i narušio simetriju mog uha.

- Ah - reče on - to je ona hulja Smith, iz Moralnog vulkana, trebao je jučer doći. - Pa trgne iza pasa mornarički revolver i opali. Smith klone, pogođen u kuk. Pogodak omete Smitha, koji je baš drugi put gađao, pa on osakati jednog stranca. To sam bio ja. Ostao sam tek bez jednog prsta.

Tada glavni urednik nastavi precrtavati i umetati. Baš kad je završio, ručna granata sletje niz dimovod i raz-nese peć na tisuću komadića. Međutim, nije nanijela nikakve druge štete osim što je meni jedan zalutali komad izbio dva zuba.

- Peć je potpuno upropaštena - reče glavni urednik.

Rekoh da mi se čini da jest.

- Ama, nije važno, neće nam ni trebati pri ovakvom vremenu. Znam tko je to učinio. Uhvatit ću ja njega. Dakle, evo kako je trebalo napisati taj članak.

Uzeh rukopis. Bio je sav išaran, isprekrižan i nadopunjen, tako da ga ni rođena majka, da ju je imao, ne bi prepoznala. Sad je ovako glasio:

Duh štampe u Tennesseju

Oni okorjeli lašci iz polutjednika "Potres" očito se trude da podvale plemenitom i viteškom narodu još jednu od svojih gnusnih i odvratnih laži o najslavnijoj zamisli devetnaestog stoljeća, željeznici Ballyhack. Ideja da će Buzzardville biti ostavljen po strani ponikla je u njihovim trulim mozgovima - ili, bolje reći, u onoj žabokrečini koji oni smatraju za mozgove. Bolje će im biti da povuku tu laž ako žele spasiti svoje pokvarene gmazov-ske lešine od bičevanja koje su tako obilato zaslužili.

Ono magare, Blossom, iz "Groma i bojnog zova slobode" u Higginsvilleu, opet je ovdje, nabija ognjište Van Burenovima.

Primjećujemo da je ona budalasta hulja iz "Jutarnjeg urlika" u Mud Springsu, sklon kao i obično lažima, objavio da Van Vester nije izabran. Bogomdano je poslanje novinarstva da širi istinu, da iskorjenjuje zablude, da odgaja, produhovljuje i uzdiže ton javnog morala i vladanja, te da čini sve ljude blažima, ćudorednijima, milosrdnijima i u svakom pogledu boljima, i pobožnijima, i sretnijima; pa ipak, taj gadni nitkov kalja svoj visoki poziv neprestano šireći laži, klevete, prljavštine i prostote

Blathersville želi nekakav Nicholsonov pločnik - a potrebniji su mu zatvor i ubožnica! Zamislite pločnik u bijednu gradiću koji se sastoji od dvije pamučare, jedne kovačnice i one bijede od novina, "Dnevnog hura!" Ona gnjida, Buckner, koji ureduje "Hura", naklapa o tom poslu po svom običaju glupavo, vjerujući da govori pametno.

- Eto, tako se piše - oštro i točno. Od pekmezastog novinarstva meni se smuči.

Nekako u to vrijeme dolete kroz prozor opeka, uz silan trijesak, i dobrano me tresne u leđa. Povukoh se izvan domašaja - osjetih da smetam.

Šef reče:

- To je sigurno pukovnik. Očekujem ga već dva dana. Začas će biti ovdje.

Imao je pravo. Pukovnik se pojavio na vratima časak kasnije, s kuburom u ruci.

Reče:

- Gospodine, imam li čast govoriti s kukavicom koja uređuje ovaj šugavi list?
- Imate. Sjedite, gospodine! Pazite na stolicu, nema jedne noge. Čini mi se da imam čast govoriti s pokvarenim lažljivcem, pukovnikom Blatherskiteom Tecumsehom?

- Točno, gospodine. Treba da izravnam neke račune s vama. Ako nemate drugog posla, možemo početi.

— Morao bih dovršiti jedan članak O ohrabrujućem napretku moralnog i intelektualnog razvitka u Americi, ali ima vremena. Počnite!
Oba pištolja grunuše u isti mah. Urednik ostade bez jednog uvojka, a pukovnikovo tane završi svoju karijeru u mesnatom dijelu mog bedra. Pukovnikovo lijevo rame bijaše malo potkresano. Iznova opališe. Ovaj put obojica promašiše, ali ja dobih svoj dio, pogodak u ruku. Nakon trećeg pucanja oba su gospodina bila lakše ranjena, a meni je hitac raznio zglob na prstu. Tada rekoh da bih htio izići u šetnju jer je posrijedi privatni posao, a ja sam toliko delikatan da se neću više upletati. Ali me oba gospodina zamoliše da ostanem na svom mjestu, uvjeravajući me da im nimalo ne smetam.

Tada su porazgovarali o izborima i o ljetini dok su ponovo punili pištolje, a ja se latih previjanja svojih rana Ali domalo opet živo pnpucaše, a svaki hitac pogodi nekog - međutim, valja napomenuti da je pet od šest zapalo mene Šesti je smrtno ranio pukovnika, koji pripomene, pokazujući profinjen smisao za humor, da će se sad morati oprostiti s nama jer ima posla u gradu Tada se raspita gdje je pogrebnik i ode

Urednik se okrene meni i reče:

— Očekujem goste na ručak pa se moram spremiti. Učinit ćete mi uslugu ako izvršite korekturu i primite stranke

Lecnuh se malo pri pomisli na primanje stranaka, ali bijah toliko omamljen od pucnjave koja mi je još zvonila u ušima da se nisam sjetio da išta kažem.

On proslijedi:

— Doći će Jones u tri sata - izbičujte ga! Gillespie će možda navratiti nešto prije - izbacite ga kroz prozor! Ferguson će biti ovdje oko četiri - ubijte ga! To će biti sve za danas, čini mi se. Ako budete imali vremena, možete napisati žučljiv članak o policiji - dobro iske-fajte glavnog inspektora. Volovske su žile pod stolom, oružje je u ladici, municija tamo u kutu, šarpija i zavoji gore u pretincima U slučaju nesreće, otiđite dolje, kLancetu, kirurgu. On oglašuje kod nas - a mi se zato liječimo kod njega.

I ode. Protrnuh. U iduća tri sata bio sam u tako strašnim opasnostima da sam posve izgubio svoj duševni mir i svu svoju veselost. Gillespie je navratio i bacio mene kroz prozor. Jones je stigao točno na vrijeme, a kad sam se spremio da ga izbičujem, preoteo mi je posao. U susretu s jednim neznancem, koji nije bio predviđen u programu, ostao sam bez skalpa. Jedan drugi neznanac, po imenu Thompson, načinio mi je od odjeće jadnu i kukavnu hrpu dronjaka. I najposlije, stjeran u kut i opkoljen bjesomučnom gomilom urednika, varalica, političara i ukoljica koji su divljali i psovali i mahali oružjem oko moje glave, dok nije posvuda u zraku sve sijevalo od blijeska čelika, baš sam podnosio ostavku na svoj položaj kad stiže glavni urednik, a s njim skupina ushićenih i oduševljenih prijatelja. Tada nastade takav metež i pokolj da ga nijedno ljudsko pero, pa ni čelično, ne bi moglo opisati. Ljude su ubijali, probadali, raščerečivali, dizali u zrak i bacali kroz prozor. Slijedila je kratkotrajna provala mračnog bogohuljenja protkanog zamršenim i mahnitim ratničkim plesom, a onda je svemu bio kraj. Nakon pet minuta zavladala je tišina, a okrvavljeni urednik i ja sjedili smo sami nad krvavim ostacima što su ležali na podu oko nas.

On reče:

- Zavoljet ćete ovo mjesto kad se priviknete na nj.

Odvratih:

- Morat ću vas zamoliti da mi oprostite; mislim da bih mogao nakon nekog vremena pisati kako vi želite; čim bih stekao malo prakse i naučio jezik, vjerujem da bih mogao.
Ali, da vam kažem po istini, takva snaga izraza ima svoje nezgodne strane, i čovjek je izložen smetnjama. Vidite i sami. Svrha je snažnog pisanja, bez sumnje, uzdizanje čitalaca, ali ja opet ne volim privlačiti toliku pažnju koliku ono izaziva. Ja ne mogu pisati na miru kad me ometaju koliko su me danas ometali.Prilično volim ovo mjesto, ali ne volim da me ostavljate ovdje da primam stranke. Doživljaji su neobični, priznajem, pa i zabavni, u neku ruku, ali nisu pravedno raspodijeljeni.

Jedan gospodin puca u vas kroz prozor a osakati mene; jedna bomba padne niz cijev na peći u vašu čast a vratašca od peći sjuri meni niz grlo; jedan prijatelj navrati da izmijeni komplimente s vama i toliko me izrešeta mecima da mi koža ne može držati na okupu osnovne elemente; vi odete na ručak, a Jones dođe sa svojom volovskom žilom, Gillespie me izbaci kroz prozor, Thompson ždere svu odjeću s mene, a jedan me posve nepoznat čovjek skalpira tako lako i slobodno kao da me poznaje ne znam otkad; i za nepunih pet minuta dođu sve bitange iz zemlje u punoj bojnoj opremi i smrtno me, onako jadna, uplaše svojim tomahavcima.

Sve u svemu, nikad u svom životu nisam proveo ovako uzbudljiv dan kao danas. Zbilja, vi mi se sviđate, i sviđa mi se kako se mirno i prisebno objašnjavate sa strankama, ali, znate, ipak nisam navikao na to. Južnjačko je srce odviše impulzivno, južnjačka je gostoljubivost odviše širokogrudna prema strancu.

Članak koji sam ja danas napisao, a u čije ste hladne rečenice vi svojom majstorskom rukom ulili vatreni duh tennesseejskog novinarstva, uzbunit će još jedan osinjak. Doći će sva ona rulja urednika, doći će gladni i htjeti da nekog pojedu za doručak. Moram se oprostiti s vama. Odbijam da prisustvujem tim svečanostima. Došao sam na Jug radi zdravlja, a otići ću iz istog razloga, i to naglo.

Novinarstvo je u Tennesseeju odviše uzbudljivo za mene.

Nakon toga se raziđosmo žaleći što se rastajemo, a ja se nastanih u bolnici."


(Из збирке "Novinarstvo u Teneeseyu i druge priče", Biblioteka "Evergreeen", Zagreb 1982, sjajan prevod Zlatka Crnkovića)
c_h.arlie c_h.arlie 09:50 27.08.2018

Re: aj zdravo

principessa_etrusca
Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?


Није проблем у Филиповим југо-наклоностима, већ у томе да је "југословенски новинар" непостојећа категорија, исто као што би биле "совјетски новинар" или "чехословачки новинар", да не кажем "аустро-уграски новинар". :)

Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !
aureus aureus 10:13 27.08.2018

Re: aj zdravo

c_h.arlie

Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !

Ne pominji Maricu.

Tu su Srbi doživjeli možda najteži poraz u svojoj istoriji.
tasadebeli tasadebeli 10:22 27.08.2018

Re: aj zdravo

aureus
c_h.arlie

Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !

Ne pominji Maricu.

Tu su Srbi doživjeli možda najteži poraz u svojoj istoriji.Па баш зато Чарли и инсистира да то буде Марица, а не нека друга река, у коју треба бацити ту Југославију. И сваку евентуалну следећу Југославију.

И то да буде мутна. Та Марица.


docsumann docsumann 12:24 27.08.2018

Re: aj zdravo


jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žulja
aureus aureus 12:55 27.08.2018

Re: aj zdravo

docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žulja

Šta mrtva? Otkud mrtva? Kako?

Lipo kaže naša Splićanka...
- Severina?
- Doris Dragović. Doris kaže:

Niko ne smije u tebe da dirne
zemljo moja najdraža na svijetu
međe tvoje da ostanu mirne
k'o sokoli bićemo u letu

Ref. 2x
Hej, Jugosloveni
nek' se čuje glas
mi smo slični stijeni
jer bratstvo spaja nas

Niko ne smije tebe da razdvaja
plavo more mačem se ne siječe
krv junaka odavno nas spaja
i niko nas pokoriti neće

Ref. 2x

Dočekati navikli smo davno
prijatelja, a i mrskog vraga
mi živimo i ginemo slavno
sve za tebe zemljo moja draga

Ref. 2xNiko ne smije tebe da razdvaja
plavo more mačem se ne siječe
c_h.arlie c_h.arlie 13:45 27.08.2018

Re: aj zdravo

docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žulja

Ne ponovilo se nikome !
docsumann docsumann 14:29 27.08.2018

Re: aj zdravo

yu is dead
but ex-yu will live foever

igra postpunk cijela jugoslavija
tasadebeli tasadebeli 15:17 27.08.2018

Re: aj zdravo

docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žuljaМа јок, каква Југославија... Жуља ме 3 милона мртвих због те Југославије.
docsumann docsumann 15:56 27.08.2018

Re: aj zdravo

pa ginulo se i zbog Srbije, i zbog Crne Gore
i kad nije bilo drugih država (republika) u okruženju
ginulo se i zbog komunizma i zbog fašizma (nacizma & ustaštva)
neki su ginuli jer su bili pravoslavne vjere
neki jer su praktikovali islam
ginulo se zbog loših puteva i neprilagođene brzine

e sad, je l' jugoslavija sadržalac ili imenilac svih tih poginuća?freehand freehand 16:16 27.08.2018

Re: aj zdravo

principessa_etrusca
Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?


Није проблем у Филиповим југо-наклоностима, већ у томе да је "југословенски новинар" непостојећа категорија, исто као што би биле "совјетски новинар" или "чехословачки новинар", да не кажем "аустро-уграски новинар". :)

Ko kaže da je nepostojeća? Ako Filip seme smatra jugoslovenskim novinarom ona je postojeća. Koliko god da bi se tebi verovatno novi i fensi termin "zapadnobalkanski" više svideo.
freehand freehand 16:17 27.08.2018

Re: aj zdravo

tasadebeli
docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žuljaМа јок, каква Југославија... Жуља ме 3 милона мртвих због те Југославије.

Ima li neka formula po kojoj si ovo izračunao?
Koliko da znam o čemu govoriš i na šta da odgovorim.
docsumann docsumann 16:54 27.08.2018

Re: aj zdravo

Ima li neka formula po kojoj si ovo izračunao?


nema, tebra, već mora sve pješke da se broji...
freehand freehand 17:02 27.08.2018

Re: aj zdravo

docsumann
Ima li neka formula po kojoj si ovo izračunao?


nema, tebra, već mora sve pješke da se broji...

Da, to je dosta nezgodno sa motivima izginulih, pošto nisu u stanju da se sami jasno deklarišu i priznaju motive svoje pogibije pa se onda oslanjamo na utiske prema situaciji i potrebi.
Bili Piton Bili Piton 17:33 27.08.2018

Re: aj zdravo

docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žulja


Boleština. Doslovno.
c_h.arlie c_h.arlie 17:41 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žulja


Boleština. Doslovno.

Ako, ako !
Samo kad je krepala.
Bili Piton Bili Piton 17:44 27.08.2018

Re: aj zdravo

c_h.arlie

Samo kad je krepala.


Na tvoj užas ona iz srpske istorije nikad neće otići, koliko god se trudili da ličite na Hrvate.
aureus aureus 17:55 27.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
docsumann
Ima li neka formula po kojoj si ovo izračunao?


nema, tebra, već mora sve pješke da se broji...

Da, to je dosta nezgodno sa motivima izginulih, pošto nisu u stanju da se sami jasno deklarišu i priznaju motive svoje pogibije pa se onda oslanjamo na utiske prema situaciji i potrebi.

Ni ja ne vidim kako se može tvrditi da su poginuli zbog Jugoslavije.

U Prvom svjetskom ratu su poginuli jer je Austrougarska napala, a Srbija prihvatila rat zato što ionako nije imala izbora. Poginuli bi, dakle, i ovako i onako - i za Srbiju, i za SHS i za Grenland.
A u Drugom svjetskom ratu su izginuli zbog napada Nijemaca i razbijanja zemlje, a ne zbog njenog postojanja. I onda, kako to već ide, borba za slobodu...za slobodu se strada.
A ustaše se nikad ne bi ni pojavile u tom obliku da nisu nastale ratne okolnosti.

No, da mi otpjevamo jednu pjesmicu, vezanu za tu temu.
- Koju?
- Ciao, bella.
- Oh, ciao, caro!
- Ne, ne. Samo "Ciao bella". Nema "caro".

c_h.arlie c_h.arlie 18:22 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
c_h.arlie

Samo kad je krepala.


Na tvoj užas ona iz srpske istorije nikad neće otići, koliko god se trudili da ličite na Hrvate.

Ličili ili ne, neka nje u istoriji.
Glavno da smo se toga zla rešili.
Od sada je na nama - niko nam neće biti kriv.
predatortz predatortz 18:29 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
c_h.arlie

Samo kad je krepala.


Na tvoj užas ona iz srpske istorije nikad neće otići, koliko god se trudili da ličite na Hrvate.


Šta znan...
Priča oko Jugoslavije je krenula kao plemenita ideja po kojoj smo zapravo ono što svi jesmo - Sloveni.
Tome se nema šta prigovoriti. Da smo pametni, mislim na slovenske narode generalno, ta bi se priča širila i van naših južnih krajeva. Realizacija te ideje nije bila dorasla samoj ideji.
Ko zna, možda baš zbog zoga da ne posluži kao pozitivan primer i ostalim Slovenima.
Jugoslavija je, oba puta, više razbijana spolja. Sponzori lumperaja su isti.
I ja, sa ove distance, mislim da Srbija nije trebala da ulazi u tu priču.
Ali, u ono vreme, ideja o jednoj državi Slovena na jugu Evrope nije bila antisrpska. Naprotiv!
Bili Piton Bili Piton 18:46 27.08.2018

Re: aj zdravo

predatortz

Priča oko Jugoslavije je krenula kao plemenita ideja


Jeste. I pošto je ljudski soj takav kakav je, i ekser bi pokvario a kamoli usrao plemenitu ideju. Uostalom isto to ili slično se sad dešava sa EU.

I da ti pravo kažem meni je dvaput malo tu mač for 1 lajftajm.

c_h.arlie c_h.arlie 19:18 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
predatortz

Priča oko Jugoslavije je krenula kao plemenita ideja


Jeste. I pošto je ljudski soj takav kakav je, i ekser bi pokvario a kamoli usrao plemenitu ideju. Uostalom isto to ili slično se sad dešava sa EU.

I da ti pravo kažem meni je dvaput malo tu mač for 1 lajftajm.


Delimično saglasan !
Zbog toga što, uz najbolju volju, ne mogu da prihvatim činjenicu o plemenitoj ideji.
c_h.arlie c_h.arlie 19:19 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
predatortz

Priča oko Jugoslavije je krenula kao plemenita ideja


Jeste. I pošto je ljudski soj takav kakav je, i ekser bi pokvario a kamoli usrao plemenitu ideju. Uostalom isto to ili slično se sad dešava sa EU.

I da ti pravo kažem meni je dvaput malo tu mač for 1 lajftajm.


Delimično saglasan !
Zbog toga što, uz najbolju volju, ne mogu da prihvatim činjenicu o plemenitoj ideji.
principessa_etrusca principessa_etrusca 20:19 27.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
principessa_etrusca
Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?

Није проблем у Филиповим југо-наклоностима, већ у томе да је "југословенски новинар" непостојећа категорија, исто као што би биле "совјетски новинар" или "чехословачки новинар", да не кажем "аустро-уграски новинар". :)

Ko kaže da je nepostojeća? Ako Filip seme smatra jugoslovenskim novinarom ona je postojeća. Koliko god da bi se tebi verovatno novi i fensi termin "zapadnobalkanski" više svideo.

Као што рекох, није спорна Филипова југо-приврженoст на коју свакако има право, али га она ипак не чини "југословенским новинаром".

Уосталом, да ли би за тебе било довољно да се Филип сматра Марсовцем, да би тврдио да Марсовци постоје?
Bili Piton Bili Piton 20:26 27.08.2018

Re: aj zdravo

principessa_etrusca

Као што рекох, није спорна Филипова југо-приврженст на коју свакако има право, али га она ипак не чини "југословенским новинаром".


Treba biti baš nepronicljiv pa ne primetiti da ako neko napiše "jugoslovenski novinar" to ima simboličko značenje baš zbog toga što je defakto apsurdno.

Common sense, my dear.


freehand freehand 21:08 27.08.2018

Re: aj zdravo

principessa_etrusca
freehand
principessa_etrusca
Šta je tačno problem sa tim "jugoslovenskim novinarom"?

Није проблем у Филиповим југо-наклоностима, већ у томе да је "југословенски новинар" непостојећа категорија, исто као што би биле "совјетски новинар" или "чехословачки новинар", да не кажем "аустро-уграски новинар". :)

Ko kaže da je nepostojeća? Ako Filip seme smatra jugoslovenskim novinarom ona je postojeća. Koliko god da bi se tebi verovatno novi i fensi termin "zapadnobalkanski" više svideo.

Као што рекох, није спорна Филипова југо-приврженст на коју свакако има право, али га она ипак не чини "југословенским новинаром".

Уосталом, да ли би за тебе било довољно да се Филип сматра Марсовцем, да би тврдио да Марсовци постоје?

Vidiš, ja sam navikao da ljudezovem i tretiram onako kako sami sebe definišu. "Jugoslovenski" je u Filipovom slučaju, na primer, sasvim ok i u simboličkom i u političkom smislu. Taman onoliko ok koliko mi je idiotski da, na primer, Gorana Milića zovem hrvatskim a Miroslava Lazanskog srpskim novinarom. Jer i inače u životu cenim principijelne ljude a ne konvertite, uspravne hodače a ne beskičmenjake.
tasadebeli tasadebeli 22:15 27.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
tasadebeli
docsumann

jbt, ta jugoslavija i mrtva vas žuljaМа јок, каква Југославија... Жуља ме 3 милона мртвих због те Југославије.

Ima li neka formula po kojoj si ovo izračunao?
Koliko da znam o čemu govoriš i na šta da odgovorim.Па ти ћеш ионако одговорити оно што си већ унапред намерио да одговориш шта год ја написао у свом коментару.

Зато ме и не занима шта имаш да одговориш.

Ни ти ни ови остали другари који су ти се придружили у релативизовању суштине онога што сам написао. Да не кажем, у релативизовању људских жртава које су Срби поднели током 20. века зато што су слепо веровали у ту Југославију као заједничку државу Јужних Словена, једину до сада у историји која је постојала.

Па због тих жртава не би имало смисла да опет понављамо исту грешку и да верујемо у неку будућу Југославију (што рече Буда из Вокс клуба, нашу лијепу балканску унију) опет са Хрватима, Словенцима,...

Не треба то ни Србији ни Србима. Било би вишак и терет (као што је то већ једном било), а ко зна колико би опет било жртава међу Србима због тога.

Према томе, од сада па надаље:

- Добар дан, сус(ј)еде!

- Добар дан!

- Имамо ли неки заједнички интерес?

(ЗАЈЕДНИЧКИ, а не једнострани као сада што зо имају само Хрвати и Словенци у Србији, али не и Срби у Србији у том неоколонијалном положају према бившим братским републикама)

- Немамо.

- А је? Немамо? Па онда ниш', сусједе. јавите се када у том вашем бизнису видите да и ми Срби можемо нешто да ућаримо. Довиђења, сусједе.

И то му је то.

П.С. - Тако је, Чарли!

Samo kad je krepala.


Па зато сада, у мутну Марицу са сваком евентуално новом Југославијом/нашом лијепом балканском унијом.

Доста је било, што рече неко на српској политичкој сцени ономад, додуше за нешто друго, не за ово што рекох овде.
freehand freehand 22:20 27.08.2018

Re: aj zdravo

Зато ме и не занима шта имаш да одговориш.

A pa onda niš.
Mada ja savelikom pažnjom pratim tvoje uvek nove i uvek sveže misli koje se slivaju u beskrajnim slapovima pa se onda cakle u mirnim meandrima jasnih i neoborivih zaključaka.
Bili Piton Bili Piton 22:32 27.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
koje se slivaju u beskrajnim slapovima pa se onda cakle u mirnim meandrima jasnih i neoborivih zaključaka.


"Koliko beskorisnih reči
u dan padne medju nas"

tasadebeli tasadebeli 22:41 27.08.2018

Re: aj zdravo

freehand

A pa onda niš.Ниш'.


Mada ja savelikom pažnjom pratim tvoje uvek nove i uvek sveže misli koje se slivaju u beskrajnim slapovima pa se onda cakle u mirnim meandrima jasnih i neoborivih zaključaka.Да, приметио сам већ одавно да си ми вазда на трагу и да пажљиво пратиш чим се јавим на Блог поводом ове теме.

Некако ти је то чуло за праћење баш развијено. Можда је чак малкице и хипертрофирало од силне употребе (нема љутиш, надам се, на оволикој искрености?).

А драго ми је што могу својом маленкошћу да ти приуштим то задовољство и разоноду у часовима доколице и разбибриге који су некако баш чести код тебе...

Судећи, барем, по томе како никада, ама баш ниједном, ниси пропустио да се јавиш чим бих ја написао нешто што не иде низ длаку југословенским новинарима у Београду и у Србији.

И по старом добро разрађеном рецепту, наравно, користиш свој већ уобичајни лингвистички арсенал дисквалификација личности саговорника, а не онога што је он рекао, уз помоћ безмудих питања (у недостатку аргумената) као јединог начина кроз који обитаваш већ годинама на Блогу Б92. Труцнувши у то мало вицкасте духовитости са већ потребном дозом малициозности.

И радиш све чешће и чешће како године пролазе јер изгледа све мање аргумената имаш. Па су онда безмуда питања ту баш добродошла кад се већ толико времена проводи на Блогу Б92, а нема се шта ново рећи.
zemljanin zemljanin 22:47 27.08.2018

Re: aj zdravo

pa ti ljudi koji su ginuli, slepo verujući ili neslepo verujući, sa svim kombinacijama i negacijama, borili su se za svoju državu ... kao što su se sportisti borili za svoju državu ili neki drugi jugosloveni u nekim drugom oblastima - ali sve za svoju državu ... i ta država, ništa bolja ili lošija od bilo koje druge, je propala jer su se skorejevići dosetili da "gde sam tu ja" zamene sa "gde je tu Srbija, Hrvatska, Slovenija, itd" ... i neki su im slepo verovali (sa svim kombinacijama i negacijama) i eto dobili smo nove, jake i ponosne i prilično čiste države, sa eko tendencijama ...
kako je lako neistomišljenike, proglasiti budalama ... doduše njima je svejedno, ionako su mrtvi
tasadebeli tasadebeli 22:47 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
freehand
koje se slivaju u beskrajnim slapovima pa se onda cakle u mirnim meandrima jasnih i neoborivih zaključaka.


"Koliko beskorisnih reči
u dan padne medju nas"
Има Џозефа Фокс и ону њену чувену, најчувенију, која баш одговара као илустрација овом низу коментара, који сам ја повукао зато што сам поменуо три милона мртвих због Југославије, и то претежно Срба, низу коментара насталом више захваљујући карактерним особинама учесника него неком жељом да се уопште и чује, а камоли разуме, шта то говори онај Други и да му се онда одговори неким својим аргументом који ће показати да тај Други можда и није у праву...


Па тако онда и не оставља баш неки утисак на мене то убеђивање да ја нисам у праву уз веселе доскочице, потцикивање и ђипање веселе блогерске братије по туђим гробовима уз релативизације са помињањем мотивације за умирање оних који су пали као жртве због Југославије.
freehand freehand 22:51 27.08.2018

Re: aj zdravo

користиш свој већ уобичајни лингвистички арсенал дисквалификација личности саговорника

Reče čovek u okviru komentara u kome nema ničeg sem malicioznih diskvalifikacija ličnosti nesuđenog sagovornika kome je na samom početku prethodnog svog komentara oduzeo pravo da govori unapred ga proglasivši nezanimljivim i utoliko nebitnim.
Ti si, Taso, dizvineš jedan običan seronja. Patetični, doduše, ali to nije kvalitet.
Bili Piton Bili Piton 22:53 27.08.2018

Re: aj zdravo

tasadebeli

Има Џозефа Фокс и ону њену чувену, најчувенију, која баш одговара као илустрација овом низу коментара насталом више захваљујући карактерним особинама учесника него неком жељом да се уопште и чује, а камоли разуме, шта то говори онај Други...[/u]


Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.

I s tom fobijom ste potpuno nesnosni btw.


freehand freehand 22:57 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
tasadebeli

Има Џозефа Фокс и ону њену чувену, најчувенију, која баш одговара као илустрација овом низу коментара насталом више захваљујући карактерним особинама учесника него неком жељом да се уопште и чује, а камоли разуме, шта то говори онај Други...[/u]


Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.

I s tom fobijom ste potpuno nesnosni btw.Pa i to je gotovo podnošljivo u odnosu na besno laganje i frenetične zamene teza ne bi li se došlo u poziciju da se bude gornji...
Eto, na primer, Tasa je žestok protivnik ataka na ličnost sagovornika i veliki pobornik želje da se sagovornik čuje i razume. Al kod baba Sinđe, moj sokole.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:57 27.08.2018

Re: aj zdravo

pa ti ljudi koji su ginuli, slepo verujući ili neslepo verujući, sa svim kombinacijama i negacijama, borili su se za svoju državu ... kao što su se sportisti borili za svoju državu ili neki drugi jugosloveni u nekim drugom oblastima - ali sve za svoju državu ... i ta država, ništa bolja ili lošija od bilo koje druge,


Ništa od ovoga ne mora da bude tačno.
I nije.
Prvo
mnogo je poginulih koji se nisu borili zato jer su verovali (slepo ili neslepo) nego zato jer ih je neko mobilisao i naterao u rat, ne pitajuči ih veruju li u nešto.
Drugo
Nije tačno da je ta država ni bolja ni lošija od drugih, lošija je, sad se makar vidi da jeste bila lošija.

Dakle, ljudi su terani da ginu za lošu državu.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:00 27.08.2018

Re: aj zdravo

Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.


A što je fobija imati i iznositi negativna mišljenja o nečemu iz istorije.
tasadebeli tasadebeli 23:01 27.08.2018

Re: aj zdravo

freehand

Ti si, Taso, dizvineš jedan običan seronja. Patetični, doduše, ali to nije kvalitet.Шта мислиш, ко треба да од нас двојице сероња да осећа већи степен задовољства самим собом када се погледа у огледало?

Патетични сероња или безмуди сероња?
zemljanin zemljanin 23:05 27.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man

Ništa od ovoga ne mora da bude tačno.
I nije.
Prvo
mnogo je poginulih koji se nisu borili zato jer su verovali (slepo ili neslepo) nego zato jer ih je neko mobilisao i naterao u rat, ne pitajuči ih veruju li u nešto.
Drugo
Nije tačno da je ta država ni bolja ni lošija od drugih, lošija je, sad se makar vidi da jeste bila lošija.

Dakle, ljudi su terani da ginu za lošu državu.

ma super je to samo hajde da vidimo da li nekog ko slepo veruje u nešto treba da teraš da se bori za to nešto ... sa sve naglaskom na slepo ... čosto logike radi

ono "lošija je" je verovatno utemeljeno pa onda ništa
Bili Piton Bili Piton 23:07 27.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man
Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.


A što je fobija imati i iznositi negativna mišljenja o nečemu iz istorije.


Jedno je sporiti se oko toga dal je Juga bila to i to ili pak ono i ono (tamnica naroda ili plemenita ideja - oko toga se s žarom naganjamo već godinama ovde i to je sasvim ok) a nešto su sasvim drugo ove repetitivno-minimalističke kletve predostrožnosti koje se unapred bacaju a koje su em smešne em neosnovane em smrtno dosadne. I Filip Glas bi poludeo do sad od tolikih ponavljanja.

O dvema različitim stvarima je dakle reč.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:10 27.08.2018

Re: aj zdravo

ma super je to samo hajde da vidimo da li nekog ko slepo veruje u nešto treba da teraš da se bori za to


Takvog ne treba, ali za tu državu su ginuli i oni koji nisu verovali, i to ide na dušu te države i onih koji su milsili da su se setili supergenijalne ideje da prave višenacionalnu državu u okruženju nacionalnih.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:14 27.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
hoochie coochie man
Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.


A što je fobija imati i iznositi negativna mišljenja o nečemu iz istorije.


Jedno je sporiti se oko toga dal je Juga bila to i to ili pak ono i ono (tamnica naroda ili plemenita ideja - oko toga se s žarom naganjamo već godinama ovde i to je sasvim ok) a nešto su sasvim drugo ove repetitivno-minimalističke kletve predostrožnosti koje se unapred bacaju a koje su em smešne em neosnovane em smrtno dosadne. I Filip Glas bi poludeo do sad od tolikih ponavljanja.

O dvema različitim stvarima je dakle reč.

A to, mutna Marica :)
Ma...to je Čarli.
Ja sam pre imao na umu ono Docsovo kako i mrtva žulja.
Ne žulja, samo, eto, pričamo.
freehand freehand 23:16 27.08.2018

Re: aj zdravo

ma super je to samo hajde da vidimo da li nekog ko slepo veruje u nešto treba da teraš da se bori za to nešto ... sa sve naglaskom na slepo ... čosto logike radi

Na stranu što valjda ni jedan Srbin u Prvom svetskom ratu nije poginuo ni za Jugoslaviju ni zbog Jugoslavije.
Kao što su i u Drugom ginuli zbog sto drugih razloga i ciljeva, od kojih su generalno najviše glave pogubili zbog NDH i Trećeg Rajha.
zemljanin zemljanin 23:21 27.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man
ma super je to samo hajde da vidimo da li nekog ko slepo veruje u nešto treba da teraš da se bori za to


Takvog ne treba, ali za tu državu su ginuli i oni koji nisu verovali, i to ide na dušu te države i onih koji su milsili da su se setili supergenijalne ideje da prave višenacionalnu državu u okruženju nacionalnih.

pa koja to bolja država, u kriznim momentima sprovodi anketu prilikom mobilzacije? ... pa ako veruješ u državu onda je OK, možeš da gineš ako ne - sedi kući do sledeće ankete ...


PS.e, setiih se to su ovi silni Srbi koji redom bili na planinarenju tokom napada na državu i KiM ... samim tim, država je bila loša jer nije obezbedila anketare na tim visinama, uskraćeno im je pravo izjašnjavanja ... ali država bila milosrdna i razumljiva pa oprostila ... doduše neki izginuše ali šta da se radi ...
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:23 27.08.2018

Re: aj zdravo

pa koja to bolja država, u kriznim momentima sprovodi anketu prilikom mobilzacije? ... pa ako veruješ u državu onda je OK, možeš da gineš ako ne - sedi kući do sledeće ankete ...


Ni jedna, ali onda hajd da ne pričamo o tome kako je neko ginuo verujući slepo ili neslepo.
tasadebeli tasadebeli 23:24 27.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man
Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.


A što je fobija imati i iznositi negativna mišljenja o nečemu iz istorije.Ја не знам; Хучи, зашто неке ликове на Блогу Б92 погађа толико оно што ја (или Чарли или неко други) мислимо тако о Југославији (у мутној Марици), па то квалификују као фобију?

(Кад се сетим само оног и оноликог одијума зато што сам за 29. новембар окачио ону свињску главу (ваљда их подсетила на Станета Доланца) на Блогу Б92. Какви фолиранти. Шатро згражавали се над том сликом што сам је окачио, а овамо сви су они за Дан републике ишли у завичаје на клање свиња у тој СФРЈ и довлачили месо, чварке, сланиницу из завичаја да некако прегурају зиму у граду. Фолиранти, бре! Лицемери!)


Елем!

Они мисле то што мисле о Југославији (прошлој, садашњој, будућој), ја мислим то што мислим о Југославији (прошлој, садашњој, будућој) и не знам зашто се покушава дисквалификација онога што ја мислим на такав начин.

Па ја никоме нисам рекао да треба да мисли исто што и ја.

Само сам рекао оно што ја мислим о том придеву југословенски који се толико врти по Србији и Београду и у 2018. години.

(Јбт, гробари, најгори сте... Још увек се зовете Југословенско спортско друштво "Партизан". Па ставрнио сте бре одувек били... Некако... К'о Топаловићи... )

Погледај и послушај само емисије Јавног сервиса РТС (Филип је као ЈУГОСЛОВЕНСКИ новинар запослен на радију 202, такође делу Јавног сервиса СРБИЈЕ, тако нам је он сам рекао то више пута), и телевизије и радија. Нема дана када се у барем десетак емисија и на радију и на телевизији које имају најразличчитије теме не помене Југославија, Тито, како смо сви тада дивно живели итд.

И сад на све то ја немам права да кажем шта мислим о томе, то се одмах назива фобијом, али зато треба свакога дана да гледам и слушам о једном времену и о тој Југославији у којој сам и ја живео и за коју врло добро знам да није било у њој баш све то тако идеално како се данас представља.

Не знам... Нису ми јасни људи.

ОК.

Они воле Југославију. И радо је се сећају.

Ја је не волим. Па то и саопштим.

И у чему је онда проблем?

Зато што ми смета да усред Србије по васцели дан слушам о Југославији које нема већ 30 година и како каже Били, вероватно је неће ни бити.

Али наравно то не спречава неке да са свим жаромм себе називају југословенским новинарима (Југословенима уопштено) чак и три децније после нестанка те државе и слично и да пљују онда по онима којима није јасно зашто се у Србији вазда гледа у прошлост.

Да није због тога да се Срби не би случајно досетили да погледају мало и у будућност?

На крају крајева, хоће неко да ми забрани да не волим Југославију и да ми под претњом кажњавања нареди да је заволим и да морам да слушам сваки дан о држави која не постоји 30 година?

И да при свему томе још и ћутим и трпим?

Е, па неће моћи... Тражили смо демократију, добили смо је...

Докле год не вређам друге, имам и ја права да кажем, шта мислим о томе, зар не?
zemljanin zemljanin 23:29 27.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man
pa koja to bolja država, u kriznim momentima sprovodi anketu prilikom mobilzacije? ... pa ako veruješ u državu onda je OK, možeš da gineš ako ne - sedi kući do sledeće ankete ...


Ni jedna, ali onda hajd da ne pričamo o tome kako je neko ginuo verujući slepo ili neslepo.

OK, moja greška, sad sam skontao da nisam naveo tekst na koji sam replicirao (iz Tasinog komentara) pa je sve dalje krenulo pogrešnim putem ... moja greška - izvini
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:39 27.08.2018

Re: aj zdravo


и не знам зашто се покушава дисквалификација онога што ја мислим на такав начин.

Pa ne znam, ne mora da bude tačno, ali liči na recidive onih vremena (onih iz mutne Marice:)) kad je Srbija na prvom mestu bila no no, mogla je i Srbija malo, ali znalo se šta mora biti na prvom.

Čini se da je sprski patriotizam svrtsan u kategoriju konzervativnog, nazadnog, zastarelog, a avangardno je ne biti srpski patriota, i ako već Jugoslavije nema, onda je bar simpatisati, ili makar ne govoriti ružno o njoj.

I to mi je skroz čudno, jer mi je savim u redu da Srbin u Srbiji bude sprski patriota, da mu je više stalo do svoje nacionalne države nego do neke koja tu njegovu državu poništava.

Može, treba, i poželjno je ne biti slepi nacionalista koji ne vidi mane svoje države, ali brecati se na patriotizam Srba prema Srbiji..stvarno mi je čudno.
Ali..sloboda za sve pa i to, naravno.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:46 27.08.2018

Re: aj zdravo

sad sam skontao da nisam naveo tekst na koji sam replicirao (iz Tasinog komentara)


ovaj:)

Жуља ме 3 милона мртвих због те Југославије.


Ma ok, nema razloga za izvinjavanja, stvarno, makar se na tom nivou razumemo.
tasadebeli tasadebeli 00:20 28.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man

и не знам зашто се покушава дисквалификација онога што ја мислим на такав начин.

Pa ne znam, ne mora da bude tačno, ali liči na recidive onih vremena (onih iz mutne Marice:)) kad je Srbija na prvom mestu bila no no, mogla je i Srbija malo, ali znalo se šta mora biti na prvom.

Čini se da je sprski patriotizam svrtsan u kategoriju konzervativnog, nazadnog, zastarelog, a avangardno je ne biti srpski patriota, i ako već Jugoslavije nema, onda je bar simpatisati, ili makar ne govoriti ružno o njoj.

I to mi je skroz čudno, jer mi je savim u redu da Srbin u Srbiji bude sprski patriota, da mu je više stalo do svoje nacionalne države nego do neke koja tu njegovu državu poništava.

Može, treba, i poželjno je ne biti slepi nacionalista koji ne vidi mane svoje države, ali brecati se na patriotizam Srba prema Srbiji..stvarno mi je čudno.
Ali..sloboda za sve pa i to, naravno.Па добро, мајку му, докле више то Србија но но?


tasadebeli tasadebeli 00:30 28.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
tasadebeli

Има Џозефа Фокс и ону њену чувену, најчувенију, која баш одговара као илустрација овом низу коментара насталом више захваљујући карактерним особинама учесника него неком жељом да се уопште и чује, а камоли разуме, шта то говори онај Други...[/u]


Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.

I s tom fobijom ste potpuno nesnosni btw.

Разумем те.

И мени је потпуно несносно да неко мени натура свакога боговетног дана преко медија и културе и образовања у Србији тај придев југословенски, па се зато и буним.

Може нам се. То је нама наша борба дала.

Мислим, то право да се бунимо или макар да гунђамо када нам нешто смета.

Него, пусти то...

Друго мене копка.

Сви се ви ухватисте за ту моју реченицу о три милиона мртвих због Југославије, па шиљи, шиљи...

А нико се није јавио да прокоментарише ово:
aureus
Filip Mladenović
g.radicevic
"југословенски новинар"


kad imamo ''jugoslovensko sportsko društvo'', što ne i novinara.
u Srbiji je sve moguće


I Jugoslovensko dramsko pozorište...

A u Zagrebu je postojala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti čak i onda kad Jugoslavije još nije bilo. Akademija je pod tim imenom osnovana u Zagrebu 1867. godine.
Prvi predsjednik JAZU bio je Franjo Rački, a generalnog sekretara zvali su da dođe iz Beograda. Bio je to čuveni Đuro Daničić.
Али је данас, 151 годину касније то Хрватска академија знаности и умјетности. ХАЗУ.

А у Београду су и даље југословенска друштва новинара, југословенски спортски клубови, југословенско позориште... И ко зна шта још и колико њих који тај епитет сматрају себи сасвим прирођеним и сасвим природним и нормалним и у 2018. години, скоро три деценије после распада те државе Југославије по принципу куд који, мили моји, журка је готова (дош'о шумар и све нас истерао из шуме, к'о у оном вицу о партизанима и Немцима).

Па ми ту онда то и није баш јасно... Мислим, чему онда тај епитет југословенско, југословенски у Београду када више немаш с ким да будеш Југословен осим са неким Србима и Београђанима?

Или можда постоји чак и нека тенденција да и у Београду током времена, полако и постепено као и у тој Југославији, тај епитет југословенско, југословенски прерасте такође у хрватско, хрватски? (ЛИНК)

Па се зато тако упорно обдржава тај епитет југословенски/југословенско чак и у Београду, главном граду државе Србије и престоници матичне државе свих Срба ма где год они данас живели?Ево, ја могу на пример да ти потврдим, пошто радим у области која је по том питању директно заинтересована, како лобији издавача школских уџбеника у Србији од којих ниједан осим Завода за издавање уџбеника није у српским рукама, тј. и капитал и профит нису у српским рукама (а профит огроман, Србија сваке године има око 600 000 ученика основних и средњих школа; само комплет читанка, граматика, радна свеска за српски језик за било који разред од 5. до 8. основне школе је око 2000 динара; да не рачунамо колико то изађе онда за све школске предмете; па пута број ученика) утичу на институције државе Србије јер је најновији закон о Основама система образовања и васпитања, заједно са пратећим му правилницима и прописима о изменама школских планова и програма (наравно, и уџбеника да млађа деца не би могла да користе уџбенике старије браће и сестара), донет баш на притисак тих лобија издавача иза којих стоји немачки, словеначки и хрватски капитал. И куда, наравно, одлази и профит од продаје школских уџбеника у Србији.

(Мада, мене опет све то и не изненађује толико када погледаш ко се све изређао као председник Привредне коморе Србије уназад 20 година... Чадеж, па Сертић, па Милош Бугарин, па... Ма... Мрзи ме даље и да набрајам даље ко се све ту изређао после 2000. године.)

Шта га знам... Треба ипак мислити на време о томе, а не као 1918. грлом у јагоде, па да се опет заглави нека јагода у грлу.

Молим, обратити пажњу како то Буда из Вокс клуба у Љешкој улици на Бановом брду овде то лепо каже:"...диљем наше лијепе балканске уније...Е! Мало је било шала, али све у реду...". (На 1:20 - ЛИНК)
Нико ни да се осврне на ово што сам написао,а што говори о нашој садашњости, а не прошлости... Него сви одмах за историју, па за мотиве, па,...


О чему се ради?

На Хајберију мук?
nsarski nsarski 01:01 28.08.2018

Re: aj zdravo

Ma...to je Čarli.


Ne to je Koštunica. Poznati njegov slogan koji se naveliko citira svugde. Na primer:

Da li biste danas mogli da zamislite glogov kolac ispred Kuće cveća u radikalskom performansu "upokojenja vampira". Čak ni Vojislav Koštunica danas ne bi olako mogao da kaže "svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu"...

Jedan LINK, na primer.
principessa_etrusca principessa_etrusca 03:45 28.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
principessa_etrusca

Као што рекох, није спорна Филипова југо-приврженст на коју свакако има право, али га она ипак не чини "југословенским новинаром".


Treba biti baš nepronicljiv pa ne primetiti da ako neko napiše "jugoslovenski novinar" to ima simboličko značenje baš zbog toga što je defakto apsurdno.

Common sense, my dear.

Били, Филип може да буде Југословен и да се држи југословенског идентитета, али југословенски новинар сигурно није, пре свега јер не постоји "југословенско новинарство". Ту нема никакве симболике, само делузија.

freehand
Vidiš, ja sam navikao da ljudezovem i tretiram onako kako sami sebe definišu. "Jugoslovenski" je u Filipovom slučaju, na primer, sasvim ok i u simboličkom i u političkom smislu. Taman onoliko ok koliko mi je idiotski da, na primer, Gorana Milića zovem hrvatskim a Miroslava Lazanskog srpskim novinarom...


Фри, откуд сад ова недоследност - за Филипа важи да прихваташ оно као се сам декларише, а за Горана Милића, не?

freehand freehand 07:43 28.08.2018

Re: aj zdravo

Фри, откуд сад ова недоследност - за Филипа важи да прихваташ оно као се сам декларише, а за Горана Милића, не?

Negde si Lazanskog ispustila, nemoj da na m se razbije.
MInače mislim da sam bio vrlo jasan po pitanju tog samodefinisanja i doslednosti.
tasadebeli tasadebeli 08:01 28.08.2018

Re: aj zdravo

tasadebeli


О чему се ради?

На Хајберију мук?И ништа...

Ни мукајет.

Ееее, блогери, блогери... Ц, ц, ц, ц,...

Фри, чуди ме да чак ни ти не реагујеш... Ипак је то био мој коментар, а не коментар неког теби непознатог блогера... Обично ме барем ти испратиш увек како ваља и требује...

Баш чудно.
c_h.arlie c_h.arlie 08:52 28.08.2018

Re: aj zdravo

hoochie coochie man

...

Može, treba, i poželjno je ne biti slepi nacionalista koji ne vidi mane svoje države, ali brecati se na patriotizam Srba prema Srbiji..stvarno mi je čudno.
Ali..sloboda za sve pa i to, naravno.

Bolest je to, moj Huči - bolest !
Bilo kako bilo - ne ponovilo se !
Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !
A nama Srbima kako bude !
I svima, normalno, koji sa nama žive.
Bili Piton Bili Piton 10:45 28.08.2018

Re: aj zdravo

tasadebeli


Сви се ви ухватисте за ту моју реченицу о три милиона мртвих због Југославије, па шиљи, шиљи...

А нико се није јавио да прокоментарише ово:


Pa Taso, znamo svi da bi ti voleo da uredjuješ blog po svog nahodjenju, ali, da uredjuješ i tudje komentare malo je mnogo, dontcha think.
Bili Piton Bili Piton 10:48 28.08.2018

Re: aj zdravo

nsarski


Ne to je Koštunica. Poznati njegov slogan koji se naveliko citira svugde


Slogan ima prizvuk teške seljane. Mislio sam da Koštunica važi za gospodina ali eto prevari se čovek.
Bili Piton Bili Piton 11:03 28.08.2018

Re: aj zdravo

principessa_etrusca

Били, Филип може да буде Југословен и да се држи југословенског идентитета, али југословенски новинар сигурно није, пре свега јер не постоји "југословенско новинарство". Ту нема никакве симболике, само делузија.Neka žu-lja, i tre-ba da žu-lja.
c_h.arlie c_h.arlie 12:25 28.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
nsarski


Ne to je Koštunica. Poznati njegov slogan koji se naveliko citira svugde


Slogan ima prizvuk teške seljane. Mislio sam da Koštunica važi za gospodina ali eto prevari se čovek.

Jebote !
Koja pretencioznost !
Uređivao bi mišljenje jednog onakvog gospodina.

Usput - nedavno sam sreo ispod Studentskog trga Koštunicu kako šeta psa.
U udruženju mačkara kažu da tu izdaju ne mogu da mu oproste - ali nikako.
docsumann docsumann 12:45 28.08.2018

Re: aj zdravo

Usput - nedavno sam sreo ispod Studentskog trga Koštunicu kako šeta psa.


jugoslovenskog trobojnog goniča?
c_h.arlie c_h.arlie 13:04 28.08.2018

Re: aj zdravo

docsumann
Usput - nedavno sam sreo ispod Studentskog trga Koštunicu kako šeta psa.


jugoslovenskog trobojnog goniča?

Jok - nešto malo crno, guravo.
Za takve pse ja kažem da bi moj mačor mogao da ih pojede za doručak.

Usput - uz tiho ženino neprotivljenje, već nekoliko dana kako nam se jedna maca ušunjala u dvorište. Odmah sam joj instalirao tanjir ispod jedne jabuke, a sa prvom kišom sam tanjir premestio ispod jedne od terasa.
No, nije prošlo dugo, privukla su se još 3 mačora - što zbog hrane, ali mislim, mnogo više zbog onih stvari.
Ali - pravo uživanje je kada rano ujutro ustanem, otvorim ulazna vrata - a maca spava na jednim od mojih dvorišnih patika.
docsumann docsumann 14:57 28.08.2018

Re: aj zdravo

Jok - nešto malo crno, guravo.


ionako mu je ime promjenjeno u srpski trobojni goničtasadebeli tasadebeli 15:07 28.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
tasadebeli


Сви се ви ухватисте за ту моју реченицу о три милиона мртвих због Југославије, па шиљи, шиљи...

А нико се није јавио да прокоментарише ово:


Pa Taso, znamo svi da bi ti voleo da uredjuješ blog po svog nahodjenju, ali, da uredjuješ i tudje komentare malo je mnogo, dontcha think.Па ништа онда, извин'те на сметњи.

Мени то свакодневно мантрање придева југословенски/југословенско по медијима у Србији (од чега је и кренуо читав овај низ коментара, а нисам га ја започео) итекако има много везе са токовима новца и финансијским интересима неких малих интересних група "диљем наше лијепе балканске уније".

Да не би било забуне (пошто блогери вазда воле да учитавају другим блогерима све и свашта), те мале интересне групе на које мислим немају икаква национална обележја ни називе.

Они су наднационални.

А и баш их брига за било какву Југославију. Никада им и није она ни била нити им је сада циљ, него само средство у остваривању сопствених интереса.
dragosevacsutra dragosevacsutra 16:33 28.08.2018

Re: aj zdravo

Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.

I s tom fobijom ste potpuno nesnosni btw.naravno da nije ni u kakvom izgledu i nadam se da je niko ne 'zaziva' (sta god to znacilo), vec nepodnosljiv pritisak regionaca (copyright by me) da sire nekakve veze, secanje na proslost, kakvo je vreme u hrvatskoj faso i slicno.

ej bre, regionci, ako vam je smetala jugoslavija, jebe mi se za vas zajednicki program iz tri studija N1, izdasno finansiran od onih sto snimaju seriju u nastavcima 'Trumpo (cc by maxa) jos nije umreo, a ka' ce ne znamo').

vidim onaj tasin komentar - pajz taj RTS, javni servis, ladno imaju uzivo emisiju koja se zove 'zemljo moja' u kojoj doveli sve metuzaleme pa i Zekerijaha Smajica.Koja bre zemlja, bolidi? nije vam javilo da su vas bombardovali jos devedesetdevete?da ne gresim dusu, nisu samo televezije u pitanju nego gomila jebenih regionaca u svim strukturama.

regionac ante portas, njihov dolazi cas.

inace, svaka cast posthumno oliveru dragojevicu na doslednosti, a regionci samo nek piche sa bg tablama po primorju i malo malo izlaze na televizor.
predatortz predatortz 16:48 28.08.2018

Re: aj zdravo

jebe mi se za vas zajednicki program iz tri studija N1,


Kakvo je to smeće od medija, pa to je za priču!

Ja umem da cenim kad se neko potrudi da plasira propagandu. Ovo što N1 radi je za potpune kretene. Oni se i ne trude da upakuju u oblande.
Bili Piton Bili Piton 17:25 28.08.2018

Re: aj zdravo

dragosevacsutra
Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.

I s tom fobijom ste potpuno nesnosni btw.naravno da nije ni u kakvom izgledu i nadam se da je niko ne 'zaziva' (sta god to znacilo), vec nepodnosljiv pritisak regionaca (copyright by me) da sire nekakve veze, secanje na proslost, kakvo je vreme u hrvatskoj faso i slicno.
Već sam rekao - Jugoslavija je na istoriju Srbije ostavila neizbrisiv trag - što odličan, što tragičan, i što se pre pomirite s tom činjenicom lakše će vam biti.
nsarski nsarski 17:58 28.08.2018

Re: aj zdravo

Već sam rekao - Jugoslavija je na istoriju Srbije ostavila neizbrisiv trag - što odličan, što tragičan, i što se pre pomirite s tom činjenicom lakše će vam biti.


Pa, radnicka klasa pati i seca se lepih dana. Kad su bili lepi, mladi i udarnicki gradili samoupravljanje. U tom secanju sve se idealizuje. Dakle, za nostalgicne:


Imam ja jos toga (posebno mi se svidjaju shtikle na drugaricama), ali me mrzi da kacim...
freehand freehand 21:49 28.08.2018

Re: aj zdravo

Kakvo je to smeće od medija, pa to je za priču!

Prava je sreća da imamo širok izbor, od Pinka 1 do regionalnih Pinkova pa nam izbor nije osakaćen.
Inače je N1 sasvim ok medij. Činjenice na mestu, a komentari po volji i snazi komentatora.
c_h.arlie c_h.arlie 09:32 29.08.2018

Re: aj zdravo

Bili Piton
dragosevacsutra
Ja samo vidim da vas ima s potpuno neurotičnom fobijom od davljenja u nekoj novoj mutnoj Jugoslaviji koju nit iko zaziva nit je u ikakvom izgledu.

I s tom fobijom ste potpuno nesnosni btw.naravno da nije ni u kakvom izgledu i nadam se da je niko ne 'zaziva' (sta god to znacilo), vec nepodnosljiv pritisak regionaca (copyright by me) da sire nekakve veze, secanje na proslost, kakvo je vreme u hrvatskoj faso i slicno.
Već sam rekao - Jugoslavija je na istoriju Srbije ostavila neizbrisiv trag - što odličan, što tragičan, i što se pre pomirite s tom činjenicom lakše će vam biti.

Ma !
Za nas je lako !

Svaku Jugoslaviju u mutnu Maricu !

Čim se vi pomirite sa tom činjenicom, biće vam lakše.
c_h.arlie c_h.arlie 09:34 29.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
Kakvo je to smeće od medija, pa to je za priču!

Prava je sreća da imamo širok izbor, od Pinka 1 do regionalnih Pinkova pa nam izbor nije osakaćen.
Inače je N1 sasvim ok medij. Činjenice na mestu, a komentari po volji i snazi komentatora.

Gluposti !

Medij koji propagira 'vrednosti' crknute države - i 'informacije' koje nikoga ne zanimaju.
Strašno !
freehand freehand 15:05 29.08.2018

Re: aj zdravo

c_h.arlie
freehand
Kakvo je to smeće od medija, pa to je za priču!

Prava je sreća da imamo širok izbor, od Pinka 1 do regionalnih Pinkova pa nam izbor nije osakaćen.
Inače je N1 sasvim ok medij. Činjenice na mestu, a komentari po volji i snazi komentatora.

Gluposti !

Medij koji propagira 'vrednosti' crknute države - i 'informacije' koje nikoga ne zanimaju.
Strašno !

Pa tebi je Pink dovoljan. Što se nerviraš? Izvadila ti žena baterije iz daljinskog?
Zakucavao si ekser?
Neko te uplašio?
c_h.arlie c_h.arlie 20:21 29.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
c_h.arlie
freehand
Kakvo je to smeće od medija, pa to je za priču!

Prava je sreća da imamo širok izbor, od Pinka 1 do regionalnih Pinkova pa nam izbor nije osakaćen.
Inače je N1 sasvim ok medij. Činjenice na mestu, a komentari po volji i snazi komentatora.

Gluposti !

Medij koji propagira 'vrednosti' crknute države - i 'informacije' koje nikoga ne zanimaju.
Strašno !

Pa tebi je Pink dovoljan. Što se nerviraš? Izvadila ti žena baterije iz daljinskog?
Zakucavao si ekser?
Neko te uplašio?

Ja da gledam Pink ?
Stvarno me veoma nisko držiš.
freehand freehand 21:33 29.08.2018

Re: aj zdravo

Ja da gledam Pink ?
Stvarno me veoma nisko držiš.

Ne držim te uopšte, gledaj slobodno. Inače mi ne deluješ kao neko ko se buni što ga lažu, nego što ga ne lažu onako kako se njemu sviđa.
c_h.arlie c_h.arlie 17:35 30.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
Ja da gledam Pink ?
Stvarno me veoma nisko držiš.

Ne držim te uopšte, gledaj slobodno. Inače mi ne deluješ kao neko ko se buni što ga lažu, nego što ga ne lažu onako kako se njemu sviđa.

Davno su prošla vremena kada su mene mogli da lažu.
Ja sam sa time raskrstio još dok su komunjare lagale - a bili su majstorčine u laganju.
A nije bilo (baš) idilično kada sam sa njima raskršćavao.
freehand freehand 18:40 30.08.2018

Re: aj zdravo

c_h.arlie
freehand
Ja da gledam Pink ?
Stvarno me veoma nisko držiš.

Ne držim te uopšte, gledaj slobodno. Inače mi ne deluješ kao neko ko se buni što ga lažu, nego što ga ne lažu onako kako se njemu sviđa.

Davno su prošla vremena kada su mene mogli da lažu.
Ja sam sa time raskrstio još dok su komunjare lagale - a bili su majstorčine u laganju.
A nije bilo (baš) idilično kada sam sa njima raskršćavao.

Ne znam ko su te komunjare o kojima govoriš ali mediji s kraja sedamdesetih i osamdesetih generalno i u proseku bili su fantastično štivo i sušta istina u odnosu na ovo danas. Po svakom mogućem kriterijumu i parametru. Doduše, dok nisu počeli antikomunisti da praveOdjeke i reagovanja a Narod progovorio.
Tako da bih te molio da ne lupetaš, ne priliči tvojim godinama i stepenu mudrosti na koji svojim nastupom ovde pretenduješ.
c_h.arlie c_h.arlie 21:17 30.08.2018

Re: aj zdravo

freehand
c_h.arlie
freehand
Ja da gledam Pink ?
Stvarno me veoma nisko držiš.

Ne držim te uopšte, gledaj slobodno. Inače mi ne deluješ kao neko ko se buni što ga lažu, nego što ga ne lažu onako kako se njemu sviđa.

Davno su prošla vremena kada su mene mogli da lažu.
Ja sam sa time raskrstio još dok su komunjare lagale - a bili su majstorčine u laganju.
A nije bilo (baš) idilično kada sam sa njima raskršćavao.

Ne znam ko su te komunjare o kojima govoriš ali mediji s kraja sedamdesetih i osamdesetih generalno i u proseku bili su fantastično štivo i sušta istina u odnosu na ovo danas. Po svakom mogućem kriterijumu i parametru. Doduše, dok nisu počeli antikomunisti da praveOdjeke i reagovanja a Narod progovorio.
Tako da bih te molio da ne lupetaš, ne priliči tvojim godinama i stepenu mudrosti na koji svojim nastupom ovde pretenduješ.

Izvini se !

Slabo ti (šta) znaš o tome idiličnom vremenu.
Usput - nije mi jasno da pronalaziš išta pozitivno (uključujući i medije) zasnovano na tom nakaradnom sistemu.
Usput 2 - kakvi antikomunisti su pravili Odjeke i regovanja. Pa to su pravili komunjare - iste totalitarne strukture kao i oni koji su im bili, tobožnji, protivnici.
Kako je ono govorio vaš dragi drug Tito (koji je ukrao svinjsku glavu - ili tako nekako - sa svoga tavana i nahranio gladnu braću i sestrice - i za kojega je, čak i, u drvarskoj pećini moralo da bude čokolade. A što je jebavao, svaka mu čast - tu mu zavidim), to su sve frakcijske borbe istih nakaradnioh komunjarskih stvorova.
anonymous anonymous 16:04 26.08.2018

"Slobnici...

....sutra pišem Trampu, pa makar svi pocrkali."


Ovo je Fičko samo meni javio - prvom.

Vi ćete se zaprepastititi.

Ovako.

nsarski nsarski 17:00 30.08.2018

Predlog za Filipa

Onomad si pisao o heroju, golmanu Hrvatske, koji je poreklom iz Krajine (nadam se da te ne vređa ovaj toponim), pa sam mislio da bi, radi kosmičke ravnoteže, možda mogao i neku reč o Milošu Degeneku, takođe momku iz tog dela sveta, da posvetiš koju reč.

Ako ti trebaju detalji, evo link:

Na traktoru bežao od rata i bombi, a sada je heroj Zvezde.

A, šta misliš? Možeš da otvoriš patriotsko srce do kraja, niko ti neće zameriti.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana