Društvo| Ekonomija| Filozofija| Istorija| Nauka

Kapitalizam i(li) socijalizam?

Goran Nikolić RSS / 02.07.2021. u 10:58

Ekonomisti su dugo bili očarani snagom tržišta u promovisanju ekonomskog prosperiteta. Smitova ideja da sebični pojedinci (koji traže samo svoje lično bogaćenje) proizvode kolektivni prosperitet (kroz delovanje famozne ‘'nevidljive ruke tržišta''), odnosno teza o savršeno konkurentnim tržištama koja proizvode stabilnu ravnotežu, samo je jedna od mogućnosti. Jednostavno, model Adama Smita nije jedini, već samo jedan od mogućih (npr. tržišta mogu proizvesti previše nejednakosti ili neefikasno alocirati resurse; npr. tržišta bi nalagala da gradimo dva strujna dalekovoda).

Nova paradigma za podučavanje i bavljenje ekonomijom u kojoj možemo pretpostaviti da su pojedinci pro-socijalni i kratkovidi, a ne sebični i dalekovidi, gde je konkurencija nesavršena (sa pobednikom koji uzima sve), sa često presudnom ulogom političke moći i sa ekonomskim benefitima za odabrane rentijere koje su sveprisutne i često su potrebne za dobro funkcionisanje ekonomije (dakle, one nisu rezultat greške u politici), bi izvesno generisala bolje razumevanje društvenih ishoda, odnosno tržišta.
Budući da politička elita, suprotno od plutokratije koja je finansira, i pored interesa finansijera želi reizbor, nada postoji. Naime, promena društvene svesti, odnosno rastuća percepcija javnosti o slabostima, neefikasnosti i nepravednosti sistema u kome živimo, stvara pritisak biračke baze, koji ekonomsku politiku nužno gura u pravcu veće preraspodele.

Kako kapitalizam, socijalizam i ostali socijalni konstrukti određuju našu svakodnevicu?

Kada pohađamo školu ili državni univerzitet mi smo u socijalizmu, kao počnemo da radimo verovatno je da ćemo se naći u kapitalizmu. Drumovi kojima putujemo ka poslu su podsetnik na socijalistički aspekt našeg društva, kao i bolnice u koje na žalost sa protokom vremena, posebno u penziji, moramo sve češće ići. Prodavnica u kojoj kupujemo potrepštine je deo onog kapitalističkog u našem društvu, dok su norme i standardi koji sprečavaju da se u njoj prodaje roba sumnjivog kvaliteta dobrim delom posledica napora države da, u interesu zdravlja populacije, nametne rigorozne propise kompanijama.
Bazični društveni odnosi su ekonomski uslovljeni (koji su opet dominantno uzrokovani distribucijom moći), ali ekonomija nije sve i ona zapravo oblikuje našu svakodnevicu manje nego što se to mnogim čini. Stvarnost nesumnivo jeste duboko prepletena ekonomijom, ali svoditi društvene odnose na njihov ekonomski aspekt je duboko pogrešno. U tom smislu, dve ideologije (definisane po čuvenom izraelskom istoričaru Juvalu Harariju, piscu planteranog best-selera ‘'Sapijens'', dakle u najširem mogućem smislu), koje pored kapitalizma (sa pomenutim elementima socijalizma) najviše opredeljuju svakodnevnicu ogromne većine nas su nacionalizam i religija. Dakle, život svake individue na celoj planeti bazično je determinisan drustvenim sistemom u kome skoro svi funkcionišemo (sa kompanijama koje su njegov glavni nosilac, koje su snažno legalno štićene i praktično ekonomski subvencionisane kroz nametnuta pravila monetarne, fiskalne i regulatorne politike), zemljom u kojoj živimo, i u manjoj meri bogom kome sa klanjamo (iz sve socijalne norme koje religije podrazumevaju).
Prethodno navedena formulacija verovatno većini od vas nije tako bliska i možda vam je čak kontraintuitivna. Razlog je veoma jednostavan. Naime, mi smo naučeni da pomenute ‘ideologije' prihvatamo kao prirodne ili bogom dane. Npr. učeni smo o tzv. prirodnim zakonima tržišta ili nevidljivoj ruci tržišta. Nacija i religija se do te mere neupitni da se inače poznata teza o socijalnim konstruktima (koja interesantno potencira naciju, ali ne i kapitalizam kao tako nešto), čini kao nešto apstraktno, udaljeno ili pogrešno.
I država i tržište su socijalni konstrukti. Ako se tržišta spontano uređuju, na osnovu sopstvenih interesa, onda se i rastuće birokratije uređuju prema određenim interesima. Ako je ovo tačno, postaće neophodno ograničiti te interese kako bi se osiguralo da država ostane usredsređena na isporuku društvenih dobara (u tom kontektu, famozno upozorenje američkog predsednika Ajzenhauera davne 1961. protiv preteranog uticaja „vojno-industrijskog kompleksa" danas bi bilo usmereno na „vojno-industrijsko-tehnološko-finansijsko-medijski kompleks").
Svet u kome funkcionišemo zapravo je bazično zasnovan na konstruktima, odnosno izmišljenim zajednicama ili bogovima, i posebno veri u novac, da bi bez tih korisnih zabluda naš inače visok nivo socijalne kohezije, i manje-više nesmetan život većine od skoro osam milijardi homo sapijensa, bio potpuno ometen. Oni koji su na vrhu piramide (ili ‘lanca ishrane') ulažu ogromne napore da sistem vrednosti u kome svakodnevno operišemo shvatimo kao bezalternativan. Tržišne sile se predstavljaju kao prirodne, vladari kao nosioci neprikosnovane volje narode, religiozni oci kao moralno nepogrešivi, zakonodavni sistem kao jedini moguć i naravno pravičan. Sumnja u sistem je praktično onemogućena jer su ljudi faktički dirigovani pomenutim ideologijama. Ipak, ovde treba dodati i činjenicu da bi ljudi bez vere u zajedničke vrednosti, koje su tokom svoje kognitivne i kulturne evolucije sami izmislili da kreirali osećaj povezanosti (naime, zajednica veća od 150 individua je praktično nemoguća za upravljanje bez barem religijskog opravdanja), bili u permanentnim međusobnim konfliktima. To bi vrlo lako moglo dovesti do nesagledivih posledica koje bi ili dovele do nestanka vrste ili do njene marginalizacije u širem životinjskom svetu.

Kineski izazov vladajućoj ekonomskoj paradigm

Dugo neupitna teza da je tzv. spontani poredak tržišta inheretno superioran od alternativnih poredaka (npr. real-socijalističkog) je posle četiri decenije prosečnog rasta kineske privrede od neverovatnih 9,3%, i sa 700 miliona ljudi izvučenih iz siromaštva, došla po znak pitanja do te mere da je čak i MMF preispitao i redigovao svoj pristup. Međutim, kineski sistem nije dijametralno suprotan zapadnom. Npr. javna potrošnja u SAD je faktički neprekidno rasla sa početkom Drugog svetskog rata te dostignuvši skoro 36% BDP-a 2019, procentni poen više nego u Kini, a pandemijom uzrokovana kriza je samo povećala razliku u korist SAD. Naime, Amerika svoj današnji ekonomski oporavak u velikoj meri duguje masivnoj vladinoj intervenciji, a ona se intenzivira sa Bajdenom koji preduzima mere koje će dodatno povećati ulogu države.
Sprečavanje plutokratije da donosi odluke na štetu građanstva, što bi smanjilo popularnost vladajućih političkih elita u Vašingtonu i Pekingu, je stoga ključni izazov za partije na vlasti u obe zemlje. U tom kontekstu, Americi može biti korisno iskustvo Kine, koja je dokazala svoju sposobnost da ciljeve politike pretvori u konkretne projekte i programe, sa vidljivim koristima za celokupno stanovništvo.
Čini se da kineski ekonomski uspeh nije aberacija, već je ta zemlja maksimalno iskoristila centralno planiranje za sprovođenje adaptivnog i eksperimentalnog procesa donošenja politika, kojim se institucionalne strukture stalno koriguju kako bi se primenile nove ideje i najbolje prakse (prilagođene lokalnim uslovima). Uloga snažnog liderstva je od vitalnog značaja za napredak jer sprečava zastoj u složenim pitanjima, poput velikih infrastrukturnih ulaganja, npr. u obnovljive izvore energije, gde partikularni interesi mogu blokirati interes zajednice. Ipak, pre donošenja glavnih političkih odluka, kineski lideri se konsultuju sa akademskom zajednicom (kako bi stekli teorijski uvid) i posećuju lokalne zajednice, kako bi saznali više o situaciji na terenu (i tek onda se pokreću pilot programi kako bi se rešila pitanja praktične primene). Izvesno je da kineski pristup nije imun na one koji pokušavaju da izvuku privilegije za sebe (npr. lokalna birokratija ne želi transparentnost jer bi ona mogla ugroziti njihovu operativnu fleksibilnost i izglede za unapređenje), dok primena politika i programa često stvara prekomernu konkurenciju potkopavajući težnju Pekinga za izgradnjom uspešne tržišne ekonomije. Međutim, ista stvar se često događa kada određeni tržišni akteri steknu previše uticaja, i za prevazilaženje takvih izazova potrebna je politička volja i kreativnost.

Kako doći do uspešnog ekonomskog modela?

Sa dve najveće ekonomije koje se kreću ka većoj centralizaciji i ulozi vlada u ekonomiji, uobičajena dihotomija „država versus tržište" ili ‘'kapitalizam versus socijalizam'' postala je pojednostavljena. Da li su slobodna tržišta superiornija od centralnog planiranja je stoga verovatno pogrešno pitanje. Naime, institucionalni aranžmani su složeni sistemi, oblikovani istorijom, geografijom i kulturom. Cilj ne bi trebalo da bude identifikovanje pristupa koji odgovara svima, već da se osmisli onaj koji bi pružio najveće dobro najvećem broju ljudi. Izvesno je da je kineski sistem eksperimentiranja, sprovođenja i konačno institucionalizivanja promena doneo veliki rezultat dramatično ubrzavajući razvoj zemlje.
U tom kontekstu, promene na Zapadu, posebno tokom pandemijom uzrokovane krize, su ohrabrujuće. Rodrik (2021 ) potencira velike promene ekonomske politike u SAD, posebno sa dolaskom Bajdena. Ideje koje su dominirale od 1980-ih - nazvane Vašingtonskim konsenzusom, tržišnim fundamentalizmom ili neoliberalizam - koje su inicijalno stekle zamah zbog uočenih neuspeha kejnzijanizma i prekomerne državne regulacije, su generisale nejednake i nestabilne ekonomije nesposobne da se nose sa izazovima današnjice: socijalnom inkluzijom, novim tehnologijama koje su remetilački faktor za društvenu koheziju, klimatskim promenama, ili pak pojavama pandemija.
On što nas iskustvo uči je da postoji vreme za fiskalnu ekspanziju i vreme za štedljivost, vreme kada bi vlada trebalo da interveniše u lancima snabdevanja, i vreme kada bi trebalo da prepusti tržišta sama sebi. Ponekad bi porezi trebali biti visoki, ponekad niski, trgovina bi u nekim oblastima trebala biti slobodnija u drugim regulisana. Realne okolnosti i različite vrste intervencija su ono što predstavlja dobra ekonomska politika.
Naime, sve prethodne paradigme politike - bilo merkantilistička, klasična liberalna, kejnzijanska, socijaldemokratska ili neoliberalna - su imale pogrešne bazične pretpostavke, jer su bile zamišljene kao univerzalni programi koji se mogu primeniti svuda i u svako doba. To je otežavalo naše razmišljanje o ekonomskom upravljanju, a rezultat je bio prekomerni optimizam ili pesimizam u pogledu uloge države u ekonomiji. Ono što nam je potrebno su ekonomske analize i empirijski dokazi da bismo došli do toga šta nam je potrebno za željeni ishod - bolji život za što je moguće više ljudi, a ne za odabranu manjinu (i ekonomsku i političku).
Dakle, novi ekonomski pristupi i značajna eksperimentiranja u politici su neophodna, jer je društvo u kojem živimo i kapitalističko i socijalističko. Naime, i kapitalizam i socijalizam termini koji su prvobitno zamišljeni sa istom svrhom: da se stvori decentralizovani sistem raspodele u kojem se mogu ispuniti spontane potrebe i želje. I kako je praksa pokazala, oba pristupa postaju destruktivna kada proizvode prekomernu koncentraciju moći (bilo da su to komunistički aparatčici ili preglomazne i svemoćne korporacije, sa snažnim lobističkim uticajem na politiku). Sa današnjim tehnologijama može se zamisliti hibridni sistem, koji će uzeti najbolje iz oba, na zadovoljstvo ogromnog dela čovečanstva.
Za razliku od 1920-ih i kasnije (kada je socijalistička tvrdnja da bi centralizovano planiranje omogućilo efikasniju alokaciju resursa bila opravdano odbacivana, u najmanju ruku zbog empirijske neutemeljenosti), danas smo konačno u vremenu u kom računari mogu da obrade daleko više informacija nego što se to može kroz racionalne interakcije tržišnih subjekata. Naime, algoritmi veštačke inteligencije su brzo prešli put od pobeda na svetskim šahovskim šampionima do pisanja poezije. Dakle, napredak u računarstvu je zatvorio jaz u znanju korigujući nesavršenost čoveka kao donosioca odluka i relativizovao značaj tzv. nevidljive ruke tržišta kao alokatora resursa. Stoga se nameće logično pitanje: zašto računari ne bi mogli da poboljšaju funksionisanje tržišta? Odgovor se čini jasnim, ali će oni koji su zainteresovani za status kvo - svetska plutokratija i političke elite - učiniti sve da sve vrlo malo učini na promociji ovakvog načina posmatranja stvari. Na nama, društvenim elitama, pre svega najobrazovanijem delu populacije, je da intenzivno promovišemo novi način posmatranja društveno-ekonomskih odnosa.
Ono što je možda paradoksalno razlog za optimizam je da današnja, pandemijom uzrokovana kriza, kao i ona pre 12 godina, izvesno idu na ruku jačanju uloge države (mada na tako dramatičnom kao što je bilo između 1914. i 1970-ih kada se udeo javne potrošnje u BDP-u širom Evrope učetvorostručio), i samim tim jednom pravednijem ekonomskom i društvenom sistemu.

 Komentari (345)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

bene_geserit bene_geserit 21:59 02.07.2021

Re: ...

nekakos su ti iz citata ispali "jednakost" i "bratstvo"

Samo sam se koncetrisao na jedan aspekt da ne širim priču. I šta bi sa tom slobodom u socijalističkim zemljama, jednoznačno ili ne ?

Jednakost u siromaštvu (sem za drugove članove) ? To smo u socijalizmu ostvarili.
Jednakost pred zakonom (sem za drugove članove) ? I to manje više.
Equality of opportunity (sem za drugove članove) ? I to takođe.
Equality of outcome (sem za drugove članove) nismo na sreću, to će tek u komunizmu.

A kad kažeš bratstvo misliš na solidarnost ? Solidarnost u homogenom društvu ? Solidarnost prema Romima ? Solidarnost prema pederima ? Ekonomska solidarnost ?
Radnička solidarnost u borbi protiv "zlih kapitalista" kojih u socijalizmu nije bilo ?
benedykt benedykt 23:50 02.07.2021

Re: ..

freehand

A kapitalizam se jeste rodio na idejama socijalne pravde i jednakosti. Kojima se posle najebao majke, al to je već praksa.


Ahahahaha koja je ovo budalaština nad budalaštinama, pa umreću od smeha…

Pobogu čoveče, pa nije kapitalizam nastao sa Francuskom revolucijom i sa onim Liberté, égalité, fraternité…!?! Inače kada smo već kod toga, ideali Francuske revolucije potiču iz prosvetiteljstva, odnosno nemaju bilo kakve veze sa kapitalizmom. Pa pobogu nemojte se baš toliko blamirati druže Freehand…!?!
Heloooo…!?! Knock, knock… Anybody home…?!! Kapitalizam je ekonomski sistem i pretežno ima veze sa sticanjem profita, odnosno zabole ga baš briga za bilo kakvu pravdu i jednakost, mislim ukoliko od iste ne može neki dinar više da se stavi u džep…
freehand freehand 07:46 03.07.2021

Re: ..

Pobogu čoveče, pa nije kapitalizam nastao sa Francuskom revolucijom i sa onim Liberté, égalité, fraternité…!?! Inače kada smo već kod toga, ideali Francuske revolucije potiču iz prosvetiteljstva, odnosno nemaju bilo kakve veze sa kapitalizmom. Pa pobogu nemojte se baš toliko blamirati druže Freehand…!?!

Imam izrazitu odvratnost da uopšte razgovaram sa nadobudnim moronima generalno. No ajd kratko samo: francuska revolucija bila je prelom u razvoju društva. Jednakost građana pred sudom i državom uz ukidanje vezivanja kmeta za zemlju bile su neke od glavnih poluga za nastanak kapitalizma kao ekonomskog uređenja i političkog sistema na njemu baziranog. To što su tada kao i danas postojale države sistemski i ekonomski mutanti normalnom čoveku sa mrvom znanja ne muti pogled na raspravu o opštim mestima i definicijama.
Što se prosvetiteljstva tiče tiče - ono i njegovi nosioci najveći su inkubator ideja socijalizma koje su dovele do revolucije. Koja je donela teror, pa kontrateror, pa direktorijum,pa carstvo. Ali je napravila veliki prelom koji je za uvek promenio i Evropu i svet.
Inače, kažu da je iz Bastilje oslobođeno četiri lopova, dvojica ubica i jedan seksualni izgrednik.
freehand freehand 22:09 03.07.2021

Re: ...

jinks
Eto, nepotizam u socijalizzmu kao potpuna devijacija isto je što i nepotizam u feudalizmu, kao jedan od temelja sistema.

Interesantno, da li je iko pokušao da objasni kako i najplemenitije ideje neretko završe na sličan gorepomenuti način.


Meni je, na primer, interesanto d ati nisi. Barataš pojmovima za koje se ispostavi da du ne samo neadekvatni nego i potpuno pogrešni al eto. Nepotizam je u socijalizmu zlo, dok je u kapitalizmupotpuno ok. Jer se bazira na privatnoj svojini čije je poreklo kriminal baziran na zastarelosti.
benedykt benedykt 06:40 04.07.2021

Re: ..

freehand

Imam izrazitu odvratnost da uopšte razgovaram sa nadobudnim moronima generalno. No ajd kratko samo: francuska revolucija bila je prelom u razvoju društva. Jednakost građana pred sudom i državom uz ukidanje vezivanja kmeta za zemlju bile su neke od glavnih poluga za nastanak kapitalizma kao ekonomskog uređenja i političkog sistema na njemu baziranog. To što su tada kao i danas postojale države sistemski i ekonomski mutanti normalnom čoveku sa mrvom znanja ne muti pogled na raspravu o opštim mestima i definicijama.
Što se prosvetiteljstva tiče tiče - ono i njegovi nosioci najveći su inkubator ideja socijalizma koje su dovele do revolucije. Koja je donela teror, pa kontrateror, pa direktorijum,pa carstvo. Ali je napravila veliki prelom koji je za uvek promenio i Evropu i svet.
Inače, kažu da je iz Bastilje oslobođeno četiri lopova, dvojica ubica i jedan seksualni izgrednik.

A ja vidite štovani druže Freehand imam nekakav utisak da vi u suštini i nemate pojma o čemu govorite, odnosno da se tu frljate i nešto tužno mucate, da je mene sramota vaše sramote i bukvalno tragikomičnog neznanja. Dakle, nikakve veze nema Francuska revolucija sa nastankom kapitalizma, dajte ne lupetajte više pobogu. Evo šta vam kaže najbolji poznavalac tog perioda Albert Soboul …
Francuska revolucija je samo epizoda u opštem toku istorije koja je, posle revolucija Holandije, Engleske i Amerike, doprinela dovođenju buržoazije na vlast..

Kao što vam i Immanuel Wallerstein u svom delu Moderni svetski sistem kaže sledeće a upravo na temu odnosa Francuske revolucije i kapitalizma…
Prelaz iz feudalizma u kapitalizam već se odavno dogodio. Transformacija državne strukture bila je samo nastavak procesa koji je trajao dva veka Dakle, Francuska revolucija nije označila ni osnovnu ekonomsku ni osnovnu političku transformaciju. Umesto toga, Francuska revolucija je bila, u smislu kapitalističke ekonomije, trenutak kada je ideološka nadgradnja konačno sustigla ekonomsku osnovu. To je bila posledica tranzicije, a ne njen uzrok niti trenutak nastanka.
Elem da pomognem neukima… Dakle, za nastanak kapitalizma kao sistema u Evropi su najbitniji tzv sistemski ciklusi akumulacije kapitala o kojima imate kod Fernand Braudel-a u njegovom delu Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, na šta se nadovezao Giovanni Arrighi u knjizi Dugi dvadeseti vek - Novac, moć i poreklo sveta današnjice. Ti ciklusi koji se delimično preklapaju su onaj u Đenovi od 15. pa do početka 17. veka, zatim Holandija čiji se ciklus proteže sve tamo od poslednjih decenija 16. veka pa do kraja 18. veka, odnosno Engleska i njen ciklus koji kreće od druge polovine 18. veka. Svaki od ovih ciklusa se dešava u sve širem svetsko-ekonomskom okruženju, gde kapitalizam lagano ali sigurno zauzima sve veći i veći prostor sa svojim aktivnostima. Svaki od njih je ukorenjen u različitim proizvodnim snagama, različitim centralnim oblicima ulaganja i akumulacije, odnosno u različitim odnosima kapitalističke akumulacije i države. Takođe ako niste znali u Engleskoj je bukvalno vek i po pre Francuske revolucije to jest 1628. donešen prvo Petition of Right, da bi onda 1679. bio usvojen i Habeas Corpus Act, te konačno i Bill of Rights 1689, što su bili najznačajniji akti koji garantuju slobode i prava svakog pojedinca..
Što se tiče tih bulažnjenja kako su kao fol prosvetiteljstvo tj njegovi nosioci osnovni inkubator ideja nekakvog socijalizma, koje su opet po vama i dovele navodno do Francuske revolucije, mislim da bi najbolje bilo da pročitate šta italijanski istoričar Roberto Zapperi ima da kaže na tu temu…
Da bi se „vulgarna polemika“ urbanog trgovačkog sloja koji se prepire sa zemljoposedničkom aristokratijom u Francuskoj mogla posmatrati kao socijalna revolucija potrebna je izuzetno jaka mašta, odnosno to bi značilo analogno projektovati i to vremenski unazad Oktobarsku revoluciju.

Ona debilna priča o nekakva četiri lopova i dvojici ubica u Bastilji je koliko shvatam samo tužni završetak tog patetičnog pisanija u pokušaju, i kao takav ima mnogo više veze sa onim čuvenim biserima mudrosti da ko od noža nije bolovo nek dođe… odnosno sa mladinim kumom davno na toj nekoj svadbi, nego što ima sa bilo kakvim smislenim argumentima u raspravi…

jinks jinks 06:52 04.07.2021

Re: ...

Barataš pojmovima za koje se ispostavi da du ne samo neadekvatni nego i potpuno pogrešni al eto.

Evo jednog od tumačenja pojma "nepotizam" sa neta:

Nepotizam je favorizovanje rođaka, i može da se javi u raznim oblastima, uključujući politiku, zabavu, biznis i religiju, kao i mnoge druge.


Znači može da se javi i izvan politike, ili nasleđivanja pozicija u državnoj hijerarhiji, na čemu instistirate. U biznisu i različitim drugim vidovima umrežavanja u kapitalizmu, ili u zapošljavanju i raspodeli društvene imovine u socijalizmu, između ostalog.

Nepotizam je u socijalizmu zlo, dok je u kapitalizmupotpuno ok.

Pročitajte moj prvi komentar - rekao sam da nisam siguran do koje mere uopšte i ima smisla porediti kapitalizam i socijalizam (što jeste tema bloga) kada deluje kao da dele neke od obeležja (ili je bar tako ispalo kroz praksu socijalizma) - a to su, na primer, sticanje prednosti po osnovu rođačkih veza (što je nepotizam), a da a dodam još i sticanje prednosti po osnovu pajtoskih ili partijskih veza (u socijalizmu posebno) što je kronizam.

Sad ako i u kapitalizmu i socijalizmu ima i nepotizma i kronizma, koliko se onda uopšte i može insistirati na tome da je, na primer, socijalizam nešto preterano bolji, posebno onaj praktični real-socijalizam. Ili, na primer, čime onda uopšte suštinski i pravdati soc-kom revoluciju koja se desila na ovim prostorima nakon II sv. rata, kao i sve nesreće koje je ona donela.

A opet, u mnogim kapitalističkim zemljama ima i demokratije, čega u gro socijalističkih zemalja nije bilo, ali to je već neka druga priča. Takođe, socijalistički nepotizam i kronizam deluju kao da nemaju granica, dok u kaptalizmu nisam siguran da baš toliko mogu biti neograničeni.

Na kraju socijalizam ispada (ili je bar na ovim prostorima ispao) nekakva iskarikirana verzija neuspešnog i neefikasnog kapitalizma. Jer, društvena imovina u socijalizmu možda formalno i nije imala vlasnike, ali jeste postojala ondašnja vladajuća kasta koja je sa tom imovinom u suštini radila šta god je htela. I da ironija bude veća, naslednici i potomci pomenute vladajuće kaste su i faktički nakon pada socijalizma i privatizacije postali vlasnici gro te bivše društvene imovine.
haklberi_tom haklberi_tom 08:19 04.07.2021

Re: ..

benedykt
freehand

Imam izrazitu odvratnost da uopšte razgovaram sa nadobudnim moronima generalno. No ajd kratko samo: francuska revolucija bila je prelom u razvoju društva. Jednakost građana pred sudom i državom uz ukidanje vezivanja kmeta za zemlju bile su neke od glavnih poluga za nastanak kapitalizma kao ekonomskog uređenja i političkog sistema na njemu baziranog. To što su tada kao i danas postojale države sistemski i ekonomski mutanti normalnom čoveku sa mrvom znanja ne muti pogled na raspravu o opštim mestima i definicijama.
Što se prosvetiteljstva tiče tiče - ono i njegovi nosioci najveći su inkubator ideja socijalizma koje su dovele do revolucije. Koja je donela teror, pa kontrateror, pa direktorijum,pa carstvo. Ali je napravila veliki prelom koji je za uvek promenio i Evropu i svet.
Inače, kažu da je iz Bastilje oslobođeno četiri lopova, dvojica ubica i jedan seksualni izgrednik.

A ja vidite štovani druže Freehand imam nekakav utisak da vi u suštini i nemate pojma o čemu govorite, odnosno da se tu frljate i nešto tužno mucate, da je mene sramota vaše sramote i bukvalno tragikomičnog neznanja. Dakle, nikakve veze nema Francuska revolucija sa nastankom kapitalizma, dajte ne lupetajte više pobogu. Evo šta vam kaže najbolji poznavalac tog perioda Albert Soboul …
Francuska revolucija je samo epizoda u opštem toku istorije koja je, posle revolucija Holandije, Engleske i Amerike, doprinela dovođenju buržoazije na vlast..

Kao što vam i Immanuel Wallerstein u svom delu Moderni svetski sistem kaže sledeće a upravo na temu odnosa Francuske revolucije i kapitalizma…
Prelaz iz feudalizma u kapitalizam već se odavno dogodio. Transformacija državne strukture bila je samo nastavak procesa koji je trajao dva veka Dakle, Francuska revolucija nije označila ni osnovnu ekonomsku ni osnovnu političku transformaciju. Umesto toga, Francuska revolucija je bila, u smislu kapitalističke ekonomije, trenutak kada je ideološka nadgradnja konačno sustigla ekonomsku osnovu. To je bila posledica tranzicije, a ne njen uzrok niti trenutak nastanka.
Elem da pomognem neukima… Dakle, za nastanak kapitalizma kao sistema u Evropi su najbitniji tzv sistemski ciklusi akumulacije kapitala o kojima imate kod Fernand Braudel-a u njegovom delu Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, na šta se nadovezao Giovanni Arrighi u knjizi Dugi dvadeseti vek - Novac, moć i poreklo sveta današnjice. Ti ciklusi koji se delimično preklapaju su onaj u Đenovi od 15. pa do početka 17. veka, zatim Holandija čiji se ciklus proteže sve tamo od poslednjih decenija 16. veka pa do kraja 18. veka, odnosno Engleska i njen ciklus koji kreće od druge polovine 18. veka. Svaki od ovih ciklusa se dešava u sve širem svetsko-ekonomskom okruženju, gde kapitalizam lagano ali sigurno zauzima sve veći i veći prostor sa svojim aktivnostima. Svaki od njih je ukorenjen u različitim proizvodnim snagama, različitim centralnim oblicima ulaganja i akumulacije, odnosno u različitim odnosima kapitalističke akumulacije i države. Takođe ako niste znali u Engleskoj je bukvalno vek i po pre Francuske revolucije to jest 1628. donešen prvo Petition of Right, da bi onda 1679. bio usvojen i Habeas Corpus Act, te konačno i Bill of Rights 1689, što su bili najznačajniji akti koji garantuju slobode i prava svakog pojedinca..
Što se tiče tih bulažnjenja kako su kao fol prosvetiteljstvo tj njegovi nosioci osnovni inkubator ideja nekakvog socijalizma, koje su opet po vama i dovele navodno do Francuske revolucije, mislim da bi najbolje bilo da pročitate šta italijanski istoričar Roberto Zapperi ima da kaže na tu temu…
Da bi se „vulgarna polemika“ urbanog trgovačkog sloja koji se prepire sa zemljoposedničkom aristokratijom u Francuskoj mogla posmatrati kao socijalna revolucija potrebna je izuzetno jaka mašta, odnosno to bi značilo analogno projektovati i to vremenski unazad Oktobarsku revoluciju.

Ona debilna priča o nekakva četiri lopova i dvojici ubica u Bastilji je koliko shvatam samo tužni završetak tog patetičnog pisanija u pokušaju, i kao takav ima mnogo više veze sa onim čuvenim biserima mudrosti da ko od noža nije bolovo nek dođe… odnosno sa mladinim kumom davno na toj nekoj svadbi, nego što ima sa temom ili bilo kakvim smislenim argumentima…


Auuu, pa kada si ti stigao to sve da pročitaš?
benedykt benedykt 14:42 04.07.2021

Re: ..

haklberi_tom

Auuu, pa kada si ti stigao to sve da pročitaš?

Pa sad, za razliku od neukog druga Freehanda nisam smatrao da se sve istine ovog sveta mogu naći u udžbeniku marksizma za sedmi osnovne. Breudel i Arrighi vode jedan drugome, kao što je i Wallerstein iz neke slične priče tj obrađuje potpuno istu materiju tzv teorije svetskih sistema. Doduše treba napomenuti da Wallerstein na primer nema onaj prvi ciklus u Đenovi, ali zato (kao i Arrighi) ide dalje tj obrađuje i ciklus u kome živimo, pošto je na poziciji ekonomskog hegemona u dvadesetom veku Englesku zamenila Amerika. Ta tematika teorije svetskih sistema je inače jako zanimljiva, ali ne zbog ovih osnovnih postavki iz perioda nastanka kapitalizma u trouglu Đenova-Holandija-Engleska, već zato što obrađuje neke zakonitosti kada se jedan ciklus završava a počinje neki novi, tj kada novi ekonomski hegemon zauzima svoje mesto dok onaj stari polako nestaje sa scene. Mi smo trenutno u poslednjoj fazi ciklusa u kome je Amerika globalni hegemon, jer se pojavila Kina kao potencijalni naslednik. Ostaje samo da se vidi da li će, kao što sam to već jednom napisao, brutalna sila Kine i njene ekonomije uspeti da zauzmu globalni tron ekonomskog hegemona koji određuje pravila igre ili će ipak pre toga kulturna paradigma Zapada kao neprikosnoveno dominantna potčiniti i Kinu tj uvući je kompletno u svoju sferu uticaja. Tako da nije pravo pitanje kapitalizam ili taj kao socijalizam, već da li Amerika ili ipak Kina, pošto će sve ostalo zavisiti od toga…
haklberi_tom haklberi_tom 18:26 04.07.2021

Re: ..

benedykt
haklberi_tom

Auuu, pa kada si ti stigao to sve da pročitaš?

Pa sad, za razliku od neukog druga Freehanda nisam smatrao da se sve istine ovog sveta mogu naći u udžbeniku marksizma za sedmi osnovne. Breudel i Arrighi vode jedan drugome, kao što je i Wallerstein iz neke slične priče tj obrađuje potpuno istu materiju tzv teorije svetskih sistema. Doduše treba napomenuti da Wallerstein na primer nema onaj prvi ciklus u Đenovi, ali zato (kao i Arrighi) ide dalje tj obrađuje i onaj ciklus u kome živimo, pošto je na poziciji ekonomskog hegemona u dvadesetom veku Englesku zamenila Amerika. Ta tematika teorije svetskih sistema je inače jako zanimljiva, ali ne zbog ovih osnovnih postavki iz perioda nastanka kapitalizma u trouglu Đenova-Holandija-Engleska, već zato što obrađuje neke zakonitosti kada se jedan ciklus završava a počinje neki novi, tj kada novi ekonomski hegemon zauzima svoje mesto dok onaj stari polako nestaje sa scene. Mi smo trenutno u poslednjoj fazi ciklusa u kome je Amerika globalni hegemon, jer se pojavila Kina kao potencijalni naslednik. Ostaje samo da se vidi da li će, kao što sam to već jednom napisao, brutalna sila Kine i njene ekonomije uspeti da zauzmu globalni tron ekonomskog hegemona koji određuje pravila igre ili će ipak pre toga kulturna paradigma Zapada kao neprikosnoveno dominantna potčiniti i Kinu tj uvući je kompletno u svoju sferu uticaja. Tako da nije pravo pitanje kapitalizam ili taj kao socijalizam, već da li Amerika ili ipak Kina, pošto će sve ostalo zavisti od toga…

Kapa dole, nema šta!
freehand freehand 22:30 04.07.2021

Re: ...

jinks
Barataš pojmovima za koje se ispostavi da du ne samo neadekvatni nego i potpuno pogrešni al eto.

Evo jednog od tumačenja pojma "nepotizam" sa neta:

Nepotizam je favorizovanje rođaka, i može da se javi u raznim oblastima, uključujući politiku, zabavu, biznis i religiju, kao i mnoge druge.


Znači može da se javi i izvan politike, ili nasleđivanja pozicija u državnoj hijerarhiji, na čemu instistirate. U biznisu i različitim drugim vidovima umrežavanja u kapitalizmu, ili u zapošljavanju i raspodeli društvene imovine u socijalizmu, između ostalog.

Nepotizam je u socijalizmu zlo, dok je u kapitalizmupotpuno ok.

Pročitajte moj prvi komentar - rekao sam da nisam siguran do koje mere uopšte i ima smisla porediti kapitalizam i socijalizam (što jeste tema bloga) kada deluje kao da dele neke od obeležja (ili je bar tako ispalo kroz praksu socijalizma) - a to su, na primer, sticanje prednosti po osnovu rođačkih veza (što je nepotizam), a da a dodam još i sticanje prednosti po osnovu pajtoskih ili partijskih veza (u socijalizmu posebno) što je kronizam.

Sad ako i u kapitalizmu i socijalizmu ima i nepotizma i kronizma, koliko se onda uopšte i može insistirati na tome da je, na primer, socijalizam nešto preterano bolji, posebno onaj praktični real-socijalizam. Ili, na primer, čime onda uopšte suštinski i pravdati soc-kom revoluciju koja se desila na ovim prostorima nakon II sv. rata, kao i sve nesreće koje je ona donela.

A opet, u mnogim kapitalističkim zemljama ima i demokratije, čega u gro socijalističkih zemalja nije bilo, ali to je već neka druga priča. Takođe, socijalistički nepotizam i kronizam deluju kao da nemaju granica, dok u kaptalizmu nisam siguran da baš toliko mogu biti neograničeni.

Na kraju socijalizam ispada (ili je bar na ovim prostorima ispao) nekakva iskarikirana verzija neuspešnog i neefikasnog kapitalizma. Jer, društvena imovina u socijalizmu možda formalno i nije imala vlasnike, ali jeste postojala ondašnja vladajuća kasta koja je sa tom imovinom u suštini radila šta god je htela. I da ironija bude veća, naslednici i potomci pomenute vladajuće kaste su i faktički nakon pada socijalizma i privatizacije postali vlasnici gro te bivše društvene imovine.
Džinkse, izvini, al ovo je običan bućkuriš od komentara. Sve je "možda da bidne a ne mora da znači"al eto, meni se sviđa da to vidim ovako.
Preporučujem da pročitaš, ako nisi, onaj citat Pekića.
Inače, ništa ne nastaje ni iz čega, a dijalektika je sjajan princip.
vrabac_onaj vrabac_onaj 23:36 04.07.2021

Re: ..

benedykt
freehand

Imam izrazitu odvratnost da uopšte razgovaram sa nadobudnim moronima generalno. No ajd kratko samo: francuska revolucija bila je prelom u razvoju društva. Jednakost građana pred sudom i državom uz ukidanje vezivanja kmeta za zemlju bile su neke od glavnih poluga za nastanak kapitalizma kao ekonomskog uređenja i političkog sistema na njemu baziranog. To što su tada kao i danas postojale države sistemski i ekonomski mutanti normalnom čoveku sa mrvom znanja ne muti pogled na raspravu o opštim mestima i definicijama.
Što se prosvetiteljstva tiče tiče - ono i njegovi nosioci najveći su inkubator ideja socijalizma koje su dovele do revolucije. Koja je donela teror, pa kontrateror, pa direktorijum,pa carstvo. Ali je napravila veliki prelom koji je za uvek promenio i Evropu i svet.
Inače, kažu da je iz Bastilje oslobođeno četiri lopova, dvojica ubica i jedan seksualni izgrednik.

A ja vidite štovani druže Freehand imam nekakav utisak da vi u suštini i nemate pojma o čemu govorite, odnosno da se tu frljate i nešto tužno mucate, da je mene sramota vaše sramote i bukvalno tragikomičnog neznanja. Dakle, nikakve veze nema Francuska revolucija sa nastankom kapitalizma, dajte ne lupetajte više pobogu. Evo šta vam kaže najbolji poznavalac tog perioda Albert Soboul …
Francuska revolucija je samo epizoda u opštem toku istorije koja je, posle revolucija Holandije, Engleske i Amerike, doprinela dovođenju buržoazije na vlast..

Kao što vam i Immanuel Wallerstein u svom delu Moderni svetski sistem kaže sledeće a upravo na temu odnosa Francuske revolucije i kapitalizma…
Prelaz iz feudalizma u kapitalizam već se odavno dogodio. Transformacija državne strukture bila je samo nastavak procesa koji je trajao dva veka Dakle, Francuska revolucija nije označila ni osnovnu ekonomsku ni osnovnu političku transformaciju. Umesto toga, Francuska revolucija je bila, u smislu kapitalističke ekonomije, trenutak kada je ideološka nadgradnja konačno sustigla ekonomsku osnovu. To je bila posledica tranzicije, a ne njen uzrok niti trenutak nastanka.
Elem da pomognem neukima… Dakle, za nastanak kapitalizma kao sistema u Evropi su najbitniji tzv sistemski ciklusi akumulacije kapitala o kojima imate kod Fernand Braudel-a u njegovom delu Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, na šta se nadovezao Giovanni Arrighi u knjizi Dugi dvadeseti vek - Novac, moć i poreklo sveta današnjice. Ti ciklusi koji se delimično preklapaju su onaj u Đenovi od 15. pa do početka 17. veka, zatim Holandija čiji se ciklus proteže sve tamo od poslednjih decenija 16. veka pa do kraja 18. veka, odnosno Engleska i njen ciklus koji kreće od druge polovine 18. veka. Svaki od ovih ciklusa se dešava u sve širem svetsko-ekonomskom okruženju, gde kapitalizam lagano ali sigurno zauzima sve veći i veći prostor sa svojim aktivnostima. Svaki od njih je ukorenjen u različitim proizvodnim snagama, različitim centralnim oblicima ulaganja i akumulacije, odnosno u različitim odnosima kapitalističke akumulacije i države. Takođe ako niste znali u Engleskoj je bukvalno vek i po pre Francuske revolucije to jest 1628. donešen prvo Petition of Right, da bi onda 1679. bio usvojen i Habeas Corpus Act, te konačno i Bill of Rights 1689, što su bili najznačajniji akti koji garantuju slobode i prava svakog pojedinca..
Što se tiče tih bulažnjenja kako su kao fol prosvetiteljstvo tj njegovi nosioci osnovni inkubator ideja nekakvog socijalizma, koje su opet po vama i dovele navodno do Francuske revolucije, mislim da bi najbolje bilo da pročitate šta italijanski istoričar Roberto Zapperi ima da kaže na tu temu…
Da bi se „vulgarna polemika“ urbanog trgovačkog sloja koji se prepire sa zemljoposedničkom aristokratijom u Francuskoj mogla posmatrati kao socijalna revolucija potrebna je izuzetno jaka mašta, odnosno to bi značilo analogno projektovati i to vremenski unazad Oktobarsku revoluciju.

Ona debilna priča o nekakva četiri lopova i dvojici ubica u Bastilji je koliko shvatam samo tužni završetak tog patetičnog pisanija u pokušaju, i kao takav ima mnogo više veze sa onim čuvenim biserima mudrosti da ko od noža nije bolovo nek dođe… odnosno sa mladinim kumom davno na toj nekoj svadbi, nego što ima sa bilo kakvim smislenim argumentima u raspravi…Da, to bi uglavnom bilo to.
mlatisa mlatisa 20:58 02.07.2021

Није то бинарно

Социјализам и/или капитализам није бинарни избор. Постоје доста нијанси. Могли би да кажемо да је у суштини реч о томе колики проценат профита остаје фирми (власнику) а колики део узима држава кроз пореѕе. Ако држава не изима ништа ти би онда био "тотални капитализам" а ако би узимала цео профит онда би то био "тотални социјализам". Ово је поједностављни приказ.

Други аспекат проблема је монопол. Када фирма постане довољно јака (у капитализму) онда тежи да оствари монопол на тржишту и онда тржиште престаје да функционише и остављено је на милост монополистима. Ових дана је су у САД покушали (неуспешно) да разбију монопол Facebookа. "Монополска фирма" нема мотив за иновацију и унапређење производних процеса. Профит може врло лако да повећа повећавањем цене својих производа и/или смањивањем плата радницима. Ово последње се лако изводи због блискости власника капитала и државе.

Чак и без те "блискости" субјекти нису у равноправном положају. Онај који има много више пара може да ангажује много боље адвокате и друге стручњаке (нор. стручњаке за избегавање пореских обавеза).

Који је идеални приступ није јасно и до сада се "западни" показао као бољи али шта бити у будућности. Под одређеним околностиа и "источни" приступ може бити бољи или чак једино могућ.

Нпр. видимо трку у комерцијалној експлоатацији свемира (Нренсон/Безос). у сигурно долази до дуплицирања ангажовања ресурса. Заједно би трошкови развоја били јефтинији па би и потенцијални профит био већи. Са друге стране такмичење је велики стимуланс у развоју.

Поред тога у социјалзму је могуће )релативно) нгажовање више средстава (пример СССР и САД и трка у космосу који је САД једва добио слетањем на месец.

Рекао бих да систем који обезбеђује најједнакије услове свим актерима на тржишту побеђује (ако су други услови подједнаки)
freehand freehand 21:02 02.07.2021

Re: Није то бинарно

Рекао бих да систем који обезбеђује најједнакије услове свим актерима на тржишту побеђује (ако су други услови подједнаки)

Mislim da je princip razdvajanja kudikamo jednostavniji: pohlepa ili solidarnost?
freehand freehand 21:04 02.07.2021

Re: Није то бинарно

freehand
Рекао бих да систем који обезбеђује најједнакије услове свим актерима на тржишту побеђује (ако су други услови подједнаки)

Mislim da je princip razdvajanja kudikamo jednostavniji: pohlepa ili solidarnost?


P.S. Ovo sa monopolom je odlično primećeno ali nedovoljno podvučeno: SVAKI učesnik na tržištu pokušava da stvori monopol u dostupnom segmentu i opšti kad dođe u priliku. to je jednostavno osnovna logika kapitala.
bene_geserit bene_geserit 21:27 02.07.2021

Re: Није то бинарно

Када фирма постане довољно јака (у капитализму) онда тежи да оствари монопол на тржишту и онда тржиште престаје да функционише и остављено је на милост монополистима. ... "Монополска фирма" нема мотив за иновацију и унапређење производних процеса.

Pa nije problem monopol već zloupotreba monopola. Uostalom ako neko napravi superioran proizvod logično je da će svi da ga kupuju i da će da ostvari monopol (ako je moguće skalirati proizvodnju). Problem je kad se pojavi konkurencija sa boljim ili konkurentnim proizvodom a postojeći monopol se koristi da se konkurent spreči da uđe na tržište.
Osnovna uloga države je da spreči zloupotrebu monopola.
Monopolska firma ima motiv za inovaciju da bi opstala na vrhu.
freehand freehand 21:50 02.07.2021

Re: Није то бинарно

bene_geserit
Када фирма постане довољно јака (у капитализму) онда тежи да оствари монопол на тржишту и онда тржиште престаје да функционише и остављено је на милост монополистима. ... "Монополска фирма" нема мотив за иновацију и унапређење производних процеса.

Pa nije problem monopol već zloupotreba monopola. Uostalom ako neko napravi superioran proizvod logično je da će svi da ga kupuju i da će da ostvari monopol. Problem je kad se pojavi konkurencija sa boljim ili konkurentnim proizvodom a postojeći monopol se koristi da se konkurent spreči da uđe na tržište.
Osnovna uloga države je da spreči zloupotrebu monopola.
Monopolska firma ima motiv za inovaciju da bi opstala na vrhu.
Takoe. Zato postoje antimonoposki zakoni i antimonopolske komisije, a ne zakoni protiv zloupotrebe monopola i komisije protiv zloupotrebe monopola.


Sad bez zezanjaNisi ti valjd ajedini odrastao čovek u Univerzumu sa IQ preko 70 koji veruje da se ostvareni monopol može kontrolisati i neće biti zloupotrebljen?
Pobodgu, pre sto godina monopoli su dodeljivani uz ogromne nadoknade, ali su države od toga odustale, pogodi zašto?
bene_geserit bene_geserit 22:10 02.07.2021

Re: Није то бинарно

pre sto godina monopoli su dodeljivani uz ogromne nadoknade, ali su države od toga odustale, pogodi zašto?

Ti porediš vreme kad se monopol ostvarivao dozvolom od države da se nečim baviš sa vremenom kad monopol ostvariš najboljim proizvodom na tržištu u konkurenciji sa drugim firmama ?

Naravno da se ostvareni monopol može kontrolisati inače bi trajali večno.

mlatisa mlatisa 22:28 02.07.2021

Re: Није то бинарно

Pobodgu, pre sto godina monopoli su dodeljivani uz ogromne nadoknade, ali su države od toga odustale, pogodi zašto?


Србија нија одустала. Ево бар два примера. Дуванска индустрија и мобилна телефонија. Нисам сигуран каква је ситуација на другим странама. За дуван не знам, али је код мобилне телефоније дошло до стварања картела па цви нуде практично исте пакете услуга по истој/сличној цени. Једино што стално муљају са пакетима па се не стиче тај утисак. Као резултат имамо да су цене у Србији веће него у окружењу. Ово је важилоо пре десетак година када сам проверавао цене. Било би то занимљиво проверити али немам времена да се бавим тиме.
mentol mentol 22:55 02.07.2021

Re: Није то бинарно

freehand
SVAKI učesnik na tržištu pokušava da stvori monopol u dostupnom segmentu i opšti kad dođe u priliku. to je jednostavno osnovna logika kapitala.


freehand freehand 08:22 03.07.2021

Re: Није то бинарно

Naravno da se ostvareni monopol može kontrolisati inače bi trajali večno.
Pobogu Bene - monopoli se u modernom uređenim društvima ne kontrolišu. Oni su zabranjeni.
Sem tamo gde su državni, i tamo su apsolutni, tu nema šta da se kontroliše.
maliperica maliperica 10:02 03.07.2021

Re: Није то бинарно

bene_geserit
pre sto godina monopoli su dodeljivani uz ogromne nadoknade, ali su države od toga odustale, pogodi zašto?

Ti porediš vreme kad se monopol ostvarivao dozvolom od države da se nečim baviš sa vremenom kad monopol ostvariš najboljim proizvodom na tržištu u konkurenciji sa drugim firmama ?

Naravno da se ostvareni monopol može kontrolisati inače bi trajali večno.


Ko razume - shvatiće .

bene_geserit bene_geserit 20:53 03.07.2021

Re: Није то бинарно

Ko razume - shvatiće

Pa razlika je da kad ostvariš monopol na tržištu tako što napraviš najbolji proizvod i uspeš da ga proizvedeš i distribuiraš u dovoljnoj količini, kad se pojavi konkurent sa boljim proizvodom ne ostade od tvog monopola ništa.
A kad dobiješ monopol tako što država samo tebi proda prava da se nečim baviš nisi ugrožen dokle god ti je sigurna politička zaleđina.
Jednostavno mehanizmi su drugačiji, jedan je zdrav i podstiče konkurenciju a drugi bolestan.
bene_geserit bene_geserit 20:58 03.07.2021

Re: Није то бинарно

monopoli se u modernom uređenim društvima ne kontrolišu. Oni su zabranjeni.

Ma bre pročitaj nešto o tome pa diskutuj.
Imaš ilegalne i legalne monopole.
Antitrust lows se bave ilegalnim stvarima kao Price Discrimination, Exclusive Dealings, Tying Contract i sl.
Antitrust lows ne kažnjavaju uspešne kompanije samo zato što su uspešne toliko da potpuno dominiraju tržištem.
alselone alselone 21:10 03.07.2021

Re: Није то бинарно

Antitrust lows ne kažnjavaju uspešne kompanije samo zato što su uspešne toliko da potpuno dominiraju tržištem.


Sećam se da su Microsoftu našli zloubotrebu za Explorer kada su ih tužili i onda od svega što su radili ispade da je najveći problem to što drugi besplatni alati nemaju upliv u Windows. Na kraju od svega toga pojo vuk magarca, i lepo su se dogovorili oko svih detalja buduće saradnje koju danas živimo.
freehand freehand 22:02 03.07.2021

Re: Није то бинарно

Pa razlika je da kad ostvariš monopol na tržištu tako što napraviš najbolji proizvod i uspeš da ga proizvedeš i distribuiraš u dovoljnoj količini, kad se pojavi konkurent sa boljim proizvodom ne ostade od tvog monopola ništa.

Mislim da ti,ipak ništa ne razumeš. To što ti imaš jedini ili najbolji prizvod po najboljoj ceni nije monopol dok ti država ne pomaže da budeš jedini. Monopol je kad si ti jedini na tržištu sa određšenim proizvodom/uslugom, pa ti ditkiraš uslove a nema nikog da ti se suprotstavi jer mu to država ne dozvoljava.
Ali to je gradivo za prvi osnbovne u ekonomiji, bez veze je da o tome raspravljamo.
bene_geserit bene_geserit 04:04 04.07.2021

Re: Није то бинарно

Monopol je kad si ti jedini na tržištu sa određšenim proizvodom/uslugom, pa ti ditkiraš uslove a nema nikog da ti se suprotstavi jer mu to država ne dozvoljava.

Dobro bre Freehand, punih usta pričaš o stvarima koje ne znaš.
Nemanje konkurencije može da bude iz raznih razloga (uključujući intellectual property tj. patenti ili da si razvio tehnologiju koju niko drugi nema i čuvaš je kao zmija noge ili kad je high startup costs pa za jako malo kandidata to ima ekonomskog smisla). To se zove natural monopoly.
Da li firma ima putpuni ili delimični monopol zavisi od procenta tržišta koji drži u nečemu, a ne od toga kako je do toga došlo.

Kapitalizam sam po sebi dovodi do ukrupnjavanja firmi (što veća firma to ima manje troškove, može da kupi sirovinu ili poluproizvod u većoj seriji količini dakle po povoljnijoj ceni, ima bolju distributivnu mrežu gde može lakše da sakrije troškove, i sl.). Zato velikim firmama kad hoće da kupe neku drugu veliku firmu to često ne dozvole. Takođe velike firme često imaju ogroman kapital koji ulože u adjacent biznis (koji je povezan sa njihovim core biznisom) pa i tu postanu dominantne. Zbog toga se desi (retko) da država pocepa neke od tih mega firmi.
maliperica maliperica 10:15 03.07.2021

E , veću budalaštinu odavno nisam čuoOno što je možda paradoksalno razlog za optimizam je da današnja, pandemijom uzrokovana kriza, kao i ona pre 12 godina, izvesno idu na ruku jačanju uloge države (mada na tako dramatičnom kao što je bilo između 1914. i 1970-ih kada se udeo javne potrošnje u BDP-u širom Evrope učetvorostručio), i samim tim jednom pravednijem ekonomskom i društvenom sistemu.


Usput - 3 D štampačima će uskoro štancovati i doktore nauka .
Bez mozga i osnovne logike.

magnus magnus 22:50 03.07.2021

stara priča

magnus magnus 22:55 03.07.2021

Re: stara priča

magnus magnus 23:01 03.07.2021

Re: stara priča

magnus

freehand freehand 08:46 04.07.2021

Re: stara priča

magnus - "Greed is good"

Zato je smrtni greh.
apacherosepeacock apacherosepeacock 09:46 04.07.2021

Re: stara priča

freehand
magnus - "Greed is good"

Zato je smrtni greh.


Isto kao i gluttony, jak greh.. pa još smrtni..
indije indije 16:50 04.07.2021

Re: stara priča

čisto da se nadovežem na trolove
mojih sugradđana,

šipu ga loma za soma (10nd iliti 1.000 starih, tad je recimo
marlboro, sarajevski košto oko 13nd)
šipu r. u kafananu gracku (preko puta robnjaka u glavnoj, tadašnjoj maršala tita)
šipu k. najvećem banditu
i
šipu k. kancelaru Schmidtu...

(to s kraja sedamdesetih...)
solo solo 20:45 04.07.2021

Forza Italia


Taso bio si u pravu.

Gledamo konjičke trke na hipodromu u Somboru.Daleko taj Tokio.shmoo shmoo 21:40 04.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

solo

Taso bio si u pravu.

Gledamo konjičke trke na hipodromu u Somboru.Daleko taj Tokio.

Па још кад нам на хиподрому у тем Сомбору запјева и Звонко Богдан између две касачке трке, а пре него што сви ударимо у галоп на годишње одморе, распусте, пецање,...

Ихај!!!


Вечерас је наша фешта,
вечерас се вино пије,
нек' се игра,
нек' се пива,
јер ко не пива
тај уз Јокића нијеееее...
Јбт, матори, стварно како ми Срби имамо развијен тај смисао за што свима нама горе, то мени појединцу боље.

Чудо једно. Деценијама грађено.

Нигде ни "з" од заједнице међ' Сербљима.solo solo 21:53 04.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Јбт, матори, стварно како ми Срби имамо развијен тај смисао за што свима нама горе, то мени појединцу боље.

Чудо једно. Деценијама грађено.

Нигде ни "з" од заједнице међ' Сербљима.


Šta da se radi. Idemo dalje.

Kapitalizam ili socijalizam?

Bezizlazni kakofonizam. U prevodu individualni jebitesimaterizam.
indije indije 02:50 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Taso, pre pet godina sam sjebo skocni zglob, levi, odraz mi je pre toga bio 91...
Pet j. Meseci nisam mogo da normlno hodam
tek od pre godonu dana sam se usudio da potrcim za 86x, 91, 92..

šta misliš kako li je onom koji zaradđuje stoti do dvestoti deo srpskog bdpa, po sezoni...?
shmoo shmoo 07:03 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

indije

šta misliš kako li je onom koji zaradđuje stoti do dvestoti deo srpskog bdpa, po sezoni...?problem je što se ta odluka reflektovala na mlađe igračeВерујем ја да је њему тешко, само то није "део српског БДПа" то што он зарађује. То је његов лични и персонални буђелар од којег Србија нема никакве користи.

Али зато због његове одлуке Србија има много штете. Не толико због њега самог, то је ипак само један играч.

Него како такве ствари утичу на ове клинце који тек расту и од којих се нешто очекује у будућности.

Тешка сезона је била и Луки Дончићу и Бојану Богдановићу па су ипак дошли да играју за Словенију и Хрватску и дали све од себе. Још Дончић даје изјаве:

После победе над Венецуелом (98:70) у полуфиналу турнира у Каунасу Луку су питали да ли би радије изабрао злато са репрезентацијом или освајање НБА лиге.

Без дилеме је "распалио".

- Рекао бих злато са Словенијом. Играм за своју земљу и то је нешто сасвим, сасвим посебно. Али, не би ми сметало да буде и једно и друго - рекао је Дончић кроз смех.


(Успут се и питам, јер је то мој посао, а у чему ми то у Србији толико грешимо у васпитавању своје деце када се други овако понашају према својим земљама, а Срби су вазда "уморни од напорне сезоне" чим треба да допринесу нешто заједници, да дају нешто од себе за општу корист?)

И зато наше баскет примадоне и умишљене величине не треба да се просеравају по медијима и да буду толики лицемери у својим "обраћањима јавности Србији која ноћима не спава гледајући баш њега у НБА" него треба лепо да кажу:

"Нећу да играм за тебе , Србијо, ко те јебе!"

Па да смо сви начисто на чему смо. И Србија и "уморни од напорне сезоне српски играчи који играју у НБА".

А не овако:


Sve je bilo u redu, bio je deo pripreme, gledali smo film, bio je deo startne postave, ali nisam ga video. Nije bio spreman da igra. Morao sam da stavim Avramovića i on je bio iznenađen. Morao je da otrči u svlačionicu i morali smo da promenimo grupu. Očigledno je imao neki medicinski problem sa kojim nisam upoznat, nisam doktor. Igrao bi duže da je bio spreman, nažalost nije, pa sam igrao sa igračima koji su mogli da igraju", rekao je selektor.ЛИНК


Селектор који не зна ни које играче има на располагању нити му ко говори било шта?

То је онда распад система.

И у таквим околностима је и боље што не идемо на ту предстојећу Олимпијаду да се не брукамо тамо.

И то зато, као што сам већ цитирао некога са Блога Б92, што је Србија мајка за свакакве барабе и олош од људи.Знаш, ја сам запамтио како је руска ватерполо репрезентација (некадашњи светски, олимпијски и европски прваци) испала из групе најквалитетнијих светских репрезентација... На исти овакав начин, тако што су редом тадашњи руски врхунски ватерполисти одбили да играју за репрезентацију Русије.

И ето ни после 20 година руски ватерполо се није опоравио.


Зато би требало ми што пре да рашчистимо са овим нашим малим размаженим лицемерним НБА примадонама да би се српска кошарка што пре опоравила од тога.

Попу поп а бобу боб и да идемо даље.

А не овако... Тужно је. "У земљи кошарке." И не заслужују сви они који су ту земљу кошарке градили да се све тако заврши. (Па замисли једног Радивоја Кораћа или Бору Станковића или Ива Данеуа да су тако одбијали да играју за репрезентацију јер су уморни од сезоне. Да ли бисмо се онда икада могли називати "земља кошарке"?)

Зато је Грбовић у праву:


KO ODBIJE DA IGRA ZA SRBIJU - NIKAD VIŠE U REPREZENTACIJIПа да знамо на чему смо.

А не овако...

И при томе размажене клинце, умишљене НБА старлетице, пола Србије брани и оправдава јер им је мозак испран медијима са плаћеним новинарима који пишу наручене текстове за кило белог и кавурму чак и када су спорт и спортисти у питању, па целе године слушамо и читамо о тој будали Јокићу као да је неко божанство.Схваташ сада зашто не могу да нађем ниједан разлог да правдам овакво понашање по систему у се, на се и пода се, тако омиљеном међ' Сербљима?

Јебем му матер, постоји ваљда на овом свету и нешто важније од пара?

Или да се сви приклонимо и поклањамо том Мамону и заборавимо на то да смо људи који треба у себи да негују и неке врлине ако намеравају да остану људи?П.С. - Човића и остале мафијаше у српској кошарци испливале на таласу 5. октобра 2000. што пре избацити из српске кошарке јер ће нам и кошарка на крају завршити тамо где је данас српски фудбал, па се сви данас питамо одакле ту почети и како ту рашчистити редове од олоша и људског ђубрета, шљама који се накупио током деценија у српском фудбалу.

solo solo 07:20 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

не могу да нађем ниједан разлог да правдам овакво понашање


Najpoznatija krilatica u sportu – nije važno pobediti, važno je učestvovati – koja se po navici pripisuje osnivaču modernih olimpijskih igara baronu Pjeru de Kubertenu (1863-1937), nije se rodila u njegovoj glavi. Već ju je čuo u Katedrali svetog Pavla, za vreme Četvrtih olimpijskih igara 1908. godine.

Na tim igrama britanski i američki sportisti su bili usredsređeni na borbu jedni protiv drugih, stalno je varničilo među njima, o čemu svedoči i trka na 400 metara. Iako je na startu izgledalo da domaći poručnik Vindhem Holsvel ima najveće izglede za pobedu, cilju se prvi približio Amerikanac Džon Karpenter, ali uz veliku pomoć zemljaka Vilijama Robinsa i Džona Tejlora koji su gradili Holsvela. Sudije su to primetile, sklonile vrpcu na cilju i diskvalifikovale Karpentera. Pošto su se s njim solidarisali Robins i Tejlor, britanski trkač je sam trčao u finalu i, normalno – pobedio.

Ova trka je bila jedan od povoda da američki zvaničnici kažu da sudije favorizuju domaće takmičare i da su anti-američki nastrojene. Da bi smirio strasti, pensilvanijski biskup Itelbert Talbot je održao govor u Katedrali svetog Pavla, u nedelju, 19. jula 1908. Pozvani su bili takmičari i funkcioneri sa olimpijskih igara, pa tako i predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta baron Pjer de Kuberten.

„Jedina sigurnost posle svega leži u stvarnoj Olimpiji – da su Igre same po sebi bolje nego takmičenje i nagrada. Sveti Pavle nam govori da je nagrada beznačajna. Naša nagrada je nepodmitljiva i mada semo jedan može da nosi lovorov venac, svi mogu jednako da dele radost takmičenja”, naglasio je biskup Itelbert Talbot.

Pet dana kasnije, na banketu u Galeriji Grafton, De Kuberten je održao govor u kojem je pomenuo ceremoniju u Katedrali i u nešto izmenjenom obliku ponovio Talbotovu poruku:

„Značaj ove olimpijade nije toliko u pobedama koliko u učestvovanju”.

Zatim je dodao:

„Važna stvar u životu nije trijumf već borba, suština nije pobediti već se dobro boriti”.

Za vreme Olimpijskih igara u Los Anđelesu 1932. godine ova De Kubertenova poruka je bila ispisana na „semaforu” za vreme ceremonije otvaranja. Kada ju je ponovio četiri godine kasnije, na otvaranju u Berlinu 1936 (puštena je njegova poruka preko razglasa) olimpijsko geslo je bilo sasvim utemeljeno i glasilo je onako kako ga danas znamo: nije važno pobediti, važno je učestvovati.

Moderni sport nam govori da ono danas ne živi u srcima sportista, ali ni publike koja uglavnom ima iste zahteve od svojih „ljubimaca” kakve su nekda imali rimski robovlasnici od gladijatora: pobeda po svaku cenu! Da je tradicija čak i u Engleskoj izgubila cenu, svedoči i to što na šalteru za informacije u Katedrali svetog Pavla nemaju pojma o njenoj olimpijskoj prošlosti. Kažu: „Da, svakako da imamo veze sa Olimpijskim igrama, možete to da vidite po maskotama ispred glavnog ulaza”...


solo solo 07:28 05.07.2021

Re: P.S.Evriting iz ok. Život je lep.

Zaključak - kapitalizam jbg.

shmoo shmoo 07:29 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

solo

Moderni sport nam govori da ono danas ne živi u srcima sportista, ali ni publikeКад већ причамо о људским врлинама у 21. веку.

А тај модерни данашњи човек је тако поносан на себе самог и заљубљен до имбецилности у свој нарцисоидни одраз у огледалу модерних технолошких сокоћала које има на располагању све мислећи како је много бољи човек од својих предака.Јбг.

21. век

Мало ли је?

solo solo 07:34 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

А тај модерни данашњи човек је тако поносан на себе самог и свој нарцисоидни одраз у огледалу све мислећи како је много бољи човек од својих предака.


Kada si na prethodnom blogu nazvao pravim imenom ovo što se dešava uglavnom su te ispljuvali.

Problem je što nema dogovora oko ,,pravih imena,, za zbivanja i pojave.

Ubi nas fleksibilnost demokratskog poimanja
solo solo 07:36 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Јебем му матер, постоји ваљда на овом свету и нешто важније од пара?


Da, samo zavisi od ,,geografske širine i dužine,,
shmoo shmoo 07:40 05.07.2021

Re: P.S.

solo


Evriting iz ok. Život je lep.

Zaključak - kapitalizam jbg.
Матори, одлучи се већ једном.

Час вичеш социјализам, час вичеш капитализам.


Иначе, ето нас већ у


у 21. веку.П.С. - Кад смо већ код вајмарског Берлина уочи Хитлера у кабареима са све фрау Џесикама унд фрау Лизама, препорука за читање овог лета:

shmoo shmoo 07:47 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

solo
А тај модерни данашњи човек је тако поносан на себе самог и свој нарцисоидни одраз у огледалу све мислећи како је много бољи човек од својих предака.


Kada si na prethodnom blogu nazvao pravim imenom ovo što se dešava uglavnom su te ispljuvali.
Рекох већ, мозгови испрани медијима за које раде "новинари" за кило белог и кавурму.

Још један -изам: таблоидиотизам.


Problem je što nema dogovora oko ,,pravih imena,, za zbivanja i pojave.

Ubi nas fleksibilnost demokratskog poimanjaДа, то је суштински проблем.

Зато је у праву мој другар када каже пошто сам му показао овај текст на Блогу:"Ни капитализам ни социјализам него просвећени апсолутизам."

Кад смо већ код тих -изама.

solo solo 07:48 05.07.2021

Re: P.S.

Матори, одлучи се већ једном.

Час вичеш социјализам, час вичеш капитализам.


Odlučili su drugi.
shmoo shmoo 07:48 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

solo
Јебем му матер, постоји ваљда на овом свету и нешто важније од пара?


Da, samo zavisi od ,,geografske širine i dužine,,И висине и висине!

И при томе не мислим на центиметре тела него нечег другог чему је то тело само тек љуштура.


shmoo shmoo 07:51 05.07.2021

Re: P.S.

solo
Матори, одлучи се већ једном.

Час вичеш социјализам, час вичеш капитализам.


Odlučili su drugi.Лажу те, матори...

Ту свако одлучује сам за себе.


solo solo 07:55 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

просвећени апсолутизам."


Znao sam da ste vi prosveĆari zajebali stvar.

Izvini se što bi reko' Čarli.
vcucko vcucko 08:10 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

shmoo

Зато је у праву мој другар када каже пошто сам му показао овај текст на Блогу:"Ни капитализам ни социјализам него просвећени апсолутизам."

Ja to više puta dalje razradio i konkretizovao u "prosvećeni staljinizam".

Sve drugo je za neke druge narode, podneblja, okolnosti...

Samo prosvećeni staljinizam garantuje opstanak, da ne pričam dalje, slovenskim narodima većinski pravoslavne - ortodoksne hrišćanske denominacije. Znam da će sad mnogi da skoče - kao kakve to ima veze, odvojenost crkve i države itd. Pa niko to ne spori, nit nedobog traži teokratiju. Ali ta pripadnost uslovljava mnogo toga. Odnos prema radu, novcu, imovini, životu uopšte, što samo prosvećeni Koba može da ishendluje (baš mi se primila ova reč, hvala Angie).

Znam da nije popularno, znam da mnogi (većina?) sebe vide kao minimum neko niže englesko plemstvo, ali to nam je što nam je. U krajnjem, neka dođu i neka me apse. Tu sam, između starog Merkatora i Fontane.

Dixi et salvavi animam meam.
shmoo shmoo 08:12 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

solo
просвећени апсолутизам."


Znao sam da ste vi prosveĆari zajebali stvar.

Izvini se što bi reko' Čarli.Извините, људи моји!

Нисам хтео.

Омакло ми се случајно.


shmoo shmoo 08:16 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
shmoo

Зато је у праву мој другар када каже пошто сам му показао овај текст на Блогу:"Ни капитализам ни социјализам него просвећени апсолутизам."

Ja to više puta dalje razradio i konkretizovao u "prosvećeni staljinizam".

Sve drugo je za neke druge narode, podneblja, okolnosti...

Samo prosvećeni staljinizam garantuje opstanak, da ne pričam dalje, slovenskim narodima većinski pravoslavne - ortodoksne hrišćanske denominacije. Znam da će sad mnogi da skoče - kao kakve to ima veze, odvojenost crkve i države itd. Pa niko to ne spori, nit nedobog traži teokratiju. Ali ta pripadnost uslovljava mnogo toga. Odnos prema radu, novcu, imovini, životu uopšte, što samo prosvećeni Koba može da ishendluje (baš mi se primila ova reč, hvala Angie).

Znam da nije popularno, znam da mnogi (većina?) sebe vide kao minimum neko niže englesko plemstvo, ali to nam je što nam je. U krajnjem, neka dođu i neka me apse. Tu sam, između starog Merkatora i Fontane.

Dixi et salvavi animam meam.
Накалемљен на православну душу?

Да, то би могло бити функционално.А нека скаче коме се скаче.

Ионако од синоћ, као што рекох:

Вечерас је наша фешта,
вечерас се вино пије,
нек' се игра,
нек' се пива,
јер ко не пивајокићевац није?


П.С. - Мучени онај Теодосић... Искида се синоћ...

А 34 му је године. Као и Бојану Богдановићу што је 32, а плакао човек што су изгубили од Бразила.

Часни људи.

alselone alselone 08:16 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


vcucko


Čule, tebi samo da kažem ovde, pošto se NNNov blog zatvorio, da ne budeš malodušan u vezi košarke. Isto tako kao što ti pričaš danas, pričalo se i posle debakla u Beogradu pre skoro 20 godina. Samo posle toga imali 2010 koja je trebala biti naša da nas onako brutalno nisu pokrali. Pa se pričalo i posle toga da smo gotovi. Pa smo imali "Saletov niz".

Imaćemo mi i sledeći, ne brini se. Dok god je glavna zanimacija klinaca basket ispred zgrade, i dok nam je ljubavi prema košarci i dobrije trenera, biće nama i uspeha.

shmoo shmoo 08:22 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone

vcucko


Čule, tebi samo da kažem ovde, pošto se NNNov blog zatvorio, da ne budeš malodušan u vezi košarke. Isto tako kao što ti pričaš danas, pričalo se i posle debakla u Beogradu pre skoro 20 godina. Samo posle toga imali 2010 koja je trebala biti naša da nas onako brutalno nisu pokrali. Pa se pričalo i posle toga da smo gotovi. Pa smo imali "Saletov niz".

Imaćemo mi i sledeći, ne brini se. Dok god je glavna zanimacija klinaca basket ispred zgrade, i dok nam je ljubavi prema košarci i dobrije trenera, biće nama i uspeha.

Мислиш да Феникс може бесконачно да се диже из пепела?

Можда у митовима и бајкама проистеклим из тих митова нарочито у виртуелној стварности.

У стварном, реалном, свету тешко да то може.

Потроше се ресурси.

У митским причама нико и не помиње те Фениксове ресурсе.

Само пепео и прах.


alselone alselone 08:27 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Mislim da kao i za sve u životu postoje ciklusi. Naši uspesi su ogromni poslednjih 10, 11 godina, ili poslednjih 20, ili poslednjih 30, koliko god hoćeš. Kada za 10 godina budemo uradili "zoom out", ova godina će biti samo jedna mala tamna flekica u moru uspeha kao što je bila na primer 2013. kada su nas isto naboli Slovenci.
docsumann docsumann 09:52 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Тешка сезона је била и Луки Дончићу и Бојану Богдановићу па су ипак дошли да играју за Словенију и Хрватску и дали све од себе.


niko od njih nije kao Jokić maltene spojio dvije sezone, sa samo mjesec dana pauze između.
shmoo shmoo 09:55 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
Mislim da kao i za sve u životu postoje ciklusi. Naši uspesi su ogromni poslednjih 10, 11 godina, ili poslednjih 20, ili poslednjih 30, koliko god hoćeš. Kada za 10 godina budemo uradili "zoom out", ova godina će biti samo jedna mala tamna flekica u moru uspeha kao što je bila na primer 2013. kada su nas isto naboli Slovenci.
Дај боже да си ти у праву.

Волео бих да се заиста тако и заврши ова тужна прича о деди и унуку.


П.С. - Пошто од свега после ватерпола, пливања и веслања најбоље познајем српски фудбал, то искуство ми не даје нимало наде за оптимизам у погледу кошарке.

Тешке су то муке када у српском фудбалу данас неко и покуша само да функционише нормално у датом окружењу где олошу сметаш већ самим својим постојањем иако му не задиреш у интересе, али си "живи пријекор у њиховим очима" како то каже за Пилипенду Симо Матавуљ у истоименој приповеци.

Сети се само последњег случаја Вељка Пауновића и оних дечака првака света до 20 година...

Вељко је одбио да и даље води те исте дечаке и у селекцији до 21 године, па после и у сениорском фудбалу, како ваља и требује у нормалним околностима (зар није Ивица Осим тако и направио ону репрезентацију коју са сетом и данас помињемо и која је уз мало среће на пеналима могла да стигне до полуфинала Светског првенства у Италији), па је Вељко онда отишао у иностранство (да погађамо зашто?), а мафија у ФСС довела на његово место Тому Сив(оњ)ића да им обави посао око узимања кајамака од продаје тих клинаца.

То је. Алсе, системска капиларна болест целог организма.

А ово сада са Јокићем (и осталима, Покушевски и Алиагић су клинци, нису још бре стекли ни неко име нити играли нешто у тој НБА, а већ су се досетили угледајући се на Јокића да одбију позив за репрезентацију) слути ми на тако нешто и у кошарци.

docsumann docsumann 09:58 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
Mislim da kao i za sve u životu postoje ciklusi. Naši uspesi su ogromni poslednjih 10, 11 godina, ili poslednjih 20, ili poslednjih 30, koliko god hoćeš. Kada za 10 godina budemo uradili "zoom out", ova godina će biti samo jedna mala tamna flekica u moru uspeha kao što je bila na primer 2013. kada su nas isto naboli Slovenci.


nije ovo prva kriza rezultata u jugoslovenskoj/srpskoj jkošarci.

i ranije su se dešavale mjene . ništa strašno ni dramatično ja tu ne vidim.
alselone alselone 10:06 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

išta strašno ni dramatično ja tu ne vidim.


Ma da. Biće to bolje.

Jedino lično i lokalno - propade mi 25% užitka godišnjeg odmora. :)
docsumann docsumann 10:09 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


mnogo veća enigma od dubioze u fudbalu za mene je predstavljala kriza rezultata u muškom rukometu.
al vidim i da za to ima lijeka i da stvari polako dolaze na svoje.

a tumor koji godinama pritiska zdravo tkivo srpskog fudbala ( a to su kvalitetni igrači kojih ne nedostaje) je FSS
shmoo shmoo 10:10 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
išta strašno ni dramatično ja tu ne vidim.


Ma da. Biće to bolje.

Jedino lično i lokalno - propade mi 25% užitka godišnjeg odmora. :)
Ништа, гледамо девојке баскеташице на Олимпијади.

Оне барем имају и срце и муда за разлику од мушке репрезентације Србије (част изузецима као што су Теодосић и Марјановић и ови мање познати који су играли синоћ у дресу Србије).

shmoo shmoo 10:14 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

docsumann

mnogo veća enigma od dubioze u fudbalu za mene je predstavljala kriza rezultata u muškom rukometu.
al vidim i da za to ima lijeka i da stvari polako dolaze na svoje.
А агонија је трајала деценијама...

Нисам чак имао ни снаге да пратим збивања у нашем рукомету (иако ми је три године млађи буразер некада био у рангу једног Бутулије у том спорту па сам због њега ишао на утакмице). Била су ми сва та вишедеценијска дешавања баш онако тужна и понижавајућа иако у рукомету никада и нисмо били нека велесила као што смо то били у кошарци... Некада давно, давно...

И ја сам помислио као и ти да је и у том рукомету коначно пробио неки зрачак сунца недавно.


a tumor koji godinama pritiska zdravo tkivo srpskog fudbala ( a to su kvalitetni igrači kojih ne nedostaje) je FSSТо ти кажем.

А мислим да је сада и у КСС иста прича.

Јокић је само последица.

Узроци су много дубљи.

И они не дају изјаве и саопштења за медије.


alselone alselone 10:18 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

mnogo veća enigma od dubioze u fudbalu za mene je predstavljala kriza rezultata u muškom rukometu.

Meni odbojka nedostaje.
shmoo shmoo 10:19 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
mnogo veća enigma od dubioze u fudbalu za mene je predstavljala kriza rezultata u muškom rukometu.

Meni odbojka nedostaje.Е видиш, ја мислим да су баш ту у питању ти циклуси о којима ти причаш.

А у кошарци их не видим тако као ти.

Наша кошарка ми данас изгледа као руски ватерполо пре 20 година. Јури низбрдо и ко зна где ће се зауставити.

gedza.73 gedza.73 10:26 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
Samo prosvećeni staljinizam garantuje opstanak

Garantuje kako će neki da prežive a neki će da izginu. Kao što garantuje da će ogroman broj ljudi da pobegne a ovi što ostanu u 'prosvećenom staljinizmu' će da se grizu između sebe kao pacovi. Dok i oni ne shvate pa pobegnu. Ili uzalud potroše još nekoliko decenija uzalud.

da ne pričam dalje, slovenskim narodima većinski pravoslavne - ortodoksne hrišćanske denominacije.

Naročito ako se pogleda Bugarska, Rumunija, Grčka...
Osim toga 'slovenski' srpski nacionalni korpus se relativno lako odrek'o svog pravoslavlja nakon 1945. (iako danas kao Čvarkov i Torbica svi tvrde da su slavili sve slave, sve Božiće i Vaskrse sa svim 'pravoslavnim' običajima i staroslovenačkim Oče naš) isto tako lako kao što je devedesetih počeo da kači šumare badnjake za hladnjake i da se bije za novčić u božićnoj česnici.


A staljinov 'prosvećeni apsolutizam', pošto već volite fuzbal je izgledao ovako
At the time, the USSR was not taking part in ordinary Olympic competitions or championships, regarding them as “bourgeois” and harmful.

“We must decisively cleanse the sports societies, and Spartak in particular, of bourgeois backsliders and dirty dealers who dip their hands in the public purse,” said the Komsomolskaya Pravda newspaper.

During interrogation under torture, investigators forced a confession out of one of the athletes to the effect that a counterrevolutionary terrorist group was operating inside Spartak and that it was led by [Nikolai] Starostin himself.

in 1942, Nikolai, Pyotr and Andrey Starostin were arrested. The NKVD raided the apartments of all three without warning - on the same night. Six months later, the fourth brother, Aleksandr, was also put in prison when he returned from the front of World War II.
In their memoirs, the brothers say they were interrogated, beaten and maltreated for a year and a half by investigators who wanted to force a confession out of them to the effect that they had been plotting to assassinate Stalin, but the brothers had nothing to confess.

Nikolai, Aleksandr and Andrey confessed to alleged squandering of public funds. They were charged with “praising bourgeois sport and attempts to infiltrate bourgeois values into Soviet sport”. Pyotr confessed to criticizing collective farms and low wages and he was convicted of anti-Soviet propaganda. All three were sentenced to 10 years in prison camps.

Pyotr recalled the winter of 1944 as one of the most difficult periods of his entire time in prison camp. “Stalin’s decree is being applied to its full extent - harsh measures up to and including execution are to be applied for refusing to work. So we go out to our work assignments with a supreme effort of will. Many men have been collapsing along the road. Daily fatality rates have been reaching 40.” He was issued with just 750 grams of bread a day. At the height of the war, prison camp inmates had their rations cut, even though they had to work even harder to meet the needs of the front.

link

spomenik četvorici braće na stadionu Spartak


Pa njima nije trebao niko drugi do 'prosvećeni' Staljin (ništa Francuzi, ništa Švabe, ništa Amerikanci, ništa Vatikan-papa) da im garantuje sudbinu namenjenu slovenskim narodima većinski pravoslavne ortodoksne denominacije.


gedza.73 gedza.73 10:28 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

shmoo
најбоље познајем српски фудбал

Taso kako vam se danas zovu dva najpoznatija srpska kluba, ko ih je i kada stvorio i ko je njima upravljao?
docsumann docsumann 10:40 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Наша кошарка ми данас изгледа као руски ватерполо пре 20 година. Јури низбрдо и ко зна где ће се зауставити.


ruski vaterpolo je počeo da stagnira tako što je prestao da izbacije vrhunske igrače. nije više bilo novih Kabanova, Mšvemiradzea (ok, i Gruzijci su se odvojili).
to sa srpskom košarkom nije slučaj. upravo suprotno se dešava.
vcucko vcucko 12:00 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
mnogo veća enigma od dubioze u fudbalu za mene je predstavljala kriza rezultata u muškom rukometu.

Meni odbojka nedostaje.

Muška odbojka kod nas već dugo funkcioniše po nekom lokalno prihvaćenom principu, koji je teško prepričati. Ali da pokušam:

Imamo, već dugo (posle Grbića i kompanije) igrače i tim koji spadaju u nekakav širi svetski vrh. Motaju se tu negde po polufinalima, čak i uzmu EP (kao pre dve godine beše, ono u Beču). Ali kad se što kažu najviše pika (OI) tu nas ili nema uopšte (ne plasiramo se) ili se obrukamo (kao u Londonu). Naravno, ove Svetske lige i sl. što se igra za pare se uredno odrađuju punom snagom. Pri tome redovno imamo u timu igrača - smečera (beše to korektor?) koji slovi za najboljeg igrača sveta (Miljković, Podraščanin, Atanasijević).

Izgleda da to i tako nekome (svima?) odgovara, uključiv savez, stručni štab i igrače i to tako ide već godinama. Da se razumemo, svaka čast i poštovanje. Biti među najboljima na svetu u bilo čemu, a kamoli u jednoj od najmasovnijih sportskih igara na svetu, koju ozbiljno igraju sve velesile i svi kontinenti - kapa dole i dubok naklon. Samo da prethodno ukapiraš navedeno i da se ne sekiraš.

Za razliku od žena, i odbojkašica i košarkašica, koje se ne zamaraju takvim kalkulacijama i koje sve igraju do koske. Možda ponekad mogu i da podbace, ali uvek oduševe i razgale pristupom, ono pobeda ili smrt
vcucko vcucko 12:04 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

docsumann
Наша кошарка ми данас изгледа као руски ватерполо пре 20 година. Јури низбрдо и ко зна где ће се зауставити.


ruski vaterpolo je počeo da stagnira tako što je prestao da izbacije vrhunske igrače. nije više bilo novih Kabanova, Mšvemiradzea (ok, i Gruzijci su se odvojili).
to sa srpskom košarkom nije slučaj. upravo suprotno se dešava.

Gruzini se odvojili i ne znam da su ikad išta napravili, bar se negde plasirali. Biće da je to bio izdvojen incident, jedna izuzetna porodica.
Više je bio prisutan Kazahstan (Dinamo iz Ama Ate je bio, koliko znam, redovan učesnik najjače sovjetske lige).
haklberi_tom haklberi_tom 12:17 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

docsumann
Тешка сезона је била и Луки Дончићу и Бојану Богдановићу па су ипак дошли да играју за Словенију и Хрватску и дали све од себе.


niko od njih nije kao Jokić maltene spojio dvije sezone, sa samo mjesec dana pauze između.

Jedan je Jokić!
vcucko vcucko 12:25 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73
I tako dalje i tako bliže.

Ne sumnjam, da imaš gomilu takvih priča iz 40-ih/50-ih godina prošlog veka. I da ih skupljaš ko mi ostali što smo u svoje vreme skupljali Panini sličice fudbalera.

Samo jedno: pretpostavljam da znaš, ko su Andrej Aršavin i Artjom Dzjuba. Jedan bogomdan dribler, drugi konjina mog gabarita (ne sad, kad sam bio u njegove godine) koji zna (kad je spreman) da ćušne loptu u gol.
I jedan i drugi su funkcionisali samo i jedino kad trener iza leđa drži korbač. Kad je Čerčesov za SP 2018. sa najvišeg mesta dobio kart blanš da bije i veša ako treba, Dzjuba je davao golove. Na ovom EP Dzjuba nije pošteno primio loptu. Jer isti Čerčesov verovatno nije mogao da mmu zabrani da šljoka po petrogradskim barovima (čuj da mu zabrani, pa ti barovi su mu druga kuća, on je Dzjuba, ej).

Hoćeš sličan primer sa Srbinom? Pošto sam rastao gde sam rastao, eto ti ga Damir Desnica. Srbin iz Kninske Krajine. Gluvonem, ali isto bogomdan fudbaler. Dan pre utakmice protiv Reala na Kantridi, Brnčić im zada vežbe i okrene se nešto. Kako se okrenuo, Desnica prestane da radi vežbe i maše nama u publici (to gostovanje Reala sam ispratio od početka do kraja), kao što sam ga zaebo

Samo korbač. I da se boji šefa - gazde - Boga, dodaj sam.

Ta tvoja priča, ono šumadijska idila, sa kraljem na p. ti m., sve to lepo zvuči. I ja verujem, da ti duboko veruješ u to. I podržavam te u tom verovanju
solo solo 14:24 05.07.2021

Re: gedza.73

Taso kako vam se danas zovu dva najpoznatija srpska kluba


Vam se zovu?

Persiraš Tasi ili se tebi ne zovu?

Sad si me zbunio. Ja mislio da si naš po lokaciji geografskoj.
solo solo 14:27 05.07.2021

Re: haklberi_tom

Jedan je Jokić!


Mami svojoj sigurno a tati tko bi ga znao.
gedza.73 gedza.73 14:46 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
Ne sumnjam, da imaš gomilu takvih priča iz 40-ih/50-ih godina prošlog veka.

Izgleda da za svaku 'morao je Staljin da ubija svoje kako bi pobedio i opstao' ima nekoliko ovako strašnih (za braću iz Spartaka mi pričao sin)
Samo jedno: pretpostavljam da znaš, ko su Andrej Aršavin i Artjom Dzjuba

ne znam stvarno.
Andrej Aršavin i Artjom Dzjuba... I jedan i drugi su funkcionisali samo i jedino kad trener iza leđa drži korbač.

Ja ne mislim da su Rusi maloumni i kako neko treba da ih bije korbačom kako bi opstali. Jesu pomalo istočnjačko-raspućinsko-mistični fatalisti pa iz pravoslavnog fanatizma ih očas posla, uz pomoć batine prosvećenog Staljina, preveslaš u fanatične socijalističke revolucionare koji ruše i pljačkaju svoje pravoslavne hramove možda sličan red veličina kao i Napoleonovi vojnici, jeste da im možda treba neka vrsta centralizovane države al' zar ne misliš kako je gulag - batina i Velika čistka preterani prosvećeni apsolutizam

Hoćeš sličan primer sa Srbinom? Pošto sam rastao gde sam rastao, eto ti ga Damir Desnica. Srbin iz Kninske Krajine... Samo korbač. I da se boji šefa - gazde - Boga, dodaj sam.

Nešto poput

?
Mislim da više efekta imaju zakoni i novčane (progresivno) kazne.
Staneš na kolovoznu traku samo duzmeš burek, uključiš sva četiri žmigavca. Šta je bolje? Da te prebiju komunalci bejzbolkama ili da ti napišu kaznu pa ako ne platiš uvećaju za duplo, pa za duplo, pa za duplo, pa ti dođu izvršitelji i posle tri godine većina postane socijalno odgovorna jer je počela da razmišlja krajnje tržišno kapitalistički.

Ta tvoja priča, ono šumadijska idila, sa kraljem na p. ti m., sve to lepo zvuči. I ja verujem, da ti duboko veruješ u to.

Da. Verujem da se uređeno društvo stvara vremenom i da ništa ne može preko noći. Takođe verujem da se ponekad prave i koraci unazad kao što verujem da bi se i iz tih koraka trebalo nešto naučiti i kombinovati sa uspešnim praksama u svetu a ne sa onim koje su se pokazale kao neuspešne (bar u onoj meri da ljudi ne žele da žive u takvim zemljama)

Na levoj strani spomenika kralju Petru ispisane su reči:

”Sloboda otvara narodu oči, da upozna svoje mane, pa da ih leči, sloboda mu daje prilike, da pozna svoje vrline, te da ih razvija i ulaže u delatnosti kojom čeliči svoju snagu, unapređuje svoje umno i fizičko blagostanje, da sobom i u saradnji sa ostalim narodima, primiče celo čovečanstvo cilju, koji mu je Bogom namenjen.”
Ovo je odlomak iz čuvenog predgovora koji je 1867. godine, tada knežević, Petar Karađorđević napisao za prvi srpski prevod dela ”O slobodi”


A evo koja je načela imao moj Šumadinac kralj Petar iz kraja u kome sam ja odrastao
Iz slobode članova jednog naroda, niče ukupna sloboda toga naroda. Kao što je sloboda unapredila i usavršila, pojedinu ličnost, tako isto razvija, unapređuje i usavršava sloboda skup tih ličnosti – čitav narod.

Samo slobodan čovek, ima vlast nad samim sobom, može razviti svoja svojstva, usavršiti vrline, kojima je obdaren, doći do svesti, kojom će pojmiti, poznati i vršiti svoj zadatak, svoja prava svoje dužnosti.

gedza.73 gedza.73 14:59 05.07.2021

Re: gedza.73

solo
Vam se zovu?

Nam se ne zovu.
Zbog mene mogu da zatvore sve fudbalske stadione sa sve kladionicama i uopšte neću da primetim.

Inače na blogu je Krkar pisao o baji koji je bio glavni za fudbalsku bezbednost (tako neki komesarijat). Da je organizovao navijačke grupe (regrutovao kriminalce) devedesetih i da je tada platio sliku koju je namalao poznati jugoslovenski golman Borota (?) u vrednosti nekoliko skupocenih automobila. Vrlo poznat i poštovan u socijalističkim krugovima čak kažu da je sredinom osamdesetih uleteo na sastanak i dreknuo kako su za njega Tito, Staljin i JNA na prvom mestu. Izvorni Socijalista, francuski revolucionar i požrtvovan drug. U se i na se.
Poznat po pejzažnoj arhitekturiOvde može biti da grešim ali čini mi se da su baš njemu srpski domaćini negde u Amerikama razbili glavu kad je imitirao Tita koji je prerušen begao na sporedni izlaz. Posle su organizatoru protesta namestili jednu cicu koja je takođe devedesetih bila kod Miloševića ministarka ako se ne varam ali to je neka druga priča


shmoo shmoo 15:01 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

docsumann
Наша кошарка ми данас изгледа као руски ватерполо пре 20 година. Јури низбрдо и ко зна где ће се зауставити.


ruski vaterpolo je počeo da stagnira tako što je prestao da izbacije vrhunske igrače. nije više bilo novih Kabanova, Mšvemiradzea (ok, i Gruzijci su se odvojili).
to sa srpskom košarkom nije slučaj. upravo suprotno se dešava.То је твој утисак када је српска кошарка у питању?

Да неће бити тог "недостатка ресурса" у тој митолошкој причи о српском кошаркашком Фениксу као што се то догодило Русима у ватерполу?

Нисам баш сигуран у то.

Бумо вид'ли... Време ће показати.

Узгред, заборавио сам Алсу да кажем, па ево овде у овом коментару...

Могу се опкладити у то да ће се они НБА клинци из Србије, Покушевски и Смаилагић, сетити репрезентације Србије када им она буде била потребна за личну самопромоцију.

И тада ћемо читати гомиле текстова оних "спортских новинара" који раде за кавурму и кило белог у којима питају тог неког будућег селектора репрезентације Србије зашто у екипи нема места за једног Покушевског или за једног Смаилагића. Исто као што је то био случај и са овим Јокићем и са Миличићем и са...

Репрезентација Србије њима није циљ и врхунац спортске каријере.

Њима је репрезентација Србије само тек пуко средство за личну самопромоцију.

Иако ми мислимо да би требало да буде обрнуто јер видимо како то схватају момци из нашег окружења, Словеније, Хрватске,...

Као што рекох, капиларна болест читавог организма у Србији.

И зато не верујем у ту причу како ћемо се ми бесконачно много пута враћати у врх светске кошарке јер ти ресурси нису непресушни ма како год то изгледало у овом тренутку.

То смо исто мислили и за фудбал пре неколико деценија па ето нас сада ту где јесмо у светском фудбалу.
shmoo shmoo 15:10 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73
shmoo
најбоље познајем српски фудбал

Taso kako vam se danas zovu dva najpoznatija srpska kluba, ko ih je i kada stvorio i ko je njima upravljao?
У овом данас контексту у којем се налази српски фудбал, то твоје "два најпознатија српска клуба" код тебе и код мене нема уопште исто значење.

Па немој ми рећи да ти размишљаш исто као и Вучић који "нема срца да угаси традицију дугу 70 година" (цитирао сам га) са та два вечита близанца и легла криминала српског фудбала када га питају зашто Звезду и Партизан као такве не угасе (мислим на фудбалске клубове, не на спортска друштва) или зашто нису до сада приватизовани па да се зна и чија је одговорност у њима, а не да буду још увек регистровани као "групе грађана" у којима се паразити гребу о државни буџет, а криминалци са потерница воде главну реч.

И то све уз помоћ оних већ поменутих "спортских новинара" што раде за кило белог и кавурму који нас већ 30 година убеђују како, ето, Звезда и Партизан баш ове године праве и склапају нови тим за следећу сасвим сигурно много успешнију сезону него све ове претходне до сада.

И тако већ 30 година. Сваке године.

solo solo 15:12 05.07.2021

Re: gedza.73

Nam se ne zovu.
Zbog mene mogu da zatvore sve fudbalske stadione sa sve kladionicama i uopšte neću da primetim.
Da,razumem konotaciju i delim tvoje mišljenje. Igre reprezentacije su mi jedine stvari koje pratim u sportu. Valjda su zato i razočaranja naglašenija.

milisav68 milisav68 15:19 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
išta strašno ni dramatično ja tu ne vidim.


Ma da. Biće to bolje.

Ako ne vrate Miška Ražnatovića nazad u kućicu - neće.
shmoo shmoo 15:34 05.07.2021

Re: gedza.73

gedza.73

Nam se ne zovu.

Zbog mene mogu da zatvore sve fudbalske stadione sa sve kladionicama i uopšte neću da primetim.Што ме онда уопште и питаш за српски фудбал, па ја морам овде да ти објашњавам шта раде полицајци, шта раде полицајци?

Inače na blogu je Krkar pisao o baji koji je bio glavni za fudbalsku bezbednost (tako neki komesarijat). Da je organizovao navijačke grupe (regrutovao kriminalce) devedesetih i da je tada platio sliku koju je namalio poznati jugoslovenski golman Borota (?) u vrednosti nekoliko skupocenih automobila. Vrlo poznat i poštovan u socijalističkim krugovima čak kažu da je sredinom osamdesetih uleteo na sastanak i dreknuo kako je za njega Tito, Staljin i JNA na prvom mestu. Izvorni Socijalista, francuski revolucionar i požrtvovan drug. U se i na se.
Poznat i po pejzažnoj arhitekturiИ пода се?

Сцена из ложе Чукаричког којој сам присуствовао. То је била она сезона пре неколико година када је ОФК Београд последњи пут и играо Прву лигу, док су га Терзић и остала екипа здушно упропашћивали да би се домогли грађевинског земљишта на којем је Омладински стадион.

Ено га ОФК сада тавори негде у некој Српској лиги-група Београд.

Терзић је тада већ био у Звезди, али је за собом у ОФК оставио неког удбаша у пензији, Комадинића или тако некако да контролише ствари.

И баш тих дана је Терзић на захтев навијача Звезде био поднео оставку (која, наравно, никада није ступила на снагу).

Углавном, играју Чукарички и ОФК Београд своју првенствену утакмицу по некој новембарској хладноћи и киши која сипи, у ложи Чукаричког под кровићем седе и Терзић и тај пензионисани удбаш Комадинић и остале мудоње из ФСС.

Поведе Чукарички 1:0. Навијачи ОФК који кисну тамо на трибинама преко пута нас почињу да скандирају:"Управа напоље, управа напоље!"

Терзић у оставци у Звезди се окрене ка Комадинићу који седи два реда иза и довикне му:

"Је ли, бре, када ћеш ти да поднесеш оставку твом народу? Ја сам мом народу на њихов захтев поднео оставку. Немој да ти дигну револуцију у клубу..."

На то се мудоње сви грохотом смеју (док, подсећам, они мученици преко пута који стварно воле тај ОФК кисну и смрзавају се), а још један од њих добацује:

"Ма каква револуција! Где је икада постојала иједна спонатана револуција?"

Они се, Геџо, тако добро зајебавају и данас као што то раде већ деценијама у српском фудбалу и у његова "два најпознатија клуба".

И при томе дрпају паре свих грађана Србије и стављају у своје џепове.

Могу оваквих ствари да ти испричам колико год хоћеш. Био сам присутан.

Зато не мораш мени уопште да причаш како то функционишу ти паразити већ деценијама у нашем фудбалу.

Све сам видео својим очима и чуо својим ушима, све знам.

Погоди ко је особа D на овој сличици:(Помоћ пријатеља: то су, знаш, они Шиптари с којима се Срби иначе не подносе.)

benedykt benedykt 16:38 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko

Ja to više puta dalje razradio i konkretizovao u "prosvećeni staljinizam".

Sve drugo je za neke druge narode, podneblja, okolnosti...

Samo prosvećeni staljinizam garantuje opstanak, da ne pričam dalje, slovenskim narodima većinski pravoslavne - ortodoksne hrišćanske denominacije. Znam da će sad mnogi da skoče - kao kakve to ima veze, odvojenost crkve i države itd. Pa niko to ne spori, nit nedobog traži teokratiju. Ali ta pripadnost uslovljava mnogo toga. Odnos prema radu, novcu, imovini, životu uopšte, što samo prosvećeni Koba može da ishendluje (baš mi se primila ova reč, hvala Angie).

Znam da nije popularno, znam da mnogi (većina?) sebe vide kao minimum neko niže englesko plemstvo, ali to nam je što nam je. U krajnjem, neka dođu i neka me apse. Tu sam, između starog Merkatora i Fontane.

Dixi et salvavi animam meam.

Šta zaista reći a ne zaplakati na ovo baljezganje sa sve tim novokomponovanim pozivanjem na nekakvu zaboga unikatnost ortodoksno hrišćanske denominacije…

Znači ništa bednije i patetičnije nego kada novokomponovane SrBende krenu da spajaju svoju staru ljubav prema drugu Staljinu i čekistima sa novootkrivenim turbo-pravoslavljem.
Imaš li pojma nesretniče neuki kako je zaista izgledao život običnog čoveka kada je Коба Хозяин bio gospodar neba, zemlje i svega između u SSSR-u, kada baljezgaš tu gluposti da te je tužno slušati…!?? Pa prva dva poglavlja Tihog Dona bih mogao da napišem na tu temu a da i ne zagrebem ni površinu, pošto takvi kao ti bukvalno pojma nemaju na šta je to nepojamno zlo u stvarnosti ličilo. Čak i danas, a posebno jer su neki novi čekisti zajahali na vlast, Rusija ne može da dođe sebi i da stane na noge a sve zahvaljujući tom kao hendlovanju ”velikog” Вождя народов.
Tako da, to što si ti najobičniji primitivac je tvoj privatni problem, ali ko ti daje za pravo da nas vređaš i nipodaštavaš tako ružno i nevaspitano, sve tu veselo lupetajući o nekom našem kao navodnom odnosu prema radu, novcu, imovini i životu uopšte. Šta ti znaš kako je zemlja Srbija uopšte izgledala pre nego što nam je drug Tita takve kao ti u miraz doveo od zmija i kamenja…?!!
Srbiji nesretniče treba uređena država u kojoj je zakon onaj koji se bespogovorno sluša, a ne neki novi Vođa i njegova svemoćna partija koji su iznad svih zakona i države same. Šta kaže Tita-partija-novokomponovani vernik… Samo prosvećeni staljinizam garantuje opstanak, da ne pričam dalje, slovenskim narodima većinski pravoslavne - ortodoksne hrišćanske denominacije…!?!
O tempora, o mores…!?!
vrabac_onaj vrabac_onaj 17:24 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ako sam ja uprkos svojim skromnim intelektualnim sposobnostima dobro shvatio, izdade Jokić ko onomad Branković na Kosovu, uruši nam se košarkaško carstvo i sad ćemo narednih 500 godina da budemo košarkaški robovi i janičari.

U međuvremenu dok čekamo da prođe tih strašnih 500 godina kletve, možemo da se zanimamo menjajuči s vremena na vreme prosvećeni staljinizam za staljinističko prosvetiteljstvo (i obrnuto).

niccolo niccolo 17:37 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko

Si video da je umrla Rafaela Kara?
gedza.73 gedza.73 18:02 05.07.2021

Re: gedza.73

solo
Da,razumem konotaciju i delim tvoje mišljenje.

A naša 'neoduševljenost' fudbalom nam nije dana da prosvećeno zabranimo onima koji prate taj sport da gledaju mečeve i prate rezultate.

Jer će to u nekoj sutrašnjici da dovede da isti zakon uzmu ljubitelji fudbala, malo ga preoblikuju i zabrane pecarošima da pecaju na primer.

Tasa
Звезда и Партизан баш ове године праве и склапају нови тим за следећу сасвим сигурно много успешнију сезону него све ове претходне до сада.

Što će reći da kapitalistički klubovi mnogo bolje funkcionišu od socijalističkih a da čak i socijalisti radije navijaju za kapitalističke klubove.shmoo shmoo 19:06 05.07.2021

Re: gedza.73

gedza.73

Tasa

Звезда и Партизан баш ове године праве и склапају нови тим за следећу сасвим сигурно много успешнију сезону него све ове претходне до сада.


Što će reći da kapitalistički klubovi mnogo bolje funkcionišu od socijalističkih a da čak i socijalisti radije navijaju za kapitalističke klubove.

vcucko vcucko 20:06 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

niccolo
vcucko

Si video da je umrla Rafaela Kara?

Nisam, evo ovde na blogu neko reče za Akija Rahimovskog, ali nisam našao tu vest. Imaš li neku pouzdanu informaciju?
Ti mi sad kažeš za Rafaelu, evo našao sam vest, na žalost.
Laka joj zemlja.
Šta reći? Ikona, simbol jedne velike zemlje i velikog naroda u prilično dugom periodu.
Tako je to od Boga. Samo neka je po redu...P.S. video sam simpatične komentare, kao zbogom Rafaela, uzećemo ovaj Euro 2020 za tebe. Moćno!


niccolo niccolo 20:20 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

video sam simpatične komentare, kao zbogom Rafaela, uzećemo ovaj Euro 2020 za tebe.

Odlično
alselone alselone 20:21 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Samo neka je po redu...


Šta kaže IT baba kada joj umre unuk?
Samo nek je random.
vcucko vcucko 20:36 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Rafaela je bila neka vrsta narodne zvezde, u najpozitivnijem smislu. Amerofilski krugovi su umesto nje gurali Heather Parisi, ona je OK lik, ali Rafaela je bila jedna i jedina.

Ono, medijska industrija je gurala priču, kao Parisi najlepša žena sveta. Samo zato što je Amerikanka from Nuova Jork. Onda muk pa čuješ obične likove, ma che cazzo piu bella, u mojoj ulici ima sedam lepših

To je ta priča.
vcucko vcucko 20:42 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Nego, šta bi sa Akijem, neko ga je ovde odjavio, ali nigde, bogu hvala, nema ni slične vesti?

milisav68 milisav68 20:56 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
Nego, šta bi sa Akijem, neko ga je ovde odjavio, ali nigde, bogu hvala, nema ni slične vesti?

Ma živ čovek, nego ga se Tess nešto setila :)
haklberi_tom haklberi_tom 21:04 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

niccolo
vcucko

Si video da je umrla Rafaela Kara?

Slava joj!
vrabac_onaj vrabac_onaj 21:27 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ono, medijska industrija je gurala priču, kao Parisi najlepša žena sveta.


ma kakvi.
nigde sisa...
freehand freehand 21:40 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Pa prva dva poglavlja Tihog Dona bih mogao da napišem na tu temu a da i ne zagrebem ni površinu, pošto takvi kao ti bukvalno pojma nemaju na šta je to nepojamno zlo u stvarnosti ličilo.

Šta tačno fali Šolohovu? Mislim, ti si sigurno bolji, i ruski seljak bi sigurno pod carem živeo bolje nego kaf je iz čista mira došlo do sranja, tek treći put u dve decenije, al što bi opet pisao njegovu knjigu?

vcucko vcucko 22:18 05.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

benedykt

Šta ti znaš kako je zemlja Srbija uopšte izgledala pre nego što nam je drug Tita takve kao ti u miraz doveo od zmija i kamenja…?!!

Moji sa Banije su, bogu hvala, u Auštriji bili mirni, sretni i debeli. Oni te sigurno nisu zvali.
Ukratko odjebi, sa svojim tiradama i kraljem svinjarom.
mirelarado mirelarado 09:47 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj
Ono, medijska industrija je gurala priču, kao Parisi najlepša žena sveta.


ma kakvi.
nigde sisa...


Ne sumnjam da je neko piskaralo pravilo i takva, neumesna poređenja. Kad se Heder pojavila, Rafaela je uveliko bila zvezda, a kad je snimala svoje prve šou-programe, Heder je bila još u pelenama. U svom žanru (pop muzika i ples) bila je neprikosnovena. Klinke su rizikovale da dobiju potres mozga uvežbavajući ovo njeno zabacivanje glave:


apacherosepeacock apacherosepeacock 10:12 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ukratko odjebi, sa svojim tiradama i


Odjebi i ti sa svojim staljinističkim željama Srbiji i Slovenima uopšte. Kači ti sebi po kući Staljinove slike i tamo zavodi prosvećeni staljinizam (šta god to značilo) ako te i tamo neko ferma za 5 para..

gedza.73 gedza.73 10:57 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
Moji sa Banije su, bogu hvala, u Auštriji bili mirni, sretni i debeli.

U Srbiju su se doseljavali Srbi čak i u vremenu turske okupacije na primer u XVIII veku. Tokom XIX i početkom XX veka iako daleko od savršene, sa mnogim problemima, ta i takva Srbija je bila obećana zemlja za mnoge Srbe koji su u nju došli i osećali je kao svoju domovinu.

Ta svinjarska zemlja je ratovala za svoju slobodu u mnogim ustancima, ratovima dok su, bez ljutnje, tvoji na Baniji bili srećni i debeli. I ne samo što su bili srećni nego su neki vaši još u toj vašoj austrijskoj vojsci svojski prionuli da tu Srbiju još više unesreće i upropaste. Samo neku deceniju kasnije vaši banijski saborci iz KuK svojski zapeli da se razračunaju sa tvojim sunarodnicima na Baniji iako su svi bili sretni i debeli (što je malo diskutabilno ako se vidi da se upravo iz tih krajeva dosta emrigrilalo što prema SAD, što prema Srbiji).
Ne samo tada nego i u decenijama nakon toga što je opet kulminiralo devedesetih.

Vcucko da bi razumeo šta si napisao zamisli istovetan odgovor na tvoju konstataciju 'ko vas koji moj zvao da nas oslobađate kad smo mi sa KuK ratovali protiv vas i ništa nam nije falilo' da smo u Srbiji bili mirni , sretni i debeli dok nas vi niste zvali u vašu (verovatno nekim delom delom banijsku) JNA da ratujemo u ratu koji, opet paralela po tebi, nema veze sa Srbijom.

Loše zaključuješ i loše povezuješ.
kraljem svinjarom

Što se tiče kralja svinjara, opet bez ikakve zle krvi navodim, daleko mi je bliži taj svinjski kraj nego zagorski bravar ili gruzijski prosvetiteljski bogoslov u pokušaju. ostavljam tebi na volju da ti, kao Srbin sa Banije, imaš o njima visoko mišljenje a o srpskom svinjarskom plemstvu sve najgore, što kažu deca u leksikonu.

shmoo shmoo 12:15 06.07.2021

Коначно дочекасмо и тај јебисиматеризам!


Индидуални, наравно.

(Thanks, Mr. Solo!)

Он увек започиње појединачним одјебавањима у свеопштем какофонизму.

Баш онако како ваља и требује.

vcucko vcucko 12:36 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73


Zanči u redu je da ti neko iz čista mira napiše (copy/paste):

Tako da, to što si ti najobičniji primitivac je tvoj privatni problem

Šta ti znaš kako je zemlja Srbija uopšte izgledala pre nego što nam je drug Tita takve kao ti u miraz doveo od zmija i kamenja

U mom viđenju stvari, takav odmah povratno dobije duplo gore. Ako to treba posebno da se objašnjava, onda džabe sve.

Ne moraš da me podsećaš na istoriju, znam ja to sve. Kako god okreneš, ispada da Srbi iz Srbije i Srbi van Srbije već vek i po samo unesrećuju jedni druge. U isto vreme i jedni i drugi smo preživeli genocid, izgubili značajan procenat ukupne populacije. S tim da Srbi iz Srbije, kad se podvuče crta, mogu da kažu: OK, 70+ godina smo graničili sa Austrijom i Italijom, bili manje-više glavni na tom prostoru, ajde sad da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Srbi iz Hrvatske ne mogu ništa da podvuku i da kažu, jer više ne postoje kao iole merodavna grupa. To je rezultat, saldo, bilans stanja i uspeha. Za koji nikoga ne krivim, a uvek (tako sam naučen) prvo gledam i analiziram svoje grehe.

Upravo zato, neće kojekakav krmak da mi piše gore navedene stvari i da očekuje da ne reagujem. Ako ste to hteli, trebali ste da uvezete izvesnu količinu Kunta Kinte / Tobi populacije. Njima bi mogli takve stvari da govorite, a oni da ćute. Ja neću. Hvala.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana