Društvo| Ekonomija| Filozofija| Istorija| Nauka

Kapitalizam i(li) socijalizam?

Goran Nikolić RSS / 02.07.2021. u 10:58

Ekonomisti su dugo bili očarani snagom tržišta u promovisanju ekonomskog prosperiteta. Smitova ideja da sebični pojedinci (koji traže samo svoje lično bogaćenje) proizvode kolektivni prosperitet (kroz delovanje famozne ‘'nevidljive ruke tržišta''), odnosno teza o savršeno konkurentnim tržištama koja proizvode stabilnu ravnotežu, samo je jedna od mogućnosti. Jednostavno, model Adama Smita nije jedini, već samo jedan od mogućih (npr. tržišta mogu proizvesti previše nejednakosti ili neefikasno alocirati resurse; npr. tržišta bi nalagala da gradimo dva strujna dalekovoda).

Nova paradigma za podučavanje i bavljenje ekonomijom u kojoj možemo pretpostaviti da su pojedinci pro-socijalni i kratkovidi, a ne sebični i dalekovidi, gde je konkurencija nesavršena (sa pobednikom koji uzima sve), sa često presudnom ulogom političke moći i sa ekonomskim benefitima za odabrane rentijere koje su sveprisutne i često su potrebne za dobro funkcionisanje ekonomije (dakle, one nisu rezultat greške u politici), bi izvesno generisala bolje razumevanje društvenih ishoda, odnosno tržišta.
Budući da politička elita, suprotno od plutokratije koja je finansira, i pored interesa finansijera želi reizbor, nada postoji. Naime, promena društvene svesti, odnosno rastuća percepcija javnosti o slabostima, neefikasnosti i nepravednosti sistema u kome živimo, stvara pritisak biračke baze, koji ekonomsku politiku nužno gura u pravcu veće preraspodele.

Kako kapitalizam, socijalizam i ostali socijalni konstrukti određuju našu svakodnevicu?

Kada pohađamo školu ili državni univerzitet mi smo u socijalizmu, kao počnemo da radimo verovatno je da ćemo se naći u kapitalizmu. Drumovi kojima putujemo ka poslu su podsetnik na socijalistički aspekt našeg društva, kao i bolnice u koje na žalost sa protokom vremena, posebno u penziji, moramo sve češće ići. Prodavnica u kojoj kupujemo potrepštine je deo onog kapitalističkog u našem društvu, dok su norme i standardi koji sprečavaju da se u njoj prodaje roba sumnjivog kvaliteta dobrim delom posledica napora države da, u interesu zdravlja populacije, nametne rigorozne propise kompanijama.
Bazični društveni odnosi su ekonomski uslovljeni (koji su opet dominantno uzrokovani distribucijom moći), ali ekonomija nije sve i ona zapravo oblikuje našu svakodnevicu manje nego što se to mnogim čini. Stvarnost nesumnivo jeste duboko prepletena ekonomijom, ali svoditi društvene odnose na njihov ekonomski aspekt je duboko pogrešno. U tom smislu, dve ideologije (definisane po čuvenom izraelskom istoričaru Juvalu Harariju, piscu planteranog best-selera ‘'Sapijens'', dakle u najširem mogućem smislu), koje pored kapitalizma (sa pomenutim elementima socijalizma) najviše opredeljuju svakodnevnicu ogromne većine nas su nacionalizam i religija. Dakle, život svake individue na celoj planeti bazično je determinisan drustvenim sistemom u kome skoro svi funkcionišemo (sa kompanijama koje su njegov glavni nosilac, koje su snažno legalno štićene i praktično ekonomski subvencionisane kroz nametnuta pravila monetarne, fiskalne i regulatorne politike), zemljom u kojoj živimo, i u manjoj meri bogom kome sa klanjamo (iz sve socijalne norme koje religije podrazumevaju).
Prethodno navedena formulacija verovatno većini od vas nije tako bliska i možda vam je čak kontraintuitivna. Razlog je veoma jednostavan. Naime, mi smo naučeni da pomenute ‘ideologije' prihvatamo kao prirodne ili bogom dane. Npr. učeni smo o tzv. prirodnim zakonima tržišta ili nevidljivoj ruci tržišta. Nacija i religija se do te mere neupitni da se inače poznata teza o socijalnim konstruktima (koja interesantno potencira naciju, ali ne i kapitalizam kao tako nešto), čini kao nešto apstraktno, udaljeno ili pogrešno.
I država i tržište su socijalni konstrukti. Ako se tržišta spontano uređuju, na osnovu sopstvenih interesa, onda se i rastuće birokratije uređuju prema određenim interesima. Ako je ovo tačno, postaće neophodno ograničiti te interese kako bi se osiguralo da država ostane usredsređena na isporuku društvenih dobara (u tom kontektu, famozno upozorenje američkog predsednika Ajzenhauera davne 1961. protiv preteranog uticaja „vojno-industrijskog kompleksa" danas bi bilo usmereno na „vojno-industrijsko-tehnološko-finansijsko-medijski kompleks").
Svet u kome funkcionišemo zapravo je bazično zasnovan na konstruktima, odnosno izmišljenim zajednicama ili bogovima, i posebno veri u novac, da bi bez tih korisnih zabluda naš inače visok nivo socijalne kohezije, i manje-više nesmetan život većine od skoro osam milijardi homo sapijensa, bio potpuno ometen. Oni koji su na vrhu piramide (ili ‘lanca ishrane') ulažu ogromne napore da sistem vrednosti u kome svakodnevno operišemo shvatimo kao bezalternativan. Tržišne sile se predstavljaju kao prirodne, vladari kao nosioci neprikosnovane volje narode, religiozni oci kao moralno nepogrešivi, zakonodavni sistem kao jedini moguć i naravno pravičan. Sumnja u sistem je praktično onemogućena jer su ljudi faktički dirigovani pomenutim ideologijama. Ipak, ovde treba dodati i činjenicu da bi ljudi bez vere u zajedničke vrednosti, koje su tokom svoje kognitivne i kulturne evolucije sami izmislili da kreirali osećaj povezanosti (naime, zajednica veća od 150 individua je praktično nemoguća za upravljanje bez barem religijskog opravdanja), bili u permanentnim međusobnim konfliktima. To bi vrlo lako moglo dovesti do nesagledivih posledica koje bi ili dovele do nestanka vrste ili do njene marginalizacije u širem životinjskom svetu.

Kineski izazov vladajućoj ekonomskoj paradigm

Dugo neupitna teza da je tzv. spontani poredak tržišta inheretno superioran od alternativnih poredaka (npr. real-socijalističkog) je posle četiri decenije prosečnog rasta kineske privrede od neverovatnih 9,3%, i sa 700 miliona ljudi izvučenih iz siromaštva, došla po znak pitanja do te mere da je čak i MMF preispitao i redigovao svoj pristup. Međutim, kineski sistem nije dijametralno suprotan zapadnom. Npr. javna potrošnja u SAD je faktički neprekidno rasla sa početkom Drugog svetskog rata te dostignuvši skoro 36% BDP-a 2019, procentni poen više nego u Kini, a pandemijom uzrokovana kriza je samo povećala razliku u korist SAD. Naime, Amerika svoj današnji ekonomski oporavak u velikoj meri duguje masivnoj vladinoj intervenciji, a ona se intenzivira sa Bajdenom koji preduzima mere koje će dodatno povećati ulogu države.
Sprečavanje plutokratije da donosi odluke na štetu građanstva, što bi smanjilo popularnost vladajućih političkih elita u Vašingtonu i Pekingu, je stoga ključni izazov za partije na vlasti u obe zemlje. U tom kontekstu, Americi može biti korisno iskustvo Kine, koja je dokazala svoju sposobnost da ciljeve politike pretvori u konkretne projekte i programe, sa vidljivim koristima za celokupno stanovništvo.
Čini se da kineski ekonomski uspeh nije aberacija, već je ta zemlja maksimalno iskoristila centralno planiranje za sprovođenje adaptivnog i eksperimentalnog procesa donošenja politika, kojim se institucionalne strukture stalno koriguju kako bi se primenile nove ideje i najbolje prakse (prilagođene lokalnim uslovima). Uloga snažnog liderstva je od vitalnog značaja za napredak jer sprečava zastoj u složenim pitanjima, poput velikih infrastrukturnih ulaganja, npr. u obnovljive izvore energije, gde partikularni interesi mogu blokirati interes zajednice. Ipak, pre donošenja glavnih političkih odluka, kineski lideri se konsultuju sa akademskom zajednicom (kako bi stekli teorijski uvid) i posećuju lokalne zajednice, kako bi saznali više o situaciji na terenu (i tek onda se pokreću pilot programi kako bi se rešila pitanja praktične primene). Izvesno je da kineski pristup nije imun na one koji pokušavaju da izvuku privilegije za sebe (npr. lokalna birokratija ne želi transparentnost jer bi ona mogla ugroziti njihovu operativnu fleksibilnost i izglede za unapređenje), dok primena politika i programa često stvara prekomernu konkurenciju potkopavajući težnju Pekinga za izgradnjom uspešne tržišne ekonomije. Međutim, ista stvar se često događa kada određeni tržišni akteri steknu previše uticaja, i za prevazilaženje takvih izazova potrebna je politička volja i kreativnost.

Kako doći do uspešnog ekonomskog modela?

Sa dve najveće ekonomije koje se kreću ka većoj centralizaciji i ulozi vlada u ekonomiji, uobičajena dihotomija „država versus tržište" ili ‘'kapitalizam versus socijalizam'' postala je pojednostavljena. Da li su slobodna tržišta superiornija od centralnog planiranja je stoga verovatno pogrešno pitanje. Naime, institucionalni aranžmani su složeni sistemi, oblikovani istorijom, geografijom i kulturom. Cilj ne bi trebalo da bude identifikovanje pristupa koji odgovara svima, već da se osmisli onaj koji bi pružio najveće dobro najvećem broju ljudi. Izvesno je da je kineski sistem eksperimentiranja, sprovođenja i konačno institucionalizivanja promena doneo veliki rezultat dramatično ubrzavajući razvoj zemlje.
U tom kontekstu, promene na Zapadu, posebno tokom pandemijom uzrokovane krize, su ohrabrujuće. Rodrik (2021 ) potencira velike promene ekonomske politike u SAD, posebno sa dolaskom Bajdena. Ideje koje su dominirale od 1980-ih - nazvane Vašingtonskim konsenzusom, tržišnim fundamentalizmom ili neoliberalizam - koje su inicijalno stekle zamah zbog uočenih neuspeha kejnzijanizma i prekomerne državne regulacije, su generisale nejednake i nestabilne ekonomije nesposobne da se nose sa izazovima današnjice: socijalnom inkluzijom, novim tehnologijama koje su remetilački faktor za društvenu koheziju, klimatskim promenama, ili pak pojavama pandemija.
On što nas iskustvo uči je da postoji vreme za fiskalnu ekspanziju i vreme za štedljivost, vreme kada bi vlada trebalo da interveniše u lancima snabdevanja, i vreme kada bi trebalo da prepusti tržišta sama sebi. Ponekad bi porezi trebali biti visoki, ponekad niski, trgovina bi u nekim oblastima trebala biti slobodnija u drugim regulisana. Realne okolnosti i različite vrste intervencija su ono što predstavlja dobra ekonomska politika.
Naime, sve prethodne paradigme politike - bilo merkantilistička, klasična liberalna, kejnzijanska, socijaldemokratska ili neoliberalna - su imale pogrešne bazične pretpostavke, jer su bile zamišljene kao univerzalni programi koji se mogu primeniti svuda i u svako doba. To je otežavalo naše razmišljanje o ekonomskom upravljanju, a rezultat je bio prekomerni optimizam ili pesimizam u pogledu uloge države u ekonomiji. Ono što nam je potrebno su ekonomske analize i empirijski dokazi da bismo došli do toga šta nam je potrebno za željeni ishod - bolji život za što je moguće više ljudi, a ne za odabranu manjinu (i ekonomsku i političku).
Dakle, novi ekonomski pristupi i značajna eksperimentiranja u politici su neophodna, jer je društvo u kojem živimo i kapitalističko i socijalističko. Naime, i kapitalizam i socijalizam termini koji su prvobitno zamišljeni sa istom svrhom: da se stvori decentralizovani sistem raspodele u kojem se mogu ispuniti spontane potrebe i želje. I kako je praksa pokazala, oba pristupa postaju destruktivna kada proizvode prekomernu koncentraciju moći (bilo da su to komunistički aparatčici ili preglomazne i svemoćne korporacije, sa snažnim lobističkim uticajem na politiku). Sa današnjim tehnologijama može se zamisliti hibridni sistem, koji će uzeti najbolje iz oba, na zadovoljstvo ogromnog dela čovečanstva.
Za razliku od 1920-ih i kasnije (kada je socijalistička tvrdnja da bi centralizovano planiranje omogućilo efikasniju alokaciju resursa bila opravdano odbacivana, u najmanju ruku zbog empirijske neutemeljenosti), danas smo konačno u vremenu u kom računari mogu da obrade daleko više informacija nego što se to može kroz racionalne interakcije tržišnih subjekata. Naime, algoritmi veštačke inteligencije su brzo prešli put od pobeda na svetskim šahovskim šampionima do pisanja poezije. Dakle, napredak u računarstvu je zatvorio jaz u znanju korigujući nesavršenost čoveka kao donosioca odluka i relativizovao značaj tzv. nevidljive ruke tržišta kao alokatora resursa. Stoga se nameće logično pitanje: zašto računari ne bi mogli da poboljšaju funksionisanje tržišta? Odgovor se čini jasnim, ali će oni koji su zainteresovani za status kvo - svetska plutokratija i političke elite - učiniti sve da sve vrlo malo učini na promociji ovakvog načina posmatranja stvari. Na nama, društvenim elitama, pre svega najobrazovanijem delu populacije, je da intenzivno promovišemo novi način posmatranja društveno-ekonomskih odnosa.
Ono što je možda paradoksalno razlog za optimizam je da današnja, pandemijom uzrokovana kriza, kao i ona pre 12 godina, izvesno idu na ruku jačanju uloge države (mada na tako dramatičnom kao što je bilo između 1914. i 1970-ih kada se udeo javne potrošnje u BDP-u širom Evrope učetvorostručio), i samim tim jednom pravednijem ekonomskom i društvenom sistemu.

 Komentari (345)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

benedykt benedykt 12:51 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
benedykt

Šta ti znaš kako je zemlja Srbija uopšte izgledala pre nego što nam je drug Tita takve kao ti u miraz doveo od zmija i kamenja…?!!

Moji sa Banije su, bogu hvala, u Auštriji bili mirni, sretni i debeli. Oni te sigurno nisu zvali.
Ukratko odjebi, sa svojim tiradama i kraljem svinjarom.

Imam neki blagi utisak da ni ja niti bilo ko od mojih nije išao bilo kada u pohode u te krajeve, pa ne vidim čemu ta priča o nekom pozivu. E sad, na onoj drugoj strani su ti tvoji tamo voleli i to u više navrata, tj što sa K. und K. a što sa Titom, dolaziti nama u goste i to pretežno nepozvani, kao što si i ti sada ako se ne varam tu negde između starog Merkatora i Fontane tj na pet autobuskih stanica od dvora tog našeg kao kralja svinjara. Sve ostalo a posebno onaj deo o čuvenom prevodu dela O slobodi, ti je savršeno Gedža objasnio, a ja bih samo dodao reči sa kojima Petar Karađorđević završava svoj predgovor…
Već i s toga dakle, što je sloboda načelo, koje od postanka živi u duhu srpskoga naroda; što je naš narod za nju, zalagao vekovima svu svoju snagu; što to načelo, još nije potpuno i svugde ostvareno, ni u ličnome, ni u narodnjem životu, srpskoga naroda; što svi prijatelji i rodoljubi našega naroda, jednoglasno ispovedaju, da bez uživanja slobode ne može biti napretka našem narodu - sve je to nas pobudilo, da upoznamo naš narod, sa knjigom, u kojoj tako slavni spisatelj, razlaže svoje misli o slobodi.
A težeći : “da se na osnovu istine a pomoću nauke, utvrdi i unapredi narodnost srpska” ; smatrasmo za najsvetiju dužnost, da doprinesemo sa svoje strane, onoliko, koliko nam je po svojim slabim silama moguće, da se učini koji korak bliže, tom uzvišenom cilju!


U Parizu o Božiću 1867. Knežević P. A. Karđorđević

E vidiš, ovo ti je ta naša svinjarska Srbija, tako da nas malo zaobiđi sa prodavanjem svojih baljezganja o drugu Staljinu…
benedykt benedykt 12:59 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
gedza.73


Zanči u redu je da ti neko iz čista mira napiše (copy/paste):

Tako da, to što si ti najobičniji primitivac je tvoj privatni problem

Šta ti znaš kako je zemlja Srbija uopšte izgledala pre nego što nam je drug Tita takve kao ti u miraz doveo od zmija i kamenja

U mom viđenju stvari, takav odmah povratno dobije duplo gore. Ako to treba posebno da se objašnjava, onda džabe sve.

Upravo zato, neće kojekakav krmak da mi piše gore navedene stvari i da očekuje da ne reagujem. Ako ste to hteli, trebali ste da uvezete izvesnu količinu Kunta Kinte / Tobi populacije. Njima bi mogli takve stvari da govorite, a oni da ćute. Ja neću. Hvala.

Jeste bezjače nesretni, pošto ste prošli put sa Staljinovim imenom na usnama došli kada vas je drug Tita od zmija i kamenja nama u miraz doveo 1944. pa ste pola Srbije u crno zavili. Tada doduše niste bili tolike SrBende kao danas, već više bratstveno-jedinistveni Jugoslovenčići proleterske provinijencije. Tako da, nego šta nego si najobičniji primitivac, koji pokušava da prodaje svoj tetrapak svetonazor kao neku navodnu pamet i druga Staljina opet da nam priziva. Valjda nam bilo malo prošli put…
benedykt benedykt 13:24 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

freehand
Pa prva dva poglavlja Tihog Dona bih mogao da napišem na tu temu a da i ne zagrebem ni površinu, pošto takvi kao ti bukvalno pojma nemaju na šta je to nepojamno zlo u stvarnosti ličilo.

Šta tačno fali Šolohovu? Mislim, ti si sigurno bolji, i ruski seljak bi sigurno pod carem živeo bolje nego kaf je iz čista mira došlo do sranja, tek treći put u dve decenije, al što bi opet pisao njegovu knjigu?


Ništa mu ne fali druže Freehand, sem što prva dva poglavlja Tihog Dona zauzimaju nekih stotinjak strana tj sinonim su za opširnost. Poslednji sam koji će tvrditi da je Rusija pod carem bila idealna država, ali je ono što je došlo posle bilo nepojamno zlo za sve, a posebno za ruske seljake tj kulake kako ih je boljševička vlast popularno zvala. Za to je pretežno odgovoran onaj isti Коба Хозяин, pošto je prvo u novembru 1929. naredio da kolektivizacija ima biti sveopšta i milom ili silom odmah sprovedena, da bi već u decembru pozvao da se ”zli” kulaci unište kao klasa. Ta ingeniozna politika je koliko 1932. tj 1933. dovela do čuvenog Голодомора u kome je stradalo između pet i sedam miliona ljudi, pretežno u Ukrajini i na severu Kavkaza, a da su pri tome milioni kulaka završili što u Gulazima, što prisilno raseljeni u neke sibirske nedođije. Došlo je čak dotle da isti taj vama dragi Mihail Aleksandrovič Šolohov piše u aprilu 1933. pismo drugu Staljinu sa sledećim rečima…
Video sam stvari kojih ću se sećati dok ne umrem ... Tokom noći - sa žestokim vetrom, ledenim temperaturama, kada se čak i psi skrivaju od hladnoće - porodice izbačene iz svojih domova (zbog neispunjavanja kvota za žito) su postavili ispred lomača koje su gorele u nizu i oni su svi sedeli blizu plamena. Zamotali su decu u krpe i položili ih na tlo koje je odmrznula vatra. Neprestano plakanje dece je bilo posvuda ... U bazkovskom kolhozu proterali su ženu sa bebom. Provela je noć lutajući se selom i tražeći da ona i beba puste unutra da se zagreju. Niko je nije pustio unutra (postojale su oštre kazne za pomaganje tzv „diverzanta“) Do jutra se dete smrzlo u majčinim rukama…

E to je vidite bio SSSR ”velikog” Вождя народов, koga ovde neki nesretni bezjaci prizivaju…
gvozden1 gvozden1 13:59 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

U mom viđenju stvari, takav odmah povratno dobije duplo gore

A šta je takav ovim dobio?
To što si naružio srpsku istoriju i tradiciju njemu si napakostio?

Hajde da mi budemo iskreni, smatraš li stvarno srpskog kralja svinjarskim kraljem ili ne?

A što se tiče Srba s jedne ili druge strane Drine, njihove istorije pre svega, a i iz toga proisteklih odlika, jasno je da razlike ima, i da Srbija postoji zahvaljujući Srbima sa desne strane.
Drugačiji je njihov odnos prema državi, kralju, istoriji, naciji.
Drugačiji, ne znam da li bolji, ali državotvorniji svakako.

Možemo nagađati šta je jaz produbilo, nagađati šta ga je smanjilo, a utisak je da se polako zaravnava, na sreću, ali da postoji, pa postoji.

Skoro je neko ovde napisao kako se iznenadio kad je shvatio sa kojim se žarom u Srbiji voli Srbija.
Neka dama ovdašnja, čini mi se, možda tess.

I to je ispravan utisak, ovde kalkulacija s tim, da meni bude dobro a baš me briga za Srbiju, uglavnom nema.

Veoma veoma je retko čuti, ja sam sit, pijan i debeo, baš me briga da li je Švaba ili Turčin u Beogradu.
vrabac_onaj vrabac_onaj 14:52 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

benedykt

Jeste bezjače nesretni, pošto ste prošli put sa Staljinovim imenom na usnama došli kada vas je drug Tita od zmija i kamenja nama u miraz doveo 1944. pa ste pola Srbije u crno zavili. Tada doduše niste bili tolike SrBende kao danas, već više bratstveno-jedinistveni Jugoslovenčići proleterske provinijencije. Tako da, nego šta nego si najobičniji primitivac, koji pokušava svoj tetrapak svetonazor kao neku pamet ovde da prodaje i druga Staljina opet da nam priziva. Valjda nam bilo malo prošli put…


jebiga, ima čovek pravo da napiše šta misli pa makar bio sto posto u krivu, ružno je zbog mišljenja okretati stvar na raspravu o poreklu.

E sad, nije ni on baš morao onako da odgovori, sve bacajuči se "svinjarskim kraljevima":
vrabac_onaj vrabac_onaj 14:58 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko


U mom viđenju stvari, takav odmah povratno dobije duplo gore. Ako to treba posebno da se objašnjava, onda džabe sve.


Pa makar time gurnuo prst u oko svima nama "gedžovanima", bez obzira na to što nismo deo vaše male rasprave?
benedykt benedykt 16:29 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj


jebiga, ima čovek pravo da napiše šta misli pa makar bio sto posto u krivu, ružno je zbog mišljenja okretati stvar na raspravu o poreklu.

E sad, nije ni on baš morao onako da odgovori, sve bacajuči se "svinjarskim kraljevima":

To sa svinjarskim kraljem, kao i da su Srbi iz Srbije u suštini Cincari i/ili Cigani sa sve kaljavim opancima sam ja čuo od njegovih zemljaka ko zna koliko već puta, i to je ono što oni tamo zaista i skoro svi pa misle, čast naravno retkim izuzecima. Ne znam samo čemu čuđenje, jer sam ja odavno već oguglao na tu neku priču. Inače, Šesta lička (Titu najmilija), Druga banijska i Sedma krajiška su u Srbiji simbol za zlo, jer pređoše 1944. Drinu i pobiše bukvalno šta su stigli po Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.
Tako da je njegova ljubav prema Staljinu između ostalog upravo plod tog i takvog porekla, kao što je i moj odnos prema takvim baljezganjima opet plod mog porekla i tog nekog porodičnog sećanja na ono što se desilo tada…
vrabac_onaj vrabac_onaj 16:52 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

moj odnos prema takvim baljezganjima opet plod mog porekla i tog nekog porodičnog sećanja na ono što se desilo tada…


Recimo da i ja imam slično porodično poreklo i sećanje.

Pa opet, lagao bih kada bih rekao da nisam nikada čuo nekog Užičanina (ili Kragujevčana, Kruševljana...) da veliča druga Staljina.

Sa druge strane, samo ovde na blogu imamo neke prekodrinske kolege koji nisu nimalo u tom fazonu.

Mislim, odavno ja slušam to "1914. su nam došli u austrijskim mundirima a 1944. sa petokrakom...", međutim mislim da je ta generalizacija veoma ružno klevetanje jednog dela našeg naroda, a pri tome i grešiš dušu.
Šta će ti to?
gvozden1 gvozden1 17:05 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

međutim mislim da je ta generalizacija veoma ružno klevetanje jednog dela našeg naroda

Veoma.

Nije sporno da su Srbi sa te strane činili većinu tih Titi najmilijih, ali je previše površno reći da su se oni svetili po Srbiji zato što su Šumadince (da, da, Vrabac, Šumadince :)) smatrali Ciganima, Cincarima, kaljavim opančarima...
Drugi je tu razlog, komunizam i antikomunizam su se sudarili, ne jedni Srbi protiv drugih.

A pošteno je reći i da je među komunistima iz tih krajeva bilo svesnih Srba, koji su svest o tome da Srbi ginu a Hrvati komanduju, platili glavom.

Poklali su ih njihovi, komunisti.

Naravno, pričam o kordunaškom procesu i klanju Ilije Žegarca i ostalih.

vrabac_onaj vrabac_onaj 17:15 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

ali je previše površno reći da su se oni svetili po Srbiji zato što su Šumadince (da, da, Vrabac, Šumadince :)) smatrali Ciganima


Pa to ti kažem, stvarno ne znam zašto bi nas Ercove bilo ko smatrao Ciganima?!
A za te Šumadince ne znam, nek to već rasprave jedni sa drugima
gvozden1 gvozden1 17:17 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

A za te Šumadince ne znam, nek to već rasprave jedni sa drugima

Svi ste vi po malo Šumadinci :)
vrabac_onaj vrabac_onaj 18:29 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1

Svi ste vi po malo Šumadinci :)


Kuku braćo Srbi, ubi nas ovaj velikošumadijski hegemonizam i imperijalizam!
vcucko vcucko 18:29 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj
vcucko


U mom viđenju stvari, takav odmah povratno dobije duplo gore. Ako to treba posebno da se objašnjava, onda džabe sve.


Pa makar time gurnuo prst u oko svima nama "gedžovanima", bez obzira na to što nismo deo vaše male rasprave?

Koje rasprave?!

Bez ikakvog uvoda, zadrške, bilo čega, krenuo je da vređa i to je rasprava?
I na to ima pravo, jer je šta? Nj. V. Šumadinac? Dok se nije israo, napamet mi nije palo odakle je. Sem da je idiot.
A ja ima da ćutim i pognem glavu, jer sam šta?
E pa boli me qrac da ćutim.

Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas? Ne od mene, ja im nisam bio problem, mene reše za jedno prepodne. Od vas. Da nije zbog takvog razmišljanja i činjenja?
vrabac_onaj vrabac_onaj 18:43 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбораvcucko

Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas? Ne od mene, ja im nisam bio problem, mene reše za jedno prepodne. Od vas. Da nije zbog takvog razmišljanja i činjenja?


Evo ga opet, "od nas". Aj mi leba ti objasni, ko sam to mi?

I kojim stavom i u kom komentaru smo ja izneli stav zbog kojeg bi trebalo pobeći od nas? Šta sam tako strašno napisali?
vcucko vcucko 19:07 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj


vcucko

Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas? Ne od mene, ja im nisam bio problem, mene reše za jedno prepodne. Od vas. Da nije zbog takvog razmišljanja i činjenja?


Evo ga opet, "od nas". Aj mi leba ti objasni, ko sam to mi?

I kojim stavom i u kom komentaru smo ja izneli stav zbog kojeg bi trebalo pobeći od nas? Šta sam tako strašno napisali?

Pa vi na tome insistirate. Vi, Srbijanci, Šumadinci, kako god. Vi se uvek izdvajate, ističete neku svoju posebnost, ekskluzivno pravo na srpstvo.
Ja samo prihvatam to što ste mi vi utuvili u glavu. Da postojite vi i mi.

A zašto su pobegli, pitaj njih. Koji su pobegli. Ja nisam. Pravo mi budi, ali nemoj mene to da pitaš.
vrabac_onaj vrabac_onaj 19:23 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
vrabac_onaj


vcucko

Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas? Ne od mene, ja im nisam bio problem, mene reše za jedno prepodne. Od vas. Da nije zbog takvog razmišljanja i činjenja?


Evo ga opet, "od nas". Aj mi leba ti objasni, ko sam to mi?

I kojim stavom i u kom komentaru smo ja izneli stav zbog kojeg bi trebalo pobeći od nas? Šta sam tako strašno napisali?

Pa vi na tome insistirate. Vi, Srbijanci, Šumadinci, kako god. Vi se uvek izdvajate, ističete
neku svoju posebnost, ekskluzivno pravo na srpstvo.
Ja samo prihvatam to što ste mi vi utuvili u glavu. Da postojite vi i mi.

A zašto su pobegli, pitaj njih. Koji su pobegli. Ja nisam. Pravo mi budi, ali nemoj mene to da pitaš.


Ау сине, па ти изгледа имаш озбиљне проблеме са Србијом…
Ја мислио, мало испиздео због Бенедиктовог ниског ударца, па кренуо онако у бесу да млати тољагом около.
А не…
Изгледа да то има дубље корене.
Ал нека, свакакве изданке нашег рода је ова Србија трпела и ‘ранила па ће и тебе. Такви смо ти ми Геџе, богоугодан и трпељив народ.
Жив ти нама био и међу нама боравио.
Milan Novković Milan Novković 19:54 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj
vcucko
vrabac_onaj


vcucko

Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas? Ne od mene, ja im nisam bio problem, mene reše za jedno prepodne. Od vas. Da nije zbog takvog razmišljanja i činjenja?


Evo ga opet, "od nas". Aj mi leba ti objasni, ko sam to mi?

I kojim stavom i u kom komentaru smo ja izneli stav zbog kojeg bi trebalo pobeći od nas? Šta sam tako strašno napisali?

Pa vi na tome insistirate. Vi, Srbijanci, Šumadinci, kako god. Vi se uvek izdvajate, ističete
neku svoju posebnost, ekskluzivno pravo na srpstvo.
Ja samo prihvatam to što ste mi vi utuvili u glavu. Da postojite vi i mi.

A zašto su pobegli, pitaj njih. Koji su pobegli. Ja nisam. Pravo mi budi, ali nemoj mene to da pitaš.


Ау сине, па ти изгледа имаш озбиљне проблеме са Србијом…
Ја мислио, мало испиздео због Бенедиктовог ниског ударца, па кренуо онако у бесу да млати тољагом около.
А не…
Изгледа да то има дубље корене.
Ал нека, свакакве изданке нашег рода је ова Србија трпела и ‘ранила па ће и тебе. Такви смо ти ми Геџе, богоугодан и трпељив народ.
Жив ти нама био и међу нама боравио.

Ne bih ja toliko bitnosti pripisivao blogo/virtuelnim diskusijama!

Ja do 49. godine života skoro da nisam znao da je Sejdo muslimansko ime, kum me je potsećao da me je 30 godina ranije video po prvi i jednini put nadrndanog u životu (svi nešto radili u radio klubu, a jedan prebirao po gitari i zezao nas) ...

... i onda sam se registrovao na blog

Virtuelno se ne računa baš toliko, 60% komunikacije je neartikulabilno, u kafani slušaš nekog i sve je u najboljem redu, i kad ti sagovornik lupeta, a ako bi samo izdvojio reči, bez mlaćenja rukama, buke dok se priča, grimasa i upljljuvavanja, kao na blogu, to sve zvuči tako agresivno i preozbiljno
gvozden1 gvozden1 20:01 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas?

Jbg, od nas pobegla, boji se, vas isterala, ne boji vas se :)

Ej, ovo ja lupetam, da pokažem kako se može, a daleko od toga da stvarno tako mislim.

Stvarno imaš problem sa Srbijom, iznenadio se jesam, ali verujem da ti je ovo iskreno.

Nema veze, nisi jedini.

Такви смо ти ми Геџе, богоугодан и трпељив народ


Nego setih se da te pitam, gde Miloša mećeš, u Ercove ili Šumadince?
:)
vrabac_onaj vrabac_onaj 20:33 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1


Nego setih se da te pitam, gde Miloša mećeš, u Ercove ili Šumadince?
:)


Ercov brate, šta može biti drugo?!
Dušmani bi na to dodali da je zato i umeo da bude kvaran, ali mi najbolje znamo da je to samo bila lukavost isključivo na polzu naroda i države a nikako lične koristi!
gvozden1 gvozden1 20:43 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ercov brate, šta može biti drugo?!

Ma Šumadinac :)

Pazi, odrekao se on vas, i prezimena se odrekao, prešao u Šumadince, u Brusnicu, Rudnik, Šumadija Bre :)
gedza.73 gedza.73 20:55 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcucko
Pa vi na tome insistirate. Vi, Srbijanci, Šumadinci, kako god.


PODSTANAR: Ko to »mi«? Ko to »mi«, druže Čvoroviću?! Ko to?!
ILIJA: Vi — zlikovci: Ti, tvoj otac, tvoj brat, i svi oni koje smo pobili i oni koji su uspeli
da pobegnu!

Mislim kako nisi razumeo moj komentar. U Srbiju su se doseljavali iz svih krajeva tokom XVIII a onda sve više tokom XIX veka i malo manje početkom XX veka.

Svi ti ljudi koji su došli u užu Srbiju kao i oni što su tada u toj Srbiji već živeli su Srbiju videli kao svoju domovinu, svoju kuću, kao poslednji položaj posle koga više nema gde.
Zovi ih ti Srbijancima, Šumadincima pa i ovim Ercovima (da ne zaboravimo Sremce jer se u Srem bežalo i iz Srema vraćalo i Srem je pomagao) al' činjenica je da su oni ni od čega napravili državu.

Samo u mom selu imaš negde oko... aj sutra ću tačno da ti kažem koliko poginulih u samo jednom oslobodilačkom ratu i ko zna koliko invalida a ti uletiš klizeći sa svinjarskim kraljem koji se paj molim te drznuo da vas srećne i debele austrougarske podanike natera na dijetu od koje ste postali kost i koža.
A zašto su pobegli, pitaj njih. Koji su pobegli. Ja nisam.

ko pobeg'o? Odakle? Od koga? Mis'im ide se iz Šumadije sporadično ali ljudi uglavnom žive sa svojim komšijama kao što su živeli već vekovima.

Vi se uvek izdvajate, ističete neku svoju posebnost, ekskluzivno pravo na srpstvo.

Malo si ga kanda preterao. Aj za Staljina đene, đene to može da izleči Goli otok al' ako ćemo pošteno ti si ovde za staljina, pa za Austrougare, držali ste Tita kao malo vode na dlanu, bili cvet jugoslovenstva a onda krenuli balvanima na barikade kad ste se setili da budete velikosrbi.

Oću reći može da se gleda kao što ti kažeš ali može i da se gleda da ste nas vi uvalili u gadan rat iz kog smo prvi put kao Srbija ispali negativci.

Spusti malo loptu. I otpevaj tri puta pred spavanje Bože pravde biće ti oprošteno
Pogledaj mapu.vcucko vcucko 20:57 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1
Jesi li se ikad zapitao, zašto je svaka šuša iz jugoslovenskog tora jedva dočekala prvu šansu, prvu pomrčinu, da pobegne od vas?

Jbg, od nas pobegla, boji se, vas isterala, ne boji vas se :)

Ej, ovo ja lupetam, da pokažem kako se može, a daleko od toga da stvarno tako mislim.

Ne lupetaš, ja sam manje-više isto napisao. Od istine ne bežim.

Nego, je li dobar osnov za zajedničku državu to, što te se neko boji? Pa čim okolnosti - situacija - zvezde taj petama vetra i ne okreći se, sine.

Sad još reci, da tako nije bilo. Više puta.
gvozden1 gvozden1 21:02 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Nego, je li dobar osnov za zajedničku državu to, što te se neko boji

Pravo pitanje je, jel dobra zajednička država.
Pravi odgovor je, nije.
vrabac_onaj vrabac_onaj 21:11 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1


Pazi, odrekao se on vas


Pa eto, ima li boljeg dokaza da je Ercov od ovog što si napisao?
:)
gvozden1 gvozden1 21:20 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj
gvozden1


Pazi, odrekao se on vas


Pa eto, ima li boljeg dokaza da je Ercov od ovog što si napisao?
:)

Ma naravno da je Ercov, zajebavam se.
Al je i Šumadinac, ne zajebavam se.

Dobar primer za onu našu raspravu šta je Šumadija.
Pazi, Miloš,
Kad se kaže Miloš misli se na Takovo, na Kragujevac, na Beograd, na čistu Šumadiju, Miloš=Šumadija.

A on nije Šumadinac po rođenju.

Zato kažem, šira je Šumadija od one karte.
vcucko vcucko 21:23 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73


ko pobeg'o? Odakle? Od koga? Mis'im ide se iz Šumadije sporadično ali ljudi uglavnom žive sa svojim komšijama kao što su živeli već vekovima.


Definitivno se praviš lud. Naravno da niko nije bežao iz Šumadije. Nego pobegoše svi, Slovenci, Hrvati, Bosanci, čak i Čokalije su jedva dočekale. Crnogorci sad još i najžešći od svih.

E, ali to ništa nije bitno. Bitno je da iz tvog sela niko nije pobegao. I da smo vam mi krivi za sve.
gedza.73 gedza.73 21:30 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Nego pobegoše svi, Slovenci, Hrvati, Bosanci, čak i Čokalije su jedva dočekale. Crnogorci sad još i najžešći od svih.

Ja ne vidim u tome problem. Sad kad bi raščivijali ko je hteo oružjem da ih zadrži bilo bi mnogo toga jasnije.
Crnogorci sad još i najžešći od svih.

Isto ne vidim problem. Problem vidim ako oće jednog sutra da se vrate i da se pravi neka nova zajednička država.


I da smo vam mi krivi za sve.

Nisi ti Vcucko ukapirao ništa.
vcucko vcucko 21:31 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1

Ma naravno da je Ercov, zajebavam se.
Al je i Šumadinac, ne zajebavam se.

Ja sam Ercov, po ženi. Podvrsta Be-Be zet. Imaš nešto protiv?

Ovo drugo nisam, nit je iko od Ercova, koje ja znam.
vcucko vcucko 21:33 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1
Nego, je li dobar osnov za zajedničku državu to, što te se neko boji

Pravo pitanje je, jel dobra zajednička država.
Pravi odgovor je, nije.

Pa što su je onda Srbi stvarali i jedini branili?!
gvozden1 gvozden1 21:38 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

E, ali to ništa nije bitno

Pa nije da nije ništa bitno.
Bolje bi bilo da se s tima nikad nismo ni družili, ali i to što su pobegli je bolje nego da su ostali i dalje.

I ne bih ja to zvao bežanje, ljudi pravili svoje nacionalne države, normalan poriv.
Sve evropske nacije su ih napravile, ne zato što su od nekog bežali, nego zato što nacije tome teže po prirodi stvari.
Sad, što su to uspeli tek pred kraj 20. veka, poslednji u Evropi, to govori o stepenu razvoja tih nacija, ali to je druga tema, i za nas (Srbe) nebitna.

Ono što je za nas (Srbe) bitno je da shvatimo svoju grešku ulaska u zajednicu sa njima.
Nije normalno, nije pametno, drugima rešavati nacionalne probleme a svoj zapostaviti, a upravo to se Srbima desilo.
Umesto da rešavaju svoje nacionalno pitanje na kraju prvog rata, oni (mi) smo Hrvatima i Slovenci a rešili pitanje Italijana, Makedonce smo nacionalno osvestili, Crnogorce, nama najbliže, do nekle oštetili, a sebe same poništili.

To nije na dobro moglo da izađe.
gvozden1 gvozden1 21:40 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


Pa što su je onda Srbi stvarali i jedini branili?!

Zato što si se zajebali da prostiš.
I za taj zajeb platili cenu.

vrabac_onaj vrabac_onaj 21:47 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73

Crnogorci sad još i najžešći od svih.

Isto ne vidim problem. Problem vidim ako oće jednog sutra da se vrate i da se pravi neka nova zajednička država.


Ti si sramota za Šumadiju.
Koju, uzgred, mnogo volim i poštujem (ovo sa Gvozdenom je neka stara zajebancija).
gedza.73 gedza.73 21:58 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


Ti si sramota za Šumadiju.

Ako ti tako misliš. Ja stvarno ne vidim potrebu da se ponovo stvara neka nova zajednička država u koju bi svi ušli pa kad im se ponovo digne da izađu.
p.s.
većina koja sad realno postoji u Crnoj Gori nije za zajedničku državu. Srba ima oko trideset posto ako se ne varam (plus minus oni Milogorci koji kad pređu granicu postanu Srbi iz interesa do ponovonog prelaska kad se vrate u pređašnje agregatno stanje). Verujem da ti vidiš neku logiku da manjina natera većinu da se priključi zajedničkoj državi. Čime? Novcem koji im nedostaje? To će da traje koliko? Kao kad je nikola dobijao apanažu? Pa ugostio albanske prvake.
ili kao kad su hteli jedan glas jedna država ali da shodno veličini daju manje novca u zajedničku kasu iz koje bi se podjednako finansirale Crna Gora i Srbija.

vrabac_onaj vrabac_onaj 22:02 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1

Ma naravno da je Ercov, zajebavam se.
Al je i Šumadinac, ne zajebavam se.

Dobar primer za onu našu raspravu šta je Šumadija.
Pazi, Miloš,
Kad se kaže Miloš misli se na Takovo, na Kragujevac, na Beograd, na čistu Šumadiju, Miloš=Šumadija.

A on nije Šumadinac po rođenju.

Zato kažem, šira je Šumadija od one karte.


Pa dobro, onako striktno gledano, i ja sam Šumadinac. Rođen sam u najvećem gradu u Šumadiji (koji je usput i najveći grad u Srbiji ali to je nebitna trivia, bitno je da je največi grad u Šumadiji :) )
Čak i ćale, deda došao ovde pre, još malo će biti, sto godina.
Sa babine strane, sve Šumadinci tri veka unazad ako se ne varam.

Međutim, smeta mi to podvođenje Srbije pod Šumadiju. Po tvojoj definiciji ona se prostire od Negotina (olako je zaboravljen veliki doprinos Istočne Srbije u stvarnju države) do Bajine Bašte.
Pa ne nije, Šumadija je Šumadija, Negotinska Krajina je to što jeste, Zapadna Srbija (tzv. Ercovland) je opet neka svoja priča. Jug opet ima neki svoj šmek.
Kada među nama u "matici" to shvatimo, onda ćemo shvatiti i onog Crnogorca kada kaže:
"Ja sam Srbin kao što mi je i otac (i đed, i prađed...) ali nijesam Srbijanac".
Pa možda ni ovaj Vcucko neće biti toliko ogorčen, mada mi nije baš jasan taj njegov odijum prema Srbiji. Stvarno mislim da za tim nema potrebe.
vrabac_onaj vrabac_onaj 22:05 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73
Ja stvarno ne vidim potrebu da se ponovo stvara neka nova zajednička država u koju bi svi ušli pa kad im se ponovo digne da izađu.Ovako rečeno zvuči logično, svako racionalan bi se sa time složio.
Bojim se da iza toga leži netrpeljivost.
mentol mentol 22:06 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

benedykt
pismo drugu Staljinu sa sledećim rečima…

gedza.73 gedza.73 22:13 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Bojim se da iza toga leži netrpeljivost.

Ne stoji netrpeljivost nego nedostatak emocija i, verujem, pragmatičnost. Država kao svaka susedna država sa kojom treba imati samo čist račun i ništa više. Mislim da to guranje i mešanje u tuđe poslove (na stranu srpska manjinska zajednica za koju treba tražiti ona prava koja joj pripadaju) može da naškodi Srbiji.

Ne vidim potrebu da se teritorija Srbije proširuje na teritoriju Crne Gore.

Mislim kako konačno treba da shvatimo da Velika Srbija ne može da postoji i da neki delovi srpskog naroda žive u drugim državama na Balkanu a da to nije ništa strašno.


vcucko vcucko 22:44 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj

Pa možda ni ovaj Vcucko neće biti toliko ogorčen, mada mi nije baš jasan taj njegov odijum prema Srbiji. Stvarno mislim da za tim nema potrebe.

Kakav odijum, o čemu ti?!

Zato što ne znam i neću ono ja tebi vojvodo, ti meni serdare, carre, brrate... mani me toga.
Zato što vam kažem ponešto, što vam se ne sviđa.
Zato što sam psihopati odgovorio kako mu sleduje, na temu koju je on otvorio.

Ili se u stvari slažeš sa psihopatom, samo bi da ispadneš fin?
vrabac_onaj vrabac_onaj 22:48 06.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vcuckoIli se u stvari slažeš sa psihopatom, samo bi da ispadneš fin?


Mislim da je ipak ovo u pitanju.
alselone alselone 01:27 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Čak i ćale,

Ako nije suvise privatno, gde ti zivi cale srbijnac?
indije indije 04:12 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

dete mi je završilo fil. gim., na zelenjaku
tamo, upisalo ff odma na buđetu
6 meseci mi nije pokazalo index, na izvrgavalo je na razne već znaš kakve aoloscentske načine kako da mi izbegne uvid u isti...
kad mi dade na uvid, imah šta da viđu:
u rubrici 'ime jednog od roditelja' ono upisalo ime svoje majke (jbg, raslo prethodnih nekoliko godina šnjome, kod mene dolazilo samo vikendom) kad ono precrtano majčino ime i iznad upisano moje [indije]...
pitam šta je ovo, kaže pitala je šalteruša a jel imaš ti oca, kaže imam, kako se zove..? ono reče i ova vlastoručno precrta joj majčino ime i upisa moje iznad...
znajući kakav sam zato i nije smela da mi pokaže indeks, tacnije taj detalj iz istog...
jbt, strogi centar grada, djindjić još bio živ...

reko dete završavaj ovo što si upisalao i begaj iz ove zemlje...

nije me poslušalo - bila neka razmena studenata u drugoj, trećoj godini i ona zapali preko... vraćalo se još par puta da sreddi neke formalnosti i položi još neki ispit koji nije bio tamo, ovde se se vratilo samo da form. diplomira, tražili joj neke velike pare za izradu diplome, reklo ne, dajte mi samo vi meni potvrdu da sam ja diplomirala, vratila se tamo i časkom odradila master...
FR, ovde z bgdu je ludulo bilo po katedrama ko priznaje bolonju, ko ne.
.

fala bogu mi eto unuče vć 2. razred oš pohađa tamo,
pazi kad je već od prvog r. izabralo kao neobavezni prijedmet informatiku...

i tako
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 09:47 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

O slobodi, ti je savršeno Gedža objasnio, a ja bih samo dodao reči sa kojima Petar Karađorđević završava svoj predgovor…

Već i s toga dakle, što je sloboda načelo, koje od postanka živi u duhu srpskoga naroda; što je naš narod za nju, zalagao vekovima svu svoju snagu; što to načelo, još nije potpuno i svugde ostvareno, ni u ličnome, ni u narodnjem životu, srpskoga naroda; što svi prijatelji i rodoljubi našega naroda, jednoglasno ispovedaju, da bez uživanja slobode ne može biti napretka našem narodu - sve je to nas pobudilo, da upoznamo naš narod, sa knjigom, u kojoj tako slavni spisatelj, razlaže svoje misli o slobodi.
A težeći : “da se na osnovu istine a pomoću nauke, utvrdi i unapredi narodnost srpska” ; smatrasmo za najsvetiju dužnost, da doprinesemo sa svoje strane, onoliko, koliko nam je po svojim slabim silama moguće, da se učini koji korak bliže, tom uzvišenom cilju!


U Parizu o Božiću 1867. Knežević P. A. Karđorđević


Jedan deo odgovora sto smo tu gde jesmo moze biti je sto taj ideal slobode nikad nije presao sa kolektivnog na pojedinacno i privatno. Kod nas je sloboda i danas uvek kolektivna i uvek se misli na slobodu celog naroda. Sto jeste bitno ali je samo deo price. Sloboda celog naroda ne vredi mnogo ako je pojedinac porobljen. A kod nas je svaka misao o emancipaciji pojedinca (sto ukljucuje i licnu odgovornost) u startu satanizovana i sahranjivana i pre nego se mogla razviti u neku politicku ideju. A najveca ironija je da se na ideju o licnoj i gradjanskoj slobodi islo ovom idejom o kolektivnoj slobodi.


A sto se ove rasprave sa vcuckom tice, na stranu ono o Staljinu, ali cini mi se da on protestvuje protiv tog nekog kao monopola da su Gezde jedina mera (opet merenje (!)) pravog Srbina - pa su ostali sumLJivi - i protiv toga da su se moderna Srbija i srpska nacija stvarale iskljucivo u Sumadiji. Ako sam ga dobro razumeo onda to stoji. Srbi se nisu svuda na isti nacin emancipovali kao nacija. A bez tadasnje crkvene i svetovne elite iz Dunavske monarhije ne bi bilo ni ovoga sto sad imamo.

Sad ko je koga uvukao u ono 90ih je drugo pitanje. Kako sad izgleda Krajisnici misle da su krivi Srbijanci, a Gedzovani misle da su krivi Dinarci. Sto je, mislim, pogresno i sto opet ima veze sa onim o licnoj slobodi i odgovornosti. Tacno je poznato koji pojedinci su tu sta radili i u Srbiji i po Lici i po Baniji i po Slavoniji. Samo sto im mi nikad nismo sudili. Posto su se oni vesto sakrili iza onog da su branili (kolektivnu) slobodu.
apacherosepeacock apacherosepeacock 10:15 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

A sto se ove rasprave sa vcuckom tice, na stranu ono o Staljinu, ali cini mi se da on protestvuje


Ne, ne, ne.. nećemo da zamazujemo suštinu.


On je mrtav ladan izvalio

- da je za Slovene 'prosvećeni Staljinizam' jer su valjda Sloveni glupi i sirovine pa za njih bolje od diktature i nije.

- da je srpska monarhija poreklom svinjarska a sve druge su valjda nastale od boga lično.

- da su svi (bivše Ju republike) pobegli od Srbije jer su valjda nevinašca a Srbija terorista i tlačitelj.

- da je austrougarska monarhija bila zlato dok je teroristička Srbija nije rasturila, cmizdr, cmizdr.


To je suština njegovog proseravanja.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 10:21 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

To je suština njegovog proseravanja.


Ok, ako je to onda se ja su tim ne slazem. Ja sam pokusao da dam malo pozitivniju interpretaciji :) Kao sto Milan rece, kad se iz razgovora u kafani iskljuce ton, grimase, gestikulacija i ostalo onda reci ponekad znaju pregrubo da zazvuce.
apacherosepeacock apacherosepeacock 10:38 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Neues aus der Nachbarschaft
To je suština njegovog proseravanja.


Ok, ako je to onda se ja su tim ne slazem. Ja sam pokusao da dam malo pozitivniju interpretaciji :)


Pa to ti kažem..

Znaš šta mene izbezumljuje, ljudi ovde analiziraju kako/zašto smo se našli sa Miloševićem, dobrim delom opozicije i sad sa Vučićem u sranju a na to sve neko ladno predlaže neki staljinizam kao rešenje. Ej bre!
gedza.73 gedza.73 10:44 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

apacherosepeacock
da je srpska monarhija poreklom svinjarskaMože da postoji neslaganje između monarhista i republikanaca ali priča o nastanku dve srpske dinastije je nešto što bi u sve talambase udarala bilo koja nacija na Balkanu a i šire.
gvozden1 gvozden1 10:50 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

, a Gedzovani misle da su krivi Dinarci.

Teško je govoriti u ime velike grupe (osim ako nisi neueus) ali ovo, da Gedže krive dinarce za devedesete je daleko, daleko od većinskog stava.
Čak, ako i postoji neko ko tako misli, u debeloj je manjini, na nekoj krajnjoj margini.

Al iskonstruišeš šta ti odgovara i pucaj, sve misliš, al sam pametan jbt.

Ono što je karakteristično za devedesete, za te tri grupe Srba, Šumadince (pozdrav Vrabac :) bosance i dinarce je da su Šumadinci bili zbunjeni, nisu znali da li treba ili ne treba ratovati, Bosanci jasno znali šta hoće i kako se to postiže, a dinarci mislili da se država pravi na dušeku sve duvan pušeći.

Ne može se država napraviti sa kapetanima Draganima i magacionerima.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 10:56 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Al iskonstruišeš šta ti odgovara i pucaj, sve misliš, al sam pametan jbt.apacherosepeacock apacherosepeacock 10:57 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73
apacherosepeacock
da je srpska monarhija poreklom svinjarskaMože da postoji neslaganje između monarhista i republikanaca ali priča o nastanku dve srpske dinastije je nešto što bi u sve talambase udarala bilo koja nacija na Balkanu a i šire.Ma taj pokušaj uvrede i ponižavanja da smo svinjari pa nam takva i dinastija/e a sve druge dinastije su valjda plemenite i božanskog porekla govori najbolje o onome ko takav argument tj. uvredu poteže i izriče..
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 10:59 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Znaš šta mene izbezumljuje, ljudi ovde analiziraju kako/zašto smo se našli sa Miloševićem, dobrim delom opozicije i sad sa Vučićem u sranju a na to sve neko ladno predlaže neki staljinizam kao rešenje. Ej bre!


Tako nekako. Svaki put nas neki oblik staljinizma unazadio ali gde sad da odustanemo kad je najlepse. :) Ok, mozda nije bio staljinizam ali neka vrsta diktature i neslobodnog drustva i zarobljene drzave svakako. Upravo suprotno je ono sto Srbiji treba. A i ostatku istocne Evrope.
apacherosepeacock apacherosepeacock 11:10 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Neues aus der Nachbarschaft
Znaš šta mene izbezumljuje, ljudi ovde analiziraju kako/zašto smo se našli sa Miloševićem, dobrim delom opozicije i sad sa Vučićem u sranju a na to sve neko ladno predlaže neki staljinizam kao rešenje. Ej bre!


Tako nekako. Svaki put nas neki oblik staljinizma unazadio ali gde sad da odustanemo kad je najlepse. :) Ok, mozda nije bio staljinizam ali neka vrsta diktature i neslobodnog drustva i zarobljene drzave svakako. Upravo suprotno je ono sto Srbiji treba. A i ostatku istocne Evrope.Tako je. Dovođenje države u red je dug i mukotrpan posao bio za sve pa će biti i za Srbiju. Ali nema alternative ni odustajanja.


ali staljinizam.. hahaha qq
gvozden1 gvozden1 11:13 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73
apacherosepeacock
da je srpska monarhija poreklom svinjarskaMože da postoji neslaganje između monarhista i republikanaca ali priča o nastanku dve srpske dinastije je nešto što bi u sve talambase udarala bilo koja nacija na Balkanu a i šire.

Čuvena priča Milana St. Protića o razgovoru, privatnom, sa nekim hrvatskim diplomatom u Bernu valjda:

Priča da mu je Hrvat rekao otprilike, nikada nam neće biti jasno što Srbija nije iskoristila to što je imala, svoju državnost, svoju dinastiju, svoj ustav, mi (Hrvati) sa smo to imali sve bi jednom odlukom preko noći vratili i tako uspostavili državu i kontinuitet.

A posle prepravljaj ustav, dovodi pravno stanje u sklad sa vremenom, ali najpre uspostavi državu.

gedza.73 gedza.73 11:17 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Neues aus der Nachbarschaft
ali cini mi se da on protestvuje protiv tog nekog kao monopola da su Gezde jedina mera (opet merenje (!)) pravog Srbina

Nije baš tako jer Borislav Pekić nikad ne može biti u istoj ravni sa Milošem Minićem niti Jovo Kapićić sa Slobodanom Jovanovićem, Milan Grol sa Veljkom kadijevićem ili vojvoda Radomir Putnik sa kuK feldmaršalom Svetozarom Borojevićem.
Eto da ne ostanem dužan iz mog sela u nekoliko ratnih godina samo kao vojnika je poginulo preko 350 seljaka (ne računajući stradanja civila) ratujući u vojsci tog svinjarskog kralja protiv Vuckovog cara a onda Vcucko kaže kako te ljude niko nije zvao pošto su oni baš lepo živeli zajedno sa Borojevićem i ostalim sunarodnicima na Baniji.

A posebna je priča zalaganje za 'Bog na nebu, majka Rusija na Zemlji, Staljin sa batinom na tronu', 'što bi se držali kao pijan plota', 'zakon za Partiju ne važi' istovremeno sa 'u Austrougarskoj se znao red'.

Onako sa strane, na prvu jeste pomalo simptomatično da su tvrdokorni staljinisti uglavnom bili iz pasivnih, krševitih i siromašnih krajeva. Ne da je neko pravilo koje može biti baš potvrđeno činjenicama posebno što su se neki odricali preko noći dok su sakrivali Staljinove slike po podrumima u nadi kako će doći 'bolji dani' ali takvo fanatično idolopoklonstvo kultu ličnosti i totalitarnom sistemu bi bilo interesantno za nezavisnu analizu.


gedza.73 gedza.73 11:27 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Gvozden
Priča da mu je Hrvat rekao otprilike, nikada nam neće biti jasno što Srbija nije iskoristila to što je imala, svoju državnost, svoju dinastiju, svoj ustav, mi (Hrvati) sa smo to imali sve bi jednom odlukom preko noći vratili i tako uspostavili državu i kontinuitet.

Čitao sam neke italijanske istoričare koji su pisali o tom vremenu i navodili isto takvo čuđenje.Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 11:41 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

ali cini mi se da on protestvuje protiv tog nekog kao monopola da su Gezde jedina mera (opet merenje (!)) pravog Srbina


Nije baš tako jer Borislav Pekić nikad ne može biti u istoj ravni sa Milošem Minićem niti Jovo Kapićić sa Slobodanom Jovanovićem, Milan Grol sa Veljkom kadijevićem ili vojvodu Radomira Putnika sa kuK feldmaršalom Svetozarom Borojevićem.Ok, nek sam covek kaze sta je mislio da ne zvucim kao njegov advokat.

Istina je jedino da su drzavnost Srbije i srpsku naciju i gradili i razgradjivali ne samo Gedze nego i Vojvodjani, Dalmatinci, Slavonci, Bosanci, Hercegovci, Licani...

Onako sa strane, na prvu jeste pomalo simptomatično da su tvrdokorni staljinisti uglavnom bili iz pasivnih, krševitih i siromašnih krajeva. Ne da je neko pravilo koje može biti baš potvrđeno činjenicama posebno što su se neki odricali preko noći dok su sakrivali Staljinove slike po podrumima u nadi kako će doći 'bolji dani' ali takvo fanatično idolopoklonstvo kultu ličnosti i totalitarnom sistemu bi bilo interesantno za nezavisnu analizu


Bilo bi zanimljivo za uporednu analizu pa da se vidi da li utisak vara. Neko je ovde neki dan pomenuo kako se Seselj u Srbiji vinuo u nebesa zbog podrske na izborima koju je dobio od izbeglih ljudi iz Bosne i Krajine. Sto naravno nije tacno jer velika vecina tih ljudi nije imala pravo glasa ni deset godina posto su bili naseljeni po Srbiji. Da ne govorimo o Milosevicevim glasacima. Tako da na kult licnosti i idolopoklonstvo nisu bili imuni Srbi u Srbiji ni pre nego su Krajisnici dosli.
milisav68 milisav68 11:44 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1

Ono što je karakteristično za devedesete,

Ima tu i nešto do vlasti, jer kad pogledaš tadašnji državni i vojni vrh, tu skoro da nije bilo gedža, pa su zato i odluke bile kreni-stani.

Ne zato što je neko više ili manje vredan, nego se nisu znali jasni ciljevi, a radila emocija prema krajevima odakle su poticali.

A neko se plašio da će da izgubi posao, beneficije i uticaj.
gvozden1 gvozden1 11:54 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


Ne zato što je neko više ili manje vredan, nego se nisu znali jasni ciljevi

To, nije bilo jasno šta se hoće, Milošević je pričao o Jugoslaviji, drugi su to tumačili kao veliku Srbiju, a jasno bilo nije.
Tako se ne može ratovati, tako je i Milan Obrenović od Bugara i poražen i ponižen.
Ide neki rat a ne zna se šta se hoće.

Da je proglašena samostalna Srbija, pa ako je moralo i u rat, sve bi drugačije bilo.

Al nije to mogao Milošević, Titin poklonik.
gedza.73 gedza.73 11:59 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Da ne govorimo o Milosevicevim glasacima. Tako da na kult licnosti i idolopoklonstvo nisu bili imuni Srbi u Srbiji ni pre nego su Krajisnici dosli.

Naravno da ne negiram. Šumadiju je najviše dugoročno upropastila Crvena Zastava.
I socijalizam Slobodana Miloševića nadograđen na pređašnji socijalizam.

uporedna analiza bi trebala onda da obuhvati malo širi period. Po nekim podacima prosek bojkota u Hrvatskoj na prvim posleratnim izborima je negde malo preko 19 procenata, Oplenački srez je bojkotovao Narodni front sa 47 % a ćorava kutija je bila na 15 % (Hučijevo Valjevo je bojkotovalo sa visokih 45 %) dok u mestima gde su se staljinistički obračunavali sa ideološkim neistomišljenicima ('kralja Peru o banderu, metak za Grola') poput kapislane u Kragujevcu je bojkot bio na nekih 24 posto dok je lepenički srez (šira okolina) bio na 40 posto.

Mislim da se i Turci čude kako im dankom u krvi i janjičarima nije uspelo ono što jednom režimu na čijim krilima je Milošević dobio podršku od 3 i kusur miliona.
A i u toj podršci bi trebalo videti ko su akteri jogurt revolucije.

p.s.
Postoji priča kako su gedže izbacili kralja Aleksandra (izgubio spor) iz venčačke zadruge a pre toga prebili njegovog kočijaša koji je natovaren grožđem hteo da obiđe red. Ne verujem baš da su toliko bili ponizni uz sve ustanke, bune (Topola je bila spaljena od strane obrenovićevaca), ratove... Oni su bre proterali Miloša Obrenovića


milisav68 milisav68 12:10 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1

Al nije to mogao Milošević, Titin poklonik.

Naslednik.

Ta priča kako je bio srpski nacionalista je bio samo izgovor da se rasturi Jugoslavija, i da svako dobije svoj feud, a narod nekakve banana države.

Čak kad je već sve popucalo po šavovima, on nije hteo da nazove državu, kao što je to bilo kasnije SCG, već je Jugoslavija morala da stoji u imenu.

Mene ovo najviše nervira kad hoću da nađem neke podatke u vezi basketa na fiba sajtu :)
gedza.73 gedza.73 12:11 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Istina je jedino da su drzavnost Srbije i srpsku naciju i gradili i razgradjivali ne samo Gedze nego i Vojvodjani, Dalmatinci, Slavonci, Bosanci, Hercegovci, Licani...

Slično sam i napisao u onom prvom komentaru. Ima onih koji su Srbiju branili i oni koji su Srbiju napadali. Opet jednu sremačku, izvornu


shmoo shmoo 13:11 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

indije

djindjić još bio živ...
Мислим да је овај податак потпуно небитан за ову твоју причу.

Шта ти мислиш?

gvozden1 gvozden1 14:17 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Oni su bre proterali Miloša Obrenovića

Nešto prebiram, ko bi to mogao da se smatra za kult u srpskoj istoriji.
Na ove savremene mislim, ne na Svetog Savu, Lazara i te.

Pa baš ni jedan.
Karađorđe je sa pola vojvoda bio u svađi, kuburom je morao da rešava stvar, Miloš, jbg, ako progon nije dokaz da kulta nije bilo, onda dokaza nema.
Aleksandar, knez, tek on ne može biti to, ostao upamćen kao *ička.
Mihailo, prvo što se za njega kaže je da je bio neshvaćen, protiv njega bilo i kuso i repato, naročito zbog rodoskrnavljenja.Komoletna crkva bila protiv.

Milan, ne zna se ko je koga manje podnosio, on Srbe ili Srbi njega
Aleksandar Obrenović, jbg, glupo i pričati.
Petar Karađorđević, više simpatičan dedica nego kult, Apis je veći kult od njega bio.


Tako da o kultu među Srbima može pisati samo onaj ko ništa o tome ne zna.
Ali baš ništa.

Pobrkaju ljudi monarhističko uređenje i kult ličnosti i teraj brale.
Misle da su u pravu.
tess1 tess1 16:24 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Karađorđe je sa pola vojvoda bio u svađi, kuburom je morao da rešava stvar, Miloš, jbg, ako progon nije dokaz da kulta nije bilo, onda dokaza nema.
Aleksandar, knez, tek on ne može biti to, ostao upamćen kao *ička.
Mihailo, prvo što se za njega kaže je da je bio neshvaćen, protiv njega bilo i kuso i repato, naročito zbog rodoskrnavljenja.Komoletna crkva bila protiv.

Milan, ne zna se ko je koga manje podnosio, on Srbe ili Srbi njega
Aleksandar Obrenović, jbg, glupo i pričati.
Petar Karađorđević, više simpatičan dedica nego kult, Apis je veći kult od njega bio.

Freehand je skoro čini mi se napisao dobar komentar (sve sam zaboravila:) o razlici (kako reći, razlici čega, dobrih i loših djela) između Karađorđevića i Obrenovića. Šta me interesuje, postoji li podjeljenost naroda na zaostavštinu il su jednoglasni oko jednih ili drugih?
tess1 tess1 16:33 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Bilo bi zanimljivo za uporednu analizu pa da se vidi da li utisak vara. Neko je ovde neki dan pomenuo kako se Seselj u Srbiji vinuo u nebesa zbog podrske na izborima koju je dobio od izbeglih ljudi iz Bosne i Krajine. Sto naravno nije tacno jer velika vecina tih ljudi nije imala pravo glasa ni deset godina posto su bili naseljeni po Srbiji. Da ne govorimo o Milosevicevim glasacima. Tako da na kult licnosti i idolopoklonstvo nisu bili imuni Srbi u Srbiji ni pre nego su Krajisnici dosli.

Interesantno. :)
haklberi_tom haklberi_tom 16:42 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

apacherosepeacock
Neues aus der Nachbarschaft
To je suština njegovog proseravanja.


Ok, ako je to onda se ja su tim ne slazem. Ja sam pokusao da dam malo pozitivniju interpretaciji :)


Pa to ti kažem..

Znaš šta mene izbezumljuje, ljudi ovde analiziraju kako/zašto smo se našli sa Miloševićem, dobrim delom opozicije i sad sa Vučićem u sranju a na to sve neko ladno predlaže neki staljinizam kao rešenje. Ej bre!

Eh!
gvozden1 gvozden1 16:56 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Šta me interesuje, postoji li podjeljenost naroda na zaostavštinu il su jednoglasni oko jednih ili drugih?

Jednoglasni nismo, postoje oni kojima je bliža jedna ili druga dinastija, ali nije to neka oštra podela.

Mogu reći za sebe, Karađorđe je najveći, ogromna istorijska uloga i zasluga, veći od svih, ali gledano na ukupne dinastije, Obrenovići su uspešniji i sa više ostavštine.

Ali pogrešno je navijati za jednu ili drugu, i jedna i druga su Srbija.
Srbija je to, monarhija sa dve dinastije koje su se smenjivale, to smo mi.

Presto čeka Karađorđeviće, bog, sudbina, slučaj je tako namestio, i to treba, a ne vidim ni razlog protiv, prihvatiti.
haklberi_tom haklberi_tom 17:11 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1
Šta me interesuje, postoji li podjeljenost naroda na zaostavštinu il su jednoglasni oko jednih ili drugih?

Jednoglasni nismo, postoje oni kojima je bliža jedna ili druga dinastija, ali nije to neka oštra podela.

Mogu reći za sebe, Karađorđe je najveći, ogromna istorijska uloga i zasluga, veći od svih, ali gledano na ukupne dinastije, Obrenovići su uspešniji i sa više ostavštine.

Ali pogrešno je navijati za jednu ili drugu, i jedna i druga su Srbija.
Srbija je to, monarhija sa dve dinastije koje su se smenjivale, to smo mi.

Presto čeka Karađorđeviće, bog, sudbina, slučaj je tako namestio, i to treba, a ne vidim ni razlog protiv, prihvatiti.

Srpski Kralj je mio
iz koje (god) dinastije bio!
tess1 tess1 17:47 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Mogu reći za sebe, Karađorđe je najveći, ogromna istorijska uloga i zasluga, veći od svih, ali gledano na ukupne dinastije, Obrenovići su uspešniji i sa više ostavštine.

Hm, bolje da mi nisi ništa rekao, sad ću crknuti od znatiželje. :)

Juče pročitam "what if the causal theory of reference is correct but causation is fake", sad ti kažeš Karađorđe je najbolji, al Obrenovići su bili bolji. Ne može to tako, kao u onom vicu "imena, hoću imena". :)

Drugo, jel postoji regionalna podjeljenost (tu obično dno dotaknemo:), i šta znači, nisu velike razlike? Razlike govore o vrednovanju, šta su jedni uradili što drugi nisu i obratno. Ozbiljno pitam. Vidim gore u komentaru da imaš formirane stavove o njima. I razumljive. U smislu, Pero je imao kraću nogu al je dobro jahao konja, dok je Obrad kažu bio dobar s puškom. :)
gvozden1 gvozden1 18:27 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Drugo, jel postoji regionalna podjeljenost (

Pa sad :)
Teško je u Topoli naći obrenovićevce ili u G. Milanovcu karađorđevce.
Ne znam da li iko zna preciznu podelu po regionima, osim te izrazite, po mestu rođenja jednog ili drugog osnivača.

Moje Valjevo je treća struja, oni su i jedne i druge tretirali kao goste u Valjevu, a tu su gazde bile Nenadovići, i tako se postavljali.
To je trajalo do ubistva Mihaila, a onda je dosta njih streljano, navodno učestvovali u organizaciji.

E sad, što Karađorđe i što Obrenovići.

Široko je to al da probam kratko, Karađorđa, njegovu ulogu, je najbolje posmatrati kroz vreme u kome je digao ustanak, i ne samo digao (bilo je i drugih pokušaja) nego ga tako omasovio, tako organizovao, tako uspeo da je za nekoliko godina uzme ni manje ni više nego Beograd.

A vreme u kome se to dešavalo je najbolje posmatrati kroz Dositeja i Njegoša, kroz, pleme moje snom mrtvijem spava, vostani Serbie davno si zaspala, al heroju topolskome, Krarađorđu besmrtnome sve prepreke na put behu.....

E u tim uslovima, Karađorđe lično, svojoj hrabrošću, pameću, surovošću, odlučnošću, uspeva da napravi tako snažan ustanak, i da ga od početne bune protiv dahija, pretvori u nacionalnu revoluciju.

On, baš on, shvata da je malo pobiti dahije, da je vreme da se pravi Srbija.

Uspeo je da u vremenu kad je mentalitet bio takav da je Srbin raja a Turčin gazda, to promeni, da uveri ljude da nisu bogom osuđeni da budu raja.

On lično nikad nije imao taj rajetinski mentalitet, on Turčina nije smatrao vrednijim od sebe.
Vidi se to, između ostalog, i po ženidbi.

To, promena svesti naroda, odlučnost i lična hrabrost, shvatanje istorijskog trenutka ga čine ogromnim.

I naravno još mnogo toga....

Ali, ali, ali....

Nasleđuje ga mlađi sin, Aleksandar, koji je sušta suprotnost ocu.
Žena mu, (iz onih mojih Nenadivića inače) odlučuje o svemu, prilikom bune on, Karađorđev sin, od Srba beži kod.... Turaka!

Obrenovići, Miloš bez imalo ličnog ponosa (pričah s Vrapcem da je i lično prezime promenio jer je bilo sirotinjsko, a uzeo prezime iz majkinog prvog braka jer je bilo zvučnije) ali sa vizijom, sa visoko postavljenim ciljevima koje je ostvarivo, i za sebe (najviše) i za državu, narod.
Kad se poređaju bitne stvari, nasledni presto, titule kneza i kralja, oslobađanje od Turaka, nezavisnost, sve velike nacionalne stvari, sve se pod Obrenovićima desilo.
vrabac_onaj vrabac_onaj 18:43 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Drugo, jel postoji regionalna podjeljenost (tu obično dno dotaknemo:)


Ne, Srbija je po tom pitanju prilično ravnomerno poedeljena.
vrabac_onaj vrabac_onaj 18:51 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

tess1
Šta me interesuje, postoji li podjeljenost naroda na zaostavštinu il su jednoglasni oko jednih ili drugih?


Ne možeš napraviti razliku između Karođerđevića i Obrenovića na osnovu ideja. Oni sami su među sobom bili prilično različiti kako jedni tako i drugi.

Ono što ja prezirem je ona Jevremova loza Obrenovića, dakle Milan i Aleksandar.
(a to što je Srbija na čelu sa Milanom postala kraljevina to je najmanje njegova zasluga, postala bi to isto i pod nekom dinastijom Živanovića).
gvozden1 gvozden1 18:56 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

dakle Milan i Aleksandar.

Što ga baš toliko ružiš? :)

Da, ni tad ga nisu voleli, Natalija je bila omiljenija, jeste se ponašao "malo" čudno, ali nije bez zasluga.
Teško da mu se može osporiti ulaganje u srpsku vojsku, a iz te vojske, njegove, su izrasli oni na koje smo najponosniji, vojvode iz prvog rata.
nikvet pn nikvet pn 18:58 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

vrabac_onaj
prilično ravnomerno poedeljena.


Слажем се. Као сити бој бачен на срп(бијан)ско село да радим био сам поприлично изненађен да монархија итекако ментално постоји. У граду о томе ни наговештаја. И нисам приметио међудинастичке зађевице, напротив, благо уважавање.
vrabac_onaj vrabac_onaj 19:08 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Teško da mu se može osporiti ulaganje u srpsku vojsku, a iz te vojske, njegove, su izrasli oni na koje smo najponosniji, vojvode iz prvog rata.


To je kasnije, trebalo je i od Turaka i Bugara da dobijemo po nosu da bi mu došlo iz dupeta u glavu.
A i tu se na sreću malo preračunao, nije to ispalo onako kako je on to zamišljao.
Naime, pošto je video da se narod što je obrazovaniji više buni skresao je budžet za obrazovanje a drastično povećao za vojsku nadajući se da će ga ona braniti.

Ono nešto malo što je bilo imućno je slalo decu u inostranstvo, ali takvih je bilo malo.
Jedina nada siromašnog i bistrog a ambiciioznog srpskog seljaćeta je bila vojna karijera. Da je bilo drugačije, Živojin Mišić bi možda bio neki matematičar, inžinjer, advokat.
Ovako je uspeo da skupi krem srpskog inelektualnog potencijala u vojsci. A inteligentni ljudi često umeju da budu neposlušni (što je njemu u njegovoj vaskolikoj pameti promaklo).

Da, jebiga, ne volim ga nikako :)
vrabac_onaj vrabac_onaj 19:22 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

На срећу, та паметна деца су схватила да је Нушић у овој песми био саркастичан, нису га схватила бувално.

Та ту скоро, биће ових дана,
са’ранисмо једног божјег раба.
Читали сте, вид’ли сте параду,
тај раб божји беше једна баба..
Затутњаше сва четири звона,
поврвеше ките и мундири,
поврвеше перјанице бојне,
поврвеше безбројни шешири.
Сви мајори дебели и суви,
официри цела кита сјајна,
пуковници, с орлом и без орла,
и још неко, али то је тајна.
И право је, не тумач’те друкче,
и нашта би ту брбљива злоба,
и право је та последња почаст,
испратити покојну до гроба.
Још скорије, биће ових дана,
са’ранисмо још једог божјег раба.
Ал’ на жалост свију баба наших,
тај раб божји није био баба…
Не поврве кита и мундири,
а и ког би да до гроба прати,
и што пође и што хтеде поћи,
од пола се пута кући врати.
Потмуло су ударала звона,
ударала звона из буџака,
а и што би да се чини џева,
кад је пратња српскога јунака.
Српска децо што мислити знате
из овога поуку имате:
У Србији прилике су так’е,
бабе славе, презиру јунаке,
зато и ви не муч’те се џабе,
српска децо, постаните бабе.

(написано за вакта Милана Обреновића)
gvozden1 gvozden1 19:23 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Da, jebiga, ne volim ga nikako :)

Znam :)

Ali od kakvih je roditelja, nije ni čudo.
O njemu nikakve brige nisu vodili, majka mu bila neka radodajka, koju su morali da isteraju iz Srbije (došla da se ogrebe o sina koji je iznenada postao knez) zbog nemorala, javnog.

Jesu Jevremovi, malo, jbg, onako.

Meni je kod njih drastičniji slučaj sa Ankom.
Jbt, Anka Jevremova, Mihailo Milošev, rođena braća, a Anka svoju ćerku namešta svom bratu od strica, a u tom joj pomaže njena majka.
Da se naježiš.

Kad ovaj gine, Katarina se te iste godine (toliko o ljubavi) udaje za namesnika Milanovog, Blaznavca, vrlo verovatno majčinog polubrata (ako je Blaznavac Milošev sin, vrlo verovatno jeste, a on se tako deklarisao)

Kad ovaj umre, udaje se za majčinog brata od ujaka.

vrabac_onaj vrabac_onaj 19:43 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

alselone
Čak i ćale,

Ako nije suvise privatno, gde ti zivi cale srbijnac?


Јебига, ударише Турци па избего у Угарску
tess1 tess1 19:44 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Nasleđuje ga mlađi sin, Aleksandar, koji je sušta suprotnost ocu.
Žena mu, (iz onih mojih Nenadivića inače) odlučuje o svemu, prilikom bune on, Karađorđev sin, od Srba beži kod.... Turaka!

Obrenovići, Miloš bez imalo ličnog ponosa (pričah s Vrapcem da je i lično prezime promenio jer je bilo sirotinjsko, a uzeo prezime iz majkinog prvog braka jer je bilo zvučnije) ali sa vizijom, sa visoko postavljenim ciljevima koje je ostvarivo, i za sebe (najviše) i za državu, narod.
Kad se poređaju bitne stvari, nasledni presto, titule kneza i kralja, oslobađanje od Turaka, nezavisnost, sve velike nacionalne stvari, sve se pod Obrenovićima desilo.

Blagodarim.

Možda zvučim neozbiljno (krijem neznanje:), meni je ovo interesantno.

Ali Vrabac piše da bi se sve desilo i bez Obrenovića. Jel to znači da je Karađorđe bio, kako bih rekla, agilniji od Obrenovića kojima su u stvari okolnosti išle na ruku?

tess1 tess1 19:44 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ne, Srbija je po tom pitanju prilično ravnomerno poedeljena.

:))
tess1 tess1 19:46 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ne možeš napraviti razliku između Karođerđevića i Obrenovića na osnovu ideja. Oni sami su među sobom bili prilično različiti kako jedni tako i drugi.

Ono što ja prezirem je ona Jevremova loza Obrenovića, dakle Milan i Aleksandar.
(a to što je Srbija na čelu sa Milanom postala kraljevina to je najmanje njegova zasluga, postala bi to isto i pod nekom dinastijom Živanovića).

Sjetih se što sam dugo u početku misli da si ti istoričar.
tess1 tess1 19:48 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Слажем се. Као сити бој бачен на срп(бијан)ско село да радим био сам поприлично изненађен да монархија итекако ментално постоји. У граду о томе ни наговештаја. И нисам приметио међудинастичке зађевице, напротив, благо уважавање.

Jel to po mjestu rođenja kako kaže Gvozden, il imaju neki drugi sentimenti?
vrabac_onaj vrabac_onaj 19:48 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

tess1


Ali Vrabac piše da bi se sve desilo i bez Obrenovića. Jel to znači da je Karađorđe bio, kako bih rekla, agilniji od Obrenovića kojima su u stvari okolnosti išle na ruku?Ne, Vrabac priča da bi se to desilo i bez Milana.
Nikako bez Miloša i Mihaila.
tess1 tess1 19:52 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ne, Vrabac priča da bi se to desilo i bez Milana.
Nikako bez Miloša i Mihaila.

Hm, moram razmisliti. :)
gvozden1 gvozden1 19:59 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


Ali Vrabac piše da bi se sve desilo i bez Obrenovića. Jel to znači da je Karađorđe bio, kako bih rekla, agilniji od Obrenovića kojima su u stvari okolnosti išle na ruku?

Da, verovatno je Vrabac u pravu, proces je tekao, a nije postojao drugi smer nego smer ka nezavisnosti.

Ali ne može se tako gledati, kao proces teče, nema veze ko je na prestolu, sve bi bilo isto.

Karađorđe je taj proces pokrenuo, njegova agilnost je nemerljiva, ali i svi ostali su proces ubrzavali ili usporavali.

Što se Milana tiče, u vreme kad je postigao (ili se desila) nezavisnost, Srbi su to doživeli kao, sad to zvuči čudno, ali poraz.
Očekivali su veću Srbiju, da više Srba, više srpskih teritorija, bude obuhvaćeno srpskom državom.

Ali, tad je Rusija bila protiv srpske države, a za bugarsku, šta bi se desilo, da li bi i tolika Srbija bila da se Milan pre toga nije okrenuo Austriji i Nemačkoj, veliko je pitanje.
vrabac_onaj vrabac_onaj 20:02 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

tess1
Ne, Vrabac priča da bi se to desilo i bez Milana.
Nikako bez Miloša i Mihaila.

Hm, moram razmisliti. :)


Pa samo izbaci iz glave tu ideju da su Karđorđevići i Obrenovići nosioci nekih različitih ideja.
Sve je to jedna Srbija, Gvozden ti je već to rekao.
Među njima, i jednima i drugima, je bilo svakojakih ali ideja je bila jedna.
Kasnije je Obrenovićima nakačena ta "milanovština" ali to je ogrešenje i prema Obrenovićima i prema Srbiji.
vrabac_onaj vrabac_onaj 20:10 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1

Ali, tad je Rusija bila protiv srpske države, a za bugarsku, šta bi se desilo, da li bi i tolika Srbija bila da se Milan pre toga nije okrenuo Austrija i Nemačkoj, veliko je pitanje.


Ah, nešto se u međuvremenu i desilo pa su se Rusi okrenuli Bugarima. Da ne bi onog majora Ilića da nam koliko toliko sačuva obraz...
Al ne krivim ja tu narod, vojsku, već ONOG i kamarilu oko njega.
gedza.73 gedza.73 20:17 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Gvozden
Miloš... sa visoko postavljenim ciljevima koje je ostvarivo, i za sebe (najviše) i za državu, narod... nasledni presto, titule kneza

Baš titula kneza pokazuje kakav je bio Miloš Obrenović. Turci su mu obećavali neku vrstu titule ukoliko odustane od svojih zahteva za Srbiju što je Miloš odbio. U fazonu ' ja za mene, Srbija je za Srbiju'.

Setio sam se jednog Italijana
Henry James, George Moore, D. H. Lawrence, Marcel Proust and Ernest Hemingway were also admirers of D'Annunzio’s writing.

James Joyce would bring his own city Dublin to life in “Ulysses” and described D’Annuncio as "the only European writer after Flaubert to carry the novel into new territory”

Joyce considered D’Annunzio’s novel Il Fuoco (1900) to be the greatest achievement in novel-writing to date and regarded the three greatest writers of the 19th century to be Tolstoy, Kipling, and D’Annunzio.


i taj Gabriele D'Annunzio napiše
Ode alla nazione serba

E grida la candida Vila
dal crine del Rùdnico monte,
...
grida e chiama in Tòpola Giorgio
che ristà poggiato all’aratro.
"Or dove sei, Pètrovic Giorgio?
...
Dov’è il voivoda Milosio?

Хабсбуршки џелат, стари
убица немоћних и слабих,
кољач нејаке дечице
и жена, старкеља
блудна којој кроз ноздрве
црви на гомиле врве
и већ се смрдљива, са трепавице
и браде, крмељива и балава душа слива,
бегунац што се тетура и мучи,
кога твој мач проби
на Церу, у Ваљеву, у Гучи,
који се нагутао воде са Дрине
мутне, тражећи прелаз спасоносни,
и батргао жестоко у Сави
док се Хајдук Вељко поносни,
дрско смејао на ветру
оштром као некада неготинском
везиру, а твоја звона
звонила Христу и твоји попови
грмели са Бановог Брда
над Београдом белим од искона.

И кличе бијела вила
с врха Рудник планине,
над Јасеницом што тече мила,
кличе и призива од Тополе Ђорђа
што одмара ослоњен на рало.
“Где си сада Петровићу Ђорђе?
Које рујно вино пијеш?
О чему сањаш? Зар ме не чујеш?
Где си мрки сељаче?
Где су војводе твоје?
Где војвода Милоше,
Јанко и поп Лука?

Хајде Петровићу Ђорђе, говедару
од Тополе, хајде пробуди се и позови!

Мишарска олуја, ево сада,
кроз јармове Шумадије
стару победу вије,
сеје ново семе.
Нека друга стада ћеш гонити
пред собом, друге дивљије
чопоре, другу још гору
стоку, друга утовљена
крда, гадна људска племена.

Заузеше Смедерево град стони,
заузеше такође и град
бели, Београд, престони,
у ватреном паклу:
од Липара до великог Врачара,
свако брдо поста пећ врела.
Заузеше Лучицу, па такође
Ћуприја паде, па обадве
напунише широм,
широм језовитом обе бачве.
Напунише Плану старцима
ослепелим, женама дојке
режу, а осакаћена деца
пузе да брашно лижу.
И Сопот претворише убице
у јадне своје касапнице
сецкајући у њима свето
месо (о Крститељу!), а олтар
крвава трпеза им бива:
ишчупаше језик попу,
а на њему остија жива.

Čovek kome su se divili neki od najvećih pisaca piše o Srbiji kao da u njoj živi.

јао, света Србијо, у одоре
црне обукла си болне куће

на Глави твоје жене изгладнеле
са ножевима и секирама.
Мајке се боре у јатима
са дететом на грудима
и пушком уз образ, или су на колима
што их волови љути вуку
труднице или су у седлу са два
пиштоља као велика Љубица,

О Србијо, чија краљица беше
милосна Ана Дандоло и што даде
Урошеву краљевску вену
Буонделмонту за жену,
чуј: победа је латинскога рода
и доћи ће као слобода.gvozden1 gvozden1 20:18 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

već ONOG i kamarilu oko njega.

Gde će ti duša :)

Nije to, ipak, bilo tako jednoznačno.
Nisu Rusi tek tako podržali Bugare jer su se nešto naljutili, niti nas Švabe, jer su Milanu hteli da učine.
Ruje su hteli svog velikog saveznika na Balkanu praveći veliku Bugarsku, a Švabe da ih u tome spreče praveći Srbiju, to će biti najbliži kratak opis.

A Milan je ipak imao pameti i odlučnosti da u tim okolnostima odigra na Švabe.
gedza.73 gedza.73 20:24 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1
Ruje su hteli svog velikog saveznika

Od jednog istoričara (deluje mi kao monarhista) sam čuo ovo
'ko kaže da su nam Rusi braća taj ne zna srpsku istoriju'
vrabac_onaj vrabac_onaj 20:28 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gvozden1
već ONOG i kamarilu oko njega.

Gde će ti duša :)

Nije to, ipak, bilo tako jednoznačno.
Nisu Rusi tek tako podržali Bugare jer su se nešto naljutili, niti nas Švabe, jer su Milanu hteli da učine.
Ruje su hteli svog velikog saveznika na Balkanu praveći veliku Bugarsku, a Švabe da ih u tome spreče praveći Srbiju, to će biti najbliži kratak opis.

A Milan je ipak imao pameti i odlučnosti da u tim okolnostima odigra na Švabe.


Ruje su prvo igrale na nas. Naravno, ne zbog neke ljubavi.
Samo to sam hteo da kažem.
I nisu se naljutili nego batalili budalu :)
tess1 tess1 20:40 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Pa samo izbaci iz glave tu ideju da su Karđorđevići i Obrenovići nosioci nekih različitih ideja.

Više mi je ideja o njihovim zaslugama u narodu nego razlozi podjeljenosti.
Sve je to jedna Srbija, Gvozden ti je već to rekao.
Među njima, i jednima i drugima, je bilo svakojakih ali ideja je bila jedna.
Kasnije je Obrenovićima nakačena ta "milanovština" ali to je ogrešenje i prema Obrenovićima i prema Srbiji.

Ok, postoji zajednički interes monarhije u centralnoj Srbiji (Freehand je bio kritičan i ciničan u komentaru), ali i partizani i četnici su jedna Srbija na kraju svih sukoba. Prije neki dan potražim Sombor (bio je ovde kviz i između zadataka jedan je da na praznu kartu moraš staviti tačkicu gdje misliš da je neko mjesto, na kartu svijeta, ja bih Sombor stavila gore kod Subotice) iz perioda 2. Svj rata i imam šta vidjeti kako su prošli guravo..

Karađorđevići su vladali Ustaničkom, Kneževinom i Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Jugoslavijom. 4 uređenja, i Karađorđe fizički nije mogao biti u sve 4 ali je dominantan, mitski i nad stolovanjem loze koja se nastavlja poslije njegove smrti 1817.

Na kojeg Milana misliš, rođen u Moldaviji i umro u Beču?

Dobro sad, preporučite mi dobru knjigu Istoriju Srbije i ja ću je pročitati. Sigurno. :)
tess1 tess1 20:42 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Ali, tad je Rusija bila protiv srpske države, a za bugarsku, šta bi se desilo, da li bi i tolika Srbija bila da se Milan pre toga nije okrenuo Austriji i Nemačkoj, veliko je pitanje.

Sve je zanimljivije. :)
gvozden1 gvozden1 20:44 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

gedza.73
gvozden1
Ruje su hteli svog velikog saveznika

Od jednog istoričara (deluje mi kao monarhista) sam čuo ovo
'ko kaže da su nam Rusi braća taj ne zna srpsku istoriju'

Ko uopšte računa na braću ili ne zna istoriju ili ne zna politiku.

Rusi nam nisu braća, ali nisu ni neprijatelji, nekad nam se interesi raziđu, kao tad, nekad poklope, kao sad.

I s tim treba računati, i to koristiti kad se može.
gvozden1 gvozden1 20:47 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Dobro sad, preporučite mi dobru knjigu Istoriju Srbije i ja ću je pročitati. Sigurno. :)

Slobodan Jovanović je pod obavezno.
tess1 tess1 21:03 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Slobodan Jovanović je pod obavezno.

Dobro. :)
vrabac_onaj vrabac_onaj 21:43 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

tess1

Ok, postoji zajednički interes monarhije u centralnoj SrbijiNe, postoji interes tačnije volja tadašnjeg "srpskog društva", "naroda" zovi to kako hoćeš, nekakva "srpska ideja" (koja nije samo u teritorijama).

Vladari Srbije do Milana hteli, ne hteli su prinuđeni da se kreću u tim okvirima, koliko toliko. Milan je bio toliko omražen baš zato što prvi ozbiljno odstupa od toga. Čak je i njegov sin Aleksandar hteo to da ispravi, ali je bio "nesnađen" i reklo bi se nesposoban. Mirne duše bi se moglo reči da je on na kraju bio žrtva politike svog oca. Ona, onako brutalna smrt je suštinski bila namenjena Milanu, jebiga, slomilo se na Aleksandru kao simbolu Milanove vladavine.

ali i partizani i četnici su jedna Srbija na kraju svih sukoba


Podela na partizane i četnike nema preklapanja sa podelom Obrenovići-Karođorđevići.
Baš kao što podela na partizane i četnike u Crnoj Gori nema mnogo veze sa sadašnjom podelom na Srbe i "Milogorce".
tess1 tess1 22:46 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

Podela na partizane i četnike nema preklapanja sa podelom Obrenovići-Karođorđevići.

Znači da uprkos istoj ideji jedni i drugi imaju svoje fanove (ok, ljepše zvuči nego podanike), šta je stavilo narod u dvije kraljevske lože osim rođačkih veza i istog rodnog kraja? Pročitaću kod Slobodana Jovanovića, rođenog u Novom Sadu i umrlom u Londonu (?), vidim da je pisao nekoliko knjiga o Obrenovićama.

Ne postoji možda isti žar rivalstva ali da su to dvije strane (izbora ili sentimenta) jednog naroda u Srbiji, to postoji, mislila sam na jedinstvo pod istom kapom jedne zemlje..

Baš kao što podela na partizane i četnike u Crnoj Gori nema mnogo veze sa sadašnjom podelom na Srbe i "Milogorce".

Doksovo viđenje političkih i crkvenih pitanja mi je i mudro i iskreno, sudionik po mojoj mjeri tako da ne bih Milogorce i Srbe u CG poredila sa partizanima i četnicima niti sa dvije dinastije Srbije, kako shvatih, nisu svi Srbi u CG automatski i četnici i za kralja dočim su Milogorci ustaše a ustaše su ionako partizani, partizani ateisti, otprilike vjerovatne i pogrešne jednakosti.. Niti su svi Srbi iz RS četnici, ok, postali su navodno, ali nisu bili, niti su svi partizani streljali domaćine po Srbiji pa su sad samo kao četnici mirne savjesti..
vrabac_onaj vrabac_onaj 23:31 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

tess1
ali da su to dvije strane (izbora ili sentimenta) jednog naroda u Srbiji, to postoji, mislila sam na jedinstvo pod istom kapom jedne zemlje..


Aha naravno, postoji kod dileja na blogu i na tviteru, dakle marginalni procenat.
Večina normalnog sveta se time i ne bavi, bez obzira na porodičnu istoriju.
Pseudokomunjarska glasna manjina bi to da nametne kao temu.
Kažem "pseudo" pošto oni blage veze nemaju sa komunistima iz tog doba, prema kojima bi čovek uz neke zadrške i mogao da gaji neko poštovanje. Odnosno, prema nekima od njih, ne svima.

rođenog u Novom Sadu i umrlom u Londonu (?),


I? Šta nam ti podaci govore kada ih tako ističeš?
Jebote, nije rođen u Kragujevcu i sahranjen u Arilju! Krucijalan dokaz!
Čega?


Doksovo viđenje političkih i crkvenih pitanja mi je i mudro i iskreno, sudionik po mojoj mjeri tako da ne bih Milogorce i Srbe u CG poredila sa partizanima i četnicima niti sa dvije dinastije Srbije, kako shvatih, nisu svi Srbi u CG automatski i četnici i za kralja dočim su Milogorci ustaše a ustaše su ionako partizani, partizani ateisti, otprilike vjerovatne i pogrešne jednakosti.. Niti su svi Srbi iz RS četnici, ok, postali su navodno, ali nisu bili, niti su svi partizani streljali domaćine po Srbiji pa su sad samo kao četnici mirne savjesti..


Ovo sve stoji sem toga što Milogorci zaista sve više postaju ustaše. Koji im je kurac, ja ne znam.
Ponekad nije na odmet posetiti psihijatra.
gvozden1 gvozden1 23:54 07.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора

šta je stavilo narod u dvije kraljevske lože osim rođačkih veza i istog rodnog kraja

Baš insistiraš na razlikama između dinastija :)
Ali nema ih, makar ne izraženih.

Neke koje kao važe su da su Karađorđevići rusofili a Obrenovići austrofili, Karađorđevići ratoborni, Obrenovići diplomate.
Ali toliko je tu izuzetaka da se teško i može smatrati pravilom.
Karađorđe lično se prvo obratio Beču pa tek posle Moskvi za pomoć, čak je imao neke ideje da Srbija bude pod bečkom krunom.
Ili, Milan je najpre bio silni rusofil dok nije okrenuo ćurak, njegov Aleksandar je čak ruskog cara uzeo za kuma.

Nema podela, pre nekog blagog navijanja.
gvozden1 gvozden1 00:01 08.07.2021

Re: Forza Italia све до Сомбора


I? Šta nam ti podaci govore kada ih tako ističeš?

Pazi kad mi je taj podatak da je rođen u Novom Sadu apsolutno nov.
Nikad nisam obratio pažnju na to, sad vidim jeste, i kao klinca ga preselili u Beograd.

A stvarno sam mislio da je Beograđanin po rođenju.
Ono, otac, ministar u srpskoj vladi, vođa srpske stranke, profesor u Beogradu, sve mi se uklapalo.

A stvarno nevažno.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana