Još o "Oluji"...

Drago Kovacevic RSS / 05.08.2008. u 09:45

U političkom nedeljniku srpske zajednice u Hrvatskoj, zagrebačkim "Novostima" u broju od 1. avgusta, 2008. godine, objavljena su dva intervjua koje sam vodio sa dva čoveka na srpskoj strani priče.

Mislim da je zanimljivo to što su oni u tom razgovoru kazali....Pa evo...

 

 

 

 

Povodom 13 – te godišnjice velikoga egzodusa Srba iz Hrvatske u vojnoj akciji « Oluja» razgovarali smo sa dvojicom važnih i upućenih aktera tih događanja. Jedan je bio visoki oficir SVK a drugi posljednji ministar inostranih poslova u vladi RSK formiranoj tek nedjelju dana prije «Oluje» i učesnik neuspješnih pregovora u Ženevi, 3. 08. 1995. godine, nakon kojih je već sutradan uslijedio napad na Knin.

Kosta Novaković, pukovnik u penziji, doktor političkih nauka i profesor Milivoj Vojnović, sada aktivista SDF-a u Beogradu, rado su se odazvali pozivu da govore na zadatu temu i nama je ostalo samo da zabilježimo to što su oni kazali o jednom od najdramatičnijih, pa i natragičnijih događaja u istoriji naroda bivše SFRJ.

 

 

 

KOSTA NOVAKOVIĆ –

 

Kosta Novaković je rođen 1949. godine u selu Bjelina, općina Benkovac, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Vojnu akademiju kopnene vojske završio je u Beogradu 1972. godine, a doktorat na temu « Uloga manjina u odbrani Jugoslavije», 2002. godine.

Ratna zbivanja ga zatiču na službi u Kninu, gdje je vršio funkciju pomoćnika komandanta GŠ SVK za informisanje, pravna pitanja i saradnju sa međunarodnim organizacijama..

Događaje koji su usljedili 4. 8. 1995. godine, dočekao je u Kninu iz koga je izašao u noći između 4. i 5. avgusta..

Danas živi u Beogradu kao penzionisani pukovnik. Treba napomenuti da je Kosta Novaković čin pukovnika dobio početkom 1991. godine.

 

Pitanje: Gospodine Novakoviću, vi ste bili aktivni učesnik događanja u toku ratnih godina u Hrvatskoj. Operaciju «Oluja» dočekali ste na visokoj funkciji pomoćnika komandanta GŠ SVK za informisanje, pravna pitanja i saradnju sa međunarodnim organizacijama.. Kako danas, trinaest godina poslije gledat na taj dan i njegove posljedice.

 

Kosta Novaković: To pitanje je veoma komplikovano. Kad se ovako formuliše izgleda da je moguće kratko odgovoriti, no to nije moguće kratko.

Najprije, za mene je sporan i teško prihvatljiv široko prihvaćeni termin «Oluja», naročito kad se koristi u ovako širokom kontekstu. Kao vojnik ja prihvatam da je to šifrovani naziv za jednu vojnu operaciju i van toga konteksta, teško da je korektna njegova upotreba. Jer, ako ga koristimo šire od toga, onda možemo vrlo lako zaboraviti da je ta vojna akcija bila napad na zaštićene zone UN i da je to bio svojevrsno gaženje međunarodnoga prava. Kada se dodatno u sve to uračuna da je u toj akciji sa prostora tih zaštićenih zona prognano skoro svo stanovništvo, da su se dogodila velika razaranja, pljačka i uništavanja imovine, da je ubijen veći broj civilnoga stanovništva, da se i danas mnogi još vode nestalim, onda to nikako nije adekvatan naziv, bar u širem društvenom kontekstu.

 

Pitanje: Da li je u vojničkom smislu SVK mogla da pruži neki značajniji otpor?

 

Kosta Novaković: Mislim da ne, pogotovo bez pomoći sa strane.. Tu treba uzeti u obzir mnoge okolnosti. Neke su manje, a neke više poznate. Od onih međunarodnih koje su svakako uticale na okolnost da Hrvatska može bez većih problema i protpupravno poduzeti široku vojnu ofenzivu, pa da odnosa vojnih snaga i resursa koji su apsolutno višestruko bile na strani Hrvatske. To je išlo do srazmjere 1 : 7. Ako se ima u vidu da su te zone, a naročito Knin bile sa svih strana okružene hrvatskim snagama, te da nije postojalo ni najminimalnijih uslova za bilo kakav manevar jer nije bilo nikakve strateške dubine u tome smislu, pokušaj dugotrajnijega otpora bio bi put u vlastiti masakr.

 

Pitanje: Toga, 4. 8. 1995. godine, u popodnevnim satima dok je napad trajao punom žestinom, donesena je naredba o iseljavanju civila iz pet općina..Drniša, Knina, Benkovca, Obrovca i Gračaca, a za pravac povlačenja civila određeno je pogranično mjesto prema BIH, gradić Srb. Dan kasnije se to pretvorilo u odlazak dalje, prema Banja Luci i Srbiji. Pretvorilo su u gotovo neprekinutu kolonu od Srba do Srbije.Kako je donijeta ta naredba?

Kosta Novaković: Morali smo iz časa u čas procjenjivati situaciju Ne zaboravite da je jedno od obilježja ratova devedesetih, a imali su od reda karakter surovih građanskih ratova, bilo veliko stradanje civila. Kada je bilo jasno da granatiranje neće splasnuti i da linije popuštaju a da nema ama baš nikakvih izgleda da dobijemo pomoć sa strane, trebalo je nešto učiniti da se žrtve, naročito žrtve civila spreče ili svedu na što manju mjeru. U  konsultacijama među članovima Vrhovnog savjeta odbrane, negdje oko 5 popodne donijeta je ta odluka. Meni je dato u zadatak da napišem tu naredbu, a potpisao je Milan Martić koji je jedini to i mogao potpisati. Naravno, nakon što se pokrenulo civilno stanovništvo, pokrenula se i vojska, jer su to bili domaći ljudi čije su porodice odlazile, a ne profesionalna vojska. Svako je gledao šta je sa njegovom porodicom i linije su se brzo raspale. Postojao je i strah od eventualnih helikopterskih desanata gdje je mogao biti presječen i taj jedini pravac za povlačenje. Sve u svemu, to je bila jedna nužna mjera, jer da je još malo okasnila ljudskih žrtava bi bilo mnogo više. Da je to tako govore podaci o stradalim civilima koji su ostali.

 

Pitanje: Gospodine Novakoviću, poznato je da se bavite publicistikom i da dosta pišete. U vašem fokusu su često srpsko – hrvatski odnosi.

 

Kosta Novaković: Da, srpsko – hrvatski odnosi su mi zanimljivi sa raznih aspekata. To su ključni odnosi u regionu. Od tih odnosa zavisi cio Balkan, njegova stabilnost i kompozicija, odnosi balkanskih država sa Evropom i širim okruženjem. Zavisi kvalitet života čitavoga regiona. Istorijska iskustva kroz dvadeseti vijek su bila promjenjiva. Kretala su se od najveće bliskosti do najtežih, krvavih sukoba. Radi se o dvije najsličnije nacije na svijetu koje su kroz istorijsko iskustvo često bile konkurenti što ih je vodilo krajnje neproduktivnim sukobima. Vjerujem da će u budućnosti, a naročito kroz evropsku perspektivu ova dva naroda biti mnogo manje razloga za sukobe, a mnogo više razloga za saradnju i partnerstvo. Jer djelimo dosta kulturnih, jezičkih i ostalih vrijednosti. O privatnim, ljudskim vezama, rodbinskim vezama, da i ne govorim.

Kao Srbina iz Hrvatske naročito me zanima bolji položaj srpske zajednice tamo. Na žalost, danas su Srbi u Hrvatskoj samo 5 posto ukupne populacije. Od njihovoga broja mnogo je značajniji njihov ukupni doprinos Hrvatskoj, pa mogu reći na svim poljima života kroz istoriju. Ne mogu a da naročito ne istaknem antifašističku borbu u kojoj su Srbi iz Hrvatske dali ogroman doprinos i velike žrtve što je odlučujuće uticalo da se Hrvatska danas u Evropi smatra zemljom koja je vodila antifašističku borbu.

Da, upravo radim studiju o srpsko – hrvatskim odnosima, računajući i devedesete godine prošloga vijeka gdje sve ovo imam u vidu.

Dovršio sam meni naročitu dragu knjigu i ona je «zrela» za štampu, a tiče se moga rodnoga sela Bjeline.

To je monografija na preko 350 strana, sa mnogo starih, vrednih fotografija i do sada neprezentovanoga materijala. Jedva čekam da izađe iz štampe.

 

Pitanje: Bez obzira na životnu i profesionalnu sudbinu koja je odredila da se nađete u centru ratnih zbivanja, vi ste poznati kao čovjek koji javno govori o potrebi istinskoga suočavanja sa svim onim što se događalo devedesetih godina. Pisali ste o tome, i znam da je vaš autorski tekst objavljen u «Politici» na tu temu naišao na dobar odjek..kako sada gledate na to?

 

Kosta Novaković -  Što god više protiče vrijeme i što se pravi veća distanca od nekih dramatičnih događaja, potreba suočavanja je sve neophodnija. Jer je to, htjeli ne htjeli istorija i nekakva osnova na kojoj će učiti pa i formirati svoje stavove buduće generacije. Ako o tome ne budemo govorili mi, živi učesnici, ako u sivoj zoni ostanu ključni dokumenti, ako ne dođe trenutak da se sve stavi na «sto», bojim se da će se pojaviti prostor za velike manipulacije, a onda i neka nova klica koja može voditi sukobima.

Treba napomenuti da su naši prostori puni iracionalne energije, posebno kad je nacija u pitanju. Zbog toga su neophodna sučeljavanja sa devedesetim godinama, ali i sa periodom od 1941. do 1945. godine, jer se bojim da će u protivnom biti u pravu Slavko Goldštajn kad kaže da je "1941. godina koja se vraća".  Zbog toga, oba perioda srpskohrvatskih odnosa treba rasvjetliti hitorijski, politički, sociološki i psihološki. Potrebno je konačno prebrojati žrtve i utvrditi odgovornost za učinjene zločine i u jednom i u drugom periodu.

 

Ono što mene posebno iritira jeste ukupan odnos prema oficirima bivše JNA, na svim stranama. Ta  satanizacija koja je prema njima urađena, potpuno planski. Ja sam daleko od toga da idealizujem oficire bivše JNA, ali moram kazati da je najveći broj njih i u ratovima vođenim devedesetih na prostoru bivše SFRJ postupao u skladu sa ratnim pravom. Neću da amnestiram sve, neću da kažem da nije bilo i onih koji su činili zločine, ali mogu sa sigurnošću kazati da su manjina. Mogu čak kazati da bi zločina bilo mnogo više da nije na svim stranama bilo školovanih oficira, sa znanjem međunarodnog ratnog prava i sa, kako god ko gledao izgrađenim kodeksom časti.

Ja sam po svojoj funciji i po vokaciji bio čovjek koji je sa hrvatskom stranom vodio mnoge pregovore iz oblasti vojne komponente sukoba. Sjećam se  pregovora u Ženevi, 1993. godine. Na drugoj strani stola bio je moj kolega, general Petar Stipetić, također bivši oficir JNA. U neoficijelnom dijelu razgovora rekao mi je jednu veliku istinu. Kazao je tada..»Slušajte kolega, iz ovoga će se političari sigurno izvući, a većinu posljedica ćemo snositi mi vojnici»...

Tako je bilo. Na listama osuđenih u Hrvatskoj, naročito osuđenih u odsustvu, velika većina su oficiri bivše JNA...

 

Pitanje: Gospodine Novakoviću, na samom kraju ovoga razgovora, kako vidite daljnji razvoj srpsko – hrvatskih odnosa i naročito kako gledate na budućnost srpske zajednice u Hrvatskoj.

 

Kosta Novaković – Pitanje i jeste i nije teško. Teško je jer je istorijska kretanja teško predviđati zato što zavise od mnogih okolnosti koje mi ovdje i sada ne možemo sagledati. Lako je, jer imamo na dispoziciji neke repere koji ukazuju kuda bi se cijela ta stvar trebala kretati. Izvjesno je da i Hrvatsku i Srbiju, a onda i oba ta naroda čeka evropska budućnost i egzistencija u široj, globalnoj asocijaciji. S obzirom na geografsku, privrednu, kulturnu, jezičku, etničku, mentalitetsku bliskost, ove države i ovi narodi će kroz vrijeme više biti upućeni jedni na druge i graditi bliskije odnose. I što god evropske norme i globalni procesi više budu prisutni proces približavanja će biti intezivniji.

Što se tiče Srba u Hrvatskoj, oni su u jednom trenutku, posljednjeg velikog tektonskog poremećaja na Balkanu doživjeli veliku tragediju. Svedeni su gotovo na trećinu predratnoga broja. No, prilike će se mijenjati, vrijeme će činiti svoje. Bitno je da Srbi iz Hrvatske, pojedinačno tamo imaju svoju imovinu i da je se ne odriču. Taj faktor će imati sve više uticaja. Pogledi na etnicitet će se mijenjati i ekonomski interes će imati više uticaja gdje će ko živjeti od nekoga drugoga interesa.

Moja generacija i generacija naše dijece nemaju dobra iskustva. Stići će odgovori zašto je to baš tako bilo.

Mislim da će ove mlađe generacije biti ukupno pametnije i da će bolje i kvalitetnije živjeti na ovim prostorima jer će i razloga za neke veće sukobe biti značajno manje...

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIVOJ VOJNOVIĆ

 

Profesor Milivoj Vojnović, rođen je 1949. godine u Glini gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Fakultet za fizičku kulturu završio je u Zagrebu, 1973. godine.

Čitav radni vijek proveo je u Glini gdje je radio različite poslove, od onih u prosvjeti pa do toga da je bio predsjednik općine Glina.

Na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj, 1990. godine izabran je za zastupnika u Saboru Hrvatske na listi SDP-a.

Devedesetih je sve ratne godine proveo u Glini, a u zadnjoj vladi RSK koja je trajala samo 8 dana bio je ministar inostranih poslova.

Bio je učesnik mirovnih pregovora sa zvaničnicima Republike Hrvatske u Ženevi koje je organizovao međunarodni posrednik Tornvald Stotenberg, 3. 8. 1995. godine, dan prije nego je usljedila vojna akcija «Oluja».

Veoma je zanimljivo njegovo sjećanje na tu situaciju.

Milivoj Vojnović danas živi u Beogradu i radi u NVO «Srpski demokratski forum».

 

 

Pitanje: Gospodine Vojnoviću, bilo bi zanimljivo čuti pod kojim ste okolnostima otišli na te pregovore, 3. 8. 1995. godine?

 

Milivoj Vojnović: Prije nego direktno odgovorim na postavljeno pitanje moram pojasniti neke okolnosti. Datum tih pregovora bio je utvrđen mjesec do dva ranije nego što su se oni dogodili. Organizatori pregovora bili su međunarodni posrednik Torvald Stotenberg i ambasador Arens. Podsjetiću da su se oni trebali odvijati u jednom posebno osjetljivom trenutku jer je negdje početkom februara Milan Martić, na Miloševićevu sugestiju odbio plan Z – 4. U trenutku kad se znalo da će pregovori biti održani, u Krajini nije bilo vlade. Martić je sastavio pregovarački tim od trojice ljudi i ostavio jedno mjesto za predstavnika vlade kad ona bude formirana. Kako je vlada formirana tek 27. 07. 1995. godine a ja bio izabran za ministra inostranih poslova, po automatizmu sam ušao kao četvrti član pregovaračkoga tima.

Na sjdnici vlade koja je usljedila odmah iza njenoga izbora dobio sam jasan mandat da prihvatim sve ono što međunarodni posrednici budu predložili i da gledam da se spasi još ono što se može spasiti. Nisam znao kakav stav u tome trenutku ima Martić i tim koji je on sastavio, ali sam mogao pretpostaviti da su mnogo tvrđi.

Otputovao sam u Beograd, 30. 07. 1995. godine, jer je trebalo da odatle letimo za Ženevu. Ujedno imao sam namjeru da u Beogradu sretnem nekoga iz srpske vlasti, da se probam prokonsultovati i potražiti neku pomoć. Situacija je bila krajnje dramatična i mogao se svaki čas očekivati napad hrvatskih snaga.

U Beogradu sam sreo i ostale članove pregovarčkoga tima. Bili su to Ilija Prijić, Lazo Macura i general Mile Novaković. Prijić je kao Martićev savjetnik bio određen za šefa pregtovaračkoga tima.

Ono što moram kazati jeste činjenica da me niko od srpskih zvaničnika nije hteo primiti. Da li su primili druge članove delegacije ne znam, ali kad smo poletjeli u Ženevu šef delegacije više nije bio Prijić nego general Mile Novaković.

Moram kazati da sam u tome periodu čekanja u Beogradu, ostvario telefonski kontakt sa tadašnjim ministrom inostranih poslova Republike Srpske, dr Aleksom Buhom. On je toga trenutka bio na Palama. Htio sam da od njega čujem po neki savjet, ali on mi je rekao da ćemo se brzo vidjeti i da naša delegacija vjerovatno neće ni putovati u Ženevu. Moram kazati da me je silno začudilo to što mi je kazao, ali očito, on je nešto znao što ja nisam.

 

Pitanje: Dakle, vi ste 2. avgusta odletjeli u Ženevu i 3. ste pristupili pregovorima..Kako se to odvijalo?

 

Milivoj Vojnović: Ja sam imao dva velika problema. Prvi se ticao delegacije čiji sam bio član i napora da ih ubjedim da prihvatimo ponuđene prijedloge međunarodnih posrednika, a drugi je bila hrvatska delegacija i njeni zahtjevi.

Bio nam je ponuđen papir od 7 tačaka koji su pripremili međunarodni posrednici i koji je praktično vodio ka postepenoj integraciji Krajine u Hrvatskoj. Razgovori u okviru delegacije su urodili plodom i ja sam nakon određenog vremena uspio ubjediti ostale članove delegacije da ponuđeni prijedlog prihvatimo. Moram pomenuti da je tu bio veoma kooperativan general Novaković i da je on praktično prelomio kod preostalih članova delegacije da taj papir prihvatimo i potpišemo.

 

Pitanje: Ko su bili članovi hrvatske delegacije?

 

Milivoj Vojnović: Hrvatsku delegaciju je predvodio Ivić Pašalić, a pored njega su tu bili Vesna Šakre – Ožbolt i general Petar Stipetić.

 

Pitanje: Kad ste se sa njima vidjeli?

 

Milivoj Vojnović: Negdje popodne. Kad smo mi prihvatili svih sedam tačka Stotenbegovoga prijedloga i obavjestili ga o tome, on nam je nakon toga saopćio da hrvatska strana traži plenarnu sjednicu u 17 sati. Oni se nisu slagali sa prijedlogom i trebalo je da to razjasnimo na toj sjednici.

U 17 sati smo se našli na plenarnoj sjednici i hrvatska strana nam je odmah izdiktirala uslove predaje. Odbacila je prijedlog koji smo mi prihvatili i kazala da po principu uzmi ili ostavi možemo prihvatiti njihove zahtjeve ili su pregovori propali.  Mi nismo imali mogućnost da to prihvatimo jer nismo imali taj mandat. Pregovori su prekinuti, iako kažem – mi smo prihvatili sve tačke onako kako ih je međunarodni posrednik definisao.

U 18 sati je zakazana konferencija za štampu na kojoj je konstatovanu da su pregovori propali.

Odmah nakon konferencije za štampu hrvatska delegacija je otputovala a mi smo ostali jer smo imali let sutradan.

Ujutro, 4. avgusta, za doručkom u hotelu gdje smo otsjeli, prišao nam je ambasador Arens i saopštio da su rano ujutro hrvatske snage napale Knin.

Dok smo se vratili u Beograd, a odatle krenuli prema Krajini i stigli do Banja Luke, sve je bilo gotovo. Od Banja Luke se nije moglo dalje.

 

 Komentari (130)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mayo1 mayo1 18:16 08.08.2008

Re: Apsurd

Niko ovde ne zali za jugom, RSK-om vec za zivotima i za krajom u kome smo odrasli i mi i nasi predci.

Možda ste o tome trebali misliti tamo krajem osamdesetih godina dok ste u Miloševiću gledali boga, organizirali mitinge i po Hrvatskoj urlali ovo je Srbija.
Ako ništa, barem je ispunio obećanje - svi Srbi u jednoj državi.

Zbogom, bez dobrih želja.
drug.clan drug.clan 19:21 08.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
Niko ovde ne zali za jugom, RSK-om vec za zivotima i za krajom u kome smo odrasli i mi i nasi predci.Možda ste o tome trebali misliti tamo krajem osamdesetih godina dok ste u Miloševiću gledali boga, organizirali mitinge i po Hrvatskoj urlali ovo je Srbija.Ako ništa, barem je ispunio obećanje - svi Srbi u jednoj državi. Zbogom, bez dobrih želja.


Konacno ste pokazali pravo lice!
Vase lazno predstavljanje kao pacifistu i nadnacionalnog pragmaticara je odavno palo!

PS. Demonstrirali smo i protestvovali jer ste vi uzvikivali (kao sto to i sada cinite) "Ubij, ubij srbina!" i "Srbe na Vrbe! Da je neko nas pitao mi bismo jos ziveli mirno u Jugoslaviji ali vi ste hteli kavgu.
mayo1 mayo1 21:16 08.08.2008

Re: Apsurd

Konacno ste pokazali pravo lice!
Vase lazno predstavljanje kao pacifistu i nadnacionalnog pragmaticara je odavno palo!

Ha,ha ,ha - provalili ste me! Bravo! S takvom oštroumnošću, sigurno ste bili velika faca u Krajini. Odmah do precednika.
Demonstrirali smo i protestvovali jer ste vi uzvikivali (kao sto to i sada cinite) "Ubij, ubij srbina!" i "Srbe na Vrbe! Da je neko nas pitao mi bismo jos ziveli mirno u Jugoslaviji ali vi ste hteli kavgu.


Vi i takvi kao Vi, tepete istu priču već dvadeset godina.
Tom pričom ste upropastili ne samo druge narode, nego prvenstveno sebe.
Čovjek bi pomislio da ćete poslije svega, svih "uspeha" i "pobeda" sjesti i barem pokušati neke stvari malo promijeniti. Očito nije tako.
Ostavljam vas u vašem gubitničkom, paranoičnom, autističnom filmu.

Ovdje na blogu ima puno više ljudi s kojima se može normalno i argumentirano razgovarati , pa i kada se ne slažemo.


dali76 dali76 17:47 05.08.2008

jeste li znali i ako jeste zasto niste....

Gospodine Kovacevic jedno pitanje. Niste li vi znali omjer Hrvatske Vojske u usporedbi s Krajiskom vojskom tih mjeseci prije oluje ? Jesteli znali za tu “ ludoriju ” ?
Ispade po nekima Srbi su krivi sto su bili tamo gde nije moglo biti branjeno (medacki dzep) a ne to sto su Hrvati masakrirali ljude tamo.
Po toj logici , eto gospodin Kovacevic ce to potvrditi, cijela Krajina je bila neobranjjiva .
176000Hrvatskih vojnika s prosekom godina 24 prema 36000Krajiskih vojnika s prosjekom godina 42. Sve nase vodje ukljucujuci I gospodina Kovacevica imali su ove podatke , ali mozemo li zbog toga reci : Hrvati nisu krivi zbog zlocina krivi su Srbi jer su branili nebranjeno?

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:20 05.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste

dali76
Gospodine Kovacevic jedno pitanje. Niste li vi znali omjer Hrvatske Vojske u usporedbi s Krajiskom vojskom tih mjeseci prije oluje ? Jesteli znali za tu “ ludoriju ” ?
Ispade po nekima Srbi su krivi sto su bili tamo gde nije moglo biti branjeno (medacki dzep) a ne to sto su Hrvati masakrirali ljude tamo.
Po toj logici , eto gospodin Kovacevic ce to potvrditi, cijela Krajina je bila neobranjjiva .
176000Hrvatskih vojnika s prosekom godina 24 prema 36000Krajiskih vojnika s prosjekom godina 42. Sve nase vodje ukljucujuci I gospodina Kovacevica imali su ove podatke , ali mozemo li zbog toga reci : Hrvati nisu krivi zbog zlocina krivi su Srbi jer su branili nebranjeno?


Najpre, Torbica, nije lepo što podmećeš. Ja sam preneo ono o čomu jedan kompententan čovek priča a ne to što sam ja znao. Ono što sam ja znao ja sam o tome i pričao, kao i danas.
Ti ne vidiš osnovnu stvar u toj priči, a ona se odnosila na to da je zbog toga što se MZ žurilo da zatvori problem BIH, jednostavno zažmurila na problem Krajine. I što su ranije "šefovi" u Srbiji i Hrvatskoj rešili to pitanje.
Jesi li se ikad upitao zašto Hrvatska nije preduzela vojnu akciju u Baranji ili na prostoru Vukovara, nego su tamo pravili Erdutski sporazum...A to im je bilo jednostavnije, nego to raditi u Krajini, recimo...
mayo1 mayo1 18:28 05.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste....

Niste li vi znali omjer Hrvatske Vojske u usporedbi s Krajiskom vojskom tih mjeseci prije oluje ? Jesteli znali za tu “ ludoriju ” ?
176000Hrvatskih vojnika s prosekom godina 24 prema 36000Krajiskih vojnika s prosjekom godina 42


Zanimljivo razmišljanje.

Da li ste tako i razmišljali 1991.?
Recimo o odnosima snaga u Vukovaru?
50.000-tak tisuća vojnika, 600 tenkova, avijacija, riječna flotila protiv 2000 tisuće ljudi naoružanih pješačkim naoružanjem.
Pa su se borili mjesecima.

U "Oluji" odnos u oklopu i artiljeriji je bio gotovo izjednačen.
A cijela priča završila za tri dana.
Zašto se ljudi nisu borili za svoju državu?
Gdje su bili svi oni junaci koji su išli iza skuta JNA 1991. i branili srpstvo: kapetani Dragani, Arkani, Šešeljevci, Škorpioni, četnički vojvode svih fela...
Zgodno se bilo junačiti dok protivnik nije imao ni topova, ni tenkova ni aviona...
A kada je trebalo udariti u tvrdo...

Svako selo u Slavoniji se 1991. duže branilo od cijele "RSK".
I to nešto govori.

talicni talicni 20:04 05.08.2008

Interesantno razmisljanje

Cini se da krajiski Srbi nisu htjeli prihvatiti ni mirovni plan niti se boriti sa drzavu koju su jel "napravili".G r o f G r o f 21:12 05.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste....

Ispade po nekima Srbi su krivi sto su bili tamo gde nije moglo biti branjeno (medacki dzep) a ne to sto su Hrvati masakrirali ljude tamo.


Nije po nekima nego po meni gospodine dali.
Ponekad treba amputirati prst da bi se sačuvala ruka. Za razliku od vas, ja ne bih dozvolio da ljudi izginu i ako bih bio uskraćen za priče o masakru.
U pravu ste. Krajina je bila nebranjiva vojno ali to ne znači da ju je trebalo napustiti. Pametnom politikom mogli su svi ostati tamo, a u Srbiju se uvek moglo turističkom klasom.
Izvini, a što ti u isti koš trpaš gluposti i zločine?
Atomski mrav Atomski mrav 22:51 05.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste

Zgodno se bilo junačiti dok protivnik nije imao ni topova, ni tenkova ni aviona...
A kada je trebalo udariti u tvrdo...

A takođe je bilo zgodno "osvojiti" teritoriju koja nije ni branjena i to proglasiti pobedom. I pritom proterati preko 200.000 ljudi jer je državnom vrhu tako "zgodnije". Kakav cinizam. No, ako je Dragova teorija o planiranom i "kontrolisanom" sukobu u Hrvatskoj radi "izvoženja" rata u BiH i njene podele, onda biste trebali da budete najviše ljuti upravo na svoje političare kao i mi na svoje...
mayo1 mayo1 01:58 06.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste....

Krajina je bila nebranjiva vojno ali to ne znači da ju je trebalo napustiti. Pametnom politikom mogli su svi ostati tamo, a u Srbiju se uvek moglo turističkom klasom.


Više nego točno.
mayo1 mayo1 02:22 06.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste

A takođe je bilo zgodno "osvojiti" teritoriju koja nije ni branjena i to proglasiti pobedom. I pritom proterati preko 200.000 ljudi jer je državnom vrhu tako "zgodnije". Kakav cinizam. No, ako je Dragova teorija o planiranom i "kontrolisanom" sukobu u Hrvatskoj radi "izvoženja" rata u BiH i njene podele, onda biste trebali da budete najviše ljuti upravo na svoje političare kao i mi na svoje...


Pa nije baš da nije bila branjena.
Hrvatska vojska je imala preko 200 poginulih i preko 1500 ranjenih vojnika.
Nisam ciničan, nego je istina. Za svaku osudu, ali takve su činjenice i Tuđmanov način razmišljanja. Zašto u budućnosti opet riskirati balvane, kada se to može elegantno riješiti, a najveći dio prljavog posla oko organizacije će odraditi srpski svjetovni i crkveni vođe?
Nemam razloga da ne vjerujem Dragi, naprotiv, smatram da ima puno istine oko dogovora Tuđmana i Miloševića.
Rekao bih da je tako počelo, a onda su stvari pomalo izmakle kontroli.
Mislim da su i jedan i drugi igrač igrali sa figom u džepu, s tim što je hrvatskoj strani bilo jasno koji su Miloševićevi prioriteti - a to sigurno nije bila RSK.
Slobo je tu malu činjenicu "zaboravio" reći ljudima u "Krajini".
Pa su realno postali najveći gubitnici prošlog rata.

Tuđmanu je te pregovore hrvatski narod progledao kroz prste iz jednostavnog razloga: pobijedio je i prikazuje ih se kao dio ratnog lukavstva.
Hm...


Atomski mrav Atomski mrav 12:35 06.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste

kada se to može elegantno riješiti,

Ja na ovo zaista nemam komentar. Zapravo, proterivanje preko 200.000 ljudi jeste elegantnije od onoga "trećinu pobiti, trećinu pokatoličiti, trećinu proterati"...
mayo1 mayo1 16:53 06.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste

Ja na ovo zaista nemam komentar. Zapravo, proterivanje preko 200.000 ljudi jeste elegantnije od onoga "trećinu pobiti, trećinu pokatoličiti, trećinu proterati"...


Atomski, izvrćete i izvlačite iz konteksta.
Za svaku osudu, ali takve su činjenice i Tuđmanov način razmišljanja. Zašto u budućnosti opet riskirati balvane, kada se to može elegantno riješiti, a najveći dio prljavog posla oko organizacije će odraditi srpski svjetovni i crkveni vođe?
Atomski mrav Atomski mrav 12:40 07.08.2008

Re: jeste li znali i ako jeste zasto niste

Znaš šta, Oluja je bila etničko čišćenje i činjenica da ste za to imali podršku Amerike i NATO-a i da su se o tome dogovorila dva ratna zločinca, Tuđman i Milošević, to ne može da prikrije. Da je sve onako kako ti želiš da prikažeš, Hrvatska bi do sada učinila sve da se izbeglice vrate u svoje kuće umesto što pokušava na sve načine da to izbegne.

Etničko čišćenje ne može nikad biti elegantan način da se reši bilo koji problem.
dali76 dali76 22:32 05.08.2008

ispade da ....

Prije svega donosite pardon donosis zakljucke koji su ajde recemo malo “nagli”. Po tom ti za razliku od mene bi amputirao prst a da sacuvas ruku I eto ja bih po tvom “glasao” radije za masakr da ga mogu koristiti?
Odista ozbiljne predpostavke o nekom koga ne znas.
Ja nisam negirao nesposobnost I odgovornost Krajiskih lidera za ono sto se desilo samo mi se izvini cini malo banalno da u ime toga relativiziras zlocine koji na primjer jesu pocinjeni u medackom dzepu. Ispade da neodgovornost I nesposobnost Krajiskih rukovodilaca zasjeni zlocin kji su pocinili ti hrvatski “vitezovi”..
A Na te price ovom gospodinu sto pise o herojstvu hrvata necu trositi vrijeme niti se spustati na njegov nivo.
Sto se tice onoga gospodin Grof da bih ja prije zelio masakr to odista nije tacno jer I sam sam platio cijenu upravo jednog od mnogih zlocina sto su se nazalost desili .
Ja se slazem gospodine Kovacevic da je MZzatvorila oci na ono sto se desilo u Krajini pa zaboga to I pise u mom komentaru. Pitao sam vas obicno pitanje I ne razumijem o kakvom podmetanju govorite?
Ako vam se ne dopadaju drugciji stavovi u redu razumjet cu ali ….

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 22:51 05.08.2008

Re: ispade da ....

Ako vam se ne dopadaju drugciji stavovi u redu razumjet cu ali ….

Taman posla...pa nisam ja ovu temu otvarao da bi me ti hvalio...ti ili bilo ko drugi..
No, evo da ti kažem kad već tražiš, mislim da ti kažem eksplicitno..
Nikakvoga napada na Krajinu ne bi bilo da Sloba nije dao "zeleno svetlo" Tuđmanu. No, hajde da priznamo, pošto si i ti iz Krajine, nebi bilo ni Krajine da Sloba to nijer zatražio 1990. godine.
Zato ovi tekstovi nisu dovoljni da vidiš o čemu ja pišem. Uzmi knjigu....šta drugo da ti kažem...

G r o f G r o f 23:22 05.08.2008

Re: ispade da diskutujemo....

Nikakve zločine ja ne negiram niti relativizujem.
Jedan košmar je završen ali kao posle partije šaha uvek analiziram svoje greške i postavljam sebi pitanje da li sam u odredjenom trenutku moga povući bolji potez.
Nikad ne kažem da li je protivnik mogao povući bolji, ili gori, potez.
Tako i sad diskutujem o potezima naših vodja.
Potez Oluja i potez Medački džep su odigrani. Mene zanima da li smo mi mogli bolje odigrati poteze koji su prthodili tome.
To što ću samo ta dva poteza okarakterisati kao zločinačka i to bezbroj puta ponavljati neće mi mnogo pomoći u sledećoj partiji.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:25 05.08.2008

E, da...

Ipsija, ili kako li se zove momak, poslao sam na jednodnevno "hlađenje" iako je možda zaslužio i blog sablju zbog prostakluka. I naravno pobrisao mu komentar u kome nije uvredio mene lično, nego veliki broj ljudi koji su stradali. Meni je moga reći što hoće, ali provokacije koje je plasirao direktno su ga kod mene plasirale na jednodnevno klečanje "na kukuruzu"...Nerado, nepopularno, ali se po nekada mora...
trninicpetar trninicpetar 00:33 06.08.2008

Oluja

Poštovani gospodine Kovačević,
kao redovni čitalac Danasa prije nekih par godina pratio sam Vaš feljton o RSK.Vi ste bili prva ličnost koja je
analitički obradila jedan tragični period iz novije istorije srpskoga naroda.Na kraju sam pitao sebe, da li je ovo stvarno
pisao čovjek koji je bio gradonačelnik Knina u vrijeme RSK.Vidim da neki u komentarima pitaju i za Vašu odgovornost,što je meni apsurdno, jer svi dobro znamo gdje se odlučivalo.Pošto ste Vi jedan od relevantnih svjedoka
nestanka Srba sa stoljetnih ognjišta,bilo bi mi interesantno da mi odgovorite,zbog čega ste svu svoju kritiku bacili na
Milana Martića i Slobodana Miloševića( da budem jasan oni su i po meni ključni faktori koji su kumovali našoj tragediji).Nekako kao da ste izbjegli nešto više progovoriti o ulogama gospode Milana Babića i Bore Mikelića.
Zatim meni je vrlo interesantno, da ste Vi težište bacili na sam kraj nestanka RSK.Meni je nekako ključnija 1991.godina od 1995.godine.Budimo realni tko je od nas Srba bio spreman da 1991.godine prihvati stvaranje neke NDH.Oluja je počela onoga istog trenutka kada je Franjo Tuđman za govornicom koncertne dvorane "Vatroslav Lisinski" izgovorio rečenicu zbog koje je i dobio prve izbore : "NDH je bila povjesna težnja hrvatskoga naroda".
Možda je iz hrvatskoga ugla gledanja RSK mogla nestati samo "Olujom",ali srpski narod u Krajini je nestao u etničkom čišćenju,uz prešutnu ulogu moćnika iz Beograda i nemoralnosti međunarodnih faktora.
Vi ste u par navrata i sami na to ukazali u vašim vrlo preciznim analizama.
Primite moje srdačne pozdrave
Petar Trninić
dali76 dali76 01:19 06.08.2008

nabavicu knjigu

Gospodine kovacevicu kao sto kazete obojica smo zivjeli u Krajini I prozivjeli to sto nam se desilo s tom razlikom sto ste vi naravno mnogo toga znali mnogo toga sto cu ja godinama kasnije saznati. Ja jesam citao vase feljtone nije problem kad dodjem u bgd potrazicu I vasu knjigu. Covijek ne moze imati previse knjiga , crvenog vina I municije rece jedan poznati engleski pisac. Ovdje sam imao prliku susretati I razgovarati s ljudima koji su radili u state department dok se sve to izdesavalo. Zavrsio sam politicke nauke I istoriju I nadam se da cu uskoro poceti magistraturu upravo na temu istocna evropa posle pada komunizma sto ukljucuje naravno I Balkan.
Ja ne mislim da je moja kompetentnost povezana niti s mojom skolom niti s tim sto sam imao prliku zivjeti I proci kroz to sve niti jesam li imao prliku procitati vasu knjigu ili ne.
Zao mi je sto iz vaseg komentara upravo zakljucujem bas to. Inace paradoksalno je to sto ja se slazem s onim sto vi napisaste u vasem zadnjem komentaru ali eto postoji valda to neko nerazumjevanje ili kako vi to zovete “podmetanje.
Ja ovdje pisem ono sto mislim na kraju krajeva obican sam covijek mozda sam bio na vasem mjestu u Kninnu isto bi ucinio mozda jos mannje mozda I vise. Ovdje smo na kraju da razmjenimo stavove.
big_blogowski big_blogowski 02:26 06.08.2008

pitanje

Gospodine Kovacevicu -

Citajuci vas tekst ne mogu razluciti faktografsko od jednog moralisticnog (moralizatorskog) karakteriziranja politicke povijesti RSK. Ono sto je jasno, i s cime se vecina ucesnika na blogu slaze je da je ponasanje vodstva RSK bilo glupo, inatljivo, vjerojatno i kukavicko.
Medjutim, ono sto mene zanima gospodine Kovacevicu je vas principijelan stav o pozeljnoj politickoj sudbini RSK u najboljem od svjetova. Da je Krajina bila vojno mocnija, a Milosevic spremniji na pomoc, da su UN snage bile spremne braniti UNPA zone, sto bi za vas predstavljalo moralno pozeljan ishod i zasto? Molim da ovo pitanje ne shvatite kao provokaciju.
higijenicar higijenicar 00:06 08.08.2008

I jos pitanja..

Imam 2 pitanja za autora bloga i ostale u raspravi, ako mozete da mi pomognete...

1) Da li je SRJ imala pravo da intervenise odnosno bila VOJNI garant za bezbednost RSK, odnosno imala
pravo da udje u rat sa Hrvatskom ako ova napadne zonu pod zastitom UN. Ovo mislim u vidu nekakvog zvanicnog
dokumenta SB UN ili slicno.

2) Zasto RSK i RS nisu bile jos 2 clanice federacije SR Jugoslavije zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom?
Ako nesto znate iz tog perioda, posto bi mi ovo bilo logicno da je srpsko rukovodstvo tog doba stvarno imalo
jasnu ideju da naprave Veliku Srbiju, ili srpsku Jugoslaviju. Period o kome pricam je pre formiranja SRJ i trenutak
njenog stvaranja.
mayo1 mayo1 01:21 08.08.2008

Re: I jos pitanja..

Potpisivanjem Sarajevskog sporazuma 3. siječnja 1992. godine Hrvatska se obavezala primiti UN snage i omogućiti im raspored snaga po čitavom okupiranom području RH.

UNPROFOR je trebao preuzeti zaštitu stanovništva u četiri zaštitne zone (UNPA) koje su obuhvaćale prostore 18 općina
"u kojima Srbi čine većinu ili pak značajnu manjinu stanovništva i gdje su međusobne napetosti dovele do oružanih sukoba u nedavnoj prošlosti".
Mandat ovih snaga i njihove civilno - političke komponente ispunjen je samo djelomično. JNA je napustila Hrvatsku, a teško oružje pobunjenih Srba je preuzeto u skladišta pod zajedničkim nadzorom UNPROFOR-a i "RSK";
druge zadaće, kao povratak prognanika, zaštita preostalih Hrvata u UNPA, otvaranje komunikacija i povratak tzv. ružičastih zona (područja koja su Srbi osvojili a u kojima Srbi nisu živjeli) pod hrvatsku vlast, nisu ispunjene. Život preostalih Hrvata u UNPA zonama bio je težak i opasan; oko 7000 ih je protjerano, a više stotina ih je ubijeno.

UNPA su obuhvatile 12.554 km2 (22 % od ukupnog teritorija RH); na tom prostoru je 1991. živjelo 536.370 stanovnika, od toga 258.298 (48,2 %) Srba, 205.075 (38,2 %) Hrvata i 72.997 (13,6 %) ostalih.

Sektor Istok, sa sjedištem u Erdutu ("Istočna Slavonija" /s Baranjom i zapadnim Srijemom/ - 2153 km2 i 188.184 stanovnika prema popisu iz 1991. - od toga 49,1 % Hrvata, 30,4 % Srba, 20,5 % ostalih) - 4 općine: Vukovar i Beli Manastir te dijelom Osijek i Vinkovci;

Sektor Zapad, sa sjedištem u Daruvaru ("Zapadna Slavonija" - 2112 km2, i 99.452 stanovnika - od toga 43,3 % Hrvata, 35,4 % Srba, 21,3 % ostalih) - 5 općina: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje te dijelom Novska (istočni dio) i Nova Gradiška (zapadni dio);

Sektor Sjever, sa sjedištem u Topuskom (Banovina i Kordun) - 6 općina: Dvor na Uni, Kostajnica, Petrinja, Glina, Vrginmost, Vojnić i Slunj;

Sektor Jug, sa sjedištem u Kninu (sjeverna Dalmacija i Lika) - 5 općina: Knin, Benkovac, Obrovac, Gračac, Korenica i D. Lapac.

U sektorima Sjever i Jug (UNPA "Krajina", na 8289 km2 1991. živjelo je 248.734 stanovnika (od toga 66,7 % Srba, 28 % Hrvata i 5,3 % ostalih).


UN snage su došle u Hrvatsku sukladnu rezoluciji 743 Vijeća sigurnosti pod nazivom misije UNPROFOR (United Nations Protection Forces ili Zaštitne snage Ujedinjenih naroda). UNPROFOR je osnovan 21. veljače 1992. godine, a raspušten je 31. ožujka 1995. godine Tijekom tog perioda bilo je angažirano oko 39000 vojnika iz svih zemalja svijeta. U misiji je poginulo 320 pripadnika.

Snage UN u Hrvatskoj bile su podijeljene u 4 sektora (Slika 1.):Sektor W (West)
Zapovjednik: general Carlos Zabalo (Argentina)
Stožer: Daruvar
Snage: Argentinski bataljun (sjedište u Grubišnom polju), Jordanski bataljun (sjedište u Novskoj), Nepalski bataljun (sjedište u Novoj Gradišci) i Kanadski bataljun (sjedište u Daruvaru)

Sektor E (East)
Zapovjednik: pukovnik Aleksandar Komčenkov (Rusija)
Stožer: Erdut
Snage: Belgijsko - luksemburški bataljun (sjedište u Belom manastiru) i Ruski bataljun (sjedište u Vukovaru)

Sektor N (North)
Zapovjednik: general Musa Bamai (Nigerija)
Stožer: Topusko
Snage: Nigerijski bataljun (sjedište u Petrinji), Danski bataljun (sjedište u Hrvatskoj Kostajnici) i Poljski bataljun (sjedište u Slunju)

Sektor S (South)
Zapovjednik: brigadni general Arap Rob (Kenija)
Stožer: Knin
Snage: Češko - slovački bataljun (sjedište u Korenici), Kenijski bataljun (sjedište u Donji Lapac) i Francuski bataljun (sjedište u Gračacu)

RSK nije mogla biti članica federacije SRJ, jer su po odlukama Badinterove komisije granice bivših republika postale državne granice.

Odluke Komisije imaš na google koliko hoćeš, najvažnije:

-SFRJ se raspala i više ne postoji kao država (mišljenje broj 8.);
-nijedna država sljednica sama nema pravo nastaviti članstvo SFRJ u međunarodnim organizacijama (mišljenje broj 9.);
-SR Jugoslavija je nova država koja se ne može smatrati sljednicom SFRJ (mišljenje broj 10);
-granice između bivših federalnih jedinica smatraju se državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom, nego samo sporazumom - načelo uti possidetis (mišljenje broj 3);
-dan sukcesije za Hrvatsku i Sloveniju je 8. listopada 1991., za Makedoniju 17. studenog 1991., za BiH 6. ožujka 1992., a za SR Jugoslaviju (Srbiju i Crnu Goru 27. travnja 1992. (mišljenje broj 11.).

dali76 dali76 10:04 08.08.2008

crno bijeli svijet

Da tocno je da misija unprofora nije ispunila svoj mandate sto se tice povratka nesrpskog stanovnistva na podrucje UNPA sektora sjever , jug, istok I zapad. Veoma je upecatljivo da se niste potrudili saznati kako je naprimjer podrucje djela opstina Pakrac te opstine Daruvar , dio opstine Grubisno polje kao I Podravske Slatine isto pripadalo toj sektoru zapad ali nije bilo pod srpskom kontrolom I nije zabiljezeno vracanje izbjeglica takodjer. UNPROFOR je dopustio I omogucio Srbima obilizak svojih kuca I grobalja I nerijetko poslje ovih posjeta rijetke preostale kuce bile bi dizane u zrak. Naravno ja ne tvrdim das u se Hrvati mogli vracati u Krajinu ali bar ne bojim sliku “crno bijelo”.
Vlada RSK 20 Oktobra 1992 (Zecevic predsednik) donjela je zakljucak da se omoguci postovanje volje izbjeglog stanovnistva povratak u njihova sela pod Hr kontrolom u sektoru zapad. Isto tako RSK je jasno rekla da ne moze garntovati sigurnost niti obezbediti materjalnu pomoc ljudima koji se odluce vratiti. Samo dva mjeseca kasnije ispostavice se da je ovaj zakljucak cista floskula I u decembru RSK donosi novi zakljucak da se nisu stekli uslovi za povratak Srba na podrucje pod kontrolom Hrvatske vlasti niti za povratak Hrvata u Krajinu. Svima je bilo jasno da se zele zacementirati “novostvorene etnicke granice”.
Isto tako vjerujem da je vama jasno da je ovo Tudjmanu I te kako odgovaralo. Polako ali sigurno stvarao je alibi za “konacni obracun” I rijesavanje pitanja Srba I druga stvar njemu zadnjem je bilo stalo da obezbedi I omoguci povratak na desetine hiljada Srba u djelove opstine Pakrac te u opstine Daruvar , grubisno polje. Unatoc ovakvom jasnom stavu RSK Dzakula inace podpredsednik vlade RSK podpisuje sporazum tkzv Daruvarski sporazum o infrastrukturi , vodi
, struji I odpocinjanju dialoga. Ubrzo ce biti uhapsen , jos pretucen optuzen za izdaju Srpskog naroda RSK.to
Nije on trebao niti Milosevicu niti Tudjmanu jedino ga je ovaj drugi pametnije iskoristio.
Danas 13 godina kasnije Srbi su ga izabrali za predsednika Srpskog Nacionalnog Vijeca u z. Slavoniji. Hrvatski lokalni politicari ne prezaju od toga da ga nnazivaju cetnikom. Njegov izbor vide kao srpsku provokaciju. i po ko zna koji put trazi se njegovo odgovaranje pred sudom.
Ovo govori samo jedno Tudjman jeste umro ali njegova politika etnicki sto cisce Hrvatske I te kako je ziva. I eto ljudi koji su rizikovali zivot pregovarajuci s Hrvatskim vlastima tokom rata su ipak samo cetnici jelda .
Nigdje nisam I necu zaobici odgovornost vlastitog naroda. Ali kad mi neko pocne crtati crno bijelu sliku o zlim Srbima I dobrim Hrvatima, pricati bajke o golorukim herojima….
Recite Skabrnja ja cu reci 24 sela u Pozeskom kraju , recite Ovcara ja cu nabrojati imenom sve starce u sektoru jug.Recite logor Bucje ja cu reci Pakracka Poljana…
Gospodine crno bijeli svijet postoji u pjesmi prljavog kazalista I u glavama indoktriranih ljudi koji radije misle svacim drugim samo ne svojom glavom.

mayo1 mayo1 11:58 08.08.2008

Re: crno bijeli svijet

Gospodine crno bijeli svijet postoji u pjesmi prljavog kazalista I u glavama indoktriranih ljudi koji radije misle svacim drugim samo ne svojom glavom.

Gospodine dali76,
blog i post je bio o prostoru tzv "RSK", a konkretno pitanje je bilo o UNPA zonama - stoga sam navodio i činjenice vezane uz to područje.
Svojim komentarom ste dio tih činjenica i potvrdili.
Uopće nije sporno da je hrvatska politika željela odlazak Srba i da danas opstruira povratak. Ako ste čitali moje gornje komentare to sam jasno i potvrdio.
Nisam sklon zločine opravdavati zločinima i stoga sam i kritikovao ideju "RSK" zasnovanu na događajima od prije pedeset godina.
I stalno povlačenje istih u svakoj prilici, primjerenoj i neprimjerenoj.
Ubijena baka je ubijena baka - ne hrvatska ili srpska - nego baka. Za tako što nema opravdanja.
Konačno zato su ljudi osuđeni, nekima se sudi u Hrvatskoj, nekima u Haag-u.
Da li su svi odgovorni izvedeni pred sud? Naravno da nisu, niti će to ikada biti učinjeno - na bilo kojoj strani.
Jer to nije jednostavno moguće. Ali da na tome treba stalno raditi, to nije uopće sporno.
"Herojstvo" Hrvata, kako mi predbacujete, ste potpuno krivo shvatili.
Naravno da ne smatram da su Hrvati veći heroji, junaci, borci od Srba. Zasmetala me je sintagma o golorukim Srbima i do zuba naoružanim Hrvatima u Oluji.
Pa sam povukao paralelu između događaja 1991 i 1995.
Jednostavno sam konstatirao činjenicu da je odnos snaga 1991 bio vojno puno lošiji na štetu Hrvatske, nego 1995 na štetu Srba u Hrvatskoj. I da su hrvatske snage 1991 pružile neusporedivo jači i dugotrajniji otpor.
Sve u kontekstu hrvatske države i "RSK" i odnosu stanovništva prema istima. Otpor i predanost jednostavno pokazuju stupanj želje i vjerovanja u svoju državu ili ideju države.
Brzi poraz i predaja samo pokazuje da ni sami hrvatski Srbi nisu vjerovali u "RSK".
Kako je "funkcionirala" nije im ni zamjeriti.

Prilika čini lopova.
U ratu na prostoru ex-Jugoslavije Srbi su imali najviše prilika. Milošević i Srbi su imali najveću moć - savezne rezerve, vojnu silu i u početnom stupnju prešutnu međunarodnu podršku.
I na žalost sviju, debelo iskoristili tu priliku.
Srbi su počinili najviše zločina na području bivše nam države.
Ne zato što su nekakvi veći zločinci ili ubojice od Hrvata ili muslimana, nego su više bili u prilici da to učine.
Rekao bih da su se sve strane iskazale prema mogućnostima koje su imale.
Što bi učinili Tuđman ili Izetbegović da je situacija bila obratna i da je ta moć bila u njihovim rukama?
O tome možemo samo špekulirati.

Da završim - Srbima koji se žele vratiti, apsolutno se to mora omogućiti. Opstrukcija ima, bez daljeg. I protiv toga treba raditi. No, po mom mišljenju, zazivanje "Krajine", izjednačavanje RH i NDH, a Hrvata sa ustašama baš nije najbolji i najpametniji put.
Treba shvatiti da se rat vodio na teritoriju Hrvatske, da su štete ogromne i hrvatski Srbi moraju prihvatiti činjenicu da su i oni odgovorni za razaranja na hrvatskoj strani.
Kako objasniti prosječnom Hrvatu da mora platiti obnovu spaljene srpske kuće u Oluji - dok za njegovu srušenu kuću u Škabrnji ili Vukovaru opet mora posegnuti u svoj džep.
Tu činjenicu treba imati na pameti kada se traži (opravdana) naknada za štetu u Oluji. Kao što kažete, ništa nije crno- bijelo.

Bilo bi mi drago komentirati i razgovarati na blogu koji će se baviti realnim današnjim problemima, uvažavajući današnju situaciju i mogućnosti. I kako ih rješavati.

Pozdrav, gospodine dali76

dali76 dali76 18:55 08.08.2008

status quo

Ja totalno mislim da je factor moci povezan s obimom zlocina. Na kraju krajeva I hrvatska strana je pocinila najvece zlocine kad je vojno ojacala. Isto tako treba se samo vratiti u doba NDH I vidjeti kako su Srbi prosli kad je hrvatska I muslimanska strana imala nedvojbeno vecu vojnu moc I totalnu vlast.
Vi kazete mora se prestati s tim paralelama izmedju NDH I RH. STotalno se slazem ali ovo nije posao za jednu stranu vec za obe strane gdje je uloga HR daleko vaznija kao nekog ko je pobjedio u ratu.Ja kazem politika etnicki ciste Hrvatske bez Srba jeste ustaska ako hocemo biti korektniji reci cemo neoustaska politika. Ako je cilj oluje bio povratak ustavnog poretka na cjeli teritoriji RH onda je slavite ali ako je cilj iste operacije bilo etnicko ciscenje onda je ta oluja dio neoustaske politike. Mnogi vjeruju da je ovo drugo izmedju ostalih I tuzilastvo u Hagu koji je ovu akciju definisalo kao dio udruzenog zlocinackog poduhvata. Naime ja sam protiv generaliziranja stvari a jos manje protiv nazivanja svih Hrvata Ustasama ili cjele HV ustaskom vojskom, ali bojim se da sustina politike koja je zagovarala “odstranivanje” Srba iz Hr itekako ziva I prisutna a ja izvinite takvu politiku smatrram neoustaskom.
Kad Hrvatska smogne snage da se okrene od takve politike vjerujem d ce nestati te I takve parlele. Doduse postoje namjere tj zakoni koji zabranjuju isticanje ustaskih simbola ali ja to gledam kao iznudjenu I vise “sminkersku” odluku nego ozbiljnu namjeru.
Danas nije tako javno kao sto je bilo za vreme Tudjmana ali neoustaska politika I te kako je prisutna I ona se ogleda u toj konstanti odrzavanja statusa “quo” glede povratka Srba u vecem broju na podrucje RH.
Vi imate jednog Tomsona koji je postao to sto je postao. On ne moze odrzati concert van Hrvatske I Hercegovine. U jednoj emisiji gospodin Puhovski je rekao ,parafraziram, sve sto treba da se uradi jested a doticni Tomson kaze u publici javno, molim vas vi ustaskm kapama skinite to jer ja ne zelim promovirati ustastvo vec pjevati o domovinskom ratu. .
Paradoks je taj sto upravo gospodin Tomson itekako dobro crta znak jednakosti izmedju RH I NDH. Sad tu treba da nnastupi drzava ; inspector napise prijavu ode do kuce gospodina Tomsona vrati se nazad u policiju I sazna da je “suspendiran”. Kakva je to poruka ? Gospodin glasnogovornik H policije otisao I dalje I doticnog inspektora proglasio “nestabilnom osobom”.
Doduse to proglasavanjem nekog ludim je postala klasika.
U ovcari na spomen domu neko je napisao cetiri slova S I “ovo je Srbija”. Policija je pronasla pocinitelja ; 44 godisnji Hrvat I brze bolje gradonacelnica Vukovara , vjerovatno psiholog, obavjestila je da se radi o psihicki rastrojenom covjeku.
Znaci sliku o Hrvatskoj slikaju upravo Hrvati , I nacin da se srpskom nacionalizmu izbije taj adut retorike upravo lezi u rukama Hrvata , samo cini mi se da ne postoji mnogo volje da se Hrvatska makne od neoustaske politike bar sto se tice rijesavanja pitanja Srba u Hr. Za sve ostalo ZAVNOG je preljepa tema , na papiru dakako.
Podrzavam vasu ideju za novu temu sto ste predlozili, nazalost sem podrzavanja ovog predloga ne mogu vise uciniti.
mayo1 mayo1 20:53 08.08.2008

Re: status quo

Slažem se sa svim što ste napisali.
Žao mi je ako je ispalo da nekritički navijam za moju stranu, doista mi to nije bila namjera.
Thompson je problem koji država doista može relativno lako riješiti.Vjerujem da će to i učiniti, budući da Veliki brat EU sve to gleda i mrgodi se. Kao i na mnoge druge stvari.
Cilj Oluje je bilo ovladanje i uspostavljanje kontrole nad teritorijem, ali je isto tako činjenica da su pritom Srbi iz Krajine napustili svoje domove.
Mislim da je to pitanje na blogu razmotreno prilično iscrpno i da je istina , kao i obično, negdje u sredini.
Ono što je najvažnije, a to je potreba da se svim građanima Hrvatske, a [hrvatski] Srbi to bez dileme jesu, omogući povratak i što je još važnije uvjeti za normalan život.
Ima dosta obnovljenih sela (i hrvatskih i srpskih), ali se ljudi ne vraćaju jer nemaju od čega živjeti.
Povratak je složeno pitanje i o tome je Drago pisao u jednom od svojih blogova.

Proslava Oluje je postala, kao što sve slične proslave i postaju, happening za slikanje političke kreme. Što više vrijeme prolazi, to običnom čovjeku rat i pobjede sve manje znače.
Danas ljude muče neki drugi problemi, rat je prošlost i ljudi traže njihovo rješavanje. Medijska halabuka više služi eliti da pokuša skrenuti pažnju i dobije podršku igrajući na osjećaje. Ali to sve manje prolazi.
Evo, u Osijeku na dan proslave Oluje prije desetak godina nije bilo kuće bez zastave. Danas je nisu imale mnoge državne ustanove (kojima je to obveza na praznik), a o privatnim da i ne govorim.

Mislim da će vremenom stvari ipak sjesti na svoje mjesto.
dali76 dali76 09:23 09.08.2008

oluja : zlocin koji se slavi

Neko kaze rat je samo nastavak politike nediplomatskim sredstvima. Smatram I vjerujem da je oluja samo egzekucija politike etnickog ciscenja politike koju je sprovodio predsjednik Tudjman. Isto tako smatram da ovakva politika nije zavrsila zavrsetkom vojne operacije oluja vec se ona nastavlja I dan danas opstrukcijama koje se vrse glede povratka Srba. Ne samo da Hrvatska je spremna se suociti s neoustaskom politikomkoja je tezila ocistiti Srbe vec je manje ili vise revnosno sprovodi I dan danas.
Ne smatram da je cilj oluje bio vracanje teritorije pod ustavni poredak RH vec je oluja samo finalna akcija gore navedene Tudjmanove politike. Znam da je medju HV bilo casnih I postenih ljudi koji su isli u rat za svoju domovinu, ali nazalost neko im mora reci das u ucestvovajuci u “oluji” ucestvovali u zlocinackom poduhvatu. Nadam se d ace Hag potvrditi I lako dokazati da je oluja imala cilj koji je I ostvaren. Nazalost , Hrvatska niti ovo zeli priznati a samim tim nema volje da ucini nista da se rezultat etnickog ciscenja bar malo neutralize.
Ovakvim ponasanjem samo ostavljate mogucnost svojim politicarima da se vataju raznoraznih “oluja” cim se za to ukaze prilika.
Jos jednom smatram da je Hrvatska iskoristila vracanje teritorija kao legalisticki povod a da je krajnji cilj ostvaren I vidljiv ne zanemarajuci ulogu samog srpskog rukovodstva, sto nimalo ne smanjuje zlocin koji se zove etnicko ciscenje.
Ljep pozdrav
than than 17:57 13.10.2008

eh

Tek sada procitah ovo. Na stranu pojedina misljenja, ali toliko notornog neznanja pocev od jezika pa na dalje, to je za nepovjerovati. Stvarno su polako, ali sistematski napravili komunisti mrznju izmedju naroda, a zasnivajuci je na onom neobrazovanom sloju...
than than 17:59 13.10.2008

eh

Tek sada procitah ovo. Na stranu pojedina misljenja, ali toliko notornog neznanja pocev od jezika pa na dalje, to je za nepovjerovati. Stvarno su polako, ali sistematski napravili komunisti mrznju izmedju naroda, a zasnivajuci je na onom neobrazovanom sloju...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana