Kako voditi ljubav sa srednjovekovnim pravoslavnim Slovenom?

Dušan Maljković RSS / 27.03.2009. u 03:10

pentecost-icon.jpgPravoslavlje poznaje indulgencije? Incest u srpskoj kraljevskoj porodici? Savremena romantična ljubav je konstrukt XIII veka?

Kada se na izvesnom sajtu pojavila najava za studiju Iv Levin Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slovena od X do XVIII veka, jedan od posetilaca prokomentarisao je da ne treba „nama Srbima" neko ko „nije odavde" objašnjavati kakvi su bili Sloveni u srednjem veku. Ovakva reakcija, pored ksenofobije koja teško koga može iznenaditi, implicira i jednu (tužnu) istinu - da se niko „ovdašnji" nije ozbiljno bavio izuzetno zanimljivom temom društvene regulacije seksualnosti, kao ni seksualnim običajima i praksama kod Rusa, Bugara i Srba u navedenom periodu. S druge strane te nepromišljene konstatacije stoji da je možda, u krajnoj liniji, ovako i (naj)bolje - daleko od toga da „spoljni pogled" obezbeđuje naučnu objektivnost, ali on sobom nosi neostrašćenu distancu, toliko neprisutnu u Srbiji kada je nacionalna istorija u pitanju. Sa takve, rekao bih zahvalne pozicije, američka istoričarka jevrejskog porekla Iv Levin imala je šta da kaže i to na preko 400 strana svoje fascinantne studije, koju treba suditi po argumentima i naučnom doprinosu, a ne po poreklu autorke ili njenom državljanstvu.

Na sajtu izdavača http://www.karposbooks.com/ nalazimo jezgroviti prikaz dela:

Ova monografija, jedina takve vrste do danas, plod je dugogodišnjeg istraživanja po bibliotekama Moskve, Beograda, Sofije, Petrograda i mnogim drugim američkim vizantološkim i slavističkim centrima.  Njena studija crpi građu, kako iz onih poznatih, gotovo svima dostupnih izvora (žitija, pravni kodeksi, monaški kanoni, povesti, hronike, svetootački spisi, itd), tako i iz često neobjavljenih manuskripta, zapisa sudskih procesa i nepoznatih predanja i svedočanstava. Knjiga otuda obiluje fascinantnim podacima o našoj društvenoj istoriji. Seksualnost je jedno od najinterdisciplinarnijih istraživačkih polja koja se daju zamisliti - ona se tiče prava i zakonskih regulacija, sociologije (društvene i porodične organizacije), istorijski nasleđenih predstava, etnologije i antropologije, religije i psihologije, medicine i psihijatrije, biopolitičkih strategija u skladu sa ekonomskim težnjama pojedinačnih društava... Kroz većinu ovih oblasti Iv Levin se sasvim sigurno kreće, koristeći se i znalački radovima o ovoj problematici posvećenim bolje istraženim srednjovekovnim zapadno-evropskim društvima, u nekima je prilično oprezna, a u neke, sasvim mudro, i ne zalazi. I pored akademskog diskursa, obimne naučne aparature, autorkine erudicije, knjiga je pisana pristupačno i ne obraća se samo stručnoj javnosti. 

Sadržinski, studija obuhvata šest poglavlja - (1) Crkvena predstava o seksualnosti, (2) Brak, (3) Incest, (4) Nedozvoljeni seks, (5) Silovanje i (6) Seks i sveštenstvo.

Pre nego se upusti u konkretna razmatranja, autorka objašnjava svoj pristup, izvore, reference. S jedne strane, ograđuje se od psihoanalitičke analize seksualnosti i Frojda, smatrajući ga jednim od prvih koji otvoreno govori o seksu i na taj način probija ovu, do tada uglavnom tabuizovanu temu. Ono što preuzima jeste mogućnost da se o seksualnosti govori kao o bilo kom drugom aspektu ljudskog života - bez predrasuda i moralističkog savetovanja.  S druge strane, ona je svesna problema čisto istorijskog pristupa koji smatra da postoje univerzalni istorijski fakti, bez obzira na vremensko-kulturne koordinate odakle se oni „čitaju". Otuda i referenca na Fukoovu Istoriju seksualnosti, o čijim se pretpostavkama autorka ne izjašnjava direktno, ali je iz same studije vidljivo da francuskog filozofa ne sledi na teškom putu arheološke rekonstrukcije seksualnosti (koja bi uključila i specifičnu analizu episteme raznovrsnih istorijskih perioda). Ona, naprosto, bira navedene teme i njima se bavi konkretno-deskriptivno, pokušavajući da dopre do „istorijskog jezgra", uz tri ključne pretpostavke koje utiču na njeno tumačenje „činjenica", što potvrđuje i teorijsku ne-naivnost studije. Prva pretpostavka je da se polnost može ispitivati odvojeno od strukture porodice ili položaja žene (kao i od nekih drugih kulturno-ekonomskih faktora), analizirajući i mušku polnost. Druga pretpostavka jeste da seksualna želja za srednjevekovne Slovene ne potiče od Boga, već od „suprotne strane" i da je treba držati pod striktnom kontrolom. Treća je - ne postoje univerzalni moralni standardi u vezi sa seksualnošću, već da su se oni menjali tokom perioda koji autorka obrađuje, kao i da su uvek bili u funkciji održanja društvene zajednice.

Delo se, na svu sreću, ne bavi samo preskriptivnom seksualnošću, onakvom kakva treba da bude i kakva se preporučuje u svetootačkim spisima, crkvenim kanonima... Levinova se bavi privatnim životom, ili bolje rečeno «najprivatnijim» životom širih slojeva stanovništva u predmoderno vreme, stvarnim seksualnim praksama. U tom smislu su podaci koje knjiga iznosi izuzetno dragoceni, a u pojedinim slučajevima, krajnje zbunjujući, da ne kažemo neverovatni. Među takve podatke, primera radi, spada srednjovekovna «srpska priča o opasnosti preterane apsinencije»:

Uveče na Veliku Subotu, jednog sveštenika je progonio demon požude. Setivši se zahteva za apstinencijom njegova supruga je odbila da zadovolji njegove potrebe. Kao rezultat toga, sveštenik je izašao do štale i potražio olakšanje sa jednom kravom. Sledećeg dana, za vreme uskršnje liturgije, jata ptica su napala crkvu. Sveštenik je naredio da se vrata i prozori zaštite od napada i onda je u suzama pred pastvom priznao svoj greh. Sveštenik i pastva su tada otvorili vrata i izašli  nepovređeni. Međutim, kada je sveštenikova žena izašla napolje ptice su se obrušile na nju i raznele je. Jasno je da je ona smatrana odgovornom za greh svog muža jer ga je ona na njega navela. (str. 222)

Možda se, pak, najprovokativniji delovi odnose se na česte slučajeve incesta:

„Srpski kralj Milutin, čiji su brojni brakovi povredili svaki kanon, takođe je počinio incest. Njegov brak sa mađarskom princezom Jelisavetom direktno je prekršio zakon koji je zabranjivao dvojici braće da se ožene dvema sestrama. Sa stanovišta Milutinove majke, kraljice-udovice Jelene, taj brak je bio suviše koristan da bi se mogao propustiti. (...) Kao rimokatolkinja, ona nije videla ništa incestuozno u tim brakovima koji su po rimskom kanonu bili dozvoljeni. Oni koji su podržali taj brak i taj savez pokušali su da izbegnu kritike tvrdeći da su brakovi bili posvećeni dvostrukim venčanjem. Pronašli su „rupu u zakonu". U trenutku kada se proslavljalo sklapanje tih brakova oba su bila zakonita: ni jedan mladoženja nije oženio svastiku svog brata jer brat još nije bio oženjen. U stvari taj izveštaj je sumnjiv: postoje jaki dokazi da je Dragutin oženio ugarsku princezu Katarinu pre 1282, otprilike kada se i Milutin oženio." (str. 209)

Koliko ostaje ženama dozvoljenih dana za seksualne aktivnosti?!  Negde oko 44 dana godišnje:

„Četiri godišnja posta (Veliki post, Božićnji, Petrovski i Gospojinski) čine 101 dan. Ženini dani periode mogu da isključe u proseku još 84 dana. Sreda, petak, subota i nedelja u preostalih 25 nedelja u godini čine još 100 dana. (str. 237)

Dalje navođenje mnogih zanimljivih i nekonvencionalnih primera seksualnog ponašanja premašuje obim i nameru ovog prikaza. Međutim, kako je autorka dala intervju povodom srpskog izdanja, i tu objasnila nekoliko veoma važnih ideja za razumevanje ove studije, odlučio sam da najzanimljive delove prenesem.

***

Pravoslavni Sloveni pripadaju zapadnoj civilizaciji, ali jedna od  vaših najprovokativnijih teza jeste da slovenska pravoslavna društva ne poznaju koncept „romantične ljubavi" koji se začeo u zapadnoj Evropi u srednjem veku. Šta je to zapravo bila „romantična ljubav" koju pravoslavni Sloveni u to  vreme nisu poznavali?

Ideali „romantične ljubavi", spoj fizičkog izraza seksualnosti i emotivne povezanosti - čini se većini savremenih ljudi u toj meri „prirodnim" kao da su biološki urođeni ljudskoj vrsti. Oni se, međutim, pojavljuju u specifičnom istorijskom momentu, u XII veku u južnoj Francuskoj, u „trubadurskoj" dvorskoj kulturi. Smatralo se da je ta „dvorska ljubav" predodređena za članove plemićke elite. Osim toga, ona je na početku predstavljana kao karakteristična za izvanbračne odnose. Dama i njen kavaljer, udvarač, bili su u braku sa drugima, te je tako njihova međusobna strast istovremeno bila i gorka i slatka, unapred osuđena na propast. Tek se kasnije, u ranom savremenom dobu, pojavila ideja da bi bračna veza takođe mogla biti „romantična". Sigurna sam da su neki predmoderni Sloveni imali bračne veze koje su bile emocionalno ispunjavajuće i fizički strasne. Kulturni ideali, međutim, postavljaju standarde na osnovu kojih se sudi o ponašanju i oni utvrđuju ono što stvarni muškarci i žene mogu da očekuju u njihovim intimnim vezama.

Slovenska pravoslavna društva nisu bila okrutna prema seksualnim disidentima kao društva na Zapadu. Malo je primera kamenovanja ili paljenja žena, zapadni putnici su zapanjeni u kojoj meri se homoseksualnost toleriše u Rusiji. Da li su društva pravoslavnih Slovena zaista bila tolerantnija?

Ne verujem da su društva pravoslavnih Slovena bila tolerantnija prema seksualnim prestupima u našem modernom razumevanju „tolerisanja", koje podrazumeva spremnost da se odbace negativni sudovi. Društva pravoslavnih Slovena su bila, u stvari, veoma sklona osudi; ona su osuđivala većinu vidova seksualnog izražavanja, uključujući i one koje bismo danas smatrali sasvim bezazlenim. Pravoslavni Sloveni su, međutim, odabrali da mnoge forme seksualnog prestupa, koje su zapadna društva u tom periodu smatrala za izuzetno mrske, kažnjavaju veoma blago (na primer, homoseksualnost ili zoofiliju). Istovremeno, pravoslavni Sloveni su druge tipove seksualnih prestupa, kao što je ženidba između rođaka ili više ženidbi, smatrali za naročito uvredljive, iako se oni tada u zapadnoj Evropi obično uopšte nisu videli kao grešni. Prema tome, bolje bi bilo da kažemo da su pravoslavni Sloveni za izvesne tipove seksualnog odstupništva pre bili umereniji, nego tolerantniji. Pravoslavni Sloveni su, uopšteno, više naglašavali pokajanje nego kažnjavanje.

U vašoj knjizi nije prenaglašen loš položaj žene u ovim srednjovekovnim društvima. Čak ste se kritički osvrnuli na Meri Dejli, rodonačelnicu feminističke teologije, iznoseći da feministkinje zaboravljaju da je i položaj muškaraca bio loš.

Ja sam lično feministkinja i gajim velike simpatije za napore da se izgrade obrazloženja - politička, teološka, kulturna, biološka - za poboljšanje statusa žena u današnjem svetu. Ne mislim, međutim, da se taj cilj može postići iskrivljavanjem istorijskih svedočanstava. Tako što ćemo se fokusirati isključivo na negativnu ili isključivo na pozitivnu stranu. Feminističke aktivistkinje su prenaglašavale, i potcenjivale, podjarmljivanje žena u prošlosti. U prvom slučaju nadale su se da će inspirisati bes zbog maltretiranja žena koje se produžilo do naših dana. U drugom slučaju feministkinje su htele da stvore „upotrebljivu" prošlost - istorijske presedane za ulivanje snage ženama. Međutim, argumenti koji se zasnivaju na pogrešnoj interpretaciji prošlosti mogu se lako odbaciti i ne pružaju čvrstu osnovu za tvrdnje u korist ženskih prava danas. Interpretacija prošlosti sa više nijansi nije samo iskrenija u odnosu na istorijske dokaze, nego i nudi bogatstvo ljudskog iskustva na koje mi savremeni ljudi možemo da se oslonimo u konstruisanju naše budućnosti.

U Rusiji se za seksualne izgrede plaćana globa lokalnom vladici. Nije li je to neka vrsta indulgencije, plaćanje za iskupljenje greha?

Novcem koji je davan crkvi zbog seksualnih prestupa nije se otkupljivao oproštaj za prekršaj. To je bio vid kompenzacije za društvo zbog štete načinjene društvenom poretku i javnoj pristojnosti, a takođe način da se plati za troškove episkopskog suda pravde. Pravoslavna crkva nije imala sistem indulgencija kao Rimokatolička crkva u poznom srednjem veku, gde su grešnici mogli da plate kaznu i u suštini kupe put za izlazak iz čistilišta. To bi teološki bilo nemoguće za Pravoslavnu crkvu koja nema koncept „čistilišta" kao mesta između pakla i raja. Međutim, praksa davanja „donacije" i primanje dokumenta, sa potpisom episkopa, koji obećava oproštaj od grehova bio je poznat u slovenskom i grčkom pravoslavnom svetu u XVII veku i kasnije. Grčki naučnik, školovan u Americi, Nikolaos Hrisidis pronašao je primere toga i u Grčkoj crkvi oni postoje do danas. Mogu li se ti dokumenti s pravom smatrati kao vrsta indulgencije? Pitanje je izazvalo dosta rasprave na konferenciji Asocijacije za izučavanje istočnog hrišćanstva pre dve godine. Pitanje zavisi od detalja: da li dokumenti obećavaju otpuštanje grehova koji još nisu počinjeni i ispovedani ili samo grehova koji su ispovedani ali ispaštanje još nije bilo izvršeno?

Domen seksualnosti je bio potpuno crkveni - ona je odlučivala o braku, srodstvu, razvodima, dozvoljenom i nedozvoljenom seksu (sa vrlo detaljnim propisima o izboru partnera, njegovom socijalnom statusu, vremenu i položajima seksualnog čina itd.), dok je država posredovala, kažete, jedino u slučaju silovanja.

Državni i crkveni prioriteti u primenjivanju ponekad se nisu podudarali. Jedan od primera tog fenomena jesu brakovi između pravoslavnih vernika i nepravoslavnih. Crkvene starešine su obično žestoko osuđivale takve brakove, dok su ih svetovne vlasti često dopuštale ili su ih njihovi predstavnici čak i sami sklapali. Zbog razlike u državnim i crkvenim interesima, u modernom dobu je većina zapadnih država konačno odustala od primenjivanja crkvenih pravila i umesto toga prihvatila princip odvajanja države od crkve.

***

Na kraju, ako vas zanima kako je bilo voditi ljubav sa srednjovekovnim pravoslavnim Slovenom, ovo je prava knjiga za vas. Ukoliko ste pak isključivo akademski zainteresovani za temu, autorkina elokvencija vas takođe neće ostaviti ravnodušnim.

Najlepše preporuke za Iv Levin i Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slovena od X do XVIII veka, studiju koja se, nakon 17 godina od nastanka, pojavila i u srpskom izdanju.Komentari (55)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 03:21 27.03.2009

ikonoborac

što ne smanjiš malo predimenzioniranu ikonu, ovako ispada da je ona u prvom planu umesto odličnog teksta.
Dušan Maljković Dušan Maljković 03:24 27.03.2009

Re: ikonoborac

Ne huli Srđane, naplatiću ti pravoslavnu indulgenciju!
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 03:33 27.03.2009

Re: ikonoborac

super tekst (ne zato što je neka levijevka pisala - ko zna da li nije i sama nekakva hrišćanka, samo što ne može do pomiri svoju versku opredeljenost sa anahronizmom zvanične religiozne institucionalnosti?)...

slušao sam nedavno jako zanimljivo predavanje jedne profesorice sa hebrew u... to mi je inače odlična intelekčjual zabava - slušati u jevrejskom miljeu predavanja i interakciju slušalaca na teme hrišćanske religije.... nekoliko stavki koje su u tim polemikama ključne - pre nego što te "vernici" razapnu na stub sramote... izuzetna erudicija i fenomenalno poznavanje novog zaveta i patrističke književnosti, zatim misaonost obojena (bilo da je ateistična ili ne, ali svakako pod uticajem u evolucionom razvoju) beskompromisnim judejskim monoteizmom, i na kraju krajeva, provokativna duhovna (ideografska) sučeljenost ideografiji novog zaveta....

kako god, sumnjam da ćeš ovde naći adekvatnu publiku za svoj, inače, odličan prikaz.
Dušan Maljković Dušan Maljković 03:36 27.03.2009

Re: ikonoborac

Zahvaljujem.

A ikona mi se dopala, zato je tako vel'ka.
dali76 dali76 05:41 27.03.2009

preporuka i pitanje Srdjanu

Gos’n Miljkovicu Odlican I nadasve zanimljiv pregled jedne isto takve knjige.
Dali, vjernik By the way
PS
Srdjane Cemu takav stereotipni, I rekao bi srednjovjekovni prilaz da neko ko stavi ovakav tekst na stub srama automatski mora biti vjernik.
Nismo ,hvala bogu , u srednjem vijeku , I nekima vjera nije brana citati akademska
istrazivanja , il tekstove koji se bave ovakvom tematikom.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 05:51 27.03.2009

Re: preporuka i pitanje Srdjanu

trebalo je da stavim navodnike - "vernici" da razapnu dušanov prikaz. vernici naravno neće prikovati dušanov prikaz već ga naći obogaćujućim. izvinjavam se zbog prouzrokovane nedoumice.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 06:04 27.03.2009

Re: preporuka i pitanje Srdjanu

dali76
I rekao bi


rekao bih,
obratite pažnju!
dali76 dali76 06:26 27.03.2009

Re: preporuka i pitanje Srdjanu

Hm , vi zelite biti duhoviti,il cinicni , il oboje u isto vreme?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 15:01 27.03.2009

Re: preporuka i pitanje Srdjanu

nijedno ni drugo, zaista. procitajte malo pazljivije sta sam napisao i videcete da nema nekog sustinskog neprijateljstva prema verujucim srbima.
dali76 dali76 07:05 28.03.2009

Re: preporuka i pitanje Srdjanu

Ja ne znam Srdjane ko ovdje ne cita pazljivo ; ja jesam kreativan, ali sve i da hocu ne bi mogao staviti znak jednakosti izmedju duhovitosti ,cinizma, il oboje s neprijateljstvom koga vi spominjete.
Treba da se opustite; vjera ili nevjera kao uostalom ni nacija ne cine covjeka covjekom.Tolerancija je dvosmjerna ulica.
Lijep pozdrav.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 06:26 29.03.2009

Re: preporuka i pitanje Srdjanu

Dali, ne razumem najbolje prirodu tvojih replika, ali mi je otprilike jasno da si me otpuzio za netoleranciju. posto ne prihvatam optuzbe, interesovalo bi me da objasnis svoje motive. na sta se odnosi taj sarkazam o duhovitosti i cinizmu?
maksa83 maksa83 07:47 27.03.2009

sjajno

'Fala Maljkoviću za odličan tekst, kako li si iskopao tu knjigu?

Zauzvrat, video Yale predavanja na temu "Uvod u Stari Zavet (Hebrejska Biblija)":

Introduction to the Old Testament (Hebrew Bible)

COURSE DESCRIPTION
This course examines the Old Testament (Hebrew Bible) as an expression of the religious life and thought of ancient Israel, and a foundational document of Western civilization. A wide range of methodologies, including source criticism and the historical-critical school, tradition criticism, redaction criticism, and literary and canonical approaches are applied to the study and interpretation of the Bible. Special emphasis is placed on the Bible against the backdrop of its historical and cultural setting in the Ancient Near East.
man ray loves me man ray loves me 08:45 27.03.2009

kako voditi ljubav

sa srednjevekovnim pravoslavnim slovenom?
bugger him with a golden fork.
bocvena bocvena 09:07 27.03.2009

Re: kako voditi ljubav

man ray loves me
sa srednjevekovnim pravoslavnim slovenom?
bugger him with a golden fork.

Odmah mi se stvorila slika u glavi. Pa pošto je istorija učiteljica života, ima da kupim tu zlatnu kašiku.
Preporuka za post!
antonacci antonacci 09:37 27.03.2009

Old news

Za mene je ovo stara vest, knjiga je izasla prosle godine i ja sam je u medjuvremenu procitao. Ali ovaj intervju nisam, i hvala na tome.

Inace je knjiga fascinantna.

Preporuka za retko koristan blog sa tvoje strane. Mislim da nisam procitao ime Zizek ni jednom.
leopold_lady leopold_lady 09:37 27.03.2009

Saznala....

nešto novo.... U drugačijem svetlu .... Za razmišljanje
angie01 angie01 09:48 27.03.2009

zanimljiv tekst!

Feminističke aktivistkinje su prenaglašavale, i potcenjivale, podjarmljivanje žena u prošlosti. U prvom slučaju nadale su se da će inspirisati bes zbog maltretiranja žena koje se produžilo do naših dana.

Danas u Torontu, pravoslavni sveshtenik u crkvi sv Save, mladence venchva zlokobnom mantrom;

zena se mora pokoravati muzu svojem,zena se mora pokoravati muzu svojem,zena se mora pokoravati muzu svojem,
...i tako 20x, kao da nariche,..ne znam kako mlada ne pobegne glavom bez obzira.
dunjica dunjica 10:12 27.03.2009

Re: zanimljiv tekst!

Danas u Torontu, pravoslavni sveshtenik u crkvi sv Save, mladence venchva zlokobnom mantrom;

zena se mora pokoravati muzu svojem,zena se mora pokoravati muzu svojem,zena se mora pokoravati muzu svojem,
...i tako 20x, kao da nariche,..ne znam kako mlada ne pobegne glavom bez obzira.


Kakav bi ovo blog bio bez Slavoja? A nije da se ne očituje po tvom pitanju...


lajko_trinidad lajko_trinidad 11:02 27.03.2009

Re: zanimljiv tekst!

zena se mora pokoravati muzu svojem,zena se mora pokoravati muzu svojem,zena se mora pokoravati muzu svojem,
...i tako 20x


Eeeee .... kamo puste sreće da se nešto od toga primi, pa da ne mantra za dž ...
angie01 angie01 13:53 27.03.2009

Re: zanimljiv tekst!

Eeeee .... kamo puste sreće da se nešto od toga primi, pa da ne mantra za dž ...he, he,..znam josh neku kolichinu, kojima bi se dopalo!

najludje je shto se sve odvija u centru Toronta, gde zene imaju sva prava- koja i funkcionishu, a pri tome nisu vaspitane da je neophodno udati se, i biti dobra supruga- one radije biraju da imaju bojfrenda i u starijim godinama, ono, vazi za zadovoljstva, a hrkanje i prljave charape cesh sam.
lajko_trinidad lajko_trinidad 11:00 27.03.2009

pikanterija

Simonida je uskoro izrasla u lepu ženu prema kojoj je Milutin pokazivao strahovitu ljubomoru. Već ostareo plašio se da mlada žena ne bi pogledala koga mlađeg, dok je s druge strane (ako verujemo Orbinu) on nju upropastio kao ženu upuštajući se sa njom dok je imala samo osam godina u seksualne odnose i tako je povredio da ona više nije mogla rađati.

Željko Fajfrić, Sveta loza Stefana Nemanje

note: po Fajfriću, Orbinov izvor je neki vizantijski istoričar koji je hejtao Milutina, tako da podatak ipak treba uzeti sa rezervom...
Dejan Tiago Stanković Dejan Tiago Stanković 11:59 27.03.2009

volim price s Happy endom

попадија (оправдано) страдаше а кравe своју колегиницу попову изабраницу од тог дана ословљаваше са "госпођо попадијо" и она уживаше голем углед и веома буран сексуални живот с свептеником удовцем. порода, нажалост, не узимадоше, због генетске инкомпатибилности. или се може бити родио мали кентаур?
NNN NNN 23:56 29.03.2009

Re: volim price s Happy endom


Dejan Tiago Stanković
порода, нажалост, не узимадоше, због генетске инкомпатибилности. или се може бити родио мали кентаур?

Šalu na stranu, tekst je zaista odličan. Ljudi u Srbiji vole da misle da poznaju nacionalnu istoriju, a posebno srednjevekovnu što se uglavnom svodi na Sv. Savu- viljušku - Dušana - Kosovo - prokletu Jerinu... Kod nas je veoma malo (ili nimalo) istoričara koji se bave istorijom privatnog (mada ima Clio izdato nešto na tu temu) ili pojedinim segmentima društvenog života u Srbiji.
BFN
alexlambros alexlambros 12:05 27.03.2009

ђе ме

нађе с темом ... црква, секс ... дивно, купујем ....
Radovan Nastić Radovan Nastić 12:17 27.03.2009

pozdrav

i preporuka.

p.s. samo to sto se deklarise kao feministkinja je kretenizam, ali ok, slobodno drustvo. Da ne citiram sjajnog Jovu Tosevskog na istu temu.
Vlada T Vlada T 12:44 27.03.2009

Re: pozdrav

Radovan Nastić
i preporuka.p.s. samo to sto se deklarise kao feministkinja je kretenizam, ali ok, slobodno drustvo. Da ne citiram sjajnog Jovu Tosevskog na istu temu.


Za mene je kretenizam staviti reči "sjajan" i "Jova Toševski" u istu rečenicu, a da ona ne sadrži negaciju. No, slobodno društvo.
angie01 angie01 12:53 27.03.2009

Re: pozdrav

Za mene je kretenizam staviti reči "sjajan" i "Jova Toševski" u istu rečenicu, a da ona ne sadrži negaciju. No, slobodno društvo.


htedoh reci, al se uzdrzah, da ne bude opet pogreshno shvaceno, al ajd sad mogu da se nadovezem na vas- kao tampon zonu.:)))
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:18 27.03.2009

Re: pozdrav

Eh moj Vlado, da su nam svi navijači Rada ovako prosvećeni, gde bi nam bio kraj... Stoga, ja Nastiću opraštam sve, pa i neoprostivo, a to neoprostivo je svakako Jova Toševski...:)

P.S. Nego Nastiću nešto sam razmišljao... Počeli u Engleskoj fudbalski klubovi da dobijaju navijačka gej udruženja... Kada misliš da će nešto slično da se desi tvom klubu, kada će Srbi i po ovom pitanju da se prave Englezima?
Radovan Nastić Radovan Nastić 14:05 27.03.2009

Re: pozdrav

Ih bre Maljkovicu, sto je smešno kada se ovi miševi i mišice prime na svako moju reč... Mojne se tako brzo primate...polako...
Posebno mi je angie draga, baš me gotivi...
A tek koliko bi Jovi bilo drago što znaju za njega....

Maljkovicu, ako me ozbiljno pitaš - to što neko osniva gej navijačka udruženja u Engleskoj je marketinški potez. Možeš li ih zamisliti na tribini ? Šta, imaće grb kluba na duginim bojama ?? Ne idu babe i žabe. I dalje će ostati sve po starom dok fudbal bude postojao... Druže, prvi fudbaler na Ostrvu - mada ne volim engleski fudbal, dosadan je - koji se bude autovao, biće ignorisan od strane navijača. A uostalom zašto bi to radili - koga briga šta ko radi na gajbi i po klubovima, daj ti od sebe 101 % na terenu, ostalo navijače ne zanima.

Ako se zezaš - odgovor je isti


angie01 angie01 14:12 27.03.2009

Re: pozdrav

Posebno mi je angie draga, baš me gotivi...


ja se bash uplashila, da tako ne protumachish, pa se nadovezala na v,...chisto da ima tampon zona.


Ih bre Maljkovicu, sto je smešno kada se ovi miševi i mišice prime na svako moju reč


a ne laskaj sebi generalno- toshevski je ipak, mnooooogoooo znimljiviji!
Radovan Nastić Radovan Nastić 14:32 27.03.2009

Re: pozdrav

Ma Angie draga, ne bih te ni primetio pored Maljkovića da nemaš potrebu da me i ovako nezanimljivog uzimaš u usta - da smo nas troje poslednji ljudi na planeti, Maljkovića bih za ruku pa u svetliju budućnost - ali ne bi ispao peder, poslao bih ti razglednicu...

Više ti ne repliciram, ovde sam zbog Dušana, ljubav je slepa, jbg.
angie01 angie01 14:40 27.03.2009

Re: pozdrav

da nemaš potrebu da me i ovako nezanimljivog uzimaš u usta


there, there,

kolko brojim, ja tebe nisam ni jednom,a ti mene eno pomenu par puta:)))

(ps- a razumem tvoje porive, dontvoriendrileks-evo i zakon izglasan!)

Dušan Maljković Dušan Maljković 14:43 27.03.2009

Re: pozdrav

Više ti ne repliciram, ovde sam zbog Dušana, ljubav je slepa, jbg.


Au Nastiću sad će gej "drugarice" od ljubomore živog da me rastrgnu, kao besni psi džigericu... Pa zar ne znaš da je jedini veći "trofej" u gej svetu od fudbalera -- NAVIJAČ?
vracarac92 vracarac92 14:43 27.03.2009

Re: pozdrav

evo i zakon izglasan

dakle ipak nismo klerikalna drzava.
Vlada T Vlada T 15:13 27.03.2009

Re: pozdrav

Navijači, a da.

Nego, ima jedan potpuno gender-bender-trans-queer vic o navijačima:

Kako se zove navijač Partizana koji dodje na severnu tribinu? SEVERINA! ...
Radovan Nastić Radovan Nastić 17:28 27.03.2009

Re: pozdrav

Angie, pominjanje imena je stvar kucnog vaspitanja, za razliku od znas na koga mislim ha ha foliranja...

To da ti je Jovo zanimljiviji je i normalno, generacija ste.

Sto se zakona tice, pa sjajno sto je izglasan - sada i mi Srbi mozemo da tuzimo kada nas drugi maltretiraju u rodjenoj drzavi... a maltretirani smo stalno.

Slobodno finisiraj Angie, ne zelim da trolujem dalje.

E, Maljkovicu, slobodno udaraj ceznju drugaricama, neka crknu od muke !!!
angie01 angie01 18:56 27.03.2009

Re: pozdrav

Slobodno finisiraj Angie, ne zelim da trolujem dalje.


to reche i malo pre!:))

ma super si ti simpa,..ja ne pomenuh ime, jer nije nishta ni imalo veze sa tobom, al tebi ni to nije bilo dovoljno da uskochish.

o vaspitanju ima raznih tragova ovde- pa da ne heklam tu temu.

to za generaciju- mogu samo da kazem, da taj pojam moze biti upotrebljen sa dodatkom- jaz,...gospodina i mene "spaja" generacijski jaz, pa si dopola u pravu- pa toliko i zadovoljstva u tvojoj nameri.

a nemam ideju ni za finish, kako reche,...nishta protiv tebe nemam, ne secam ni da smo se ikada sreli, pre nego si me neshto ruzno prozvao i krenu da slazesh te klinachke replike,..mozda je to nekom i zanimljivo, stvarno ne znam, al u njima ne nalazim ni malo inventivnosti, sem shto zvuchi, kao u dvorishtu osnovne shkole,...ti si debela, ne, ne ti si debela,..ha, ha , ha,...:((((, pa sad ako je to tvoj odgovor shto se ne slazesh s nechim shto kazem-dobro, to si ti,...sa moje je josh uvek sve kao shto je i bilo.

ustvari, evo za finish,

pozzzz
49 41 49 41 13:16 27.03.2009

Tada nisu postojala bracna savetovalista?

. i fudbal se nije igrao.

Dosli Mujo i Fata na bracno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli vise ko prije, ne gotivi je, raspricala se naveliko.
Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, pocne da je hvata I gnjeci na razlicitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muji i kaze:
" Vidis, ovo njoj treba bar tri puta sedmicno".
Kaze Mujo:
" Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom al´, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima."
dragoljub92 dragoljub92 13:19 27.03.2009

moram

Kako voditi ljubav sa srednjovekovnim pravoslavnim Slovenom?čemu
Najlepše preporuke za Iv Levin i Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slovena od X do XVIII veka, studiju koja se, nakon 17 godina od nastanka, pojavila i u srpskom izdanju.

slažem se
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:26 27.03.2009

Re: moram

Evo čemu: hteo sam provokativni naslov, ali ne "bezveze" -- on je parafraza sjajne knjige "Kako voditi ljubav sa crncem". Uvek ja imam opravdanje, ne sumnjajte! :)
Hansel Hansel 13:29 27.03.2009

Nije incest

Srpski kralj Milutin, čiji su brojni brakovi povredili svaki kanon, takođe je počinio incest. Njegov brak sa mađarskom princezom Jelisavetom direktno je prekršio zakon koji je zabranjivao dvojici braće da se ožene dvema sestrama.
Bilo bi lepo da neko kaže koji je to zakon bio, ali de facto ovde nije reč o incestu, jer se ne radi o braku među krvnim srodnicima, čak se ne radi ni o "trećem kolenu" ili kako se to već danas definiše. To, naravno, ne znači da se živelo "čedno".

Inače, "zanimljiva" je ta "distinkcija" između reči "tolerantno" i "umereno", odnosno njihovih gradacija...
doriangrey87 doriangrey87 15:08 27.03.2009

Mene zanima...

... gde da nadjem prirucnik za vodjenje ljubavi sa srednjevekovnom pravoslavnom Slovenkom?
mariopan mariopan 15:29 27.03.2009

Re: Mene zanima...

doriangrey87
... gde da nadjem prirucnik za vodjenje ljubavi sa srednjevekovnom pravoslavnom Slovenkom?

I ja se pitam , misla sam da ce nam ovde dati uputstva

Svideo mi se onaj deo koji kaze da je za slobodno vodjenje ljubavi pravoslavcima ostajalo samo 44 dana godisnje, i niko da kaze kako smo srecni sto smo preziveli, sto su nam preci tih dana bili tako vredni inace......

Odlican tekst
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:36 27.03.2009

Zanimljivo

Smatram da je u pitanju zanimljiv istraživački poduhvat, ali se ne bih složio da se radi o "fascinantnoj studiji", kako Maljković tvrdi.

Video sam jedno mišljenje na knjigu objavljenu u SAD, sa kojim se u priličnoj meri slažem pa ga prenosim ovde:

Lots of Good Information; Some Unsubstantiated Speculation, July 25, 2005
By JustinK (PA)
Everything that Eve Levin says in this book may be true. It ‘may’ all be true: but she certainly doesn't establish all of her premises persuasively. Sometimes, she doesn't even try to (I can only assume that she thinks that the evidence speaks for itself). Obviously, if you disagree with someone's premises, you are going to question their conclusions. Thus, while Eve Levin gives mountains of good information in this book, the reader is left having doubts as to whether her conclusions are correct. Three of the premises that particularly bugged me:
1. Levin constantly states that the Slavs considered sex and even sexual thoughts to be evil in and of themselves, and to be due to Satanic (or demonic) influence. As an Orthodox Christian who has read a number of books on the subject from various perspectives (secular, Catholic, Orthodox), I have never once came upon this type of claim. The Church Fathers normally considered the most strict on sexual matters (Bl. Augustine, St. Gregory the Diagolist, etc.) certainly never went so far as to say that sex was in itself evil. At most, they said that sex was a minor sin.
Eastern Fathers, for the most part, were not even as strict as this (this can be verified on any number of sexual issues, from priestly celibacy to the importance of condemning contraception in canonical literature). While the west followed, to a large extent, Augustine's views on sexuality, the East followed, to a large extent, the more "moderate" St. John Chrysostom, who spoke approvingly of sex being pleasurable, sexual attraction being natural, etc. (David Ford's book on St. John Chrysostom provides a good examination of these issues). And, Levin herself says that St. John was the most popular preacher/homilist among the Slavs. So where does the idea that sexuality was inherently evil come from? ‘Maybe’ it's true, but if it is, it would have to have been within the scope of her study (after the year 900, about sexuality, etc.), so why no evidence?
2. The second premise that Levin works from is that all (or most) of the sexual beliefs that the Slavs had were built around protecting the good of society, even if to the detriment of the good of the individual. Again, this may very well be true, but no evidence is given in a systematic fashion to demonstrate this. This is an important point because it could greatly effect how a modern Orthodox reader would view the information found, and also effect how applicable the information is to our own present-day context.
3. the third premise that bugged me was her statement that "modern Western society has accepted as axiomatic the propsition that sexuality is innate. The medieval Orthodox Slavs rejected this view." (p. 13) Ok, so maybe they did. What evidence is there for this? The only evidence we are given are the canons and literature quoted later on other topics. In other words, no direct attempt is made to demonstrate the premise. But how can we believe that the premise is correct, solely by her reading the premise into various canons and penitential literature and then basing conclusions on that information? How do we know whether it is eisegesis or exegesis? We don't.
Now, with these exceptions, I thought the book was good. I felt like Levin was a bit condescending (or patronizing) at times, though for the most part I found her to be suprisingly willing to look for answers that could explain what she was discussing. It would have been easy to just give a straight exposition of the subject, and leave it at that. But Levin (with the 3 above exceptions) seemed willing to do deeper. Left simply as black and white, many of the Slavic practices (e.g., having a raped girl marry her rapist) would come off as hideous and profoundly sick to modern ears (though fwiw, the Mosaic law enforced the same practice of a young girl marrying the man who raped her--Deut. 22:28-29). But Levin attempts to give information that helps to put the practices into their proper historical context.
And an extra star can be given here just for the sheer amount of information that Levin gives. I estimated that the book comes in at somewhere over a hundred thousand words, and it's an information-packed hundred thousand at that. Some more information on certain points would have been nice, but in the end she provides more information than you could possibly handle at one time (or with one read). It was also very interesting to read about how Orthodox Christians of the past treated issues like menstrual periods, nocturnal emissions, abstaining from sex before receiving the eucharist, etc. Obviously this is not information that is easy to find, but it is interesting reading (if you find such historical things interesting)….

49 41 49 41 15:38 27.03.2009

Vazan je bio Pedigre

ocu, reci RESMEY (CV)
Resimay

To hoom it mae cunsern,

I waunt to apply for the job what I saw in the paper.

I can Type realee quik wit one finggar and do sum a counting..

I think I am good on the phone and I no I am a pepole person, Pepole really seam to respond

to me well. Certain women and all the menn.

I no my spelling is not to good but fi nd that I Offen can get a job thru my persinalety.

My salerery is open so we can discus wat you want to pay me and wat you think that I am werth,

I can start emeditely. Thank you in advanse fore yore anser.

hopifuly Yore best aplicant so farr.

Sinseerly,

Lotty

PS : Because my resimay is a bit short - below is a pickture of me.

Employer's response:

Dear Lotty ,

It's OK honey, we've got spell checker.

See you Monday.
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:56 27.03.2009

Zanimljivo (II)

Zanimljiv je intervju autorke povodom srpskog izdanja.
Slažem se sa ovim njenim zapažanjem:
Pravoslavni Sloveni su, uopšteno, više naglašavali pokajanje nego kažnjavanje.

Medjutim, samo njeno objašnjenje da je ona feministkinja i da je njen prilaz materiji koju je obradila umnogome obeležen tom činjenicom, ne ide joj u prilog.

Tim povodom, pada mi na pamet da je jedna dobra spisateljica i vrlo liberalna žena, Margerita Jursenar (Marguerite Yourcenar) imala nepovoljno mišljenje o feministkinjama: "Ja sam protiv partikularizma države, religije, vrste. Ne računajte na mene ni kad je reč o polnom partikularizmu (kao što je feminizam). Mislim da svaka "dobra žena" vredi koliko i dobar čovek; da inteligentna žena vredi koliko i inteligentan muškarac. To je jednostavna istina... Ako se treba boriti da žene, za iste zasluge, budu jednako plaćene kao i muškarci učestvovaću u toj borbi; ako treba braniti njihovu slobodu da koriste kontraceptivna sredstva, aktivno podržavam organizacije te vrste; ako je reč čak i o abortusu, u slučaju da dotična žena ili muškarac nisu mogli, ili nisu znali da na vreme preduzmu mere zaštite, ja sam za abortus, i član sam jednog broja društava koja pomažu ženama u takvim slučajevima, iako abortus za mene lično uvek predstavlja težak čin.... S druge strane, imam vrlo ozbiljne primedbe na feminizam, takav kakav nam se danas predstavlja. On je najčešće agresivan, a agresijom se ništa trajno ne postiže. A zatim, on je, što će izgledati paradoksalno, konformistički sa stanovišta drštvenog utemeljenja, u smislu kao da žena teži slobodi i sreći birokrate, koji svakog jutra odlazi s tačnom u rukama, ili radnika koji kreće u fabriku.... Čudi me da feministkinje prihvataju puk žena-objekta. Takodje me čudi što se i dalje kao rulja prepuštaju modi, kao da je moda isto što i otmenost, i da milioni njih, potpuno nesvesno, prihvataju mučenje svih tih životinja da bi se na njima testirali kozmetički preparati, ukoliko ne završavaju u zamkama ili budu ubijene na ledu, da bi istim ženama obezbedile krzneni ukras... Postoje specifične "ženske" vrline koje feministkinje "preziru", što uostalom ne znači da su one ikad bile povlastice svih žena: blagost, dobrota, nežnost, delikatnost, vrline toliko važne da bi jedan muškarac koji ne bi imao makar jedan mali deo njih, bio neotesanko a ne muškarac. Postoje i tzv. "muške" vrline, što ne znači da ih svi muškarci poseduju: hrabrost, istrajnost, fizička snaga, samokotrola, a žena koja ih ne poseduje makar malo, nije ništa drugo do krpa, da ne kažem dronjak. Volela bih da te dodatne vrline služe na dobrobit svih. Medjutim, žalostno bi bilo ukinuti razlike koje postoje medju polovima, ma koliko društvene i psihološke razlike mogu biti promenljive i nestalne, kao i sve što u naše vreme gura ljudski rod u sumornu jednoličnost"....
Filip2412 Filip2412 16:10 27.03.2009

Re: Zanimljivo (II)

Vladimire Petrovicu dopalo mi se ovo pa rekoh da citiram...
Postoje specifične "ženske" vrline koje feministkinje "preziru", što uostalom ne znači da su one ikad bile povlastice svih žena: blagost, dobrota, nežnost, delikatnost, vrline toliko važne da bi jedan muškarac koji ne bi imao makar jedan mali deo njih, bio neotesanko a ne muškarac. Postoje i tzv. "muške" vrline, što ne znači da ih svi muškarci poseduju: hrabrost, istrajnost, fizička snaga, samokotrola, a žena koja ih ne poseduje makar malo, nije ništa drugo do krpa, da ne kažem dronjak.


Maljkovicu interesantna tema medjutim na osnovu intervjua nisam bas zainteresovan :) mislim... ocekivao sam pikanterije neke ali neupucenom citaocu poput mene cini se da je voditi ljubav sa pravoslavnim Slovenima pre svega dosadno. Mozda je spisateljica napravlila fantastican istrazivacki rad ali jednostavno nije bilo Bog zna sta zanimljivo tu da se iskopa?

Preporuka tebi za post.
49 41 49 41 16:46 27.03.2009

Mestrovic

Odete do Kalemegdana, zatim; Groba neznanog junaka, pa mosta Chicaga u samom centru, pa onda da ne nabrajam; mnoge svetske prestonice.

Clanak iz 1911. pre balkanskih krvoprolica 1912.
O jednom LAUREATU, Slovenstva, Jugoslovenstva,... Humaniste, ..., Antipoliticara,...,


Umjetnički ateljei

Ivan Meštrović i Vidovdanski Hram
"L'Italie", Rim 28.lipanj 1913.
"Vedova" / "Udovica" 1907

Već sama činjenica da nas je Rimska izložba iz 1911. godine upoznala s imenom i djelima Ivana Meštrovića veliko je dostignuće. Svi oni koji će pristupiti srpskom paviljonu bez kataloga i prethodnih uputa, s radošću će otkriti snažnu osobnost umjetnika. Fragmenti dekoracije Vidovdanskog hrama istovremeno ukazuju na kiparovu Vidovdanskog hrama istovremeno ukazuju na kiparovu odluku da realizira nešto veliko i njegovu želju da stvori nacionalno djelo. Nikada nije postojao ljepši primjer čudnovate snage genija, koja nosi čovjeka iz sjene prema punoj svjetlosti, sve do pojave Meštrovića. Sin naroda, za vrijeme čitave mladosti ostao je u neprekidnom dodiru s prirodom.
Na poljima rodne Dalmacije bio je mali seljak koji je vrškom noža urezivao poljske kućice s instinktom primitivnog bića.

Kako se uspio uzdići do svijesti jedne tako duboke i mnogostrane umjetnosti? Prije svega zahvaljujući meditaciji nad samim sobom, a potom razmišljajući o vlastitoj rasi. Iz mračne mase srpskog naroda uzdigao se jedan umjetnik; no, on ne koristi svoj talent za vlastite potrebe. Posvećuje svoju umjetnost narodu iz kojeg potječe, s kojim je povezan tisućama spona koje sačinjavaju etničko jedinstvo. On slavi svoju rasu čiju povijest poznaje kroz usmenu predaju narodnih pjesama i legendi koje postaju epopeje, te svjestan da njegovoj rasi i narodu nedostaje uporište kojemu bi mogli posvetiti zajednička sjećanja i želje, Meštrović započinje s izgradnjom hrama kojega nemaju.

Ova velika ideja rodila se u jednom mladiću tek nešto starijem od dvadeset godina, koji ju je smjelo zastupao, stvarajući od nje pobjednika. U srpskom paviljonu 1911. godine bili su prikazani brojni fragmenti Vidovdanskog hrama, ali nije bilo moguċe predstaviti čitavu građevinu. Trebalo je izgraditi model spomenika. Ivan Meštrović ga je realizirao i nedavno ga je izložio u svom ateljeu u Via Flaminiji.

Model pokazuje ovog kipara kao vrsnog arhitekta, te zadivljuje svojom masivnošću, harmonijom proporcija, te neuobičajenošću te harmonije. Različiti stilovi se stapaju bez sraza. Jedna elegantna umjetnost, na trenutke barbarski gruba, jedina je mogla udružiti u tom jedinstvu različite djelove hrama: trijemovi sa zdepastim stupovima osvijetljeni kružnim mramornim vijencima, jedna kupola čija je oblina raščlanjena na razlomljene linije, veliki prolaz koji vodi u središte hrama zakriljen velikim karijatidama, vrata koje čuvaju krilate sfinge.Zamislite tu veliku kolosalnu masu granita i mramora na vrhu brda koja dominira kosovskim poljem koju pak nadvisuje jedna kula viša za sto metara. Vidikovac. S bilo koje strane se približili, pogled obuhvaća cjelinu.Tako, na uzvisini, jedan narod , u isto vrijeme mlad, a tako star, zahvaljujući jednom od svojih sinova prosvijetljen genijem, pričat će sa dušama svojih mrtvih zazivajući pobjednički sjaj budućnosti. Ovo će biti životno djelo Ivana Meštrovića. Imao je, između ostalog, i sreću da se pojavio u povoljnom razdoblju borbe i oduševljenja, u kojem je ideja o nacionalnosti postala još snažnijom nakon srpskih pobjeda nad baštinjenim neprijateljima, Turcima.
Nema ljepše pjesme od ovog umjetničkog djela u kojem jedan čovjek koristi sve svoje snage da bi slavio tradiciju. Nema divnije ideje od želje da se prikaže na taj način, jedinstvo jedne rase, snaga jednog naroda u teškoćama i sreći.

Ivan Meštroviċ je stvaratelj tog djela. Neka zamišljena svjetlost sjaji u njegovom pogledu, dok njegova skromnost jedva prikriva stvaralačku snagu. Malo priča. Radi. On predstavlja živu snagu. Čitav povijesni i legendarni ciklus njegove domovine postaje za njega sveukupna stvarnost. Lica njegovih junaka i junakinja vrište od bola, a očajničko odricanje njihovih mišiċa izražava beskrajnu patnju; no Meštroviċ je kadar i surovo očvrsnuti njihove profile, zgrčiti njihove čeljusti, izdubiti njihove obraze, istaknuti ispupčenja na njihovim čelima kada postaju grabljivci i osvetnici, podići kolosalnog, monstruoznog junaka Marka, nagog na ratnom konju, kraljevića Marka, istinskog simbola srpskog naroda.

Pojedini Meštrovićevi nagi kipovi dostižu savršenstvo najljepših grčkih spomenika i ako usporedimo jednu od njegovih «Udovica» sa Venerom iz Siracusea jasno se vidi da se Meštrovićeva umjetnost višestruko nadovezuje na klasičnu umjetnost iako na prvi pogled izgleda daleka od nje.

Blizu modela hrama, u jednom kutu ateljea uzdiže se kariatida. Isklesana je u deblu orahovine za vrijeme Meštrovićeva boravka na selu kod roditelja. Odiše zdravom snagom jednostavnih i golih stvari. I kada zamišljam Ivana Meštrovića, vidim ga kako oblikuje sigurnim dlijetom na golom trupcu povijesti, skupine i niske reljefe Vidovdanskog hrama, sa onom mirnom sigurnošću, s kojom je na tlu rodne kuće oslobađao iz bezoblične šume, sliku snage i mirnoće.

R. De Nolva

Prevela sa francuskog: Gorjana Krstulović


P.S.
Izanalizirajte mu sve, skulpture, spomenike u svakom je ostavio simbol i poruku za generacije-sirom sveta pa i nama.
Ucinio sam to davno!
velimir_miloduh velimir_miloduh 22:35 27.03.2009

hvala

na ovoj temi, baš bih voleo da pronađem vremena da se malo informišem o seksualnim običajima i praksama kod Bugara
Черевићан Черевићан 23:58 27.03.2009

кацмо већ кодпрца

у времена ова која надахнути састав г Maljković -а помиње, у енглеској, прочитах, могли су се упражњавати сексуални односи, мис'им они са циљем продужења врсте, само уз дозволу Kраља ( a што, ofskroz , није важило за чланове краљевске породице).
елем,
ко је хтео дете, након поднесеног захтева за ауторизацију, морао је окачити на врата куће своје плочицу на којој је писало Fornication Under Consent of the King , краће , F.U.C.K. одакле потиче модерни израз на енглеском за ту смешну телесну радњу, упс.
jackalope jackalope 22:38 28.03.2009

Re: кацмо већ кодпрца

Naravno, ovo je samo urbana legenda.

http://www.snopes.com/language/acronyms/fuck.asp
pape92 pape92 01:17 28.03.2009

Romantičari sa Karaburme

Pravoslavni Sloveni pripadaju zapadnoj civilizaciji, ali jedna od vaših najprovokativnijih teza jeste da slovenska pravoslavna društva ne poznaju koncept „romantične ljubavi" koji se začeo u zapadnoj Evropi u srednjem veku.


Ovo je tipična "CNN" teza. Sve konstatacije su u njoj tačne, ali navodi na zaključak koji je pogrešan, a to je da su Sloveni bili mimo sveta kad je u pitanju tzv romantična ljubav. Taj pojam, takoreći moda, širila se onoliko brzo koliko se brzo širio francuski uticaj. Britanci su ga isprva prezirali, ali je dominacijom Normana nakon dolaska Viljema Osvajača ta nova stvar počela da se (lagano) širi ostrvom. I tako dalje, daleko od toga da se kao vatra proširila Evropom, zaobilazeči isključivo Slovene. Najzad je, sa toliko i toliko zakašnjenja (ok, prošao u međuvremenu srednji vek, ni Nemci nisu bolji) nepovratno stigla i do Slovena. Pri tom se ne sme zaboraviti da su neki Sloveni bili pod Turcima određeno vreme, što je dodatno otežalo zauzimanje romatnične pozicije glede ljubavnih sadržaja; najzad, to je ionako uvek i svuda bila privilegija plemstva.
mitar.popovic mitar.popovic 05:37 29.03.2009

bas originalno


Dakle, autorka izvodi zakljucke o tome kako je voditi ljubav sa srednjovekovnim slovenom pozivajuci se na slucaj nekog svestenika koji je sodomisao kravu - slucaj dovoljno bizaran da bi bio i zabelezen. To bi, po mom misljenju, bilo slicno kad bi neko 1000 godina od danas napiso knjigu o tome "kako je bilo voditi ljubav u Americi 21. veka", i u toj knjizi bazirao zakljucke na cinjenici da se u 21. veku u Americi gledaju pornografski snimci u kojima dve devojke konzumiraju ljudsku "odbachinu". Mozda se i da nesto zakljuciti iz te cinjenice, ali svakako ne to da su takvi pirovi svakodnevni i normalni u toj Americi.

A tek crkveni stavovi prema seksu... Da li prosecni katolik danas deli misljenja katolicke crkve o seksu? Ne prihvatam argument da je u srednjem veku crkva bila mocnija nego danas (na primer, paganizam je u srednjem veku bio jak, pogotovu medju slavenima).
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:22 29.03.2009

Re: bas originalno

Ne. Slučaj sodomije krave ukazuje na neka religiozna verovanja i na to da je žena u stvari kriva jer nije sveštenika seksualno zadovoljila.

Jasno vam je da je to mali deo priče i da tu ima daleko više materijala, što je u ovom prikazu i opisano. Naravno, kako knjiga ima 400 strana, jasno je da je nemoguće sve adekvatno predstaviti, a ja sam se za potrebe bloga trudio da izvučem najzanimljivije delove. Činilo mi se da je i intervju veoma zanimljiv tj. da rasvetljava dosta toga implicitnog u studiji, pa sam i njega preneo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana