Kultura

Istočnjačke religije, čemu?

vladimir petrovic RSS / 08.04.2009. u 17:24

                                                  Vera je spoznanje o smislu ljudskog života po kome čovek ne uništava sebe, već živi. Vera je sila života. Ako čovek živi, onda je sigurno da on u nešto veruje. Kad ne bi verovao da za nešto treba živeti, ne bi živeo. Ako on ne vidi i ne shvata privid konačnog, on sigurno veruje u beskonačno. Ne može se živeti bez vere. Lav Tolstoj

Da ljudi nisu izmislili Boga ne bi bilo civilizacije. F. M. Dostojevski

                                                   Postojanje Boga se ne može dokazati logičkim putem. Ono se samo može priznati verom i meditacijom. S. Radakrišnan

Na Istoku često kažu: «Čovek u životu ionako ne može ništa svršiti do kraja». Sa tim rečima ja počinjem da pišem nekoliko postova na temu najvažnijih istočnjačkih religija (hinduizam, budizam, konfucijanstvo i taoizam). Tema je sama po sebi veoma obimna, ali ja ću pokušati da dosta reducirano iznesem ono što mi se čini važnim za osnovno shvatanje tih dalekih religijsko-filozofskih sistema.

Neki analitičari povesti s pravom ukazuju na postojanje koincidencije u vremenima pet izuzetnih velikana na Zemlji. Naime, pre oko 2.5oo godina, u rasponu nešto dužem od 500 godina, živeli su i delovali sledeći religijsko-filozofski prvaci:

- Buda (Ne čini zlo, čini dobro; to će tvoj duh učiniti bistrim i čistim)

- Hristos (Voli svog bližnjeg; oprosti neprijatelju; Bog će ti platiti)

- Konfucije (Reči treba da budu praćene akcijama, što vodi usaglašenju Neba i Zemlje)

- Lao-ce (Praktikuj tao da bi postao jedno s njim) i

- Sokrat (Upoznaj sebe).

Od petorice navedenih, trojica su sa Dalekog Istoka, odnosno iz Azije, i njihova učenja biće okosnica ovog pisanja o istočnjačkim religijama. 

Jesu li istočnjačke religije «nešto drugo»? Pogrešno bi bilo reći da jesu, baš kao što bi pogrešno bilo tvrditi da nisu. Sve velike religije, pored postojećih razlika, nesumnjivo imaju mnogo zajedničkog, mnogo više nego što to na prvi pogled izgleda.  

Istovremeno, podsećam da mi u velikoj većini pripadamo hrišćanstvu, zbog toga što smo ovde rodjeni, što smo se ovde učili životu, svesno i nesvesno, shodno bazičnim  hrišćanskim postulatima. To je umnogome učinilo da hrišćanstvo bude deo naše osnovne kulture. Ljudi na Istoku pripadaju drugim civilizacijama i mi moramo respektovati njihove religije i kulture, pa ponešto i učiti od njih, jer se od drugih uvek ima šta naučiti. Medjutim, moja namera nije da dajem elemente uporednog proučavanja religija, jer ja nisam ni prilježan duhovni tragač, ni čovek previše sklon bavljenju metafizičkim spekualcijama. Moja skromna namera jeste da prosto - informišem.

Nesporno je da ljudi na Zapadu malo poznaju religije Istoka. Do pre izvesnog vremeno to uglavnom nisu ni želeli, verujući, kao stari Rimljani, da su izvan limesa - varvari. Srećom, danas je medju učenima sve manje onih koji veruju, kao što negde pre  šezdesetak godina zapisa jedan engleski teolog »da je neprirodno na budizam ili hinduizam gledati drukčije nego kao na nešto što je od malog značaja za većinu ljudi na Zapadu». O gledanjima balkanskih teologa, koji su imali daleko manje (od Britanaca) veza sa Istokom, bolje je da i ne govorim. S druge strane, svakako je našoj današnjoj boljoj informisanosti umnogome doprinela velika informatičko-tehnološka razvijenost, čiji smo svedoci u poslednje vreme.   

Kažu da je danas Istok religiozniji od Zapada, a i čvršće vezan za tradiciju. Takodje, Istok je meditativniji. Pored toga, narodi Istoka gledaju probleme čovekove sudbine kroz prilično drukčiju prizmu od naše, te su njihova shvatanja čovekovog bivstvovanja umnogome drukčija od naših.

Moja namera nije ni da uporedjujem Istok sa Zapadom, iako je to teško izbeći. Nastojaću da se držim jednostavne postavke «Istok je Istok, Zapad je Zapad». Naime, blisko mi je mišljenje R. Kiplinga da se Istok i Zapad nikada neće sresti, mada se od njegovog vremena mnogo toga promenilo. Skoro da sam spreman da poverujem da i ne treba da se sretnu. Neka cveta hiljadu cvetova.  

Andre Malro (Malraux) je jednom rekao «da će XXI vek biti religiozan, kao reakcija na agnosticizme i ateizme XX veka». Iako se mnogi neće složiti da će ateizam biti tako lako odbacivan u ovom veku, pokazaće se, veruju mnogi, da počinjemo da živimo u nekom «postateističkom vremenu». Na planetarnom nivou pridavaćemo više značaja problemima kojima se religije bave, što znači nama samima, jer je pitanje spasenja čoveka glavna odrednica svih religija. To će voditi našem boljem samopoznavanju, a nema važnijeg zadatka za čoveka nego da, sokratovski rečeno, spozna samoga sebe. To je osnovno polazište svega.

Kaže se da čovek procesom upoznavanja Boga ili bogova upoznaje samog sebe. Naravno, može se reći i obratno. S tim u vezi, ukazujem da je još Sv. Avgustin, jedan od najlepših svetačkih likova celokupnog hrišćanstva, govorio u svom obraćanju Bogu: «Ako upoznam sebe, upoznaću tebe» (Noverium me, noverium te).

Isidora Sekulić je rekla: «Religiozni ideal čoveka je u sledećem: popraviti život, očistiti dušu, spremiti se za smrt».

Generalno govoreći, sve religije sveta nastoje, dakle, da pomognu čoveku da se spase. Nude veru u spasenje, a mnogi učeni ljudi kažu da vera ma u koga ili ma u šta - pomaže. Neki smatraju da se život jednostavno ne bi mogao izdržati kada ne bi postojala vera. Stoga, ljudsko verovanje u natprirodne sile, kao i ljudsko osećanje da je nešto sveto, ima dugu istoriju. Smatra se da neuki ljudi greše što veruju da je svet koji vidimo sve što postoji. Bhagavad-Gita, jedna od prastarih hinduističkih knjiga, cenjena širom sveta kao mnogovažeći filozofsko-religijski traktat, kaže «da je opravdana vera i onih koji se mole drugim bogovima, duhovima predaka ili elementarnim silama, ako to čine - sa verom, jer Uzvišeni prihvata svaku formu koju molilac zamisli». Indijski filozof S. Radakrišnan je u pravu kada kaže da Bog pomaže onima koji, bez ikakve druge nade, padaju pred njegove noge. A ljudi se, neki češće neki redje, povremeno nalaze u beznadežnim situacijama? Zato se nada mnogih ljudi bazira na verovanju.

Postoji mišljenje da niko nije toliko tašt zbog svoje religije, kao onaj koji ne poznaje nijednu drugu. Upoznavanje sa istočnjačkim religijama, pa makar i na prilično površan način, doprineće boljem razumevanju naše sopstvene religije, kulture, ali i života uopšte.

Ne smatram da treba, pa ni da bi bilo lako, praktikovati neku od religija sa Istoka u našoj sredini, jer one su povezane sa institucijama kultura koje su nama strane, sa sistemima vrednovanja koji su nama daleki. Medjutim, nema sumnje da ima stvari koje, na naš način i u našim mogućnostima, mi možemo i treba da naučimo, ili da - odučimo.

Istočnjačke religije pokazuju, više nego neke druge religije, da je čovek deo prirode i da najbolje ispunjava sebe u skladu s prirodom, a ne u njenom potčinjavanju sebi. Smatram da je ovo jedna od bitnih odrednica u shvatanjima Istočnjaka uopšte.

Religije o kojima nešto više znamo, u prvom redu biblijske (hrišćanstvo, islam i judazam), a i mnoge druge, uče da treba voleti bližnje svoje, pa i neprijatelje. Medjutim, istovremeno, one nemaju mnogo razumevanja za nevernike, još manje za pagane koji se klanjaju idolima, jer su - isključive. One poručuju: «Nemaj drugog Boga, osim mene»! A svaka jeres, to naročito, smatra se velikim grehom, pa i kriminalnim činom. Ozbiljne knjige beleže, da podsetim, da su za vreme Inkvizicije u Španiji i drugde po Evropi, svakog dana gorele lomače «u slavu Božiju» i spaljivani su - jeretici (ne nevernici, dakle, već jeretici), ali i veštice. Takvi pristupi, u ime religije, naneli su mnogo zla i nesreća ljdima i čovečanstvu. Religije sa Istoka se, uglavnom, tako ne ponašaju - jeretici se ne kažnjavaju. One su, dakle, mnogo manje isključive od biblijskih, neke od njih tolerišu vernicima da se u isto vreme klanjaju i drugim bogovima, ako oni misle da je to dobro za njih. Tako, recimo, u Japanu imamo slučajeve da su ljudi istovremeno šintoisti i budisti, iako te dve vere nemaju ničeg zajedničkog.

Cilj najvažnijih filozofsko-religijskih sistema Istoka jeste oslobodjenje čoveka (mokša, nirvana) od «bolnosti egzistencije». Mudraci kažu da ono predstavlja «prevazilaženje sveopšte ljudske uslovljenosti u svemiru». Hinduistički teolozi smatraju da oslobodjena duša ponovo stiče svoju prividnu potpunost, od koje je odvlače greh i zabluda. Pesnici kažu da se oslobodjenim čovekom smatra onaj koji je «jednak u zadovoljstvu i bolu i nepomućen dobrim i zlim».

Učenja o oslobodjenju čoveka jesu prvenstveno filozofskog karaktera, mada su neminovno isprepletena s religioznim shvatanjima, pa je irelevantna dilema da li čine religiju ili filozofiju.

Meditacija u istočnjačkim religijama ima poseban značaj. Učeni ljudi izbegavaju da daju definiciju meditacije, premda neki kažu da je ona stotina puta vrednija od prostog intelektualnog razmišljanja. Prvenstveno omogućava čoveku da shvati šta nije dobro u njemu samome. Zapravo, cilj meditacije jeste zaustavljanje kolebanja svesti, što podrazumeva uklanjanje svake voljne aktivnosti, tako da se duh okreće ka unutrašnjosti, kako bi se došlo do bolje samospoznaje.

Na Istoku se život, izgleda, lakše prihvata takvim kakav jeste, ali i takvim kakav nije.

Antoni De Melo, koji je kao teolog-psihijatar veliki deo života proveo na Istoku, kaže: «Sve se menja u dobru za one koji vole Boga. Čovek iznenada shvati da je sve dobro, što god da mu se dogadja. To znači da smo se probudili i ne tražimo više da nam se dešavaju samo dobre stvari». Treba se, dakle, probuditi, to vodi oslobodjenju, jer samo budjenje predstavlja -  oslobodjenje. 

Na kraju, pada mi na pamet da je negde na kraju XIX veka, u predgovoru svog univerzitetskog udžbenika o Rimskom pravu, jedan francuski profesor bio ustvrdio «da je knjiga pisana za studente, pa naučnici nemaju u njoj šta da traže». Pošao je od pretpostavke da početnike, «koji se nalaze u predvorju nauke», ne treba opterećivati preteranim detaljima, već im dati samo ukratko izložene osnovne informacije. Tim principom ću se ja rukovoditi, pa ni ovde naučnici nemaju šta da traže. Pristup je, dakle, posve pučki - kako bi rekli Hrvati; nema velikih objašnjenja, ni preterano dubokih analiza, jer smatram, kao što neko reče, da «uistinu govoreći dubokih analiza i nema». Medjutim, ako bilo koju činjenicu od stvarnog značaja za istočnjačke religije pogrešno interpretiram, makoliko da ću izbegavati direktne interpretacije, nikome ne može biti žalije zbog toga nego meni samome. A manje važni propusti neka mi budu oprošteni od onih koji bolje poznaju materiju, a koji eventualno budu čitali ovo štivo. Naravno, neko mi može zameriti da o istočnjačkim religijama govorim s naivnošću i čednošću zapadnog čoveka, što me neće naljutiti.

S druge strane, makoliko ću se truditi da štivo koje sledi bude prikazano na što jednostavniji način, ne obećavam da će sve biti baš tako prosto i lako shvatljivo - jer u pitanju je izuzetno složena problematika. Sauve qui peut!.

Naravno, ozbiljna dilema o postojanju, odnosno nepostojanju Boga (što nije svrha ovog posta) može čoveka zaludeti, pa takvu besposlicu ne smemo sebi dozvoliti, he, he, he...

Završavajući ovaj post, želim da kažem i to da je moj lični odnos prema religijama pomalo na liniji odnosa ruskog pisca Aleksandra Genisa (živi u SAD), koji kaže: «Ja toliko poštujem svaku religiju da nijednoj ne verujem». Mislim, ne verujem - potpuno.

Sledi nastavak.

AtačmentiKomentari (265)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

margos margos 18:24 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Ninoslav Randjelovic
Kad ih vide. kaluđer im se pokloni i reče ''Nemam vas ja čemu naučiti, molite se kao i do sad.''
Bio je to Sv. Ignjatije Brjancaninov. Ali, dosta trola, sto bi se reklo na budisticko-pravoslavnom.

Da, ruska je priča, ali nisam znala ko je u pitanju. Hvala ti.


PS Kad dolaziš u BG? Ugovorila sam ti sastanak s maratoncem.:)
vishnja92 vishnja92 18:30 10.04.2009

Re: Исток - Запад


Oni koji se bave meditacijama ne poznaju Boga i zato nemaju poverenja u Njega

po-jma-ne-mas.
i opet: nema samo hriscanstvo tapiju na moral, veru, zivot, nedajbozecivilizacijuajosmanjepamet......

a ti ne volis tog svog Boga uopste.
nekako ti je sirot uskogrud, i ne znam.... ja mislim da se pravi on duboko stidi sad.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 18:36 10.04.2009

Re: Исток - Запад

PS Kad dolaziš u BG? Ugovorila sam ti sastanak s maratoncem.:)

Sledece nedelje !
Hvala !

mishab mishab 18:57 10.04.2009

Re: Исток - Запад

margos
želje velikog Ega

Upravo ti pokazujem da se hrišćanski bunim protiv nepravde i da ne dopuštam da me tlačiš i ne pitam se ko zna zašto je to dobro.


Ne buniš se (na hrišćanskj način), nego gunđaš (što je balkanski, a nije hrišćanski) i bežiš od problema (što je istočnjački). Borba protiv nepravde jeste kada se nepravda (zabluda) raskrinkava, a ti to ne radiš.

margos
Jes da mi je danas Veliki petak, i da ova priča s tobom podseća na muke brata Isusa, ali preveliko si iskušenje, priznajem.:))


Tebi nisam ja iskušenje, nego ti je iskušenje da počneš da misliš.

Hrišćani nemaju izgovor za nedostatak ljubavi, strpljenja ili mudrosti, jer je nemoguće da u nečijem srcu živi Bog, a da tim Božjim Duhom ne može da trpi kritiku, posebno ako smatra da je kritika lažna, jer svetlost se ne boji tame, već samo tama svetlosti. Onaj ko zida na pesku, njegova kuća će se srušiti kada naiđe oluja iskušenja, kaže Isus, i zatim nastavlja da ona kuća koja je sazdana na Steni, da će u iskušenju opstati. A tebi je iskušenje kada treba svoja uverenja pred svojom savešću da odbraniš od kritike. Kako to ne možeš, ti padaš u krizu, i svoje bežanje od suočavanja sa istinom, ti nazivaš borbom protiv nepravde.

Ti kažeš da je ja "tlačim".

Čime te tlačim?

Time što sam objasnio kako prava ljubav nije isto što i sebični sentiment, pa si se ti u tome očigledno prepoznala tamo gde ti nije bilo prijatno da se prepoznaš. Dakle, ja te tlačim kao onaj što je u vreme komunuzma završio u zatvoru jer je navodno tlačio komuniste time što je napisao "dole lopovi". Oni koji su lopovi su se sami prepoznali u njegovim rečima, kao što si se ti prepoznala u mojim objašnjenima iskušenja istoka. Dakle, ne tlačim te ja, nego tvoja sopstvena nečista savest i razum sa kojima si u sukobu.

Ovo je na tu temu pisao jedan protestantski pisac pre vise od jednog veka:

"Svet ljubi greh, a mrzi pravdu i to je bio uzrok neprijateljstva prema Isusu. Svi koji odbijaju Njegovu beskrajnu ljubav dolaze do zaključka da je hrišćanstvo činilac koji remeti njihov mir. Hristova svetlost razgoni tamu koja prikriva njihove grehe i neophodnost reforme postaje očigledna. Dok oni koji se potčine uticaju Svetoga Duha počinju da ratuju sami sa sobom, dotle oni koji se drže greha ustaju protiv istine i njenih predstavnika. Tako se stvara razdor, pa Hristovi sledbenici bivaju optuživani kao takvi koji unose nemir među ljude. (EGV DA)

A ovo je pisao Lav Tolstoj:

“Mislim da su mnogi ljudi to iskusili. Svom svojom dušom želeo sam da budem dobar; ali sam bio mlad, imao sam svojih strasti, a bio sam sam, potpuno sam kada sam tražio dobro. Svaki put kada sam pokušavao da iskažem ono što je izražavalo moje najiskrenije želje - to da hoću da budem dobar moralno - nailazio sam na prezir i podsmeh; a kad sam se odavao prljavim strastima, hvalili su me i podsticali. ... Ne mogu a da se tih godina ne setim bez užasa, mržnje i bola u srcu. Ubijao sam ljude u ratu, izazivao na dvoboje da bih ubio, gubio na kartama, ćerdao trud mužika, tukao ih, bludničio, varao. Laž, lopovluk, preljube svake vrste, pijančenje, nasilje, ubistvo ... Nije bilo prestupa koji nisam vršio i zbog svega toga su me moji vršnjaci hvalili, smatrali me i smatraju za vrlo moralnog čoveka. ...” (Lav Nikolajevič Tolstoj, Publicistički spisi, str. 55-56)
mishab mishab 19:01 10.04.2009

Re: Исток - Запад

vishnja92

Oni koji se bave meditacijama ne poznaju Boga i zato nemaju poverenja u Njega

po-jma-ne-mas.
i opet: nema samo hriscanstvo tapiju na moral, veru, zivot, nedajbozecivilizacijuajosmanjepamet......


Ti ne umeš da razgovaraš?

Ako umeš, hajde odgovori na jednostavno pitanje zašto bi čovek koji ima poverenja u Boga imao potrebe da meditira?

Ja tvrdim: Ne postoji razuman razlog za meditacijom ili ikakvim psihološkim pomagalom onome ko zaista veruje u Boga, već samo onaj ko u suštini nema zajednicu sa Bogom, ima potrebu da kod sebe imitira doživljaj da je sa Bogom, i zato nije zadovoljan jednostavnom verom i molitvom.

A ako ti tvrdiš da to nije tako, onda odgovori razumnim argumentima, pa ospori napisano.
margos margos 19:30 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Čuj, lako je tebi, uhvatio si zalet i svoju vožnju na leru nazivaš verom.
Pritom svako nerazumevanje i neprihvatanje ugrađuješ u svoje verovanje, kao oni manijaci koji misle ako su usamljeni u svom mišljenju da su onda sigurno u pravu.

Ako je postiranje tuđih misli automatski dokaz, pa su takvi kontraargumenti kakve ti tražiš - od mene ih nećeš dobiti. I divim se kolegama blogerima koji nisu ni pokušali da se uključe u priču - ja MISLILA da vredi. Zato si mi ti iskušenje a ne razmišljanje.

Stvarno mi nije jasno šta si želeo postići?mishab mishab 20:23 10.04.2009

Re: Исток - Запад

margos

Stvarno mi nije jasno šta si želeo postići?


Stvarno to nije jasno?

Hoćeš da ti onda još dublje objasnim na raznim primerima naroda istoka posledice istočnjačke infantilnosti?

Hoćeš da ti objasnim da postoji razlika izmedju promene osećanja (istočnjačka religija) i promene motiva (Biblija)?

Ne. Tebi je jasno, ali ne želiš da ti bude jasno.

Da ti zaista nije jasno, ne bi bila uznemirena, već bi bila rezervisana.Ali, ne brini, imaš slobodu volje da zatvoriš oči, zapušiš uši, još jedino kada bi uspela druge da nateraš da ne govore o ovome, onda bi mirno uživala u imaginarnom svetu svoje zablude. Istočnjačke despotije se time uvek i bave, da onoga ko kritikuju uvražene zablude pošalju u Sibir ili negde drugde gde neće niko moći da kvari njihove zablude.

To zaista nisi za Balkan, već za Istok.

Pogledaj kako sam realno opisao u svojoj knjizi takav mentalitet, kao da sam te poznavao onda kada sam pisao knjigu, ali poenta je što se svi ti elementi ličnosti javljaju zajedno u "paketu":

"Ovakva bojazan od kritike je temelj totalitarizma čoveka Istoka, jer da bi sačuvao svoj lažni mir, čovek Istoka traži u totalitarnom režimu ideološku i političku zaštitu. Ideološku (ili religioznu) traži radi svoje savesti, a političku radi svoje spoljne sigurnosti od onih koji bi mu izneli neželjeno raskrinkavanje njegove zablude. On svoju savest umiruje izgovorima koji ne mogu da izdrže kritiku zdravog razuma i zato ima potrebu da te izgovore uvije u formu onih ideoloških i kulturnih vrednosti koje je u njegovoj sredini bogohulno dovoditi u pitanje i preispitivati. Moćan politički autoritet treba da ga sačuva od "neprijatelja" koji racionalnim raskrinkavanjem njegove zablude kvare mir njegove uljuljkane savesti.

Zbog svoje sebične zavisnosti od osećanja, čovek Istoka nije spreman da se suoči sa nepravdom, da je nazove njenim pravim imenom i da joj se suprotstavi, već pod pritiskom nepravednog autoriteta pokazuje slabost izdajstva i kukavičluka."
Unfuckable Unfuckable 20:34 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Zbog svoje sebične zavisnosti od osećanja, čovek Istoka nije spreman da se suoči sa nepravdom, da je nazove njenim pravim imenom i da joj se suprotstavi, već pod pritiskom nepravednog autoriteta pokazuje slabost izdajstva i kukavičluka."

uuuu
ovo bih voleo da pojasniš, pliz
ps : meni su istočnjaci ok, mislim - bar uviđaju neki malecni problem u prenaseljenosti planete, pa se (bar koliko ja znam) ne bune protiv proklamovanih kontrola rađanja, hm malolije

ps : ovaj pdf je bio krajnje nepraktičan - sada će svi da te zivkaju pa da ti spuštaju slušalicu
margos margos 21:02 10.04.2009

Re: Исток - Запад

To zaista nisi za Balkan, već za Istok.

A jel ćeš da me proteraš?
Ili ćeš da me čeličiš da ne budem kukavica?
Ili da me skratiš za glavu zbog mogućeg izdajstva?

Priznajem, zanemim pred tvojim argumentima pa je dobro da mogu da kucam:)
Rip Kirbi Rip Kirbi 16:57 09.04.2009

Исток, само Исток

Још да додам:

Колевка великих монотеистичких религија (које ти називаш "библијским" - зашто?) - јудаизма, хришћанства и ислама - је Блиски Исток.

Дакле, СВЕ религије (велике религије) имају порекло на Истоку.

То, дакле, донекле релативизује ову поделу: Исток - Запад.

Дакле, само је СОКРАТ рођен на Западу.
Rip Kirbi Rip Kirbi 17:13 09.04.2009

Опет о Сократу

Још да поменем и ово:

Постоји једно радикално другачије тумачење улоге Сократа од овог (наивног) које сам ја изнео.
У мојем тумачењу, Сократ је сушти разум, од њега потиче европска, тј. западна филозофија, а потом и наука.По другом тумачењу, Сократ заправо само каже: "Спознај самога себе". А то је налог који важи и за срце и за ум, подједнако.

Присталице овог тумачења истичу следеће:
Сократ није марио за материјална добра,
показивао је презир према богатству и моћи,
није примао новац и поклоне,
носио је исту отрцану одећу и лети и зими, хранио се скромно, ходао бос,
имао је унутрашњи, божански глас, свог "демона", који га је одвраћао од лоших дела.

Помиње се и следећи случај: Сократ се у рану зору задубио у некакав проблем и остао непомичан на истом месту читав дан и ноћ, док га није решио.

Сократа је осудио демократски атински режим, због "непоштовања богова" и "кварења омладине" - на смрт. Мада је имао могућност да побегне из Атине и оде у "часно прогонство", Сократ је - јер "законе ваља поштовати" - изабрао смрт (сасвим незападњачки) и, у друштву својих верних ученика, испио отров од кукуте.На шта подсећа овај опис?
ivana23 ivana23 21:16 09.04.2009

Re: Опет о Сократу

Rip Kirbi Rip Kirbi 21:45 09.04.2009

Re: Опет о Сократу

Лепо.
А шта каже Јасперс?
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:01 10.04.2009

Re: Опет о Сократу

Ivana, hvala što si stavila naslovnicu ove Jaspersove knjige.
Nadam se da će poštovani Rip bar donekle shvatiti zašto sam ja pominjao Sokrata.
Rip Kirbi Rip Kirbi 17:23 09.04.2009

Мотив?

Уосталом, зашто си споменуо Сократа?
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:00 10.04.2009

Re: Мотив?

Rip Kirbi
Уосталом, зашто си споменуо Сократа?


Da li se još uvek pitaš, Rip Brother, zašto, pa zašto sam uključio Sokrata.
Zar ti ova (dobrotom Ivane) knjiga Karla Jaspersa ne pomaže da me shvatiš?
Jaspers je Sokrata stavio zajedno sa Budom, Konfucijem i Isusom (nedostaje samo Lao-ce, koga sam ja stavio).

Ako je Jaspers mogao, valjda sam mogao i ja, zar ne?
miloradkakmar miloradkakmar 00:31 10.04.2009

Delić nade


Svako ljudsko biće je verujuće. Pronalazeći u konkretnom ili apstraktnom deliće za koje se vezuje prikriva svoju nemoć i istovremeno ispunjava unutrašnjost mirom i uverenjem da posezanjem za tim delićem zaslužuje izbavljenje iz muka čiji je sam tvorac.
Težnja ka duhovnom skladu i čistoti primorava ljudsko biće da se u poptunosti razotkrije, da ogoli i ostruže svaku pomisao koja bi ga sputala da dođe do toga cilja. Da bi se doseglo željeno, verujuće je ukovirneo u religije, kanonizovano , na ovaj ili onaj način , da se njegova suština ne zagubi u trajanju.
Moje lično shvatanje je da se sve religije prožimaju, da čak imaju zajedničku polaznu tačku, da su se razvijale ljudskom slabošću i moći, da je plod opterećujuće i nedokučive podsvesti, jer otkud da se čovek na različitim tačkama zemaljske kugle iskazuje kroz religiju i ima potrebu za njome .
Domazet Domazet 02:30 10.04.2009

pretpostavljam da mislish na period ...

Neki analitičari povesti s pravom ukazuju na postojanje koincidencije u vremenima pet izuzetnih velikana na Zemlji. Naime, pre oko 2.5oo godina, u rasponu nešto dužem od 500 godina, živeli su i delovali sledeći religijsko-filozofski prvaci:
...koji Karl Jaspers naziva AxenZeit i koji se proteze otprilike od 800 do 200 godine pre nove ere. To je zaista veoma zanimljiv period (Mark Muesse ga smatra mozda i najzanimljivijim) u kome se pojavilo nekoliko 'svetskih' religija (Hinduizam, Budizam, mada Hindu vernici smatraju da je Budizam sastavni deo Hinduizma, Konfucijanstvo, Daoizam/Taoizam ) i nekoliko manjih ali veoma uticajnih religija (Zaratustrijanizam/Zoroastrizam, Dzainizam, i Judaizam u obliku institucionalizovane religije). U razmaku od nekoliko vekova ziveli su Zoroaster (ovo po predanju, neki istoricari smatraju da je osnivac Zoroastrizma ziveo nesto ranije, neki cak misle u 12 veku pre nove ere), rani Maharishii Hinduizma, Buda, Mahavira (osnivac, zapravo popularizator Dzainizma), Kung Fu Tse, Lao Tse i Zhuangzi (prvi, prema tradiciji, osnivach a drugi najznachajniji mislilac Daoizma), jevrjski proroci Isaija i Ezekiel i grcki filozofi. Isus ni hronoloshki a ni prema osnovnim preokupacijama svoje Vere ne spada u ovaj period. No to nije toliko bitno a bice prilike da se o tome popricha. Bitno je to da se u jednom relativnoi kratkom (i socioloshki veoma burnom) periodu pojavio broj mislilaca koji su imali veoma slicne intelektualne preokupacije i koji su ostavili neizbrisiv trag u intelektualnom razvoju chovechanstva...
mishab mishab 08:50 10.04.2009

Re: pretpostavljam da mislish na period ..

A šta je bilo pre svih ti danas tamo raširenih religija?

Zar nije postojao monoteizam blizak biblijskom, ali su ljudi zatim kreairali religiju onako kako ih uši svrbe, shodno svojoj kulturnoj i duhovnoj degradaciji?

Ovo je upravo iz tog monoteistickog perioda sačuvana molitva imperatora Shuna (2317-2208 BC):

“Long ago, in the beginning, there was great chaos, without form and dark. ... In the midst (of the chaos) there existed neither form nor sound. You, O Spiritual Sovereign, came out in Your presidency, and first did divide the grosser parts from the purer. You made the heavens; You made the earth; You made man. All things with their reproducing power exist because of You.

You have promised, O Di, to hear us, for You regard us as a Father. I, Your child, dull and unenlightened, am unable to show forth my dutiful feelings. I thank You for accepting my fervent prayer. Honorable is Your great name. With reverence we spread out these gems and silks, and, as swallows rejoicing in the spring, praise your abundant love.

The great feast has been set forth, and the sound of our joy is like thunder. The Sovereign Spirit promises to enjoy our offering, and my heart within me feels like a particle of dust. The meat has been boiled in the large caldrons, and the fragrant delicacies have been prepared. Enjoy the offering, O Di, then all the people will be joyful.

The great and lofty One promises His favor and regard; we are totally unworthy to receive it. I, His simple servant, while I worship, hold this precious cup, and praise Him, whose years have no end.

When Di, the Lord, voiced the command, He called into existence heaven, earth, and man. Between (heaven and earth) He placed man and things, and the heavens were spread out over them. I, His unworthy servant, beg His (favoring) decree, to enlighten me, His minister; so that I may forever appear before Him in the highest heaven.

All the many kinds of moving creatures are indebted to your favor for the existence. People and things all enjoy your love, O Di. All living things are indebted to your goodness, but who can understand where His blessing come from. You alone, O Lord, are the true parent of all things.

The delicious feast is laid out (before You); The precious gems are arranged; the pearly wine is presented with music and dancing. The spirit of harmony is captured; men and creatures are happy. His servant is troubled because he is unable to express his respect.

We have expressed our sincerity poorly. Your sovereign goodness is infinite. Like a potter, you have made all living things. Great and small are sheltered (by Your love). The sense of Your goodness is engraved on the heart of Your poor servant; so that my feelings cannot be fully expressed. With great kindness You bear with us, and, despite our faults, You grant us life and prosperity.“ (James Legge, The Notions of the Chinese Concerning God and Spirits, pg 28).

stari92 stari92 10:19 10.04.2009

Хераклит (мрачни) :

,,Bogu je sve lepo,dobro i pravedno - Samo što su ljudi shvatili
jedno kao nepravedno,a drugo kao pravedno''

,,Ne marim Ja za vašu visinu.
Vi gledate gore kad hoćete da se uzvisite - Ja gledam dole,
jer sam uzvišen.
Vi još ne potražiste sebe,a nađoste Mene'' ( Zaratustra)
________________________________________________
__Strašnog li suda__

Strašno li dugog puta do Apsoluta
Iako tu,pored,lakrdijaš stari
Te voda,te duhom oživi,te vutrom oprli,..
i zemljom zakrili.
Kakvu nagradu neprijateljima Mojim dati ?
Poželeše da zemlja budem - Zvezdani prah Moj zvezdu stvori
Mala im volja beše,a o maloj veri ti ne zbori
Pričaše o vatri,a leden njihov je dom
SO/tu njihov je ne-AOM
O,smešnog li duha malog,hoće usisati večnost svu
Ima tu zla - No, premalo pobro za Moje dobro.

Nekršteni vodom krv moju ištu - Pa,evo vam,džabe,
krv traži podlogu čistu.
I šta sad sa vama ''prijatelji'' Moji,koji vam poklon dati ??
Ono što poželeste Meni da vam se vrati ?
Ne,platiće nejač druga a neće moći da shvati.
Da vam ispunim želju.
Evo,svest drugova mojih brojnih po Duhu to će znati.

Kasno je za ljutnju - pokloniću vam slutnju ..
Evo ide,tu je !
__Strašnog li suda__
__________________________________________________
,,некрштеном водом - океан разума мало''

_Д_
Rip Kirbi Rip Kirbi 11:18 10.04.2009

Пре и после Сократа

Сократ је био учитељ Платону, а Платон Аристотелу.

СОКРАТА (470-399 п. н. е.) често спомињу као "узора", као јединствену парадигму за филозофа и као онога ко је за своје учење дао и свој живот.

ПЛАТОН (427-347 п. н. е.) се, пак, неретко спомиње као "највећи филозоф".

АРИСТОТЕЛ (384-322 п. н. е.) је створио свеобухватан филозофски систем, који је обликовао читаву потоњу духовну историју.
Domazet Domazet 15:20 10.04.2009

Re: pretpostavljam da mislish na period ..

mishab
A šta je bilo pre svih ti danas tamo raširenih religija?

Zar nije postojao monoteizam blizak biblijskom, ali su ljudi zatim kreairali religiju onako kako ih uši svrbe, shodno svojoj kulturnoj i duhovnoj degradaciji?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Interesantno, a neki misle da su i Konfuchijanstvo i Daoizam nastali kao odgovor na dug period opshte civilizacijske degradacije kineskog drushtva (hint: warring states). Ali ne daj se uznemiriti ovakvim sitnicama. Nisi ti doshao ovde da razgovarash sa nama, ti si doshao da nam saopshtish Tvoju Istinu. Kad vec nismo spremni da je platimo cetiri evra. Sto je sasvim u redu, jedino malo nervira to shto ti je glas nekako kreshtav...
Domazet Domazet 15:31 10.04.2009

Interesantna kombinacija

stari92

Хераклит (мрачни) :

,,Bogu je sve lepo,dobro i pravedno - Samo što su ljudi shvatili
jedno kao nepravedno,a drugo kao pravedno''

,,Ne marim Ja za vašu visinu.
Vi gledate gore kad hoćete da se uzvisite - Ja gledam dole,
jer sam uzvišen.
Vi još ne potražiste sebe,a nađoste Mene'' ( Zaratustra)
________________________________________________
.
.
.
_Д_
Interesantna kombinacija citata. Posebno ako se zna da je Zartatustra taj koji je uveo dihotomichni pogled na svet kroz postojanje Dobra i Zla. No dobro, on je chovek imao svoje razloge za to i nije se previshe bavio ezoterichnijim aspektima tog pogleda. Interesantnije mi je medjutim to sto je taj njegov pogled u potpunosti preuzelo Hrishcanstvo i jos se svecano obavezalo da reshi Problem. I josh uvek se ne predaje...
Domazet Domazet 15:33 10.04.2009

Пре и после Сократа

Rip Kirbi
.
.
.
.
opet Sokrat. Ako je verovati njegovom Ucheniku, Sokrat je verovao u reinkarnaciju.
mishab mishab 19:07 10.04.2009

Re: pretpostavljam da mislish na period ..

Domazet
Nisi ti doshao ovde da razgovarash sa nama, ti si doshao da nam saopshtish Tvoju Istinu.


Kako si zaključio da je to istina?

Citiraj na osnovu čega si zaključio i molim te objasni postupak zaključivanja.

Bojim se dok ti ovo pitanje postavljam, jer jedan drugi kojem sam to pitanje u sličnoj situaciji postavio, samo što nije poludeo kada je krenuo da naglas odgovora objašnjavajući logički sled razmišljanja, jer je odgovorom pokazao da je sam zaključio da je to istina, ali nije želeo da je prihvati. Nesvesno je sam pokazao da je shvatjo da je to istina, kao ti svojim komentarom što si priznao.
Domazet Domazet 19:35 10.04.2009

Nemash razloga za sekiracuju ..

mishab
Domazet
Nisi ti doshao ovde da razgovarash sa nama, ti si doshao da nam saopshtish Tvoju Istinu.


Kako si zaključio da je to istina?

Citiraj na osnovu čega si zaključio i molim te objasni postupak zaključivanja.

Bojim se dok ti ovo pitanje postavljam, jer jedan drugi kojem sam to pitanje u sličnoj situaciji postavio, samo što nije poludeo kada je krenuo da naglas odgovora objašnjavajući logički sled razmišljanja, jer je odgovorom pokazao da je sam zaključio da je to istina, ali nije želeo da je prihvati. Nesvesno je sam pokazao da je shvatjo da je to istina, kao ti svojim komentarom što si priznao.
...uopshte nemash razloga da se bojish da cesh i moje mentalno zdravlje da nosish na dushi. Umesto toga obrati paznju na kapitalizaciju...
maksa83 maksa83 09:41 10.04.2009

debataThis debate takes place once a week. The monks sitting have to defend their point to the men that are standing. It is like a weekly exam to show whether they are ready for the next level. Each time the monk standing makes a point, the does a gesture of slapping his hands together and taking a step outward.
Rip Kirbi Rip Kirbi 11:27 10.04.2009

О медитацији

Пронашао сам овај текст Душана Пајина:

[url=http://www.rastko.org.rs/filosofija/dpajin/dpajin-meditacija_c.html][/url]

Почетак гласи:
Уобичајено је да се медитација повезује са неком религијском традицијом или да се на њу ослања. У том погледу са медитацијом стоји слично као са мистиком, утолико пре што се медитација сматра праксом типичном за мистика, а не обичног верника, коме не леже напор и преданост потребни за медитацију, или који због начина живота „нема за њу времена”. Изузимајући посвећене јогине или калуђере, просечни људи који упражњавају неки вид медитације у Јапану, Индији или Кини једнако су ретки као и на Западу.
margos margos 11:39 10.04.2009

Re: О медитацији

Hvala ti. Ne slažem se sa autorom u tome da je za meditaciju potreban napor - jer je on u direktnoj suprotnosti sa meditacijom. Pre bih to nazvala odlukom ili namerom, nego naporom.
mishab mishab 19:31 10.04.2009

Re: О медитацији

margos
Hvala ti. Ne slažem se sa autorom u tome da je za meditaciju potreban napor - jer je on u direktnoj suprotnosti sa meditacijom. Pre bih to nazvala odlukom ili namerom, nego naporom.


Ako nema napora onda nema ni dragovoljnog izbora čovekove volje, već je meditacija samo sled čovekovih prirodnih nepreporođenih poriva. Nije pravedno da neko dobije blagoslov koji nije izabrao. U meditaciji čovek ne dolazi u sukob sa samim sobom svojim izborom, pa nije ni pravedno da ostvari iskustvo koje je kvalitativno uzvisenije od onoga što on već jeste sam po sebi. Samo onda kada naš izbor izaziva protivljenje naše prirode, tada tim izborom volje mi pokazujemo da izabiramo i postajemo nešto više i bolje. Čovekovo odrastanje i zrelost su utemeljeni na takvim akcijama volje, još od onda kada kao malo dete čovek odlučuje da postupa pravično, a ne po hirovima svoje prirode. Meditacija je odgovor na sebične i samopravedne ljudske hirove, a molitva je oslobađanje od njih. Meditantu smetaju posledice greha (napetost, nervoza, los odnos sa samim sobom i drugima), a ne sam greh koji je izvor toga, pa se on bori da se oslobodi posledica toga, a ne uzroka.
maksa83 maksa83 19:34 10.04.2009

Re: О медитацији

Nije pravedno da neko dobije blagoslov koji nije izabrao.

Nije pravedno ni da geografska širina i dužina mesta rođenja određuju da l' će neko da primi blagoslov ili neće.
(Videti pod "Bušmani" ).
vishnja92 vishnja92 20:10 10.04.2009

Re: О медитацији

amen.
(rece jeretik ja)
vishnja92 vishnja92 20:13 10.04.2009

Re: О медитацији

pa nije ni pravedno da ostvari iskustvo koje je kvalitativno uzvisenije od onoga što on već jeste sam po sebi.

cek bre
(odlazem ignore za 3 minuta)

ti mislis da nije pravedno da neko dobije bolje nego sto je zasluzio???
is, sotono!
mishab mishab 20:35 10.04.2009

Re: О медитацији

maksa83
Nije pravedno da neko dobije blagoslov koji nije izabrao.

Nije pravedno ni da geografska širina i dužina mesta rođenja određuju da l' će neko da primi blagoslov ili neće.
(Videti pod "Bušmani" ).


Blagoslov ili prokletstvo zavise od izbora, a ne od veličine svetlosti. Oni koji su najprokletiji su upravo oni koji su imali najveću svetlost, pa su je odbacili. Oni koji imaju malu svetlost istine, malo su i odgovorni. Ne uzima im se za zlo, ono što se uzima onima koji imaju veću svetlost. "Kome je god mnogo dano mnogo ce se iskati od njega; a kome predase najvise najvise ce iskati od njega." (Luka 12,48)
mishab mishab 20:54 10.04.2009

Re: О медитацији

vishnja92
pa nije ni pravedno da ostvari iskustvo koje je kvalitativno uzvisenije od onoga što on već jeste sam po sebi.

cek bre
(odlazem ignore za 3 minuta)

ti mislis da nije pravedno da neko dobije bolje nego sto je zasluzio???
is, sotono!


Kako ćeš da činiš dobro pre nego ostvariš spasenje, kada pre spasenja nemaš u svom srcu dobrih motiva iz kojih bi činila dobra dela? Ne možeš da zaslužiš spasenje dobrim delima koja su utemeljena na sujeti, nečistoj savesti i sebičnosti, jer su takva dela već zbog svojih motiva loša dela.

Dakle, čoveku treba prethodno spasenje od greha da bi mogao da čini dobra dela koja imaju vrednost pred Bogom, a takva dela ne možeš činiti bez Boga, jer su ona prirodno grešna.

A i kojim dobrim delom da čovek zasluži spasenje, kada je i inače stvoren da čini dobro, i samim tim dužan da inače postupa pravo? Kako da zaslužiš nešto nečim što si i inače dužan da činiš?

Takodje, nije pravedno da zaslugom neko bude spasen, jer je to trgovina kojoj može biti sklon i onaj ko se voljno gnuša dobrote. Znam ljude koji muče svoje telo da bi zaslužili spasenje, a taj mazohizam im je veće uživanje nego da pogledaju u lice Gospoda kojeg zbog svoje gordosti organski preziru. Većina onih koji pokušava da zasluži spasenje ne može da podnese da svoju pažnju uma usmeri ka Bogu, a upravo bi bilo pravedno da budu spaseni oni koji zaista htenjem takav sveti karakter izabiraju i žele da on postane njihov princip i snaga života, a nemaju nikakve zasluge jer su svesni da su po prirodi pokvareni i grešni.

Traženje zasluge izaziva samo psihološkju satisfakciju, a pravo oproštenje dolazi od Boga samo onome ko dozvoli da ga Božja ljubav dovede do stvarnog pokajanja.

Bog nas ne spasava zato što smo mi dobri, već zato što je On dobar. Zasluga dolazi od Hristove žrtve na krstu.

Pre više od dve decenije ja sam imao san na osnovu kojeg sam shvatio tu istinu.

Taj san je došao u vreme kada sam ja svoju religiju temeljio na svojoj gordosti, da će Bog da me spase zato što sam ja neko i nešto (što pokušavam da se sam iskupim i dodvorim Bogu svojom dobrotom i svojom zaslugom). Usnio sam kako se nalazim razapet na krstu Golgote pod teretom svoje karme. Vreme je prolazilo, ali olakšanje nije dolazilo. Patnje koje sam osećao na krstu nisu moju krivicu uklanjale, već su me na moje grehe još više podsećale. A onda sam daljini ugledao svetlost kako mi se približava i u toj silueti od svetlosti uskoro lik Isusa Hrista. U Hristovim očima sam video saosećanje i ljubav. Sa Njegovih usana čuo sam reči:

"Siđi sa krsta! Samo ja mogu da budem razapet za tvoje grehe!"

Dok sam silazio, kroz mene je Hristos prošao i zauzeo moje prethodno mesto na krstu. Osetio sam kako su sva moja krivica, osudu i smrt ostali na krstu, dok sam ja slobodan i rasterećen sišao sa krsta.

U starozavetnim spisima proroka Isaije (peti vek pre Hrista) jasno je opisano gde leži naša zasluga:

"A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našega mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo." (Isaija 53,4-5)
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:45 10.04.2009

Re: О медитацији

Unfuckable
mislim da mod & ured kolektivno vrište od smeha gledajući kako prosečni Srbalj / Other
odbija, ali tvrdoglavo...o d b i j a
da primi uterivanje vere u svoju grešnu lobanju / tijelo / dijelo / odijelo / duh / bruh / ________


Unfuckable Unfuckable 21:55 10.04.2009

Re: О медитацији

da bi prizivala Supermoda, moraš da spoznaš Supermoda
vishnja92 vishnja92 22:01 10.04.2009

Re: О медитацији

Unfuckable
da bi prizivala Supermoda, moraš da spoznaš Supermoda

ja sam spoznala Supermoda, some jedan - jel tako, Supermode?

inace, prethodni koment ti je u top10, pa ti vidi :))))
cerekala se ciglo 5 minuta
margos margos 22:02 10.04.2009

Re: О медитацији

Pre više od dve decenije ja sam imao san na osnovu kojeg sam shvatio tu istinu.

A kako nisi pomislio da je to TVOJA istina kojom ne treba da opterećuješ nikoga?

Unfuckable Unfuckable 22:05 10.04.2009

Re: О медитацији

ja sam spoznala Supermoda, some jedan - jel tako, Supermode?

onda se nisi vascelo pročistila od grešnijeh primisli i činjenja, neki bug ima
A, da pitamo stručnjaka ?
3opan_opao 3opan_opao 22:22 10.04.2009

Re: О медитацији

margos
Pre više od dve decenije ja sam imao san na osnovu kojeg sam shvatio tu istinu.

A kako nisi pomislio da je to TVOJA istina kojom ne treba da opterećuješ nikoga?Драга Маргос, а на који начин то тебе оптерећује? Хоћеш да то објасниш молим те?

Веома је интересантно, просто запањујуће када читам Мишабов коментар који је управо постирао из своје књиге о потреби за тоталитаризмом Источњака и када читам поједине ваше реакције, као да намерно хоћете да покажете да је он у праву када пише:

"Ovakva bojazan od kritike je temelj totalitarizma čoveka Istoka,
jer da bi sačuvao svoj lažni mir, čovek Istoka traži u totalitarnom
režimu ideološku i političku zaštitu. Ideološku (ili religioznu) traži
radi svoje savesti, a političku radi svoje spoljne sigurnosti od onih
koji bi mu izneli neželjeno raskrinkavanje njegove zablude. On svoju
savest umiruje izgovorima koji ne mogu da izdrže kritiku zdravog razuma
i zato ima potrebu da te izgovore uvije u formu onih ideoloških i
kulturnih vrednosti koje je u njegovoj sredini bogohulno dovoditi u
pitanje i preispitivati. Moćan politički autoritet treba da ga sačuva
od "neprijatelja" koji racionalnim raskrinkavanjem njegove zablude
kvare mir njegove uljuljkane savesti.

Zbog svoje sebične zavisnosti od osećanja, čovek Istoka nije spreman da
se suoči sa nepravdom, da je nazove njenim pravim imenom i da joj se
suprotstavi, već pod pritiskom nepravednog autoriteta pokazuje slabost
izdajstva i kukavičluka."

maksa83 maksa83 22:25 10.04.2009

Re: О медитацији

Веома је интересантно, просто запањујуће када читам Мишабов коментар који је управо постирао из своје књиге о потреби за тоталитаризмом Источњака

E, orle.

Imamo ovde jednog koji tolerantno tvrdi da Postoji Jedan Jedini Ispravan Put, i totalitarnu gomilu koja se ne slaže.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 22:32 10.04.2009

Re: О медитацији

margos margos 22:38 10.04.2009

Re: О медитацији

Драга Маргос, а на који начин то тебе оптерећује? Хоћеш да то објасниш молим те?

Njegov san je njemu značajan i njemu donosi odgovore, koji nikaku vrednost i važnost nemaju za nekog drugog. Uverenost da je prožimanjem u snu sa Isusom, njemu dato da propoveda svoju istinu kao jedinu istinu - je takođe samo njegova. Uverenost da to što ga ne slušamo znači da je u pravu - je već vaša zajednička. Već sam rekla da liči na one manijake koji čim su usamljeni u svom mišljenju - to doživljavaju kao dokaz ispravnosti.

Mene opet pa opterećuje to što na svako suvislo pitanje odgovara frazama i sopstvenim doživljajima uzdignutim na nivo Istine. A ja očekivala ljudski odgovor... ovo kao da mi kompjuter odgovara.

Eto...
3opan_opao 3opan_opao 23:04 10.04.2009

Re: О медитацији

Драга Маргос, а на који начин то тебе оптерећује? Хоћеш да то објасниш молим те?

Njegov san je njemu značajan i njemu donosi odgovore, koji nikaku
vrednost i važnost nemaju za nekog drugog.


Интересантно је Маргос да је Мишабу замерено да не износи никакво аутентично искуство:

imash li ti ishta autentichno svoje ili samo ko papagaj ponavljash napamet nauchene citate iz biblije.


А сада му се замера управо оно што је аутентично. Све у свему човек испаде кривац што нешто заступа.

Uverenost da je prožimanjem u snu sa Isusom, njemu dato da propoveda svoju istinu kao jedinu istinu - je takođe samo njegova.


Али Маргос, свако мисли да је његова истина једина, а не и још нека која се са његовом супроти. Зар то није нормално? Иначе би се звало - шизофренија.

Да ли ти Маргос тврдиш да је само твоја истина једина, или истовремено и Мишабова, иако се са тобом она не слаже? У чему си ти онда боља од Мишаба?

Уосталом, нигде нисам видео да он говори да је то једина истина, нити да другима одузима право на своју истину. Пре бих рекао да овде има више оних који би одузели њему право на његову истину, него што би он одузео право другима на њихову истину?

У чему ти видиш Мишабову агресивност? Можеш ли да наведеш неки пример?

Ја је видим управо у онима који се са њиме не слажу и који би му одузели право гласа.

Чини ми се да је Мишабова агресивност само ваша фикција, пројекција Мишабу оне убедљивости коју сами његови текстови имају у вашем уму. Својим коментарима му управо сами правите рекламу и потврђујете да је у праву. Нисте могли да оспорите оно што пише, па сте се окомили на његову личност. Посебно када је споменуо лично искуство са Исусом Христом. Као да сте антихристи?

Mene opet pa opterećuje to što na svako suvislo pitanje odgovara
frazama i sopstvenim doživljajima uzdignutim na nivo Istine. A ja
očekivala ljudski odgovor... ovo kao da mi kompjuter odgovara.


А што те то толико оптерећује што неко одговара фразама и сопственим доживљајима? Како може потпуније неко да одговори, него и на један и на други начин истовремено? Шта ти заправо очекујеш? Да негира оно што је написао и што нам је свима као дан јасно да је истина? Неко је рекао: "Против мрака жмурење не помаже!"maksa83 maksa83 23:14 10.04.2009

Re: О медитацији

свако мисли да је његова истина једина, а не и још нека која се са његовом супроти. Зар то није нормално? Иначе би се звало - шизофренија.

Ne, to je sasvim normalno, i u Myers-Briggs podeli bi se zvalo P - "perceiving" tip, onaj koji je sklon da "ostavi stvari otvorenim", nasuprot J - "judging" tipu koji je u fazonu "tako je i nikako drugačije", a šizofrenija je mentalno oboljenje, i to ne treba da mešaš.
Domazet Domazet 23:17 10.04.2009

Orle Sokole...

3opan_opao
Драга Маргос,
.
.
.
a da ti lepo josh jednom prochitash shta je sve MishaB ovde napisao o religijama Istoka pa da nam kazes da li i dalje mislish da on ne oduzima drugima pravo na njihovu istinu. Chisto da vidim da li imash dovoljno intelektualnog poshtenja da sa tobom prodiskutujem(o) logichke poskochice iz tvog (citiranog) posta. Ja ne bih da se previshe trudim ako tvoji interesi leze uglavnom u izdavachkoj delatnosti...
margos margos 23:30 10.04.2009

Re: О медитацији

E, Zorane, sad si mi postavio mnoštvo pitanja - a ja sam sad u laganom odlaženju, pa ću ti odgovoriti ukratko - ne osporavam njemu njegovu istinu - ja njega ne poslah nigde, a on mene uputi na Istok, objasnivši mi (što si potvrdio ponovljenim citatom) kukavicom, sebičnjakom, namerno nerazumnom, zatvorenih očiju... i ne znam čime još.... U tome se ogleda njegova agresivnost. u etiketiranju, optuživanju, omalovažavanju tuđeg puta.

Jedino autentično je priča o snu - koja je trebalo da posluži kao dokaz ispravnosti i pouzdanosti svega prethodno rečenog. A nije.

Gordi ste, obojica. (I ja sam, ali se ne busam da nisam.) Po mom uverenju, arogancija je proizvod straha, a strah rađa agresivnost - arogancija i agresija su braća rođena. Možda me utisak vara, ali mislim, da bi me sa sve Bogom na usnama rado stavio na Tantalove muke, dok ne prihvatim njegovu istinu.

Ako je tebi to sve što on kaže jasno kao dan - veruj meni nije.
Delovi istine su samo delovi....

Laka ti noć:)
3opan_opao 3opan_opao 23:31 10.04.2009

Re: О медитацији

maksa83
свако мисли да је његова истина једина, а не
и још нека која се са његовом супроти. Зар то није нормално? Иначе би
се звало - шизофренија.

Ne, to je sasvim normalno, i u Myers-Briggs
podeli bi se zvalo P - "perceiving" tip, onaj koji je sklon da "ostavi
stvari otvorenim", nasuprot J - "judging" tipu koji je u fazonu "tako
je i nikako drugačije", a šizofrenija je mentalno oboljenje, i to ne
treba da mešaš.


Да драги Максо, о небитним појединостима треба да будемо резервисани, али када је неко имао аутентично искуство у којем му се Христос показао, тражити од њега да верује да је то иста истина као она коју је тада прозрео као опасно искушење, то је нереално очекивати. Не може он да каже: Христос је умро уместо мене, само Он је мој Искупитељ, али је истина и да није само Он мој Искупитељ, већ да могу и сам да се искупљујем. Не можеш очекивати да неко иде против здравог разума само зато што некога јако живцирају истине које није у стању да оспори, па да верује да је требао да настави да на себи носи терет кривице и фанатичног самоиспаштања, да би тако показао да поштује и оне који не верују у Христово искупљење.


Unfuckable Unfuckable 23:56 10.04.2009

Re: О медитацији

али када је неко имао аутентично искуство у којем му се Христос показао,

bratko
i ja na petom pivu ...ne da nastupam na stejdžu, a sve cool, a Bata pored mene praši džitru....nego : autentični sam vrh
maksa83 maksa83 00:02 11.04.2009

Re: О медитацији

Да драги Максо, о небитним појединостима треба да будемо резервисани, али када је неко имао аутентично искуство у којем му се Христос показао

Sad molim da mi veruješ da ovim ne pokušavam da diskvalifikujem njegovo lično iskustvo (*), ali takva lična iskustva može da ti opiše svako ko je probao neki jači halucinogen, ili imao neurohemijski debalans izazvan nekim drugim putem.

(*) To je njegovo lično iskustvo, i kao takvo skroz 100% validno i neporecivo. Ali to nije univerzalna slika sveta! To je srž ovog konflikta.

, тражити од њега да верује да је то иста истина као она коју је тада прозрео као опасно искушење, то је нереално очекивати.

Nerealno je očekivati da će gomila ne sasvim neobrazovanih ljudi prihvatiti nešto tako kruto, a opet po potrebi i fluidno kao Ultimativnu Istinu - previše drugih Ultimativnih Istina sa istim pretenzijama pluta okolo da bi ijedna od njih mogla da bude Prava i Jedina - štagod miloshb sanjao jedne noći. Za to njegovo iskustvo imaš gomile drugih koji su imali sasvim druga iskustva, neki su sanjali Krišnu koji im je rekao nešto sasvim drugo, nekima se javio Alah sa nekim drugim idejama, nekima Veliki Beli Lav, a nekima se prosto nije javio niko. Zašto ono što je sanjao mishab ima veći potencijal Ultimativne Istinitosti od onoga što su oni sanjali? Ako kažeš zato što je to "razumno", ja odustajem.
mirelarado mirelarado 23:42 10.04.2009

Бан је из раја изашао

Владимире, ако Бога знаш, употреби оно дугме!
Ови тролови ти намерно саботирају тако лепо написан и замишљен уводни блог. Колико ли их има, брате Ђуро?! Умножавају се...
Supermod Supermod 00:10 11.04.2009

Obaveštenje

Supermod ne zna gde da ostavi komentar, pa neka bude ovde.
korisnici mishab, Misha B. i 3opan_opao su klonovi. Ista osoba. Banovani. Verovatno ima jos nickova pod kojima ce se pojaviti. Autor bloga moze ako primeti da banuje sa svog bloga i da pošalje obaveštenje moderaciji.

njanja_de.manccini njanja_de.manccini 00:45 11.04.2009

Re: Obaveštenje

e hvala Bogu da se ovo učitavanje istine završi
Unfuckable Unfuckable 00:54 11.04.2009

Re: Obaveštenje

Supermode bezdušni...sve nam igračke ote
prvo Čedu Uroševića, a sad i ovo...troglavo ukazanije
maksa83 maksa83 00:58 11.04.2009

Re: Obaveštenje

Supermode bezdušni...sve nam igračke ote

Brattee, Višnja samo pokaže prstom, a ovaj odma dezintegriše.

K'o Master & Blaster iz Med Meksa III.

dunja73 dunja73 01:07 11.04.2009

Re: Obaveštenje

Višnja samo pokaže prstom, a ovaj odma dezintegriše

Kivi je "ponos"
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:01 11.04.2009

Re: Obaveštenje

Maksa
Brattee, Višnja samo pokaže prstom, a ovaj odma dezintegriše.
K'o Master & Blaster iz Med Meksa III.

Nasmejao si me.
Sve je dobro što se dobro svrši.
Supermod Supermod 11:48 11.04.2009

We Don't Need Another Hero


Unfuckable Unfuckable 12:46 11.04.2009

Re: We Don't Need Another Hero

Supermod Supermod 18:45 11.04.2009

Re: We Don't Need Another Hero

Unfuckable
p.s. a da Pižon zaključa ovaj blog? ka' će ako neće sad?
vishnja92 vishnja92 19:30 11.04.2009

Re: We Don't Need Another Hero

umorio se Supermod :)

daj, Pizone, gresna ti dusa - zakljucaj. ionako je gotovo, a on mora svejedno da pazi.
postedi ga u ime vikenda i sunca.

pliiiiz?
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:40 13.04.2009

Re: Obaveštenje

Supermod ne zna

Куку супермоде, немој молим те да нам ово радиш. Не почињи више никад реченицу овако.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:37 13.04.2009

не знам ништа о теми

захвалан читаоц.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:40 13.04.2009

Re: не знам ништа о теми

Marco de.manccini
захвалан читаоц.


Hm. Bio bih pogrešio da sam zatvorio blog pre vremena - ne bih imao topao Markov komentar.
Thx.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana