Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Čitajući predlog ustava

Kao što je već rečeno upravo usvojeni predlog ustava je rezultat kompromisa i konsenzusa skoro svih parlamentarnih političkih partija u Srbiji. Do sada je fokus rasprave na blogu bio na odsustvu javne rasprave i postoji konsenzus oko toga. Mislim da je drugi korak da svi treba da pročitaju šta u njemu tačno piše. Dokument ima 61. retko kucanu stranicu i 206 članova. Dokument možete preuzeti na sajtu skupštine Srbije:

http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp

Da ne tupim kako nije isto čitati razne predloge ustava koji su bili dostupni nekoliko godina i imati mogućnost uticaja na konkretne članove i rešenja pre nego što se utvrdi konačan tekst i ponudi na glasanje. Svi se oko ovoga slažu.

Nakon čitanja, evo kratak pregled onoga što mi se dopada:

Član 11 stav 2: Crkve i verske zajednice su odvojene od države.
(SPC nije nigde pomenuta u predlogu ustava)
Član 23 stav 1: Ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite.
Član 24 stav 1: Ljudski život je neprikosnoven.
Član 25: Fizički i psihički integritet je nepovrediv.
Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka.
Član 27 stav 2: Lice koje je lišeno slobode od strane državnog organa odmah se, na jeziku koji razume, obaveštava o razlozima lišenja slobode, o optužbi koja mu se stavlja na teret kao i o svojim pravima i ima pravo da bez odlaganja o svom lišenju slobode obavesti lice po svom izboru.
Član 28: Prema licu lišenom slobode mora se postupati čovečno i s uvažavanjem dostojanstva njegove ličnosti.
Član 29 stav 1: Licu lišenom slobode bez odluke suda, odmah se saopštava da ima pravo da ništa ne izjavljuje i pravo da ne bude saslušano bez prisustva branioca koga samo izabere ili branioca koji će mu besplatno pružiti pravnu pomoć ako ne može da je plati.
Član 40: Stan je nepovrediv.
Niko ne može bez pismene odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, niti u njima vršiti pretres. Držalac stana i druge prostorije ima pravo da sam ili preko svoga zastupnika i uz još dva punoletna svedoka prisustvuje pretresanju. Ako držalac stana ili njegov zastupnik nisu prisutni, pretresanje je dopušteno u prisustvu dva punoletna svedoka.
Član 41: Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.
Član 42: Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.
Član 43 stav 2: Niko nije dužan da se izjašnjava o svojim verskim i drugim uverenjima.
Član 78 stav 1: Zabranjena je nasilna asimilacija pripadnika nacionalnih manjina.
Član 82: Ekonomsko uređenje u Republici Srbiji počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine.
Član 85 stav 2: Strana fizička i pravna lica mogu steći svojinu na nepokretnostima, u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.
Član 86 stav 1: Jemče se privatna, zadružna i javna svojina. Javna svojina je državna svojina, svojina autonomne pokrajine i svojina jedinice lokalne samouprave. Svi oblici svojine imaju jednaku pravnu zaštitu.

Evo šta mi se ne dopada:

Član 62 stav 2: Brak se zaključuje na osnovu slobodno datog pristanka muškarca i žene pred državnim organom.
Član 100 stav 1: Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom.
(Srbija – 7.5 miliona stanovnika, BDP $22 milijardi)
(Ontario – 12 miliona stanovnika, BDP $500 milijardi, 102 poslanika,višestruko veća od Srbije)
(California – preko 30 miliona stanovnika, BDP $1500 milijardi, 100 poslanika, višestruko veća od Srbije)

Član 102 stav 2: Narodni poslanik je slobodan da, pod uslovima određenim zakonom, neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika.
Član 159, stav 2: Javnog tužioca bira Narodna skupština, na predlog Vlade.
Član 184 stav 4: Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine od budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.
(Po meni ovo nije decentralizacija. Ovo je samo još jedan nivo centralizacije, još jedna skupština, čitav nepotreban birokratski aparat – 120 poslanika, razne uprave, kvazi ministarstva)
Član 188, stav 1: Jedinice lokalne samouprave su opštine, gradovi i grad Beograd.
(Mislim da nam trebaju ekonomski nezavisne regije, možda poći od okruga, za ovo bi nam trebala javna rasprava :)
(U Srbiji ima 25 okruga i 150 opština svaka sa svojom skupštinom, organima - birokratija za besvest)

Član 191 stav 4: Skupština opštine odlučuje o izboru izvršnih organa opštine, u skladu sa zakonom i statutom.
(Pogrešan smer. Umesto da princip neposrednog izbora izvršnih organa opština proširimo i na poslanike skupštine Srbije i većinski sistem, smer nam je ka svemoćnim partijama) 

Da li je procedura kojom je ovaj predlog usvojen dobra? Ne. 

Da li je ovaj predlog ustava korak napred? Da.

Da li rešava pitanje decentralizacije? Ne.

Da li utvrđuje partijsku državu? Po meni da. Članovi 102, 191.

Da li je ovaj ustav privremeno rešenje? Zbog decentralizacije mislim da da. Mislim da je decentralizacija ključno pitanje za ekonomski napredak Srbije. Oslobodismo se SCG. Osta još 1 + 1 + 150 skupština u punom sastavu. A treba nam 1 + 25 uvrh glave sa pola poslanika. Srbija ima manje stanovnika od Istambula. Treba nam gradonačelnik i 10 službi.

Da li u ovom trenutku i sa ovim odnosom snaga može bolje? 

Šta je alternativa?

Da li još uvek mislite da je svejedno da li izlazite na izbore i da su sve stranke iste? 

Ovo je moje prvo čitanje. A vaše?

Saša