Skip navigation.

Labris

Banka hrane

 
Srbija 2020

Ko se boji Velikog praska?

Evo odslušah BBC vesti, pa se prisetih verovatno najslavnije sintagme koja je skovana upravo na tom radiju: Velikog praska. To je negde u proleće 1950. godine - u verovatno prvoj naučnoj emisiji na bilo kom elektronskom mediju u istoriji - učinio ser Fred Hojl,Hablovo ultraduboko polje - presek čitave istorije svemira od Velikog praska do danasHablovo ultraduboko polje - presek čitave istorije svemira od Velikog praska do danas veliki astrofizičar, kosmolog i polihistor, koji je, ironično, to prvobitno smislio da se podrugne svojim protivnicima - rečenica je bila nešto kao "Ti ljudi stvarno veruju da je sve što postoji otpočelo u nekakvom velikom prasku!" U međuvremenu se pežorativni prizvuk izgubio, te se danas Standardni kosmološki model sasvim opušteno naziva modelom Velikog praska (uz pocasno veliko slovo). Međutim, to nije samo po sebi pomoglo da se otklone pojedina pitanja i nedoumice koje se gotovo neizbežno ponavljaju kad je ovaj termin u pitanju. Mnoge zablude, greške i predrasude su, nažalost, našle put do novinskih vesti, popularnih članaka, knjiga, a ponekad i udžbenika, koji bi svakako trebalo da svoj posao bolje obavljaju. Obično je izvor tome ono što je Ajnštajn lepo rekao: "Sve treba da bude najjednostavnije moguće - ali nikako više od toga." Hajde da onda ovde bar pomalo doprinesemo razjašnjenju istih, tim pre što je u komentarima bila izražena želja za nekim kosmološkim tekstom!

Jednu stvar valja odmah naglasiti. Standardni kosmološki model Velikog praska predstavlja bez ikakve sumnje jedan od najvećih trijumfa ljudske misli. Broj posmatračkih testova koje je ovaj model prošao, naročito nakon otkrića kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja 1965. godine je tako veliki, da je to jedan od najčvršćih delova ukupnog korpusa našeg znanja o prirodi. Ne samo to, već ne postoji nijedna jedina Penzias, Vilson i njihova antena - otkrivači kosmičke mikrotalasne pozadine (1965)Penzias, Vilson i njihova antena - otkrivači kosmičke mikrotalasne pozadine (1965)rivalska teorija koja do sad nije višestruko oborena u sudaru sa posmatranjima i eksperimentom. Već sama činjenica da su zakoni fizike tako uspešno primenjeni na jedinstveni fizički sistem kakav je svemir kao celina ne može da nas ne ispuni strahopoštovanjem. (Ovo, naravno, ne znači da se u kosmologiji nema više šta raditi; konkretno obilje rezultata koji se bukvalno svakog dana objavljuju širom sveta to na najbolji način demantuju.) Međutim, druga strana medalje leži u tome što nam ovo postignuće govori kako je svemir na velikoj skali (a posebno rani svemir) zapravo srazmerno jednostavan sistem, čije je poreklo i evoluciju daleko lakše pojmiti i razumeti nego poreklo i evoluciju drugih, složenijih sistema (recimo onih iz domena bioloških nauka). Utoliko pre, u svetlu ove čudesne jednostavnosti, treba da uložimo značajan napor da bismo razjasnili i najnejasnije aspekte standardne kosmološke teorije, te se oslobodili svih predrasuda koje se mogu pojaviti usled nekritičkog prihvatanja bilo zdravorazumskog načina razmišljanja ili autoriteta bilo koje vrste.

Stoga ću u nastavku da probam da analiziram i demantujem neke od najčešćih zabluda i predrasuda u popularnom razumevanju savremene kosmologije. Spisak je daleko od toga da bude potpun. Neka se svi osete pozvanim da kroz komentare daju materijal za dalju diskusiju povodom ovih i mnogih drugih sličnih zabluda i grešaka.

 

ZABLUDA #1: Ako se svemir širi, to znači da postoji nešto van njega (jer se mora širiti "u nešto").

Ovo je verovatno najtipičniji primer u kome se kosmologija sukobljava sa ljudskom intuicijom iz svakodnevnog života. U ovakvim slučajevima, kako nas uči istorija fizike, intuicija je slab vodič za razumevanje fizičke stvarnosti. "Objekti u kretanju se skraćuju!" "Vreme se usporava u sistemima u kretanju!" - ima li šokantnijih posledica Ajnštajnove specijalne teorije relativnosti čiju stogodišnjicu ovih dana slavimo? Slično je i sa zakrivljenim prostorom opšte relativnosti na kome se zasniva naša vizija svemira i njegove dinamike.

Istina je da, bez obzira kakva bila topologija svemira (tj. da li je on otvoren, ravan ili zatvoren), svemir jednostavno nema nikakve spoljašnosti. Pri tom nije uopšte važno da li je on prostorno konačan ili beskonačan. Pedagoška praksa pokazuje da je ljudima (ili bar studentima!) lakše da pojmeMilioni galaksija katalogizovani u okviru SDSS katalogaMilioni galaksija katalogizovani u okviru SDSS kataloga širenje beskonačnog prostora nego širenje konačnog, iako ne postoji ništa van njega. Ali i konačni prostor se ne širi ni u šta, sasvim analogno činjenici da sferna površ iako konačna nema nikakvih granica. Ovo je možda teško zamisliti, ali to je nedostatak ljudske mašte i intuicije, a ne kosmološke teorije (ponajmanje prirode same!). Na sličan način kao što bi dvodimenzionalna bića koja žive na sferi imala teškoća da zamisle promenu njihovog prostora usred promena dimenzije sfere (recimo naduvavanja balona), i mi kao trodimenzionalna bića teško možemo sebi dočarati ekspanziju prostora bez ikakve granice ili "spoljašnje" oblasti. Jednostavno, širenje znači da se razmak (ili količina prostora, ako želimo) između svake dve tačke povećava sa vremenom. To je sve - tu nema potrebe komplikovati stvar, uvoditi rubove, granice, itd.

Ovo ne znači, naravno, da šira realnost, čiji bi jedan majušni deo predstavljao naš svemir ne može postojati ili da se savremena kosmologija tome protivi. Naprotiv, u savremenoj kosmologiji se sve češće čuju diskusije o multiverzumu, pretpostavljenoj široj celini koja obuhvata mnoštvo (možda čak i beskonačno mnoštvo) kosmoloških domena kakav je naš, odnosno univerzuma. Međutim, motivacija za ovo je sasvim drugačija i nema nikakve veze sa širenjem svemira. Ono što savremena kosmologija snažno demantuje jeste da širenje svemira zahteva takvu veću celinu ili implicira da nužno postoji bilo šta van svemira.

 

ZABLUDA #2: Ako se Veliki prasak odigrao pre konačnog vremena, to znači da je postojalo nešto pre nastanka svemira.

Ovo je jedna od najstarijih grešaka u istoriji kosmologije - u gotovo savremenom obliku i problem i rešenje potiču od svetog Aurelija Avgustina, hrišćanskog biskupa Hipona u severnoj Africi (današnji Tunis), i jednog od najvećih filozofa ranohrišćanske epohe (III vek n. e.). Sv. Avgustin, koji je relativno kasno u životu prešao u hrišćanstvo, priča u svojim "Ispovestima" kako su ga njegovi prijatelji, paganski filozofi koji su tradicionalno verovali u večno postojanje svemira, često mučili sledećim problemom. Ako je doista, govorili su oni, taj vaš Gospod Bog stvorio svet kao što je opisano u biblijskoj knjizi Postanja, šta je radio pre nego što je stvorio svet? I kako se manifestovalo njegovo sveznanje i svemoć u (beskonačnom!) vremenu pre nego što je stvorio svet? Avgustin je, nakon dugačkog razmišljanja, napokon došao do odgovora na ovaj problem, što je, slučajno ili ne, suštinski isto što nam govori i savremena kosmologija. Naime, pojmovi "pre" i "posle" podrazumevaju postojanje vremena; sa druge strane, argumentovao je Avgustin, pozivajući se na sličnu ideju iz Platonovog "Timaja", postojanje vremena podrazumeva postojanje materijalnog sveta. Ukoliko nema materijalnog sveta, nema ni vremena. Nastanak sveta jeste u isti mah i nastanak vremena. O vremenu, pa dakle i o tome da je nešto pre nečeg drugog, može se smisleno govoriti samo u materijalnom svetu. Pre nastanka materijalnog sveta pitanja o "pre" ili "kasnije" su jednostavno lišena smisla.

O ovome se može razmišljati i kao o vidu konvencije. Pitati šta se dešavalo pre Velikog praska (u savremenoj verziji Avgustinovog problema) je podjednako besmisleno kao i pitati šta se nalazi na 95. stepenu severne geografske širine. To može biti gramatički ispravno pitanje, ali je lišeno smisla, jer kao što je geografska širina definisana tako da ima najviše 90 stepeni, tako je i vreme definisano tako da se o njemu i temporalnim odnosima pre/kasnije može govoriti samo nakon početka materijalnog sveta (i pre eventualnog njegovog kraja).

Zašto je ovo tako teško intuitivno prihvatiti? Problem je pre svega u tome da naše Shematska istorija svemiraShematska istorija svemiramišljenje intuitivno i nekritički prihvata klasične Njutnove ideje o apsolutnom prostoru i vremenu koji ne zavisi ni od čega u svetu, već su uvek jednaki, nepromenljivi i postojani. Kad se jednom u potpunosti emancipujemo od slike koju nam nudi klasična fizika, onda se i besmisao pitanja o događajima pre Velikog praska daleko lakše prihvata. U suštini, to nije nimalo čudnije niti manje intuitivno od drugih primera relativnosti vremena, recimo usporavanju starenja blizanca koji putuje relativističkom raketom u odnosu na onoga ko je ostao na Zemlji.

Napomenuću da je ovo vremenski analog zablude #1, čije razrešenje, kao što smo videli, zavisi od oslobadjanja od predrasude o apsolutnom prostoru.

 

ZABLUDA #3: Ako je svemir počeo da se širi pre konačnog vremena, to znači da je prostorno konačan, jer se ništa ne može kretati brže od svetlosti.

Ova zabluda vezana je za pogrešnu mentalnu sliku koju nam metafora Velikog praska sugeriše: eksplozija u prostoru, poput eksplozije granate gde se fragmenti konačnom brzinom udaljuju od geometrijskog sedišta eksplozije. Veliki prasak i singularnost iz koje je naš svemir izašao nisu ni izdaleka tako izgledali. Setimo se da su u Velikom prasku pored materije nastali i prostor i vreme. Stoga se on nikako ne može opisivati kao eksplozija u prostoru, već u najboljem (i nužno ograničenom metaforičnom smislu), kao eksplozija samog prostora. Ovo širenje prostora nije brzina ni u kakvom klasičnom značenju reči, ono ne prenosi nikakvo dejstvo ili informaciju kroz prostor (kao što ćemo videti dole, materijalni sadržaji u takvom širećem svemiru uglavnom miruju ili imaju veoma male brzine!), i nije ničim ograničeno, pa ni brzinom svetlosti.

Srodna predrasuda vezana je za prirodu brzine svetlosti. Slavno ograničenje koje proističe iz Ajnštajnove specijalne teorije relativnosti, "ništa se ne može kretati brže od svetlosti!" važi samo za prostiranje objekata ili uticaja u prostoru. Ništa zapravo ne ograničava širenje samog prostora! To se može učiniti kao sofizam, ali nije, već je u pitanju veoma dubok Lemetr (u sredini, u mantiji) i Ajnštajn (desno) - verovatno najzaslužniji "oci" Velikog praskaLemetr (u sredini, u mantiji) i Ajnštajn (desno) - verovatno najzaslužniji "oci" Velikog praskafizički uvid. Drugi način da se to približno predstavi jeste da odustanemo od ideje o singularnosti Velikog praska kao o tački, i zamislimo da je ona više (opet u smislu analogije koja ima svoja jasna ograničenja) u vidu beskonačne niti koja se širi cilindrično u sve veću i veću cev. Na taj način nam je jasno kako je moguće da je iz Velikog praska izašlo beskonačno mnogo materije koje formira beskonačno mnogo galaksije od kojih se, naravno, samo konačan broj nalazi unutar vidljivog svemira. (Svaka merljiva veličina u nauci mora, naravno, biti konačna!) Sad, kako posmatramo sve udaljenije i udaljenije galaksije vidimo da one imaju sve veći i veći crveni pomak, tj. kao da se od nas sve brže i brže udaljavaju. Na samom horizontu, tj. najvećoj udaljenosti do koje bismo potencijalno mogli da vidimo, galaksije bi se od nas udaljavale brzinom jednakom brzini svetlosti. Šta je sa galaksijama koje ne vidimo, sa druge strane horizonta? Odgovor je jednostavan: one se od nas udaljuju brže od svetlosti, te je jasno da ih ne možemo videti! Tu nije u pitanju kretanje u uobičajenom smislu, već razmicanje samog prostora, što ničim nije ograničeno, pa ni brzinom svetlosti.

Nije nimalo čudno da su neke od najradikalnijih hipoteza proizašlih iz opšte teorije relativnosti zasnovane na ovoj ideji: u poslednje vreme često diskutovani "warp" pogon španskog fizičara (koji je radio u Kardifu u Velsu) Miguela Alkubijera sugeriše upravo da bismo mogli postići nadsvetlosne brzine za prenos materije tako što bismo svemirski brod okružili mehurom prostora u odnosu na koji bi sam brod mirovao, a sam mehur bi se dao ubrzati do proizvoljnih (pa i nadsvetlosnih!) brzina u odnosu na pozadinski (pa i zemaljski) referentni sistem. Da li će Alkubijerov pogon ikada biti realizovan, ostaje da se vidi, ali njegova zamisao je teorijski sasvim legitimna, tj. u skladu sa Ajnštajnovom teorijom prostorvremena.

* * *

Ovo je samo mali deo predrasuda, grešaka i opštih mesta na koja se nailazi u popularnim prikazima savremene fizičke kosmologije. Mada ponekad sadrže i drugačije namere (Evolucija svemira - poslednjih (skoro) 14 milijardi godinaEvolucija svemira - poslednjih (skoro) 14 milijardi godinarecimo tendenciju da se savremena kosmologija učini smešnom ili besmislenom u cilju promovisanja antinaučnih i anticivilizacijskih doktrina poput kreacionizma ili astrologije), većina tih zabluda nastaje iz srazmerno "nedužnih" razloga, pre svega zanemarivanja sistematskog načina mišljenja, nepoznavanja matematike koja je neophodna za razumevanje kosmologije, kao i preteranog oslanjanja na intuiciju i zamišljanje.

Jedan od najvažnijih zaključaka koji, čini mi se, čovek može izvući iz razmatranja ovih pitanja (kao i iz čitavog razvitka savremene kosmologije!) jeste da se ne treba previše oslanjati na našu zdravorazumsku intuiciju. Naše poimanje prostora i vremena, izgrađeno je tokom našeg detinjstva i mladosti isključivo na euklidskom svetu malih dimenzija, malih masa i niskih brzina, dakle na svetu klasične mehanike. Kao što nas fizika u drugim domenima uči da je taj svet samo približenje realnosti, nikako tačan opis, tako nas i fizika primenjena na svemir kao celinu poučava da naša intuitivna i iskustvena rasuđivanja vezana za prostor, vreme i kretanje ne treba uzimati sa mnogo poverenja. To je crta zajednička svim uobičajenim zabludama: neke stvari u nauci jednostavno nije moguće (adekvatno) zamisliti, i uporno insistiranje na zamišljanju pre vodi sistematskim greškama i zabludama nego istinskom uvidu. Matematika ne samo da nije luksuz u opisu sveta, već je nekada i jedino što nam preostaje, kada svi drugi načini mišljenja zakazuju!


evolucija svemira

kako je materija prešla iz stanja crtica (mislim na sliku) u stanje tačkica?

šta je krenulo "naopako" pa je počelo grupisanje?

sve zvuči poprilično "čisto" i idelano, a sfera ima slične epitete.


Milane,

pogodio si pravu temu! Prema mom iskustvu, ljudi najvise vole razgovore o svojoj licnosti, tj. sebi, prakticno tacki, nicemu, i kosmosu, prakticno svemu. Zato je, verujem, astrologija toliko popularna: ona ujedinjuje ta dva; to nista i to sve.
I ovo sto sam bas sada rekao je zanimljivo samo po sebi: zasto se ljudi (mene ukljucujuci na prvom mestu), uopste zanimaju za pitanja nastanka kosmosa, ako razumeju da odgovor na to pitanje nema nikakve direktne veze sa njihovim zivotnim trenutkom? Sta mene uopste briga, u konkretnom sadasnjem momentu, da li ce kosmos nestati za 7 ili 77 milijardi godina, ili ce doziveti neku drugu sudbinu?
Gdegod ziveli, u kojim god bilo ekonomskim uslovima, vremenima, rezimima, hladnocama i vrucinama, mi smo uvek, u svim vekovima koje pamtimo, postavljali sebi to isto pitanje, blenuci u zvezdano nebo: Sta cemo mi ovde? Kako je do svega ovoga doslo? (Ili nesto slicno tome).
Ovo nije teolosko pitanje, i ne zanimaju me teoloski odgovori na njega. Kosmologija, kakvu danas znamo, ima najbolji odgovor na to pitanje (mada jos ne na ono "sta cemo mi ovde").
I zato si, da ponovim, odlicno izabrao temu.

Sve zajedno, ovo gore moze prostije da se kaze: zasto se covek uopste pita kako je nastao kosmos i sta ce se sa njim desiti? (Ako znamo, kao sto znamo, da se za naseg zivota sa njim nece desiti nista znacajno za nas).

P.S. A posebno mi se u naslovu svidja parafraza E. Albee-a, cija je drama je, sa svoje strane, parafraza stare decje pesmice "who's afraid of a big bad wolf".


Predpostavljam Nsarski

da se tvoj zivot ne zavrsava bas tamo gde mu ti vidis kraj ...pre bi se reklo da ti je zivot kao i moj....i bilo ciji nekako krakasto rasprostranjen prema tamo negde na sve strane ....
Ko se boji velikog praska....:) Baloncici !
Jedini apsurd u sveobuhvatnom postojanju je strah....:)
Ne mogu da se setim kako se zvase onaj ruski fizicar koji ima teoriju da je sve nastalo i nastaje iz zvuka .... ko se seti nek vikne....pa da okacimo njegovu teoriju...vrlo je intrigantna.


"Jedini apsurd u sveobuhvatnom postojanju je strah"

jel' to ono Paskalovo: "Plasi me tisina ovog prostora beskrajnog"?
A strah nam je urodjen, kao jos i mnogim drugim zivotinjama. Bez njega nas ne bi bilo, kazu biolozi (ubila bi nas neustrasiva radoznalost). Mislim, ako bi probali svaku pecurku koju u sumi nadjemo, i prisli svakoj zverki u travi - nh, to moze da bude i opasno.


Jeste!

A Paskal je jos lepo rekao i nesto sto volim da upotrebljavam kad se povede diskusija o vanzemaljskim civilizacijama: "Koliko carstava ne znaju za nas..."

Hvala (kao i obicno) na lepim recima i ohrabrenju!


brane cosmology

Moze li sledeci blog o savremenim string teorijama koje pokusavaju objediniti tri sile svemira?

Moj omiljeni citat sa polaganim gubitkom pamcenja u 62 godini je - the brain is terrible thing to lose!


bez naslova

Svemir je konacan,ali bez granica.
Albert Ajnstajn
To sto se ljudskom umu cini nemogucim da dokuci i prokaze, ne znaci da kao takvo ne postoji.
Dok sam citala tekst i ja sam pomislila na zvuke koje cujemo, i na neke druge koje ne mozemo cuti, ali u nekom drugom kontekstu.
To sto ne mozemo da vidimo neke druge galaksije i svetove ne znaci da ne postoje, da su prazan skup, da su nista.

Quote:
Nastanak sveta jeste u isti mah i nastanak vremena.

Za koga? Da li je sav materijalni svet sposoban da spozna te pojmove? I nastanak kojeg sveta? Moze li ameba da ima pojam o vremenu i prostoru, ili je covek taj koji o istima misli?
Mislim...I treba da misli. Jer kako rece Tesla
"Nema stvari koja bi bila toliko vredna proucavanja kao priroda"
A kosmos to svakako jeste.
U svakom slucaju interesantan blog i vredan paznje, bez obzira na moje znanje o istom.

PS Ne stigoh na vreme da Vam pozelim dobrodoslicu. Ali za pohvale, nadam se, nikada nije kasno.


Fizika

za razliku od filozofije zahteva prisustvo posmatraca, onoga koji meri.
Svet, nezavistan od posmatraca ne postoji

Ameba (pretpostavljam) moze da ima pojam (ne bih da kazem svest :() o vremenu i prostoru, ali njoj to pocinje onog momenta kad nastane.

Cestice imaju "svest" o vremenu i prostoru


bez naslova

Uh...

Quote:
Svet, nezavistan od posmatraca ne postoji.

To sam, cini mi se i rekla. Covek, posmatrac je sustina citave price, jer, da njega nema, sumnjam da bi neka druga, ovozemaljska vrsta o tome razmisljala.
A za amebu, pre bih rekla da moze da ima svest {ali ne i svesnost - koja je jedino svojstvena coveku}, nego li pojam o prostoru i vremenu. A zapravo nema ni jedno ni drugo, na nacin o kojem mi govorimo. Uzrocno-posledicne veze ova dva pojma samo covek sagledava u svom zivotu i svoja saznanja razmenjuje sa drugim pojedinkama (mislim da ne budu reci samo u muskom rodu:). Ostale vrste to ne cine.
E, sada ne razumem to da cestice imaju "svest". Kako? Koje cestice?


Mi sebe smatramo...

Quote:
zasto se covek uopste pita kako je nastao kosmos i sta ce se sa njim desiti? (Ako znamo, kao sto znamo, da se za naseg zivota sa njim nece desiti nista znacajno za nas).

intelientnim bicima, a radoznalost je jedna od odlika intelientni bica...eto tako nekako valjda


Aleksandra,

moje pitanje je bilo bas o toj radoznalosti, o onome sto S.J. Gould zove "spindrels of San Marco". Ja sam o kosmosu radoznao koliko i svi - i ceo zivot sam proveo baveci se fizikom.
Mene zanima kako je tokom evulucije doslo do toga da postanemo radoznali i o stvarima koje nam za bioloski zivot nisu bitne.
Da jos jednom potvrdim: ja ne kazem da ne treba da budemo radoznali (naprotiv), ja pitam samo zasto smo?

I pitanje samo za tebe: zar ne izgleda ovo pomalo kao onaj svet, podvodni?:))


Izvinjavam se nsarski....

...sto nisam razumela do kraja tvoju dilemu. Mozda je to upravo zbog mog licnog dozivljaja tog pitanja...nekako mi je oduvek bilo sasvim logicno da se ljudi zanimaju za kosmos a nikada se nisam zaista zapitala kada i kako je sve to krenulo.....
A sto se tice podvodnog kosmosa-tu si potpuno u pravu to je trenutno jedini kosmos koji nam je i fizicki dostupan


Jedno pitanje za onog ko zna

Kako je spanaski naucnik Alkubijer zamislio da odvoji parce prostora od prostora , da u njega utakne nesto pa da ga onda pusti da plovi po prostoru iz koga je ustinut? Zar to vec nije inace tako...zasto bi pravio repliku? Krofna ili ustipak? :) Taj putujuci prostor ..mehur, morao bi nekako da bude krajnje inertan u odnosu na sve poznate i nepoznate sile kako bi se konacno pokrenuo brzinom koja je veca od brzine svetlosti i zaputio tamo gde ga vise ne mozemo videti....sto zapravo moze da znaci da vreme od njegovog odlaska pa do povratka moze da bude beskonacno kratko ili beskonacno dugacko...zavisi s koje strane gledas i meris....


Pa nije bas...

Recimo da bi se to moglo uporediti sa pitanjem nosite li kad putujete svoj vazduh ili ne - vozite li se motociklom ili automobilom sa zatvorenim prozorima. Sva poznata do sada putovanja su analogna motociklu: probijaju se kroz jedan zajednicki prostor. Alkubijerov pogon je kao automobil ili avion u tom smislu: on nosi "sopstveni prostor" sa sobom. Na taj nacin i udaljena zvezda (recimo) i Alkubijerov svemirski brod miruju u odnosu na "svoj" prostor, ali brod ipak moze da stigne na cilj brzinom vecom od svetlosti. (Naravno, na kraju puta brod iskljuci pogon, pa se onda samim tim njegov prostor izjednaci sa lokalnim prostorom cilja.)

Ili, breg dolazi Muhamedu... ;o))


Fizičari!

Mene kao glupavog inženjera zanima a ćemu Big Bang? Mislim, a je l' nije moguće taj space-time continuum zamisliti kao nešto što se zgušnjava i širi kroz vreme? I onda pratimo bazne vektore, koristimo konvektivne koordinate da opišemo sve u odnosu na neku referentnu konfiguraciju, itd ali... nema problema ('ajd' da kažem) topološke prirode sa tim kako tačka postaje prostor. Drugim rečima, sve je (oduvek) bilo ovako, samo malo drugačije. Onda nema problema ni sa poreklom vremena, prostora i sl. Postoje li pozitivni dokazi koji bi opovrgli ovakav model razmišljanja?

Inače, ne bih matematiku suprotstavljao intuiciji. Nesporazumi nastaju zbog vere (uglavnom, dogmatske) a nikako zbog intuicije.


bez naslova

A od kog materijala bi mogao biti taj mehur, da bi izdrzao "hrabro" putovanje brzinom svetlosti?
I, sta bi se dogodilo, ako bi ga zbog prebrze voznje zaustavila svemirska policija:)))
I, da li bi i vreme u svemirskom brodu mirovalo ili ne?


ono za čime tragam luđe je, veće i nemogućnije:.

0000000000000000000010000000000000000
0000000000000000000010000000000000000
0000000000000000000010000000000000000
0000000000000000000070000000000000000
0000000000000000000010000000000000000(ideja o jedinoj krivini)

šta učiniti da u vasioni i na zemlji nastanu takvi preobražaji u kojima će se svaki čovek roditi kao bah, buda, zaratustra?.


Dundjerska svakodnevica:

Četvrt hleba, salama podriguša i 'ladno pivo

...materijalni sadržaji u takvom širećem svemiru uglavnom miruju ili imaju veoma male brzine!...

Naše poimanje prostora i vremena, izgrađeno je tokom našeg detinjstva i mladosti isključivo na euklidskom svetu malih dimenzija, malih masa i niskih brzina, dakle na svetu klasične mehanike. Kao što nas fizika u drugim domenima uči da je taj svet samo približenje realnosti, nikako tačan opis...

Teorija relativnosti
Znači...dundjeri ostaju večno mladi i večno u svetu na korak od realnosti?? :))))))))))))))))))
Ovo je najromatičniji opis mog posla E V E R. Milane, hvala do N E B A...(a je l' veruješ ti u nebo)? Stvarno si...ufffff...Willie!

Pošto je život bez pitanja B E S M I S A O, uz Četvrt hleba, salamu podrigušu i 'ladno pivo mene muče npr. sledeća pitanja:

Ova Herbertova leva ruka...kako joj uspeva sve žice u meni da zatreperi i sve u meni da ubrza daleko iznad brzine svetlosti?

A kad smo već kod veoma malih brzina...Kad se ove nimfe vrte...to izgleda kao najlakša stvar na svetu! Zašto onda ja već nedeljama nikako ne mogu da vežem dva Pas de bourrée i jednu Pirouette?


Quote: tako nas i fizika

Quote:
tako nas i fizika primenjena na svemir kao celinu poučava da naša intuitivna i iskustvena rasuđivanja vezana za prostor, vreme i kretanje ne treba uzimati sa mnogo poverenja.

Mislim da je najocigledniji primer koji potvrdjuje ovaj vas citat nekadasnje opste protivljenje ideji da je zemlja okrugla. Bas to intuitivno i iskustveno rasudjivanje je doprinosilo da ljudi zamisljaju kako se na drugoj hemisferi stoji "naopacke".


Horoskop

MMC, u kojem ste vi astroloskom znaku rodjeni :-)

Ozbiljnije citanje ostavljam za veceras. BBC ima lepe TV serije na temu svemira.

LP MMM, Ljubljana


A propos....

“naša intuitivna i iskustvena rasuđivanja vezana za prostor, vreme i kretanje ne treba uzimati sa mnogo poverenja.....neke stvari u nauci jednostavno nije moguće (adekvatno) zamisliti....”

Zasto da ne? Intuitivno i iskustveno u prostoru i vremenu se obicno dopunjuju. Zakrivljena ulica kojoj ne vidite kraj se intuitivno dozivljava kao interesantnija i kraca od prave ulice istih sadrzaja i duzine. Slozicete se da bi jedan Dali ili Magrit sasvim mogli da zamisle sve o cemu pisete, a da to ne bi neophodno bila ista stvar. Dakle, nista lose u zamisljanju ukoliko pod tim ne podrazumevamo samo pretragu po vizuelnim slikama vec pohranjenim u nasem iskustvu. Nemaju svi doduse tu spospobnost apstraktnog vizuelnog misljenja
http://www.sv.vt.edu/classes/ESM4714/Gen_Prin/vizthink.html
Zanimljiv tekst inace


Uh

e pa nisam to tako zamisljao.:)

Pa dobro zar vam se ne cini da je sva to zajedno malo veca spekulacija?

Ima li potvrda za sve to? Da li postoje dokazi?

Kako ste opisali ispade da je stvarno postoajo trenutak kada je postojalo samo nista. Ni prostor ni vreme ni materija....?

Ako je ipak postojalo to nesto pre velikog praska , zbog cega mu negirate vreme i prostor?


nije postojao trenutak kad

nije postojao trenutak kad je postojalo samo nista.
trenutak je deo vremena, a vreme nije postojalo, znaci nije postojao ni trenutak.
nije postojao ni termin postojati.
jer za postojanje je potreban ili prostor ili vreme.
znaci samo jedno veliko nista. ili malo nista. svejedno :)


nije postojao trenutak kad

nije postojao trenutak kad je postojalo samo nista.
trenutak je deo vremena, a vreme nije postojalo, znaci nije postojao ni trenutak.
nije postojao ni termin postojati.
jer za postojanje je potreban ili prostor ili vreme.
znaci samo jedno veliko nista. ili malo nista. svejedno :)


izgleda da cu morati da pribegenem ostrijim merama :)))

Kladim se da takvo jedan nista nikada nije postojalo.

Ko dokaze suprotno ( nedelju dana je valjda dovoljno) od mene dobija hiljadu evra.

:)))


Oprezno s novcem :) U igrama

Oprezno s novcem :)

U igrama s logikom, bez obzira šta čovek stvarno mislio, za čas se dokaže suprotnost.

Jednostavno, aksiomi su veštačka, intelektualna tvorevina, kao potreba da se odnekud krene. Već smo se dotakli Gedela na Milanovom prethodnom blogu i on nam skoro "garantuje" da može da se dokaže ono protiv čega se vi kladite :)

Tj self-referencial paradox je ok kao quick-fix, ali kako protiv siledžije ima siledžija tako i protiv paradoksa ima paradoks, koji će bar da zaobiđe vaš paradoks, ako ništa više :)


Ta opklada se ne moze razresiti

Teorija velikog praska je samo teorija sto znaci da jos uvek nije dokazana. Medjutim, kao sto Cirkovic kaze: "Broj posmatračkih testova koje je ovaj model prošao, naročito nakon otkrića kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja 1965. godine je tako veliki, da je to jedan od najčvršćih delova ukupnog korpusa našeg znanja o prirodi."
Dakle, svi aspekti teorije koji se mogu izmeriti, posmatrati, proveriti i dokazati su se pokazali kao tacni. Prosto, cifre se uklapaju.
Na primer, ako znamo da se jedan automobil nalazio na tacki A a zatim posle sat vremena na tacki B udaljenoj 30 Km mi mozemo da pretpostavimo da je presao tu razdaljinu prosecnom brzinom od 30 Km/h. Vi naravno mozete da kazete da to nije dokazano, da se mozda teleportovao, da se mozda prostor sabio ili nesto slicno...

Vasa opklada se kao takva ne moze razresiti. Ne mozemo dokazati da pomenuto "nista" jeste ili nije postojalo, mozemo samo tvrditi da postoji vise osnova da verujemo da jeste nego da nije.

Sto se tice vremena pre Velikog praska tu je svakako lakse shvatiti Avgustina nego fizicare. On kaze da vreme zahteva promene. Vi znate da vreme prolazi tako sto primecujete brojne promene: ljudi se krecu, kuca vam srce, menjaju se misli u vasem umu, primecujete kretanje kazaljke na casovniku. Sta ako se nista ne menja? Ako se izmedju dva "trenutka" apsolutno nista u univerzumu nije promenilo? Na osnovu cega u takvoj situaciji mozete da tvrdite da je proslo neko vreme? Ako bi uzeli da postoji neka druga dimenzija i da nas univerzum posmatrate iz nje izgledalo bi vam kao da je neko pritisnuo pauzu na video-rekorderu i umesto filma vidite samo jednu zamrznutu sliku. U tom filmu, vreme ne bi postojalo.


Quote:Intuitivno i

Quote:
Intuitivno i iskustveno u prostoru i vremenu se obicno dopunjuju

I sama intuicija se bazira na iskustvu pa je logicno da se nadopunjuju. No, ponekad su zaista prepreka, onda kad smo na putu da otkrijemo nesto novo, a stalno se vrtimo u krug (sacinjen od intuicije i iskustva).


U svetu singulariteta

Savršen blog. Ja bih samo onu Ajnštajnovu izreku, zbog jednostavnosti, pošto se odnosi na jednostavnost :), završio sa: "...ali nikako JEDNOSTAVNIJE od toga".

A singularitete, ono "najslađe", si nam ostavio za posle :)

To bi, u stvari, mogla da bude lepa tema za neki poseban blog iako šta god da nam ozbiljnije privuče pažnu pre ili kasnije počenmo da udaramo u singularitete pa su oni kao neki perpetual svrab, pa i mene svrbe prsti :)

Ono što ja imam da kažem je samo dodatak ovom što si ti lepo rekao.

Singularitet je nesavršenost u znanju i/ili razmišljanju. Iz singulariteta može da se crpi neograničeno mnogo kontradikcija. Ja ne znam ali me nebi iznenadilo čak ni da mi matamatičar kaže da su sve te kontradikcije ortogonalne.

Baš da se poslužim matematikom - bilo koji 3D možemo da projektujemo u skup 2D "mrlja", te mrlje u skup 1D line fragmenata i te fragmente u 0D tačku, NIŠTA.

Tako, bez obzira šta jedan 3D objekat bio, znajući da se radi od samo jednom objektu i polazeći iz 0D mi u 3D možemo da se vratimo u SVAŠTA. Znači, sa lakoćom "ubijamo" neku logičku "refleksivnost" (ne znam pravi naziv pošto nisam ni logičar ni matematičar) kako variramo dimenzionalnosti nekih paralelnih domena. Tj ne možemo, u opštem slučaju, da nekom transformacijom odemo u jedan domen, tamo nešto radimo, pa se inverznom transformacijom vratimo u prvi domen.

Taj, da ga tako nazovem, "tunneling" kroz singularitete je osnova većine kontradikcija i paradoksa.

Tako je i balon singularitet u ovoj 3D topologiji iz koje ga posmatramo. Tj unutra je gas pod pritiskom, iako nebitno, spolja možemo da ga pritisnemo, rastegnemo, iseckamo, šta god. Možemo da mu uradimo beskonačno mnogo transformacija koje nisu pod "kontrolom" samog balona.

Tako, uvek možemo da idemo korak dalje sa paralelom, ako treba i samo da isprovociramo ljude oko nas koji obično ne razmišljaju o ovim stvarima, pa da kažemo da su prostor/vreme singulariteti u nečemu što nad tim prostor-vremenom može da uradi beskonačan broj transformacija.

Tu se svi srećemo sa verom, mi što nismo religiozni sa verom u taj neki novi realm gde ćemo naučnim radom spoznati prvo osnovne pa onda proširene "karakteristike" tog realma, dok se religiozni sreću sa svojm Bogom.

Ali, da ne bude zabune, pošto ti završavaš blog sa načinima mišljenja i matamatikom, stati kod ultimativnog singularita, čak i u matematičkom smislu, implicira još više vere, još više religije.

Znači, tamo gde tvoj blog staje može da se nastavi onako kako to, npr, R. Laughlin kaže, da je prostor (da izostavimo vreme, to je ipak priča za sebe), najverovatnije, organizacioni fenomen nečeg dubljeg.

Ako tako pokušamo da krenemo u novi realm tek je onda svašta moguće. Po definiciji koncept unutra-spolja i sam postaje organizacioni fenomen, čak i u čisto intelektualnoj formi i može, sad dok joše ne znamo šta je slučaj, da ode u bilo koju krajnost: da uopšte ne postoji, s jedne strane, pa je i wormhole igračka u odnosu na taj novi realm, ili da baš postoji, čak mošda i u ovom najklasičnijem smislu, i da se ovaj universe, koji se ubrzano širi, u stvari tako širi zato što ga spoljašnjost rasteže, kao što bi se balo rastezao da spolja smanjujemo pritisak.


A....

...sta bi sa onom teorijom da se kosmos ne siri vec skuplja?


Nema toga vise...

...na srecu ili na zalost! "Ipak se siri..."


Jod da dodam

Quote:
...na srecu ili na zalost! "Ipak se siri..."

i to, izgleda, sve brze i brze!


nsarski,

jel' to bese ono: sto su Galaksije dalje od nas, sve se brze od nas udaljavaju?


Da, to stoji,

ali, izgleda da se celokupni kosmosa siri sve brze.


Hm, interesantno.

Eto, nesto naucih. Hvala. :)


Kosmolozi ovo ubrzavanje tumace

postojanjem dark matter i dark energy od koje se, navodno, sastoji oko 96% kosmosa. O ovome kosmolozi govore kao ultimate Kopernikanskoj revoluciji: ne samo da mi nismo u centru nicega, mi cak nismo ni napravljeni od istog materijala kao vecina kosmosa. Mi mu dodjemo kao malo prasine u njemu.


E, da,

citao sam nesto o tome. Kao, zvezde i Galaksije cine samo oko 5% celokupne materije u Kosmosu (ako gresim, ispravi, molim te).
Malo prasine...lepo receno, nsarski.


:)))

Ispravka: 96%+5%=101%, dakle ili nas ima 5% a ostatka 95%, ili nas ima 4%, a ostatka 96% - ali necemo se oko 1% svadjati. U svakom slucaju mnogo smo retko rasporedjeni:)


:)))

Ma naravno, sta je 1% spram Vasione cele. :)
Hvala na objasnjenju, nsarski. Vredelo je.


Koliko

Koliko Univerzum ima "procenata" (%) - zapravo?


Lepo, imenjace,

dobar je to nastavak - ja moram da se ogradim, sto nisam dovoljno jasno ucinio gore, da je ovo skica skice, sto ce reci da zbog obima teksta gomilu stvari ne mogu bas da ekspliciram. Jedna od njih jeste da se radi o sustinski klasicnoj (u smislu ne-kvantnoj) kosmologiji; jedino sto odstupa od toga je pominjanje multiverzuma, koji pripada *kvantnoj* kosmologiji koja se razvija otprilike od 1981. do danas. U kvantnoj kosmologiji se ostvaruje ta stara ideja koju pominjes - a koju je cini mi se prvi sugerisao Dzon Viler - da su prostor i vreme emergentni fenomeni zasnovani na topologiji Plankovog prostora, pa sad bili to stringovi, membrane ili stogod bilo. S tim sto sam ja licno jos uvek jako skeptican u pogledu bilo kog konkretnog rezultata kvantne kosmologije - za razliku od ovog o cemu govorimo kad pricamo o Velikom prasku, kosmickoj mikrotalasnoj pozadini, itd. te stvari iz kvantne kosmologije nemaju (jos uvek bar) nikakvog kontakta sa empirijskim znanjem...

Jos jednom, veliko hvala na komentaru i lepim recima!


Zablude sam prestao da brojim

Dragi gospodine Cirkovicu,

Sa zadovoljstvom chitam vashe blogove na ovu temu ali u njima, kao uostalom i kod ostalih autora koji se bave ovom tematikom, i dalje ne nalazim ono shto bi me uverilo u opshteprihvacene tvrdnje.
Naravno, opet podvlachim, da nemam nikakvih struchnih znanja iz predmetne oblasti (osim shto chitam odgovarajucu zanimljivu literaturu) shto pretpostavlja da su moja pitanja bespredmetna i glupa. Vi mi, naravno, necete zameriti na tome.

Elem, oko prve zablude.
Chime je potkrepljena tvrdnja da "svemir jednostavno nema nikakve spoljashnosti"? Zar takva teza nije eksperimentalno nepotvrdiva pa samim tim i jednake vaznosti kao i teza o konachnosti?
Uostalom, zar multiverzum (zbir univerzuma?) ne obara prvu tezu?

Zabluda2
Zar vreme nije beskonachni okvir nezavisno od toga postoji li ili ne, materijalni svet?
Ne kapiram zashto je o vremenu pre Velikog praska besmisleno razmishljati. Mislim, valjda je i pre V.P. postojao neki protok i dogadjaji u njemu?

Zabluda3
"Eksplozija prostora naspram eksplozije u prostoru" prevazilazi moje kapacitete. :) :(
Ako sam dobro razumeo Hokinga, zar Velikom prasku nije prethodilo ogromno sjedinjavanje materije, povecanje mase, energije i gravitacije i samourushavanje do kritichne tachke pred samu eksploziju?


ja imam strasno jak "osecaj"

da je astronomija negde usput ozbiljnoooo zalutala.

Sve ovo sto ste ispricali je suvise sa one strane razuma.

Sve to me pomalo podseca na one ekonomiste koji sve pokusavaju da objasne matematikom.

Bio bih zahvalan da me neko razuveri.

Ili da prevormulisem.

Sta je od gore navedenog nepobitno dokazano. Ako mi kazete da "verujete" ili "da naslucujete", onda vase i moje nasulucivanje i nisu razliciti.

Sve me pomalo podseca na ono ne pomera se lift nego zemlja....


Mislim da ce Milan svakako bolje od mene to reci,

ali danasnja astronomija (kosmologija), sa sve objasnjenjima o nastanku kosmosa, kosmickih struktura, galaksija, zvezda planeta, je za sada jedina konzistentna teorija koju imamo i u koju se uklapaju (oskudni) eksperimentalni podaci do kojih smo s teskom mukom dosli. Dakle, nista nije nepobitno dokazano, ali boljeg objasnjenja za sada nema. Stavise, pojedina predvidjanja te teorije se polako potvrdjuju.


Za Luna

Ono sto je Cirko gore napisao u uvodu je u skladu sa danasnjim najverovatnijim teorijama i eksperimentalnim potvrdama.

1.
Ne mozemo da potpuno negiramo postojanje "spoljasnosti", ne mozemo ni da je dokazemo.
Teza je da ne mora da postoji spoljasnost da bi se svemir sirio (a znamo, imamo dokaze, da se siri).

2.
Zasto je vreme beskonacni okvir nezavisno od toga da li postoji materijalni svet ili ne?
Opet, u skladu sa danasnjim vodecim teorijama vreme je samo jedna komponenta prostor-vremena jedva malo razlicita od ostale 3. A prostor-vreme nama (posmatracima) treba kao referentni sistem i mesto gde cemo da smestimo svoje opservacije.
Pre velikog praska nije bilo prostor-vremena.

3.
Veliko sazimanje je nepotvrdjena teorija, vise da bi se podislo ljudskoj potrebi da sve objasne prepoznatljivim jezikom, nego zasnovana na merenju. Moguce je, kao sto je moguce i da zavrsimo u velikom sazimanju (mada nije u skaldu sa danasnjim merenjima).
Mi manje vise imamo potvrde (merenja) za sve posle inflacije (belo na slici u uvodu). Inflacija i ono pre nje nije potvrdjeno. Postoj neke teorije. Za prvih par trenutaka slabo postoje i teorije.


Led,

Led,
Pre svega hvala shto sa takvom upornoshcu pokushavam da dopresh do mozga jednog astromorona. :)

1.
Ako svemir zamislimo kao balon koji se shiri; ma koliko se shirio, iza spoljashnjeg zida tog balona valjda postoji neshto?

3.
Glede Velikog praska, skoro sam gledao nekakav nauchni program gde je izveden laboratorijski Veliki prasak.
Na nekakvu specijalnu chiodu, tip je nakachio element koji je bio preovladjuci i sve to spichio nekim opakim laserom. I ispalo je da su novostvoreni elementi ono shto tvori svemir.


Sta

je spoljasnji zid balona?
Pazi, nalazis se u dvodimenzionalnom svetu i ne znas za trecu dimenziju. U smislu da ne mozes da je meris, opazis. Pritom i tvoje dve dimenzije ne mozes kompletno da sagledas, vidis samo do horizonta.


...

Govorim o trodimenzionalnom balonu koji se shiri. O nekakvoj zamishljenoj opni tog balona.
Chak i da ima vishe balona koji se shire (multiverzum) i oni su u nekakvom prostorvremenu.
Zid iz Trumanovog shoua je ono shto ja trazim. ;)


Donalde,

ako vec insistiras na toj metafori sa balonom, onda to mozes da zamislis ovako: u bilo kom pravcu da gledas odavde, uvek gledas u proslost, i sto dalje gladas, vidis sve davnije objekte. Jednostavno, tako je okrenuta strelica vremena.
To je kao kad bi ziveo na povrsini balona koji se siri, ali si u stanju da gledas (i za tebe prostor postoji) samo u pravcu centra tog balona. Sto se svemir vise siri, to se vise prostora "stvara". Svemir/balon definise prostor. "Van" tog balona - u pravcu suprotnom od centra ne mozes gledati jer to je buducnost koja se jos nije desila, pa, dakle, jos ne postoji i ne moze se "videti".
Zato je bitno shvatiti da mi zivimo u prostor-vremenu (i to vremenu koje ima orijentaciju), a ne samo u prostoru.


nsarski,

Dopada mi se ovaj odgovor.


Thx!

Drago mi je ako smo makar malo razjasnili stvar. Nikome nije lako da celu stvar "vidi" posto je nase svakodnevno iskustvo mnogo drugacije.


Otvoren za zva tumachenja ;-)

Da, da, "mi na povrshini balona" daje odgovore na neka pitanja. Eno, malo nize, Milan Novakovic elaborira nash svemir kao delic povrshine balona.

Josh, neshto, ako je jedino moguca odrednica - pogled u proshlost (u sredinu balona) jer je "iza" nas buducnost, zar ne bi trebalo da govorimo o vremeprostoru?


Samo jezicki

Mislim da je odrednica "prostor-vreme" (space-time) samo jezicka konvencija (kad vec zakeras). U cetvorodimenzionalnom prostoru, vreme vuce index 0, prostor indexe 1,2,3.


Ako bi ipak izvan tog

Ako bi ipak izvan tog prostora moglo da se gleda, da li bi se nas ceo svemir video kao jedna tacka, ona ista polazna iz koje je sve krenulo u nultom trenutku. Da li se na unutrasnjim obodima tog prostora jos uvek nalazi ona ista materija koja je postojala u Velikom prasku prvih nekoliko trenutaka ( ... sekundi)


Thanks for nothing

E pa siti se isprichasmo sa autorom bloga tako da moram da se zahvalim zbog predusretljivosti i lijepog vaspitanja.
Zanimljivo je to da ljudi, pokushavajuci da dokuche nedokuchivo, fulaju neke elementarne stvari.


sličice

"Pogača" raspodele energije i materije u univerzumu.Mi smo ona crvena kriška, mislim SVI MI CEO UNIVERZUM NAM

Grafik je ilustracija neke tri "moguće" budućnosti koja se intuitivno i istraživanjima sluti iz "crvene kriške". Ako je tamna materija konstantna (za sada tako izgleda) ima da se širi forever, ako se tamna materija poveća, ubrzanje će se povećati tako brzo da ima sve da se raspadne (to se zove "big rip"), a može da dođe i do "big crunch"-a, odnosno "recollapse" univerzuma. Grafik daje podatke o periodima usporavanja i ubrzavanja (koje je počelo pre otprilike 6 milijardi godina).

O ljudskoj radoznalosti:

Mislim da je sve počelo kad je neko od naših evolutivnih praotaca i pramajki sedeo/la sit, a nije mu/joj bilo ni hladno, na pustoj planeti i onako, pomislio/la "Mislim, kad sam već tu, ček` da vidim...". I tako to krene...


Vreme pre vremena

U majskom broju Scientific Americana iz 2004, Gabriel Veneziano,jedan od prvih naucnika koji su formulisali teoriju struna, govori o tome kako ta teorija sugerise dogadjaje pre velikog praska, i to kako je materija oduvek postojala, a veliki prasak je samo uzrokovan nekim ranijim dogadjajima (on izlaze celokupan hipoteticki scenario). Koliko ste upoznati sa time, i sta mislite o tome?


OK, pomenuh negde gore...

...mogu postojati drugacije strukture, ali TO je ono sto ja zovem neopreznom spekulacijom (Veliki prasak nije spekulacija; Veliki prasak je istina isto onako koliko je istina da cu pasti ako skocim kroz prozor)! To je ona kvantna kosmologija o kojoj sam govorio - lepa, ali nazalost jako daleko od empirijskih saznanja (jos uvek, ne budimo pesimisti)!


Nauka se zasniva

na teorijama(skup dokazanih teorema) koje se opet zasnivaju na aksiomama.
Kako ja vidim gore pomenute zablude su suprotne osnovnim aksiomama na kojima se zasniva teorija Velikog praska. Sve
dokazane teoreme o postojecem kosmosu nisu kontradiktorne ovim aksiomama i tako se teorija odrzava. Kao sto je receno, teorija se cak i potkrepljuje novim dokazima.
Nase poimanja prostora/vremena/istorije su u ovoj teoriji popuno nebitne. Teorija postoji sama za sebe i svakodnevnim naucnim istrazivanjima se dokazuje i zato i jeste opste prihvacena (barem u naucnim krugovima, cemu i sluzi).
Ako sutra neko stvori novu teoriju o nastanku kosmosa, u kojoj je sve sto je otkriveno dokazivo na osnovu nje, imacemo paralelnu istoriju kosmosa.


Ako je ovo bilo upuceno barem delom meni

U stvari aksiomi iz njih izvedeni zakoni i provera da li se slazu sa cinjenicama ....

To u mom razumevanju problema nije sporno.

Samo mi se cini da je spekuacija otisla suvise daleko i nesto mi govori da ce jednog dana sve to samo da padne u vodu.

isto onako kako je njutnova fizika pala u vodu.

Svaki put kada citam bilo sta na ovu temu imam utisak da je nesto fundamentalno vazno i cini mi se nama pred nosom zaboravljeno.

U osnovi pitam sta je nepobitno od svega toga dokazano.

Procitah pre neki dan da je jedan od fundamentalnih dokaza za opstu teoriju ugibanje svetlosti usled gravitacije.

nije mi jasno zasto se to tumaci kako se tumaci a ne recimo kao ostljivost svetlosti na prisustvo gravitacije?

ili zasto se svetlosni pomak tumaci kao znak udaljavanja planeta (sto i ne sporim) a ne kao usporavanja pojediih delova spektra u sudaru sa svemirskim prostranstvom koje nije prazno.

Odnos vreme materija mi ima smisla. Ali to po meni nije dokaz drugacijeg protoka vremena, vec promene brzine fizickih procesa u vremenu. ( Recimo ne tece vreme sporije na himalajima nego u vojvodini vec su hemisjski, atomski ...Porcesi usled uticaja vec gravotacije sporiji)Rezultata je u osnovi isti samo je lakse shvatljivi meni malome.

Sve te neke stvari koje su dokazane su posto dokazane samo mi se cini da se mogu lakse. lepse jednostvnije i ljudkom umu blize objasniti.

Ko se od prisutnih bavio naukom verovatno je bio u situaciji da problem prvo resi duzim pa tek posle mnogo vremena ( i vise znanja ) kracim putem.


igipop:

"isto onako kako je njutnova fizika pala u vodu."

Ovo naprosto nije tacno. Njutnova fizika ne moze da se koristi za opisivanje globalnog kosmosa, ali pitaj svakog inzenjera, gradjevinca, avio inzenjera, ljude u NASA koji projektuju space shuttle i ostale letilice koje saljemo na Mesec, Mars, i druge planete - svi oni koriste Njutnovu fiziku.

A povodom: "Ko se od prisutnih bavio naukom verovatno je bio u situaciji da problem prvo resi duzim pa tek posle mnogo vremena ( i vise znanja ) kracim putem." Medju fizicarima postoji izreka: "svaki problem je trivijalan, jednom kad ga resis".
Ali, treba ga prvo resiti:))


Kad se bavis naukom

Mislis da interakcija izmedju dva medijuma obezbedjuje kretanje u zeljenom pravcu stvarajuci formu koja se od predumisljene forme kao inicije, razikuje taman onoliko koliko je potrebno da stvori ushicenje i radost kretanja koje bi moglo da se produzi u vecnost ako ga smatramo ciljnim pogonom za shvatanje bitisanja i ekspanzije prostora?


samo da se ispravim

prakticno tacna, teorijski netacna


Pa, statika (tj, v=o)

je i teorijski tacna.


E

ovo je bilo u poslednji cas ;)
Bejah na ivici da skacem sa ovog mog petog sprata zbog promasenog zivota...al spaso si me sa ovim sad ;)


Wheww! Prepadoh se.

U buduce javi kad citas blog na visinama (peti sprat i to), da izbegavam.:)))


Nama

ovde jos uvek daju sobe s pogledom za bavljenje naukom ;)
Ma, neeeee. Ne moras nista da izbegavas...samo nemoj o pravljenju aviona, kamiona, automobila, brodova, zgrada, puteva, mostova, brana...u pezorativu and I'm staying on the safe side of the window pane. It's a promise.


I have

architecture (engineering) in my family, and I view it with deep respect:)))
Nikakav pezorativ, majke mi!


N,

nemoj ubacujes majku u jednacinu...
A tek u nejednacinuuuuuuuu!!!!
I zapamti sta si obeco sad!!!!
Brook, slatkisu, dobro me poDseti!!!! "Automatic waffle maker" zaboravih na onoj gornjoj listi...K A K A V propust.
Hvala lepo!!!!!!!


nema na cemu,

na visinama zna da ponestane kiseonika....it's alright :)


Ma

nema to veze sa visinom...a ni sa kiseonikom, Brook.

N. leaves me breathless ;)


pa ne znam s cim ima

ali nesto ti kanda fali.


Cuj

NESTO?
Vanilice s poljuPcem, Locin kajmak, ujnin paradajz, gazda Rajkovi cevapi, Dunav i poznavanje kata.
I'm happy to let you know ...ovo zadnje ima ko da me nauci ;)


da, cujem da je korisno

za agresivnost. za glupost ne znam sta bi ti pomoglo.


Sacekaj

malo da odem po pljuvobran.
Kisela ti pljuvacka, ne valja mi za ten.
To dotad prosetaj do Albukerkija, vidi ima li me tamo ;)


onda si trebala

da mislis na ten pre nego sto si pocela.


E,

izvini sto ne mogu dalje da ti pomazem u vezbanju bacanja slajmare u dalj. Nikad nisam bila dobra kao stajaca meta. A ako se pomeram...moze da ti se desi samu sebe da pljunes!
Nastavi sa vezbom pred ogledalom. Mislim da ce biti delotvornije.


ma samo ti idi

zabi se u onu tvoju sobicu...mozda jednom i doktoriras....ako ne u ovom veku, onda u sledecem.


pa, neki uvek citaju blog

na visinama, naucnici na sprat. ali, kao sto kaze stara poslovica: Automatic waffle maker simplifies breakfast


E, pa i ja...

...zivim bas na petom spratu! Cenim ljude "na visini"! ;o))


samo da se ispravim

osim za naravno statiku :))))

( i pose kazu da su pravnici cepidlake :)))))


A i ne mora da bude opasno :)

I tu negde lezi zec....:) Jer ako te pecurka ili zmija svedu na nesto sto ti ne smatras validnim jos uvek si nesto sto je validno. Ako je sve zivo i nezivo zapravo jedan prostor u prostoru i ako mali prostori bivaju pojedeni od velikih prostora...ili obrnuto,ili ako samo menjaju prostornu formu onda smo opet na pocetku ...pitamo se - koje su forme i velicine prostora...i kako da svesno dodjemo do tog zakljucka i izreknemo je u vidu velikog uzviknutog eureka!....a da li ce to uzviknuto eureka koje takodje poseduje prostor ...i u sustini stvari je takodje ustinut iz prostora uticati na njegovo sirenje i dokle.


Pokusaj objasnjenja

Postoji ona anegdota o Ajnstajnu koji je hteo jednom "obicnom" coveku da objasni relativitet vremena: - Jedan minut proveden pored lepe davojke prodje za cas, a jedan minut sedenja na uzarenoj peci traje vecno.
Uvek je tesko objasniti nesto "iznad" u terminima kojima uobicajeno baratamo na "nizem nivou".

Pa da pokusam sa terminima dimenzija:

- Prvo je postojala dimenzija NULA. Nema sirine, duzine, vremana, prostora. Postojalo je samo NISTA. (Naravno vec je diskutabilno "prvo" i "postojalo" ali rekao sam da cemo se sluziti postojecim terminima).

-Onda je nastala dimenzija JEDAN - veliki prasak. Jedna tacka (singularitet). U istom trenutku je postala i beskonacnost. Ta nula i beskonacnost su povezane najprostijom matematickom formulom. (Trebala je samo jedinica da se pojavi)

-Onda su se razvile DVE dimenzije - beskonacna nit (vidi Milanov opis) koja je spojila pocetak (nulu) i kraj (beskonacnost)

- Zatim je nastala TRECA dimenzija, i svet/vasiona kakve ih mi spoznajemo.

Da li postoje i druge dimenzije (teorije paralelnih svetova) ostaje pitanje, ali ove cetiri nisu diskutabilne. Ukljucujuci i singularitete. Da li su oni "portali" za pristup dvodimenzionalnim nitima koje spajaju sve pa i beskonacnost i omogucuju pristup bilo kojoj tacki vasione? U svakom slucaju u njihovom okruzenju ne vaze zakoni trodimenzionalnih svetova.


Kazete da je svemir u

Kazete da je svemir u pocetku bio veoma jednostavan, razumljiv postojecim zakonima fizike. Gde je granica (ako uopste postoji na graficima koje ste dali) na kojoj poznati naucni zakoni prestaju u potpunosti da objasnjavaju strukturu svemira.


Ortak!

Quote:
Gde je granica...

Je li ortak, što se ti raspituješ za granicu? Zar smo već provaljeni? Što to ne javljaš ortaku? Hoćeš sam preko grane, a mene da sa'vataju na legalu?


Bogami, kako je krenulo,

Bogami, kako je krenulo, moracemo da se prebacimo sa druge strane horizonta - u onaj deo svemira koji tek treba da se desi :)


Misliš

da je dotle došlo?

Ne videh tvoj post ranije. Nadam se da nisi već odleteo?


Nisam, sve se nadam da ce

Nisam, sve se nadam da ce ova bura da me zaobidje :)


Na koju buru misliš?

Ovu u ovoj (blogovskoj) čaši vode, na političku, ili kosmičku? Doduše, koja god da je, valja nam primiriti se i čekati da prodje. Znaš, onako kako to rade svi uspešni biznismeni?


Da, valjda je to jedina

Da, valjda je to jedina prava tajna uspeha. Jos ako se nadje neko nestrpljiv da izleti umesto nas .....


zdravo Milane

long time no see!

osetih potrebu da napisem komentar jer se bas posteno iznervirah citajuci ostale komentare, i na kraju odlucih da je bolje da ne pricam nista, pa rekoh, da bar kazem zdravo.


picard = Miroslav Micic

picard = Miroslav Micic


Pa ziveo ti meni hiljadu godina, kapetane!

I nemoj se nerviras, komentari su sasvim OK! Ipak je ovo jedan opusten forum, a svako ima razne dane, bolje i losije, a ako ima problema u komunikaciji nauke sa javnoscu, tu smo sami sebi cesto najvise krivi (sto ti znas i bolje od mene!)... Nego, dolazis li skoro u ove krajeve, i javi se kadgod! Ziveo!


Asimetrija

Da li bi neko znao da mi ukratko objasni kako je doslo do asimetrije u Velikom prasku? Zasto nije sve lepo homogeno?

PS Ne, ne zalim se ja sto nije homogeno, jer onda ni nas ne bi bilo.


Osnovna pretpostavka

Big-Bang teorije je da je kosmos poceo kao izotropan (prostorno simetrican). Formiranje galaksija, nehomogenosti, itd., je nastalo zbog fluktuacija gustine materije tokom inflatornog perioda - i to se u ceo opis kosmosa ubacuje naknadno.
Big-Bang teorija, sama po sebi, nema odgovor na tvoje pitanje.


Wowkakvo smelo pitanje!

Jedva cekam odgovor!


Eto ga gore:))

Zaista, neizotropija i asimetrija mora "rucno" da se ubaci u teoriju. Ali, to nije toliko drastican problem kao sto na prvi pogled se cini.
Ako uzmes, na primer, zatvoren sud sa vodenom parom (homogenim gasom), na odgovarajucem pritisku i temperaturi kondenzovace se kapljice i sve ce najzad postati tecnost. E, sad, strogo teorijski, po termodinamici, do kondenzacije uopste nece doci. Mora "rucno" da se ubaci u termodinamiku mikroskopski mehanizam fluktuacija gustine koje dovode do kondenzacije - tzv. Maksvelova konstrukcija - jer termodinamika, kao teorija, ne zna nista o mikrosvetu.
Slicno je sa "kondenzatom" iz koga su nastale galaksije i ostalo u svemiru. O tome u Big-Bang teoriji nema reci.


Nsarski,

da li je univerzum zatvoren i li otvoren prostor?


Nisam siguran da razumem dobro pitanje.

Ne postoji odrednica "van" univerzuma. U tom smislu je "zatvoren", naime nemoguce je formulisati pitanje "u cemu se on siri" - gde postoji univerzum postoji i prostor.
Pitanje je da li ce on da nastavi vecno da se siri (da se povecava rastojanje izmedju nebeskih tela) ili ce usporiti, ili stati, ili poceti da se skuplja. Za sada izgleda da se postojece sirenje jos i ubrazava i izgleda da ce se tako nastaviti. Ali, mi o tome ne mozemo da zakljucujemo na osnovu sadasnjih znanja. Sada nam izgleda ovako. Kasnije - ne znamo?


Eto....

jel zans da mi je strasno krivo zbog toga....:)


Haaahaaa,

sto krivo, pobogu?!


Pa mislim....crkoh da znam....:)

A dok gledam ko ce da bljesne otkice svee trckam od novog do novijeg posta kad ono pljuste sljajmare medju nekim blogerima koji su se nasli u nezgodnim zakrivljenjima gde ten jedne od strana u interakciji moze biti ugrozen jer je nehotice izlozen.

:))))


Pa, i ovo sto znamo

smo uz tesku muku saznali - sporo to ide. Do pre cca 75 godina nismo imali pojma ni da se svemir siri, pre 35 godina je tek otkriveno pozadinsko zracenje, pre 10 godina je pocelo da se prica o dark matter i dark energy - sve to je ipak ohrabrujuce i obecavajuce. Samo da se globalno ne potamanimo u medjuvremenu.


Ziveli zeleni !

Ko prezivi pricace!!!


Ko prezivi pricace!!!


Hej jj bebo...

a ja videla sinoc jedan NLO i odmah sam ga identifikovala...kretao se u mehuru tik ispred mojih ociju zaklanjajuci vise od jednog a manje od bezbroj objekata na nebu i od svega sto se moglo videti bila su svetla koja su prozimala membranu mehura za koji sam predpostavila da u tom slucaju postoji.....brzina kojom su svetla doprla do mojih ociju nije mi dopustila da se ne iznenadim iako je u tom trenutku izgledalo kao da sve stoji ...posto mi je kamera slucajno bila u ruci ..tako sam se spetljala da sam samo na kraju izasla sa terase i usla u sobu....i pomislila....u jeeee....ne znam da li je neko s druge strane imao nerv da uslika dogadjaj ali verujem da je bilo intencije....tako da svakako ako nasi zeleni pomognu da prezivimo neko ce stvarno da prica.....Inace ovi su izgledali vise ljubicanstveni nego zelenkasti...ali to je zbog prelamanja svetlosti.


Taska


A ja verujem

kod mene nema cile mile...sve je moguce...:)


Pa to niko ne osporava!

Bice i o tome reci u nekom narednom tekstu - verujem i ja u vanzemaljce (i to cudnije nego sto pretpostavljamo)!


Лаки комад

Чврсто земљом корачам но понекад зверам васионом ,ние да ние.
о ВП много не размишљам јер ако ми се за живота деси ,чућу га
Свакако мада већ поприлично наглув.
Другомије на уму.
Однос између познатог нам и непознатог у животу ,тој свеукупности Знања,неизмерно је велик али је и трајање нашег живота довољно Дуго – за сврхуму.јер неприлично је мислити да је живот прекратак за сазнања и постизања ,а предуг за патње.не постигнемоли жељено у животу нетреба сву кривицу приписати објективним тешкоћама и околностима,него реално то посматрати у неусклађености наших жеља са нашом правом природом тјст несхватању и непризнавању властитих
слабости. Уосталом ретки су поучени да истине откривају сами за себе него се претварамо у имитаторе и пуке следбенике и то остајемо докраја трајања,а како смо различитих карактера и истину доживљавамо на различите начине правдајући своје понашање изреком колико људи толико истина.можемо например у животу много радити а да резултати не задовоље ни нас саме а ни околиш који је то (однас) очекивао. Разлоге треба углавном потражити у једностраности нашег приступа проблему.
Као кад би у животу развијали смо слух,а желели доживети залазак сунца.


Taska Dana, uopšte ne treba

Taska Dana, uopšte ne treba da ti bude krivo. Tamo gde sadašnje znanje udara u zid do daljeg može da se koristi mašta.

Npr, Milan je napravio lepu paralelu sa površinom balona. To je 2D prostor. Za bića koja žive na površini balona i nisu svesna treće dimenzije teško je pitati u čemu se ta njihova površina širi. Kao što je Milan pokazao ta povešina može da nema kraj. Krene se u jednom pravcu, ide se pravolinijski i vrati se na isto mesto.

Srećna je stvar ove paralele što smo mi u 3D pa povešinu balona vidimo iz vrlo specifične "perspektive". Vidimo da je "zatvorena", može da se rasteže i da se kreće u 3D.

A sad mašta.

Isto tako naš 3D (vreme ne diramo) može da bude površina u 4D prostoru, da bude zatvorena, da se rasteže i da se kreće.

Biće na površini balona ne može da se sakreije od, na primer, nas (pošto nema dubinu pa da se nama sakrije "iza" nečega. Tj nema ovo "iza" u trećoj dimenziji.

Tako ni mi ne možemo da se sakrijemo biću u 4D.

Interesantan koriozitet je da mi možemo da zamislimo pametno biće u 2D (na površini balona) no džaba pamet, to biće ne može da se sakrije ni najpriprostijoj živuljki u 3D.

Tako se mi, npr, ne možemo sakriti ni čak ni gušteru iz 4D. Ovde, npr, i neki "intuitivni" delovi logike postaju kuriozitet - recimo, zarobljeni u 3+1D (3d prostor plus vreme) mi imamo vrlo grubu meru šta je to "intelekt" - viši "intelekt" bolje koristi prostor-vreme od nižeg intelekta.

Tako, mi ovde, pametni, glupi gušter u 4D može da nam odjednom uđe u zamandaljenu sobu niotkuda.

Onda stvari postaju još zanimljivije. U našem prostoru možemo da imamo mnogo 2D balona. Tako i mnogo naših 3D univerzuma može da bude u 4D.

Uopšte ne mora da bude balon, To što mi vidimo relativno uniforman, kompaktan deo universuma, kao balon, ne ora da znači mnogo. To može da bude samo delić balona. Kao što je Milan objasnio vidljivi deo univerzuma je mnog malecki prema celom univezumu. Paralela na 2D balonu je zamislimo 2D planetu kao malu tačku na 2D balonu, 1 micron, a toj planeti vidljiv univerzum kao krug prečnika 1mm. Sad, ceo balon može i da pukne ali su sanse da će taj mali 1mm krug ostati neoštećen i toj maloj micron planeti sve i dalje izgleda kao pre. A univerzum leti ko svilena marama na vetru (ovo ne objašnjava širenje no ovo je samo misaona igra, sve ostalo može da se "nalepi" ako nam se hoće).

Tako je, možda, i naš 3D univerzum odavno popucao, ko zna kavku strukturu ima, ali mi smo u načem malom, "homogenom", vidljivom deliću i sve izgleda okruglo i kompaktno.

Itd, kao što rekoše već Veliki prasak najbolje objašnjava ono što vidimo (ne od t=0 kao što je NŠarski objasnio, nego od nekog nenultog vremena) ali samo mašta je granica teorijama (koje bi se, ipak, morale onda i u praksi pokazati kao bolje).

Npr, 2D balon, onaj 1mm kružić može da se širi iz bezbroj razloga. Evo 3
- Zato što duvamo ceo balon.
- Zato što smo nenaduvan, a zatvoren, ceo balon stavili u prostor sa smanjenim pritiskom.
- Zato što deo opne balona stavimo u usta pa usisavanjem napravimo mali balončić (pretpostavljam da su ovo svi probali).

Itd, sve to može i nad našim 3D prostorm a gledano iz 4D.


Hej Milane!!!

Od kad sam se rodila zamisljam mehurove kako lebde u mehuru koji lebdi u mehuru i tako dalje i blize....i pri tom nijedan od tih mehurova nema definisani oblik ni velicinu niti je u dimenziji bilo koje vrste nego se samo tako zovu mada ni to nisam konacno prihvatila....jer ponekad se desi da svi ti mehurovi postanu nesto sto je sve to odjedanput...a to se cuje i providno je tako da ti postane jasno kao beli dan u sred noci.
Uglavnom kad gledam ne predefinisem vidjeno....


Milane,

ove tvoje dimenzije su strašno dobra gimnastika za mozak. Ruše ustaljene obrasce mišljenja čoveka koji se takvim pitanjima ne bavi u svakodnevnom životu. Pretpostavljam da je trenutni vakuum u glavi koji stvaraju samo prolazna faza i nadam se da je sledeća faza izgradnja novih, boljih obrazaca, koji će biti primenjivi i na druge oblasti. Evo ja ih sad već bolje razumem nego kad si ih pre neki dan prvi put pomenuo. Ako mogu ja, može svako! :)


A i ja sam glup kada to pitam

Malo sam razmislio o tome, i onda mi je palo na pamet ocigledno resenje (pitanje je pitanje da li je i tacno). Prvobitno nastale cestice - koje god da su bile - nisu mogle da budu sve u istom stanju, jer nas kvantna mehanika uci da svaka cestica ima svoje stanje, i koliko ja razumem kvantnu fiziku, nema razloga da verujemo da ce sve cestice da se sve vreme ponasaju isto. I onda se prva cestica raspala, ili spojila sa drugom ili sta vec, i simetrije vise nije bilo... i onda jos 14 milijardi godina i mi kuckamo na blogu.


I pitamo se...:)

dokle cemo...:)))


Promasio si

Kvantna mehanika nas uci da fermioni ne mogu da budu u istom stanju, bozoni mogu.
I uci nas o identicnim cesticama i kako se te identicne cestice ponasaju kad su zajedno.

Kao sto je Sarski gore napisao, doslo je do fluktuacije gustine, ili do neceg sto mi trenutno rukom stavljamo, a ne mozemo jos da objasnimo.


Mislim da moje "resenje" samo postavlja drugo pitanje

Ne ulazeci u ovo sto si napiso, mislim da moje "resenje" samo postavlja drugo pitanje - tj. mozda je putanje kako je doslo do asimetrije koja je stvorila cestice, u trenutku kada postoje cestice vec ionako nismo imali simetriju.


Pa ni to nije potpuno tacno

Zavisi sta podrazumevas pod "simetrija" i sta podrazumevas pod "cestica".
Neke simetrije su se odrzale, neke su narusene jako brzo.

Jednostavan primer is skole. Ucimo da elektron moze da ima spin gore ili spin dole. Da bi ih razlikovali, snop elektrona moramo da pustimo u neuniformno magnetno polje. Time narusavamo pocetnu simetriju i mozemo da razdvojimo elektron sa pozitivnim spinom od onog sa negativnim.

Na slican nacin su proton i neutron dva "stanja" jedne iste cestice (ili elektron i neutrino)


Mislio sam na asimetriju celog svemira

Mislio sam na to, zasto su se uopste stvorile cestice? Zasto ceo svemir nije npr. nesto sto bi moglo da se opise sa f(r) = k*1/r^2? Zasto se materija (ili bolje reci "pramaterija", to nije bila materija u nasem smislu reci) kondenzovala u cestice? Zasto svemir nema beskonacno mnogo ravni simetrije (u najcistijem geometrijskom smislu)?


zato...

...što je od svake simetrije "stariji" princip minimuma energije. Priroda je "ekonomična" - otud tako puno sfera, jer imaju minimalnu p. energiju, to je jedan od mogućih odgovora. Ako sam razumela pitanje, nisam sigurna da isto mislimo pod pojmom "kondenzacija".


Kondenzacija

Slazem se da je stanje koje zahteva manje energije stabilnije; ali da bi nesto iz labilne ravnoteze ("originalno" stanje svemira) preslo u neko drugo stanje (materija podeljena u cestice) treba mu neki poremecaj. Otkud poremecaj u savrseno simetricnom svetu?

Po kondenzacijom sam mislio na to da se prvobitna "pramaterija" koja je uniformna, dakle ne postoji ni najmanji diskontinuitet kondenzovala u cestice.

Cela ova prica zapravo ima jedno veliko "ako" ispred sebe, a to je da li je ikada postojala uniformna "pramaterija".


ako zamislimo...

Potpuno hipotetički: danas nam ne predstavlja teškoću da pojmimo, izračunamo, proverimo i dokažemo da je materija dualna, dakle da je sve nama poznato istovremeno i čestica i talas, a da "sonda" koju upotrebljavamo "izvlači" pri merenju samo jedno svojstvo, ne zato što je sigurno da ne možemo istovremeno meriti oba svojstva, već što nismo napravili sondu koja bi to mogla (a nije da ne bi bilo interesantno!:))
E, sad, da li Vam je teško da zamislite da, pod određenim uslovima, materija (koja je danas dualna) može tu svoju dualnost da ima kao materija - interakcija,(btw., ja mislim da se ta interakcija, kao elementarna može i danas uhvatiti, ali to je druga priča) dakle da je "pramaterija" o kojoj govorite ISTOVREMENO i JEDNO i DRUGO. Ako tako zamislimo, rešavate se teškoća "linearnog" toka energija-materija-vreme i klasičnih pojmova simetrija...
Milan i nsraski su imali odlične komentare o poimanju 4D prostor-vreme, a to se ne može izostaviti kad čavrljamo o Vašem pitanju.
Zašto univerzum izgleda baš tako kako danas izgleda? Imamo još puno da saznamo od Hubble-a i iz istraživanja do nespornih odgovora...


Da, taj subjektivni osecaj

Da, taj subjektivni osecaj za protok vremena je vrlo zanimljiv fenomen. Posto ga je i Anstajn pomenuo pitam se kakvu je vrstu objasnjenja imao za njega.
U originalnom tekstu je pomenut termin "intuitivni".Mozda bi adekvatnije bilo "instinktivni". Pojam intuicije je vise vezan za "spiritualnu inteligenciju" odnosno predosecaj o ishodu nekih dogadjaja.


Da, taj subjektivni osecaj

Da, taj subjektivni osecaj za protok vremena je vrlo zanimljiv fenomen. Posto ga je i Anstajn pomenuo pitam se kakvu je vrstu objasnjenja imao za njega.
U originalnom tekstu je pomenut termin "intuitivni".Mozda bi adekvatnije bilo "instinktivni". Pojam intuicije je vise vezan za "spiritualnu inteligenciju" odnosno predosecaj o ishodu nekih dogadjaja.


Uh....:)

A da li sve ovo spada u dogadjaj ili nije dogadjaj uopste....govoreci iz instiktivnog pa onda iz intuitivnog? :)
I koja bi metoda bila objektivnija?


Uh....:)

A da li sve ovo spada u dogadjaj ili nije dogadjaj uopste....govoreci iz instiktivnog pa onda iz intuitivnog? :)
I koja bi metoda bila objektivnija?


Milane, ovo je jedan od onih

Milane, ovo je jedan od onih blogova u čije se komentarisanje neću uključivati, ali ću ga pažljivo pratiti, s obzirom da iz tvog posta i iz drugih komentara ima šta da se nauči.
Ukratko, keep on rollin'! :)


VELIKI PRASAK - VELIKA ILUZIJA . Stiven Hoking jedan od

najpoznatijih teoretičara fizike u svojoj knjizi:
"TEORIJA SVEGA poreklo i sudbina svemira" u kojoj se nalaze njegova predavanja vezana za izučavanje i istraživanje svemira u jednom poglavlju navodi sledeće:

Posle dužih proračuna i istraživanja porekla svemira odnosno Velikog praska pronašao je sledeće:

1.Da se posle velikog praska svemir počeo širiti brzinom i to samo za jedan kroz deset na sedamnaesti sekunde brže - već bi se razleteo i nebi se uopšte oformirale galaksije niti druge gušće materije.
2. Da se za isto to vreme navedeno pod takom 1. počeo širiti sporije - već bi kolapsirao odnosno potpuno suzio.

-- To će reći da je verovatnoća da je svemir nastao iz velikog praska toliko mala da je to skoro nemoguće.
Čak u knjizi navodi i to da kad je ta predavanja držao u Italiji da su mu iz vatikana sugerisali da neobara tezu da je sve nastalo iz velikog praska i da je sve bog stvorio iz velikog praska, jer to stvara razne sumnje i probleme u propovedanje crkve (vatikana) i teorije jedine prihvaćene i neoborive o nastanku svega pa i života.

Kako on smatra verovatnije je da je u doba mladog odnosno svemira u nastajanju bilo više praskova ili kako bi se to već nazvalo.

Iz tih predavanja se vidi da i sam Hoking izražava sumnju u veliki prasak.

Meni lično je zaista veoma teško da poverujem da je sve nastalo iz jednog praska - zaista zvuči čudno.
Toliko ustvar mi malo znamo pa se hvatamo za veliki prasak ko pijan plota.
Činimi se da nijedna teorija o velikom prasku nije ubedljiva.

E sad očekujem napade.
Hvala - u sledećem obraćanju o brzini svetlosti mojoj omiljenoj temi.


Mozda je verovatnoca mala...

Ali ko zna koliko je svemira nastalo i propalo, dok se ovaj nas nije "zapatio"?


I ne samo to...

...stvar je vrlo jednostavna - u onim drugim jednostavno nema posmatraca, te niko ne postavlja ta pitanja "zasto je nas svemira tako prozaican, tipican, itd." Prilicno je to jednostavno, samo kad se posmatra kroz prizmu (ozbiljne) filozofije: sve sto percipiramo je samo delic stvarnosti, ono ostalo su selekcioni efekti (sto se cesto naziva antropickim principom ili nacelom). Dakle, NARAVNO da je nas svemir malo verovatan a priori - ali to ne znaci da je teorija njegovog nastanka malo verovatna; to su dve POTPUNO RAZLICITE stvari!


A kako bi bilo kada bi nas

A kako bi bilo kada bi nas univerzum, u kome vlada Ajnstajnova fizika i poimanje vremena, bio u stvari deo nekog veceg, kompleksnijeg sistema sa drugacijim poimanjem vremena, koji je mozda i sam deo nekog jos veceg sistema, i tako u nedogled. Kao sto su, gledajuci ka manjem, sastavni delovi naseg suncevog sistema (na koji su primenjivi Njutnovi zakoni) sistemi na nivou atoma, sa sve kvantnom fizikom i, ponovo, drugacijim poimanjem vremena.

Pa onda jos dalje, mislili smo da je atom najmanja cestica materije, pa otkrili elektrone, protone, neutrone, citave male svetove, sada i bozone i femione, i ponovo u beskonacnost? Ovo ne objasnjava poreklo materije, ali bi mozda mogao biti poredak stvari na skali prostor-vremena.

Na VP mi vise lice crne rupe, koje kao centri za reciklazu sazimaju materiju i vracaju je nazad u sirovom obliku ili salju dalje na sledeci nivo (uz veliki prasak, svakako, i mikrotalasnu radijaciju).


prostor

Jedno pravo blogovsko putovanje kroz univerzum sa vodičem (english only, sorry!) i muzikom.


love you, hubble

Galerija nebula - poslednje poruke bivših zvezda.
Hubble nam je omogućio, naravno, neverovatne podatke za naučnike i istraživače, ali je ovoj generaciji zemljana omogućio da vidi i prostore "where no men or woman has been before..." :))


Vidim da se ovde mnogi

zanimaju za sudbinu i uredjenje kosmosa, pa, imajuci na umu moj prvi post na ovom blogu (drugi po redu), odlucio sam da pustim jedno pitanje (to ponekad pitam i decu - stariji ne razumeju uvek).
Naime, nesto sto sam ja sebe pitao kad sam bio tek pocetnik-fizicar je bilo ovo: Kada bi neki "vanzemaljci" dosli i rekli mi: "OK, podji sa nama u kosmos i saznaces sve tajne koje te zanimaju, znaces odgovore na sva pitanja o postojanju, sve. Sve ce ti biti jasno. Bice ti udobno i toplo i neces oskudevati. Jedini uslov je - neces nikad moci da se vratis i da ta znanja saopstis drugima na Zemlji". Da li bih otisao? Da li bih prihvatio takav dil? Da sve saznam, a da to ne mogu nikom da kazem.
Moj odgovor, tada i sada, je - prihvatio bih. Sta bi vi radili?


i-haaaj!

Odma`! Pali mašine!
A je l` tebi onaj Mefisto nešto u rodu? :))


Ih, gordanac:))

nisam ni sumnjao. Tako i ja, pa makar vise nikad ne jeo sarmu:)))


:))

pa, poneli bi prijatelju, poneli bi...
a sad si upravo ispostavio dokaz da ma o čemu bio neki post - to se uvek može završiti sa raspravom o kiselom kupusu!! :)) To je takozvana "kisela kvantna petlja bloga". Sarma je inverzna naseljenost istog.


:)))

Ali, ozbiljno, probaj da postavis ovo pitanje raznim ljudima. Iznenadices se.
Nesto mi se Milance N. ucutao:))


Prisutan, samo sam radio

Prisutan, samo sam radio najintelektualniju od svih delatnosti, vrteo TV kanale.

Da je odgovor, ne bih trepnuo čak i za mnogo manje.
Tj trepnuo bih, al ako živimo zbog tih spoznaja prosto je teško propustiti priliku.


bez naslova

Gordana, da li? Zaboravili ste nesto

Poverovala bih Vam jedino ako biste znali da postoji nacin da "doskocite" vanzemaljcima! Zar ne?


:))))

A, ne, ni na trenutak! Ali, mora ih se napustiti i ovako i onako, a jedini zadatak i cilj sa njima je da ih se osposobi za samostalan izbor, da im se da podrška da iz sebe izvlače najbolje što im je dato, da ih se osposobi za slobodu, da im se potiče radoznalost i čuđenje pred divotama trenutka koji im je (slučajem) poklonjen. Sve mame odlaze, pitanje je samo stila, a ja biram Ugovor o Ukupnom Znanju. Da Ga Imam. :)

btw. rađanje dece je jedan takav Ugovor kao ovaj iz ponude, samo što ljudi misle da to nije ništa specijalno, pošto mogu svi da Ga imaju...ljudi su šašavi, pa to ti je!


bez naslova

Mi smo uvek deca svojih roditelja, bez obzira na starost i oni nam cesto trebaju i u cetrdesetoj!
Da li biste njih pitali da li su za Vas odlazak. Verujem da bi Vas pustili da odete jer Vas vole, ali, da li bi zbog toga bili malo tuzni? A Vi?
A, gde su unuci???

Znanje radi znanja?
Nije li pomalo sebicno znati samo za sebe?
Nije znanje znanje znati, vec je znanje znanje dati.

PS Necu vise da Vas mucim:)
I ja sam pozelela da odem, ali samo na tren!


:)

...samo TA tri minuta da mi pokažu, a svi moji drugi minuti su za druge...:)
...a mnogo lep i onaj TREN, zadržiš ga, zapamtiš - i podeliš sa decom! :)) o tome ja pričam...


bez naslova

Znala sam da je na tren:)))
I jos nesto, za sve oni koji su lakomisleno rekli DA.
Proces saznanja o pojmovima i stvarima nosi sa sobom niz nepoznanica, iskusenja, poraza, ali je ona ozarenost, kada spoznamo nesto ogromna nagrada za nas trud.
Zato, mislim, sta ce Vam znanje na tanjiru, sazvakano i ispljunuto (oprostite na poredjenju), ako nije dosegnuto u procesu koji kao nagradu donosi upravo to znanje. I ono moze biti podeljeno sa drugima, ne sklupcano u nama i skriveno od drugih.
Vi, Gordana, svakako najbolje znate, jer ste vise puta prosli kroz iste faze, da deca ne vole sve "na tanjiru". I da li mozete recima opisati izraz lica deteta kada se okrene prema Vama i tim izrazom kaze: Vidis da sam naucio sam:)))


I

moj odgovor je sigurno DA!
A to bih uchinio zbog mandala...

...pozitivnu kosmichku energiju koju daje mandala,bih sigurno imao potpuno u posedu na jednom takvom putovanju;)


Peanuts ET

Tko mi garantuje da ti vanzemaljci znaju vece znanje nego mi ovdje na Zemlji? To sto su njima "svi odgovori", "sve tajne", "pitanja postojanja", itd. je mozda samo peanuts spram onoga sto mi SADA znamo. Pitanje je njihove (samo)procjene, ali i nase.

To ja onako hipoteticki, radi opreza ;-) A nije da ne bi, ali sumnje ... kopkaju li, kopkaju...


Ne, u to se ne sumnja.

Oni ce odrzati svoj deo dogovora. Pitanje je da li bi ti.


NSarski,

na tvojoj vjeri bi ti pozavidjeli i oni koji se smatraju najposvecenijim vjernicima ;-)


dobro,

ovo je gedankenexperiment, kako bi rekao Albert:)


Ako je Gedankenexperiment, onda cu ti otkriti

;-)
Ne bih otisla.Pitala sam se cesce puta na istu stvar (nesto ratzliciti kontekst), provjere radi, ubijedjena sam da ne bih. A to zato sto mislim da cemo nuzno jednom svi imati priliku za to isto sto bi nam vanzemaljci iz Gedankenexperimenta ponudili.
Pozdrav!


Fair enough.

Samo sam pitao. Hvala na iskrenosti.


Gerne!

Gute Nacht!


Gute Nacht, dunjice.

Ja cu tek da veceram...(18:30 u mom kraju)


Ne bih prihvatio

Suviše šesto bih se udarao šakom po čelu u toku njihove prezentacije, i mislim da moje čelo to ne bi izdržalo.

A sada malčice ozbiljnije: ne bih prihvatio, jer sam ja inženjer, a ne naučnik - meni je cilj upotreba znanja, naučnicima je cilj sa^mo znanje*.

Zato sumnjam da bi meni vanzemaljci uopšte i dali takvu ponudu. Ali ako bi mi neki Vulkanac rekao kako radi warp drive... e tu bismo imali o čemu razgovarati...

PS A moze i adresa od T'Pol.

*a^ = dugo a, ne kratko a


Svaka cast, inzenjer wk!

Ti si odmah zamislio "prezentaciju". Haahaaa! OK, a sta ako te stave u neku prostoriju i "usade" ti to znanje u glavu nekim vanzemaljskim Power Point-om dok spavas ili slicno?
Mislim ipak da si odlicno pogodio poentu - da li ima vrednost "znanje radi znanja"? (ne znam kako se to pise na francuskom). Knowledge for the knowledge's sake.
Medjutim, tacno pitanje je bilo: da li bi TI voleo da posedujes sve znanje koje te zanima, a da ne mozes da ga komuniciras drugima?
Moze se ovo razraditi, ali da stanem ovde:)))


Kad smo bili mali

svi smo citirali Woody Allenov film, kao, on mali kod shrinka na kaucu,
kaze nesto kao, svemir se siri svi cemo se raspasti.
Vazno je plasiti se necega.

Olga


Ma ne, Olga,

nema straha. Sve je udobno, bezopasno i OK:))) I da mozes da saznas sve tajne starih graditelja - Druida, Egipcana, Inka, Grka, Rimljana, Gaudija i Calatrave istovremeno. Je li radoznalost jaca od zivota? (Za upucene, pitam: koju alelu DRD4 gena imas u sebi?). Za taj gen gugluj DRD4 novelty.


Nsarski

prvo paznja,
posle razumevanje.
Tako ti je to.
Tajne gradnje, manje vise, ne postoje.
Tajne su na drugom mestu, moja je profesija kompleksna ali prozaicna. 90% a 10% je poezija.

Olga


So, OO7lga, here we meet again:)))

Mislio sam na tajnu znanja, pa sam se, svakako, pogresno izrazio kad je arhitektura u pitanju. Hteo sam da kazem, zapravo, sasvim prosto: da saznas tajne, misterije koje te opsedaju, a koje su ti vazne. To mora da postoji 100%. (Nista 90-10 i slicno).
Ma, razumes ti, samo je mozda kasno. We've gotta stop meeting like this - it will ruin our understanding!
OK. Ogoljeno: jel' ti spoznaja istine preca od zivota? I can not put it simpler than that.
Ako si suvise umorna u ovaj kasni (rani?) sat, pisi drugom prilikom. A tvoj novi blog cekam vec ihaaaaj:))
Pozz.
N.


Jesam umorna

a sutra, rano, rano ce da me cimaju majstori da im razjasnim razne tajne.
Inace, ja sam zvaka Olga a ne pisana Olga, hence, dok blogujem, na telefonu sam. Dakle, kad sve saberes, smanjena koncentracija.
Kad ugledas smrt (bliski ljudi, ti licno u ninuninu kolima hitne pomoci, sta god od toga), shvatis da je zivot vazniji od razumevanja bilo kakve misterije.
Ili, u najmanju ruku, veci.
Moj pokojni otac mi je govorio jos kad sam bila sasvim mala da je test ljudske inteligencije sposobnost poimanja beskonacnosti svemira.
Za ovo poimanje je potrebno vise imaginacije nego razumevanja.
Imaginacija = inteligencija.

Olga

PS 1. Why 007?
2. Kad stizes? Sta li radisssssh?


OO7,

je iz Bonda, kad arch-neprijatelj ga najzad uhvati i kaze :"So, we meet again, Mr. Bond". Naglasak, u ovom slucaju, je na "so we meet again". Drago mi je, s izuzetkom da sam ti arch-prijatelj.

Ali, kolikogod bih sa tobom caskao, vidim da si u frci. Idi bezi begaj! Za kosmos cemo lako.
Cuvaj se.
ns.


Nsarski

tako cu i postupiti.
Randevouz sa jastukom.
A naredni blog, ili o smrti ili o ciglama.

Laku noc.

Olga


ja bih. ali molim lepo,

prvo da se dogovorimo oko principa :))))


Pa vidi ovako...

...ako bih sa tog mesta imala neku komunikaciju sa zemljom, onda bih svakako pokusala da postavim blog na B92 u kojem bih informisala sve o svojim novim saznanjima i iskustvima i onda bih cekala odgovore vojske skeptika koji bi pokusavali da sve te price relativizuju i pokusaju da sve to minimiziraju iz ciste zavisti jer oni nisu imali petlju da prihvate isti poziv kada je njima upucen....sve zavisi od toga koliko je ko ZAISTA zedan znanja i sta je sve spreman da zrtvuje za to ;-))


He,

a zamisli da te oni pretvore u delfina ili ribu, i ne mozes da pricas:)))
Jos bolje: zamisli da ne mozes da opises (slikas, stagod) nikome svet pod vodom. Da li bi i dalje ronila?


Ma to nije problem....

...kada covek ZAISTA zeli da komunicira sa nekim on ce naci nacin. Nasa interna ronilacka posalica glasi"znas da imas dobrog ronilackog partnera onda kada mozete jedan druom da ispricate vic pod vodom" ;-))


Da, jednom je jedan tako meni,

kad mi "riknuo" regulator i ja mu trazio njegov na cas, pokazao prst na 40m dubine. I kezio se oko usiju. Sala k'o bog!
Ali, nije point da zeznes sistem, nego da prihvatis uslove (ili ne prihvatis).


Ja sam se samo uhhvatila za ovu recenicu:

Quote:
neces nikad moci da se vratis i da ta znanja saopstis drugima na Zemlji".

...tako da ako govorimo o vracanju onda tu nema troblema. Ja se necu vretiti, samo cu pokusati da posaljem mozda neke SMS poruke, bloove i slicne oblike elektronske komunikacije ;-)) Ovo je NARAVNO bila samo sala, ali sada ozbiljno tvrdim da bi svakako otisla sa njima, ali bi svakako pokusala da ostavim neko traga o svojim novim saznanjima....nekako...pa mozda jos neko sa zemlje nekada nadje to. Inace...bas mi je zao zbog "podvodnog" problema. Ocigledan primer da niste imali dobrog buddy-ja....ocigledno je patio od ozbiljnog oblika azotnogg pijanstva, tako da nije imao pojma sta ste pokusavali da mu kazete. Ako imate prilike dodjite do mene na Crveno More i ocas posla cemo vas izleciti od te vrste frustracije


A.

Quote:
Ako imate prilike dodjite do mene na Crveno More i ocas posla cemo vas izleciti od te vrste frustracije

koliko "vas" ce koliko "nas" izleciti?:))) "I am myself alone" (Richard III) - mozemo na ti? (Inace, za sada se sunjam po Karibima, ali poziv prihvatam:))
Taj moj drugar je kul tip, samo ima los smisao za humor, ponekad.
Pozdrav,
ns.


:-))))

Quote:
koliko "vas" ce koliko "nas" izleciti?

pod "nas" podrazumevam sebe i par milona podvodnih stvorenja a ono "vas" je produkt osnovnog vaspitanja koje mi nalaze da se ljudima obracam sa "vi" osim ako mi oni licno ne daju saglasnost da predjem na "ti"...;-))


Ja mislim

da smo se mi oko toga davno dogovorili:)) Osim ako sam zaboravio, sto ce reci da sam omatorio - a onda sam mozda i zasluzio "vi":)
Mene je, inace, majka ucila da se automatski obracam sa ti samio mentalnim bolesnicima ili ljudima koji na moje "vi" takodje sebe oslovljavaju u mnozini (ono: "Kako ste"? odgovore: "Pa, dobro smo").


I ja bih tada,

ali sada ne, zbog sitne mi decice, ipak su oni prilicno intrigantno iskustvo, a postoji i moralna obaveza. Medjutim, jednog dana kada njih izvedem na put, sto da ne.

Ja sam kao klinac razmisljao sta bih pozeleo kada bi mi zlatna ribica/dobra vila ponudila da mi ispuni jednu zelju. Novac, besmrtost? Ne nego ultimate knowledge, dzejbi ga, ako znam sve, valjda cu da napravim i neku kintu a i znacu kako da zdravo zivim. A onda mislim, sta ako od svog tog znanja moze da se poludi?


Pa, to je odgovor. Odlican.

Klinci nemaju sitnu decicu - zato tako misle.

A propos:

Quote:
A onda mislim, sta ako od svog tog znanja moze da se poludi?

Truth? Maybe you cannot handle the truth. I to je rizik, nazalost.


Maybe,

ne mislim da bih imao problem sa istinama iz prirodnih nauka, drustvene me malo brinu.


Drustvene nauke nemaju istinu,

samo mitologiju.


ehej

lakse malo....


a sta je posle bilo....

...je bilo moje omiljeno pitanje u detinjstvu, pa da pitam opet.Dobro, saznas sve i sta posle, doooosada. To je strasna perspektiva da sve znas.

Pravi kreativci su blizu te apsolutne istine u trenutku kada osete da je ono nesto "pravo" tu na dohvat ruke, kada se desi big beng, ali u glavi i sve se kockice samo sloze. Ovo vazi i za umetnike i za naucnike, ako su "pravi". To su one slike koje ni slikar nece da proda makar gladovao, kuce koje se vole, a ne zna se zasto, neka muzika koja te baci van ovog sveta, a gde to i nije tako vazno....

Neko rece ovde "i tako se sve jednom sazna". Verujem. Do tada, biram da uzivam u trazenju te istine...probaj NS, uzmes beo papir, povuces crtu i transmisija svih kosmickih znanja pocinje....


pocinjem da se nerviram :)))

jer mi se odavno nije desilo da nesto sto neko tvrdi ne razumem i posle pazljivog citanja...

"ZABLUDA #1: Ako se svemir širi, to znači da postoji nešto van njega (jer se mora širiti "u nešto")."

Ovo sam posle prvog citanja razumeo kao potpunu negaciju.
Posle drugog citanja sam shvatio da je to zabluda jer smatrate da nije nuzno da postoji a ne da ne postoji. I taman kada sam bio spreman da prihvatim ovakav stav kao dovoljno "s ove strane razuma" procitram ovo "svemir jednostavno nema nikakve spoljašnosti." iz cega se opet vracamo na prvu konstataciju. A onda ste dodali i ovo "Pri tom nije uopšte važno da li je on prostorno konačan ili beskonačan."
Vi tvrdite da ne postoji nista izvan svemira i da je to podjedanko tacno bilo da je svemir konacan bilo da je beskonacan?!!!
Pitam (posto govorite o tome kao istini) da li za takvu tvrdnju postoji jedan jedini najmanji dokaz. Ako ne da li postoji ista sto upucuje da je zaista tako????

"ZABLUDA #2: Ako se Veliki prasak odigrao pre konačnog vremena, to znači da je postojalo nešto pre nastanka svemira."

kad covek ovo procita rekao bi da je konacna istina. A posle dosta objasnjenja rasplet

"O ovome se može razmišljati i kao o vidu konvencije."

Vrlo znacajan iskaz koji baca novo svetlo na zabludu br 2.

A onda pojasnjenje: "Pitati šta se dešavalo pre Velikog praska (u savremenoj verziji Avgustinovog problema) je podjednako besmisleno ....jer .... je i vreme definisano tako da se o njemu i temporalnim odnosima pre/kasnije može govoriti samo nakon početka materijalnog sveta (i pre eventualnog njegovog kraja)."

Sustina je upravo utome da je to konvecnija. Nema dokaza, nema nicega, samo rampa na kojoj stoji ne pitaj sta je tamo. Izvinjavam se velikoj teoriji svega . Ali pitam. I nevidim da je pogresno. Ako se to kosi sa u naucnim krugovima dozvoljenim pitanjima sta da se radi.
postavicu prethodno pitanje ponovo: ima li i jedan jedini dokaz koji potvrdjuje iznetu tvrdnju ili koji barem nagovestva da je tvrdnja o zabludi broj 2 tacna.?????

"ZABLUDA #3: Ako je svemir počeo da se širi pre konačnog vremena, to znači da je prostorno konačan, jer se ništa ne može kretati brže od svetlosti."

kao polazna tacka objasnjenja za ovu zabludu se pocinje sa:
"Setimo se da su u Velikom prasku pored materije nastali i prostor i vreme." !!!! (dodje mi da kazem ne mogu da se setim.)

Stvarno ako su u istom trenutku zaista nastali i prostor i vreme, onda neka i bude da to jeste zabluda i sve sto dalje stoji. Sve se slazem i nista vise ne pitam.
Ali ajde da se na trnutak zaustavimo na oboj polaznoj pretpostavci. Pitam: Da li postoji i jedan jedini dokaz koji potvrduje ili ako ne potvrdjuje onda nagovestava da je to zaista tako?

U osnovi postavio sam tri jednostva pitanja. Da li mogu da dobije tri jednostvna odgovora?
Kao sto sam rekao odavno mi se nije desilo da neko nesto tvrdi a da ne razumem? Pa me interesuje: je li to zaista nesto sto je tako i izvan moci mojih inetektualnih mogucnosti ili je to samo jos jedan u nizu konvencija koju treba da prihvatim kao datu i da ne postavljam pitanja?


"Veliki prasak"="Bog"

Ukoliko se izraz Veliki prasak zameni izrazom Bog, fizičari nisu mnogo dalje odmakli od veroučitelja (nadajmo se da ne koriste žarače). Svemir je ono što ljudski um (um fizičara) danas može o njemu misliti. Juče je bio nešto drugu, a i sutra će biti drugačiji.Sad da li će sutra to biti Veliki prasak, danas to ne zna ni Hoking. Reč je samo o granicama spoznaje. I oni koji su tvrdili da je Zemlja ploča, a da se Sunce okreće oko Zemlje, čvrsto su verovali da su u pravu. Tako misle i fizičari koji tvrde da je Veliki prasak početak svega.Veliki prasak jeste početak svega, ako su se fizičari tako dogovorili, a dogovorili su se da zasada ne mogu zamisliti nešto drugo.Već sutra će neko moći, pa da sačekamo.


Kako god...

Ali ne može se poreći jedno a to je da je to što se zove Velikim praskom u svakom slučaju početak svega materijalnog u ovom našem prostoru.


Dve Molbe

Milane

Zeleo bih da Vam uputim dve molbe.

Prva molba:

Da li mozete nesto da kazete o konkretnim dogadjajima koji su uticali na to da se dodje do te teorije ?

Zasto to pitam ?
Mi ne mozemo jedni drugima da zavirimo u misli i to znatno ogranicava mogucnosti komunikacije i dovodi do nesporazuma i mimoilazenja.
Ukoliko zelim kriticki da sagledam necije tvrdnje, tada mogu da prosudjujem o njima barem na dva nacina, cija razlika proizilazi iz moguce razlicike u nivoima znanja o tome o cemu se nesto tvrdi (ili pretpostavlja sve jedno). Mozemo govoriti i o uglovima posmatranja.
Jedan je, da tudje tvrdnje (T1) o necemu sto mi je poznato (P) uporedim sa svojim tvrdnjama (T2) o tome sto mi je poznato.
U tom slucaju nema znatnog odstupanja onoga sto ja „vidim“ i sto taj sa kime razgovaram „vidi“ i uporedjuje se T1 i T2, znaci nacini na koje svako od nas tumaci to sto vidi.

U drugom slucaju, ne radi se samo o razlici u misljenju u vezi sa tim P koji podjednako vazi za nas oboje, vec i o kazimo uslovno o razlici u znanju o tome P. Imamo znaci P1 i P2.

Ukoliko zelim kriticki da ispitam vezu izmedju T1 i P1, tada prvo treba da sagledam razlike izmedju P1 i P2. Na osnovu T2 i P2 ne mogu da kazem nista o odnosu T1 i P1. Taj razgovor je „ja u klin ti u plocu“.

Da bi se razumelo P1 mislim da nije dovoljno samo izneti teoriju, vec da je neophodno navesti i konkretne dogadjaje koji su pisca teorije navele da je formulise tako kako ju je formulisao. Mislim da pisci udzbenika cesto ne vode dovoljno racuna o tome. Oni nas dovode pred svrsen cin, umesto da krenu od stanja u kome se mi nalazimo i u kome se nalazio i pisac teorije pre nego sto je saznao to sto je saznao i sto ga je navelo na formulaciju koju zelimo kriticki da sagledamo. Mislim da je makar korisno, ako vec ne neophodno, sagraditi most koji vodi do teorije i moja prva molba se odnosi na tu mostogradnju.

Bez toga objasnjenjavanje preti da se pretvori u dijalog Hase i Huse u kojem jedan drugome objasnjava kako izgleda mango, pa kaze:
„Znas kako izgleda sljiva ?“
„Znam“
„E pa ni nalik.“

Ono sto prosecan covek zamislja pod pojmom „veliki prasak“ nije ni nalik onome sto fizicari podrazumevaju pod tim pojmom i sve dok je tako tesko je razgovarati o tome.

Druga molba:

Mozete li da navedete neke konkretne primere kojima je teorija proveravana, ali i da makar kratko objasnite o cemu se radi, na koji nacin je teorija proveravana ?

To smatram korisnim iz vise razloga, pre svega zbog toga da se eliminise relativizam kojim se nauka pokusava dovesti na jednak nivo sa pukim nagdjanjem, pa se kaze da fizicari nista ne znaju kao sto se nikada nista nije ni znalo.

To se argumentuje time da se tvrdnje fizicara ne mogu direktno ispitivati u smislu da se ne moze dobiti konkretna potvrda njihovih tvrdnji.
Nemogucnost dobijanja konkretnih potvrda je samo jedna strana sagledavanja i to treba jasno istaci.
Razlika izmedju tvrdnji fizicara i pukog nagadjanja je sto tvrdnje fizicara sa sobom povlace posledice koje se mogu konkretno ispitivati.
To znaci da neka se i ne moze dokazati istinitost njihovih tvrdnji, ali moze neistinitost ukoliko je ima.
Ne mislim da ce se tako lako razumeti znacaj ove razlike, ali ju ipak treba istaci i postaviti kao pravilo prilikom diskusije o tome kakve tvrdnje ima smisla iznositi, jer time ce se ustedeti puno vremena.
Znaci, ukoliko neko zaista zeli da postavi neku protivteoriju, onda i sam mora ponuditi tvrdnje koje imaju neke posledice koje se daju proveriti.


Hvala na komentaru i ambicioznim ocekivanjima...

...pokusacu da ih opravdam, ali tesko da to mogu postici odmah i sada. Evo, obecavam da ce ako ne prvi naredni, a ono jedan od vrlo skorih buducih tekstova biti upravo orijentisan duz linije ta dva pitanja koja ste jako dobro postavili: 1. pitanja istorijske geneze naseg kosmoloskog znanja, i 2. pitanja empirijskih testova kojima smo ovu teoriju podvrgli (i stalno je i dalje podvrgavamo). Sto bi rekli Englezi, "Stay alert!"


ŠTO SE TIČE VELIKOG PRASKA

Pročitaj moj prethodni komentar, čini se da i najveći naučnici na tom polju negde u potaji izražavaju sumnju.

Pošto nema preciznih saznanja to je usvojeno kao aksiom bar za sada ko što reče neki prethodni diskutant.

I samo još jedno: Da bi došlo do velikog praska logično je da su morali da se stvore uslovi i neki početni parametri za to, a da bi se ti uslovi i parametri stvorili opet je bilo potrebno nešto (vreme, neki drugi uslovi ...)da do toga dođe - što će reći da je nešto postojalo i pre velikog praska bilo to neko vreme neki prostor pra-mladom svemiru ili kako god već.

Nije valjda veliki prasak nastao niizčega.
Bar mi to deluje logično odnosno stvaranje uslova pre velikog praska.

Eh što čovek malo zna, mada svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo.


Pretpostavka

Mislim da je sumnja u nauci pravilo bez izuzetka, tako da bi potaja u celoj toj prici bila peti tocak.

Aksiom je mozda jedan od nacina da se nekome priblizi sve to, ali nisam siguran da to nije medvedja usluga. Evo i zasto.

Aksiom je nesto sto se ne dovodi u pitanje, sto se ne proverava, vec se koristi kao polaz za ispitivanje drugih stvari. Istinitost aksioma se ne ispituje.

U nasem slucaju je mislim adekvatnije upotrebiti izraz pretpostavka, jer smo i te kako zainteresovani za njenu istinitost.
Mi upravo proveravamo tu pretpostavku sve vreme.
Tacno je da to radimo na slican nacin, kao sto se radi i sa aksiomima, postoji neki polaz, ali kod aksioma je on kriterijum istinitosti onoga cega se dobilo, ako se to dobijeno slaze sa aksiomima onda je o.k. ako se ne slaze onda nije o.k. trazimo neku novu teoremu koja ce biti u skladu sa aksiomima.
Ovde kada se neki eksperiment ne slaze sa "aksiomima" ne mozemo reci da je on (eksperiment) pogresan i traziti neki novi koji ce se sloziti.
Pogotovo kada se prica o celoj vasioni, fizicar ne moze ni za jednu pojavu da kaze da ne spada u njegovu pricu.
Mogli bismo u sali da kazemo da su fizicari odgovorniji od matematicara, oni odgovaraju za svoje "aksiome" (pretpostavke) matematicari samo treba da paze da se aksiomi ne svadjaju jedni sa drugima.

Vasiona je kao jedna teorema, a mi se pitamo iz kojih aksioma sledi. Znaci imamo vec odgovor, zanima nas jos "samo" kako glasi pitanje.

Napredak nauke je interesantan jer se odvija na neuobicajen nacin.
Mi smo skloni verovanju da covek stice gomilanjem i obicno se pitamo mozemo li jos sta da dodamo onome sto imamo.
Kod nauke to ide drugacije. Ona se stalno pita moze li da oduzme nesto od toga sto ima.
U nauci se nesto smatra zaokruzenim/svrsenim ne onda kada mu se nesto jos ne bi moglo dodati, vec kada mu se vise nista ne moze oduzeti.
Zvuci sasavo, ali prociscavanje dovodi do puno vise upotrebivih stvari nego gomilanje. Mi smo skloni da mislimo "sto vise to bolje" a naucnici kao da zele sve da izbace i jos im je ostalo samo ono sto nisu u stanju da izbace u sta su prinudjeni da "veruju" jer jos nisu pronasli nacin kako bi i to izbacili.

Ako zelimo da govorimo o napretku nauke, onda se to po mom misljenju pre svega odnosi na napredak u iznalazenju nacina ispitivanja pretpostavki, jer se svet kojim smo okruzeni izmice nasoj mastovitosti i napredak u nauci podrazumeva pre svega napredak u svesti o tome da je to tako. Znaci sto manje neke licne price, unosenja neke licne genijalnosti, a sto vise slusanja i nepristrasnog svedocenja.


Za ovo vazi...

...isti princip da smo tek nedavno apsolvirali neka osnovna epistemoloska pravila na kojima se naucno saznanje zasniva. Umnogome ste u pravu - jedino bih izuzeo taj prilicno skepticki zakljucak da se, eto, mi nuzno sve vise mirimo sa nespoznatljivoscu sveta. Cini mi se da nije tako - a da imamo i nacina kako da to ostrvo znanja u okeanu neznanja, sto bi Njutn rekao, zastitimo od uragana i poplava koje bi da ga smanje, to cu gledati da elaboriram malo detaljnije u nekom od narednih tekstova - tu vazi isti onaj "stay alert" od gore...


Obicna sveca

Moguce da je moj komentar izgledao kao prica o polupraznoj casi, ali on nije nastao kao posledica skepticizma I ne pretstavlja njen odraz.
Mozda bi ta cudesnost sveta koja nam se neprestano otkriva u sve uzbudljivijim vidovima mogla da izazove u nama zaljenje kada pomislimo na sve ono sto nam izmice, ukoliko sebe uporedimo sa nasim precima koji su znali vise od svojih predaka, a manje od nas.
Ali to zaljenje za onim sto nemamo postoji samo dotle dok sebe smatramo izdvojenim od tog cudesnog sveta kojim smo okruzeni.
Mi, ovakvi kakvi smo, na jednoj strani, a cudesan svet na drugoj, to bi zaista moglo da bude povod skepticizmu.
Ali mi, kao deo tog cudesnog sveta, znaci I sami cudesni, pa ko u takvoj kombinaciji (a ima li koga da sumnja da je kombinacija bas takva, nebitno sto cesto zaboravljamo da je tako) ima vremena za skepticizam, samosazaljenje I bilo koji drugi povod koji bi mogao da zapreti da ce da nas zaustavi na putu saznanja ?

Vase pitanje “ko se boji…” u naslovu teme je mislim izvrsno postavljeno, jer strah je prvi neprijatelj sa kojim se srecemo na putu saznanja (da se posluzim Kastanedom). Ko pobedi strah stice janoscu, i srece se sa drugim neprijateljem koji je upravo ta jasnoca. Moj komentar je bio pokusaj da se nadovezem na Vasu pricu.
Bilo sta sto bi moglo da nas zaustavi na putu znanja je nas potencijalni neprijatelj. A najveci neprijatelj mozemo postati mi sami sebi, ukoliko pocnemo sebe da posmatramo izdvojene od sveta u kome zivimo. Na zalost, to se cesto desava, da zaboravimo na cudesnost sveta I pomislimo kako je u svemu tome nasa genijalnost ono sto je najvaznije.
Zbog toga u mojoj prici naglasak nije na znanju, vec na procesu saznavanja.
Kada mislim o procesu saznavanja, tada ne vidim samo one ljude zahvaljujuci kojima imam puno lepih I korisnih stvari kojima sam okruzen, pomenuli ste Njutna, koji svakako pripada toj grupi. Ali toj grupi pripada jos veliki broj “bezimenih” ljudi koji su poput Njutna isli neutabanim stazama I mnogi od njih, mozda cak najveci broj, nije se vratio sa svojih putovanja donoseci nam cudesne darove koji se delenjem mnoze.
Ne bih zeleo da I sam postanem deo gomile koja samo u zavisnosti od ubedjenosti u svoju licnu korist koju bi mogli imati od necijeg rada sudi o tom radu. Ne mislim da treba sve trpati u isti kos, ali sam nezadovoljan “znanjem” kao produktom procesa saznavanja kao kriterijumom po kome ce se tragaoci deliti na uspene I neuspesne I po kome ce se po kriterijumu saznavanja jednaki ljudi neki biti slaviti, a neki zanemareni, cak ismevani.
Ne retko je jedan te isti covek i ismevan i slavljen od te gomile ciji se pretstavnici medjusobno razlikuju samo po vremenu u kome su ziveli, a podjednako neznajuci ni jedni ni drugi ni sta slave ni cemu se rugaju.
Zato na saznavanje najradije gledam kao na jednu od ljudskih potreba, poput ishrane, a na znanje kao na hranu. Moj komentar nije dovodio u pitanje do sada stecena saznanja o tome da nema svaka hrana istu hranljivu vrednost. On nije izrazavao zaljenje zbog nemogucnosti dosega nekih “apsolutnih istina” (pa ma sta to znacilo), zbog nemogucnosti da se sve strpa u usta. To sto se u oblasti saznanja ne trebamo plasiti da cemo istrositi resurse neophodne buducim generacijama mislim da ne moze da bude razlog skepticizmu, jer nije vazmo znanje kao takvo, niti kakvoca nase ubedjenosti u njegovu nekakvu apsolutnu vrednost, vazno je da ne zaboravimo na ljudske vrednosti i da na istrazivanjima kriterijumima ljudskih vrednosti radimo podjednako vredno kao i na kriterijumima objektivnog saznanja.

Ima jedna lepa misao koja se mislim lepo uklapa u diskusiju o nauci, a pogotovo u kosmoloske teme.

“Potraga za slobodom je jedina pokretacka snaga koju ja znam. Sloboda da se odleti u onaj beskraj tamo. Sloboda da se nestane, da se uzleti, da se bude kao plamen svece, koji uprkos tome sto je podignut naspram svetlosti bilona zvezda ostaje nedirnut, jer se nikada nije pravio da je nesto vise od onoga sto jeste – obicna sveca.“


Lepo, Miroljube

Još par ovakvih postova i ja ću početi da pišem tvoju biografiju.

Može malo objašnjenje? Šta si mislio ovim:

Quote:
Ko pobedi strah stice janoscu, i srece se sa drugim neprijateljem koji je upravo ta jasnoca.

Da jasnoća ima sklonost da se pretvori u predrasudu?

Saglasna sa ovim:

Quote:
Ne mislim da treba sve trpati u isti kos, ali sam nezadovoljan “znanjem” kao produktom procesa saznavanja kao kriterijumom po kome ce se tragaoci deliti na uspene I neuspesne I po kome ce se po kriterijumu saznavanja jednaki ljudi neki biti slaviti, a neki zanemareni, cak ismevani.

Naročito ne ismevani! I uopšte, nikad mi neće biti jasno otkud čoveku ta užasna navika da ismeva svoje "sapatnike" na zemljinoj kugli?

Kao i sa ovim:

Quote:
Zato na saznavanje najradije gledam kao na jednu od ljudskih potreba...

I ovu potrebu treba poštovati i izlaziti joj u susret na pravi način.


malo objasnjenje

Nadam se da je moja uzdrzanost povodom tvoje formulacije o "ljudskom neznanju kao prirodnom stanju" na prosloj diskusiji sada jasnija.
Ne radi se znaci o tome da ja ne mislim isto kao i ti, mislim, samo bih radije tu potrebu za saznavanjem istakao kao "prirodno stanje" kada bih se usudjivao da tvrdim kako znam sta je prirodno, a sta ne. Ako bi vec bio u prilici da moram to da uradim onda bih to uradio na taj nacin. Srecom ne moram, pa zato nisam ni komentarisao tada detaljnije tvoj komentar sa kojim se u principu slazem samo ga ne bih izgovorio ili makar ne na taj nacin. Da ne objasnjavam vise, samo cu se upetljati jos vise. Hocu da kazem da mi je blisko sve sto si govorila nebitno da li bih ja sam upotrebio bas takvu formulaciju ili neku drugu ili bih najradije cutao o svemu tome.

E sada malo obajasnjenje
Kod Kastanede imas tu ideju "covek od znanja" kao neko ko je zivot proveo ispitujuci svoje mogucnosti saznavanja, u smislu da je spoznaju o sebi pomerao, kako je pomerao svoje granice saznanja, a ne te granice betonirao pod utiskom svoje trenutne spoznaje sebe.
On kaze da svaki covek, koji zeli da postane "covek od znanja" na tom putu susrece cetiri neprijatelja koji nastoje da ga zaustave i da ga ubede kako nema dalje.
Prvi je strah, koji kada se pobedi kao nagradu donosi jasnocu, ali istovremeno, samo ako nismo dovoljno oprezni, zacas postanemo porazeni upravo od te jasnoce koja bi da nas ubedi kako smo dosli do kraja, kako nema dalje. Ukoliko covek shvati da je ta jasnoca samo jos jedan od neprijatelja i nastavi i pored toga sto mu je sve jasno da se krece dalje, tada dolazi do novog trofeja koji se zove moc (meni je miliji izraz snaga, ali kod nas je to tako prevodjeno, kao moc).
Covek koji je pobedio i jasnocu je mocan (snazan) njemu ne samo da je sve jasno, vec on i sve moze, ali opet se prica ponavlja, on se zaustavlja ukoliko ne shvati da je i taj novosteceni trofej samo jos jedan od neprijatelja koje treba savladati.
Mislim da je nauka sada u toj fazi i siguran sam da ce uspeti da savlada i tog neprijatelja.


Nema nesporazuma

kad je u pitanju prvi pasus. Kao što ti namerno ističeš prirodnu potrebu čoveka za saznanjem, tako i ja namerno ističem znanje kao resurs pojedinca, preduzeća i društva. I jedno i drugo smo u pravu i ja sam to tako shvatila od početka, samo svesno guram svoju priču.

Na objašnjenju hvala. Kastanedu sam jako davno čitala, pa sam sve zaboravila. Eto šta ti je ljudski mozak! Primi, obradi, iskoristi za nadgradnju šta može, a ostatak čuva u nekom ćošku u prašnjavom, iskrzanom registratoru.

Nauka jeste malo previše samouverena, ali mislim da se paralelno sve više sumnja, ne toliko u količinu i kvalitet, koliko u relevantnost dosadašnjih saznanja. Mislim da smo na pragu jedne "moždane revolucije" koju će podržavati tehnologija i koja će rezultirati potpuno novim naučnim sistemom. Zapravo, čini mi se da je ta revolucija već u toku, samo je nevidljiva, kao i svi najvažniji procesi vezani za znanje.

PS: Polako počinjem da šiljim olovke.:)


Samouverenost nauke

Nauka je pobedila strah, mislim da to mozemo da kazemo, sto joj ne treba davati povoda da se uobrazi, jer je stajala na plecima filozofije kojoj bih ja vecu zaslugu pripisao za poraz tog prvog neprijatelja.
Sa jasnocom je borba u toku i moze se meriti upravo kolicinom moci koju nauka stice. Koliko jasnoce je pobedjeno toliko se moci steklo.
Moja primedba je samo potsecanje na to da je i moc, koja je bez sumnje svedok napretka nauke, jos jedan od neprijatelja koje treba savladati.


Svaku moć

je jako teško kontrolisati. Mislim da bi tu ponovo trebalo da stupe u akciju društvene nauke, pre svega filosofija, ali one su već duže vremen u velikom zaostatku iza prirodnih. Globalizacija i kapitalistička privreda neće obuzdavati moć. Naprotiv. Videćemo kako će se stvari dalje odvijati. U 21. veku se sve dešava jako brzo, tako da ako samo pažljivo posmatramo, sve procese možemo lako uočavati i "beležiti".


Na ovu dilemu

Quote:
parametri stvorili opet je bilo potrebno nešto (vreme, neki drugi uslovi ...)da do toga dođe - što će reći da je nešto postojalo i pre velikog praska bilo to neko vreme neki prostor pra-mladom svemiru ili kako god već.

je jako zeznuto dati odgovor. Ali evo malo materijala za razmišljanje. Ako uzmemo da svet (ovo uzeti u najširem mogućem smislu) u kom postojimo spada u POSTOJANJE, onda sa druge strane svega što postoji jeste NEPOSTOJANJE. I kako sada logički shvatiti kako je POSTOJANJE nastalo iz NEPOSTOJANJA je isto kao dati odgovor na pitanje šta je starije, kokoška ili jaje.

E sad trodimenzionalno gledano moglo bi se reći da je izvan POSTOJANJA NEPOSTOJANJE, ali opet kako nešto što ne postoji može imati prisutnost. Naravno nikako. Ne sporim tvoju dilemu oko Velikog praska ali hoću pri tome da ukažem da sigurno postoji momenat u nastanku apsolutno svega što postoji i da je taj momenat nastao slučajno ili ovako ili pak onako, ali se desio čim postojimo. Postoje stvari koje se ne mogu dokazati. Zato su i uvedeni aksiomi kao što si i sam primetio i ovu činjenicu moramo postaviti aksiomatski i na njoj graditi pogled ili ako više voliš izraz razumevanje sveta u kome postojimo i čiji smo integralni deo.


Na ovu dilemu

Quote:
parametri stvorili opet je bilo potrebno nešto (vreme, neki drugi uslovi ...)da do toga dođe - što će reći da je nešto postojalo i pre velikog praska bilo to neko vreme neki prostor pra-mladom svemiru ili kako god već.

je jako zeznuto dati odgovor. Ali evo malo materijala za razmišljanje. Ako uzmemo da svet (ovo uzeti u najširem mogućem smislu) u kom postojimo spada u POSTOJANJE, onda sa druge strane svega što postoji jeste NEPOSTOJANJE. I kako sada logički shvatiti kako je POSTOJANJE nastalo iz NEPOSTOJANJA je isto kao dati odgovor na pitanje šta je starije, kokoška ili jaje.

E sad trodimenzionalno gledano moglo bi se reći da je izvan POSTOJANJA NEPOSTOJANJE, ali opet kako nešto što ne postoji može imati prisutnost. Naravno nikako. Ne sporim tvoju dilemu oko Velikog praska ali hoću pri tome da ukažem da sigurno postoji momenat u nastanku apsolutno svega što postoji i da je taj momenat nastao slučajno ili ovako ili pak onako, ali se desio čim postojimo. Postoje stvari koje se ne mogu dokazati. Zato su i uvedeni aksiomi i neke stvari moraju se postaviti aksiomatski i na njima graditi pogled na svet u kome postojimo. I zato si u pravu kad se pozivaš na aksiome, jer oni su ključ.


kliknuh

na uređivanje a on napravi još jedan odgovor. Nema veze, razlika je samo u poslednjoj rečenici.


Još jedna zabluda...

Postoji još jedna zabluda (ili nije zabluda?) koja se nameće sama po sebi, a oslanja se na najjednostavniju matematičku teoriju. Naime, ako je tačno da (uprošteno rečeno) svaki broj koji teži beskonačnosti podeljen sa bilo kojim konačnim brojem daje za rezultat broj koji takođe teži beskonačnosti, to bi značilo da je svemir konačan, tj. nije beskonačan. Jer, da je beskonačan, svaki njegov deo bio bi takođe beskonačan, što iskustveno nije tačno.


Mala greska u vasem rezonovanju.

Naime, matematicki je sasvim moguce da se iz konacnih delova, koji se stavise smanjuju i teze ka 0 - dobije beskonacno. Najjednostavniji primer je sumiranje brojeva 1/n kada n ide od 1 ka beskonacnosti! U tom slucaju 1/n ide od 1 do 0, ali ukupna suma (lako se dokazuje pomocu Kosijeve teoreme; jedne od tj. posto ih ima mnoooogo) nije ogranicena. Tako da se sasvim jednostavno moze iz iskustveno konacnih delova svemira dobiti beskonacan svemir, sabiranjem. Naglasio bih da ne tvrdim da je to u slucaju ovog naseg svemira tako (da je on beskonacan/konacan), samo pokusavam da ilustrujem mogucnost da on jeste beskonacan. Naravno, u skladu sa zapisom i to pitanje sta je beskonacno u realnom svetu je zanimljivo - mozda i bespredmetno?

Inace, odlican blog! Odavno nisam citao neki zapis sa vise paznje - svaka cast autoru. :) Vise ovakvih blogova pametnija Srbija! :) Ili barem deo blogerske Srbije. Pozdrav.


nešto o beskonačnosti

Pa možda bi trebao sad malo da pročitaš nešto o teoremi fizičara Džona Bela, da bi možda počeo da razmišljaš o multidimenzinalnosti i vremena i prostora. Naime ova matematički dokazana teorema pokazuje da mimo ove naše trodimenzionalno + jednovremenske realnosti (u kom operiše materijali svet) u kojoj je najveća brzina brzina svetlosti, postoji i tzv. nelokalna realnost (baziranan na multidimenzionalnsti) gde se informacije prenose ili putuju trenutno pa shodno tome čak je moguće da se uzrok manifestuje posle posledice, naravno u lokalnoj realnosti. Kako god bilo o beskonačnosti se ne može pričati bez uvida o multidimenzionalnoj prirodi svega što postoji.


a Ti ćeš se, kao i svaki tvorac, blago nasmešiti i reći:.

..kada nam postane jasno da nam je najviši cilj da trčimo za zvezdom padalicom i pokušamo da je uhvatimo.. razumećemo da nam je život dat upravo zbog toga i bićemo spaseni.. zvezdu ćemo na kraju uhvatiti!
..i onda će neka mala "marta" da upita: i šta je posle bilo?.
a Ti ćeš se, kao i svaki tvorac, blago nasmešiti i reći: padala je samo zato da bi ti potrčala za njom i uhvatila je.. lepo spaaavaj cvrcice..


<>
Trol:
Procitala danas Krov. Donela mi jedna od ovih mojih nevaljalih drugarica veverica.

Lovely and with celeritas.

Tvoja mama mora da te sedefom pojila i u sedefu kupala kad si bio mali...Uberi joj zato svaki dan po jednu zvezdicu!

I...cuvaj se velikih brzina dok se biser ne oformi. Poslusaj Miguela Alkubijera - tek u savrsenoj skoljci moci ces brze od svetla ;)


trik je u tome da obezbedimo da nikada ne pronađemo kraj..

zapravo smo tek na početku.. naravno, trik je u tome da obezbedimo da nikada ne pronađemo kraj.. a to će, gotovo sigurno, zahtevati mnogo više od srećnih okolnosti..


Nishta

se ti nebrini drugar za one bruklinske drugarice.
pokushavaju da se izmigolje ali nema prodje.
mishelinke su tvrde gume i kad pochnu da se vrte, gaze strpljivo i temeljno...i mi cinizma za trku imamo.

I pisat cemo se, nego kako:):):)


a la claire fontaine..

vidi maestro: pomagaj oko jednog malog ali izglednog praska.. treba mi jedna pesmica ko lebac, pa ako mi izbušiš.. bićeš ministar i u novoj vladi.. radi se o pesmici iz filma painted veil.. pevaju je neka riba i neko detence a lik koji ih prati na klaviru je roger poly.. pesmica se zove a la claire fontaine.. nema je na originalnom saundtracku! iz filma a nema je ni na soulsicu... ima raznih drugih verzija, ali meni treba baš ta.. ima na you tube.. ima i kineska verzija, koja je doobbra ali ova je mmmmmm..


Pronashao

insert iz filma sa pesmicom koju si trazhio.
Jel' to film sa E.Nortonom u glavnoj ulozi, radjen po istoimenoj knjizi "the painted veil":):):)


dok ove opet grickaju buvice još manje..

i tako prirodnjaci primete da buva
još manje buve ima što se njome hrane
dok ove opet grickaju buvice još manje
te tako u beskraj ide toooooo