Korupcija i sukob interesa

sentinel26 RSS / 15.02.2009. u 15:01

U svakodnevnom životu, u političkim i drugim sučeljavanjima, posljednjih nekoliko godina, često se čuje riječ „korupcija“. U poslednje vrijeme vodeći na top listi je „sukob interesa“.

Mnogi kažu da se Vlada ne bori protiv korupcije, da ne saradjuje sa Savetom za borbu protiv korupcije, da se trudi da isti marginalizuje, što ona i ne demantuje i ne sakriva svoj odnos prema njemu.

Na predlog Vlade Skupština je usvojila  ( novi )  Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97 / 2008, od 27.10.2008.godine).

Zakon je stupio na snagu  04.novembra 2008. a primjenjivaće se tek od  01.januara 2010. !

Datum početka primene ovoga zakona je interesantan, kada se vidi da su neki  hitni  proevropski zakoni odloženi za kasnije.

Agencija će preuzeti nadležnost - odnosno celokupan opis poslova sadašnjeg Saveta za borbu protiv korupcije.

Da li će članovi Saveta morati da se samoraspuste, samoukinu, da idu kući, da li će lakše svi nezadovoljnici tužiti predsednicu Saveta (Vericu Barać), da li će ..., da li će ? ... ima još ... ?

Nameće se i pitanje - da li mi zaista znamo šta je to „korupcija“ - kako glasi njena definicija i šta je to „sukob interesa“ ?

Za početak evo samo uvodnog dela ovog novog zakona:

 

 ZAKON  O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

(“Službeni glasnik RS” br. 97 / 2008 , 27.10.2008. )

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se osnivanje, pravni položaj, nadležnost, organizacija i način rada Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija), pravila u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanjem imovine lica koja vrše javne funkcije, postupak i odlučivanje u slučaju povrede ovog zakona, uvođenje planova integriteta, kao i druga pitanja od značaja za rad Agencije.

Značenje izraza

Član 2.

U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 - "korupcija" je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga;

 - "funkcioner" je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organe Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organe javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština;

 - "javna funkcija" je funkcija u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i funkcija drugih lica koje bira Narodna skupština, a podrazumeva ovlašćenja rukovođenja, odlučivanja, odnosno donošenja opštih ili pojedinačnih akata;

- "povezano lice" je supružnik ili vanbračni partner funkcionera, krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, usvojitelj ili usvojenik funkcionera, kao i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom;

- "privatni interes" je bilo kakva korist ili pogodnost za funkcionera ili povezano lice;

- "sukob interesa" je situacija u kojoj funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije odnosno službene dužnosti, na način koji ugrožava javni interes;

- "poklon" je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data funkcioneru ili povezanom licu u vezi s vršenjem javne funkcije;

- "protokolarni poklon" je poklon koji funkcioner primi od strane države, njenog organa ili organizacije, međunarodne organizacije ili stranog pravnog lica, koji je primljen prilikom službene posete ili u drugim sličnim prilikama.

........................

Nadležnost Agencije

Član 5.

Agencija:

- nadzire sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Strategija), Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Akcioni plan) i sektorskih akcionih planova;

- pokreće postupak i izriče mere zbog povrede ovog zakona;

- rešava o sukobu interesa;

- obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim je uređeno finansiranje političkih stranaka;

- daje mišljenja i uputstva za sprovođenje ovog zakona;

- daje inicijative za izmenu i donošenje propisa u oblasti borbe protiv korupcije;

- daje mišljenja u vezi sa primenom Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova;

- prati i obavlja poslove koji se odnose na organizovanje koordinacije rada državnih organa u borbi protiv korupcije;

- vodi registar funkcionera;

- vodi registar imovine i prihoda funkcionera (u daljem tekstu: Registar imovine);

- pruža stručnu pomoć u oblasti borbe protiv korupcije;

- sarađuje sa drugim državnim organima u pripremi propisa u oblasti borbe protiv korupcije;

- daje smernice za izradu planova integriteta u javnom i privatnom sektoru;

- uvodi i sprovodi programe obuke o korupciji, u skladu sa ovim zakonom;

- vodi posebne evidencije u skladu sa ovim zakonom;

- postupa po predstavkama pravnih i fizičkih lica;

- organizuje istraživanja, prati i analizira statističke i druge podatke o stanju korupcije;

- u saradnji sa nadležnim državnim organima prati međunarodnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije;

- obavlja i druge poslove određene zakonom.

...........................................

K o m e n t a r :

Sa navedenim definicijama ne bih mogao da se složim i zbog problema  „istovetnog“ tumačenja (rašireno u praksi)  „zloupotrebe“ službenog položaja u javnom i privatnom sektoru.

„Zloupotreba“ u privatnom sektoru uopšte nije i ne može da bude definisana na isti način, pa se ona često vidi i tamo gde je nema.

Javni i privatni sektor ne mogu u istu korpu nikako, osim ako priznamo da se nismo odrekli komunizma.

Najprije -  sve definicije moraju da budu „šire“ a nikako „uže“ ( restriktivnije )  od Krivičnog zakonika, jer bismo došli u situaciju da po ovome Zakonu ( o Agenciji ... ) neka radnja ne predstavlja korupciju ali jeste krivično delo po KZ.

1)      "korupcija" – definicija je nepotpuna. Na kraju nedostaju reči  “.. ili nanese štetu drugome”.  Trebalo je upodobiti je sa definicijom iz Člana 359. Krivičnog zakonika (dalje: KZ). U ovoj definiciji je trebalo naći mjesto za “nesavestan rad” (nečinjenje), jer i on doprinosi korupciji.

2)      "funkcioner" – pored ( ispred ) lica koja “bira Narodna skupština” nedostaju lica koja “imenuje Vlada”.

- Ovdje se morala  dodati  i  dopunska definicija iz Člana 112. Stav 3. Tač. 4. KZ ( “faktičko vršenje dužnosti ili poslova” - bez  postojanja formalne odluke o postavljenju ili po isteku njene važnosti ).

3)      "javna funkcija" - kao i kod prethodnog - opet nedostaju  “lica koja imenuje Vlada”.

4)      "povezano lice" – Ovde nedostaju “bivši supružnici  i njihova deca i roditelji”.

5)      "privatni interes" – neverovatno da je ovde napravljen toliki propust da su baš ovde izostavljeni “privatni privredni subjekti”

6)      "sukob interesa" – definicija je znatno sužena samo na radnju vršenja javne funkcije, odnosno službene dužnosti, a do istoga mogu da dovedu i sve druge radnje u  “vremenu vršenja” funkcije (dužnosti).

Sukob interesa nije nešto što prethodi, već je posledica neke radnje.

7)      "poklon" – U “drugu korist” treba ubrojiti i  “korist koja je stavljena u izgledu”, tj. i  “korist koja se očekuje”, jer ovako kako je napisano ova nije uključena.


Dakle, tako počinjemo 01.januara 2010. a do tada, narode navalite, još malo pa nestalo.

A sada da čujemo vas - jeste li korumpirani ?

Recite slobodno, ne bojte se u zemlji Srbiji sloboda govora je na visokom nivou - časna skupštinska reč.

Ja nijesam siguran. Mislim da jesam ali nemam dokaza, odnosno nijesam još nikakvu korist stekao na taj način.

Ali se nešto mislim kako bi bilo da ….

S.26. - 15.02.2009.

A Peri je verovatno neko sipao prašak za spavanje u čaj i još spava u Administrativnom odelenju.

Ko prolazi blizu neka svrati i probudi ga !

 

 Komentari (16)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blackbox92 blackbox92 18:54 15.02.2009

ne ja

ne ja bogumi, nijesam jerbo mi nijesu ni nudili, vjerovatno pošto znaju da ja njima nemam šta ponuditi.
A mislim da nijesu ni drugi sve dok se ne otkriju, a kad ih otkriju to ih mlogo uvredi kao liiičnost pa daju ostavke.
sentinel26 sentinel26 19:04 15.02.2009

Re: ne ja

blackbox92
ne ja bogumi, nijesam jerbo mi nijesu ni nudili, vjerovatno pošto znaju da ja njima nemam šta ponuditi.
A mislim da nijesu ni drugi sve dok se ne otkriju, a kad ih otkriju to ih mlogo uvredi kao liiičnost pa daju ostavke.

Meni bogami jesu, nudili, prije jedno 10-11 godina i ja tada napustih politiku i odmakoh se od njih na kilometar.
A u mojoj okolini njih 50% kaže dobro si uradio, 20% da sam "pogriješio" a njih 30% ćuti, guta knedle i ne komentariše.
Jezivo prijatelju.

A ove ostavke što se pojaviše na političkom nebu Srbije, nijesu dokaz odgovornosti već deterdžent za pranje biografija i spasavanje stranačkog rejtinga.
Ministarka pravde (sa 2 plate - tako kažu "zli" jezici ) nije u sukobu interesa.
blackbox92 blackbox92 18:55 15.02.2009

preporuka

dobro odabrana tema.
Preporuka
sentinel26 sentinel26 19:06 15.02.2009

Re: preporuka

blackbox92
dobro odabrana tema.
Preporuka

Tema je dosta teška i nedovoljno podesna za blog, ali šta je, tu je.
adam weisphaut adam weisphaut 19:27 15.02.2009

Eh, Sentinel

neverovatno da je ovde napravljen toliki propust da su baš ovde izostavljeni “privatni privredni subjekti” .

verovatno je. I očekivano.
Preporuka.
sentinel26 sentinel26 19:48 15.02.2009

Re: Eh, Sentinel

adam weisphaut
neverovatno da je ovde napravljen toliki propust da su baš ovde izostavljeni “privatni privredni subjekti” .
verovatno je, i očekivano.
Preporuka.
Hvala.

Adame i meni je ta misao prva došla na um i nikako da je se otresem.
Propust ne bi bio toliko strašan da ne otvara širom vrata za zloupotrebe i samovoljno tumačenje.

Stručnjaci koji se bave traženjem rupa u zakonima neće imati posla, one su im servirane na tacni.
AlexDunja AlexDunja 20:35 15.02.2009

eto, opet:)

svaki put tako zaokruzite temu,
da ja nemam sta da kazem.
slazem se sa vama.

ps. a klick na pr se podrazumeva.
way to go...trebaju nam ovakvi blogovi...
sentinel26 sentinel26 21:22 15.02.2009

Re: eto, opet:)

AlexDunja
svaki put tako zaokruzite temu,
da ja nemam sta da kazem.
slazem se sa vama.
ps. a klick na pr se podrazumeva.
way to go...trebaju nam ovakvi blogovi...
Hvala.

Ja pokušavam da unesem jednu novinu na blog i da mu malo podignemo težinu i značaj.
Tema jeste teška za nepravnike ali motive pisaca zakona prepoznati a ciljeve ovakvog rješenja identifikovati moguće je.
Poz.
AlexDunja AlexDunja 21:27 15.02.2009

Re: eto, opet:)Ja pokušavam da unesem jednu novinu na blog i da mu malo podignemo težinu i značaj.
Tema jeste teška za nepravnike ali motive pisaca zakona prepoznati a ciljeve ovakvog rješenja identifikovati moguće je.

razumem.
i redovno citam...
i zaista to smatram znacajnim...
ja , naivna:)
pozdrav i vama.srdacni:)
sentinel26 sentinel26 21:44 15.02.2009

Re: eto, opet:)

AlexDunja

Ja pokušavam da unesem jednu novinu na blog i da mu malo podignemo težinu i značaj.
Tema jeste teška za nepravnike ali motive pisaca zakona prepoznati a ciljeve ovakvog rješenja identifikovati moguće je.
razumem.
i redovno citam...
i zaista to smatram znacajnim...
ja , naivna:)
pozdrav i vama.srdacni:)

Naivni su oni koji im stalno poklanjaju blanko povjerenje, sve vjerujući da će ga oni jednoga dana ( na kukovo ljeto ) opravdati, pod uslovom da to ne čine iz koristoljublja..
Poz.
constrictoria92 constrictoria92 04:18 16.02.2009

:)

A sada da čujemo vas - jeste li korumpirani ?


Nisam. 'oću reći, još niko mi nije ponudio mito, a i kad bi mi ponudio teško da bih ga prihvatila...
Nikad nisam ni ponudila mito...
U stvari, lažem: podmićujem Sunašce s vremena na vreme (al' to se ne važi)...
sentinel26 sentinel26 09:19 16.02.2009

Re: :)

constrictoria92
A sada da čujemo vas - jeste li korumpirani ?

Nisam. 'oću reći, još niko mi nije ponudio mito, a i kad bi mi ponudio teško da bih ga prihvatila...
Nikad nisam ni ponudila mito...
U stvari, lažem: podmićujem Sunašce s vremena na vreme (al' to se ne važi)...

Ha-ha !
Možda se "ne važi" ali može da posluži kao odličan trening - obuka.
Ili ono kada Sunašce tebi donese kaficu u krevet a ti već znaš da ima neku specijalnu želju i dok pijuckaš razmišljaš i pogadjaš šta je to. :))
Unfuckable Unfuckable 09:23 16.02.2009

da li pogađam

kao osvedočeni pravnik - amater -
da imamo sličnu situaciju
kao i u vezi jednog drugog ("antimonopolskog" zakona, gde nedostaje jedan bitan i neodvojiv deo (član), koji posledično poprilično obesmišljava celu ideju ?
konkretno - beše to onaj deo koji treba da obradi situaciju "šta se radi kada se utvrdi da je neko u poziciji monopoliste" - toga, koliko se sećam - uopšte nema.
Možda ja i promaših sa ovim komentarom, kako bilo, od preporuke glava nikog neće boleti - ali sentinel jeste pogodio sa ovom temom
sentinel26 sentinel26 10:01 16.02.2009

Re: da li pogađam

Unfuckable
kao osvedočeni pravnik - amater -
da imamo sličnu situaciju
kao i u vezi jednog drugog ("antimonopolskog" zakona, gde nedostaje jedan bitan i neodvojiv deo (član), koji posledično poprilično obesmišljava celu ideju ?
konkretno - beše to onaj deo koji treba da obradi situaciju "šta se radi kada se utvrdi da je neko u poziciji monopoliste" - toga, koliko se sećam - uopšte nema.
Možda ja i promaših sa ovim komentarom, kako bilo, od preporuke glava nikog neće boleti - ali sentinel jeste pogodio sa ovom temom

Unfe, znamo svi da ti ne promašuješ.
Odlično si prepoznao "tehnologiju" pravljenja "dobrih" zakona, koja savršeno funkcioniše.
Unfuckable Unfuckable 10:27 16.02.2009

Re: da li sam paranoik ?

uffff
toga sam se plašio !
sada mi onaj obožavatelj teorija igara "iza kulisa", Mr X iz JFK, lagano šapćući prikazuje scenu "iza debelih vrata" gde se dešava cenjkanje oko toga
koliko košta da se u predlog Zakona ne stavi neki član koji bi predstavljao "kamenčić u cipeli"
i koliko još treba "bonusa" da se izbegnu amandmani koji bi vodili u tom pravcu...
sentinel26 sentinel26 11:35 16.02.2009

Re: da li sam paranoik ?

Unfuckable
uffff
toga sam se plašio !
sada mi onaj obožavatelj teorija igara "iza kulisa", Mr X iz JFK, lagano šapćući prikazuje scenu "iza debelih vrata" gde se dešava cenjkanje oko toga
koliko košta da se u predlog Zakona ne stavi neki član koji bi predstavljao "kamenčić u cipeli"
i koliko još treba "bonusa" da se izbegnu amandmani koji bi vodili u tom pravcu...

Mnogo jednostavnije se to radi, prijatelju. Dodijeli se nekome ko se bolje razumije u "politiku" no u pravo, dobije saradnika koji vrši nadzor i poslije nema problema.

No, ako se nešto i napiše, opet se ne brinu jer oni koji treba da se staraju o poštovanju propisa su na njihovim platnim spiskovima.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana