Astronomija| Budućnost| Nauka

Weird Shit: SVEMIRSKA HOLOGRAFIJA

docsumann RSS / 16.11.2013. u 18:46

 holographic-universe-matrix.jpg

Hologramski svemir, hologramski mozak, svijet kao hologram … iza ovih bombastičnih SF termina, koji vas  “sačekuju” sa stranica mnogih naučno-popularnih časopisa i sajtova, zapravo se kriju ozbiljni naučni radovi, koji sve više zaokupljaju pažnju stručne i laičke javnosti. Dodatnu konfuziju u cijelu priču unosi činjenica da postoje dvije nepreplićuće teorije o svemiru kao hologramskoj tvorevini, do kojih se došlo kroz različita teorijska razmatranja i promišljanja.

Prvu hologramsku teorija svemira,  početkom 60-tih godina prošlog vijeka,  formulisao je Dejvid Bom, kao pokušaj da objasni neke začudne fenomene iz svjeta kvantova - EPR paradoks, odnosno trenutnu korespodenciju stanja upletenih čestica bez obzira na njihovu meðusobnu udaljenost, kao i dualnu prirodu svijetlosti.

Druga teorija o hologramskom svemiru novijeg je datuma (sredina 90-tih) i nastala je kao razrješenje informatičkog paradoksa vezanog za Crne Rupe.

Ali, prije svega, šta je to tako posebno kod holografije da se njeni principi koriste za opis "rada" samog univerzuma?

Hologramski snimak, u najelementarnijem, predstavlja 3D prikaz objekta uslikanog koherentnom laserskom svijetlošću. Sam zapis se dobija kao 2D snimak putem interferencije dva razdjeljena snopa istog laserskog zraka. Jedan snop osvjetljava predmet koji snimamo, dok drugi snop  interferira sa prvim na foto filmu.

hologram-7.gif 

Ovako dobijen 2D zapis za nas je potpuno nečitljiv. Ali ako se snimak pobudi (osvjetli) istim onim laserskim zrakom on tad projektuje savršeno realističan 3D prikaz snimljenog predmeta.

Dakle, suština je u tome da je kompletna 3D informacija "spakovana" u 2D formatu. Takoðe, na istom filmu možemo pohraniti gotovo neograničeno mnogo hologramskih snimaka, od koji će svaki biti usnimljen i pobuðen odgovarajućim upadnim uglom laserskog zraka.

I...? Kakve sad to ima veze sa kosmosom?

Well, krenimo redom … U razjašnjenju dualne prirode svijetlosti, Bom je pošao od pretpostavke o postaojanju  subkvantnog nivoa, u kojem bi trebalo da leže uzroci čudnih fenomena iz kvantne mehanike. Na tom nivou,  elektron, odnosno foton, nisu izolovani objekti, već predstavljaju čitav ansambl objekata (svojstava). Određeni sadržaji tog ansambla (svjetlosna, odnosno, korpuskulatna svojstva) se u našem svijetu manifestuju u zavisnosti od načina na koji je taj ansambl pobuđen.

Subkvantni nivo predstavlja neki vid hologramskog zapisa, a posmatračev uvid, u zavisnosti od aparature kojom detektuje česticu – njegov aktivator. Hologramski zapis je "uvijeni”, implicitni, red stvari, a ono što mi uočavamo njihov  "odvijeni", odnosno, eksplicitni oblik.

Bom ovom subkvantnom svijetu dodjeljuje još neke interesantne osobine - na njegovom nivou prestaje diferencijacija između stvari, a svaka tačka u svemiru je ujedno i bilo koja druga tačka (A = neA).

Proces neprestanog odvijanja implicitnih svojstava objekta u eksplicitni oblik i obrnuto, on naziva - hologibanje.

Po Bomu, čitav svemirski prostor (vakum) je ispunjem neprestanim hologibanjima nesagledivog mnoštva virtuelnih parova čestica-antičestica, koje se neprestano pojavljuju i međusobno anhiliraju. One čine tzv. energiju nultog polja.

Za objašnjenje Aspektovog eksperimentalnog dokaza EPR paradoksa, Bom je ponovo posegao za jednom neobičnom osobinom holograma – ako usitnite hologramski snimak, nećete dobiti snimke djelova usnimljenog predmeta, već samo manje prikaze kompletnog predmeta! Usitnjavanjem, odnosno isjecanjem djelića filma, gubi se samo jasnoća 3D prikaza i njegovi detalji, ali on i dalje daje sliku cijeline. Ova osobina čini hologramski zapis fraktalom par excellence!

Zapletene čestice su samo naizgled razdvojeni objekti. Na jednom dubljem nivou (z)bivanja one su ISTO – manifestacije jedinstvenog subkvantnog ansambla.

I inače, Bomov model hologramskog svemira je ultimativni holistički koncept čije konačne implikacije je teško i naslutitu, a kamoli sagledati. Tako da ne čudi što su njegove ideje objeručke prigrlili mnogi parapsihopatologičari, što sa samim Bomom nema nikakve veze.

 

Druga teorija o hologramskom svemiru, kao što smo već spomenuli, nastala je kao pokušaj razrješenja kolizije osnovnih postulata kvantne mehanike (održanja informacija) i teorije relativiteta (zakon ekvivalentnosti primjenjen na crne rupe).

dn12089-1_600.jpg 

Stiven Hoking je 1975. godine iznio intrigantno gledište po kojem u crnoj rupi nestaje svaki informatički trag o objektu koji u nju upadne (informatički paradoks). Drugim riječima,  s informatičke tačke gledišta, za nas koji ostajemo sa ove strane horizonta događaja crne rupe, sasvim je svejedno da li je u nju upala usoljena haringa ili motokultivator.

Ova, dobro obrazložena, tvrdnja je bila u potpunoj koliziji sa jednim od najelementarnijih zakona fizike – zakona o neuništivosti informacije, i unjela je pravu pometnju među fizičarima. Jedan od krucijalnih postulata naše predstave pojavnog svijeta bio je narušen.

Razrješavanje  ovog dubinskog paradoksa  trajalo je preko 20 godina, te stoga i ne čudi  da je  objašnjenje do kojeg su fizičari došli bilo krajnje radikalno.

Ovdje treba napomenuti da kvantna mehanika "barata" specifičnim poimanjem pojma zvanog informacija. U užem smislu ona je vezana za stanje kvantnog objekta (koji može biti pure ili mixed) kao i determinističkog razvoja talasne funcije  kvantnog objekta u vremenu.  Ovo znači da njegovo stanje, u budućnosti, ne može biti zamjenjeno stanjem nekog  drugog kvantnog objekta. Isto važi i reverzibilno, odnosno, unazad kroz vrijeme.

Distinkcija izmeðu objekata, stanja i položaja, predstavlja elementarno značenje informacije u kvantnoj mehanici.

Mjesto na kojem pomenuti problem nastaje, a i na kojem se ujedno razrješava je tzv. horizont događaja crne rupe.

Horizont događaja je sferična  površina oko crne rupe, nakon čijeg prelaska je nemoguće savladati njenu gravitaciju, jer bi to zahtjevalo kretanje brže od brzine svjetlosti.

Zakon ekvivalentnosti nam govori da horizont događaja ne predstavlja nikakav poseban dio kosmosa, odnosno, da bi nakon što smo ga prešli, za nas morali da važe isti osnovni zakoni fizike kao i sa ove strane. Jedini pravi singularitet gdje otkazuju fizički zakoni je centar crne rupe.

Horizont događaja  je specifičan  zato što on predstavlja mjeru entropije crne rupa, a takođe,  u njegovoj neposrednoj blizini dolazi do nastajanja Hokingovog zračenja. Ovo zračenje potiče od virtuelnih čestica koje smo već spomenuli kod energije nultog polja. Ako se  par čestica-antičestica pojavi tik uz horizont događaja, postoji mogućnost da jedna od čestica bude usisana od strane crne rupe, uslijed čega  druga čestica iz para neće imati “partnera” za anhilaciju, te može biti otpuštena u okolni prostor. Upravo te emitovane čestice predstavljaju zračenje crne rupe uslijed kojeg ona vremenom ispari.

Entropija crne rupe i kretanje čestica koja generiše silina njene gravitacie čine horizont događaja neopisivo vrelim mjestom. Njegova temperatura se procjenjuje na oko 10^33 C°.

Problem sa informacijom o objektu koji pređe  horizont dogaðaja ogleda se u tome što ona ostaju zauvijek odsječena od ostatka univerzuma. To bi se dalo prihvatiti uz konstataciju u smislu - pa, ok, ti podaci su za nas izgubljeni, ali oni i dalje postoje. E, tu nastupa informatičko prokletstvo crne rupe. Kao što smo već spomenuli crna rupa s vremenom isparava odašiljući elementarne čestice kao što su fotoni i gravitoni dok sasvim ne izčezne, a sa njom i informacije o svemu onome što je ona vremenom progutala.

Grupa naučnika, na čelu sa Leonardom Saskindom, iznjela je tezu da informacija o objektu koji upada u crnu rupu, ostaje na  tzv. razvučenom horizontu događaja (nešto širem od samog horizonta događaja).

Bilo koji objekat na temperaturi horizonta događaja će biti rastočen u gomilu elementarnih čestica (informacija).Međutim, ovo se kosi sa principom ekvivalentnosti po kome horizont događaja nije nikakavo posebno područje u kosmosu.

Ovaj konflikt je naknadno prevaziđen uvođenjem dva referentna sistema (unutra i izvan horizonta događaja) u kojima postoje informacioni klonovi o istom objektu, ali među kojima je nemoguća razmjena informacija. Pa je tako, kao i u weird slučaju Šredingerove mačke, prisutna koegzistencija kontradiktornih scenarija - za posmatrača unutar crne rupe objekat je “uspješno” prešao preko horizonta događaja, a za posmatrača spolja isti objekat je spržen na horizontu događaja.

Ideja da se informacija o sadržaju određene zapremine može razmjestiti na površini koja  ograničava tu zapreminu navela je naučnike na formulisanje hologramskog principa. On u najopštijem glasi - količina informacija koju neko telo može da sadrži nije određena njegovom zapreminom , već spoljašnjom površinom  podeljenom na Plankove jedinice (1,616252 x 10^-35 m).

information01.jpg 

U posmatranom slučaju, osnovni nosioci informacije (bitovi) o objektima upalim u crnu rupu su elementarne čestice oslobođene na horizontu događaja i njihova korelacija.

Primjenjen  na čitav osmotrivi univerzum, hologramski princip sugeriše da sve što se u njemu dešava ustvari je (ili može biti)  “zapisano” na površini kosmičkog  horizonta. A svi mi, i sve oko nas,  milijardama svjetlosnih godina uokolo, smo (tek) hologramske projekcije tog džinovskog kosmičkog holograma.

 

Da li ovaj ultimativni 2D svemirski omotač ima ikakve veze sa Bomovim subkvantnim nivom, teško je reći. Nobelovac Gerard't Hooft,  jedan od tvoraca  hologramskog principa univerzuma, smatra da ključno razrješenje problema vjerovatno leži u podkvantnom nivou, veoma slično  načinu na koji ga je sam Bom koncipirao.

Da li hologramski princip, možda,  znači da su viši nivoi zbilje, ustvari, niže-dimenzionalni prostori i da je tačka uistinu apolutna dimenzija svijeta?

Ok, ok …

Morao sam malo da ga uvrnem pri kraju, čisto w.s. etikete radi ;) maada, i same ove teorije su zapanjujuće intrigantne i egzotične.Komentari (34)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Jaril Jaril 19:15 16.11.2013

?

Morao sam malo da ga uvrnem pri kraju,


Како то мислиш - при крају?
docsumann docsumann 19:18 16.11.2013

Re: ?

Jaril
Morao sam malo da ga uvrnem pri kraju,


Како то мислиш - при крају?
misim, da ga uvrnem dodatno. sve ovo su ozbiljne fizičarske priče, čisto da dodam zrno metafizike. uroka radi.
riply riply 11:23 17.11.2013

Re: ?

eto tako...u ime parapsihopatologicara: Long live Bom!
jedi-knight jedi-knight 20:14 16.11.2013

...

Pročitao sam dva puta zaredom i stvarno deluje...
Jukie Jukie 00:02 17.11.2013

Re: ...

jedi-knight
Pročitao sam dva puta zaredom i stvarno deluje...

Fizika mi je sa ove strane koeficijenta razumevanja u odnosu na istoriju
docsumann docsumann 00:25 17.11.2013

Re: ...

Jukie
jedi-knight
Pročitao sam dva puta zaredom i stvarno deluje...

Fizika mi je sa ove strane koeficijenta razumevanja u odnosu na istoriju


ne reče li hoking da mi predstavljamo rezultantu svih naših mogućih istorija. (smajli koji neprestano isteže konac zaglavljen među njegove zube).

dr.wagner dr.wagner 21:19 16.11.2013

Zapis

... večer

-I kako izgleda glava koja čita zapis o onome što je upalo u crnu rupu ... ???
... mislim , ako se tvrdi da je "zapisano" ... nekako moramo i pročitati ...


-No pustimo to , jedno praktično pitanje ...
-Zašto ne mogu dobiti EM interferenciju na rezonatoru koji je "osvjetljen" sa
dva nezavisna IR izvora (snopa iz lasera ili IR diode) , a svjetlost je EM val (talas )
-Ako mogu dobiti interferenciju iz dva EM izvora frekvencije cca. 100 MHz i to
u rezonatoru od 1 kHz ... a to je 0,001 % frekvencije koja interferira ????

... vidim da Vas zanimaju uroci . pa pitamWagner
docsumann docsumann 21:38 16.11.2013

Re: Zapis

I kako izgleda glava koja čita zapis o onome što je upalo u crnu rupu ... ???
... mislim , ako se tvrdi da je "zapisano" ... nekako moramo i pročitati ...inormacija postoji i onda kad mi nismo u stanju da je "pročitamo".

kao što je rečeno hologramski film (snimak) je za nas nečitljiv bez laserskog pobuđivanja.tko bi ga znao šta li je ovdje usnimljeno?
niccolo niccolo 21:55 16.11.2013

Re: Zapis

Možda je bolje da ne znamo...
dr.wagner dr.wagner 22:48 16.11.2013

Re: Zapis

docsumann

tko bi ga znao šta li je ovdje usnimljeno?


-U ovim sferama i vrijeme je relativno ... znači moglo bi biti i nešto iz
budućnosti ...

-Npr... Suzana Mančić izvlači LOTO iduće srijede ...
... da nam je taj laser , vidjeli bi i brojeve , pa brže na kiosk ... ovako ...


W
docsumann docsumann 00:16 17.11.2013

Re: Zapis

dr.wagner
docsumann

tko bi ga znao šta li je ovdje usnimljeno?


-U ovim sferama i vrijeme je relativno ... znači moglo bi biti i nešto iz
budućnosti ...

-Npr... Suzana Mančić izvlači LOTO iduće srijede ...
... da nam je taj laser , vidjeli bi i brojeve , pa brže na kiosk ... ovako ...


W


alo, wag, pa igra se na br. 7, zar ti niko nije (do)javio


docsumann docsumann 00:21 17.11.2013

Re: Zapis

niccolo
Možda je bolje da ne znamo...


hehe, baš će naučnici da razmišljaju na taj način
Jaril Jaril 07:36 17.11.2013

Re: Zapis

niccolo
Možda je bolje da ne znamo...

Свиђа ми се твоја прагматичност.
mirelarado mirelarado 15:15 17.11.2013

Re: Zapis

docsumann
niccolo
Možda je bolje da ne znamo...


hehe, baš će naučnici da razmišljaju na taj način


Ех, кад зађу у метафизику, сваки је начин размишљања дозвољен.
Filip2412 Filip2412 00:15 18.11.2013

Re: Zapis

mirelarado
docsumann
niccolo
Možda je bolje da ne znamo...


hehe, baš će naučnici da razmišljaju na taj način


Ех, кад зађу у метафизику, сваки је начин размишљања дозвољен.
U Susskind-ovoj prici zaista nema metafizike. radi se o opsteprihvacenoj teoriji, naravno da ima dosta nepoznatih jer se tice granicnih podrucja nauke ali iza te price ako je verovati fizicarima stoji kompleksna matematika i podaci prikupljeni experimentima a nikako spekulacije.
Hansel Hansel 00:19 18.11.2013

Re: Zapis

docsumann
inormacija postoji i onda kad mi nismo u stanju da je "pročitamo".

Eh, a kako ovo korespondira sa onim "biti = biti opažen"?!

Inače, hologram, ovaj običan, zemaljski, oduvke mi je bio nedokučena misterija, ne nađoh nigde meni jasno objašnjenje, kakva je struktura zapisa na filmu, blabla, da li je zapis za nas nečitljiv jer se radi zapravo o višestrukoj ekspoziciji itd. itd. Pa ako imaš nešto o tome, baci link, ili, još bolje -- piši blog, mislim da je po sebi zanimljivo.

A o svemirskom hologramu ću najpre da pomnije čitam sutra. Hvala, vidim da je tekst (po običaju) informativan i zanimljiv, ali sam uspeo samo da preporučim (još pre tri sata), a ne i da udubljenije čitam.
docsumann docsumann 06:17 18.11.2013

Re: Zapis

Filip2412
mirelarado
docsumann
niccolo
Možda je bolje da ne znamo...


hehe, baš će naučnici da razmišljaju na taj način


Ех, кад зађу у метафизику, сваки је начин размишљања дозвољен.
U Susskind-ovoj prici zaista nema metafizike. radi se o opsteprihvacenoj teoriji, naravno da ima dosta nepoznatih jer se tice granicnih podrucja nauke ali iza te price ako je verovati fizicarima stoji kompleksna matematika i podaci prikupljeni experimentima a nikako spekulacije.


mislim da se u ovom konkretnom slučaju više radi o matematičko teorijskim razradama nego eksperimentalnom provjeravanju.
niko, ili ništa, tu nije prelazio horizont crne rupe, niti su sa nega očitavani 2D zapisi.

ono što ko laik mogu da primjetim je da crna rupa ustvari ne guta objekte (čestice, asteroide, planete, zvijezde ...) ona ih dovlači do horizonta događaja gdje oni bivaju dezintegrisani na tih milijarde milijardi milijardi stepeni...
zato mi se čini da nema potrebe za uvođenje "duplih osmatrača", pošto se na (odnosno nakon) horizontu događaja nisu izmjenjeni zakoni fizike, već dolazii do "demontiranja" objekata na elementarne čestice.
inače taj efekat se u fizici naziva firewall. ... moguće da se dalja sudbina dobijenih čestica sagledava kroz dva referentna sistema??

Filip2412 Filip2412 06:35 18.11.2013

Re: Zapis

mislim da se u ovom konkretnom slučaju više radi o matematičko teorijskim razradama nego eksperimentalnom provjeravanju.
koliko kapiram jeste utvrdjeno da je povrsina event horizona tacno tolika da sadrzi tacno onoliko planck jedinica da se smesti informacija o objektima koje je crna rupa usisala u sebe. Kazem experimentalno jer mislim da su uspeli da precizno procene povrsinu event horizona posmatranjem & matematikom.

Ostali zakljucCi (tipa dve razlicite realnosti za objekte koji prodju horizon i koji posmatraju spolja) su posledica resenja matematickih jednacina
docsumann docsumann 15:55 18.11.2013

Re: Zapis

Hansel
Eh, a kako ovo korespondira sa onim "biti = biti opažen"?!


cijenim da nije prekomplikovano - mi znamo da nešto postoji, to "nešto" uočeno je na makroplanu, međutim, nismo u mogućnosti da razlučimo detalje, tj. mikrostrukture. bar ne sve i odjednom.
sasvim se uklapa u indeterministički stav u odnosu na našu spoznaju prirodnih procesa, koji zastupa kvantna mehanika.

pitanje očitavanja 2D "zapisa" na horizontu događaja je kao situacija u kojoj imamo hologramski snimak, ali ne i laser (bar ne još uvijek) da ga dekodiramo.
docsumann docsumann 16:18 18.11.2013

Re: Zapis

Filip2412
mislim da se u ovom konkretnom slučaju više radi o matematičko teorijskim razradama nego eksperimentalnom provjeravanju.
koliko kapiram jeste utvrdjeno da je povrsina event horizona tacno tolika da sadrzi tacno onoliko planck jedinica da se smesti informacija o objektima koje je crna rupa usisala u sebe. Kazem experimentalno jer mislim da su uspeli da precizno procene povrsinu event horizona posmatranjem & matematikom.


već dva puta pišem komentar na ovo, i dva puta ga greškom brišem ...

plankova konstanta je toliko mala da (još) ne postoji njena praktična primjena.
ona samo sugeriše koliki mogu biti najmanji komadići prostora, po kvantnoj mehanici.
stefan.hauzer stefan.hauzer 17:25 18.11.2013

Re: Zapis

tko bi ga znao šta li je ovdje usnimljeno?


:)

uuu
znam ja! baš je lagano;

to je wilcov kaver sa lp'a , sky blue sky(slika tajnu krije,)
Filip2412 Filip2412 19:30 18.11.2013

Re: Zapis

plankova konstanta je toliko mala da (još) ne postoji njena praktična primjena.
Cek bre, Susskind lepo kaze da je moguce izracunati degree of freedom - sto je mera entropije i mera kolicine informacija potrebnih da se opise sistem. Zatim kazu da su sposobni da izmere povrsinu event horizona crne rupe. Sledece kaze da su u mogucnosti da izracunaju masu crne rupe.

Zatim kaze da povrsina event horizona ima tacno onoliko pnanck jedinica koliki je stepen slobode materije u crnoj rupi to jest tacno onolika koliko je dovoljno da se smesti informacija o sadrzaju crne rupe. I to je zapravo sustina revolucionarnosti otkrica Susskindove bande - da je povrsina event horizona jednaka broju planck jedinica potrebnih za smestanje informacija o materiji u crnoj rupi. Kada su to izracunali zapanjili su se cinjenicom da su ta dva broja jednaka i to je zapravo njihovo otkrice. Cak je napomenio koliko preciozno su to izracunali - greska reda nekoliko bajtova takoreci apsolutno precizno poklapanje.
docsumann docsumann 19:43 18.11.2013

Re: Zapis

Zatim kazu da su sposobni da izmere povrsinu event horizona crne rupe. Sledece kaze da su u mogucnosti da izracunaju masu crne rupe.


rekao bih da je ipak u pitanju čist proračun, iako, što sam kažeš, sa zapanjujućim poklapanjima u odnosu na teorijska predviđanja .

površina horizonta crne rupe direktno proističe iz njene mase.
Švarcšildov poluprečnik (poluprečnik horizonta događaja):

Rs=2Gm/c^2

gdje su G - gravitaciona konstanta, m - masa crne rupe, c - brzina svjetlosti:

površina horizonta događaja:

Shg=4πRs^2
Filip2412 Filip2412 19:56 18.11.2013

Re: Zapis

rekao bih da je ipak u pitanju čist proračun, iako, što sam kažeš, sa zapanjujućim poklapanjima u odnosu na teorijska predviđanja .
OK, u principu da tako je... samo kad kazem izmere, mislim da svakako postoje bar neke input velicine (dobijene posmatranjem teleskopima) koje stavljaju u taj proracun. Je ripak koliko kapiram nije rec o teoretskoj vec konkretno posmatranoj crnoj rupi.... nadam se

a kad razmislim... i kad se setim predavanja, mozda si i skroz u pravu.... mada sam mislio da je dimenzija event horizona nekako uocljiva, barem preko efekta na prelamanje svetlosti, ustvari ako znaju masu trebalo bi da znaju i gde je event horizon u odnosu na singularitet


ok, mnogo kenjam zbunio sam sebe
docsumann docsumann 20:09 18.11.2013

Re: Zapis

ok, mnogo kenjam zbunio sam sebe
ma, kulT, skroz
ima tih događaj u fizici, kad rezultat računa stvarno glasi - EUREKA!

npr. Maksvelov proračun brzine el.mag. talas pri kojem je dobio rezultat jednak brzini svjetlosti!
niccolo niccolo 21:04 18.11.2013

Re: Zapis

to je wilcov kaver sa lp'a , sky blue sky

Da znaš da je i meni na to ličilo, ali mi bilo glupo da se istrčavam
jedan.kub jedan.kub 23:59 18.11.2013

Re: Zapis

mislim da se u ovom konkretnom slučaju više radi o matematičko teorijskim razradama nego eksperimentalnom provjeravanju.
niko, ili ništa, tu nije prelazio horizont crne rupe, niti su sa nega očitavani 2D zapisi.

ono što ko laik mogu da primjetim je da crna rupa ustvari ne guta objekte (čestice, asteroide, planete, zvijezde javascript:;
Preporuka za tekst!
http://www.eso.org/public/news/eso1344/

Pratim sve tekstove ovakve sadržine.
Najveći problem eksperimentalne provere su tehnološko zaostajenje. Za dokazivanje Higsovog bozona trebalo je približno 50 godina, za teoriju ledenih doba Milankovića takođe je bilo tehnološko zaostajanje od 70 godina.
Kad bi mogli da se vinemo dalje van sunčevog sistema i saznanje bi nam bila veća.

Ne znam zbog čega je i moj komentar u pregledu kvotiran a nije u polju u kom ga kucam.javascript:;


Evo nešto što neću izbrisati i što će vas možda oduševiti.
93-e u vreme sankcija su mi isključili struju samo zbog toga da bi mi pokazali da moj nekadašnji drug iz gimnazije radi na dojavama u elektrodistribuciji. Tada gradski prevoz zbog sankcija nije radio. Kako su mi struju isključili ujutro morala sam da žurim da stignem na drugi kraj grada. Bila sam uzrujana i u jedu se zapitala da li vide šte mi priređuju lokalni poslušnici, istog minuta uključeni tv je počeo da svira onih 5-6 tonova iz filmajavascript:;

Nisam našla kraću verziju. Ti tonovi su na samom početku linka

Zbog toga od 2003 doživljavam najgora maltretiranja od domaćih zlobnika.
Znam da me prisluškuju još od 70-ih, a ne žele da uklone svoje ljude.
Takođe znam imena umešanih pojedinaca od samog početka 80-tih.
Naše službe su pravi zmijarnici.
U ostalom link mi na blogu ne radai zbog linka iz teksta:
http://blog.b92.net/text/21308/Ko-se-najvise-protivi-ulasku-Srbije-u-EU/
PS Izvinjavam sa zbog netaktičnosti i svima koji su se osetili uvređenim na bilo koju moju ružnu pomisao.
stefan.hauzer stefan.hauzer 17:53 19.11.2013

Re: Zapis

niccolo
to je wilcov kaver sa lp'a , sky blue sky

Da znaš da je i meni na to ličilo, ali mi bilo glupo da se istrčavam

:)))

pravilno razmišljanje.
tako je jednom brendon najt istrčao ispred deandrea džordana i sve ostalo je legenda;
alselone alselone 12:03 17.11.2013

Nedelja, kafa se pije, supa se kuva

i jos Docs objavi ovako nesto.

Pa prosto uzivam.
taube taube 12:51 17.11.2013

+-+-+-*-+-*-+

Sjajan blog. Preporuka!

Na osnovu procitanog mislim da bi autora jako moglo zanimati da vidi ovo , osim ako vec nije video.
docsumann docsumann 15:03 17.11.2013

Re: +-+-+-*-+-*-+

nisam, hvala.
taube taube 21:50 17.11.2013

Re: +-+-+-*-+-*-+

U tom slucaju ces biti odusevljen. Ako je muzej Technorama u blizini Ciriha ostavio mene kao drustvenjaka bez daha mogu misliti sta " radi " ovima sa prirodnih nauka
Filip2412 Filip2412 00:08 18.11.2013

...

covece kad sve pogledati, Internet je cudo.....

sad nadjoh ovo, staro ali vredi vredi pogledati


Filip2412 Filip2412 03:56 22.11.2013

...

well this is some weird shit

http://enpundit.com/someone-recorded-crickets-slowed-track-sounds-like-humans-singing

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana