O izveštaju MDRI: TnT

Pedja Rafailovic RSS / 18.11.2007. u 19:22

„Kulina", „Stamnica", „Male Pčelice"... Ovo je veoma ozbiljna i mučna tema, koja traži, koliko je moguće, nepristrasan i sveobuhvatan pristup. Unapred se izvinjavam na dužini teksta.

Pročitavši izveštaj organizacije Mental Disability Rights International, pod nazivom „Tornment not Treatment: Serbia's Segregation and Abuse of Children and Adults with Disabilities" (u daljem tekstu „TnT"), objavljen 14. novembra 2007. godine na sajtu http://www.mdri.org/, pokušaću da, kroz relativno sažetu formu, iznesem svoje (privatno) mišljenje.

Pre svega, TnT izveštaj jeste naslovljen novinskim, senzacionalističkim rečnikom. Po pravilu, finalni izveštaji nose naziv projekta na koji se odnose, npr. „Institucionalna podrška XY u 2007.", ili „Istraživanje o uticaju γ zraka na xy biljke, 1975.-1977.", ili, pak „Izveštaj o stanju ljudskih prava dece sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u ustanove socijalne zaštite u Srbiji, 2006.-2007."

TnT izveštaj je nepregledno, nestandardno i konfuzno sročen, što znatno otežava čitanje, razumevanje i upoređivanje sa (eventualnim) drugim izveštajima. Finalni izveštaj „TnT" počinje citatima iz određenih međunarodnih dokumenta (konvencija o ljudskim pravima), kao i sa 11 fotografija štićenika ustanova socijalne zaštite u Srbiji. Ne želeći da ovom prilikom komentarišem fotografije, samo ću primetiti da je ovakav redosled, odn. forma(t) krajnje neuobičajen, dakle- fotografije se ne stavljaju na početak, već se prilažu izveštaju kao dodaci, dopuna (aneksi). [uzgred, na sajtu http://www.mdri.org/ dostupan je Argentinski izveštaj, koji obrađuje veoma sličnu problematiku, ali je izveštaj isključivo u formi narativa, a fotografije su date zasebno, u formi aneksa]. Nadalje, poglavlja ovog izveštaja počinju sa „Acknowledgments" (zahvalnice) i „Executive Summary" (sažetak, rezime), da bi se onda prešlo na „Conclusions and Reccommendations" (zaključci i preporuke), a tek nakon toga na „Goals and Methods" (ciljevi i metodi). Nakon toga sledi poglavlje „Findings" (nalazi)? Ne, ne sledi, to sam ja „podmetnuo", a u izveštaju ga nema, već su samo nabacani naslovi i podnaslovi pod I, II i III, bez sistematičnosti i logičnosti redosleda. Na kraju, pod „Appendix A - Model Programs", navedeni su, na nepregledan način, podaci o nekoliko nevladinih organizacija i projektima namenjenim osobama sa posebnim potrebama. Međutim, nigde nije navedeno u kakvoj su vezi sa samim istraživanjem. Možda bi, umesto ovoga, bilo prikladnije postaviti jednu preglednu tabelu sa osnovnim podacima o organizacijama i projektima, uz sažeto tekstualno objašnjenje šta „Model Programs", zapravo podrazumevaju.Toliko o formatu (više o tome, može se naći, na primer, na sajtu Evropske komisije: http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?page=1).

Istraživanje o kome je izvešteno u TnT, kako je navedeno na strani iii(str.16 u pdf formatu), sprovedeno je od jula 2003. do avgusta 2007. godine (pune 4 godine). „Tokom navedenog perioda MDRI dokumentovao je veliki broj slučajeva kršenja prava ljudi sa posebnim potrebama..." Međutim, u istoj rečenici MDRI se ograđuje od četvorogodišnjeg trajanja istraživanja i navodi da su „sve opservacije u ovom izveštaju odnose na period od decembra 2006. do avgusta 2007. god, osim ukoliko nije drugačije naznačeno". Dakle, da li je istraživanje sprovođeno tokom 48 meseci ili tokom 9 meseci? Ako je u pitanju 48 meseci, odn, 4 godine, gde je objavljena ta kompletna, opsežna dokumentacija, odn. ostatak od 48 minus 9 meseci istraživanja? Takođe, u TnT izveštaju nigde nije precizno navedeno kada su (i koji) članovi MDRI istraživačkog tima i koliko puta bili u obilascima navedenih devet ustanova. Dakle, nema tabele (datum, mesto i vreme posete, članovi tima, imena osoblja ustanova sa kojima je kontaktirano tokom posete). Takođe, nigde nije jasno i precizno navedeno da li su obilasci ustanova bili jednokratni, ili su ustanove observirane tokom dve ili više ponovljenih poseta.

Nadalje, TnT izveštaju nedostaje deo o uzorku ispitivanja, odn. istraživanja (u terminima PCM, ekvivalent bi bio iskazan kao „target group(s)"). [Nije navedeno, na primer, sledeće: Prema podacima iz 2003. god, u Srbiji ima 16 specijalizovanih ustanova za smeštaj lica ometenih u mentalnom razvoju, invalidnih i duševno obolelih (pravilnije bi bilo reći „sa posebnim potrebama"). Ove ustanove su pod ingerencijom Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Za razliku od ovih 16 ustanova socijalne zaštite, licima sa psihološkim smetnjama, a kojima je neophodan medicinski tretman, uključujući i stacionarno lečenje, postoje specijalizovane zdravstvene (psihijatrijske) ustanove. Prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, ovakvih specijalnih bolnica, klinika i instituta ima ukupno 7 (od kojih su 3 u Beogradu). Ove, psihijatrijske ustanove su pod ingerencijom Ministarstva zdravlja.]

Dakle, pitanje glasi: kojim metodom izbora uzorka su istraživači MDRI odabrali baš predmetnih 7 ustanova socijalne zaštite i 2 ustanove zdravstvene zaštite (psihijatrijske bolnice)? Ako je uzorak odabran, na primer, slučajnim izborom, zašto to u izveštaju nije navedeno? Ako je uzorak odabran prema broju i strukturi korisnika, zašto u izveštaju nije naveden kompletan spisak svih ustanova, sa brojem korisnika, koje su predmet istraživanja („targeted institutions")? Možda bi izveštaj o postojanju ili nepostojanju kršenja ljudskih prava bio drugačiji (nepovoljniji ili povoljniji) da je istraživački tim MDRI umesto „Kolevke" u Subotici obišao, na primer „1. oktobar" u Starom Lecu (koji se takođe nalazi u Vojvodini, ali ne u Bačkoj, već u Banatu)? Ili, na primer, umesto psihijatrijske bolnice u Vršcu- „Svete vrače" u Novom Kneževcu?

Da bi neko istraživanje bilo validno, odn. proverljivo i uporedivo sa drugim istraživanjima istog ili sličnog predmeta, neophodno je ustanoviti i standardizovati metod. U TnT izveštaju možda možemo nazreti metod, ali on nije naveden, niti specifikovan. Pominju se pitanja o telesnoj težini (navika istraživača) i starosti korisnika, ali nije navedeno korišćenje određenog, standardizovanog upitnika. Što se tiče fotografisanja, snimanja i objavljivanja snimljenog materijala, na strani xi ( strr 24. u pdf formatu izveštaja) navedeno je

da su, „ osobe u institucijama, uopšte uzev, voljne da budu fotografisane". Šta to znači? Prećutno odobrenje da njihove fotografije budu objavljene u, na primer magazinu „Tajm"? Ukoliko na 10 fotografskih snimaka samo u, recimo jednom slučaju postoji mogućnost komunikacije sa osobom čiju fotografiju nameravamo da objavimo (dok ostali, nažalost, nemaju mogućnost verbalne komunikacije sa foto-reporterom), da li je, pre svega etički da snimke i objavimo? U izveštaju nije navedeno da li je postojala (pismena) saglasnost direktora ustanova za objavljivanje fotografija štićenika/korisnika/pacijenata. I to bez jednostavnog zahvata u nekom od kompjuterskih foto-alata, kojima bi se lice predmetnih osoba načinilo neprepoznatljivim, na primer:

Osim nesistematizovanih opisa stanja korisnika ustanova i deset fotografija koje su postavljene na sam početak izveštaja (bez eventualnih linkova u tekstu na fotografije koje bi ilustrovale opisane nalaze), TnT izveštaj ne daje prikaz stanja u ustanovama koje su predmet istraživanja. Da li se kršenje ljudskih, dečjih ili pacijentovih prava može sagledavati izolovano od užeg (ali i šireg) konteksta i uzroka? Obzirom da TnT izveštaj pretenduje da predstavlja krunu četvorogodišnjeg istraživačkog projekta, neka veoma relevantna i bitna pitanja, nažalost, pomenuta su samo sporadično i površno. U delu izveštaja (strane od 26. do 28.) poseban akcenat je stavljen na problem samo-povređivanja kod dece i odraslih koji su nepokretni, usled, kako je navedeno, nedostatka stimulacije, pažnje i staranja osoblja. Dalje, navedeno je da je osoblje, koga ima nedovoljno za ovako veliki broj, prinuđeno da ovakvu osobe (pacijente) fiksira za krevet kako bi samo-povređivanje bivalo sprečeno i da ovakav tretman propisuje lekar-psihijatar. Da bi ovakve opservacije bile potpune, potrebni su pregledni podaci o broju i strukturi osoblja, smenskim rasporedima i angažmanu konsultanata (spoljnih saradnika) u ustanovama, kao i o propisanom kapacitetu, te realnom broju i detaljnoj strukturi korisnika za svaku od navedenih devet ustanova. Takođe, izveštaj ne pominje uvid u zdravstvene kartone i dosijea korisnika, već se poziva na usmena kazivanja osoblja, što može, ali ne mora biti merodavno, a ponajmanje precizno. Osim ovoga, TnT izveštaj ne govori ništa o učestalosti, sadržaju i kvalitetu redovnog i vanrednog nadzora (inspekcije), koji je propisan zakonom.

Jedno od ključnih pitanja, nažalost, nije postavljeno u ovom izveštaju. Radi se o nameni, projektovanom kapacitetu i, uslovno rečeno, nadležnosti ustanova. TnT izveštaj baziran je na istraživanju stanja u dve vrste institucija: socijalnih i zdravstvenih. Međutim, diferencijacija po ovom kriterijumu nije razrađena u izveštaju- možda zato što u praksi, realnom stanju stvari, nažalost nije ni primetna. Ipak, to ne znači da ovakva diferencijacija nije veoma bitna, možda čak i od krucijalnog značaja za sveukupno funkcionisanje ovih ustanova i dobrobit njihovih korisnika. Ustanove socijalne zaštite za lica sa smetnjama u razvoju i posebnim potrebama projektovane su u doba SFRJ za potrebe SFRJ. Od tada se mnogo štošta promenilo- obim finansiranja iz budžeta, broj i struktura korisnika. U vreme ratova tokom 1990-ih, koji su pratili raspad SFRJ, ove ustanove prihvatile su i mnoge (u odnosu na projektovani kapacitet ustanove) izbeglice iz BiH i Hrvatske, koje su prebačene iz istih ili sličnih ustanova iz ovih bivših Jugoslovenskih Republika, jednostavno, da bi im bila „sačuvana živa glava". Usled opšte nemaštine (pre svega, u ovom slučaju, budžetske) i nebrige, tokom 1990-ih bitno je poremećena struktura, ali i funkcionalnost i koordinacija rada ovih ustanova. Sa jedne strane, broj korisnika je značajno rastao, dok je sa druge strane ustanovama čak i namirenje osnovnih prehrambenih potreba korisnika predstavljalo ogroman problem, dok o tekućem i investicionom održavanju nije bilo ni pomisli. Par humanitarnih organizacija obezbeđivalo je najnužnije potrebe u ogrevu i osnovnim životnim namirnicama. Kasnije, krajem devedesetih i početkom 2000-ih, projekti pomoći ovim ustanovama se postepeno proširuju na rehabilitaciju i poboljšanje uslova za korisnike i za osoblje. Od 2003. godine ovi projekti postepeno zamiru, te donatori prelaze na kolosek razvojnih projekata i izgradnju institucionalnih kapaciteta (reč je o demokratskim institucijama, a ne ustanovama socijalne zaštite). Zašto skoro ništa od ovoga nije navedeno u TnT izveštaju? Nadalje, pitanje razdvajanja ustanova socijalne zaštite od zdravstvenih ustanova jeste sistemsko pitanje koje se, praktično gledano, svodi na to da se na odgovarajući način proceni struktura korisnika, izgrade potrebni novi kapaciteti i izvrši klasifikacija i razmeštaj korisnika, na primer - nepokretni korisnici (sa teškim disfunkcijama, ali i pratećim medicinskim indikacijama) bili bi premešteni u specijalizovane zdravstvene ustanove; odrasli sa posebnim potrebama bili bi premešteni u ustanove socijalne zaštite namenjene isključivo za odrasle; psihotični iz socijalnih ustanova za odrasle bili bi premešteni u psihijatrijske ustanove; ustanove socijalne zaštite za odrasle sa posebnim potrebama, u kojima je velikoj većini korisnika neophodna psihijatrijska pomoć, prerasle bi u zdravstvenu ustanovu, odn. psihijatrijsku bolnicu (tako da bi imala i adekvatno stručno osoblje); itd. Možda je lako navesti u izveštaju da bi „Kulina" trebalo da bude zatvorena (strana iv/17), ali bi, pre toga trebalo na odgovarajući način zbrinuti preko 500 korisnika ove ustanove- jedan deo u smeštaju/životu u okviru zajednice, a jedan deo u „Novu Kulinu", u zavisnosti od toga šta bi bilo najadekvatnije za dobrobit svakog pojedinačnog korisnika (ispravnije je reći- osobe).

Iako izveštaj TnT navodi postojanje Strategije reforme socijalne zaštite u Srbiji, ovaj dokument nije dublje analiziran uz, moguće, neke predloge i dopune koje su lako mogle da budu sastavni deo ovog izveštaja. Dopune bi mogle da se odnose na, recimo, tendenciju promovisanu od strane Svetske banke ka opštem smanjenju stacionarnih (krevetskih) kapaciteta, kako u zdravstvu, tako i u ustanovama socijalne zaštite. Takođe, bitno je pitanje sinergije i stalne dvosmerne i plodotvorne komunikacije kako, među vladinim resorima (ministarstvima), tako i među državnim ustanovama i javnim službama po vertikali i horizontali, nezaobilazno uključujući i nevladin, odn. civilni sektor. Zašto u izveštaju nema SWOT analize ili, npr. sveobuhvatne stejkholder analize?

Na kraju, napominjem da sam, lično, još iz svog fakultetskog doba, pobornik deinstitucionalizacije, destigmatizacije i socijalne inkluzije lica sa psihološkim teškoćama (tradicionalano nazvanih psihijatriskim bolesnicima), kao i lica sa poremećajima u razvoju, te lica sa posebnim potrebama. Od ustanova navedenih u TnT izveštaju imao sam priliku da obiđem (pre nekoliko godina) Kovin, Novi Kneževac, Male Pčelice, Srce u Jabuci, Stari Lec, a pre znatno više godina i neke druge ustanove socijalne zaštite, odnosno psihijatrijske bolnice.

 

 

 

 

AtačmentiKomentari (44)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

njegos njegos 19:49 18.11.2007

Sjajan tekst

Sjajan, objektivan i nadasve poucan i precizan tekst, kako sa formalne, tako i sa sadrzinske strane. Hvala Vam na ovome.
Time Bandit Time Bandit 20:18 18.11.2007

Druze Njegoshe nije vreme za guslanje

, mozete preporuci sopstveni komentar jos par puta, ali to ne menja sustinu.
Zavicajni klub je nize dole u hodniku, desno. Mozda u njemu porade na tome kako da zamagle sustinu i iznete cinjenice "bolje" objasne.

Uzgred, obidjite neke od pacijenata koje ste videli na snimcima (ako su zivi) da se licno uverite da li im je bolje posle Vladinog objasnjenja. Mozete im objasniti i da je u nekim razvijenijim zemljama isti ili slican tretman, i da ne treba da brinu previse...
njegos njegos 01:18 19.11.2007

Re: Druze Bandite, nije vrijeme za pljacku

Ne sjecam se da sam Vas, druze/drugarice, ikada pomenuo na ovom blogu, pa ne znam zasto mi se uopste javljate. Pohvalio sam Pedjin blog jer je objektivan i daje dobru analizu metodologije rada. To nema veze sa zavicajnim klubovima, protiv kojih inace nista nemam i o kojima imam pozitivno misljenje. Ako Vi nemate, to je Vas problem. Ako neki od pacijenata nisu zivi, to sigurno nije moja krivica, vec prije krivica MDRI sto je cekao 4 godine da ovo objavi. Nemojte da vrijedjate zdrav razum. To mozda uspijeva kod ljudi Vama slicnim, kojima su potrebne naocare s velikom dioptrijom. Uostalom, ne znam zasto bih se morao slagati s Vama? Je li to obavezno?
Ne vidim svrhu dalje polemike, osim da Vam kazem da je sopstveni komentar nemoguce preporuciti (probajte ako ne vjerujete). Dovidjenja.
Time Bandit Time Bandit 15:29 19.11.2007

Re: Druze Bandite, nije vrijeme za pljacku


Ima jedna prica o Pasicu i njegovom uputstvu novom ambasadoru u Rumuniji, a neposredno posle WWI.
Naime, Pasic je dosao na ideju da na to mesto imenuje jednog Beogradskog profesora koji je bio dobar prijatelj i kolega rumunskog Predsednika. Posle visesatnog cekanja na audienciju kod Pasica, profesor je dobio vrlo kratko uputsvo kako da se ponasa - na svako pitanje rumunske strane trebalo bi da izrazi cudjenje i da kaze da mu nije jasno pitanje. Profesor je bio ljut i razocaran Pasicevim uptstvom, ocekivao je mnogo vise o politici Vlade i interesima zemlje...
Rumunski Predsednik je docekao svoga prijatelja i kolegu, a sada Ambasadora, na zeleznickoj stanici, i posle srdacnog pozdrava rece:
" A Vi Srbi bi da nam uzmete Banat"
Profesor potpuno iznenadjen i zbunjen: " Ko?, Mi? Kako to mislite? To mi uopste nije jasno"
Tek tada je shvatio sta u stvari znaci Pasicevo uptstvo i cime je zasluzio da se nadje tamo.

Slicno je reagovao i R. Ljajic ovih dana. Najverovatnije da je to tezak i nezahvalan posao, i da nije lako biti R. Ljajic. Na kraju ce biti da su krivi oni koji su ukazali na probleme a i sami problemi. Sve ide u tom smeru: metodologija MRI nije dobra, izabrali pogresne institucije, nije postojala dozvola nadleznih, a gde je tu SWOT i druge analize,....

Pravo da Vam kazem, druze Njegose, zbog terciranja i aplauza, ispadoste kolateralna zrtva mog komentara.
Bilo kako bilo, pristup koji je pokazan ovih dana, ovaj post a i Vasi komentari u odbrani od "vaskolike nicim izazvane satanizacije" nadizilazi moj prvi princip:
"Ne pljackaj sirote da bih davao bogatima"
njegos njegos 17:41 19.11.2007

Re: Druze Bandite, nije vrijeme za pljacku

Pohvala Pedji je jer je konacno neko rekao nesto drugacije, I opet: Nije obavezno da se svako sa svakim slaze, a i nije propisano da se MDRI izvjestaj cita kao Sveto pismo...
semele semele 19:53 18.11.2007

Hvala

na trudu i objektivnosti.

Problemi nastaju kada jedna te ista osoba postaje:

1) NVO član koji daje objektivnu (naučnu) analizu situacije.
2) Politički pristrasan podržavalac neke partije ili zemlje.
+
3) Novinar koji mora da usekspili i senzacionališe svoju priču.

=konfuzni šizofrenik
Time Bandit Time Bandit 20:09 18.11.2007

Kakav SWOT ili stejkholder analiza?

za to ce se pobrinuti Vlada sa svoje tacke "gledista" (a to smo vec culi - "Ono sto ste videli nije istina"

Snimci konkretno prikazuju distrofiju donjih ekstremiteta vecine pacijenta, nehuman tretman i postupanje prema njima, sve u svemu - Srednji vek...
oldtajmer oldtajmer 20:17 18.11.2007

Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu.

1. Izvestaj je tehnicki lose uradjen

2. Danasnja Drzava Srbija, onakva kakva je, nije kriva.


A ja Vas pitam,

1. Da li je s toga sto je izvestaj tehnicki lose uradjen netacan, i da li umanjeuje problem?

2. Da li je ovo zaista opravdanje?? Uostalom, ko god je boravio u bolnicama, a posebno ovakvim institucijama u vreme SFRJ, sigurno zna da nije sve samo u budzetu i finansiranu.

Konacno, makar je sve sto se napisali do slova tacno, nacin na koji ste svoje misljenje izlozili skroz skrece temu sa sustine i dehumanizuje zrtve. A to je nesto sto nam izgleda kao naciji jako dobro ide!
Pedja Rafailovic Pedja Rafailovic 20:32 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Naravno da drzava snosi odgovornost za ustanove ciji je osnivac, finansijer i kontrolor. Akcenat dela teksta jeste upravo na tome da drzava treba (i mora) da reformise ustanove i prilagodi ih stvarnim, ljudskim, ali i zdravstvenim potrebama korisnika. Ali i da, paralelno, razvija kapacitete za smestaj i zivot osoba sa specijalnim potrebama - u zajednici.
semele semele 21:13 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

oldtajmer

Uostalom, ko god je boravio u bolnicama, a posebno ovakvim institucijama u vreme SFRJ, sigurno zna da nije sve samo u budzetu i finansiranu.

Konacno, makar je sve sto se napisali do slova tacno, nacin na koji ste svoje misljenje izlozili skroz skrece temu sa sustine i dehumanizuje zrtve. A to je nesto sto nam izgleda kao naciji jako dobro ide!

Dragi gospodne oldtajmer, naravno da nije sve u novcu. Bez namere da pravim ikakve insinuacije na Vas nick, navešću nekoliko primera nehumanog, degradirajućeg, pa i kriminalnog odnosa prema starijim pacijentima hospitalizovanim u britanskim bolnicama ili smeštenih u staračkim domovima koji su šokirali britansku javnost.

An NHS trust allowed the repeated abuse of elderly patients to go unchecked for three years, a report by independent investigators has found.

Patients on a ward at the Garlands Hospital near Carlisle, run by the North Lakeland Healthcare NHS Trust, endured persistent "unprofessional, counter-therapeutic and degrading" treatment. They were tied to commodes and often denied ordinary food, clothing, and blankets, inspectors from the Commission for Health Improvement found.
The Healthcare Commission study lays bare the treatment of elderly people in hospitals, which one patient described as amounting to "mental cruelty".


The report catalogues a series of failings showing that elderly patients are subjected to abuse and violence, as well as neglect. They are left in soiled clothes or forced to use lavatories or bedpans in front of other people.

Some are given food they are allergic to or can choke on, which has led to 1,200 "safety incidents" over a year.

Eighteen of the 23 hospital trusts studied by the health services watchdog were found to be failing to care properly for the elderly.

The commission calls for urgent improvements to protect elderly people being treated in "inhumane and degrading" ways, and warns hospitals it will carry out unannounced spot checks.

It wants patients, relatives and carers to blow the whistle on hospitals where the elderly and vulnerable are mistreated.

The commission's report, Caring for Dignity, found:

• Only five hospital trusts out of 23 met all of its standards on dignity in care

• 23 per cent of elderly patients said they had to share a room or bay with someone of the opposite sex


Ipak, iako ovi članci ukazuju na velike institucionalne probleme, nisam nigde naišla na prozivanje celokupnog britanskog zdravstvenog i socijalnog sektora, a pogotovo britanske države i nacije kao nehumanih i zločinačkih prema najslabijima u društvu (pa čak ni u jeku predizborne kampanje).
Taska Dana Taska Dana 21:37 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

semele
oldtajmer
/quote]

Ipak, iako ovi članci ukazuju na velike institucionalne probleme, nisam nigde naišla na prozivanje celokupnog britanskog zdravstvenog i socijalnog sektora, a pogotovo britanske države i nacije kao nehumanih i zločinačkih prema najslabijima u društvu (pa čak ni u jeku predizborne kampanje).


Svakako da ne...ali se tamo sigurno debelo poradi na tome da se kazne izvrsioci takvih nedela, da se smene oni kojima je posao da ovakve stvari kontrolisu.
oldtajmer oldtajmer 21:44 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Akcenat dela teksta jeste upravo na tome da drzava treba (i mora) da reformise ustanove i prilagodi ih stvarnim, ljudskim, ali i zdravstvenim potrebama korisnika. Ali i da, paralelno, razvija kapacitete za smestaj i zivot osoba sa specijalnim potrebama - u zajednici.


sa ovim se apsoluton slazem
oldtajmer oldtajmer 21:46 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Ipak, iako ovi članci ukazuju na velike institucionalne probleme, nisam nigde naišla na prozivanje celokupnog britanskog zdravstvenog i socijalnog sektora, a pogotovo britanske države i nacije kao nehumanih i zločinačkih prema najslabijima u društvu (pa čak ni u jeku predizborne kampanje).


Da, ali problem je u rekaciji Vlade.

A drugo, nisam britanac, tako da bih njihove probleme radije ostavio njima.
semele semele 22:01 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Taska Dana

Svakako da ne...ali se tamo sigurno debelo poradi na tome da se kazne izvrsioci takvih nedela, da se smene oni kojima je posao da ovakve stvari kontrolisu.

Da, u teoriji. U praksi je sve malo komplikovanije.
A da je tako, navescu primer Dr Harold Shipman-a, lekara-masovnog ubice.

U njegovom slucaju se nije radilo o pojedinacnom ubistvu ili ubistvu vise ljudi odjednom, vec o konsekutivnim ubistvima pacijenata do pretpostavljenog fantasticnog broja od nekoliko stotina (najmanje 215).


Officially, Dr. Harold Shipman murdered at least 215 of his patients — 171 women and 44 men ranging in age from 41 to 93. After a year-long public inquiry, the 2,000-page report into his 23-year murder spree was released by High Court Judge Dame Janet Smith. The records of nearly 500 patients of Shipman's who died while in his care between 1978 and 1998 were scrutinized in the investigation.


[url=http://www.crimelibrary.com/serial_killers/notorious/shipman/killing_27.html][/url]

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Shipman][/url]Sto se kazne tice, Dr Shipman koji je ubio 215 svojih pacijentkinja i pacijenata, osudjen je na petnaest dozivotnih robija, ali ipak, ni britanska medicinska profesija, niti sistem u kome je ovakav slucaj uopste bio moguc, niti britanska nacija nisu okarakterisane kao nehumane i zlocinacke. Nije poznato da je iko odgovarao u vezi ovoga slucaja osim neposrednog ubice.
semele semele 22:08 18.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

oldtajmer


A drugo, nisam britanac, tako da bih njihove probleme radije ostavio njima.Izvinite molim Vas, nisam shvatila da ste izolacionista.
Ipak, podseticu Vas da je NVO koji je objavio "TnT" izvestaj americka organizacija, a takodje i da Srbija tezi postizanju standarda Zapada, ciji je Britanija deo.
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:31 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

semele:
Bez namere da pravim ikakve insinuacije na Vas nick, navešću nekoliko primera nehumanog, degradirajućeg, pa i kriminalnog odnosa prema starijim pacijentima hospitalizovanim u britanskim bolnicama ili smeštenih u staračkim domovima koji su šokirali britansku javnost.


Da, ali oko cele te priče, postoje i ovi KRAJNJE ZANIMLJIVI citati:

- Alan Milburn yesterday sacked the chairman of an NHS trust after a report revealed appalling treatment of elderly patients.
- A joint statement issued on behalf of North Lakeland Healthcare NHS Trust and North Cumbria Health Authority apologised for the treatment of people on the ward. Several of the ward's former staff, who continue to work within the NHS, are now expected to be disciplined.
- Zero tolerance of neglect and abuse of older people in hospitals and care homes in England has been pledged by the government.
- The health minister, Ivan Lewis, said: "The government regards abuse of vulnerable and older people as unacceptable in all its forms and is determined to root it out. Everyone who lives in a care home or is being treated in hospital has a right to feel safe and expect their dignity to be respected.

Molim, uporediti sa odgovarajućim citatima vezanim za našu situaciju:

- Posle prikazivanja snimaka i pojave novih svedočenja iz nekoliko bolnica u Srbiji, sumnju u njihovu verodostojnost izrazilo je nekoliko ministara iz Vlade Srbije, a oni su, kao i sam premijer, izneli stav da je to zlonamerno i upereno protiv Srbije.
.- "Svedoci smo da se sistematski vodi propaganda kako je Srbija zahvaćena fašizmom, iako svaki građanin naše zemlje oseća najdublje ogorčenje i prema fašizmu i prema fašistima koji su pobili stotine hiljada nevinih pripadnika našeg naroda. Sada su došli na red logori za bespomoćnu decu, a trenutak u kom se sve to dešava nije slučajno izabran. Vlada Srbije će se tako mračnoj propagandi suprotstavljati svim dozvoljenim demokratskim i pravnim sredstvima", zaključio je Koštunica.
- Milosavljević je rekao da su on i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić na sednici Vlade Srbije usmeno podneli izveštaj u kojem se te optužbe odbacuju.
- "To je jedna organizovana kampanja. Pre svega, činjenica da je taj izveštaj objavljen prošle nedelje u svim međunarodnim manje-više značajnijim medijima, a tek onda ovde, a tek onda ministarstvima, odnosno Vladi, ubeđuje me da iza toga ne stoji dobra namera", rekao je Ljajić.


Krugolina Borup Krugolina Borup 12:34 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

semele:
Sto se kazne tice, Dr Shipman koji je ubio 215 svojih pacijentkinja i pacijenata, osudjen je na petnaest dozivotnih robija, ali ipak, ni britanska medicinska profesija, niti sistem u kome je ovakav slucaj uopste bio moguc, niti britanska nacija nisu okarakterisane kao nehumane i zlocinacke. Nije poznato da je iko odgovarao u vezi ovoga slucaja osim neposrednog ubice.


To što kod nas nije otkriven, uhapšen i kažnjen nijedan Šipman do sada, ne znači da mi Šipmane nemamo. To samo znači da smo loši u njihovim otkrivanjima, hapšenjima i kažnjavanjima. Što će reći - Britanija je opet daleko ispred nas.


njegos njegos 13:25 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

opet sve neki sadisti, kanibali, serijske ubice... Ma kod nas bi sve ljekare trebalo fino u zatvor, odnosno pola u zatvor, pola na vjesala, pa nek se onda narod sam lijeci, bez vezivanja, terapije i ostalih "muciteljskih" sredstava izivljavanja tih zlotvorskih medicinara nad narodom jadnim i napacenim!
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:51 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Ma kod nas bi sve ljekare trebalo fino u zatvor, odnosno pola u zatvor, pola na vjesala, pa nek se onda narod sam lijeci, bez vezivanja, terapije i ostalih "muciteljskih" sredstava izivljavanja tih zlotvorskih medicinara nad narodom jadnim i napacenim!


Ne.
Kod nas bi skoro sve lekare (čast izuzecima) trebalo poslati na DEEEEEEEEEEBELU doobuku.
Tvrdim da je velika većina nestručna i ne zna čak ni ono što se ima smatrati osnovnim.

Kada je reč o ljudima koji rade u ovim ustanovama, iznova se kroz MDRI izveštaj ponavlja da nema dovoljno radnika. Po jedna osoba dezura na njih 97 tokom noći.

A ja živela u zabludi da mi u zdravstvu imamo višak radne snage, pa je problem kako ih se rešiti, a ne dati im otkaz? Ako stvarno ima viška negde, a manjka ovde, što ih ne prebace?

Šta? Neće tamo da rade? Ne moraju. Otkaz. Bez nadoknade, bez otpremnine, bez ičega. Pa dovesti one koji hoće da rade, iz Rumunije, Bugarske, Kine, Indije, ma iz Tunguzije ako treba...
ivana23 ivana23 14:25 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Krugolina Borup
A ja živela u zabludi da mi u zdravstvu imamo višak radne snage, pa je problem kako ih se rešiti, a ne dati im otkaz? Ako stvarno ima viška negde, a manjka ovde, što ih ne prebace? Šta? Neće tamo da rade? Ne moraju. Otkaz. Bez nadoknade, bez otpremnine, bez ičega. Pa dovesti one koji hoće da rade, iz Rumunije, Bugarske, Kine, Indije, ma iz Tunguzije ako treba...

A porodice? Sta ako ta osoba ima muza/zenu koji ima posao, kako da ostave decu, kako im obezbediti krov nad glavom? Ima jos pitanja o kojima niste razmisljali.
njegos njegos 14:47 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Nikakva debela doobuka njima nije neophodna. Potrebne su im pare i tehnologija. Ne znam zaista kako mozete takve pausalne i proizvoljne ocjene da dajete o tim ljudima. To je stvarno nedopustivo.
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:43 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

ivana23:
A porodice? Sta ako ta osoba ima muza/zenu koji ima posao, kako da ostave decu, kako im obezbediti krov nad glavom? Ima jos pitanja o kojima niste razmisljali.


Ivana, oprostite, ali ne razumem pitanje, nije mi jasno na koju osobu mislite koja ima muza/zenu? Zdravstveni radnik koji odbija da bude prerasporedjen s mesta na kome je višak, na mesto na kome postoji manjak zdravstvenih radnika? Jel' na to mislite?
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:53 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

ivana23:
Nikakva debela doobuka njima nije neophodna. Potrebne su im pare i tehnologija. Ne znam zaista kako mozete takve pausalne i proizvoljne ocjene da dajete o tim ljudima. To je stvarno nedopustivo.


Ne slažem se iz petnih žila.

Džaba njima pare i tehnologija, kad ne znaju šta će s njima, niti kako da ih upotrebe, ili neće da ih upotrebe. Sad ću opet da se ponavljam, ali ponavljaću se ako treba i 100 puta, dok ne udje u glavu: na odeljenju intenzivne nege na kome sam ležala u porodilištu, imali smo krevete postavljene u polu-sedeći položaj. Molili smo sestru da nam ih spusti u ležeći položaj, da bi mogli normalno da spavamo. Sestra kaže (citiram od reči do reči): "Ne može, to govno su nam Amerikanci poklonili kao donaciju, i odmah se pokvarilo." Dva dana nakon toga (i dve noći prospavane u polusedećem položaju), požalismo se dežurnom anesteziologu koji je došao u obilazak kako nas leđa razvaljuju od takvog spavanja, jer kreveti ne rade. A on će nama: "A, jeste ih uključili u struju?" Naravno, čim smo to učinili, kreveti rade savršeno.

Zašto nas je sestra lagala, ne znam. Ali lagala je. Možda je lenja da uključuje krevete, možda mrzi Amerikance, možda mrzi pacijente, možda sirota i ne zna kako ti kreveti rade i kako se uključuju... nebitno. Bitno je da nedostatak tehnologije i para nije problem. Problem su, bre, oni sami. Da li zato što neće ili ne znaju - ne znam. Ali, u njima je problem, ne u tehnologiji.

Moje ocene nisu ni pausalne ni proizvoljne. Sve na ličnom iskustvu zasnovane. Hoćete da pričamo o svim mogućim situacijama u kojima sam lekare uhvatila u neznanju? Eno, idite na sajt YUMAMA - potpisala se lekar pedijatar ispod teksta u kome tvrdi da se ovčije boginje ne mogu dobiti drugi put, ako su se jednom preležale. Ili vam je draže da vam iznosim primere iz ličnog života?

Podsetiću i da je MDRI na konferenciji za štampu izjavio: "Jeste, te sobe su okrečene, ali kad uđete unutra, oseća se miris mokraće i fekalija." Ni tu, dakle, nemamo problem nedostatka para i tehnologije, već ljudskog rada. Ali, vi u MDRI izveštaj ne verujete, tako da molim zažmurite na jedno oko kad je reč o ovom poslednjem pasusu. Ovo je za druge koji čitaju.

njegos njegos 18:02 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

E taj dio o sajtu na YUMAMA sam i ja procitao, pa sam se malo zacudio. Ali rekoh Vam da jos to nisam provjerio, moze biti da je ona stvarno u pravu. Meni se cini da se boginje mogu ponoviti... A sto se ovog ostalog tice, ponavljam: Ja bih njih sve, majku im ignorantsku, objesio da vise ne muce narod, nego neka se narod sam lijeci, poradja, operise i sam ukljucuje svoje krevete! Koji ce nam k... visokoobrazovani kadar koji mora najmanje 10 godina da uci, ako obicni ljudi bolje znaju struki od njih samih! Te ljekare, bre, sve treba u Lisicji potok pa jedan rafal po njima, a onda po metak u potiljak, za ovjeru! Sram ih bilo! Dakle, ili vjesala ili metak! I naravno zatvoriti sve medicinske fakultete kako se niko vise ne bi drznuo da ode tamo da uci ove sadisticke metode!
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:23 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

njegos:
E taj dio o sajtu na YUMAMA sam i ja procitao, pa sam se malo zacudio. Ali rekoh Vam da jos to nisam provjerio, moze biti da je ona stvarno u pravu. Meni se cini da se boginje mogu ponoviti...


Budite uvereni da mogu. Ja živ primer. Ali, ako meni ne verujete, ima na MIT websajtu lepo objašnjenje. A ima i u literaturi na našem jeziku.

A pošto kažete da po bolnicama i zdravstvenim ustanovama često ordinirate, predlažem vam da ponovite anketu koju sam i sama sprovela, i još sprovodim: pitajte zdravstvene radnike da li se ovčije boginje mogu dobiti više od jednom? Rezultat moje interne ankete, na malom uzorku od oko 30tak ispitanika do sada daje rezultat: 10% zna tačan odgovor.


njegos:
A sto se ovog ostalog tice, ponavljam: Ja bih njih sve, majku im ignorantsku, objesio da vise ne muce narod, nego neka se narod sam lijeci, poradja, operise i sam ukljucuje svoje krevete! Koji ce nam k... visokoobrazovani kadar koji mora najmanje 10 godina da uci, ako obicni ljudi bolje znaju struki od njih samih! Te ljekare, bre, sve treba u Lisicji potok pa jedan rafal po njima, a onda po metak u potiljak, za ovjeru! Sram ih bilo! Dakle, ili vjesala ili metak! I naravno zatvoriti sve medicinske fakultete kako se niko vise ne bi drznuo da ode tamo da uci ove sadisticke metode!Auuuuu... ala ste vi nasilni!
Ja bih ih, recimo, samo na doobuku poslala, ništa više.
Ali ništa ni manje.

ivana23 ivana23 18:25 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Krugolina Borup
ivana23:A porodice? Sta ako ta osoba ima muza/zenu koji ima posao, kako da ostave decu, kako im obezbediti krov nad glavom? Ima jos pitanja o kojima niste razmisljali.Ivana, oprostite, ali ne razumem pitanje, nije mi jasno na koju osobu mislite koja ima muza/zenu? Zdravstveni radnik koji odbija da bude prerasporedjen s mesta na kome je višak, na mesto na kome postoji manjak zdravstvenih radnika? Jel' na to mislite?

Naravno da mislim na zdravstvenog radnika, pa valjda je jasno. Kako zamisljate da zenu koja ima decu od 3 i 5 godina, muza i stan, iz Kragujevca prebacite u Kuline? Gde ce da zivi, da li ce njena deca patiti? Razmislite, molim vas... da li pomazete jednoj deci, da bi unesrecili drugu!? Ovo je samo primer, previse ste brzopleto izneli svoju zamisao.
njegos njegos 18:27 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Ma ja bih ih pobio, neznalice jedne! Al znate sta, to kod Vas mozda nisu bile bas ovcije boginje, posto isti virus izaziva i herpes. Dakle, mozda je vuris isti, ali je oboljenje drugo (a vrlo slicno). Nisam siguran.
ivana23 ivana23 19:25 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Krugolina Borup
ivana23:Nikakva debela doobuka njima nije neophodna. Potrebne su im pare i tehnologija. Ne znam zaista kako mozete takve pausalne i proizvoljne ocjene da dajete o tim ljudima. To je stvarno nedopustivo.
Ne slažem se iz petnih žila.Džaba njima pare i tehnologija, kad ne znaju šta će s njima, niti kako da ih upotrebe, ili neće da ih upotrebe. Sad ću opet da se ponavljam, ali ponavljaću se ako treba i 100 puta, dok ne udje u glavu: na odeljenju intenzivne nege na kome sam ležala u porodilištu, imali smo krevete postavljene u polu-sedeći položaj. Molili smo sestru da nam ih spusti u ležeći položaj, da bi mogli normalno da spavamo. Sestra kaže (citiram od reči do reči): "Ne može, to govno su nam Amerikanci poklonili kao donaciju, i odmah se pokvarilo." Dva dana nakon toga (i dve noći prospavane u polusedećem položaju), požalismo se dežurnom anesteziologu koji je došao u obilazak kako nas leđa razvaljuju od takvog spavanja, jer kreveti ne rade. A on će nama: "A, jeste ih uključili u struju?" Naravno, čim smo to učinili, kreveti rade savršeno.Zašto nas je sestra lagala, ne znam. Ali lagala je. Možda je lenja da uključuje krevete, možda mrzi Amerikance, možda mrzi pacijente, možda sirota i ne zna kako ti kreveti rade i kako se uključuju... nebitno. Bitno je da nedostatak tehnologije i para nije problem. Problem su, bre, oni sami. Da li zato što neće ili ne znaju - ne znam. Ali, u njima je problem, ne u tehnologiji. Moje ocene nisu ni pausalne ni proizvoljne. Sve na ličnom iskustvu zasnovane. Hoćete da pričamo o svim mogućim situacijama u kojima sam lekare uhvatila u neznanju? Eno, idite na sajt YUMAMA - potpisala se lekar pedijatar ispod teksta u kome tvrdi da se ovčije boginje ne mogu dobiti drugi put, ako su se jednom preležale. Ili vam je draže da vam iznosim primere iz ličnog života?Podsetiću i da je MDRI na konferenciji za štampu izjavio: "Jeste, te sobe su okrečene, ali kad uđete unutra, oseća se miris mokraće i fekalija." Ni tu, dakle, nemamo problem nedostatka para i tehnologije, već ljudskog rada. Ali, vi u MDRI izveštaj ne verujete, tako da molim zažmurite na jedno oko kad je reč o ovom poslednjem pasusu. Ovo je za druge koji čitaju.

POGRESNO STE CITIRALI TO NIJE MOJ POST
njegos njegos 19:29 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Slucajno je pogrijesila, to je moja poruka, a ovo je Krugolinina reakcija upucena meni na koju sam i odgovorio...
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:31 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

Naravno da mislim na zdravstvenog radnika, pa valjda je jasno. Kako zamisljate da zenu koja ima decu od 3 i 5 godina, muza i stan, iz Kragujevca prebacite u Kuline? Gde ce da zivi, da li ce njena deca patiti? Razmislite, molim vas... da li pomazete jednoj deci, da bi unesrecili drugu!? Ovo je samo primer, previse ste brzopleto izneli svoju zamisao.


A, ok, sad kontam. Stvarno nisam shvaila, Ivana, u prvom trenutku.
Jeste, to je validna stvar o kojoj se mora razmisliti, dobro kažete.
A, da se Kuline presele u Beograd? Koliko sam ja shvatila, Kuline su svejedno predvidjene za zatvaranje, i ta deca će negde morati biti izmeštena.
Ma, sigurna sam da je i taj problem rešiv, da ne mora neko da se tera da se preseljava.
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:03 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

POGRESNO STE CITIRALI TO NIJE MOJ POST


Izvinjenje, nije namerno.
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:15 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

njegos:
Ma ja bih ih pobio, neznalice jedne!


Ja ne bih. Ja bih ih samo doučila. Gre'ota 'se bace sve one silne godine utrošene na ubacivanje svih onih knjižurina u glavu. Samo treba malko osvežiti s još kojim tomom onoga što je u medjuvremenu (od kad su završili fakultet pa do danas) otkriveno, promenjeno, dorađeno - i vozi dalje! Pa tako na svake tri godine po još koji tomčić u glavu. Pa obavezna konferencijica ovde, obavezna konferencijica onde (što, mislite to oni ne bi voleli?), obavezna pretplata na odredjene stručne publikacije, obavezna provera jel se pročitalo to što u njima piše... I onda može da se nazove pravim lekarom.


njegos:
Al znate sta, to kod Vas mozda nisu bile bas ovcije boginje, posto isti virus izaziva i herpes. Dakle, mozda je vuris isti, ali je oboljenje drugo (a vrlo slicno). Nisam siguran.


Nije, provereno. Imam zvaničnu dijagnozu. Lekar opšte prakse me pregledao, pa uputio na infektologa na potvrdu. Infektolog potvrdio, definitivno. A i sve je bilo totalno ko udzbenički primer, bez ikakvih razloga za sumnju. Herpes zoster je nešto drugo, drugačije i izgleda, drugačije se manifestuje. Infektolog je bio toliko uveren da su ovčije boginje da me je ubedjivao da ih u detinjstvu uopšte nisam preležala, nego sam to umislila, zato što je bio uveren da to ne može dvaput.
njegos njegos 20:21 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

E svasta... A ovo za konferencije, kongrese i publikacije - voljeli bi oni, ali im ne mozete biti. Znate za onog clana moje uze porodice sto sam Vam privatno pomenuo? Znate da treba krv da pljune ne bi li, od klinike ili vlade, iskamcila koji dinar za neki kongres?
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:28 19.11.2007

Re: Ja vidim dve osnovne teze u ovom teksu

E svasta... A ovo za konferencije, kongrese i publikacije - voljeli bi oni, ali im ne mozete biti. Znate za onog clana moje uze porodice sto sam Vam privatno pomenuo? Znate da treba krv da pljune ne bi li, od klinike ili vlade, iskamcila koji dinar za neki kongres?


Pa, TO NJEGOŠE!!
Konačno da se složimo!
VLADA JE KRIVA!

Pa što se onda potresate kad mi pljujemo po vladi (mislim, na onom drugom blogu, ne ovde)?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 09:25 19.11.2007

Sjajan tekst..

Peđa, tekst je sjajan i nešto najbolje što se na ovu temu i rečenim povodom ovih dana pojavilo.
Mislim da to kao socijalni radnik po vokaciji, kao čovek koji je godinama radio u socijalnoj zaštiti, obilazio slične ustanove i sarađivao sa njima,mogu kompetentno kazati.
Ono što treba naglasiti, a o čemu se skoro ne priča, jeste teret koji imaju ljudi zaposleni u tim ustanovama. Oni su kao i štićenici u veoma teškom položaju usled sistemske nebrige i postojećih društvenih i profesionalnih standarda.
Naravno da je deinstitucionalizacija, što više otvorene zaštite i inkluzija najbo0lje rešenje, ali na žalost nije to moguće u svim uslovima. Potrebna je temeljna reforma sistema, mnogo više novca u socijalnoj zaštiti, viši profesionalni standardi i primerenije edukovanje o ovom problemu, kako zaposlenih tako i društvene sredine u celini.
Preporuka sa velikim zadovoljstvom.
Pedja Rafailovic Pedja Rafailovic 11:18 19.11.2007

Re: Sjajan tekst..

Hvala, Drago!

Potrebna je temeljna reforma sistema, mnogo više novca u socijalnoj zaštiti, viši profesionalni standardi i primerenije edukovanje o ovom problemu, kako zaposlenih tako i društvene sredine u celini.

Da, u potpunosti se slazem. Stavise, pre nekih 6-7 godina, na temu reforme primarnog zdravstva, jedan lekar iz "baze", primetio je da je, umesto termina "reforma", bolje reci da je "neophodna rekonstrukcija sistema". Ovakav stav mogao bi da se odnosi i na sistem socijalne zastite, sa svim svojim ustanovama, ukljucujuci ne samo one koje su predmet ove teme, vec i domove za decu bez roditeljskog staranja, gerontoloske centre...
pufna pufna 15:27 19.11.2007

pitanje autoru

da li ti mislis daje izvestaj kao SLUCAJ RACAK- tacan a politicki zloupotrebljen?
JJ Beba JJ Beba 16:39 19.11.2007

Re: pitanje autoru

Peđa super ti post.
Bilo bi super da tvoju aktivnost i znanje usmerimo da zajedno mobilišemo javnost i izvšilmo pritisak na vladu da svoje aktivnosti konačno usmeri ka značajnijim reformama u delatnostima koje pokrivaju ovu problematiku. Volela bih da se izborimo za transparentnost tog rada. Da li ti je možda poznato, kako su utrošena sredstva koja su svojevremeno donirana za reforeme i sanaciju postojećeg stanja u oblasi socijalne zaštite razlićitih socijano, zdravstveno, mentalno... ugroženih grupa? Pogotovo grupa sa mentalnom disfunkcijom i poteškoćama?
Pedja Rafailovic Pedja Rafailovic 17:03 19.11.2007

Re: pitanje autoru

Ne znam za "Racak" (to je sasvim druga, drugacija i neuporediva tema), ali sto se tice ovog izvestaja, politicka upotreba jeste evidenta i to:
1
2
3
itd.
Smatram da je izvestaj TnT neprofesionalno uradjen. Status korisnika ovih ustanova, pogotovo onih sa teskim disfunkcijama, zasluzuje daleko studiozniji i metodicniji pristup. Ipak, i kao takav, TnT izvestaj pokrenuo je mnoga pitanja i rasprave - nadam se u smeru znacajnog boljitka za osobe sa posebnim potrebama. Gde ja vidim problem: u tome sto nema boljih, profesionalnijih, sistematicnijih, vrednijih (u metodoloskom smislu) izvestaja, projekata, istrazivanja... Ili mozda nisu objavljeni, odn. medijski propraceni.
Pedja Rafailovic Pedja Rafailovic 18:00 19.11.2007

Re: pitanje autoru

Hvala, Bebo.

Za pocetak, poslacu ministru Rasimu Ljajicu ovaj tekst, kao i link na Blog. (Ako nas se za 13. maj sete, sete.. :)

Da li ti je možda poznato, kako su utrošena sredstva koja su svojevremeno donirana za reforeme i sanaciju postojećeg stanja u oblasi socijalne zaštite razlićitih socijano, zdravstveno, mentalno... ugroženih grupa? Pogotovo grupa sa mentalnom disfunkcijom i poteškoćama?


Samo delimicno i u grubim crtama (rehabilitacije ustanova: opremanje namestajem, krecenje, prozori, grejanje, krovovi, oluci,fasade, agregati za struju, sanitarni cvorovi- i to samo delova objekata, koliko je ko po projektu imao para; u poslednje vreme- smestaj u okviru zajednice, uglavnom low-scale).
Svi ovi podaci, ukljucujuci tacan iznos sredstava, predloge projekata, kao i finalne izvestaje, trebalo bi da budu pohranjeni (i sistematizovani) u resornim ministarstvima, kao i kod organizacija koje su sprovodile projekte, te, naravno, kod donatora. U standardizovanim formatima za finalni izvestaj postoji, nezaobilazno, odeljak "Background". Sastavni deo toga je i podnaslov "Related programmes/projects and other donor activities". Da sam donator, vratio bih izvestaj svakome (ukljucujuci i MDRI) ko bi ga poslao bez ovih, bitnih informacija. Stavise, ni predlog projekta ne bi nikako prosao bez ovih podataka. (ili sam ja, mozda, previse strog po ovim pitanjima... ili nisam imao (ne)srecu da radim sa "meksim" donatorima:)
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:25 19.11.2007

Re: pitanje autoru

Pedja, a jel' mogu ja nešto da pitam?

Ako stavimo u stranu sve te metodološke propuste i selektivni odabir institucija, i ostalo što im zamerate, kada je reč o onome što oni u tom izveštaju kažu o tretmanu te dece, o dugogodišnjem držanju u krevetu, vezivanju, itd, itd - da li mislite da lažu i izmišljaju, da fabrikuju svedoke/izjave i fotografije, ili ne? Mislim, ne pitam vas da li su to prezentirali na način koji će tome što su zaključili dati težinu i ozbiljnost ili ne. Pitam vas, s obzirom da vidim da imate iskustva u radu s takvim organizacijama, pa i da ste bili u tim ustanovama, dakle, pitam vas, jel' mislite da stanje tu gde su bili nije takvo kakvo oni kažu da jeste?
Pedja Rafailovic Pedja Rafailovic 00:05 20.11.2007

Re: pitanje autoru

Kao sto sam i naveo u svom postu, ne bih zeleo da komentarisem fotografije.
Sto se tice tretmana dece (ali i odraslih) u ustanovama koje su navedene u izvestaju, po pitanjima slucajeva vezivanja (fiksiranja) i dugogodisnjeg lezanja u krevetu, kao sto je u TnT izvestaju opisano, naravno da se slazem sa tim da je vezivanje (fiksiranje) pacijenata krajnje nehumano. Ipak, kakva je zaista sveukupna postojeca praksa (realnost) u pogledu fiksiranja pacijenata u ovim ustanovama, ne znam. Sto se tice mog iskustva, recimo, bio sam u obilasku "Malih pcelica" u predgradju Kragujevca (zavod za zbrinjavanje odraslih lica ometenih u razvoju), i to 2001. godine. Tada je direktor ustanove bio covek pred penzijom, neuro-psihijatar (dr Markovic). On je bio jedini neuro-psihijatar u celoj ustanovi sa oko 900 korisnika, od kojih su, prema njegovim recima, koliko me secanje sluzi, oko trecina bili tezi psihijatrijski pacijenati (psihoze, psihoneuroze). Znaci, tada, 2001. odnos je bio- jedan neuropsihijatar na 200 ili 300 pacijenata. Danas, prema TnT izvestaju, u "Malim pcelicama" nemaju niti jednog (dodao bih, zato sto, oficijelno, nisu pshijatriska ustanova). Posto je projekat povodom koga sam bio u obilasku bio vezan za aktivnosti radno sposobnih korisnika, nisu me proveli kroz sva odeljenja (pogotovo ne kroz ona najteza), tako da ne mogu da kazem da sam licno video da fiksiraju pacijente. Ali, isto tako, ne mogu da tvrdim ni suprotno.

U svakom slucaju, svaki covek (dete, odrasli, stari) smesten u ovim ustanovama, zasluzuje najhumaniji i najprofesionalniji moguci tretman.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 08:30 20.11.2007

Re: m. pčelice

ne sećam se natpisa o priči iz m. pčelica, ali se dobro sećam fotografije
na njoj gola tela ljudi, a tekst je govorio o polno prenosivim bolestima i o tome, kakav je libido kod ovih ljudi.
bila sam zapanjena - tekst je inače izašao u listu "svetlost". (kg - list)
čula sam da su se u tu ustanovu smeštala (ne znam da li se još uvek smeštaju) i deca ometena u razvoju.
uslovi smeštaja
osoblje
zdravstvena zaštita


njegos njegos 21:09 20.11.2007

Re: m. pčelice

Pa, u Veterniku ili Zvezdari su uslovi sasvim solidni. Ali, njih nema u izvjestaju...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana