Astrologija| Politika

Platforma

freehand RSS / 13.01.2013. u 13:32

Budući da sam u nekoliko navrata o tome pisao, a da je juče, ipak, Vlada Srbije sa ovog dokumenta skinula oznaku tajnosti, mislim da je bitno da se ovaj dokument pojavi i na Blogu, u integralnom obliku.

157659265050f1fefc1e41d546108792_orig.jpg 

Da kažem samo da meni kao laiku Platforma liči na pokušaj da se Kosovu "ugradi" malo Kosovo u ustavno pravni sistem, i da je teško poverovati da će ovo proći kod onoga što se kolokvijalno zvoe Međunarodnom zajednicom. Na pravnicima je da tumače koliki je manevarski prostor dat pregovaračima, a na političarima da definišu šta su krajnji dometi a šta crvene linije.

Dakle, tekst Platforme za Kosovo:

Republika Srbija će, s ciljem zaštite državnih interesa, u daljim dogovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini polaziti od toga da svako rešenje, bilo opšteg ili nekog posebnog pitanja, o privremenom, prelaznom ili konačnom statusu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, o položaju Srba u Pokrajini ili o zaštiti srpskog verskog i kulturnog nasleđa, mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Republika Srbija, u dobroj veri (bona fide), teži nastavku razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini, ubeđena u to da je trajno i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju moguće dostići kroz iskreni dijalog dve strane.

Vlada će, radi utvrđivanja osnovnih okvira za razgovore sa

predstavnicima privremenih institucija samouprave (PIS) u Prištini, predložiti Rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji:

Rezolucija će biti zasnovana na sledećim elementima:

* da osnovna polazna premisa za razgovore sa PIS u Prištini na visokom političkom nivou bude da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i voljom građana, ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu "nezavisnost" Kosova;

* sva prava i nadležnosti koji kao rezultat pregovora budu priznati PIS u Prištini biće preneti zakonom na organe Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Srbije;

* da osnovna težnja tokom nastavka razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini bude postizanje sveobuhvatnog rešenja, a da svi pojedinačni dogovori budu u skladu sa ciljevima državne politike utvrđenim Rezolucijom;

* da polazeći od činjenice da je Republika Srbija u dosadašnjem toku političkog procesa, uprkos i nakon nelegalne jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, svojim postupcima pružila PIS u Prištini ograničeni pravni i međunarodni subjektivitet i legitimitet, razgovori na visokom političkom nivou treba da budu vođeni o prevazilaženju institucionalnih paralelizama na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ne zadirući u pitanje međunarodnog i državno-pravnog statusa PIS u Prištini. Cilj je uspostavljanje organa vlasti na području Pokrajine koji bi bili priznati od svih strana uključenih u proces i uspostavljanje čvrstih pravnih i političkih garancija na nivou Pokrajine i međunarodne zajednice za politička, teritorijalna i druga prava nacionalnih zajednica na čitavom području Pokrajine;

* da Republika Srbija posebno insistira na:

A) uspostavljanju Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, koju bi činile teritorijalna autonomija četiri opštine severa Kosova i Metohije i druge opštine sa većinskim srpskim i manjinskim stanovništvom (npr. Gračanica, Štrpce, Gora itd.), zasnovane na posebnom Statutu o autonomiji Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i jemčene Ustavom pokrajine i javnom deklaracijom predstavnika međunarodne zajednice uključenih u proces;

- Izvorne nadležnosti i elementi unutrašnjeg uređenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće usaglašeni kroz politički dijalog.

- Republika Srbija smatra da ova autonomija podrazumeva postojanje izvornih nadležnosti u oblastima:

- prosvete (osnovnog, srednjeg i visokog školstva),

- zdravstva (svi nivoi zdravstvene zaštite),

- sporta,

- kulture,

- javnog informisanja,

- zaštite životne sredine,

kreiranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine i održivog razvoja;

- prostornog planiranja,

isključiva nadležnost u regulaciji prostornog planiranja i mehanizama za upravljanje čitavim procesom, kao i u procedurama za procesuiranje zahteva i njihovo odobravanje,

isključiva nadležnost u regulaciji sistema za razvoj javnog zemljišta, što uključuje određivanje kriterijuma za namenu različite vrste zemljišta i za korišćenje zemljišta,

isključiva nadležnost u upravljanju mehanizmom za utvrđivanje zakonitosti vlasništva nad zemljištem i nekretninama,

isključiva nadležnost u kreiraju politike razvoja zemljišta i stanogradnje, upravljanje javnim površinama uz postojanje sistema efikasne administrativne intervencije u procesu izgradnje, prostornog planiranja i korišćenja zemljišta.

- poljoprivrede,

- šumarstva,

- vodoprivrede,

- lova, ribolova,

- pravosuđa (tužilaštva u prvom i sudstva u prvom i drugom stepenu, sudovi na području Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji bili bi ustanovljeni zakonima na nivou Pokrajine, ali bi sporazumom koji proistekne iz političkog procesa bilo utvrđeno da zakon mora da predvidi mehanizam putem kojeg građani Autonomne zajednice preko svojih predstavnika utuču na izbor i sastav sudova. Ovi sudovi bi imali ovlašćenje da na području Autonomne zajednice, u skladu sa propisima važećim u Pokrajini, odlučuju u sporovima o osnovnim ličnim odnosima, pravima i obavezama građana, da izriču kazne i druge mere prema učiniocima krivičnih dela i drugih kažnjivih dela određenih zakonom, da odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, rešavaju sporove o imovinskim i radnim odnosima i odlučuju o drugim pitanjima u skladu sa važećim zakonima),

- unutrašnjih poslova (Autonomna policija bila bi u formalnom smislu deo policijskih snaga Kosova i Metohije, a funkcionisala bi pod autoritetom Izvršnog veća Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, na teritoriji Autonomije i u skladu sa ovlašćenjima koja su definisana zakonima u saglasju sa najvišim pravnim aktom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Statutom Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.)

- rudarstva,

- energetike,

- telekomunikacija,

- trgovine i ekonomske politike,

Izvršno veće ima isključivu nadležnost u pitanjima trgovine i organizacije sajmova, uključujući administrativno planiranje trgovinskih aktivnosti, kao i regulaciju sajamskih aktivnosti na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji:

- fiskalne politike i finansija,

- posebna ovlašćenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji vezana za jedinstvene registre privrednih društava, društveno-političkih organizacija i verskih zajednica;

- organi Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji trebalo bi da Ustavom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija imaju garantovanu mogućnost uspostavljanja neposredne saradnje sa organima Republike Srbije, kao i pravo na dopunsko finansiranje iz sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije;

- Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji samostalno odlučuje o izgledu i upotrebi svojih simbola (grba, zastave, himne i dr.), dok je zakonom na nivou Pokrajine preciznije uređena upotreba simbola Pokrajine, kao i zajednička upotreba simbola Pokrajine i teritorijalne autonomije;

Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ima Skupštinu Autonomne zajednice i Izvršno veće Autonomne zajednice koji bi se starali o vršenju poslova iz delokruga Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji utvrđenih Statutom.

B) uspostavljanju specijalnog statusa za seoske enklave u kojima Srbi i drugi nealbanci čine većinsko stanovništvo, eventualno i za područje opštine Gora (ovo poslednje je samo mogućnost, u slučaju da većina stanovništva u Gori ne želi da ova opština uđe u sastav Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji);

- Područja obuhvaćena specijalnim statusom, naročito izvan gradskih sredina, treba gde god je to moguće da za polaznu osnovu prilikom određenja teritorije imaju etničku strukturu koja je postojala pre etničkog čišćenja, s obzirom na to da i za međunarodnu zajednicu mora biti neprihvatljivo da rezultati etničkog čišćenja u 21. veku u Evropi budu polazna tačka za iznaleženje nekog političkog rešenja;

- Izvorne nadležnosti područja sa specijalnim statusom bile bi uže od nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština, ali bi nužno trebalo da obuhvate uticaj na izbor kadrova i strukturu organa unutrašnjih poslova za data područja, pravosuđe u prvoj instanci, prosvetu, zdravstvo, kao i pitanja koja zadiru u oblast osnovnih političkih i ekonomskih prava;

- Sporazumom može biti utvrđeno da područja specijalnog statusa pojedine od ovih nadležnosti vrše u saradnji sa organima Autonomne zajednice srpskih opština, u skladu sa zakonima i drugim propisima koji važe u Pokrajini;

V) uspostavljanje posebnog ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i PIS u Prištini;

- Ovim ugovorom, koji bi trebalo da uzme u obzir iskustva iz statusa Rimokatoličke crkve u Italiji, trebalo bi da bude utvrđena međunarodno validna garancija za objekte Srpske pravoslavne crkve, crkvene posede i delovanje Srpske pravoslavne crkve na području Pokrajine;

- Detalji vezani za pregovaračku poziciju po ovom pitanju moraju biti usaglašeni sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve.

G) da u Ustavu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija bude predviđena trajna garancija za proklamovani povratak lica raseljenih sa Kosova i Metohije i njihovih potomaka na osnovu političkog rešenja usvojenog pregovorima;

- Potrebno je usvajanje Zakona o povratku na nivou Pokrajine, kojim će biti utvrđene obaveze organa Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, Autonomne zajednice srpskih opština i jedinica lokalne samouprave u pogledu povratka izbeglih i interno raseljenih lica;

- Potrebno je na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, obezbediti i garantovati pravo i uslove za održiv povratak za ona prognana lica sa Kosova i Metohije kojima je onemogućen povratak u njihove domove u drugim delovima Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

D) rezultat pregovora mora da bude i stvaranje efikasnog pravnog i organizacionog mehanizma koji bi omogućio uključivanje predstavnika srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u rad i odlučivanje svih institucija i organa vlasti Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a na način da se onemogući bilo koji oblik majorizacije od strane albanskih predstavnika u tim institucijama i organima vlasti:

- Srpska strana predlaže podelu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na nekoliko regiona, od kojih bi jedan zaseban predstavljala Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji;

- Srpska strana predlaže formiranje dvodome Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u kojoj bi gornji dom predstavljao Dom regiona i verskih zajednica, a donji dom bi bio Dom građana;

U skladu sa ovim predlogom, u Domu regiona i verskih zajednica bi svi regioni i glavne verske zajednice bili ravnopravno zastupljeni, a u Domu građana bi srpsko i nealbansko stanovništvo bilo zastupljeno u skladu sa garantovanim kvotama i izbornim rezultatima;

Predsedavajući jednog od dva doma, kao i potpredsednik drugog od dva doma, trebalo bi da budu predstavnici srpskog i nealbanskog stanovništva za koje se izjasni većina predstavnika izabranih iz redova srpskog i nealbanskog stanovništva u tom domu;

Moraju postojati efikasni proceduralni mehanizmi koji bi onemogućili donošenje odluka preglasavanjem u pitanjima koja direktno zadiru u nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i prava srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Đ) imovinska pitanja moraju da budu trajno rešena u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, opšteprihvaćenim pravnim principima i standardima, a svakako radi uspostavljanja pravne sigurnosti i stabilnog poslovnog i investicionog okruženja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

E) ovu političku platformu za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini Vlada usvaja na predlog predsednika Republike Srbije.

 

 Komentari (475)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dr M Dr M 13:40 13.01.2013

Prigodna muzika


KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:43 13.01.2013

Blog

Znas li sta se parafiralo pre par meseci? Pa da se i to okači ovde.
expolicajac expolicajac 13:46 13.01.2013

Re: Blog

KRALJMAJMUNA
Znas li sta se parafiralo pre par meseci? Pa da se i to okači ovde.

Nemoj to da mu radiš. Nije on to zaslužio.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:53 13.01.2013

Re: Blog

expolicajac
KRALJMAJMUNA
Znas li sta se parafiralo pre par meseci? Pa da se i to okači ovde.

Nemoj to da mu radiš. Nije on to zaslužio.

Ja sam mrtav ozbiljan. Svi to pominju a niko ne zna (kao) sta je to parafirano. Ili samo ja ne znam?
Ako je ovo informativni blog bilo bi korisno da se i to okači, ako postoji.
freehand freehand 14:02 13.01.2013

Re: Blog

KRALJMAJMUNA
expolicajac
KRALJMAJMUNA
Znas li sta se parafiralo pre par meseci? Pa da se i to okači ovde.

Nemoj to da mu radiš. Nije on to zaslužio.

Ja sam mrtav ozbiljan. Svi to pominju a niko ne zna (kao) sta je to parafirano. Ili samo ja ne znam?
Ako je ovo informativni blog bilo bi korisno da se i to okači, ako postoji.

Ma ne obraćajj pažnju.
Nego koliko znam - ti tehnnički pregovori odnosno potpisani dokumenti nigde nisu objavljeni u integralnom obliku. Nije ih objavila ni ova vlast (opet - koliko je meni poznato) mada ih je tretirala maltene izdajniučkim, uz stalnu kuknjavu kako ih prihvata jer mora i da bi zaštitila verodostojnost države.
Ako je neko dovoljno spretan da to pronađe i linkuje ili okači - naravno da bi bilo sjajno, a moja se zahvalnost podrazumeva.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:13 13.01.2013

Re: Blog

Znas li sta se parafiralo pre par meseci? Pa da se i to okači ovde.

Na šta se odnosi pitanje?

Na ono što je potpisao pregovarački tim prethodne vlade? (Ako misliš na to, rečeno je da je taj dokument na sajtu Vlade)

Ili misliš na platformu koja je data na čitanje stranim ambasadama, odnosmo onu koju su aminovali Srbi s Kosova (tj. njihovi "predstavnici" )?

Taj se dokument razlikuje od ovog koji je tema bloga...i njega bi bilo zanimljivo uporediti.

Na koncu, zanimljivo je uporediti plattformu i rezoluciju koju je sinoć usvojila Skupština.
Hansel Hansel 14:15 13.01.2013

Re: Blog

A jel' nekome jasno šta je u ovom dokumentu bilo toliko osetljivo, da bi bilo tajna? Nisam baš čitao i analizirao najpomnije, ali ne videh nešto tak(v)o?!

Da ne pričam koliko je bilo smešno da se krije kao nekakav tajni dokument, da ga druga strana ne bi saznala, a prethodno je bio poslat raznima iz EU?! (EDIT: NK me pretekao.)

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:20 13.01.2013

Re: Blog

A jel' nekome jasno šta je u ovom dokumentu bilo toliko osetljivo, da bi bilo tajna

Mislim da je problem u tome što platforma obavezuje pregovarače da svako buduće rešenje "mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244."

Pošto je jasno da u tom okviru rešenja nema i to u startu vezuje ruke pregovaračima.

zilikaka zilikaka 14:26 13.01.2013

Re: Blog

jel' nekome jasno šta je u ovom dokumentu bilo toliko osetljivo, da bi bilo tajna? Nisam baš čitao i analizirao najpomnije, ali ne videh nešto tak(v)o?!


Ja sam otišla korak dalje.
Nisam čitala uopšte.

Naravno, to me neće sprečiti da mudro i argumentovano komentarišem.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:37 13.01.2013

Re: Blog

Nebojsa Krstic
Znas li sta se parafiralo pre par meseci? Pa da se i to okači ovde.

Na šta se odnosi pitanje?

Na ono što je potpisao pregovarački tim prethodne vlade? (Ako misliš na to, rečeno je da je taj dokument na sajtu Vlade)

Ili misliš na platformu koja je data na čitanje stranim ambasadama, odnosmo onu koju su aminovali Srbi s Kosova (tj. njihovi "predstavnici" )?

Taj se dokument razlikuje od ovog koji je tema bloga...i njega bi bilo zanimljivo uporediti.

Na koncu, zanimljivo je uporediti plattformu i rezoluciju koju je sinoć usvojila Skupština.


nemam pojma, iskreno.
čini mi se da se važne stvari dešavaju iza scene( al sam pametan). i pre i sada. neki paraf se pominjao. ili je to bila samo preporuka? a mozda je i ova rezolucija samo preporuka? ja jesam zbunjen i to javno priznajem. ako ovaj blog i komentari pomognu da se moja konfuzija smanji za dlaku - dobro je.
st.jepan st.jepan 14:41 13.01.2013

Re: Blog

Nisam čitala uopšte.

Ccc, a onoliki trud i konspiracija...
Ja krenuo s najvećim žarom, al' pažnja mi pri trećini popustila, misao stala da luta...
dragoljub92 dragoljub92 15:20 13.01.2013

Re: Blog

Naravno, to me neće sprečiti da mudro i argumentovano komentarišem.

akako bi drugačije
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 15:53 13.01.2013

Re: Blog

čini mi se da se važne stvari dešavaju iza scene( al sam pametan). i pre i sada. neki paraf se pominjao. ili je to bila samo preporuka?

Paraf koji se pominjao odnosio se na ono što je dogovoreno u tehničkim pregovorima od strane tima koji je vodio Borko Stefanović i Edita Tahiri s druge strane. Ti su se pregovori odnosli na tehnička pitanja, na funkcionisanje administrativnih prelaza, regionalno predstavljanje Kosova i slično, nisu se bavili statusnim rešenjima. I ti su pregovori završeni sa izborima u Srbiji.
Važno je napomenuti da je taj dogovoreni dokument parafieao pregovarač Stefanović, ali je on usvojen od strane vlade i potpisan od strane potpredsednika vlade Dačića.

Sadašnja vlast je, potom, tvrdila da je taj Borkov paraf obavezujući i da nova vlada "mora" da ispuni sve dogovoreno, što naravno nije tačno, jer vlada može da zasedne i poništi bilo koju odluke prethodne i da donese novu, ako to želi.
a mozda je i ova rezolucija samo preporuka?

Rezolucija, samo joj ime kaže, ne može da bude preporuka već mora da bude obavezujući okvir pregovora. Sve dok se ne donese neka nova.
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:44 13.01.2013

Re: Blog

Na koncu, zanimljivo je uporediti plattformu i rezoluciju koju je sinoć usvojila Skupština.


pa očito je da je rezolucija dosta labavija, da je Dačić uspeo da sebi ostavi malo više prostora za ustupke.
I tamo se pominje ustav Srbije i 1244 ali ima i ventil u kom se kaže
Republika Srbija spremna je da učini dodatne ustupke radi prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda. Istovremeno, Republika Srbija nije spremna da čini dodatne ustupke koji bi mogli da dovedu do ugrožavanja njenih državnih i nacionalnih interesa.


Pod to šta su ustupci radi prevladavanja trenuutnog stanja u odnosima među narodima se može mnogo toga podvesti.
Ustav (preambulu) mogu eskivirati time što će te ustupke ozakoniti, tj te ustupke će napisati u formi zakona koje će skupština izglasati, pa će tako formano biti donekle u redu, tj moći će se tumačiti kao da je u redu.
Država, njena skupština, donosi zakon kojim odlučuje da neke nadležnosti prenosi na neki svoj deo, što znači da taj deo smatra svojim, samo mu svojom voljom i odlukom prenosi nadležnostii.
Time je preambula zadovoljena (suštinski zaobiđena, ali može se itako tretirati)

Ja mislim da je ovo solidna rezolucija i da je dobro što je i DS glasala.
Ono što je, čini mi se, potajni cilj koji nije baš nemoguće ostvariti je da se u sistem kosovske države ugradi elemenat nestabilnosti, (nešto kao BiH) jer Kosovo zaista ne može biti stabilna država osim u slučaju da protera sve ili skoro sve Srbe.

Ta sistemska nestabilnost, uz činjenicu da Srbija formalno ne prizna nezavisnost, je polje koje se nekada možda može ekspoatisati.
expolicajac expolicajac 17:52 13.01.2013

Re: Blog

Sadašnja vlast je, potom, tvrdila da je taj Borkov paraf obavezujući i da nova vlada "mora" da ispuni sve dogovoreno, što naravno nije tačno, jer vlada može da zasedne i poništi bilo koju odluke prethodne i da donese novu, ako to želi.

Davne 1987 godine, kada sam počeo da radim u MUP-u, moja stari mi je dao savet.
"Sinko u ovom poslu moraš da vodiš računa samo o tome gde stavljaš potpis i gde stavljaš mušku stvar". Borka verovatno nije imao ko da savetuje.
tyson tyson 19:39 13.01.2013

Re: Blog

Ustav (preambulu) mogu eskivirati time što će te ustupke ozakoniti, tj te ustupke će napisati u formi zakona koje će skupština izglasati, pa će tako formano biti donekle u redu, tj moći će se tumačiti kao da je u redu.

Ne mogu, jer bi onda ti zakoni bili protivustavni, t.j. mogli bi se veoma lako oboriti (čitaj: poništiti) na Ustavnom sudu.


Hansel Hansel 19:49 13.01.2013

Re: Blog

zilikaka
Ja sam otišla korak dalje.Nisam čitala uopšte.
Naravno, to me neće sprečiti da mudro i argumentovano komentarišem.

Zilikako, zar na mene, drugara, prijatelja i jednom domaćina?!

(Nisam, čoveče-ženo, mogao da bistrim svaku rečenicu. Zato sam i pitao, da l' me utisak vara.)

Nebojsa Krstic
A jel' nekome jasno šta je u ovom dokumentu bilo toliko osetljivo, da bi bilo tajna

Mislim da je problem u tome što platforma obavezuje pregovarače da svako buduće rešenje "mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244." Pošto je jasno da u tom okviru rešenja nema i to u startu vezuje ruke pregovaračima.

Ha, pa oni su to predstavili maltene da ovo ne sme da dođe u ruke neprijatelju, ja mislio da u platformi piše najmanje suprotno od ovoga, nešto kao -- "ako ništa ne upali, pristaj na sve". Ovako, ne vidim nikakvo iznenađenje.

U svakom slučaju, hvala za tumačenje.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:02 13.01.2013

Re: Blog

Ne mogu, jer bi onda ti zakoni bili protivustavni, t.j. mogli bi se veoma lako oboriti (čitaj: poništiti) na Ustavnom sudu.


Pa sad...
Naravno da nema idealnog rešenja koje se ne može osopravati, ali ako se kruto tumači Ustav onda je moguće osporavati i same pregovore.
Ali i preambula govori o suštinskoj autonomiji Kosova, a nema precizne definicije šta je to suštinska autonomija niti šta se može a šta ne preneti na pokrajinu.

Neki zakoni se najavljuju, i u platformi i u rezoluciji, uveren sam da će ti zakoni sigurno moći da budu, i biće osporavani od strane DSS npr, i da će kritična tačka biti njihovo usvajanje u skupštini, ali uz malo "fleksibilnije" tumačenje je moguće pažljivo napisane zakone kojima se prenose nadležnosti podvesti pod "u skladu su sa ustavom"

"Fleksibilonost" je neminovna jer u slučaju insistiranja na krutom tumačenju pregovori nemaju smisla, a to znači prekid pregovora i sa EU.
To jeste jedna od varijanti naravno, ali mi se čini da vlada ide drugim smerom.

st.jepan st.jepan 20:13 13.01.2013

Re: Blog

"ako ništa ne upali, pristaj na sve".

Kad je Kralj Nikola slao delegaciju na pregovore s Pašom, pitali ga šta da čine ako se Paša uskurči?
E, pa onda se, kaže im, vi raskurčite.
maksa83 maksa83 20:30 13.01.2013

Re: Blog

Nisam čitala uopšte.

Naravno da nisi, niko nije, čak ni oni koji su to pisali.
To samo niccolo može da pročita i onda onako samo otrese glavom k'o da mu ništa nije bilo i nastavi normalno da živi.
niccolo niccolo 20:34 13.01.2013

Re: Blog

To samo niccolo može da pročita i onda onako samo otrese glavom k'o da mu ništa nije bilo i nastavi normalno da živi.p.s. Čak ni ja nisam toliko besposlen da bih to čitao...
freehand freehand 20:35 13.01.2013

Re: Blog

maksa83
Nisam čitala uopšte.

Naravno da nisi, niko nije, čak ni oni koji su to pisali.
To samo niccolo može da pročita i onda onako samo otrese glavom k'o da mu ništa nije bilo i nastavi normalno da živi.

Skrušeno priznajem da ja jesam, čak dosta pažljivo i naprežući ovo nešto znanja o pravu da bih to sebi rastumačio i razuemo suštinu.

Pa sad praštajte ako sam kome šta zgrešio, i nek bude što biti mora...
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:13 13.01.2013

Re: Blog

Ha, pa oni su to predstavili maltene da ovo ne sme da dođe u ruke neprijatelju

To je žvaka...suština je da su hteli sami od sebe to da sakriju. kao i od onih kojima su 10 dana ranije pokazivali drugačiji tekst.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:14 13.01.2013

Re: Blog

Davne 1987 godine, kada sam počeo da radim u MUP-u, moja stari mi je dao savet.
"Sinko u ovom poslu moraš da vodiš računa samo o tome gde stavljaš potpis i gde stavljaš mušku stvar". Borka verovatno nije imao ko da savetuje

Nijesi shvatio, Borko je stavio paraf, a Dačić potpis.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:16 13.01.2013

Re: Blog

"Fleksibilonost" je neminovna jer u slučaju insistiranja na krutom tumačenju pregovori nemaju smisla, a to znači prekid pregovora i sa EU.
To jeste jedna od varijanti naravno, ali mi se čini da vlada ide drugim smerom.

Misliš, ne ide ka "fleksibilnosti"?
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:53 13.01.2013

Re: Blog

Misliš, ne ide ka "fleksibilnosti"?


Ne, naprotiv, mislim da vlada ide ka "fleksibilnom" tumačenju ustava.
To će Koštinica osporavati pred ustavnim sudom, kao što osporava i ove potpise, tj uredbe donete kako bi se dogovoreno ostvarilo, to nije ništa novo.

Ali uveren sam da i sud mora da bude "fleksibilan" jer bi priličan haos nastao ako bi sud rekao - sve je to neustavno.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 22:42 13.01.2013

Re: Blog

Ali uveren sam da i sud mora da bude "fleksibilan" jer bi priličan haos nastao ako bi sud rekao - sve je to neustavno.

Brzina kojom su odreagovali posle izbora govori da su to mudri i odgovorni ljudi.
loader loader 01:53 14.01.2013

Re: Blog

Šteta što se o primenjivosti ovako divnog dokumenta pitaju i Albanci,
i Ameri,
i još poneko...

ALi, dobro, patriotska beletristika uvek pali.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 02:56 14.01.2013

Re: Blog

Borka verovatno nije imao ko da savetuje.ја сам имао са Борком други утисак, наиме, све време ми није било јасно зашто је баш њему, од свих могућих седих глава, разноразних безбедњачких, баш Борку тхе пункроцкеру уваљен врућ кромпир бављења најпроклетијом политичком темом за старт каријере с ову страну медијских радара? нису могли да искулирају још пар година да дође до 4 банке и зрелог доба, па да га онда гурну? додуше, било је и оно са давинићевим фијаском... премда, не верујем да није и сам баш прижељкивао тако нешто. овако, гурнут је у најдубљи муљ и жабокречину српске позорнице практично на старту каријере. а имао је ко да га саветује.
antioksidant antioksidant 15:37 14.01.2013

Re: Blog

Nebojsa Krstic
Davne 1987 godine, kada sam počeo da radim u MUP-u, moja stari mi je dao savet.
"Sinko u ovom poslu moraš da vodiš računa samo o tome gde stavljaš potpis i gde stavljaš mušku stvar". Borka verovatno nije imao ko da savetuje

Nijesi shvatio, Borko je stavio paraf, a Dačić potpis.

a ko je gde stavljao musku stvar?
st.jepan st.jepan 13:52 13.01.2013

Eh!

pedjalon pedjalon 14:47 13.01.2013

TONI

Pišući ovu platformu naš predsednik je dokazao da svi zluradi komentari a u vezi njegovog obrazovanja nemaju utemeljenje.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 00:21 15.01.2013

Re: TONI

Pišući ovu platformu naš predsednik je dokazao da svi zluradi komentari a u vezi njegovog obrazovanja nemaju utemeljenje.

Zluradi komentari su bili vise o tome kako je to obrazovanje obavljeno u tajnosti, kao da ga bozemeprosti nije ni bilo.

freehand freehand 14:55 13.01.2013

Daklem

meni ovo liči na truli kompromis i pat poziciju između Dačića i Nikolića.
Predsednik je popustio (zaoblio Ivicu - kako on to reče) za one gromopucatelne odrednice o automatizmu prestanka pregovora, i sve-ili-ništa principu;
Dačić je pristao na vezivanje za Ustav i R-1244, čime su mu ruke vezane mrtvim čvorom, ali, valjda, u nadi da će se čvorovi sa protokom vremnea i pritiskom stranaca labaviti.
Obojica bi da budu Gordi, al' nijedan ne bi da bude Branković.
Nude Prištini poluprećutno skoro-pa-priznanje suvereniteta gurajući kukavičje jaje male pokrajine u pokrajini, sa perspektivom kosovizacije Kosova.
Samo što nikako, rekoh već, ne vidim na koji bi način Amerikancie i Nemce ubedili da ovako nešto prihvate.
Prihvatanje rezolucije od strane DS i odbijanje od strane DSS šlag su na torti.
I nije da ne bih voleo da nekako u direktnom prenosu gledam Eštonku, Taćija i zaobljenog Ivicu sedamnaestog.
dragan7557 dragan7557 15:27 13.01.2013

Re: Daklem

freehand
Daklem

evo najboljeg komentara sa b92:

"Šta 'oćete ovo je odlično sastavljeno.
Ni Srbi ne razumeju šta piše a komoli Albanci.
Sad ih držimo za m..."

cerski
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 16:00 13.01.2013

Re: Daklem

meni ovo liči na truli kompromis i pat poziciju između Dačića i Nikolića.

Ovo je situacija u kojoj je Dačić preskočio Nikolića, tako što se njegova platforma nije usvojila u skupštini, već Dačićev uopšten dokument koji praktično ne obavezuje ninašta.

A Nikolić je dobio šansu da šta god da se desi, izvadi platformu i kaže: "Evo, da su mene pitali sve bi bilo bolje", dakle, taj je papir štitnik predsedniku za miran odlazak u penziju.
dragan7557 dragan7557 16:45 13.01.2013

Re: Daklem

Nebojša Krstić: Dačićev uopšten dokument koji praktično ne obavezuje ninašta.

Prava stvar, bre!
A Nikolić je dobio šansu da šta god da se desi, izvadi platformu i kaže: "Evo, da su mene pitali sve bi bilo bolje"

Takođe prava stvar, bre!

Ranije beše: "JA, prihvatam punu odgovornost."

Kad je pun naramak, mislim odgovornosti, itneš na džubre i kvit! A onda jopet: "prihvatam punu odgovornost," opet kad se napuni itneš na džubre i praznih ruku prihvataš novo breme odgovornosti.

Al brateeeee, Toma je ipak stariji čoek, a kako ti sam reče, razdragano mu se smeši:
miran odlazak u penziju.


E onda dolazi Nacionalka, pa ko Mrka, Krka il' Mićun jednom batinom dve muve, mislim i penziju i platu, i, bog te veselio.cerski
freehand freehand 17:44 13.01.2013

Re: Daklem

Ovo je situacija u kojoj je Dačić preskočio Nikolića, tako što se njegova platforma nije usvojila u skupštini, već Dačićev uopšten dokument koji praktično ne obavezuje ninašta.

A formulacija sa Ustavom?
Kako misliš da će to prevazići?
A Nikolić je dobio šansu da šta god da se desi, izvadi platformu i kaže: "Evo, da su mene pitali sve bi bilo bolje", dakle, taj je papir štitnik predsedniku za miran odlazak u penziju.

To da Nikolić čuva sebi mesto na zidovima nadleštava, školskih učionica i u čitankama nije čudno. A bogami - ni to što Vučića nigde nema.
Fertutma će nastati bude li izbora, a sve sluti da će ih biti, jer oni iz ove papazjanije teško da će zajedno izaći.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:24 13.01.2013

Re: Daklem

A formulacija sa Ustavom?
Kako misliš da će to prevazići?

Mislim da će se na promenu Ustava ići naknadno i mekano.
pedjalon pedjalon 15:32 13.01.2013

TONI

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541918_436538396417773_2127956965_n.jpg
freehand freehand 15:43 13.01.2013

Re: TONI

pedjalon
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541918_436538396417773_2127956965_n.jpg

Pomoć prijatelja:

dragan7557 dragan7557 15:55 13.01.2013

Re: TONI

freehand
pedjalon
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541918_436538396417773_2127956965_n.jpg

Pomoć prijatelja:


Što babi milo u snu joj se snilo.

A AP je baš retko nezavisna hm..... organizacija.

cerski
pedjalon pedjalon 19:06 13.01.2013

Re: TONI

freehand
pedjalon
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541918_436538396417773_2127956965_n.jpg

Pomoć prijatelja:


Hvala, i obuči me kako se to radi.
pedjalon pedjalon 20:44 13.01.2013

Re: TONI

Ja se obično trudim da moj sarkazam ne preraste u cinizam, ali ljudi smo...
AP ili saznanje atributa državnosti u slušaji Srbije i, njene Autonomne pokrajine, Kosova su meritorne.
freehand freehand 21:29 13.01.2013

Re: TONI

dragan7557
freehand
pedjalon
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541918_436538396417773_2127956965_n.jpg

Pomoć prijatelja:


Što babi milo u snu joj se snilo.

A AP je baš retko nezavisna hm..... organizacija.

cerski

Sa juče postignutom parlametnarnom većinom i daljim kompimentiranjem Đilasa i Vučića to ne izgleda kao nedostižan cilj.
pedjalon pedjalon 21:39 13.01.2013

Re: TONI

freehand
dragan7557
freehand
pedjalon
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541918_436538396417773_2127956965_n.jpg

Pomoć prijatelja:


Što babi milo u snu joj se snilo.

A AP je baš retko nezavisna hm..... organizacija.

cerski

Sa juče postignutom parlametnarnom većinom i daljim kompimentiranjem Đilasa i Vučića to ne izgleda kao nedostižan cilj.

A šta je (krajnji) cilj? I kome?
freehand freehand 21:42 13.01.2013

Re: TONI

A šta je (krajnji) cilj? I kome?

Da živimo dugo i srećno i da imamo puno dece.
Mada možda i nešto drugo, ako pitanje postaviš konkretnije?
pedjalon pedjalon 21:58 13.01.2013

Re: TONI

Da se složim da živimo dugo i srećno, da našoj deci poželimo puno dece.
Tebi domaćine srećan nastupajući rođendan.
A šta da pitam konkretnije (pametno), kad rezolucija govori sama po sebi?
niccolo niccolo 16:11 13.01.2013

Re: Ukršteni citati

Evo ti još jedan citat:

"Nemamo nikakvih komentara na Platformu i Rezoluciju", izjavila je za Tanjug portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančič i dodala da je za Ešton najvažnije da obe strane ostanu posvećene dijalogu.
freehand freehand 16:15 13.01.2013

Re: Ukršteni citati

niccolo
Evo ti još jedan citat:

"Nemamo nikakvih komentara na Platformu i Rezoluciju", izjavila je za Tanjug portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančič i dodala da je za Ešton najvažnije da obe strane ostanu posvećene dijalogu.

Slabo ti je to, ne uklapa se po naslovu.
Ovaj je bolji:

Vlasi: Kosovo ne stanuje u Srbiji
dragan7557 dragan7557 16:49 13.01.2013

Re: Ukršteni citati

niccolo
Evo ti još jedan citat:

"Nemamo nikakvih komentara na Platformu i Rezoluciju", izjavila je za Tanjug portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančič i dodala da je za Ešton najvažnije da obe strane ostanu posvećene dijalogu.

Dok im se ne izližu jezici, bre.

A posle će da vidimo šta ćemo?

cerski
dragan7557 dragan7557 17:23 13.01.2013

Re: Ukršteni citati

freehand:
Maja Nikolić: Otkupila bih Kosovo


Jašta more kad se zadužujemo za sve svašta možemo lepo da dignemo i Kredit za Kosovo, kupimo i kvit, bre.

Ma imamo mi mnogo pametnih ljudi bre al' i' Mladža neće da sluša.

cerski


ocajna_domacica.65 ocajna_domacica.65 16:29 13.01.2013

Ево...

....како је донета платформа


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=326706850743246&set=p.326706850743246&type=1&ref=nf
cult cult 16:48 13.01.2013

ludilo.

Kakvo gubljenje vremena, zamajavanje i tupljenje impotentno.
Priznati Kosovo, uspostaviti bliske i najprijateljskije odnose, baviti de sobom i svojom propašću i kako da iz sranja izađemo.
Jedini pametan izbor.
Toliko.
Pa dogodine u Prištini...
dragan7557 dragan7557 16:51 13.01.2013

Re: ludilo.

cult
ludilo.
Kakvo gubljenje vremena, zamajavanje i tupljenje impotentno.
Priznati Kosovo, uspostaviti bliske i najprijateljskije odnose,

Baš vala, samo da vidimo ko je ispušio u celoj stvari i kvit!

cerski
cult cult 17:09 13.01.2013

Re: ludilo.


Baš vala, samo da vidimo ko je ispušio u celoj stvari i kvit!


Ko? Pa, Tadić.
Ne znam još kako, ali def on.

Inače, podrška premijeru Oblici. Vidim da je krenuo na "istorijski dogovor" sa našim kosovskim susedima i da preskače ove ludake koji sanjaju srbsko Kosovo po vasceli dan do podne samo tako.
freehand freehand 17:47 13.01.2013

Re: ludilo.

Kakvo gubljenje vremena, zamajavanje i tupljenje impotentno.
Priznati Kosovo, uspostaviti bliske i najprijateljskije odnose, baviti de sobom i svojom propašću i kako da iz sranja izađemo.

Ti bi to juče potpisao, da si nešto bio na poziciji?
Ja mislim da će im trebati jedan takav, kad dođe do tog časa.
Ako već Vesnu Pešić ne promovišu za tu priliku na neku zvučnu a šuplju funkciju, Velikog gromobrana.
dragan7557 dragan7557 20:35 13.01.2013

Re: ludilo.

cult
Re: ludilo.


Baš vala, samo da vidimo ko je ispušio u celoj stvari i kvit!Ko? Pa, Tadić.

Ja bio ubeđen da smo MI, mislim ispušili!?

cerski
pedjalon pedjalon 20:47 13.01.2013

Re: ludilo.

carski
cult cult 21:14 13.01.2013

Re: ludilo.

Ti bi to juče potpisao, da si nešto bio na poziciji?
Ja mislim da će im trebati jedan takav, kad dođe do tog časa.
Ako već Vesnu Pešić


Ухххххххххххххххххххххххххххххххх!!!!!!!
freehand freehand 21:23 13.01.2013

Re: ludilo.

Ухххххххххххххххххххххххххххххххх!!!!!!


Znao sam da će reakcija biti takva. Pogrešna.
I mislio da u komentaru stavim fusnotu, ali odlučio baš da sačekam.
Dakle, Kalte: to što si rekao je nemoguće bilo, sada je, i biće još izvesno vreme. Priznanje Kosova kao nezavisne države, bez građanskog rata, ne bi potpisao Čeda Jovanović, ni Sonja Biserko, pa čak ni Nataša Kandić. Ne sa stanovišta ubeđenja ili volje. Već zato što je to objektivno neizvodivo. I suština je u onome što je Ostojić juče rekao u Skupštini: ako je išta dobro od toga što imamo ovu vlast - to je to što će oni morati da vuku te poteze. I to ne kao kazna, već zato što njihovo biračkjo telo samo njih sluša, i samo ga oni mogu ubediti u neophodnost takvih odluka.
Jel sad jasnije?
Nema stigme, niti sam ti prebacio. Mada sam očekivao malo promišljeniji komentar.
I vice versam pretpostavljam.


Srđan Fuchs Srđan Fuchs 03:09 14.01.2013

Re: ludilo.

Priznanje Kosova kao nezavisne države, bez građanskog rata, ne bi potpisao Čeda Jovanović, ni Sonja Biserko, pa čak ni Nataša Kandić.


kakav građanski rat, ko protiv koga, pro-mirovni narod protiv agresivnih baba i deda? agresivne feministkinje protiv agresivnih baba i deda? taj agresivni lobi će shvatiti valjda, što pre to bolje, da bez novca i moći mogu da se slikaju sa pravednim po srbiju rešenjem kosovske zavrzlame. pod novcem i moći mislim na novac i moć koji su u svojini srbije, a ne na ove rusko-šeičke krede koje će tvoja i moja deca morati da otplaćuju.
Bili Piton Bili Piton 10:04 14.01.2013

Re: ludilo.

Srđan Fuchs


kakav građanski rat, ko protiv koga


Isto se tako mislilo da će biti haos i da će se srušiti nebo kad je bio uhapšen Mladić, pa je opet sve prošlo krajnje tiho, skoro pa neprimećeno. Nedelju dana bombastičnih novinskih naslova, malo su radikali galamili ako se dobro sećam (i to u srazmerno prigušenim tonovima) i to je bilo to.

Ljudi su stvarno umorni od svega, ispražnjeni i klonuli. To što čitamo po komentarima na sajtovima, a što daje (lažan) utisak da bi tu moglo doći do neke ozbiljnije frke ili nereda može, čini mi se, ladno da se apstrahuje.
freehand freehand 10:31 14.01.2013

Re: ludilo.

Srđan Fuchs
Priznanje Kosova kao nezavisne države, bez građanskog rata, ne bi potpisao Čeda Jovanović, ni Sonja Biserko, pa čak ni Nataša Kandić.


kakav građanski rat, ko protiv koga, pro-mirovni narod protiv agresivnih baba i deda? agresivne feministkinje protiv agresivnih baba i deda? taj agresivni lobi će shvatiti valjda, što pre to bolje, da bez novca i moći mogu da se slikaju sa pravednim po srbiju rešenjem kosovske zavrzlame. pod novcem i moći mislim na novac i moć koji su u svojini srbije, a ne na ove rusko-šeičke krede koje će tvoja i moja deca morati da otplaćuju.

Da si pročitao šta piše skapirao bi da je u odgovoru Kaltu rečeno da za svaki potez postoji vreme. I da ne može sve uvek. I u fizici, i u hemiji, i u biologiji. Pa i u politici moraj uslovi da se steknu, makar svi znali mnogo ranije da je neko rešenje najbolje.
Pri tome priznanje Kosova nije nije bilo niti je danas najbolje rešenje.
A nije ni moguće, dok se Ustav ne promeni, ali tebe činjenice ionako ničim ne obavezuju.
Isto se tako mislilo da će biti haos i da će se srušiti nebo kad je bio uhapšen Mladić, pa je opet sve prošlo krajnje tiho, skoro pa neprimećeno. Nedelju dana bombastičnih novinskih naslova, malo su radikali galamili ako se dobro sećam (i to u srazmerno prigušenim tonovima) i to je bilo to.

Tako je Bili. Samo ne bi bilo loše obratiti pažnju i na tajming. Politčku volju, realnu političku snagu i realno raspoloženje naroda.
Ko je popalio ambasada i polupao Beograd, Bili?
Ko je jurio onu šaku jada sa Parade pre dve godine, mlateći se sa hiljadama policajaca , u slepom besu i sa penom na ustima?
maksa83 maksa83 10:34 14.01.2013

Re: ludilo.

Ko je popalio ambasada i polupao Beograd, Bili?

Par stotina navijača koje su organizovali kriminalci spregnuti sa DB-om.

To se razlupa dok si rek'o keks, samo ako želiš, tj. ako te ne spreči neodložna hitna poseta susednoj i prijateljskoj Rumuniji.
freehand freehand 10:39 14.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Ko je popalio ambasada i polupao Beograd, Bili?

Par stotina navijača koje su organizovali kriminalci spregnuti sa DB-om.

To se razlupa dok si rek'o keks, samo ako želiš, tj. ako te ne spreči neodložna hitna poseta susednoj i prijateljskoj Rumuniji.

Prvo, to ne može da uradi par stotina navijača.
Drugo, ti hoćeš da kažepš da je i taj moleban sa detoancijama i rušenjem Tadićevo maslo, te da je on, samo da nije otišao u Rumuniju to mogao da spreči? I ozbiljan si dok to pišeš?
milisav68 milisav68 10:41 14.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Ko je popalio ambasada i polupao Beograd, Bili?

Par stotina navijača koje su organizovali kriminalci spregnuti sa DB-om.

To se razlupa dok si rek'o keks, samo ako želiš, tj. ako te ne spreči neodložna hitna poseta susednoj i prijateljskoj Rumuniji.

Ili, vi kanališite bes, a ja idem tetki da odnesem lek...
maksa83 maksa83 10:46 14.01.2013

Re: ludilo.

Prvo, to ne može da uradi par stotina navijača.

Može.
Drugo, ti hoćeš da kažepš da je i to Tadićevo maslo, te da je on, samo da nije otišao u Rumuniju to mogao da spreči? I ozbiljan si dok to pišeš?

To je njegovo "maslo" utoliko što nije bio dovoljno dobar za ceo taj power game pa se nije u njega upuštao. Rekao bih da je to "zamotao u polje tuđeg problema". Dokaz je - kao i uvek - u rezultatima.

Taj njegov šmug u Rumuniju je gaf ravan onom kad se Tomica operisao u Dojćland, zapravo je i gori, srazmerno položaju u hijerarhiji i posledicama. Nesuočavanje sa sopstvenim delovanjem i nedelovanjem.
Bili Piton Bili Piton 10:53 14.01.2013

Re: ludilo.

freehand


Ko je popalio ambasada i polupao Beograd, Bili?


O tome i pričam - to je bilo dobre tri godine pre Mladića. Izostanak upadljivije reakcije tom prilikom (za razliku od patika-molebana) me navodi na pomisao da je čitava stvar u prirodnom dekrešendu. Već tad su se neki iščudjavali kako je to sve nekako neopaženo prošlo imajući u vidu šta se prognoziralo. Parada je, čini mi se, nešto drugo.

Gradjanski rat - pa, kad bolje razmislim, kad već nemamo da razlupamo ikog drugog ili to ne možemo, nije sasvim isključeno da se razlupamo medjusobno, mi sami. Ali opet, čini mi se da su relativno male šanse za to.

Mada, kakvi smo ludi...
freehand freehand 11:00 14.01.2013

Re: ludilo.

Može.

Pretpostavljam da taj autoritativni stav ima i neku drugu podlogu, makar u argumentaciji sem JA mislim? Sama organizacija DB-a podrazmeva desetine i stotine ljudi, u komandi i na terenu; hiljade ljudi u tom ludilu bile su u isto vreme na različitim mestima. Jedino ako misliš da ih ne treba više od po dvadesetak sa šibicom i benzinom za svaki objekat, ali to je irelevantno.

To je njegovo "maslo" utoliko što nije bio dovoljno dobar za ceo taj power game pa se nije u njega upuštao. Rekao bih da je to "zamotao u polje tuđeg problema". Dokaz je - kao i uvek - u rezultatima.

Taj njegov šmug u Rumuniju je gaf ravan onom kad se Tomica operisao u Dojćland, zapravo je i gori, srazmerno položaju u hijerarhiji i posledicama. Nesuočavanje sa sopstvenim delovanjem i nedelovanjem.

Za mene je to dokaz dve stvari: realnog odnosa snaga u državi, gde on kao šef države apsolutno nije imao objektivnu moć da tu išta promeni. Izbor mu je bio da ostane i iz blizine posmatra šta se dešava, podnese ostavku, pokuša da se suprotstavi - kako, izvodeći vojsku, rizikujući ili da mu odbiju naređenje ili da započne građanski rat? - ili da izmisli razlog za posetu prijateljskoj zemlji.
I drugo - ovo sad večć liči na tvoju mržnju prema Tadiću. A emocije sigurno nisu garancije stava. Tako da ni ovo poređenje odlaska u Rumuniju sa Milosavljevićevim postupkom neću komentarisati.
maksa83 maksa83 11:08 14.01.2013

Re: ludilo.

I drugo - ovo sad večć liči na tvoju mržnju prema Tadiću.

Ovo je prilično budalasto pripisivanje.
Ja apsolutno ne mrzim Tadića, naprotiv - mislim da je on skroz kul tip (minus slikanje na koncertu Ane Bekute). On je samo žrtva tzv. Piterovog Principa - uzverao se do nivoa svoje nekompetencije. Meni je zbog toga žao - i njega i nas.
freehand freehand 11:14 14.01.2013

Re: ludilo.

Ovo je prilično budalasto pripisivanje.

Čitam šta pišeš.
Pa kad iz opservacije potpuno izbaciš sve okolnosti - političke, bezbednosne, javno mnenje - i bez trunke zadrške optužiš Tadića kao glavnog vinovnika za paljevinu povodom proslave kosovske nezavisnosti, a u nizu koji traje - ne znam šta bih drugo zaključio. Neka bude da je zaključak budalast, ali veruj mi da ni meni tvoje analize više ne liče na promišljene i ozbiljne. Dapače.
maksa83 maksa83 11:22 14.01.2013

Re: ludilo.

i bez trunke zadrške optužiš Tadića kao glavnog vinovnika za paljevinu povodom proslave kosovske nezavisnosti,

Ono je bilo budalesanje, a ovo je budalesanje zamešano sa čistim bezobrazlukom.
alselone alselone 11:23 14.01.2013

Re: ludilo.

On je samo žrtva tzv. Piterovog Principa - uzverao se do nivoa svoje nekompetencije.


Pravicete vi njega od pudera, pomade i mirisljavih soli.

(@sloba_milosevic)
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 11:36 14.01.2013

Re: ludilo.

Pravicete vi njega od pudera, pomade i mirisljavih soli.

freehand freehand 11:45 14.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
i bez trunke zadrške optužiš Tadića kao glavnog vinovnika za paljevinu povodom proslave kosovske nezavisnosti,

Ono je bilo budalesanje, a ovo je budalesanje zamešano sa čistim bezobrazlukom.

Šta je bezobrazluk?
To što mislim da ne postoji uporište u objektiovnoj stvarnosti da je iko, u tom političkom momentu mogao da se suptrotstavi Koštunici, Jočiću, Tomiću, Iliću na ulicama Beograda, bez ogromnog rizika da izazove katastrofu?
To nazivaš nekompetencijom, a mojs stav budalesanjem i bezobrazlukom?
Dok je tvoja tvrdnja verovatno ozbiljna i objektivna?
alselone alselone 11:46 14.01.2013

Re: ludilo.

To što mislim da ne postoji uporište u objektiovnoj stvarnosti da je iko, u tom političkom momentu mogao da se suptrotstavi Koštunici, Jočiću, Tomiću, Iliću na ulicama Beograda, bez ogromnog rizika da izazove katastrofu?


U svakom slucaju nije bilo resenje da predsednik podvije rep i pobegne.
freehand freehand 11:48 14.01.2013

Re: ludilo.

alselone
To što mislim da ne postoji uporište u objektiovnoj stvarnosti da je iko, u tom političkom momentu mogao da se suptrotstavi Koštunici, Jočiću, Tomiću, Iliću na ulicama Beograda, bez ogromnog rizika da izazove katastrofu?


U svakom slucaju nije bilo resenje da predsednik podvije rep i pobegne.

A šta ti misliš da je bilo moguće i realno?
alselone alselone 11:50 14.01.2013

Re: ludilo.

A šta ti misliš da je bilo moguće i realno?

Obrnuto. Da ostane.
maksa83 maksa83 11:59 14.01.2013

Re: ludilo.

To nazivaš nekompetencijom, a mojs stav budalesanjem i bezobrazlukom?

Budalesanje i bezobrazluk je ovo:
optužiš Tadića kao glavnog vinovnika za paljevinu povodom proslave kosovske nezavisnosti


... što nije "stav", nego crvena haringa nedostojna inteligentnog i pismenog čoveka.


To što mislim da ne postoji uporište u objektiovnoj stvarnosti da je iko, u tom političkom momentu mogao da se suptrotstavi Koštunici, Jočiću, Tomiću, Iliću na ulicama Beograda, bez ogromnog rizika da izazove katastrofu?

Dozvoljavam da je problem u meni pošto silom prilika živim u result oriented svetu gde se "eto bio takav splet okolnosti u kome se nisam baš najbolje snašao" ne toleriše kao paušalno opravdanje. Uradio si posao ili nisi. Taj aršin radi jako dobro tamo gde postoji nešto što se zove Odgovornost. Tak'a ti je priroda strele vremena - nikad nećemo znati da li bi se neko u tome snašao bolje, ali svakako znamo ko se u tome snašao loše.

A ovo o "katastrofi" je ravno onom "Kina i Rusija bi nam j. k. kada bismo priznali Kosovo", tj. u nivou ovog svežeg "u tom slučaju bi izbio građanski rat", tj. - nema veze sa životom. Jedan establišment - na čelu sa Borisom Tadićem - je tada izabrao da se ne sukobljava, nego da uz minimum kolizije mirno brodi kroz vlast, zato što je tako lakše, a može i ponešto da se zaradi u procesu. K'o u Kumu - "rat između porodica je loš za biznis".

niccolo niccolo 12:00 14.01.2013

Re: ludilo.

K'o u Kumu - "rat između porodica je loš za biznis".

Ali je i dobar jer se pročisti loša krv
freehand freehand 12:04 14.01.2013

Re: ludilo.

alselone
A šta ti misliš da je bilo moguće i realno?

Obrnuto. Da ostane.

Dobro, legitimno.
I da učini - šta? Šta misliš da je Predsednik države bez realne moći da spreči ono što se sprema, trebalo da učini u tom momentu?
Da stoji na bini i zeleni? Da se sakrije u neku rezidenciju? Ili da pokuša da događaj spreči?
i šta misliš da bi bio rezultat u svakoj od tih opcija?
alselone alselone 12:09 14.01.2013

Re: ludilo.

I da učini - šta? Šta misliš da je Predsednik države bez realne moći da spreči ono što se sprema, trebalo da učini u tom momentu?
Da stoji na bini i zeleni? Da se sakrije u neku rezidenciju? Ili da pokuša da događaj spreči?
i šta misliš da bi bio rezultat u svakoj od tih opcija?


Trazis preveliku analizu. Bez obzira na to sto ja mogu da dam primer sta mislim da bi trebao da uradi pa da onda to postane tema razgovora sa akcentom kako to nije bilo moguce, vraticu se na poentu - nije trebao da ode iz drzave.

freehand freehand 12:12 14.01.2013

Re: ludilo.

... što nije "stav", nego crvena haringa nedostojna inteligentnog i pismenog čoveka.

Da, vidiš - i ja mislim da je ovo što ti pišeš dosta površno pljuckanje sa sigurnog bez ozbiljnog udubljivanja u kontekst i realnu stiuaciju. Da ne ulazim u uzroke i razloge, mada mislim da mogu da ih pretpostavim; ali pitao sam Alsalonea šta bi on učinio na tom mestu, u tom momentu.
Svi prave neke izbore. kralj i Vlada su, na čelu kolone, preko Albanije spičili u Grčku. Kao i francuska Vlada dvadeset i neku godinu kasnije. Aljende je ostao u Santjagu.
Ko je tu bio kompetentan?
alselone alselone 12:16 14.01.2013

Re: ludilo.

ali pitao sam Alsalonea šta bi on učinio na tom mestu, u tom momentu.


Evo, da ostane i da kaze da se ne slaze sa protestom, da se sprema vandalizam i da on nije deo toga. Ali ne, on je hteo da koketira i sa Amerima/Nemcima i lokalnim nacionalistima. Onda je izabrao resenje koje je obelezilo njegovu vlast - samo da se niko ne naljuti na mene - i spicio iz zemlje.
freehand freehand 12:16 14.01.2013

Re: ludilo.

alselone
I da učini - šta? Šta misliš da je Predsednik države bez realne moći da spreči ono što se sprema, trebalo da učini u tom momentu?
Da stoji na bini i zeleni? Da se sakrije u neku rezidenciju? Ili da pokuša da događaj spreči?
i šta misliš da bi bio rezultat u svakoj od tih opcija?


Trazis preveliku analizu. Bez obzira na to sto ja mogu da dam primer sta mislim da bi trebao da uradi pa da onda to postane tema razgovora sa akcentom kako to nije bilo moguce, vraticu se na poentu - nije trebao da ode iz drzave.


A što ne daš taj primer? Ako imaš argumente da je to bilo moguće onda akcenat neće biti kako to nije bilo moguće.

Evo, da ostane i da kaze da se ne slaze sa protestom, da se sprema vandalizam i da on nije deo toga.

Ne zezaš se?
To je trebalo da kaže, i onda i sam da se smeje grohotom sa svima koji bi mu se smejali okolo? Uključujući i mene i tebe?

dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 12:27 14.01.2013

Re: ludilo.

i onda i sam da se smeje grohotom sa svima koji bi mu se smejali okolo? Uključujući i mene i tebe?

Pa ovako mu se smeju svi okolo. Osim tebe.
alselone alselone 12:28 14.01.2013

Re: ludilo.

Ne zezaš se?


Zezam se. Zapravo se zalazem za metod Bezanja od problema kao univerzalnog solvera.
maksa83 maksa83 12:29 14.01.2013

Re: ludilo.

Da, vidiš - i ja mislim da je ovo što ti pišeš dosta površno pljuckanje sa sigurnog bez ozbiljnog udubljivanja u kontekst i realnu stiuaciju.

Vidiš, ja mislim da se ti previše baviš mnome i mojim motivima, i dok god je tako neumitno ćeš da zapadaš u budalesanje.

Kontekst i realna situacija ne padaju sa neba nego se stvaraju nekim izborima, tj. činjenjem i/ili nečinjenjem kroz vreme. U opštem - a i ovom konkretnom - slučaju ono što neupućenima izgleda kao "katastrofa" je zapravo samo kraj jedne iluzije.

Ne mogu više sve to da elaboriram - naša - i DS-ova - realnost je dokaz koliko je sve to bio dobar pos'o.
niccolo niccolo 12:31 14.01.2013

Re: ludilo.

Zapravo se zalazem za metod Bezanja od problema kao univerzalnog solvera.

Što bi rekao Alf - što ne moraš danas, ostavi za sutra. Možda neće trebati...
freehand freehand 12:31 14.01.2013

Re: ludilo.

dobrosavljevic_m
i onda i sam da se smeje grohotom sa svima koji bi mu se smejali okolo? Uključujući i mene i tebe?

Pa ovako mu se smeju svi okolo. Osim tebe.

O, usamljeni Cvetak.
A šta ti misliš da je Boris Tadić trebalo da uradi u tom momentu?
I ako može odgovor da bude makar malo opširniji od smajlija?
maksa83 maksa83 12:33 14.01.2013

Re: ludilo.

Zezam se. Zapravo se zalazem za metod Bezanja od problema kao univerzalnog solvera.

Ta strategija koju još popularno zovemo "ako dovoljno dugo čekaš problem se sam od sebe reši" stvarno radi, ali u jednom ograničenom broju slučajeva. Npr. kad igraš bilijar i situacija na stolu je katastrofalna za tebe, a onda protivnik zvekne nešto bezveze i sve se promeni. Al' to je bilijar, i sa druge strane treba da bude budala.
freehand freehand 12:37 14.01.2013

Re: ludilo.

Kontekst i realna situacija ne padaju sa neba nego se stvaraju nekim izborima, tj. činjenjem i/ili nečinjenjem kroz vreme. U opštem - a i ovom konkretnom - slučaju ono što neupućenima izgleda kao "katastrofa" je zapravo samo kraj jedne iluzije.

Tako je. Prethodni izbori su kao opcije nudili Koštunicu+Tomu sa bedžom ili bangavu koaliciju sa Koštunicom kao premijerom i Jočićem kao ministorm policije.
I protok vremena nam govori da je to kasnije demontirano. Da je Karadžić uhapšen i isporučen. Da je Mladić uhapšen i isporučen. Da je Hadžić uhapšen i isporučen, Da se sa Prištinom ušlo u pregovore.
A što je tražilo vreme.
Ja, eto, tako čitam istoriju, naročito ovu neposrednu kojoj sam svedočio. ne sa stanoviušta ideealnih modela i sopstvenih želja.
alselone alselone 12:38 14.01.2013

Re: ludilo.

Što bi rekao Alf - što ne moraš danas, ostavi za sutra. Možda neće trebati...


Alf car!

Ta strategija koju još popularno zovemo "ako dovoljno dugo čekaš problem se sam od sebe reši" stvarno radi, ali u jednom ograničenom broju slučajeva.


Ili u programiranju. Prijavljujes bagove drugim ljudima, pa uzmes bolovanje dva dana. Neko ce vec morati da popravi.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 12:52 14.01.2013

Re: ludilo.

A šta ti misliš da je Boris Tadić trebalo da uradi u tom momentu?
I ako može odgovor da bude makar malo opširniji od smajlija?

Da ne pobegne. Čak bi i sedenje u kancelariji i apelovanje odande da se smiri situacija delovalo ozbiljnije i odgovornije od onoga što je uradio + bi bio u poziciji da kaže u živom programu: "Lepo sam vam rekao" i ispadne baja.
freehand freehand 13:17 14.01.2013

Re: ludilo.

dobrosavljevic_m
A šta ti misliš da je Boris Tadić trebalo da uradi u tom momentu?
I ako može odgovor da bude makar malo opširniji od smajlija?

Da ne pobegne. Čak bi i sedenje u kancelariji i apelovanje odande da se smiri situacija delovalo ozbiljnije i odgovornije od onoga što je uradio + bi bio u poziciji da kaže u živom programu: "Lepo sam vem rekao" i ispadne baja.

Ja mislim da je to, posle direktnog otvorenog sukoba, bilo najgore moguće rešenje, ali hvala ti na odgovoru.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:23 14.01.2013

Re: ludilo.

U svakom slucaju nije bilo resenje da predsednik podvije rep i pobegne.

Imam mali doprinos diskusiji.

Pre svega, svi tadašnji državni funkcioneri (kohabitacioni), plus lider opozicije dogovorili su se načelno da se ne pravi politički miting kao vid protesta, već neka vrsta nestranačkog protesta.

Potom su se Koštunica i Nikolić separatno dogovorili da ga ipak bude i da bude politički i stranački obojen. Dogovorili su se takođe, mimo Tadića i kad i kako to da se učini.

Ostalo je pitanje da li Tadić da otkaže unapred planiranu posetu zbog skupa na kome ne učestvuje i na koji nema nikakav uticaj u organizacionom i bezbednosnom smislu.

U vezi potonjih događaja, skrenuo bih pažnju na dva momenata. Jedan je organizacija huligana. Tumečenje po kome su njih organizovali kriminalci u saradni sa DB-om, prilično je naivno i sasvim je nerealno. Šta bi kriminalcima trebalo paljenje neke ambasade? Kakvu oni imaju korist od toga?

Potom, povlačenje policije koja obezbeđuje ambasade pred napad huligana.

Svedok sam da je upravo angažovanja BT-a koji je, kada je nasilje krenulo, uspeo da aktivira adekvatnu reakciju države, pozivanjem određenih ličnosti iz državnog aparata, i umanji štetu i spreči veća razaranja.

E sad, pošto su posle bitke svi pametni, naročito blogeri među kojima sam i sam, jasno je da je bilo bolje da je ostao u zemlji, ne zato što bi fizičkim prisustvom nešto bitno promenio, već da bi izbegao naknadne pogrešne analize, kakave, evo, ovde čitam.

cult cult 14:58 14.01.2013

Re: ludilo.

apsolutno ne mrzim Tadića, naprotiv - mislim da je on skroz kul tip (minus slikanje na koncertu Ane Bekute).


a što sluša Severinu?
dragan7557 dragan7557 16:35 14.01.2013

Re: ludilo.

Nebojša Krstić:
jasno je da je bilo bolje da je ostao u zemlji, ne zato što bi fizičkim prisustvom nešto bitno promenio, već da bi izbegao naknadne pogrešne analize, kakave, evo, ovde čitam.

I šta bi bilo da je ostao u državi?

Polazeći od ove premise nijedan predsednik države ne bi smeo nigde da se makne jer će eto neko to micanje neko nekad analizirati na sebi odgovarajući način?

Ovo:
Pre svega, svi tadašnji državni funkcioneri (kohabitacioni), plus lider opozicije dogovorili su se načelno da se ne pravi politički miting kao vid protesta, već neka vrsta nestranačkog protesta.

je karakteristično i čitam ovako:

"Debelo plaćeni državni funkcioneri i lider opozicije nemaju nikakva druga posla već da uz piće iće i (možda) skupe cigare, u nekom bircuzu ili još gore u nekoj od državnih kancelarija, dogovaraju se ne o tome kako da Srbijom šro bolje upravljaju, poboljšaju stanje materijalno i drugo, već divane o tome kakav vid protesta, dakle izvođenja naroda na ulicu, treba da ima! Voljom državnih plaćenih državnih funkcionera plus lider opozicije, se odlučuje koju farbu treba da ima protest, a posle minderluka, ića, pića i duvana, državni funkcioneri plus lider opozicije odlaze svak na svoju stranu.

Odjednom, ne lezi vraže, ničim izazvani i naravno bez znanja državnih kohabitacionih funkcionera, dolazi do dramatičnih promena:
Potom su se Koštunica i Nikolić separatno dogovorili da ga ipak bude i da bude politički i stranački obojen. Dogovorili su se takođe, mimo Tadića i kad i kako to da se učini.

Nadam se da je jasno da su ovde zakazali državni kohabitacioni funkcioneri, koji su ispali da izvineš ovce.

Iza leđa debelo plaćenih državnih funkcionera, dva spomenuta lidera se separatno dogovarajuda se narod izvede na ulicu(ionako nema druga posla) pa nek šenluči, čitaj protestvuje ali sada to mora da ima politički karakter i stranački molerisan?

O celoj ovoj ujdurmi predsednik države Tadić nema pojma(naivan ko seoska mlada) a debelo plaćeni državni kohabitacioni funkcioneri, iako se od njih očekuje da za ovakve cake znaju ili makar budu u stanju da pretpostave, ipak o svemu nemaju pojma?!
Ostalo je pitanje da li Tadić da otkaže unapred planiranu posetu zbog skupa na kome ne učestvuje i na koji nema nikakav uticaj u organizacionom i bezbednosnom smislu.

Ovo uopšte nije pitanje, kako ti Krstiću nespretno impliciraš već je stvar procesa koji se naziva naknadno donošenje odluke u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti, a u vezi sa naknadnim saznanjima.

Da je Tadić savetovan ili ne, doneo pravilnu odluku je nesumnjivo jasno iz izloženog, jer:
unapred planiranu posetu zbog skupa na kome ne učestvuje i na koji nema nikakav uticaj u organizacionom i bezbednosnom smislu.

- poseta je planirana,
- skup je planiran,
- državni funkcioneri(kohabitacioni) plus lider opozicije su se dogovorili,
- otkazivanje posete bi štetilo ugledu države,
- otkazivanje posete bi štetilo ugledu predsednika države,
- otkazivanje posete bi pokazalo nesposobnost državnih funkcionera,
.....
ima još toga, ali je i ovo dovoljno da se zaključi sledeće:

- opozicija(tada a verovatno i sada) je neozbiljan politički partner,
- opoziciji se nije moglo verovati tada(a sigurno ni sada),
- opozicionim liderima koji krše dogovoreno, nikada ne treba verovati,
- pretpostavljeni politikatski ćar lidera tadašnje opozicije(a i sadašnje), u smislu da komšiji(poziciji) crkne krava, se uvek stavlja ispred državnih interesa, čime se najveća šteta nanosi društvu, državi i njenom ugledu
- vodeći tu i takvu "politiku," opozicija se na sav glas(tada i sada) izjašnjava protiv interesa društva i države, a umesto aktivnog učešća u upravljanju državom zauzeta je kopanjem rake poziciji u koju raku posle pada(zbog narušenog ugleda) i sama država,
- da ovaj proces vodi u kontinuirano rušenje ugleda i same opozicije, nesposobna opozicija ni tada a ni sada nije u stanju da uoči,
- opoziciju tada i sada uopšte ne interesuje dobrobit države i društva, već samo slep stranački interes,
- opozicija je u stanju da zbog nakaradne požude za vlašću čini štetu državi, pa samim tim i samoj sebi,
- opozicija je nedorasla svojoj društvenoj ulozi, ukratko nije dorasla kompleksnom zadatku vođenja društva i države iz modernog opozicionog ugla,
- opozicija se ponaša poput seoskog đilkoša kome je stalo samo da nanese štetu poziciji kako bi sama preuzela vlast.
Svedok sam da je upravo angažovanja BT-a koji je, kada je nasilje krenulo, uspeo da aktivira adekvatnu reakciju države, pozivanjem određenih ličnosti iz državnog aparata, i umanji štetu i spreči veća razaranja.


Napisano je takođe karakteristično jer pokazuje da:, ako je, Tadić aktivirao adekvatnu reakciju države, pozivanjem određenih ličnosti iz državnog aparata, državni aparat, čitaj ličnosti iz državnog aparata, te ličnosti nisu dorasle svom poslu, pa umesto da na vreme adekvatno i kompetentno odrade svoj posao, te ličnosti čekaju da ih aktivira sam predsednik države(treba li reći da to nije posao predsednika države?!)), bez čijeg aktiviranja bi i dalje mirno i nezainteresovano posmatrale tok događaja!? Ali kad je gazda podviknuo onda su ipak morali da otaljaju posao!

Treba li dodati, da ako Tadić mora da aktivira adekvatnu reakciju države(tvoja primedba), taj i takav postupak daje razloge onoj i onakvoj opoziciji da samog Tadića optuži za diktatorsko ponašanje, držanje svih konaca u svojim rukama, despotluk i sve ostalo za čega je od strane opozicije i optužen?


Naravno ovo je samo moje privatno mišljenje koje nikoga ne obavezuje.

cerski

p.s. sada mi je jasnije zašto si kod Filipa izneo sumnju u kompetentnost "određenih oragana."

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana