Astrologija| Politika

Platforma

freehand RSS / 13.01.2013. u 13:32

Budući da sam u nekoliko navrata o tome pisao, a da je juče, ipak, Vlada Srbije sa ovog dokumenta skinula oznaku tajnosti, mislim da je bitno da se ovaj dokument pojavi i na Blogu, u integralnom obliku.

157659265050f1fefc1e41d546108792_orig.jpg 

Da kažem samo da meni kao laiku Platforma liči na pokušaj da se Kosovu "ugradi" malo Kosovo u ustavno pravni sistem, i da je teško poverovati da će ovo proći kod onoga što se kolokvijalno zvoe Međunarodnom zajednicom. Na pravnicima je da tumače koliki je manevarski prostor dat pregovaračima, a na političarima da definišu šta su krajnji dometi a šta crvene linije.

Dakle, tekst Platforme za Kosovo:

Republika Srbija će, s ciljem zaštite državnih interesa, u daljim dogovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini polaziti od toga da svako rešenje, bilo opšteg ili nekog posebnog pitanja, o privremenom, prelaznom ili konačnom statusu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, o položaju Srba u Pokrajini ili o zaštiti srpskog verskog i kulturnog nasleđa, mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Republika Srbija, u dobroj veri (bona fide), teži nastavku razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini, ubeđena u to da je trajno i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju moguće dostići kroz iskreni dijalog dve strane.

Vlada će, radi utvrđivanja osnovnih okvira za razgovore sa

predstavnicima privremenih institucija samouprave (PIS) u Prištini, predložiti Rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji:

Rezolucija će biti zasnovana na sledećim elementima:

* da osnovna polazna premisa za razgovore sa PIS u Prištini na visokom političkom nivou bude da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i voljom građana, ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu "nezavisnost" Kosova;

* sva prava i nadležnosti koji kao rezultat pregovora budu priznati PIS u Prištini biće preneti zakonom na organe Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Srbije;

* da osnovna težnja tokom nastavka razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini bude postizanje sveobuhvatnog rešenja, a da svi pojedinačni dogovori budu u skladu sa ciljevima državne politike utvrđenim Rezolucijom;

* da polazeći od činjenice da je Republika Srbija u dosadašnjem toku političkog procesa, uprkos i nakon nelegalne jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, svojim postupcima pružila PIS u Prištini ograničeni pravni i međunarodni subjektivitet i legitimitet, razgovori na visokom političkom nivou treba da budu vođeni o prevazilaženju institucionalnih paralelizama na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ne zadirući u pitanje međunarodnog i državno-pravnog statusa PIS u Prištini. Cilj je uspostavljanje organa vlasti na području Pokrajine koji bi bili priznati od svih strana uključenih u proces i uspostavljanje čvrstih pravnih i političkih garancija na nivou Pokrajine i međunarodne zajednice za politička, teritorijalna i druga prava nacionalnih zajednica na čitavom području Pokrajine;

* da Republika Srbija posebno insistira na:

A) uspostavljanju Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, koju bi činile teritorijalna autonomija četiri opštine severa Kosova i Metohije i druge opštine sa većinskim srpskim i manjinskim stanovništvom (npr. Gračanica, Štrpce, Gora itd.), zasnovane na posebnom Statutu o autonomiji Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i jemčene Ustavom pokrajine i javnom deklaracijom predstavnika međunarodne zajednice uključenih u proces;

- Izvorne nadležnosti i elementi unutrašnjeg uređenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće usaglašeni kroz politički dijalog.

- Republika Srbija smatra da ova autonomija podrazumeva postojanje izvornih nadležnosti u oblastima:

- prosvete (osnovnog, srednjeg i visokog školstva),

- zdravstva (svi nivoi zdravstvene zaštite),

- sporta,

- kulture,

- javnog informisanja,

- zaštite životne sredine,

kreiranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine i održivog razvoja;

- prostornog planiranja,

isključiva nadležnost u regulaciji prostornog planiranja i mehanizama za upravljanje čitavim procesom, kao i u procedurama za procesuiranje zahteva i njihovo odobravanje,

isključiva nadležnost u regulaciji sistema za razvoj javnog zemljišta, što uključuje određivanje kriterijuma za namenu različite vrste zemljišta i za korišćenje zemljišta,

isključiva nadležnost u upravljanju mehanizmom za utvrđivanje zakonitosti vlasništva nad zemljištem i nekretninama,

isključiva nadležnost u kreiraju politike razvoja zemljišta i stanogradnje, upravljanje javnim površinama uz postojanje sistema efikasne administrativne intervencije u procesu izgradnje, prostornog planiranja i korišćenja zemljišta.

- poljoprivrede,

- šumarstva,

- vodoprivrede,

- lova, ribolova,

- pravosuđa (tužilaštva u prvom i sudstva u prvom i drugom stepenu, sudovi na području Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji bili bi ustanovljeni zakonima na nivou Pokrajine, ali bi sporazumom koji proistekne iz političkog procesa bilo utvrđeno da zakon mora da predvidi mehanizam putem kojeg građani Autonomne zajednice preko svojih predstavnika utuču na izbor i sastav sudova. Ovi sudovi bi imali ovlašćenje da na području Autonomne zajednice, u skladu sa propisima važećim u Pokrajini, odlučuju u sporovima o osnovnim ličnim odnosima, pravima i obavezama građana, da izriču kazne i druge mere prema učiniocima krivičnih dela i drugih kažnjivih dela određenih zakonom, da odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, rešavaju sporove o imovinskim i radnim odnosima i odlučuju o drugim pitanjima u skladu sa važećim zakonima),

- unutrašnjih poslova (Autonomna policija bila bi u formalnom smislu deo policijskih snaga Kosova i Metohije, a funkcionisala bi pod autoritetom Izvršnog veća Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, na teritoriji Autonomije i u skladu sa ovlašćenjima koja su definisana zakonima u saglasju sa najvišim pravnim aktom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Statutom Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.)

- rudarstva,

- energetike,

- telekomunikacija,

- trgovine i ekonomske politike,

Izvršno veće ima isključivu nadležnost u pitanjima trgovine i organizacije sajmova, uključujući administrativno planiranje trgovinskih aktivnosti, kao i regulaciju sajamskih aktivnosti na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji:

- fiskalne politike i finansija,

- posebna ovlašćenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji vezana za jedinstvene registre privrednih društava, društveno-političkih organizacija i verskih zajednica;

- organi Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji trebalo bi da Ustavom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija imaju garantovanu mogućnost uspostavljanja neposredne saradnje sa organima Republike Srbije, kao i pravo na dopunsko finansiranje iz sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije;

- Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji samostalno odlučuje o izgledu i upotrebi svojih simbola (grba, zastave, himne i dr.), dok je zakonom na nivou Pokrajine preciznije uređena upotreba simbola Pokrajine, kao i zajednička upotreba simbola Pokrajine i teritorijalne autonomije;

Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ima Skupštinu Autonomne zajednice i Izvršno veće Autonomne zajednice koji bi se starali o vršenju poslova iz delokruga Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji utvrđenih Statutom.

B) uspostavljanju specijalnog statusa za seoske enklave u kojima Srbi i drugi nealbanci čine većinsko stanovništvo, eventualno i za područje opštine Gora (ovo poslednje je samo mogućnost, u slučaju da većina stanovništva u Gori ne želi da ova opština uđe u sastav Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji);

- Područja obuhvaćena specijalnim statusom, naročito izvan gradskih sredina, treba gde god je to moguće da za polaznu osnovu prilikom određenja teritorije imaju etničku strukturu koja je postojala pre etničkog čišćenja, s obzirom na to da i za međunarodnu zajednicu mora biti neprihvatljivo da rezultati etničkog čišćenja u 21. veku u Evropi budu polazna tačka za iznaleženje nekog političkog rešenja;

- Izvorne nadležnosti područja sa specijalnim statusom bile bi uže od nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština, ali bi nužno trebalo da obuhvate uticaj na izbor kadrova i strukturu organa unutrašnjih poslova za data područja, pravosuđe u prvoj instanci, prosvetu, zdravstvo, kao i pitanja koja zadiru u oblast osnovnih političkih i ekonomskih prava;

- Sporazumom može biti utvrđeno da područja specijalnog statusa pojedine od ovih nadležnosti vrše u saradnji sa organima Autonomne zajednice srpskih opština, u skladu sa zakonima i drugim propisima koji važe u Pokrajini;

V) uspostavljanje posebnog ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i PIS u Prištini;

- Ovim ugovorom, koji bi trebalo da uzme u obzir iskustva iz statusa Rimokatoličke crkve u Italiji, trebalo bi da bude utvrđena međunarodno validna garancija za objekte Srpske pravoslavne crkve, crkvene posede i delovanje Srpske pravoslavne crkve na području Pokrajine;

- Detalji vezani za pregovaračku poziciju po ovom pitanju moraju biti usaglašeni sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve.

G) da u Ustavu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija bude predviđena trajna garancija za proklamovani povratak lica raseljenih sa Kosova i Metohije i njihovih potomaka na osnovu političkog rešenja usvojenog pregovorima;

- Potrebno je usvajanje Zakona o povratku na nivou Pokrajine, kojim će biti utvrđene obaveze organa Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, Autonomne zajednice srpskih opština i jedinica lokalne samouprave u pogledu povratka izbeglih i interno raseljenih lica;

- Potrebno je na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, obezbediti i garantovati pravo i uslove za održiv povratak za ona prognana lica sa Kosova i Metohije kojima je onemogućen povratak u njihove domove u drugim delovima Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

D) rezultat pregovora mora da bude i stvaranje efikasnog pravnog i organizacionog mehanizma koji bi omogućio uključivanje predstavnika srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u rad i odlučivanje svih institucija i organa vlasti Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a na način da se onemogući bilo koji oblik majorizacije od strane albanskih predstavnika u tim institucijama i organima vlasti:

- Srpska strana predlaže podelu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na nekoliko regiona, od kojih bi jedan zaseban predstavljala Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji;

- Srpska strana predlaže formiranje dvodome Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u kojoj bi gornji dom predstavljao Dom regiona i verskih zajednica, a donji dom bi bio Dom građana;

U skladu sa ovim predlogom, u Domu regiona i verskih zajednica bi svi regioni i glavne verske zajednice bili ravnopravno zastupljeni, a u Domu građana bi srpsko i nealbansko stanovništvo bilo zastupljeno u skladu sa garantovanim kvotama i izbornim rezultatima;

Predsedavajući jednog od dva doma, kao i potpredsednik drugog od dva doma, trebalo bi da budu predstavnici srpskog i nealbanskog stanovništva za koje se izjasni većina predstavnika izabranih iz redova srpskog i nealbanskog stanovništva u tom domu;

Moraju postojati efikasni proceduralni mehanizmi koji bi onemogućili donošenje odluka preglasavanjem u pitanjima koja direktno zadiru u nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i prava srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Đ) imovinska pitanja moraju da budu trajno rešena u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, opšteprihvaćenim pravnim principima i standardima, a svakako radi uspostavljanja pravne sigurnosti i stabilnog poslovnog i investicionog okruženja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

E) ovu političku platformu za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini Vlada usvaja na predlog predsednika Republike Srbije.

 

 Komentari (475)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

alselone alselone 16:40 14.01.2013

Re: ludilo.

ne zato što bi fizičkim prisustvom nešto bitno promenio


maksa83 maksa83 16:42 14.01.2013

Re: ludilo.

cult
apsolutno ne mrzim Tadića, naprotiv - mislim da je on skroz kul tip (minus slikanje na koncertu Ane Bekute).


a što sluša Severinu?

E, to je plod nesporazuma.

Krle: "Borise, treba preslušati onu Severinu..."
Boris: "Misliš?"
Krle: "Aha."
I tako je Boris, uskraćen za kontekst, počeo da sluša Severininu muziku.

zovitemegrunf zovitemegrunf 17:46 14.01.2013

Re: ludilo.


cult

a što sluša Severinu?


I sto na Arsenov koncert ide okruzen Savetnicima i PRovima
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:39 14.01.2013

Re: ludilo.

Meni se čini da se ovo dvoje po malo isključuju

Maksa
Kontekst i realna situacija ne padaju sa neba nego se stvaraju nekim izborima, tj. činjenjem i/ili nečinjenjem kroz vreme


Maksa

Ogoljeno - ili ćeš da legneš na rudu i prihvatiš realnost


Da je na Kosovu sve već gotovo, da više nema nikakvog izbora, ne bi bilo ni pregovaranja.

Sama činjenica da i druga strana mora da pregovara pokazuje da nije sve gotovo i da se kontekst može koliko toliko menjati nekim izborima, činjenjem ili nečinjenjem.
Gotovo je u Hrvatskoj, i ma koliko bi neki iz RSK da pregovaraju to drugoj starni na pamet ne pada, i možda bi se samo nasmejali na takav predlog.
Priština bi najzadovoljnija bila da je i ona u toj situaciji, da je stvar već gotova, ali nije.
Ima tu još mesta za pravljenje kotneksta i realnosti.
maksa83 maksa83 22:46 14.01.2013

Re: ludilo.

Sama činjenica da i druga strana mora da pregovara pokazuje da nije sve gotovo i da se kontekst može koliko toliko menjati nekim izborima, činjenjem ili nečinjenjem.

Koji su po tebi ti stepeni slobode?
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:29 14.01.2013

Re: ludilo.

Koji su po tebi ti stepeni slobode?


Ne znam da li sam dobro shvatio šta podrazumevaš pod stepenima slobode, ali ako je to ono što je preostalo polje na kom se može, činjenjem ili nečinjenjem, uticati da se promeni realnost, onda nije velika mudrost zaključiti da je to polje dosta usko, ali ni da postoji. Kakvo takvo ali postoji.

To polje ne obuhvata povratak Kosova u sastav Srbije, ne obuhvata, kako sada stoje stvari, ni podelu, ali obuhvata to da Srbija može da utiče na izvestan način i u izvesnoj meri na to kakva će biti unutrašnja organizacija države Kosovo.
Ako usledi pametno činjenje, ako se budu pravili pametni izbori, prvo, ta unutrašnja organizacija Kosova će biti takva da Srbi imaju bolju zaštitu, veća prava, i veću samopravu u delovima gde su većina.
Drugo, ako Srbi u toj državi budu imali veća prava i veću autonomiju, to će značiti teže upravljanje njima i tim teritorijama od starne Prištine (Albanaca), i ta država će biti manje funkcionalna.

To, da se Kosovu otežava pravljenje funkcionalne države, može zaličiti na politiku "da komšiji crkne krava" ali nije, jer u intersu Srbije jeste da Kosovo ne postane stabilna funkcionalna država, i nije joj u interesu da pomaže Albancima da vladaju nad Srbima, već suprotno, da im odmaže u tome.

U kolikoj meri u tome uspe u toj meri će promeniti realnost i kontekst, jer pod "prihvatiti realnost" sada se najčešće podrazumeva prihvatiti da je Kosovo nezavisno i van uticaja Srbije.
Iako je taj uticaj drastično smanjen, način na da se u nekoj meri ipak utiče, makar na to kakva će ta država biti, ipak postoji, i treba praviti prave izbore da se Prištini što više umanji uticaj i da joj se što više otreža upravljanje i Srbima kao naciji i što većem delu teritorije.

Srbiji bi nesporno odgovarala realnost dugoročno nestabilne nefunkcionalne kosovske države uz činjenicu da ona tu državu formalno i ne priznaje.
savamala savamala 00:40 15.01.2013

Re: ludilo.

To što mislim da ne postoji uporište u objektiovnoj stvarnosti da je iko, u tom političkom momentu mogao da se suptrotstavi Koštunici, Jočiću, Tomiću, Iliću na ulicama Beograda, bez ogromnog rizika da izazove katastrofu?


Да, посебно је, у том тренутку, било проблематично супроставити се Јочићу. Нећу да закерам али био би ред, да када пишеш о озбиљним стварима, утрошиш неколико минута више и прогуглаш мало те дане. Можда би, у том случају, знао да тада и није било тако тешко супроставити се Јочићу.
Све у свему, написао си гомилу глупости које протистичу из потпуно промашене претпоставке да је Србија удаљено острво са чврстим државним апаратом који је искључиво под контролом легално изабране владе.
Али добро, Крстић те је правазишао са унапред договореном посетом Румунији.
Dr M Dr M 08:52 15.01.2013

Re: ludilo.

Srbiji bi nesporno odgovarala realnost dugoročno nestabilne nefunkcionalne kosovske države uz činjenicu da ona tu državu formalno i ne priznaje.


Ovo moram da osporim.

Upravljači nestabilnih i nefunkcionalnih država vole da krivca za takvo stanje potraže u nacionalnim ili političkim manjinama pa je jasno ko bi tu prvi stradao.

Skoro dva veka pokušavamo da promovišemo parolu Svi Srbi u jednoj državi!

Obzirom na rezultate, možda je vreme da počnemo da razmišljamo o ideji

Svi Srbi u dobrim državama.
alselone alselone 09:08 15.01.2013

Re: ludilo.

Skoro dva veka pokušavamo da promovišemo parolu Svi Srbi u jednoj državi!


Sto si to radio?
Dr M Dr M 09:25 15.01.2013

Re: ludilo.

alselone
Skoro dva veka pokušavamo da promovišemo parolu Svi Srbi u jednoj državi!


Sto si to radio?


Lično nisam, opirao sam se tome.

Kap u moru..

Znam da ovim pitanjem samo pokušavaš da osvežiš diskusiju, za to Ti šaljem
alselone alselone 09:38 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

Znam da ovim pitanjem samo pokušavaš da osvežiš diskusijuHocu Krla da prizovem...
freehand freehand 09:43 15.01.2013

Re: ludilo.

Све у свему, написао си гомилу глупости које протистичу из потпуно промашене претпоставке да је Србија удаљено острво са чврстим државним апаратом који је искључиво под контролом легално изабране владе.

Malo je smešno kad blogerka savamala nekome kaže da piše gluposti na blogu. No dobro, inače si poznata po po bogatom rečniku, finim manirima i širokom znanju.
Što se Jočića tiče - nisam bio siguran da li je stradao pre ili posle toga. Mada tolika žurba u vožnji nikad nije dobra, kao kad se bezglavo hrli sa Zlatibora na doček važnog gosta.
No nije to suština stvari u tom momentu. Jer je Ministarstvom upravljao DSS. I BIA-om. Suština je, recimo, po kom osnovu i po kakvom ovlašćenju Aleksandar Nikitović komanduje policjom i njnem akcijama? U nastupanju i povlačenju?
Dr M Dr M 09:44 15.01.2013

Re: ludilo.

alselone
Dr M

Znam da ovim pitanjem samo pokušavaš da osvežiš diskusijuHocu Krla da prizovem...


Oj dodo, dodole..
st.jepan st.jepan 09:53 15.01.2013

Re: ludilo.

Svi Srbi u jednoj državi!

U Srbiji?
milisav68 milisav68 09:58 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

Upravljači nestabilnih i nefunkcionalnih država vole da krivca za takvo stanje potraže u nacionalnim ili političkim manjinama pa je jasno ko bi tu prvi stradao.

Teorijski da, u konkretnom slučaju ne.

Albanci već više od dva veka maltretiraju i proteruju Srbe sa tih prostora.

Nisu to prestajali da rade ni za vreme Tita, a ni za vreme Miloševića (kada je to bilo najrizičnije).

Iduće godine će da bude 100 godina od potpisivanja sporazuma izmedju Pašića i Esad-paše o uniji Srbije i Albanije.

Njega su naravno svrgnule i ubile albanske bande, huškane i naoružavene od strane Austrije.

Istorija se samo ponavlja, a mi treba samo da se plašimo ruske gibernije, i sve će da nam procveta.....
Dr M Dr M 09:59 15.01.2013

Re: ludilo.

st.jepan
Svi Srbi u jednoj državi!

U Srbiji?

I Srbija treba da postane dobra država.

Za sada, nije.
freehand freehand 10:00 15.01.2013

Re: ludilo.

Obzirom na rezultate, možda je vreme da počnemo da razmišljamo o ideji

Svi Srbi u dobrim državama.

A kako Srbija može od svoje pokrajine da napravi dobru državu?
Ili od neke druge susedne države?
Možeš li, na primer, da zamisliš Srbiju kao dobru državu za muslimane sa Vojislavom Šešeljom kao predsednikom i Milanom Lukićem kao predsednikom Vlade, a da joj u tome zdušno pomažu Albanija i BiH?
Dr M Dr M 10:14 15.01.2013

Re: ludilo.

Albanci već više od dva veka maltretiraju i proteruju Srbe sa tih prostora.

Zavisi od ugla gledanja.

Albanci, verovatno, misle da ih Srbi maltretiraju i proteruju još od doba cara Dušana.

U tom smislu, mislim da bi i jednim i drugima bilo bolje da gledaju od čega se živi a ne za koji će preživeli mit da umiru.

Što se tiče bilo kakvih gubernija, više volim pravni sistem sa trostepenim sudjenjem nego onaj sa dvostepenim, tipa..nišani, pali!
freehand freehand 10:17 15.01.2013

Re: ludilo.

Što se tiče bilo kakvih gubernija, više volim pravni sistem sa trostepenim sudjenjem nego onaj sa dvostepenim, tipa..nišani, pali!

Sa voterbordingom ili bez?
Dr M Dr M 10:25 15.01.2013

Re: ludilo.

A kako Srbija može od svoje pokrajine da napravi dobru državu?


Kosovo više nije pokrajina Srbije. Pitaj Tomu Nikolića zašto nije tamo lomio pogaču za Božić.

Neka svaka država u okruženju pravi od sebe dobru državu, naše je da ne smetamo ili da pomognemo ako možemo. Podsećam Te da sam, sem prvog komentara na ovom blogu, reagovao na Hučijevu tezu da

Srbiji bi nesporno odgovarala realnost dugoročno nestabilne nefunkcionalne kosovske države uz činjenicu da ona tu državu formalno i ne priznaje.

sa čime se nisam složio.
milisav68 milisav68 10:29 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

Zavisi od ugla gledanja.

Albanci, verovatno, misle da ih Srbi maltretiraju i proteruju još od doba cara Dušana.

Ma znam, pobednici pišu istoriju, a para vrti gde burgija neće, samo što njih zeza to što nema nijedan pisani zapis o tome....
U tom smislu, mislim da bi i jednim i drugima bilo bolje da gledaju od čega se živi a ne za koji će preživeli mit da umiru.

Pustili bi mi njih, al` neće oni nas.Mislim, gde je u svetu dozvoljeno da se kači zastava druge zemlje, i da se podiže spomenik pobunjenicima?
Što se tiče bilo kakvih gubernija, više volim pravni sistem sa trostepenim sudjenjem nego onaj sa dvostepenim, tipa..nišani, pali!

I sad ja treba branim Ruse...

To se u mom selu kaže: "Plašiš mečku rešetom".
Dr M Dr M 10:32 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand
Što se tiče bilo kakvih gubernija, više volim pravni sistem sa trostepenim sudjenjem nego onaj sa dvostepenim, tipa..nišani, pali!

Sa voterbordingom ili bez?


Znam na šta aludiraš, ali, o voterbordingu se makar raspravljalo, o rastreljirt! nije.
alselone alselone 10:34 15.01.2013

Re: ludilo.

Nekako to pomirenje uvek ide preko nase grbace.

Sto doktore ne preporucis da se Albanci smire, prihvate lepo da zivimo zajedno i onako necemo imati granice za par godina? Da lepo pravimo dobru drzavu i zivimo u miru.
Dr M Dr M 10:43 15.01.2013

Re: ludilo.

samo što njih zeza to što nema nijedan pisani zapis o tome....

Car Dušan se potpisivao kao Car Srba, Grka i Arbanasa. A čim je car, mora da je dušmanin.

gde je u svetu dozvoljeno da se kači zastava druge zemlje, i da se podiže spomenik pobunjenicima?


Da je ovo dobra država...

I sad ja treba branim Ruse...


Od mene ne moraš, nisam agresivan
freehand freehand 10:47 15.01.2013

Re: ludilo.

Kosovo više nije pokrajina Srbije. Pitaj Tomu Nikolića zašto nije tamo lomio pogaču za Božić.

Ni kineski funkcioneri ne idu na Tajvan, Dalaj lama ne ide u Tibet, Helmut Kol nije sedeo u Berlinu.
Ustav Srbije kaže da jeste, u R 1244 švrakopisom piše nešto slično. a okupacija nije svršena stvar bez konačnog potpisa okupiranog. Pitaj Ketrin Ešton.

Neka svaka država u okruženju pravi od sebe dobru državu, naše je da ne smetamo ili da pomognemo ako možemo.

Tu se potpuno slažemo, samo ne znam baš za primer da je neka država politički pomagala separatistima u njihovim težnjama i razvoju. Bar dok se te zamršene teritorijalno-političke stvari ne razmrse.
zadivljen sam, inače, lakoćom kojom bi i jedan i drugi politički ekstrem u Srbiji (zagovornici brze realizacije nezavisnosti Kosova i tvrda, ratničko-radikalska struja) rešili kosovski problem, na kome popucaše onoliki zubi stotinama godina!
Što se Hučijevog komentara tiče - ni ja se, kao građanin, ne slažem, ali dozvoli da je to sasvim relevantna opcija u politici, i čak vrlo česta. i u ponašanju država koje inače smatramo civilizovanim i čije uređenje pokušavamo da usvojimo.


Dr M
freehand
Što se tiče bilo kakvih gubernija, više volim pravni sistem sa trostepenim sudjenjem nego onaj sa dvostepenim, tipa..nišani, pali!

Sa voterbordingom ili bez?


Znam na šta aludiraš, ali, o voterbordingu se makar raspravljalo, o rastreljirt! nije.

Misliš da je voterbordovanima lakše kad se o njima raspravlja? Ili onima sa tajnih letova i tajnih potpuno nezakonitih CIA kazamata širom EU?
Dr M Dr M 10:47 15.01.2013

Re: ludilo.

to doktore ne preporucis da se Albanci smire, prihvate lepo da zivimo zajedno i onako necemo imati granice za par godina? Da lepo pravimo dobru drzavu i zivimo u miru.


Zato što ovo nije izbor za Mis sveta niti sam ja plavuša..
milisav68 milisav68 11:00 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

Da je ovo dobra država...

Eh sad, sve države na svetu su super, samo Srbija ne valja....kačenje zastave (druge zemlje na javne ustanove) je kažnjivo i zabranjeno svuda u svetu, i ja ne vidim nijedan razlog zašto bi Srbija tu trebala da bude posebna.
Dr M Dr M 11:03 15.01.2013

Re: ludilo.

Kosovo više nije pokrajina Srbije. Pitaj Tomu Nikolića zašto nije tamo lomio pogaču za Božić.


Ni kineski funkcioneri ne idu na Tajvan, Dalaj lama ne ide u Tibet, Helmut Kol nije sedeo u Berlinu.
Ustav Srbije kaže da jeste, u R 1244 švrakopisom piše nešto slično. a okupacija nije svršena stvar bez konačnog potpisa okupiranog


Zanemaruješ činjenicu da pobrojani nisu ni pokušavali da dobiju saglasnost merodavnih pa bili odbijeni. Ovo što si napisao meni, trebalo je da napišeš Tomi, da se ne blamira.


zadivljen sam, inače, lakoćom kojom bi i jedan i drugi politički ekstrem u Srbiji (zagovornici brze realizacije nezavisnosti Kosova i tvrda, ratničko-radikalska struja) rešili kosovski problem, na kome popucaše onoliki zubi stotinama godina!


Mene, naravno, izostavljaš iz ovih kvalifikacija, zato što se ja zalažem za priznanje de facto, a ne za de jure,, dok god nam to de jure bude nešto značilo.


Misliš da je voterbordovanima lakše kad se o njima raspravlja? Ili onima sa tajnih letova i tajnih potpuno nezakonitih CIA kazamata širom EU?


Jako sam ljut na američku administraciju zbog takvog divljaštva ali to ne znači da treba da mrzim sve što je američko, po automatizmu. Znam da Ti nisi takav i to mi je drago.
Dr M Dr M 11:06 15.01.2013

Re: ludilo.

milisav68
Dr M

Da je ovo dobra država...

Eh sad, sve države na svetu su super, samo Srbija ne valja....kačenje zastave (druge zemlje na javne ustanove) je kažnjivo i zabranjeno svuda u svetu, i ja ne vidim nijedan razlog zašto bi Srbija tu trebala da bude posebna.


Mislim da nisam bio jasan, ali evo, malo bolje.

Da je Srbija dobra država, ne bi im ni na pamet palo da krše zakon.
freehand freehand 11:11 15.01.2013

Re: ludilo.

Zanemaruješ činjenicu da pobrojani nisu ni pokušavali da dobiju saglasnost merodavnih pa bili odbijeni. Ovo što si napisao meni, trebalo je da napišeš Tomi, da se ne blamira.

Pa pišem, vidiš da me smatraju dosadnim zbog toga.

Mene, naravno, izostavljaš iz ovih kvalifikacija, zato što se ja zalažem za priznanje de facto, a ne za de jure,, dok god nam to de jure bude nešto značilo.

Pa sad, ako malkice bolje pogledaš - de facto to jeste tako. I na putu su da to dovrše. Ako toma ne bude baš mnogo ljut. Ili ako im Voja ne dođe za premijera na leto.

Jako sam ljut na američku administraciju zbog takvog divljaštva ali to ne znači da treba da mrzim sve što je američko, po automatizmu. Znam da Ti nisi takav i to mi je drago.

Pa nisam, ja ne mrzim nikoga. Samo ne volim, ne slažem se, gadim se, i ne stidim se da to u svakoj prilici kažem.
Nego - šta sa Rusima? Mislim, meni su isti sem što nas Rusi nisu ubijali rušili, a sa malkice samo cinizma čovek bi mogao reći da su oni u svojoj politici samo manji licemeri?

Mislim da nisam bio jasan, ali evo, malo bolje.

Da je Srbija dobra država, ne bi im ni na pamet palo da krše zakon.

Sa stanovišta masovnih divljanja po engleskim i francuskim gradovima, na primer - kakve su to države? Sa stanovišta Baskije i Katalonije, kakva je Španija država? Škotska, Severna Irska, Kvebek?

P.S. da ne bude da se hvatamo za reč - ja potpuno razumem i slažem se da bi svima bilo bolje da je ova država bolje uređena i bogatija.
Samo to nije uzrok probvlema sa Albancima, ni u preševskoj dolini, ni na Kosovu, ni u Makedoniji, ni u Grčkoj. Nigde na Balkanu.
I Milisav je potpuno u pravu. Tolerancija i strpljenje koje ova država pokazuje prema pobunjenicima, teroristima i narko dilerima iz Velikog Trnovca i okoline na ivici je razumne.
Mada ja to podržavam, da se razumemo, kao svakako bolje rešenje od represije i krvoporlića. Pitanje je samo dokle to može tako i gde je granica strpljenja.
dragan7557 dragan7557 11:16 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand:
Ili ako im Voja ne dođe za premijera na leto.


Ortak o kom je Voji reč?

Onom sa kašikom, il' onom sa lovačkom puškom, tamo dvedesetih?

cerski
alselone alselone 11:21 15.01.2013

Re: ludilo.

Zato što ovo nije izbor za Mis sveta niti sam ja plavuša..


Ali zato smo svi mi plavuse?
ultimatum ultimatum 11:22 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand

Možeš li, na primer, da zamisliš Srbiju kao dobru državu za muslimane sa Vojislavom Šešeljom kao predsednikom i Milanom Lukićem kao predsednikom Vlade, a da joj u tome zdušno pomažu Albanija i BiH?


Vidis Free, ja mislim da je problem sto ti uopste pada na um takvo pitanje...
Hajmo malo analogije:

-Mozes li da zamislis Hrvatsku kao dobru drzavu za Srbe sa Tudjmanom kao predsednikom a da joj u tome zdusno pomaze...

-Mozes li da zamislis BiH kao dobru drzavu za Srbe sa Izetbegovicem (senior&junior) kao predsednikom a da joj u tome zdusno pomaze...

-Mozes lida zamislis Kosovo kao drzavu??? dobru za Srbe, sa Tacijem, Haradinajem, Cekuom...itd. ...

Ma ko nas pita?
Zasto bi mi pitali? Stvari (nazalost) tako funkcionisu
freehand freehand 11:23 15.01.2013

Re: ludilo.

dragan7557
freehand:
Ili ako im Voja ne dođe za premijera na leto.


Ortak o kom je Voji reč?

Onom sa kašikom, il' onom sa lovačkom puškom, tamo dvedesetih?

cerski

Nije lovačka, nego kalašnjikov, ali to je efemerno.
Koštunici se svašta može zameriti ali nikako ne i da je čovek rata.
Dakle, u nekolkiko je navrata najavljen ulazak DSS uz Vladu.
milisav68 milisav68 11:23 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

Da je Srbija dobra država, ne bi im ni na pamet palo da krše zakon.

Znači i Crna Gora nije dobra država, jer im je i tamo to palo na pamet.
savamala savamala 11:24 15.01.2013

Re: ludilo.

Što se Jočića tiče - nisam bio siguran da li je stradao pre ili posle toga. Mada tolika žurba u vožnji nikad nije dobra, kao kad se bezglavo hrli sa Zlatibora na doček važnog gosta.
No nije to suština stvari u tom momentu.


Поред оволиког интернета и гугла ти ниси био сигуран! Тешко ти било да потрошиш додатних 15 до 20 секунди.
Слажем се да није ”суштина ствари у том моменту” али се тиме добро показује твоја површност у приступу. Но, добро, ионако је Крстић решио проблем објасивши да је Тадић морао да оде у ”унапред договорену посету”.
freehand freehand 11:25 15.01.2013

Re: ludilo.

-Mozes lida zamislis Kosovo kao drzavu??? dobru za Srbe, sa Tacijem, Haradinajem, Cekuom...itd. ...

Bingo!
Ali bi po doktoru upravo njima trebalo pomoći u stvaranju dobre države, i za Srbe.
freehand freehand 11:29 15.01.2013

Re: ludilo.

savamala
Što se Jočića tiče - nisam bio siguran da li je stradao pre ili posle toga. Mada tolika žurba u vožnji nikad nije dobra, kao kad se bezglavo hrli sa Zlatibora na doček važnog gosta.
No nije to suština stvari u tom momentu.


Поред оволиког интернета и гугла ти ниси био сигуран! Тешко ти било да потрошиш додатних 15 до 20 секунди.
Слажем се да није ”суштина ствари у том моменту” али се тиме добро показује твоја површност у приступу. Но, добро, ионако је Крстић решио проблем објасивши да је Тадић морао да оде у ”унапред договорену посету”.

Dosadna si sa tim banalnostima.
Ok, pogrešio sam. Mada, ako malo obratiš pažnju - ja vrlo, vrlo retko pravim materijalne greške. Ako bih se uskopistio mogao bih sad da ti dokazujem da je Ministarstvo bilo Jočićevo, jer on je i u tom trenutku bio ministar.
Ali tebi je svakako bitno da pomeneš Krstića, tako da se neću dalje zamarati.
dragan7557 dragan7557 11:31 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand:
Nije lovačka, nego kalašnjikov, ali to je efemerno.

Ah, hmmmm, da!
Koštunici se svašta može zameriti ali nikako ne i da je čovek rata.

Koštunici se svašta može zameriti ali nikako ne i da je čovek rata.

Ma ne zameram ja nikom ništa, osim samom sebi ponekad.
Dakle, u nekolkiko je navrata najavljen ulazak DSS uz Vladu.

Pa šta čekaju što ne ulaze bre?

Imaju Kadar eto i eks minister Bubalo pa još neki sve prvak do prvaka.

cerski
Dr M Dr M 11:31 15.01.2013

Re: ludilo.

Nego - šta sa Rusima? Mislim, meni su isti sem što nas Rusi nisu ubijali rušili, a sa malkice samo cinizma čovek bi mogao reći da su oni u svojoj politici samo manji licemeri?


Nisu nas ubijali i rušili zato što im se nismo suprodstavljali. Da su Rusi `48. imali atomsku bombu da drže Amerikance na odstojanju Staljin bi rešio ono istorijsko NE kao Brežnjev 1968.


Sa stanovišta masovnih divljanja po engleskim i francuskim gradovima, na primer - kakve su to države? Sa stanovišta Baskije i Katalonije, kakva je Španija država? Škotska, Severna Irska, Kvebek?


Dobra je država u kojoj se tenzije, ako ih ima, rešavaju zakonitim sredstvima.

U smislu poštovanja zakonitosti, sve pobrojane države su bolje od naše.
dragan7557 dragan7557 11:35 15.01.2013

Re: ludilo.

savamala:
Но, добро, ионако је Крстић решио проблем објасивши да је Тадић морао да оде у ”унапред договорену посету”.

Šta bre, nije bila dogovorena?

Pa ako se državničke posete više ne dogovaraju treba izvestiti Tomu da se državničke posete više na dogovaraju, pa da što pre ide na Kosovo.


cerski
savamala savamala 11:39 15.01.2013

Re: ludilo.

Ali tebi je svakako bitno da pomeneš Krstića, tako da se neću dalje zamarati.


Поново изиграваш Лукса.
Dr M Dr M 11:42 15.01.2013

Re: ludilo.

milisav68
Dr M

Da je Srbija dobra država, ne bi im ni na pamet palo da krše zakon.

Znači i Crna Gora nije dobra država, jer im je i tamo to palo na pamet.


Ne tvrdim da je Crna Gora dobra država. Tvrdim da ni jedna u okruženju to nije.

I da treba da se trudimo da sve to postanu, biće bolje za sve.

Svojom težnjom da Kosovo ne bude funkcionalna država( od toga smo počeli celu ovu priču) pomažemo raznoraznim zločincima da traju.
alselone alselone 11:42 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr MI mi smo krenuli mirno da resimo probleme sa separatistima kao i Englezi pa su nas zaustavili.

Sad je lako biti mirotvorac.
alselone alselone 11:43 15.01.2013

Re: ludilo.

Ne tvrdim da je Crna Gora dobra država.


Neko nas posmatra.

freehand freehand 11:44 15.01.2013

Re: ludilo.

savamala
Ali tebi je svakako bitno da pomeneš Krstića, tako da se neću dalje zamarati.


Поново изиграваш Лукса.

Ti stvarno misliš da si duhovita u tom stavu smorene intelektualke koja koristi atmosferu ne bi li zadobila simpatije publike?
Nisi, bre. Sem sebi sličnima.
freehand freehand 11:52 15.01.2013

Re: ludilo.

Svojom težnjom da Kosovo ne bude funkcionalna država( od toga smo počeli celu ovu priču) pomažemo raznoraznim zločincima da traju.

Ne treba njima naša pomoć. Tu su CIA, BND, MI pešes, Sigurimi i druge dobrotvorne organizacije, samo u potpuno javnoj misiji sa sve administracijama za čiji račun rade.
ne kontroliše Srbija ni Hag ni Prištinu.
Dobra je država u kojoj se tenzije, ako ih ima, rešavaju zakonitim sredstvima.

Pa sad... Akcija u Prekazu izvedena je sa mnogo više obzira nego akcija FBI u Vakou, na primer.
Ali mi izgleda kao da zamenjuješ teze. Rekao si da u dobroj državi nema razloga za pobunu. Čemu zapaljeni London, Mančester, Liverpul i rušenje Pariza ili marseja?
To je bilo pitanje.

savamala savamala 11:52 15.01.2013

Re: ludilo.


Dr M

Svojom težnjom da Kosovo ne bude funkcionalna država( od toga smo počeli celu ovu priču) pomažemo raznoraznim zločincima da traju.


Мислим да си овом реченицом обукао жуту мајицу у трци за најбесловеснију изјаву. Тешко да ће те скоро неко склонити са трона. Ти си прави и доказани шампион.
st.jepan st.jepan 11:54 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

st.jepan
Svi Srbi u jednoj državi!

U Srbiji?

I Srbija treba da postane dobra država.Za sada, nije.

Nesporno, ali moja upadica odnosila se na ostvarenje rečene parole.
Sadržala je retoričko pitanje nije li cilj već napola ostvaren.
milisav68 milisav68 11:54 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M

Svojom težnjom da Kosovo ne bude funkcionalna država( od toga smo počeli celu ovu priču) pomažemo raznoraznim zločincima da traju.

Mislite, ko što su Amerikanci pustili Al Kapona da legalizuje poslove, pa ga posle uhvatili za utaju poreza.

Slažem se ja da treba države da se urede, samo je problem što Albanci sanjaju Veliku Albaniju, i tome uče decu po školama.

Nema tu mira, skoro je bila afera sa albanskim udžbenicima, gde ih uče da je Epir albanski.
maksa83 maksa83 12:48 15.01.2013

Re: ludilo.

Znam na šta aludiraš, ali, o voterbordingu se makar raspravljalo, o rastreljirt! nije.

Zadnje vreme došlo ako ja "branim Ruse". Treba reći i da je tamo smrtna kazna ukinuta (poslednja izvršena 1996.). U Ju Es of Ej nije. Prema svežim zakonima tamo od skora mogu da te uhvate i odnesu bez ikakve optužnice i drže dok im je tako lepo, a u sklopu borbe protiv terorizma Ovo se inače dešavalo i pre nego što su ti zakoni doneti, primer je Kevin Mitnick kog je FBI 5 godina tako držao dok je to bilo protiv zakona. O tome kako se tamo ponaša ambiciozno tužilaštvo najbolje govori primer ovog momka koji se pre neki dan ubio i za kojim plače cela planeta.
dragan7557 dragan7557 12:59 15.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Znam na šta aludiraš, ali, o voterbordingu se makar raspravljalo, o rastreljirt! nije.

Zadnje vreme došlo ako ja "branim Ruse". Treba reći i da je tamo je smrtna kazna ukinuta (poslednja izvršena 1996.). U Ju Es of Ej nije. Prema svežim zakonima tamo od skora mogu da te uhvate i odnesu bez ikakve optužnice i drže dok im je tako lepo, a u sklopu borbe protiv terorizma Ovo se inače dešavalo i pre nego što su ti zakoni doneti, primer je Kevin Mitnick kog je FBI 5 godina tako držao dok je to bilo protiv zakona. O tome kako se tamo ponaša ambiciozno tužilaštvo najbolje govori primer ovog momka koji se pre neki dan ubio i za kojim plače cela planeta.

Bog da nas sačuva makso, pa nisi ti valjda protiv patriJotskih Acata?

cerski
Dr M Dr M 13:26 15.01.2013

Re: ludilo.

Rekao si da u dobroj državi nema razloga za pobunu


Ne.Rekao sam
Dobra je država u kojoj se tenzije, ako ih ima, rešavaju zakonitim sredstvima.

Kad smo već kod zamena teza.


Čemu zapaljeni London, Mančester, Liverpul i rušenje Pariza ili marseja?
To je bilo pitanje.


Nisam siguran da Te razumem.

Da li su izgrednici pohapšeni? Osudjeni po nekom paragrafu?
Dr M Dr M 13:33 15.01.2013

Re: ludilo.

savamala

Dr M

Svojom težnjom da Kosovo ne bude funkcionalna država( od toga smo počeli celu ovu priču) pomažemo raznoraznim zločincima da traju.


Мислим да си овом реченицом обукао жуту мајицу у трци за најбесловеснију изјаву. Тешко да ће те скоро неко склонити са трона. Ти си прави и доказани шампион.


Ovo je obično koštuničarenje.

Neću da učestvujem u tome.
Dr M Dr M 13:41 15.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Znam na šta aludiraš, ali, o voterbordingu se makar raspravljalo, o rastreljirt! nije.

Zadnje vreme došlo ako ja "branim Ruse". Treba reći i da je tamo je smrtna kazna ukinuta (poslednja izvršena 1996.). U Ju Es of Ej nije. Prema svežim zakonima tamo od skora mogu da te uhvate i odnesu bez ikakve optužnice i drže dok im je tako lepo, a u sklopu borbe protiv terorizma Ovo se inače dešavalo i pre nego što su ti zakoni doneti, primer je Kevin Mitnick kog je FBI 5 godina tako držao dok je to bilo protiv zakona. O tome kako se tamo ponaša ambiciozno tužilaštvo najbolje govori primer ovog momka koji se pre neki dan ubio i za kojim plače cela planeta.


Sovjetizacija onemoćale Amerike. Ne svidja mi se.

To je kao u seksu, kad je nemaština, ojačava desnica.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:51 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand P.S. da ne bude da se hvatamo za reč - ja potpuno razumem i slažem se da bi svima bilo bolje da je ova država bolje uređena i bogatija.
Samo to nije uzrok probvlema sa Albancima, ni u preševskoj dolini, ni na Kosovu, ni u Makedoniji, ni u Grčkoj. Nigde na Balkanu.
I Milisav je potpuno u pravu. Tolerancija i strpljenje koje ova država pokazuje prema pobunjenicima, teroristima i narko dilerima iz Velikog Trnovca i okoline na ivici je razumne.
Mada ja to podržavam, da se razumemo, kao svakako bolje rešenje od represije i krvoporlića. Pitanje je samo dokle to može tako i gde je granica strpljenja.

Ja te hvatam za reč.
I potpisujem, a nemam snage da dodam još reči na ove elementarno tačne konstatacije.
maksa83 maksa83 13:53 15.01.2013

Re: ludilo.

Sovjetizacija onemoćale Amerike. Ne svidja mi se.

Stezanje zbog spoljne i unutrašnje opasnosti. Jedan kolega odande (Teksašanin, iskreni hardcore fan Buša Džordža Mlađeg, religiozni Republikanac i sve što uz to ide, ali - šašavo - zapravo stvarno vrlo dobar čovek) kaže glede onih aerodromskih pregleda: "aj što me ispipaju dole, nego mi je najluđe kad mi provlače ruke kroz kosu". A ima tačno deset (možda i 11) dlaka na glavi.


savamala savamala 14:00 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr MNeću da učestvujem u tome.


Нема у чему више да се учествује. Победио си. Једноставно, немогуће је да у скорој будућности неко одвали већу глупост од ове, коју си ти, са поносом, овде објавио.
Dr M Dr M 14:02 15.01.2013

Re: ludilo.

Stezanje zbog spoljne i unutrašnje opasnosti.


...polako prelazi u paranoju.
Dr M Dr M 14:05 15.01.2013

Re: ludilo.

немогуће је да у скорој будућности неко одвали већу глупост


Ne podcenjuj svoje mogućnosti.
freehand freehand 14:32 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M
немогуће је да у скорој будућности неко одвали већу глупост


Ne podcenjuj svoje mogućnosti.

Doco, ne obraćaj pažnju, to je samo savamala.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:36 15.01.2013

Re: ludilo.

Nije lovačka, nego kalašnjikov, ali to je efemerno.
Koštunici se svašta može zameriti ali nikako ne i da je čovek rata.

Ne slažem se. On svakako nije otvoreni ratni huškać tipa kakvi su bili Šešelj i Nikolić, ali on je danas otvoreni zagovornik hladnog rata između Srbije i okruženja...i EU. Kada bi se izvele do kraja konsekvence politike koju zagovara i izračunale posledice, imali bi situaciju izolacije i ksenofobije poput one devedesetih. Poznato je da u takvoj čorbi lako izrastaju oni koji će umesto njega da varniče i pozivaju na direktne sukobe.

Tako da mislim da je on, danas, čovek rata par excellence.
Dr M Dr M 14:38 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand
Dr M
немогуће је да у скорој будућности неко одвали већу глупост


Ne podcenjuj svoje mogućnosti.

Doco, ne obraćaj pažnju, to je samo savamala.Eh, sećaš se onog vica o Muji, parnoj lolomotivi i čajniku?
freehand freehand 14:39 15.01.2013

Re: ludilo.

Nisam siguran da Te razumem.

Da li su izgrednici pohapšeni? Osudjeni po nekom paragrafu?

Šta ne razumeš?
Ako bi uređenje Srbije rešilo problem sa Albancima, zašto uređenje Francuske i Velike Britanije nije rešilo probleme sa stotinama hiljada ljudi koji su tamo izašli na ulice u slepom gnevu?
Sve vreme govorim da nema čarobnog štapića. Uređenje države je fantastična stvar za sve njene građane, ali nikakve veze nema sa onim što se zvalo iredentom nedavno a separatizmom sada.
Ili oslobodilačkim težnjama ugnjetenih, da.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:40 15.01.2013

Re: ludilo.

U Ju Es of Ej nije. Prema svežim zakonima tamo od skora mogu da te uhvate i odnesu bez ikakve optužnice i drže dok im je tako lepo, a u sklopu borbe protiv terorizma

Mogu i kod nas, čak i kad slučaj nema veze s terorizmom. Mišković, recimo.
freehand freehand 14:40 15.01.2013

Re: ludilo.

Dr M
freehand
Dr M
немогуће је да у скорој будућности неко одвали већу глупост


Ne podcenjuj svoje mogućnosti.

Doco, ne obraćaj pažnju, to je samo savamala.Eh, sećaš se onog vica o Muji, parnoj lolomotivi i čajniku?

Jok, ožeži!
Jel ima veze sa Koštunicom?

(i daj objašnjenje u fusnoti, za savamalu)
freehand freehand 14:42 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojsa Krstic
U Ju Es of Ej nije. Prema svežim zakonima tamo od skora mogu da te uhvate i odnesu bez ikakve optužnice i drže dok im je tako lepo, a u sklopu borbe protiv terorizma

Mogu i kod nas, čak i kad slučaj nema veze s terorizmom. Mišković, recimo.

Ček, ček - njemu je Sud na osnovu zahteva tužilaštva odredio pritvor.
Šešelj je bolji prinmr, njega nije zarobio FBI.
freehand freehand 14:44 15.01.2013

Re: ludilo.

Tako da mislim da je on, danas, čovek rata par excellence.

Tako da si ti dosta slobodan u zaključivanju. Ovo je, recimo, na nivou Filipa Mladenovića.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:54 15.01.2013

Re: ludilo.

Sve vreme govorim da nema čarobnog štapića. Uređenje države je fantastična stvar za sve njene građane, ali nikakve veze nema sa onim što se zvalo iredentom nedavno a separatizmom sada.
Ili oslobodilačkim težnjama ugnjetenih, da.

Jedno od objašnjenja dileme zašto je zapad stao na stranu Albanaca a ne Srba u kosovskoj priči je i ta da Srbi nisu skloni terorizmu.

Neko je, navodno, seo i izračunao: koliko smo godina trpeii sankcije, ratove, Oluje...pa Kosovo, 17mart...proglašenje nezavisnosti...a da za sve to vreme nigde na svetu nije odleteo u vazdug ni jedan automobil u cilju odmazde...

Pa je taj onda izračunao kakve bi bile posledice da se to, umesto Srbima, dešavalo...nekim drugim narodima i narodnostima, međju kojima su i Albanci...pa kad je podvukao ispalo je da mu jeftinije dođe da se zajebava sa Srbima.
freehand freehand 14:58 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojsa Krstic
Sve vreme govorim da nema čarobnog štapića. Uređenje države je fantastična stvar za sve njene građane, ali nikakve veze nema sa onim što se zvalo iredentom nedavno a separatizmom sada.
Ili oslobodilačkim težnjama ugnjetenih, da.

Jedno od objašnjenja dileme zašto je zapad stao na stranu Albanaca a ne Srba u kosovskoj priči je i ta da Srbi nisu skloni terorizmu.

Neko je, navodno, seo i izračunao: koliko smo godina trpeii sankcije, ratove, Oluje...pa Kosovo, 17mart...proglašenje nezavisnosti...a da za sve to vreme nigde na svetu nije odleteo u vazdug ni jedan automobil u cilju odmazde...

Pa je taj onda izračunao kakve bi bile posledice da se to, umesto Srbima, dešavalo...nekim drugim narodima i narodnostima, međju kojima su i Albanci...pa kad je podvukao ispalo je da mu jeftinije dođe da se zajebava sa Srbima.

Dabre. Samo je kalkulacija prevljena malo ranije. Najkasnije devedesete.
Nego, jel ti to u stvari hoćeš da kažeš da su Srbi narod mira, ili da su čkepi?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 15:00 15.01.2013

Re: ludilo.

Ček, ček - njemu je Sud na osnovu zahteva tužilaštva odredio pritvor.

Naravno, jer kad bi se optuženi branio sa slobode, onda bi cela medijska priča o "efikasnim hapšenjima" pala u vodu.
Dr M Dr M 15:03 15.01.2013

Re: ludilo.

Jok, ožeži!


Ukratko. I bez pripadajućeg naglaska.

Čuo Muja da nešto pišti u tunelu, krenuo da vidi šta je, izadje lokomotiva i razbije ga ko zvečku.

Puste, mnogo kasnije, Muju iz bolnice, Fata pristavi čaj, čajnik počne da pišti a Mujo skoči i počne da ga udara. Pita ga Fata šta mu bi a on će: "Takve treba razbucati dok su mali, posle je kasno".

Nema veze sa Koštunicom utoliko što on ne pišti nego ujeda iz potaje.

Sa fusnotama se nismo usrećili pa izbegavam.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 15:22 15.01.2013

Re: ludilo.

Nego, jel ti to u stvari hoćeš da kažeš da su Srbi narod mira, ili da su čkepi?

Filip i ja bi se opredelili za prvu varijantu.
maksa83 maksa83 15:26 15.01.2013

Re: ludilo.

Tako da mislim da je on, danas, čovek rata par excellence.

Pazi kad se slažem sa Krstićem bez ikakvog "ali".

freehand freehand 15:30 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojsa Krstic
Ček, ček - njemu je Sud na osnovu zahteva tužilaštva odredio pritvor.

Naravno, jer kad bi se optuženi branio sa slobode, onda bi cela medijska priča o "efikasnim hapšenjima" pala u vodu.

Pa mislim da se nismo bavili tim odokativnim odmeravanjem pritvora i marketinškim zloupotrebom antikorpcijskih akcija, nego žestokim kršenjem (i) američkih zakona.
freehand freehand 15:31 15.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Tako da mislim da je on, danas, čovek rata par excellence.

Pazi kad se slažem sa Krstićem bez ikakvog "ali".


Armagedon, jebi ga, šta drugo?
Cerski i ja delimo sarkofag, ti i Krstić mišljenje...


savamala savamala 15:40 15.01.2013

Re: ludilo.

Jedno od objašnjenja dileme zašto je zapad stao na stranu Albanaca a ne Srba u kosovskoj priči je i ta da Srbi nisu skloni terorizmu.


Ово је наивно.
Ипак, чињеница је да ово питање постоји.
Још увек нисмо добили и објашњење зашто је запад (Черчил) донео одлуку да подржи Тита насупрот очигледној политичкој логици. Сигурно су постојали некакви разлози и није искључено да се ради о истим разлозима зашто су подржали Албанце али и све друге који су били против Срба.
maksa83 maksa83 16:47 15.01.2013

Re: ludilo.

Cerski i ja delimo sarkofag, ti i Krstić mišljenje...

Ako ... naopako da je obrnuto, ja ne znam šta bih sa tim tigrom na tako malom prostoru.
maksa83 maksa83 16:48 15.01.2013

Re: ludilo.

Још увек нисмо добили и објашњење зашто је запад (Черчил) донео одлуку да подржи Тита насупрот очигледној политичкој логици.

Možda zato što su partizani imali vrlo nedvosmislen antifašistički stav?

Tj. ta logika je bila ratna, a ne politička.
freehand freehand 16:49 15.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Cerski i ja delimo sarkofag, ti i Krstić mišljenje...

Ako ... naopako da je obrnuto, ja ne znam šta bih sa tim tigrom na tako malom prostoru.

Misliš da je meni lako?!
Još kad počne da sanja fitnis, jebote...
maksa83 maksa83 16:50 15.01.2013

Re: ludilo.

Još kad počne da sanja fitnis, jebote...

Ja bih više brinuo oko ishrane, nadimanja i tih stvari.

Kakva je ventilacija?
dragan7557 dragan7557 16:51 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojsa Krstic
Ček, ček - njemu je Sud na osnovu zahteva tužilaštva odredio pritvor.

Naravno, jer kad bi se optuženi branio sa slobode, onda bi cela medijska priča o "efikasnim hapšenjima" pala u vodu.

Pusti priču o nezavisnim hmmm, medijima, koji su naročito bili nezavisni dok je DS demokratisao Srbijom, nego ti meni opričaj kada je Mišković optužen?

Ono čini mi se da beše za DS vakta i neka pucnjava upo bela dana u Beogradu gde je jedan od učesnika vatrometa Zaštićeni Svedok?

Osim toga nije mi jasno od kada se lica pod istragom nazivaju optuženim i od kada se od istrage brani brani, i to brani sa slobode?

cerski
dragan7557 dragan7557 16:57 15.01.2013

Re: velka je to raulika

freehand
maksa83
Tako da mislim da je on, danas, čovek rata par excellence.

Pazi kad se slažem sa Krstićem bez ikakvog "ali".


Armagedon, jebi ga, šta drugo?
Cerski i ja delimo sarkofag, ti i Krstić mišljenje...Ortak ne brini, mi sarka uvek možemo da proširimo, ali oni njihov vidik, mislim mišljenje nikad.

cerski
dragan7557 dragan7557 17:00 15.01.2013

Re: ludilo.

maksa83
Još kad počne da sanja fitnis, jebote...

Ja bih više brinuo oko ishrane, nadimanja i tih stvari.

Kakva je ventilacija?

Ođe je sve OK!

Al' kolko njušim kod vas septička odavno preliva, bre!

cerski
maksa83 maksa83 17:01 15.01.2013

Re: velka je to raulika

Ortak ne brini, mi sarka uvek možemo da proširimo, ali oni njihov vidik, mislim mišljenje nikad.

Sad si ga utešio.

Vidim mu facu - srećan onako kao kad nađeš usamljen komadić maslinke u inače lošem rižotu.
maksa83 maksa83 17:04 15.01.2013

Re: ludilo.

tot-ankh-cerski

Ođe je sve OK!

Znaš ono kad dođe baba kod lekara, i žali se da stalno ima gasove, ali se ne čuju i ne smrde.

Doktor joj prepiše nešto, ona dođe posle nedelju dana i kaže "doktore, još uvek imam gasove, ali sad se čuju!"

"Gospođo, imali ste upalu sinusa i uha, uho smo sredili, sad još da otpušimo sinuse".
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:05 15.01.2013

Re: ludilo.

Још увек нисмо добили и објашњење зашто је запад (Черчил) донео одлуку да подржи Тита насупрот очигледној политичкој логици.

Postoje britanski istoričari koji tvrde da je Čerčil bio pijanica i politički idiot. U prilog svoje tvrdnje kažu da je Britanija najveći gubitnik ww2, jer je u rat ušla kao imperijalna kolinijalna velesila, a izašla kao jedna u nizu evropsklih zemalja.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:08 15.01.2013

Re: ludilo.

Pusti priču o nezavisnim hmmm, medijima, koji su naročito bili nezavisni dok je DS demokratisao Srbijom, nego ti meni opričaj kada je Mišković optužen?

Dok god država ima vlasnički udeo u medijima, teško je govoriti o nezavisnosti...ali zato je bolje govoriti kad su bili pristojniji.
freehand freehand 17:10 15.01.2013

Re: velka je to raulika

Ortak ne brini, mi sarka uvek možemo da proširimo, ali oni njihov vidik, mislim mišljenje nikad.

cerski

Ortak, pazi - mislim da ovime sintagma prijateljstvo do groba dobija sasvim novu dimenziju.
maksa83 maksa83 17:11 15.01.2013

Re: velka je to raulika

Ortak, pazi - mislim da ovime sintagma prijateljstvo do groba dobija sasvim novu dimenziju.

Avatar da menjaš.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:13 15.01.2013

Re: ludilo.

Svojom težnjom da Kosovo ne bude funkcionalna država( od toga smo počeli celu ovu priču) pomažemo raznoraznim zločincima da traju.

Ovde treba na umu imati i činjenicu da u okolini ima više od jedne države koja ne može da sastavi vladu bez da u njoj učestvuju Srbi.

To bi mogao da bude dobar resurs Srbiji da utiče na položaj Srba..a i ne samo to.
freehand freehand 17:15 15.01.2013

Re: velka je to raulika

maksa83
Ortak, pazi - mislim da ovime sintagma prijateljstvo do groba dobija sasvim novu dimenziju.

Avatar da menjaš.
Hoću.
maksa83 maksa83 17:18 15.01.2013

Re: velka je to raulika

freehand
maksa83
Ortak, pazi - mislim da ovime sintagma prijateljstvo do groba dobija sasvim novu dimenziju.

Avatar da menjaš.Hoću.


Gle ga Rajt Sed Fred!

Njih sam skroz zaboravio!

blogovatelj blogovatelj 17:20 15.01.2013

Re: ludilo.

gde je u svetu dozvoljeno da se kači zastava druge zemlje, i da se podiže spomenik pobunjenicima?


Kanada.
U Kvebeku postoji spomenik generalu koji se zvao Louis de Buade de Frontenac koji se borio protiv Engleza. Doduše, nije bio pobunjenik već vladar nad kolonijalnim delom Francuske u to vreme.
Ovo je parlament Kvebeka.Poznat je i po tome da je kada su mu Englezi ponudili da se preda rekao da sa njima može da razgovara samo preko cevi topa.

A zastave po Kanadi možeš da kačiš koje oćeš i gde oćeš i kolko oćeš.
freehand freehand 17:21 15.01.2013

Re: velka je to raulika

Gle ga Rajt Sed Fred!

Njih sam skroz zaboravio!Ajm tu sexi.
dragan7557 dragan7557 17:23 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojsa Krstic
Pusti priču o nezavisnim hmmm, medijima, koji su naročito bili nezavisni dok je DS demokratisao Srbijom, nego ti meni opričaj kada je Mišković optužen?

Dok god država ima vlasnički udeo u medijima, teško je govoriti o nezavisnosti...ali zato je bolje govoriti kad su bili pristojniji.

Vidiš od toga ima još gora verzija, kad je vlasničiki udeo jednog čoevka toliki da mu ne može niko ništa. CNN recimo ili sve odreda zapadne novcinske agencije koje prodaju tzv. vesti.

E o tome je veseli Göbels sanjao, da sve novine sveta tupe isto a to stanje smo postigli u naše vreme.

Drukčije rečeno kad imaš jedini izvor vode(News) svi moraju kod tebe da je kupuju i piju. Kad recimo imaš pravo na sav oglasni prostor u svim medijima onda pare lapaš kao oš'.

cerski
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:24 15.01.2013

Re: ludilo.

Pusti priču o nezavisnim hmmm, medijima, koji su naročito bili nezavisni dok je DS demokratisao Srbijom, nego ti meni opričaj kada je Mišković optužen?

Tim pre je vnejasno što čami u apsu, sem da se sirotinja raja raduje.

Ono čini mi se da beše za DS vakta i neka pucnjava upo bela dana u Beogradu gde je jedan od učesnika vatrometa Zaštićeni Svedok?

Jeste...i to je bilo odvratno...ali kad ovako postaviš pitanje neko neobavešten bi zaključio da je DS sama vodila sve resore vlade, uključujući i policiju.
dragan7557 dragan7557 17:26 15.01.2013

Re: velka je to raulika

freehand
Ortak ne brini, mi sarka uvek možemo da proširimo, ali oni njihov vidik, mislim mišljenje nikad.

cerski

Ortak, pazi - mislim da ovime sintagma prijateljstvo do groba dobija sasvim novu dimenziju.


Šta da ti velim?!

Ubedljivo vladamo.

A inventivnost nam je beskrajna!

Nisu nam ni do rukohvata, bre!

cerski
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:28 15.01.2013

Re: ludilo.

E o tome je veseli Göbels sanjao, da sve novine sveta tupe isto a to stanje smo postigli u naše vreme.

Ja sam tek nedavno saznao da Gebels na paspolaganju nije imao samo novine, radio...i film...nego i televiziju...i da je ona imala sasvim solidan program...nije bilo mnogo aparata, jedno 10 000, ali je fašistička nemačka imala televoziju... pre USA, i pre SSSR-a.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 17:28 15.01.2013

Re: ludilo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana