Astrologija| Politika

Platforma

freehand RSS / 13.01.2013. u 13:32

Budući da sam u nekoliko navrata o tome pisao, a da je juče, ipak, Vlada Srbije sa ovog dokumenta skinula oznaku tajnosti, mislim da je bitno da se ovaj dokument pojavi i na Blogu, u integralnom obliku.

157659265050f1fefc1e41d546108792_orig.jpg 

Da kažem samo da meni kao laiku Platforma liči na pokušaj da se Kosovu "ugradi" malo Kosovo u ustavno pravni sistem, i da je teško poverovati da će ovo proći kod onoga što se kolokvijalno zvoe Međunarodnom zajednicom. Na pravnicima je da tumače koliki je manevarski prostor dat pregovaračima, a na političarima da definišu šta su krajnji dometi a šta crvene linije.

Dakle, tekst Platforme za Kosovo:

Republika Srbija će, s ciljem zaštite državnih interesa, u daljim dogovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini polaziti od toga da svako rešenje, bilo opšteg ili nekog posebnog pitanja, o privremenom, prelaznom ili konačnom statusu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, o položaju Srba u Pokrajini ili o zaštiti srpskog verskog i kulturnog nasleđa, mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Republika Srbija, u dobroj veri (bona fide), teži nastavku razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini, ubeđena u to da je trajno i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju moguće dostići kroz iskreni dijalog dve strane.

Vlada će, radi utvrđivanja osnovnih okvira za razgovore sa

predstavnicima privremenih institucija samouprave (PIS) u Prištini, predložiti Rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji:

Rezolucija će biti zasnovana na sledećim elementima:

* da osnovna polazna premisa za razgovore sa PIS u Prištini na visokom političkom nivou bude da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i voljom građana, ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu "nezavisnost" Kosova;

* sva prava i nadležnosti koji kao rezultat pregovora budu priznati PIS u Prištini biće preneti zakonom na organe Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Srbije;

* da osnovna težnja tokom nastavka razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini bude postizanje sveobuhvatnog rešenja, a da svi pojedinačni dogovori budu u skladu sa ciljevima državne politike utvrđenim Rezolucijom;

* da polazeći od činjenice da je Republika Srbija u dosadašnjem toku političkog procesa, uprkos i nakon nelegalne jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, svojim postupcima pružila PIS u Prištini ograničeni pravni i međunarodni subjektivitet i legitimitet, razgovori na visokom političkom nivou treba da budu vođeni o prevazilaženju institucionalnih paralelizama na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ne zadirući u pitanje međunarodnog i državno-pravnog statusa PIS u Prištini. Cilj je uspostavljanje organa vlasti na području Pokrajine koji bi bili priznati od svih strana uključenih u proces i uspostavljanje čvrstih pravnih i političkih garancija na nivou Pokrajine i međunarodne zajednice za politička, teritorijalna i druga prava nacionalnih zajednica na čitavom području Pokrajine;

* da Republika Srbija posebno insistira na:

A) uspostavljanju Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, koju bi činile teritorijalna autonomija četiri opštine severa Kosova i Metohije i druge opštine sa većinskim srpskim i manjinskim stanovništvom (npr. Gračanica, Štrpce, Gora itd.), zasnovane na posebnom Statutu o autonomiji Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i jemčene Ustavom pokrajine i javnom deklaracijom predstavnika međunarodne zajednice uključenih u proces;

- Izvorne nadležnosti i elementi unutrašnjeg uređenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće usaglašeni kroz politički dijalog.

- Republika Srbija smatra da ova autonomija podrazumeva postojanje izvornih nadležnosti u oblastima:

- prosvete (osnovnog, srednjeg i visokog školstva),

- zdravstva (svi nivoi zdravstvene zaštite),

- sporta,

- kulture,

- javnog informisanja,

- zaštite životne sredine,

kreiranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine i održivog razvoja;

- prostornog planiranja,

isključiva nadležnost u regulaciji prostornog planiranja i mehanizama za upravljanje čitavim procesom, kao i u procedurama za procesuiranje zahteva i njihovo odobravanje,

isključiva nadležnost u regulaciji sistema za razvoj javnog zemljišta, što uključuje određivanje kriterijuma za namenu različite vrste zemljišta i za korišćenje zemljišta,

isključiva nadležnost u upravljanju mehanizmom za utvrđivanje zakonitosti vlasništva nad zemljištem i nekretninama,

isključiva nadležnost u kreiraju politike razvoja zemljišta i stanogradnje, upravljanje javnim površinama uz postojanje sistema efikasne administrativne intervencije u procesu izgradnje, prostornog planiranja i korišćenja zemljišta.

- poljoprivrede,

- šumarstva,

- vodoprivrede,

- lova, ribolova,

- pravosuđa (tužilaštva u prvom i sudstva u prvom i drugom stepenu, sudovi na području Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji bili bi ustanovljeni zakonima na nivou Pokrajine, ali bi sporazumom koji proistekne iz političkog procesa bilo utvrđeno da zakon mora da predvidi mehanizam putem kojeg građani Autonomne zajednice preko svojih predstavnika utuču na izbor i sastav sudova. Ovi sudovi bi imali ovlašćenje da na području Autonomne zajednice, u skladu sa propisima važećim u Pokrajini, odlučuju u sporovima o osnovnim ličnim odnosima, pravima i obavezama građana, da izriču kazne i druge mere prema učiniocima krivičnih dela i drugih kažnjivih dela određenih zakonom, da odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, rešavaju sporove o imovinskim i radnim odnosima i odlučuju o drugim pitanjima u skladu sa važećim zakonima),

- unutrašnjih poslova (Autonomna policija bila bi u formalnom smislu deo policijskih snaga Kosova i Metohije, a funkcionisala bi pod autoritetom Izvršnog veća Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, na teritoriji Autonomije i u skladu sa ovlašćenjima koja su definisana zakonima u saglasju sa najvišim pravnim aktom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Statutom Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.)

- rudarstva,

- energetike,

- telekomunikacija,

- trgovine i ekonomske politike,

Izvršno veće ima isključivu nadležnost u pitanjima trgovine i organizacije sajmova, uključujući administrativno planiranje trgovinskih aktivnosti, kao i regulaciju sajamskih aktivnosti na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji:

- fiskalne politike i finansija,

- posebna ovlašćenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji vezana za jedinstvene registre privrednih društava, društveno-političkih organizacija i verskih zajednica;

- organi Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji trebalo bi da Ustavom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija imaju garantovanu mogućnost uspostavljanja neposredne saradnje sa organima Republike Srbije, kao i pravo na dopunsko finansiranje iz sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije;

- Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji samostalno odlučuje o izgledu i upotrebi svojih simbola (grba, zastave, himne i dr.), dok je zakonom na nivou Pokrajine preciznije uređena upotreba simbola Pokrajine, kao i zajednička upotreba simbola Pokrajine i teritorijalne autonomije;

Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ima Skupštinu Autonomne zajednice i Izvršno veće Autonomne zajednice koji bi se starali o vršenju poslova iz delokruga Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji utvrđenih Statutom.

B) uspostavljanju specijalnog statusa za seoske enklave u kojima Srbi i drugi nealbanci čine većinsko stanovništvo, eventualno i za područje opštine Gora (ovo poslednje je samo mogućnost, u slučaju da većina stanovništva u Gori ne želi da ova opština uđe u sastav Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji);

- Područja obuhvaćena specijalnim statusom, naročito izvan gradskih sredina, treba gde god je to moguće da za polaznu osnovu prilikom određenja teritorije imaju etničku strukturu koja je postojala pre etničkog čišćenja, s obzirom na to da i za međunarodnu zajednicu mora biti neprihvatljivo da rezultati etničkog čišćenja u 21. veku u Evropi budu polazna tačka za iznaleženje nekog političkog rešenja;

- Izvorne nadležnosti područja sa specijalnim statusom bile bi uže od nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština, ali bi nužno trebalo da obuhvate uticaj na izbor kadrova i strukturu organa unutrašnjih poslova za data područja, pravosuđe u prvoj instanci, prosvetu, zdravstvo, kao i pitanja koja zadiru u oblast osnovnih političkih i ekonomskih prava;

- Sporazumom može biti utvrđeno da područja specijalnog statusa pojedine od ovih nadležnosti vrše u saradnji sa organima Autonomne zajednice srpskih opština, u skladu sa zakonima i drugim propisima koji važe u Pokrajini;

V) uspostavljanje posebnog ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i PIS u Prištini;

- Ovim ugovorom, koji bi trebalo da uzme u obzir iskustva iz statusa Rimokatoličke crkve u Italiji, trebalo bi da bude utvrđena međunarodno validna garancija za objekte Srpske pravoslavne crkve, crkvene posede i delovanje Srpske pravoslavne crkve na području Pokrajine;

- Detalji vezani za pregovaračku poziciju po ovom pitanju moraju biti usaglašeni sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve.

G) da u Ustavu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija bude predviđena trajna garancija za proklamovani povratak lica raseljenih sa Kosova i Metohije i njihovih potomaka na osnovu političkog rešenja usvojenog pregovorima;

- Potrebno je usvajanje Zakona o povratku na nivou Pokrajine, kojim će biti utvrđene obaveze organa Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, Autonomne zajednice srpskih opština i jedinica lokalne samouprave u pogledu povratka izbeglih i interno raseljenih lica;

- Potrebno je na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, obezbediti i garantovati pravo i uslove za održiv povratak za ona prognana lica sa Kosova i Metohije kojima je onemogućen povratak u njihove domove u drugim delovima Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

D) rezultat pregovora mora da bude i stvaranje efikasnog pravnog i organizacionog mehanizma koji bi omogućio uključivanje predstavnika srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u rad i odlučivanje svih institucija i organa vlasti Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a na način da se onemogući bilo koji oblik majorizacije od strane albanskih predstavnika u tim institucijama i organima vlasti:

- Srpska strana predlaže podelu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na nekoliko regiona, od kojih bi jedan zaseban predstavljala Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji;

- Srpska strana predlaže formiranje dvodome Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u kojoj bi gornji dom predstavljao Dom regiona i verskih zajednica, a donji dom bi bio Dom građana;

U skladu sa ovim predlogom, u Domu regiona i verskih zajednica bi svi regioni i glavne verske zajednice bili ravnopravno zastupljeni, a u Domu građana bi srpsko i nealbansko stanovništvo bilo zastupljeno u skladu sa garantovanim kvotama i izbornim rezultatima;

Predsedavajući jednog od dva doma, kao i potpredsednik drugog od dva doma, trebalo bi da budu predstavnici srpskog i nealbanskog stanovništva za koje se izjasni većina predstavnika izabranih iz redova srpskog i nealbanskog stanovništva u tom domu;

Moraju postojati efikasni proceduralni mehanizmi koji bi onemogućili donošenje odluka preglasavanjem u pitanjima koja direktno zadiru u nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i prava srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Đ) imovinska pitanja moraju da budu trajno rešena u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, opšteprihvaćenim pravnim principima i standardima, a svakako radi uspostavljanja pravne sigurnosti i stabilnog poslovnog i investicionog okruženja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

E) ovu političku platformu za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini Vlada usvaja na predlog predsednika Republike Srbije.

 

 Komentari (475)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

freehand freehand 17:56 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

i još malo o tome:
DSS: Dačić da podnese ostavku


Demokratska stranka Srbije zatražila je ostavku premijera Dačića zbog izjave da je "spreman da razgovora o prijemu Kosova u Ujedinjene nacije".

"Izjava predsednika Vlade Ivice Dačića da je spreman da razgovora o prijemu Kosova u Ujedinjene nacije predstavlja potpuni sunovrat u otvorenu antidržavnu politiku", navodi se u pisanoj izjavi portparola te stranke Petra Petkovića dostavljenoj medijima.

DSS će se, dodaje se, na najodlučniji način suprostaviti "Dačićevoj nameri da uvede Kosovo u UN".

"To je vrhunac kapitulantske politike koju vodi Dačić. Niko do sada nije u ime Srbije dao ovakvu izjavu. Dačić je ovom izjavom sam sebi oduzeo svako pravo da vodi Srbiju. Zbog toga Dačić mora odmah da podnese ostavku na mesto premijera", navodi se u saopštenju.


princi princi 18:08 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Pa tek time Srbija ništa ne dobija.

Možda, ali to je maksimum koji Srbija može dobiti u ovom trenutku. Neku stabilizaciju, smirivanje, zaokruživanje teritorije. Čini mi se da je to važnije od granica u ovom trenutku.
freehand freehand 18:11 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

princi
Pa tek time Srbija ništa ne dobija.

Možda, ali to je maksimum koji Srbija može dobiti u ovom trenutku. Neku stabilizaciju, smirivanje, zaokruživanje teritorije. Čini mi se da je to važnije od granica u ovom trenutku.

E ovde se nećemo složiti. Granice nikad nisu stvar trenutka. Prevashodno stoga što su irevrzibilne, i po pravilu se samo ratom menjaju.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:22 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

princi
A možda sprema nešto za Preševo,

Moram priznati da meni to uopšte nije jasno: ima 100K ljudi s jedne strane granice koji neće da žive u Srbiji i 100-150K ljudi s druge strane koji neće da žive na Kosovu i sad ne dozvoljavaš baš nikakvu korekciju granica. To mi stvarno nije jasno osim ako u pitanju nije neka igra u kojoj Srbija baš ni pod kojim uslovima ne sme ništa da dobije.

To bi bilo praktično rešenje, ali mislim da nikome u EU ili USA ne pada na pamet da otvara tu Pandorinu kutiju sa promenama granica jer bi im to stvorilo glavobolju na još pet mesta, samo na Balkanu...

Davanje nezavisnosti Kosovu peglali su time da je to poslednji čin raspada SFRJ u da se zemlja raspala po postojećim granicama...pa je granica autinomne pokrajine uzeta za buduću državnu...i to im je uspelo...sada bi promena već utvrđenih granica bio novi napor i gubljenje vremena na koje niko nije spreman
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:23 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!


Demokratska stranka Srbije zatražila je ostavku premijera Dačića zbog izjave da je "spreman da razgovora o prijemu Kosova u Ujedinjene nacije".

Time je stavljena tačka na platformu, rezoluciju, a i na našu diskusiju, rekao bih.

Free, javi šta kaže Milovan Drecun o stolici u UN-u!
princi princi 18:23 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Granice nikad nisu stvar trenutka. Prevashodno stoga što su irevrzibilne, i po pravilu se samo ratom menjaju.

Kako čije. Pogledaj koliko je država nastalo i promenilo granice samo u poslednjih 30 ili 40 godina.

Pored toga, Srbija kao država ima problema sa opsluživanjem i življa koji je trenutno naseljava (i koji se u velikom broju osipa, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji nije stalno nastanjeno ni 6.5M ljudi), a kamoli da vodi računa o još 1.5M ljudi koji je nikako neće. Mislim, treba priznati, mi smo kao narod kilavi menadžeri, ne umemo da upravljamo. Probali smo komuniste, diktatore, vucibatine (Draškovića), libertarijanske prosvetitelje (Đinđića), manijake (mislim na Koštunicu), demokrate i socijaldemokrate, sad se opet vraćamo diktatorima i ne zna se ko je gori od koga.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 18:25 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

manijake (mislim na Koštunicu)

:)))))))
freehand freehand 18:26 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Nebojsa Krstic

Demokratska stranka Srbije zatražila je ostavku premijera Dačića zbog izjave da je "spreman da razgovora o prijemu Kosova u Ujedinjene nacije".

Time je stavljena tačka na platformu, rezoluciju, a i na našu diskusiju, rekao bih.

Da je bilo do Koštunice ne bi se imalo na šta tačku stavljati.
maksa83 maksa83 18:27 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Free, javi šta kaže Milovan Drecun o stolici u UN-u!

Ako je Vuk Jeremić opet bio u bioskopu i gledao npr. Skyfall, siguran sam da je retka.
princi princi 18:31 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Davanje nezavisnosti Kosovu peglali su time da je to poslednji čin raspada SFRJ u da se zemlja raspala po postojećim granicama...pa je granica autinomne pokrajine uzeta za buduću državnu...i to im je uspelo...sada bi promena već utvrđenih granica bio novi napor i gubljenje vremena na koje niko nije spreman

Ma jok, to je žvaka koju su prodavali DS-u i onima koji nikako da shvate suštinu: Kosovo i Srbija su potpuno nebitni u kontekstu svetskih zbivanja, pogotovu usred ove ekonomske krize koja Bog zna kako će se završiti. Odnosi Zapada prema Kosovu i Srbiji si određeni isključivo količinom albanskog novca koji završava na računima lobista. Njima je, u stvari, najmanje u interesu da se kosovsko pitanje reši jednom za svagda.
maksa83 maksa83 18:32 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

vucibatine (Draškovića)

Kako te nije sramota, znaš bre KOLIKU podršku u svetu taj čovek uživa dan danas?Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:34 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Ma jok, to je žvaka koju su prodavali DS-u i onima koji nikako da shvate suštinu: Kosovo i Srbija su potpuno nebitni u kontekstu svetskih zbivanja, pogotovu usred ove ekonomske krize

Ne. Nije to žvaka koju su prodavali DS-u, nego je to žvaka koju ja prodajem tebi. Odnosno to je moje mišljenje.

A ne sumnjam da ti znaš bolje.
freehand freehand 18:36 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Ma jok, to je žvaka koju su prodavali DS-u i onima koji nikako da shvate suštinu: Kosovo i Srbija su potpuno nebitni u kontekstu svetskih zbivanj

Možda. Ali je nama ovde - ako ne jedino bitno - a ono najbitnije.
Odnosno, mi smo sebi najbitniji, koliko god sitni u Univerzumu i u svetskim zbivanjima bili.
A i krupnije su priče od lobističkog novca u pitanju, no da ne prebiremo opet globalne teme. Ova, izgleda, polako ide svome smiraju, sa - kako se upravo vidi - predivnim valerima u međustranačkim odnosima i unutrašnjoj politici Srbije.
savamala savamala 18:45 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Odnosi Zapada prema Kosovu i Srbiji si određeni isključivo količinom albanskog novca koji završava na računima lobista. Njima je, u stvari, najmanje u interesu da se kosovsko pitanje reši jednom za svagda.


Само наивни и то екстремно наивни могу да верују у некакве лобисте који приме новац, а затим, према жељама донатора, одреде какву ће спољну политику водити нека држава као што је САД. Не покушавај међу озбиљним светом да протураш ову тезу.
princi princi 18:48 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Odnosno, mi smo sebi najbitniji, koliko god sitni u Univerzumu i u svetskim zbivanjima bili.
A i krupnije su priče od lobističkog novca u pitanju, no da ne prebiremo opet globalne teme. Ova, izgleda, polako ide svome smiraju, sa - kako se upravo vidi - predivnim valerima u međustranačkim odnosima i unutrašnjoj politici Srbije.

Dobro, nije samo to. Ima tu i prebijanja računa sa muslimanskim svetom (Bosna je posebno primer toga), destabilizacija EU, mnogo je tu drugih faktora. Što kažeš da ne šiljimo dalje.
maksa83 maksa83 18:54 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Само наивни и то екстремно наивни могу да верују у некакве лобисте који приме новац, а затим, према жељама донатора, одреде какву ће спољну политику водити нека држава као што је САД. Не покушавај међу озбиљним светом да протураш ову тезу.

Bojim se da taj svet u velikoj meri ipak funkcioniše tako, tj. da si ti naivan.

Uputiću te na dve stvari - Capitol Punishment - vrlo zanimljivi memoari profi lobiste, i druga bi bilo keynote obraćanje pok. Aarona Swartza u kom u jednom momentu kaže "ako nešto hoćete da izvedete u Kongresu, morate da nađete veliku firmu da je ubedite da je za njeno dobro i onda će ona to da izgura za vas. Tako stvari tamo funkcionišu". Ovo poslednje nije ilustracija konkretnog mehanizma odsecanja Kosova, ali ilustruje snagu lobija kao nezaobilazne karike.
dragan7557 dragan7557 18:59 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

princi:
Probali smo komuniste, diktatore, vucibatine (Draškovića), libertarijanske prosvetitelje (Đinđića), manijake (mislim na Koštunicu), demokrate i socijaldemokrate, sad se opet vraćamo diktatorima i ne zna se ko je gori od koga.cerski
savamala savamala 19:06 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Bojim se da taj svet u velikoj meri ipak funkcioniše tako, tj. da si ti naivan.


Тешко. Био сам јасан, ради се о спољној политици.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:37 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Nebojsa Krstic
Demokratska stranka Srbije zatražila je ostavku premijera Dačića zbog izjave da je "spreman da razgovora o prijemu Kosova u Ujedinjene nacije". Time je stavljena tačka na platformu, rezoluciju, a i na našu diskusiju, rekao bih.Free, javi šta kaže Milovan Drecun o stolici u UN-u!

Ja pao sa moje stolice kad sam čuo Tačića kako prodaje Kosovo, Aljasku i Metohiju za UN stolicu.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:42 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

.
dragan7557 dragan7557 20:03 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

savamala
Odnosi Zapada prema Kosovu i Srbiji si određeni isključivo količinom albanskog novca koji završava na računima lobista. Njima je, u stvari, najmanje u interesu da se kosovsko pitanje reši jednom za svagda.


Само наивни и то екстремно наивни могу да верују у некакве лобисте који приме новац, а затим, према жељама донатора, одреде какву ће спољну политику водити нека држава као што је САД. Не покушавај међу озбиљним светом да протураш ову тезу.

Ne znam u kojoj si birtiji ali vidim da im je brlja udara u glavu. Umi se i idi u neku drugu kafančinu, bre.

cerski
dragan7557 dragan7557 20:06 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

maksa83
Re: Kakva Platforma?!

Само наивни и то екстремно наивни могу да верују у некакве лобисте који приме новац, а затим, према жељама донатора, одреде какву ће спољну политику водити нека држава као што је САД. Не покушавај међу озбиљним светом да протураш ову тезу.


Bojim se da taj svet u velikoj meri ipak funkcioniše tako, tj. da si ti naivan.


Pa u savamali nemaju pojma o zvanično registrovanih 36.000 lobista u Briselu.

cerski
savamala savamala 21:17 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Pa u savamali nemaju pojma o zvanično registrovanih 36.000 lobista u Briselu.


Добро, значи лобисти. Претпостављам да у тој твојој слици има места и за илуминате, масоне,....
blogovatelj blogovatelj 04:44 17.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Granice nikad nisu stvar trenutka. Prevashodno stoga što su irevrzibilne, i po pravilu se samo ratom menjaju.


Kako čije. Pogledaj koliko je država nastalo i promenilo granice samo u poslednjih 30 ili 40 godina.


Pre neki dan na Vesninom blogu o Holandjanima koji vole partizane otvarao sam linkove (ja sam od onih koji otvaraju linkove) i bio ne malo iznenadjen kad sam video da je Holandija dobila posle Drugog rata par sela od nemacke teritorije, a onda im ta ista sela pocetkom sezdesetih prodala za ondasnjih 280 miliona DEM.
I Rusija je Kini vratila pre par godina nekakva recna ostrva na granici, koja im je uzela za vreme Staljina ili mozda kasnije. Nekih 175km2, ako se ne varam. Nije pisalo za koliku svotu, ali da se granice sporazumno menjaju, menjaju se. Mada, cesce ratom, nego dilom.

Edit:
Hong-Kong takodje Englezi vratili Kini.
milisav68 milisav68 12:45 17.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

blogovatelj

Hong-Kong takodje Englezi vratili Kini.

Jeste, ali je to rezultat teških pregovora, koji je rezultirao ugovorom o "zakupu" Hong-Konga na 99 godina.

Isto tako se Srbija 1829. godine (Miloš Obrenović) pozivala na šestu tačku Jedrenskog mirovnog sporazuma (u ratu izmedju Rusije i Turske) koji je obavezao Sultana da da Srbiji autonomiju, pa je tako carski hatišerif javno objavljen 1830. godine.

Što znači, da bez obzira na dvostruke aršine i pristrasnost "zapada", oni ipak poštuju (koliko-toliko) rezoluciju 1244, jer da nije tako, ne bi nas toliko pritiskali da je promenimo.....iako je "sve gotovo, i da treba priznati realnost".

Ja kapiram da je ona nama veliki adut za pregovore, i da sa njom možemo da izvučemo lep maksimum, razumljiv za "zapadni" rečnik.

A to su, privatna svojina, uložen novac, i ljuCka prava.

Dakle, pokažemo tapije i račune sa uloženim novcem, plus što smo plaćali njihove dugove posle `99, a oni neka pokažu da su plaćali porez i ostale račune, pa da se tu "prebijemo".

Da sve lokalne samouprave dobiju široku autonomiju (to ne bi škodilo ni ostatku Srbije van Kosova), da sudstvo i policija budu mešoviti (sa medjunarodnim nadzorom) u medjunacionalnim sporovima (incidentima), da manastiri (i uopšte srpsko kulturno nasledje) dobije neki status zaštite UNESKA, i da organizuju paradu jedno 5-6 puta, kao dokaz o postojanju i poštovanju ljudskih prava (računam da smo tu u prednosti, jer smo kako-tako organizovali dve , a o istom trošku, ovim našim debilima kažemo da je parada u stvari bitka za Kosovo ).


blogovatelj blogovatelj 18:44 17.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Jeste, ali je to rezultat teških pregovora, koji je rezultirao ugovorom o "zakupu" Hong-Konga na 99 godina.


Naravno pregovora. Ako se neka teritorija iy vlasnistva jedne drzave prebacuje u vlasnistvo druge, logicno je da tome prethode pregovori.

da bez obzira na dvostruke aršine i pristrasnost "zapada", oni ipak poštuju (koliko-toliko) rezoluciju 1244, jer da nije tako, ne bi nas toliko pritiskali da je promenimo.....iako je "sve gotovo, i da treba priznati realnost".

Ja kapiram da je ona nama veliki adut za pregovore, i da sa njom možemo da izvučemo lep maksimum, razumljiv za "zapadni" rečnik.

A to su, privatna svojina, uložen novac, i ljuCka prava.

Dakle, pokažemo tapije i račune sa uloženim novcem, plus što smo plaćali njihove dugove posle `99, a oni neka pokažu da su plaćali porez i ostale račune, pa da se tu "prebijemo".


freehand freehand 19:00 17.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

Naravno pregovora. Ako se neka teritorija iy vlasnistva jedne drzave prebacuje u vlasnistvo druge, logicno je da tome prethode pregovori.

Da, samo je pregovorima prethodio britanski milosrdni anđeo, Kumanovski sporazum i po interese Kine malo lošija Rezolucija na 99 godina. Što se tiče Hong Konga.
Sve ostalo u relativno čistim uslovima prilikom raspada državnih zajednica poput Čehoslovačke ili SSSR je moguće dogovoriti. Tamo gde postoji spor dogovori idu teže, što se vidi po Gruziji, na primer.
Ali tamo gde jedna etnička grupa sa statusom nacionalne manjine hoće da izdvoji teritoriju iz suverene države - ja bar ne znam za primer da je to prošlo bez krvi.
zilikaka zilikaka 18:49 15.01.2013

400

ko što rekoh...
niccolo niccolo 18:51 15.01.2013

Re: 400

Svaka čast koleginice, bili ste bolji protivnik danas...
zilikaka zilikaka 19:12 15.01.2013

Re: 400

Svaka čast koleginice, bili ste bolji protivnik danas...


niccolo niccolo 18:49 15.01.2013

400Edit: Prc, Zilikakino...
zilikaka zilikaka 19:40 15.01.2013

Re: 400

Ne se sekiraš.
Ovi se baš zaukali na temu, pa eto tebi sutra zajtra prilike za revanš.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 19:45 15.01.2013

Re: 400

Ovi se baš zaukali na temu, pa eto tebi sutra zajtra prilike za revanš.

Kako je kralj majmuna krenuo, možda i pre.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:48 15.01.2013

Re: 400

dobrosavljevic_m
Ovi se baš zaukali na temu, pa eto tebi sutra zajtra prilike za revanš.Kako je kralj majmuna krenuo, možda i pre.

Ja krenuo da bežim, avion mi je već u niskom startu na pisti, samo još da utovarim zlato i ...
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 19:52 15.01.2013

Re: 400

Ja krenuo da bežim, avion mi je već u niskom startu na pisti, samo još da utovarim zlato i ...

padneš sa stolice kad čuješ Tačića kako prodaje Kosovo, Aljasku i kiseli kupus za stolicu u UN?
zilikaka zilikaka 19:58 15.01.2013

Re: 400

padneš sa stolice kad čuješ Tačića kako prodaje Kosovo, Aljasku i kiseli kupus za stolicu u UN?


Al to onaj vaš, u glavicama. Mi naš autonomni ribanac ne damo.


P.S. Nik, sam ti rekla da se ne sekiraš. Biće to i do ponoći.
freehand freehand 20:06 15.01.2013

Re: 400

Al to onaj vaš, u glavicama. Mi naš autonomni ribanac ne damo.

I posle tražimo razloge za sunovrat morala, vrednosti, države, zimnice...
zilikaka zilikaka 20:09 15.01.2013

Re: 400

Domaćine, hvala za doprinos akciji "Uteši prijatelja"

dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:10 15.01.2013

Re: 400

Al to onaj vaš, u glavicama. Mi naš autonomni ribanac ne damo.

U ovoj zemlji čak i sa kiselim kupusom nagaziš na neku političku minu
freehand freehand 20:14 15.01.2013

Re: 400

dobrosavljevic_m
Al to onaj vaš, u glavicama. Mi naš autonomni ribanac ne damo.

U ovoj zemlji čak i sa kiselim kupusom nagaziš na neku političku minu

Ribanac bi se, eventualno, mogao nazvati masakriranim kupusom.
niccolo niccolo 20:18 15.01.2013

Re: 400

U ovoj zemlji čak i sa kiselim kupusom nagaziš na neku političku minu


Ja sam još pre nekog vremena primetio taj sukob oko kupusa, ribanac, neribanac itd. Ali mi uopšte nije jasno u čemu je spor...svejedno, smatram da ga treba rešiti uz puno poštovanje međunarodnog prava.
zilikaka zilikaka 20:29 15.01.2013

Re: 400

svejedno, smatram da ga treba rešiti uz puno poštovanje međunarodnog prava.

Smatraj se angažovanim.
milisav68 milisav68 20:44 15.01.2013

Re: 400

zilikaka
svejedno, smatram da ga treba rešiti uz puno poštovanje međunarodnog prava.

Smatraj se angažovanim.

Ma gde njega vidiš da je neozbiljan, i da nema pojma o čemu se radi.

Bolje da osnujemo komisiju.
maksa83 maksa83 20:47 15.01.2013

Re: 400

Bolje da osnujemo komisiju.

Pukli ste ako nemate Platformu. I to odmah javnu, da se vidi da nemate šta da krijete.
niccolo niccolo 20:49 15.01.2013

Re: 400

i da nema pojma o čemu se radi.

Gde ćeš bolje kvalifikacije?
princi princi 20:53 15.01.2013

Re: 400

Kako je kralj majmuna krenuo, možda i pre.

Sine, niste ni vi loši.
milisav68 milisav68 21:05 15.01.2013

Re: 400

niccolo
i da nema pojma o čemu se radi.

Gde ćeš bolje kvalifikacije?

Ma ćuti, vidiš da pravim mesta za još nekog.

Mislim, gde je kiseo kupus, tu je i piće i ostalo meze.

A plus što komisijom ne rešavaš problem, pa sve mora da se ponovi.

Pukli ste ako nemate Platformu. I to odmah javnu, da se vidi da nemate šta da krijete.

Pa neka forma će da bude na platou, valjda je to dovoljno.
freehand freehand 19:38 15.01.2013

Kuvanje

Albanci s juga sastali se s Tačijem
Izvor: Beta

Priština -- Premijer Kosova Hašim Tači razgovarao večeras u Prištini sa delegacijom albanskih lidera iz Preševske doline o spomeniku OVPBM, potvrđeno Beti u Vladi Kosova
.
LINK
Demaći:Albanci, ujedinite se za rat
Izvor: Beta

Priština -- Albanci iz Preševske doline treba da pokažu da su spremni za rat i da ostave po strani sve nesporazume, izjavio bivši politički predstavnik OVK Adem Demaći.

LINK

Pretpostavka je da je sve ovo samo dizanje temperature i uloga pred sastanak Dačić - Taći prekosutra.
Ali zvuči zloslutno. I poznato.
milisav68 milisav68 19:44 15.01.2013

Re: Kuvanje

freehand

Pretpostavka je da je sve ovo samo dizanje temperature i uloga pred sastanak Dačić - Taći prekosutra.
Ali zvuči zloslutno. I poznato.

ANA otvoreno preti Srbima

TERORISTIČKA naoružana formacija kosovskih Albanaca, poznata kao Albanska nacionalna armija (ANA) i javno je proglasila mobilizaciju svog celokupnog članstva na, kako je navedeno, etničkim teritorijama gde žive Albanci. Cilj mobilizacije, kako piše u proglasu koji je izdao glavni štab ANA, jeste „borba protiv srpskog okupatora koji preti na severu Kosova i u Preševskoj dolini“.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:46 15.01.2013

Re: Kuvanje

freehand
Albanci s juga sastali se s TačijemIzvor: Beta Priština -- Premijer Kosova Hašim Tači razgovarao večeras u Prištini sa delegacijom albanskih lidera iz Preševske doline o spomeniku OVPBM, potvrđeno Beti u Vladi Kosova.LINK
Demaći:Albanci, ujedinite se za ratIzvor: Beta Priština -- Albanci iz Preševske doline treba da pokažu da su spremni za rat i da ostave po strani sve nesporazume, izjavio bivši politički predstavnik OVK Adem Demaći.LINKPretpostavka je da je sve ovo samo dizanje temperature i uloga pred sastanak Dačić - Taći prekosutra.Ali zvuči zloslutno. I poznato.

Ne bih se složio da je ovo samo dizanje temperature. Ima tu još simptoma i sindroma i stranih tela i upala.
freehand freehand 19:52 15.01.2013

Re: Kuvanje

milisav68
freehand

Pretpostavka je da je sve ovo samo dizanje temperature i uloga pred sastanak Dačić - Taći prekosutra.
Ali zvuči zloslutno. I poznato.

ANA otvoreno preti Srbima

TERORISTIČKA naoružana formacija kosovskih Albanaca, poznata kao Albanska nacionalna armija (ANA) i javno je proglasila mobilizaciju svog celokupnog članstva na, kako je navedeno, etničkim teritorijama gde žive Albanci. Cilj mobilizacije, kako piše u proglasu koji je izdao glavni štab ANA, jeste „borba protiv srpskog okupatora koji preti na severu Kosova i u Preševskoj dolini“.

ANA deluje kao teška podvaljotka, od samog početka. Neko su se vreme muvali neki maskirani naokolo, još onomad beše, al nikad ništa od njih. Rekao bih da služe održavanju tenzije, i kao krinka za OVK, koja se presvukla u kosovske odbrambene snage i ne sme mnogo da talasa.
A čisto ne verujem da u ovom momentu iko, pored tolikog prisustva vojske i policije dole, može da izvede ikakvu mobilizaciju.
I nisu bez veze u poslednjih nekoliko dana na jugu bili i Dačić, i Vučić (mada odvojeno).
freehand freehand 22:05 15.01.2013

Čovek mira u oazi mira

Tači: Problem rešiti dijalogom
Izvor: Beta

Priština -- Premijer Kosova Hašim Tači rekao je nakon sastanka s predstavnicima Albanaca iz Preševske doline da se problem spomenika u Preševu može rešiti jedino dijalogom.
...
"Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svih zajednica. Takav demokratski standard treba da se poštuje i od strane Srbije, kako se u potpunosti poštuje na Kosovu", rekao je Tači, a saopšteno je iz njegovog kabineta.
...
"Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije je u interesu dve države i iznad svega u interesu građana dve države. To će omogućiti bolje tretiranje srpske zajednice na Kosovu, odnosno albanske zajednice koja živi u Preševskoj dolini", kazao je Tači.

LINK
princi princi 22:31 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

... faktor mira na Balkanu...
maksa83 maksa83 22:40 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

princi
... faktor mira na Balkanu...

Daljaj Ljama gljavom i bradom...
crossover crossover 22:55 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svih zajednica. Takav demokratski standard treba da se poštuje i od strane Srbije, kako se u potpunosti poštuje na Kosovu", rekao je Tači, a saopšteno je iz njegovog kabineta.


Нема шта, кад ово каже Хашиш Тачи онда стварно треба да се замислимо.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 23:05 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svih zajednica

A spomenik teroristima je kulturno nasleđe, valjda...
freehand freehand 23:11 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

Oa to sam ja izvadio citate, koji su meni bili inspirativni, i na koje bi i moderna istoriografija morala da obrati posebnu pažnju.
Ne znam da li sam juče ili prekjuče čitao o onih pedesetak (još) porušenih i polomljenih nadgrobnih spomenika u Kosovu Polju.

ultimatum ultimatum 23:15 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

Nebojsa Krstic
Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svih zajednica

A spomenik teroristima je kulturno nasleđe, valjda...


Ma oni ce da na kraju prisvoje i manastire Gracanicu i Visoke Decane, Pecku Patrijarsiju, Bogorodicu Ljevisku...pa ce o njima tada da se brinu...on to o tome...
freehand freehand 23:24 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

ultimatum
Nebojsa Krstic
Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svih zajednica

A spomenik teroristima je kulturno nasleđe, valjda...


Ma oni ce da na kraju prisvoje i manastire Gracanicu i Visoke Decane, Pecku Patrijarsiju, Bogorodicu Ljevisku...pa ce o njima tada da se brinu...on to o tome...

Ali proklestvo je kolika je ta politika kurvetina. Dakle, nije samo Tači u pitanju, niti je on najveći u tome - dapače, on je sitna riba pljuckavica - ali kako čovek dospe u taj stadijum da mrtav hladan takve bulšitove iz usta pušta da mu ispadaju?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 23:33 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

Oa to sam ja izvadio citate, koji su meni bili inspirativni, i na koje bi i moderna istoriografija morala da obrati posebnu pažnju.

Onda si propustio i otvoreno pismo JSO i vest o ANA...to je sve deo istog paketa.
milisav68 milisav68 23:44 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

freehand
Oa to sam ja izvadio citate, koji su meni bili inspirativni, i na koje bi i moderna istoriografija morala da obrati posebnu pažnju.
Ne znam da li sam juče ili prekjuče čitao o onih pedesetak (još) porušenih i polomljenih nadgrobnih spomenika u Kosovu Polju.

Juče.

Srušeno 56 spomenika u Kosovu Polju
freehand freehand 23:47 15.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

Nebojsa Krstic
Oa to sam ja izvadio citate, koji su meni bili inspirativni, i na koje bi i moderna istoriografija morala da obrati posebnu pažnju.

Onda si propustio i otvoreno pismo JSO i vest o ANA...to je sve deo istog paketa.

ANA-u sam pominjao i koimentarisao, eno malo gore.
JSO je različit utoliko što su vlasti Srbije reagovale kroz usta premijera, karakterišući saopštenje kao provokaciju i demantujući postojanje te formacije.
milisav68 milisav68 14:46 17.01.2013

Re: Čovek mira u oazi mira

crossover
Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svih zajednica. Takav demokratski standard treba da se poštuje i od strane Srbije, kako se u potpunosti poštuje na Kosovu", rekao je Tači, a saopšteno je iz njegovog kabineta.


Нема шта, кад ово каже Хашиш Тачи онда стварно треба да се замислимо.

A-ha.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sKj84590IzE[/youtube]

Pravoslavno groblje u Peći, na kome počivaju mošti više hiljada Srba, već godinama leži oskrnavljeno i u deponiju pretvoreno. Velimir Perović, urednik u „Blicu“, rođeni Pećanac, obišao je jesenas ovo groblje na kojem su sahranjeni njegovi najbliži. Zatekao je, kako kaže, užasan prizor.

Pećko groblje pretvoreno u đubrište
freehand freehand 14:58 16.01.2013

Dvanaest i pet

What is gonna be?
Dačić rekao da u Brisel ne ide dok je spomenik u Preševu.
Albanci iz doline pokazali gde im je lojalnost i odakle crpe podršku; Taći se gradi kao Faktor, i kao lider susedne države poziva na mirno rešenje. Ali ne isključuje balvane i barikade, naravno, dok militantni elementi u Prištini prete i ratom.
Filip Riker to zove Baslkanskom dramom, da je treba rešavati u skladu sa vladavinom prava, i sutra u Briselu čeka pregovarače, pre Eštonke. Da se utvrdi gradivo, valjda. Ali, šta u njegovoj terminologiji znači vladavina prava? Odrešene ruke Dačiću? Ili ipak ne?
Dakle, Ivice - šta ćemo sad?
alselone alselone 15:06 16.01.2013

Re: Dvanaest i pet

Ameri su rekli, koliko sam ispratio, da je pitanje spomenika unutrasnje pitanje srbije.

Dakle, Ivice - šta ćemo sad?Najbolje bi bilo da lepo ode sa Zandarmerijom i skine spomenik i odnese u nepoznatom pravcu.
freehand freehand 15:24 16.01.2013

Re: Dvanaest i pet

alselone
Ameri su rekli, koliko sam ispratio, da je pitanje spomenika unutrasnje pitanje srbije.

Dakle, Ivice - šta ćemo sad?Najbolje bi bilo da lepo ode sa Zandarmerijom i skine spomenik i odnese u nepoznatom pravcu.

Isto bi tako ličilo na Dačića da, posle izjava tipa "Niko meni i Srbiji ne može ovo-i-ono", iskulira Preševo i ne uradi ništa, ode u Brisel, a tamo na novinarsko pitanje zašto nije učinio ono što je rekao, kaže "Pa šta vi hoćete, da uđemo u rat!? Jel to treba da radimo?"
alselone alselone 08:18 17.01.2013

Interesantan intervju Tadica u Kuriru

KURIR

Dobro je shvatio poruke i cini mi se da razume zasto je izgubio. Konacno.

Prica slicno onome sto vecina blogera misli o DS.
freehand freehand 09:52 17.01.2013

Re: Interesantan intervju Tadica u Kuriru

alselone
KURIR

Dobro je shvatio poruke i cini mi se da razume zasto je izgubio. Konacno.


Izgubio je zato što postoji dovoljan broj građana koji su glasli za protivkandidata, i dovoljan broj njegovih glasača koji su imali pametnija posla nego da izađu na drugi krug izbora. To je jednostavno.
A sve je ovo Tadić rekao mnogo puta, i dok je bio na funkciji.
alselone alselone 11:03 17.01.2013

Re: Interesantan intervju Tadica u Kuriru

Izgubio je zato što postoji dovoljan broj građana koji su glasli za protivkandidata, i dovoljan broj njegovih glasača koji su imali pametnija posla nego da izađu na drugi krug izbora. To je jednostavno.


Nisam naravno mislio na 1+1=2 nego kako je i zasto dosao do toga.
pedjalon pedjalon 23:14 17.01.2013

Re: Interesantan intervju Tadica u Kuriru

Verovatno čita ovaj blog, pa se prosvetio.
alselone alselone 08:40 18.01.2013

Re: Interesantan intervju Tadica u Kuriru

Verovatno čita ovaj blog, pa se prosvetio.


Ja tipujem da ima viska vremena pa je razmislio.
freehand freehand 09:49 17.01.2013

Nastavak dijaloga

freehand freehand 17:12 17.01.2013

Dačić Vs Nikolić

Beograd -- Premijer Ivica Dačić ušao je u otvoren sukob s predsednikom Tomislavom Nikolićem i to o najvažnijim pitanjima - od pregovora s Prištinom do odnosa sa Zagrebom.


LINK

Inače je prosto fantasično zvučala izjava Vesne Pešić na RFE: priznajem da sam bio više nego iznenađen tako strastvenom odbranom lika Predsednika Nikolića.
zilikaka zilikaka 11:52 18.01.2013

Platforma

Dakle:
Platforma, pregovori, Dačić, Nikolić, Vlada, Kosovo, nezavisnost.

...verujem da sad imam dovoljno ključnih reči.
freehand freehand 12:12 18.01.2013

Šta je Dačić rekao?

On je rekao i da su bilateralni razgovori koje je juče vodio sa američkim diplomatom zaduženim za Balkan Filipom Rikerom i sa Ketrin Ešton bili izuzetno pozitivni, i da se takav ton u vezi sa Srbijom nije čuo u poslednjih dvadesetak godina.

Šta je to u tom razgvoru moglo imati tako pozitivan ton?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana