Šumadija treba da bude Euro regija!!!

Branislav Kovačević Cole RSS / 23.07.2008. u 13:28

Nakon teksta mog gosta na Blogu, g.dina P.Blagojevića iz Niša, nisam mogao a da ne dodam  ovaj tekst o Šumadiji, kao možda početak rasprave o novom i modernom Ustavu Srbije.

 

Zašto Šumadija ne bi bila Pokrajina?

Problem decentralizacije Srbije i njene regionalizacije je jedan od onih većih sa kojim ćemo se suočiti pred ulazak u EU. Poslednje dve Ustavne komisije, koje su radile, nakon pada S.Miloševića, sa prefiksom DEMOKRATSKA VLAST, nisu ni začeprkale problem koji se u ustavnoj materiji formuliše kao TERITORIJALNA ORGANIZACIJA. Kao jedan od onih koji su činili DOS-ovu Ustavnu komisiju smatrao sam da je tada bila prilika da dobijemo radikalno nov Ustav, kojim bi Srbija iskoračila iz stereotipa promene Ustava, koji manje više zadržava status quo! Uzimajući u obzir obimnost materije, pokušaću da u najkraćem prikažem suštinu mog predloga.

Kako su države Evropske Unije organizovane?

U okviru EU, dve države su organizovane kao federalne države (Nemačka i Austrija), a jednodomni parlamenti postoje u šest država (Luksemburg, Portugalija, Grčka, Danska, Finska i Švedska). U najvećem broju država je dvodomni parlament (Španija, Engleska, Holandija, Francuska, Irska, Nemačka, Belgija, Italija i Austrija). Portugalija, Finska i Danska su uprkos jednodomnom parlamentu, kroz izborni sistem, ispoštovale princip teritorijalne – regionalne zastupljenosti, pa su ga definisale i kao ustavnu normu. Nemačka i Austrija, koje su federalno konstituisane i imaju dvodomni parlament, takođe su ugradile principe regionalnog izbornog zakonodavstva, kako prilikom formiranja izbornih jedinica, tako i u okviru preraspodele mandata. U slučaju unitarnih država, kao što su Francuska, Holandija i Belgija, kroz dvodomni parlament (Narodna Skupština i Senat, Prvo i Drugo Veće ili Veće poslanika i Senat) prihvaćen je princip regionalne zastupljenosti, kroz izborne jedinice i preko rasporeda mandata poslanika. Najinteresantniji modeli ustavnih rešenja, koji su i u našim medijima najčešće interpretirani, pa čak i spominjani kao nama najprihvatljiviji, su ustavi i modeli parlamenta Italije i Španije. Uprkos činjenici da između ta dva ustava ima puno različitosti, oni su najdalje otišli u razradi i poštovanju teritorijalne zastupljenosti. Evropska povelja o regionalnoj samoupravi utvrđuje princip učešća regiona u donošenju odluka centralne vlasti, posebno u slučajevima kada centralna vlast može promenom zakonske regulative da promeni i obim regionalne samouprave ili da utiče na interes regiona. Principi Evropske povelje o regionalnoj samoupravi potvrđeni su i preciznije definisani u Deklaraciji Skupštine evropskih regiona. Potrebno je napomenuti da se u pojedinim državama i njihovim ustavima uvažava i posebnost ili specifičnost pojedinih autonomnih teritorijalnih zajednica, preko asimetričnosti prilikom reprezentovanja.

Izvod iz statuta skupštine Evropskih regija (AER)

Svrha Skupštine evropskih regija je da deluje kao politički glas evropskih
regija, posebno, sa sledećim ciljevima:

1. Da organizuje i razvija dijalog, konsultacije i saradnju izmedju svih evropskih
regija uz poštovanje ustava, zakona i propisa i sporazuma koji su na snazi u
državama (članicama), kao i uz poštovanje i promovisanje kulturnog pluraliteta
u okviru Evrope;
2. Da promoviše regionalizaciju u Evropi i podstiče primenu principa supsidijarnosti
i komplementarnosti izmedju lokalnih, regionalnih, nacionalnih i nivoa evropskih
institucija;
3. Da promoviše institucijalno učešće regija u procesu odlučivanja, a da
bi to činila da osnaži svoju aktivnu ulogu u evropskim forumima, a posebno
u radu Saveta Evrope, OEBS-u i Evropskoj uniji;
4. Da sarađuje sa evropskim udruženjima (asocijacijama) koja predstavljaju
lokalne uprave;
5. Da sarađuje i podržava aktivnosti medju-regionalnih udruženja - članova
ili organizacija koje bi u narednom periodu mogle da postanu članovi AER;
6. Da sprovodi sopstvene programe ili učestvuje u realizaciji programa koje
organizuju treće strane, kako bi realizovala ili sledila svoje ciljeve

- Članovi udruženja mogu postati regije zemalja članica Saveta Evrope kao
i druge evropske regije pod uslovom da poštuju osnovne principe Saveta Evrope.
- Izraz “ regija” odnosi se u principu na lokalne uprave koje su neposredno pod
ingerencijom centralne uprave, sa političkim pravom na zastupljenost na osnovu
toga što imaju regionalnu skupštinu. Istu teritoriju u AER može direktno da
zastupa samo jedan entitet.
- Generalna skupština AER okuplja najviše predstavnike svih njenih članova.
Svaka regija sačinjava sastav svoje delegacije. Svaki član ima maksimalno dva
predstavnika u Generalnoj skupštini. Delegati koji čine Generalnu skupštinu
moraju biti članovi vlada ili regionalnih skupština, ili predstavnici sa političkim
mandatom. Generalna skupština bira, zasebno, sa mandatom od 2 godine, predsednika
dva potpredsednika i potpredsednika blagajnika u prvom izbornom krugu i apsolutnom
većinom članova AER.
- Biro je izvršni organ AER. On predstavlja interese članova AER, sprovodi
odluke izmedju dve sednice Generalne skupštine. Biro se sastoji od najmanje
jednog predstavnika po državi koja je zastupljena u AER i oni se biraju na period
od dve godine. Sastav Biroa mora biti proporcionalno prilagođen u skladu sa
regijama.
- Komisuje AER su otvorene za sve članove, a o njihovom osnivanju i nadležnostima
odlučuje Generalna skupština na zahtev Biroa.
- Sedište Skupštine evropskih regija je u Strazburu - Francuska.

Srbija – država Euro regija!

Na osnovu iskustva drugih država, kao i specifičnosti svake od njih, pa i Srbije, kao i mnogih dokumenata, preporuka i deklaracija o regionalizmu Srbija došao sam do predloga da Srbija treba da ima dvodomni parlament i to: Veće narodnih poslanika (sa 120 poslanika) i Veće regija (sa 80 poslanika), što bi ne samo smanjilo ukupan broj poslanika u Skupštini Srbije za 50 mesta (sada ima 250), već bi to omogućilo i ravnomernu zastupljenost poslanika iz svih regija Srbije, kombinovan izborni sistem (proporcionalni i većinski), kao i mogućnost da regije preko svog Veća utiču na mnoga zakonska rešenja koja ne omogućavaju bar statusnu ravnopravnost svih delova Srbije i njenih gradjana. Danas je situacija takva da je Vojvodina (pa i njena preduzeća, gradjani...) zbog svog statusa Pokrajine u višestruko povoljnijoj poziciji. Vojvodina ima svoju Skupštinu, Vladu, budzet, prihode.....Tako se na primeru nekoliko zakona, poput zakona o privatizaciji ili o koncesijama, po kojima se u okviru privatizacije pojedinih privrednih subjekata ili datih koncesija u budžet Vojvodina sliva 50% (privatizacija) ili 30% (koncesije), dok se „ispod Save i Dunava“ izdvaja svega 5% namenjenih lokalnim samoupravama, dok se ostatak sliva u budžet Srbije...itd. Ova napomena ne znači da sporim pravo Vojvodine, već se samo pitam zašto i svi drugi delovi Srbije nemaju isti ili sličan status? Dakle ne manje Vojvodini, nego više ostalim delovima.

Beograd kao glavni grad, politički centar i centar svega drugoga, pa i mafije, ima poseban i specifičan status samom činjenicom da su u njemu smešteni svi državni organi, da ne govorim o bankama i svemu drugome, što a priori omogućava vlastima u Srbiji –Beogradu, da su u daleko povlašćenijem položaju u odnosu na ostatak Srbije. Puno toga bi se moglo dopuniti ovoj, zbog ograničenog prostora, šturoj argumentaciji, ali na osnovu istorijskih, političkih, administrativnih, geografskih, kulturoloških, demografskih...podataka i NUTS standarda došao sam do predloga teritorijalne organizacije Srbije po kojoj bi Srbija bila organizovana (ne podeljena !) kao država Euro regija i to:

1. Vojvodina (Srem, Banat, Baćka) 2. Šumadija (Rudnička oblast, Smederevska oblast Kragujevačka oblast i Pomoravlje) 3. Podrinje ( Mačva, Raška i Sandžak) 4. Podunavlje ( Braničevo, Timočka Krajina, Niška oblast, Župa i Pčinjska oblast). Svaka od ovih regija bila bi decentralizovana i organizovana po oblastima, čuvajući pri tom u svemu svoju autentičnost, ime.......svoje specifičnosti!

Beograd bi imao poseban status, status metropole, sa sličnim ili nešto višim nivoom nadležnosti poput ostalih regija. Beogradu bi ostao status glavnog grada (čije bi se nadleđnosti uredile posebnim zakonom), a Kragujevac bi morao biti prestonica (protokolarna) Srbije.

Mnoga ministarstva bi mogla biti izmeštena iz Beograda, pa bi recimo Ministarstvo za poljoprivredu moglo biti u Novom Sadu, za privredu u Kragujevcu, za Ekologiju u Užicu...ali to je već druga i veća tema...


 

Srbija-EU Regije
Srbija-EU Regije
 

Šumadija

Možda će razumevanju odnosa vlasti u Beogradu prema drugim delovima Srbije, ponajviše doprineti tekst s kraja 19. veka:

» Zemlja među Moravom (nap. Zapadnom i Velikom), Dunavom, Savom, Kolubarom i Ljigom (nap. i Dičinom), zove se Šumadija. To su Beograd i beogradski okrug, Smederevo i njegov okrug, Kragujevac i kragujevaćki okrug, Jagodina i njezin okrug i Milanovac s okrugom rudničkim. Kako se ta zemlja zvala u staro vreme, teško je pod zdravo kazati; verojatno je da neki deo njezin pripadao staroj Mačvi, a drugi su krajevi opet imali razna imena.......Ime Šumadija ne nahodimo nigde u srspkim spomenicama starijega doba, s toga bi se moglo misliti da je to ime novo; ali s druge strane, čuvena rimska Transilvania navodi nas na misao: da je naša Šumadija – Silvania bila još za Rimljana. Ma kada da je postalo ime, Šumadija nam je mila kao rodjena majka naša i mi s pojmljivom žudnjom ulazimo u nju da je proučimo i da razgledamo lepote njene......Kragujevac, nekad najneposredniji predstavnik i izraz duha i težnji Šumadinaca, davao je pravac svoj radnji nove srpske države......Danas je Beograd ne samo nešto više od Šumadije, nego je on nešto gotovo pretežnije i od sve Srbije. Beograd daje i misli i crta pravce; Beograd oseća i zadahnjuje; Beograd razlaže i ubedjuje; Beograd upućuje i steže da se vrše njegove sudbine.....ono što je izašao seljak kao jedini predstavnik srpske nacije, isteklo je iz nerazgovetne želje osloboditi se svevlašća Beograda i njegovoga duha, i učinjeno je možda u težnji da se nekako digne narodni živalj. Ali kao da je to sve uzalud. Mnogo su jače struje koje iz Beograda deru na narod raznim pravcima i kanalima, nego da bi im ova, više uobražena nego istinska prepreka mogla put zaseći.

Drugo se nešto hoće, te da Šumadija vidi u Beogradu sebe, a Beograd opet sebe u Šumadiji. Može dati Bog da oni rad kojih naročito ja ovo pišem, proizvedu takvo stanje, ama meni jamačno nije namenjena sreća da to očima vidim...”

“KNEŽEVINA SRBIJA” M.Dj.Milićević ( 1876 god)

 

Šumadija, je od samog početka trajanja moderne države Srbije imala nepovoljan status. Uprkos činjenici da je Šumadija, kako većina političara na mitinzima govori, “Srce Srbije” njen status nikada nije bio nepovoljniji. I kad kažem status onda mislim ne samo na njen ustavni položaj, već i na veličinu koja se Šumadiji neprekidno smanjivala tako da se današnji Šumadijski okrug po svom obimu ne može meriti ni sa obimom Kragujevačkog sreza (1961 god), a nekmoli sa njenim istorijskim, geografskim, kulturološkim…..granicama. Šumadija je najčešće i pogrdno tretirana kao seljačka (gejačka), radnička, ratnička, nacionalistička….a previdja se da su u njoj nastali: prvo pozorište, licej, prva fabrika na Balkanu, prve Srbske novine…..Što je najgore ni u crkvenoj organizaciji Šumadija nije prolazila bolje. Na oficijelnom sajtu Šumadijske eparhije stoji i ovo:

“ Donošenjem crkvenog ustava, 1931 g, spojene su Beogradska arhiepiskopija i Sremsko-Karlovačka arhidijeceza u Beogradsko - Karlovačku arhiepiskopiju, s tim što je ova arhiepiskopija dobila od Vršačke eparhije grad Pančevo. Tako je Beogradsko - Karlovačka arhiepiskopija obuhvatila teritoriju od 27 srezova, odnosno, od Varvarina i Beograda, do Osijeka. Nije onda nikakvo čudo što su pri ovakvoj podeli trpeli i Šumadija i Srem. Patrijarsi, zbog poslova u celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nisu stigli da posvete odgovarajuću pažnju svoj prostranoj arhidijecezi i da je redovno obilaze (podvukao B.K.C)……… Na predlog patrijarha srpskog Gavrila, Sveti arhijerejski sabor, na svojoj sednici održanoj od 24.aprila - 7.maja 1947.godine, doneo je sledeću odluku: «Osniva se samostalna Eparhija šumadijska sa sedištem u Kragujevcu. Ovoj eparhiji pripadaju namesništva: kragujevačko, lepeničko, beličko, jaseničko, temnićko, levačko, jaseničko, kosmajsko, opleničko, kolubarsko-posavsko. Arhiepiskopiji beogradsko-karlovačkoj ostaju grad Beograd, parohije van Beograda koje spadaju pod arhijerejsko namesništvo beogradsko i vračarsko-gročansko namesništvo, grad Zemun i Pančevački rit.»(podvukao B.K.C.)

Obrni okreni Šumadija po svim svojim karakteristikama koji su u duhu i po standardima EU ispunjava SVE uslove da stekne status POKRAJINE ili REGIJE, kako god. Što pre to bolje, za Kragujevac, Šumadiju i Srbiju!

Š U M A D I J A – broj stanovnika


OPŠTINA

1971.god.

1991.god.

2002.god.

1.

Arandjelovac

42.200

47.618

47.100

2

Batočina

21.600

13.459

12.900

3

Varvarin

26.100

23.821

22.500

4

Velika Plana

48.900

51.150

50.000

5

Vrnjačka Banja

22.000

25.875

26.300

6

Gornji Milanovac

48.400

50.087

48.300

7

Žabari

23.300

19.347

19.000

8

Jagodina

68.900

77.226

76.300

9

Knić

23.200

18.724

16.800

10

Kragujevac

130.700

180.084

181.300

11

Kraljevo

106.300

125.772

125.200

12

Lazarevac

45.700

58.882

59.700

13

Lapovo

9.400

9.480

9.200

14

Lučani

31.700

27.167

25.800

15

Ljig

18.600

15.912

14.800

16

Mladenovac

47.100

56.389

55.900

17

Paraćin

63.000

64.119

63.100

18

Rača

16.500

15.216

14.300

19

Rekovac

22.700

17.011

15.300

20

Smederevo

90.700

115.617

117.200

21

Smederevska Palanka

58.000

59.822

58.500

22

Topola

30.300

27.579

26.500

23

Trstenik

50.700

54.873

52.800

24

Ćićevac

12.400

11.757

11.100

25

Ćuprija

36.500

38.747

38.000

26

Čačak

97.800

116.808

116.200


UKUPNO:

1.192.700

1.322.542

1.304.100

Karakter Šumadinaca, po Jovanu Cvijiću

Videli smo da u Šumadiji, u granicama u kojima smo je uzeli, ima skoro 90% doseljeničkih rodova koji pripadaju raznim etničkim grupama. Najmnogobrojniji su dinarski doseljenici, a u manjim procentima učestvuju i doseljenici iz drugih južnoslovenskih oblasti. Ovo se raznoliko stanovništvo u Šumadiji izmešalo, međusobno se proželo i izjednačilo, te je tako stvorena etnička grupa Šumadinaca sa karakterističnim psihičkim osobinama. Po Cvijiću "ono što danas naročito pada u oči u karakteru Šumadinaca jeste nešto jako, smelo, velika aktivnost i zdravi živci. Mnogi od njih su sposobni, izgleda, da uspeju u svakom preduzeću. Retke su inertne prirode. Sve više se javljaju ličnosti velike volje. Strani posmatrač bi imao utisak, da svi napreduju sa neukrotljivom upornošću i žilavošću. Kruti tradicionalizam skoro je sasvim iščezao. Svi se prilagođavaju novim načinima života. Ovde je manje govora, manje pesama i epskih sklonosti nego kod čistih dinarskih ljudi"... Pored ostalih osobina, kod Šumadinaca treba zabeležiti "zdrav razum, meru i smisao za stvarnošću. Oni znaju proceniti pravično i bez srdžbe stvari i događaje, kad ih potpuno poznaju. Seljaci se često odlikuju osećanjem mere, koje ređe imaju njihovi školovani sunarodnici. (podvukao B.K.C.)

 

 

AtačmentiKomentari (109)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Jelena Pavlović Jelena Pavlović 13:38 23.07.2008

Beograd

Kad sanjam Beograd, uvek ga sanjam onakvim kakav je bio pre nego je postao centar mafije.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 13:54 23.07.2008

Re: Beograd

Jelena Pavlović
Kad sanjam Beograd, uvek ga sanjam onakvim kakav je bio pre nego je postao centar mafije.i JA....ali i tada je bila centralizacija....
poz
bkc
Bojan Zdravic Bojan Zdravic 15:23 24.07.2008

Re: Beograd

Kad sanjam Beograd, uvek ga sanjam onakvim kakav je bio pre nego je postao centar mafije.

Beograd je posato centar mafije jos krajem 44., kada se udbaska mafija uselila na Dedinje...i to jos uvek traje
zeks92 zeks92 13:47 23.07.2008

ovo je pisanije...

...novo Nacertanije!
...bice Cole Garasanin,bice Ceda - Pasic!
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 13:55 23.07.2008

Re: ovo je pisanije...

zeks92
...novo Nacertanije!EH,,,,hahahaha, ne bas...i ne bih ni voleo da je tako!
bkc
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 14:03 23.07.2008

Re: ovo je pisanije...

zeks92
...novo Nacertanije!
...bice Cole Garasanin,bice Ceda - Pasic!


Garasanin svakako nije moj "idol"....a ne verujem da bi Ceda pristao na regionalizovanu Srbiju, posebno ne kao predsednik Vlade-eventualno?
zeks92 zeks92 14:56 23.07.2008

Nije ni Seselj......ali i on voli da crta karte i odredjuje nam granice....
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 15:21 23.07.2008

Re: Nije ni Seselj...

zeks92


...ali i on voli da crta karte i odredjuje nam granice....


Niti volim niti umem da crtam...pa ni granice, ali ozbiljni ljudi ponekad prezentiraju cinjenice,,,! A sto se granica tice meni je bila mala i SFRJ.....ali se mora znati ko sta i gde radi i ko je za ponesto odgovoran,,,,
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:33 23.07.2008

Re: ovo je pisanije...

BKC
Šumadija treba da bude Euro regija!!!

Hm. Dobar post.
Regionalizacija per se je nesto sto treba imati u vidu onda kada se steknu bolji uslovi.
Naime, smatram da Srbija u ovom trenutku ima (i mora imati) druge prioritete. Od svih nas se trazi da doprinesemo da se Srbija izvuce iz teske situacije u kojoj se nalazi u odnosu na ostale zemlje Evrope, i to kako u ekonomskom tako i politickom pogledu. To je imperativ za nase politicare, to je imperativ za narod.
A kada stvari krenu na bolje (a morace da krenu), onda cemo usput resavati i pitanje bolje regionalizacije.
Drugim recima, sto bi rekli Englezi: FIRST THINGS FIRST. Radimo prvo ono sto se mora prvo raditi, a kasnije raditi na poboljsanju i diversifikaciji resenja. Ne rasplinjavajmo se u idejama sada, kanalisimo se prema jednom cilju - da se priblizimo proseku evropskih zemalja.
Ne verujem da bi regionalizacija bas u sadasnjem vremenu bila ono pravo sto bi doprinelo da brze krenemo napred - ne, to je nesto sto treba raditi malo kasnije, usput i - spontano, ne na silu. Dakle, ne odbaciti ideju o vecoj regionalizaciji zemlje (ukljuciv i Sumadiju kao regiju), ali radimo FIRST THINGS FIRST.
drchristiantroy drchristiantroy 23:51 23.07.2008

Re: ovo je pisanije...

Branislav Kovačević Cole
zeks92
...novo Nacertanije!
...bice Cole Garasanin,bice Ceda - Pasic!


Garasanin svakako nije moj "idol"....a ne verujem da bi Ceda pristao na regionalizovanu Srbiju, posebno ne kao predsednik Vlade-eventualno?zbog cega kad ceda u svim svojim istupima uvek prvo istice beograd pa posle srbiju.
ne verujem da bi se pod njim neke stvari za ostatak srbije bitno poboljsale.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 08:56 24.07.2008

Re: ovo je pisanije...

vladimir petrovic
BKC
Šumadija treba da bude Euro regija!!!

Hm. Dobar post.
Regionalizacija per se je nesto sto treba imati u vidu onda kada se steknu bolji uslovi.Uvazavajuci Vas stav, koji je sasvim korektan, jedino mi "bode oci" deo koji sam citirao..
Dakle mislim da cemo cekajuci da se "steknu bolji uslovi" izgubiti puno vremena a da se bolji uslovi na ovaj nacin nece steci.....Dakle sta je starija kokoska ili jaje...? Ipak mislim da nam treba novi, moderan ustav, koji ce u sebi anticipirati regionalizaciju Srbije...Ovaj poslednji ustav niti je moderan, niti nam je ovakav koristan/da ne govorim o nacinu na koji je usvojen!!!
poz
bkc
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:29 24.07.2008

Re: ovo je pisanije...

BKC
Uvazavajuci Vas stav, koji je sasvim korektan, jedino mi "bode oci" deo koji sam citirao..
Dakle mislim da cemo cekajuci da se "steknu bolji uslovi" izgubiti puno vremena a da se bolji uslovi na ovaj nacin nece steci.....Dakle sta je starija kokoska ili jaje...? Ipak mislim da nam treba novi, moderan ustav, koji ce u sebi anticipirati regionalizaciju Srbije...Ovaj poslednji ustav niti je moderan, niti nam je ovakav koristan/da ne govorim o nacinu na koji je usvojen!!!
poz
bkc

Ma, u nacelu ja se slazem sa vama. Moja ideja je bila da je Srbija u teskom polozaju, da treba krenuti napred pa tek onda ici na "finese" kao sto su evropske regije, jer evropske zemlje u kojima danas regije istinski dobro funkcionisu- pristupile su tome u periodu kada su bile solidne, jake i sa dobrom vladavinom prava, a ne onda kada su se nalazile u polozaju u kome se sada nalazi Srbija. Smesno je da to kazem, ali od jedne africke zemlje nije realno ocekivati da pokrene proces regionalizacije dok ona nije resila mnoge svakodnevne probleme.

Slazem da da novi ustav treba da anticipira regionalizaciju Srbije. To svakako da.
Tine i Radojka Tine i Radojka 20:36 24.07.2008

europska naija

izu
zetna ideja

tu knezovi
nisu radi kavzi
djole63 djole63 13:49 23.07.2008

Regionalizacija

... je svakako potreba, ali ko ce se odreci "kese" para?
Svaka vlast koja to radi, odsekla bi granu na kojoj sedi. Oni su tu ipak i zbog para, a ne samo za nase "dobro"

Sto se regija tice, mislim da su malo prevelike, pocevsi od BG.
Za mene Besni Fok i Mladenovac nisu BG. Za mene BG prestaje negde kod Dr Ivana Ribara na zapadu, i stanici autobusa 300 i nesto na jugoistoku. Ajd jos koji km preko toga, ali ovo sto je sada, je nedopustivo preveliko.

Vojvodina - pre ili kasnije, Madjari moraju imati svoju regiju (nekih 30-tak % teritorije), a ovo sto ostane na recimo 2, mozda 3 dela.
Sumadija nekako nabubrila, nikad nisam znao da je toliko velika - i ona je zrela bar da ide iz dva dela, kao i Podrinje. O Podunavskoj regiji da ne govorimo. Nis i Smederevo nemaju ama bas niceg zajednickog na lokalnom nivou.

Ne znam da li se slazete sa mnom.

Svejedno, tema je odlicna, kao i post.
Pozdrav
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 13:59 23.07.2008

Re: Regionalizacija

djole63
... je svakako potreba, ali ko ce se odreci "kese" para?
Svaka vlast koja to radi, odsekla bi granu na kojoj sedi. Oni su tu ipak i zbog para, a ne samo za nase "dobro"

Sto se regija tice, mislim da su malo prevelike, pocevsi od BG.
Za mene Besni Fok i Mladenovac nisu BG. Za mene BG prestaje negde kod Dr Ivana Ribara na zapadu, i stanici autobusa 300 i nesto na jugoistoku. Ajd jos koji km preko toga, ali ovo sto je sada, je nedopustivo preveliko.

Vojvodina - pre ili kasnije, Madjari moraju imati svoju regiju (nekih 30-tak % teritorije), a ovo sto ostane na recimo 2, mozda 3 dela.
Sumadija nekako nabubrila, nikad nisam znao da je toliko velika - i ona je zrela bar da ide iz dva dela, kao i Podrinje. O Podunavskoj regiji da ne govorimo. Nis i Smederevo nemaju ama bas niceg zajednickog na lokalnom nivou.

Ne znam da li se slazete sa mnom.

Svejedno, tema je odlicna, kao i post.
Pozdrav


Hvala..ali procitajte pazljivije predlog...spisak opstina i gradova u sumadiji, pa popise stanovnistva, kao i decentralizaciju po vertikali gde spominjem oblasti. Smederevska oblast je u Sumadiji...a ne Nishu..itd?
Predlog je zasnovan na istorijskim, geografskim,administartivnim., ekonomskim..kulturoloskim slicnostima
djole63 djole63 14:07 23.07.2008

Re: Regionalizacija

Videh to za Smederevo, teko posto sam poslao komentar, ali opet, ona mesta uz Dunav i granicu sa Vojvodinom, ne idu mi nekako sa Vranjem, Pirotom, ... Zbog toga sam i spomenuo smanjenje regija.

Naravno, neka Sumadija bude najveca regija, nemam nista protiv :)

Ne znam sta mislite o ovom delu koji se tice "Suboticke regije"? To je u ovom trenutku dosta nezgodno pitnaje, ali mislim da je potrebno imati i to kao resenje. Pa i Beograd ...
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 14:18 23.07.2008

Re: Regionalizacija

djole63
Videh to za Smederevo, teko posto sam poslao komentar, ali opet, ona mesta uz Dunav i granicu sa Vojvodinom, ne idu mi nekako sa Vranjem, Pirotom, ... Zbog toga sam i spomenuo smanjenje regija.

Naravno, neka Sumadija bude najveca regija, nemam nista protiv :)

Ne znam sta mislite o ovom delu koji se tice "Suboticke regije"? To je u ovom trenutku dosta nezgodno pitnaje, ali mislim da je potrebno imati i to kao resenje. Pa i Beograd ...


Naravno da moj predlog nije ni novo "Nacertanije.." a jos manje SV.pismo...dakle to je samo deo jednog sveobuhvatnog predloga...koji podrazumeva mnogo toga cega nema u ovom tekstu..podela nadleznosti, poreska politika....itd...Dakle sve je podlozno korekciji...Pa na primer rubne regionalne lokalne samouprave imaju pravo da se na referendumu izjasne o pripajanju drugoj regiji sa kojom se takodje granice...itd.
poz
bkc
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:20 23.07.2008

Re: Regionalizacija

Djole63
Vojvodina - pre ili kasnije, Madjari moraju imati svoju regiju (nekih 30-tak % teritorije), a ovo sto ostane na recimo 2, mozda 3 dela.

Djole63
Ne znam sta mislite o ovom delu koji se tice "Suboticke regije"? To je u ovom trenutku dosta nezgodno pitnaje, ali mislim da je potrebno imati i to kao resenje.

Bez preterevanja, molim.
U kontekstu danasnjih prilika, imajuci u vidu nasu okrenutost ka Evropskoj uniji, Vojvodina ima status regije, i kao takva ima dosta razvijenu saradnja sa regijama u nekim susednim drzavama, u prvom redu sa Madjarskom i Rumunijom.
Da li treba ici na nekakve pod-regije u Vojvodini?
Ponovo kazem: bez preterivanja. Pritom imam u vidu stanje u ostalim evropskim drzavama u EU. Da radimo kao drugi, da ne izmisljamo "toplu vodu".
Podsecam na lose iskustvo sa "inovatorstvom" u bivsoj Jugoslaviji, kada smo se istrcavali hvaljenjem "kako u jednom regionu imamo po tridesetak manjina" i svima dajemo sve sto pozele kako bi se udobno osecali; drugim recima prava kakva nisu manjine nigde u Evropi imale (a narocito ne u Madjarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji), da su nam Francuzi i Italijani, u sezdesetim godinama XX veka, govorili da ce nam se nas "samoupravni" koncept o "narodima i narodnostima" jednog dana obiti o glavu, sto je slucaj Kosova pokazao.
mariopan mariopan 20:17 23.07.2008

Re: Regionalizacija

djole63
... je svakako potreba, ali ko ce se odreci "kese" para?
Svaka vlast koja to radi, odsekla bi granu na kojoj sedi. Oni su tu ipak i zbog para, a ne samo za nase "dobro"

Sto se regija tice, mislim da su malo prevelike, pocevsi od BG.
Za mene Besni Fok i Mladenovac nisu BG. Za mene BG prestaje negde kod Dr Ivana Ribara na zapadu, i stanici autobusa 300 i nesto na jugoistoku. Ajd jos koji km preko toga, ali ovo sto je sada, je nedopustivo preveliko.

Vojvodina - pre ili kasnije, Madjari moraju imati svoju regiju (nekih 30-tak % teritorije), a ovo sto ostane na recimo 2, mozda 3 dela.
Sumadija nekako nabubrila, nikad nisam znao da je toliko velika - i ona je zrela bar da ide iz dva dela, kao i Podrinje. O Podunavskoj regiji da ne govorimo. Nis i Smederevo nemaju ama bas niceg zajednickog na lokalnom nivou.

Ne znam da li se slazete sa mnom.

Svejedno, tema je odlicna, kao i post.
Pozdrav

Zasto Madjari moraju imati svoju regiju i to (odoka) 30% imas li neke podatke koliko ih ima u Vojvodini i gde zive pa da im zaokruzimo regiju i tako im odvojimo parce? Onda da popisemo i Rusine, Bugare, Rumune,Srbe, Crnogorce,Grke,Albance,Bunjevce, Hrvate...i sve ostale pa da i njima damo po parce etnicki zaokruzene teritorije...ako mogu jedni zasto ne mogu svi?
djole63 djole63 21:29 23.07.2008

Re: Regionalizacija

i sve ostale pa da i njima damo po parce etnicki zaokruzene teritorije...ako mogu jedni zasto ne mogu svi?

Da je princip etnickih autonmija postovan, ratova na tlu SFRJ ne bi bilo.
Ne kazem da ce se desiti, ako ne budu postojale autonomije po Srbiji (za razlicite manjine), ali sigurno je da ce se i oni osecati bolje ako takvo nesto postoji.
mariopan mariopan 22:03 23.07.2008

Re: Regionalizacija

djole63
i sve ostale pa da i njima damo po parce etnicki zaokruzene teritorije...ako mogu jedni zasto ne mogu svi?

Da je princip etnickih autonmija postovan, ratova na tlu SFRJ ne bi bilo.
Ne kazem da ce se desiti, ako ne budu postojale autonomije po Srbiji (za razlicite manjine), ali sigurno je da ce se i oni osecati bolje ako takvo nesto postoji.

Sav onaj proterani narod , Srbi iz Hrvatske ili sa Kosova , proteran je zapravo zato da mu ne bi ni u snu palo na pamet da se ikada teritorijalno izdvoji na etnickom principu , makar i ostao u istoj drzavi..imas primer Republike Srpske koju na sve nacine pokusavaju da ukinu ili Kosovo odakle pokusavaju i fizicki da uniste svaki trag Srba i da zauzmu i severni deo gde vecinom zive Srbi...samo da im ne dozvole bas to sto ti predlazes da je dobro i da treba...zasto tamo ne treba a ovde bi bilo dobro?
I dalje mislim da je sasvim pogresno i opasno za bezbednost svih gradjana zemlje, ne treba samo da mislimo kako se osecaju Madjari...hajde da mislimo i kako se osecaju Rusini, Slovaci,Albanci,Srbi,Hrvati i svi ostali koji to pravo nece imati a Madjari to sada vec traze i dobice ako je verovati njihovim politicarima iz okoline Subotice.
Ostali zive tako pomesano da neka decntralizacija na etnickom principu nije moguca...ako nije moguca za sve ne bi trebalo niko ni da je ima...vec samo cela regija pa unutar nje svi da ostvare i svoje etnicke potrebe i ciljeve.Podeliti regiju na manje celine koje nece biti na etnickim vec teritorijalnom principu, na ekonomski zaokruzenom i za sve podjednako korisnom principu...to podrzavam i mislim da treba...etnicko ne ...ni za koga.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:01 24.07.2008

Re: Regionalizacija

vladimir petrovic
Djole63

i svima dajemo sve sto pozele kako bi se udobno osecali; drugim recima prava kakva nisu manjine nigde u Evropi imale (a narocito ne u Madjarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji), da su nam Francuzi i Italijani, u sezdesetim godinama XX veka, govorili da ce nam se nas "samoupravni" koncept o "narodima i narodnostima" jednog dana obiti o glavu, sto je slucaj Kosova pokazao.Dok god budemo razmisljali na nacin da MI nekome dajemo, a ne da je to nacin da uredimo Srbiju drugacije..kaskacemo za Evropom....A slucaj Kosova nema nikakve veze sa regionalizmom, vec sa nakaradnom politikom Slobodana Milosevica u proteklih dve decenije....ali je tesko priznati sopstvene zablude i greske!
bkc
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:06 24.07.2008

Re: Regionalizacija

mariopan
djole63
... je svakako potreba, ali ko ce se odreci "kese" para?
Svaka vlast koja to radi, odsekla bi granu na kojoj sedi. Oni su tu ipak i zbog para, a ne samo za nase "dobro"

Sto se regija tice, mislim da su malo prevelike, pocevsi od BG.
Za mene Besni Fok i Mladenovac nisu BG. Za mene BG prestaje negde kod Dr Ivana Ribara na zapadu, i stanici autobusa 300 i nesto na jugoistoku. Ajd jos koji km preko toga, ali ovo sto je sada, je nedopustivo preveliko.

Vojvodina - pre ili kasnije, Madjari moraju imati svoju regiju (nekih 30-tak % teritorije), a ovo sto ostane na recimo 2, mozda 3 dela.
Sumadija nekako nabubrila, nikad nisam znao da je toliko velika - i ona je zrela bar da ide iz dva dela, kao i Podrinje. O Podunavskoj regiji da ne govorimo. Nis i Smederevo nemaju ama bas niceg zajednickog na lokalnom nivou.

Ne znam da li se slazete sa mnom.

Svejedno, tema je odlicna, kao i post.
Pozdrav

Zasto Madjari moraju imati svoju regiju i to (odoka) 30% imas li neke podatke koliko ih ima u Vojvodini i gde zive pa da im zaokruzimo regiju i tako im odvojimo parce? Onda da popisemo i Rusine, Bugare, Rumune,Srbe, Crnogorce,Grke,Albance,Bunjevce, Hrvate...i sve ostale pa da i njima damo po parce etnicki zaokruzene teritorije...ako mogu jedni zasto ne mogu svi?Regionalizacija nije metod za zadovoljenje etnickih zajednica ili manjina...vec moderna teritorijalna organizacija drzave......manite se kompleksa i frustracija, ako mislite da treba da obnovimo Srbiju, da je modernizujemo...
mariopan mariopan 14:36 24.07.2008

Re: Regionalizacija

Branislav Kovačević Cole
vladimir petrovic
Djole63

i svima dajemo sve sto pozele kako bi se udobno osecali; drugim recima prava kakva nisu manjine nigde u Evropi imale (a narocito ne u Madjarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji), da su nam Francuzi i Italijani, u sezdesetim godinama XX veka, govorili da ce nam se nas "samoupravni" koncept o "narodima i narodnostima" jednog dana obiti o glavu, sto je slucaj Kosova pokazao.Dok god budemo razmisljali na nacin da MI nekome dajemo, a ne da je to nacin da uredimo Srbiju drugacije..kaskacemo za Evropom....A slucaj Kosova nema nikakve veze sa regionalizmom, vec sa nakaradnom politikom Slobodana Milosevica u proteklih dve decenije....ali je tesko priznati sopstvene zablude i greske!
bkc

Ovo jednostavno nije tacno...ima veze sa zeljom Albanaca da naprave veliku Albaniju...i oni su uzeli oruzje u ruke da to ostvare...upravo zato sto ih je na jednoj teritoriji bilo tako mnogo oni grade svoju tezu da tu teritoriju mogu i da uzmu i odcepe od maticne drzave. Njihove demonstracije jos 1981 za vreme Tita, koji im je sve dao, govore o tome da bi oni, ma ko da je ovde na vlasti, istrajali u tome da se odcepe. Zato te price o Slobi slobodno zaboravite...ne primaju se jer su netacne i sluze kao opravdanje Albancima za nesto sto nikome u svetu jos nije oprosteno ....da se oruzjem krene u terorizam pa posle da se posledice tog terorizma tumace kao razlog za odcepljenje.
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:49 24.07.2008

Re: Regionalizacija

Mariopan
Zato te price o Slobi slobodno zaboravite...ne primaju se jer su netacne i sluze kao opravdanje Albancima za nesto sto nikome u svetu jos nije oprosteno ....da se oruzjem krene u terorizam pa posle da se posledice tog terorizma tumace kao razlog za odcepljenje.


Izlazimo iz konteksta bloga koji je s pravom postavio BKC. Neka mi oprosti.
Ali ovo sto vi, Mariopan, kazete ne pije vodu. Naime, ja shvatam sta vi hocete da kazete, ja shvatam da i ja i drugi mislimo skoro na toj liniji, ali to ne vredi. NIJE TACNO da se price o Slobi NE PRIMAJU, jer se primaju, jer je na osnovu tih takvih (nebuloznih) prica stvoreno stanje koje Srbija (nazalost) nece moci da ispravi makar cvilela i ukazivala dan i noc da joj se nanosi nepravda. SAD i vodece evropske zemlje nikada nece povuci natrag poteze koje su povukle oko nezavisnosti Kosova. U pitanju je SILA. I u XIX. veku su vodece zemlje sveta na tzv. medjunarodnim konferencijama (setimo se Berlinskog kongresa) donosile odluke kako je njima odgovaralo, a male zemlje su mogle da se ljute, da kukaju i govore o nepravde, ali nisu mogle nista da urade.
Albanci na Kosovu su igrali perfidnu igru, mnogo perfidniju nego sto su Srbi to mogli da shvate, i (izgleda) uspeli su u tome. Sram bilo Ameriku, sram bilo i Francusku, Vel. Britaniju, Italiju i Nemacku, ali oni ne haju sta mi mislimo. Sram bilo i Rusiju, jer je prekasno pocela da drzi stranu Srbije, tako da ce se pokazati da ta njena podrska nama nista ne znaci, osim da se zamajavamo i gubimo vreme i fin. sredstva (ovo zamajavanje kosta mnogo sredstava) umesto da ih ulazemo u ekon. razvoj.
(Oko Rusije ne zelim da gresim dusu, dobro je sto nas sada podrzava, ali ne verujem da to moze bitno da nam pomogne. Ali da nas je Rusija NA VREME podrzavala mi ne bismo bili bombardovani, ne bismo bili dugo pod sankcijama... Rusija se, kao sibirski medved, kasno probudila i shvatila da se Srbima nanosi nepravda... a naravno, ima neke svoje razloge zasto to bas sada radi, dakle ne radi to iskljucivo Srbije radi...).
mariopan mariopan 22:02 24.07.2008

Re: Regionalizacija

vladimir petrovic
Mariopan
Zato te price o Slobi slobodno zaboravite...ne primaju se jer su netacne i sluze kao opravdanje Albancima za nesto sto nikome u svetu jos nije oprosteno ....da se oruzjem krene u terorizam pa posle da se posledice tog terorizma tumace kao razlog za odcepljenje.


Izlazimo iz konteksta bloga koji je s pravom postavio BKC. Neka mi oprosti.
Ali ovo sto vi, Mariopan, kazete ne pije vodu. Naime, ja shvatam sta vi hocete da kazete, ja shvatam da i ja i drugi mislimo skoro na toj liniji, ali to ne vredi. NIJE TACNO da se price o Slobi NE PRIMAJU, jer se primaju, jer je na osnovu tih takvih (nebuloznih) prica stvoreno stanje koje Srbija (nazalost) nece moci da ispravi makar cvilela i ukazivala dan i noc da joj se nanosi nepravda. SAD i vodece evropske zemlje nikada nece povuci natrag poteze koje su povukle oko nezavisnosti Kosova. U pitanju je SILA. I u XIX. veku su vodece zemlje sveta na tzv. medjunarodnim konferencijama (setimo se Berlinskog kongresa) donosile odluke kako je njima odgovaralo, a male zemlje su mogle da se ljute, da kukaju i govore o nepravde, ali nisu mogle nista da urade.
Albanci na Kosovu su igrali perfidnu igru, mnogo perfidniju nego sto su Srbi to mogli da shvate, i (izgleda) uspeli su u tome. Sram bilo Ameriku, sram bilo i Francusku, Vel. Britaniju, Italiju i Nemacku, ali oni ne haju sta mi mislimo. Sram bilo i Rusiju, jer je prekasno pocela da drzi stranu Srbije, tako da ce se pokazati da ta njena podrska nama nista ne znaci, osim da se zamajavamo i gubimo vreme i fin. sredstva (ovo zamajavanje kosta mnogo sredstava) umesto da ih ulazemo u ekon. razvoj.
(Oko Rusije ne zelim da gresim dusu, dobro je sto nas sada podrzava, ali ne verujem da to moze bitno da nam pomogne. Ali da nas je Rusija NA VREME podrzavala mi ne bismo bili bombardovani, ne bismo bili dugo pod sankcijama... Rusija se, kao sibirski medved, kasno probudila i shvatila da se Srbima nanosi nepravda... a naravno, ima neke svoje razloge zasto to bas sada radi, dakle ne radi to iskljucivo Srbije radi...).

Slazem se..SILA je u pitanju pa znam da ne mozemo protiv sile...ali bar mogu da kazem da je to SILA . Nista vise.Ali podela po nekom nacionalnom kljucu kao sto je predlozio Djole (kome sam i odgovorila) meni je zapravo bio uvod da kazem da takve podele nisu dobre i navela primer zasto nisu dobre. Slazem se sa vama u potpunosti i oko svega ostalog.Pozdrav.
mariopan mariopan 22:07 24.07.2008

Re: Regionalizacija

Branislav Kovačević Cole
mariopan
djole63
... je svakako potreba, ali ko ce se odreci "kese" para?
Svaka vlast koja to radi, odsekla bi granu na kojoj sedi. Oni su tu ipak i zbog para, a ne samo za nase "dobro"

Sto se regija tice, mislim da su malo prevelike, pocevsi od BG.
Za mene Besni Fok i Mladenovac nisu BG. Za mene BG prestaje negde kod Dr Ivana Ribara na zapadu, i stanici autobusa 300 i nesto na jugoistoku. Ajd jos koji km preko toga, ali ovo sto je sada, je nedopustivo preveliko.

Vojvodina - pre ili kasnije, Madjari moraju imati svoju regiju (nekih 30-tak % teritorije), a ovo sto ostane na recimo 2, mozda 3 dela.
Sumadija nekako nabubrila, nikad nisam znao da je toliko velika - i ona je zrela bar da ide iz dva dela, kao i Podrinje. O Podunavskoj regiji da ne govorimo. Nis i Smederevo nemaju ama bas niceg zajednickog na lokalnom nivou.

Ne znam da li se slazete sa mnom.

Svejedno, tema je odlicna, kao i post.
Pozdrav

Zasto Madjari moraju imati svoju regiju i to (odoka) 30% imas li neke podatke koliko ih ima u Vojvodini i gde zive pa da im zaokruzimo regiju i tako im odvojimo parce? Onda da popisemo i Rusine, Bugare, Rumune,Srbe, Crnogorce,Grke,Albance,Bunjevce, Hrvate...i sve ostale pa da i njima damo po parce etnicki zaokruzene teritorije...ako mogu jedni zasto ne mogu svi?Regionalizacija nije metod za zadovoljenje etnickih zajednica ili manjina...vec moderna teritorijalna organizacija drzave......manite se kompleksa i frustracija, ako mislite da treba da obnovimo Srbiju, da je modernizujemo...

Znam da nije, i slazem se sa vama...odgovorila sam Djoletu koji je mislio da je to dobra ideja bas na etnickom principu da se delimo...ja milsim da bas to nije ni cilj ni ideja i navela sam zasto. nije dobro.
Filip2412 Filip2412 13:50 23.07.2008

...

Ja sam nekako uvek malo zamerao toj "autonomaskoj" Vojvodini sto uvek sebicno govori saom o sebi i Beogradu.
U njihovom recniku ima samo Vojvodina u BG. Okay, slazem se donekle da se svako treba izboriti za svoja prava ali ako cemo biti toliko sebicni ajde da ukinemo Srbiju potpuno. Ja mislim da autonomaski pokreti u Srbiji treba da vole Srbiju kao celinu, da se ujedine i da naprave zajednicki plan decentralizacije.

Poenta je da Srbija pocne samostalno da se razvija, da ne placa TV preplatu Pirocanac kako bi slusao gde je u Rakovici ili Zemunu pukla vodovodna cev, da se takmicenje za Evroviziju odrzi u Jagodini, Kragujevcu ili Nisu a "Beoviziju" ostavimo Beogradjanima kao lokalni festival.

U protivnom, dogodice se sa nekim delovima Srbije upravo ono sto nam se dogodilo sa Kosovom, seticemo se kad bude bilo prekasno.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 14:01 23.07.2008

Re: ...

Filip2412
Ja sam nekako uvek malo zamerao toj "autonomaskoj" Vojvodini sto uvek sebicno govori saom o sebi i Beogradu.
U njihovom recniku ima samo Vojvodina u BG. Okay, slazem se donekle da se svako treba izboriti za svoja prava ali ako cemo biti toliko sebicni ajde da ukinemo Srbiju potpuno. Ja mislim da autonomaski pokreti u Srbiji treba da vole Srbiju kao celinu, da se ujedine i da naprave zajednicki plan decentralizacije.

Poenta je da Srbija pocne samostalno da se razvija, da ne placa TV preplatu Pirocanac kako bi slusao gde je u Rakovici ili Zemunu pukla vodovodna cev, da se takmicenje za Evroviziju odrzi u Jagodini, Kragujevcu ili Nisu a "Beoviziju" ostavimo Beogradjanima kao lokalni festival.

U protivnom, dogodice se sa nekim delovima Srbije upravo ono sto nam se dogodilo sa Kosovom, seticemo se kad bude bilo prekasno.


Zasto bi se Srbija manje volela drugacije organizovana? Zasto bi se volela samo centralizovana Srbija, ako bi nam drugacije organizovana bila BOLJA? Pravoslavna crkva je "regionalizovana"
na episkopije.....pa joj to ne smeta? Razmislite...?
nicks nicks 14:28 23.07.2008

Re: ...

Filip2412
... da se takmicenje za Evroviziju odrzi u Jagodini, Kragujevcu ili Nisu a "Beoviziju" ostavimo Beogradjanima kao lokalni festival.U protivnom, dogodice se sa nekim delovima Srbije upravo ono sto nam se dogodilo sa Kosovom, seticemo se kad bude bilo prekasno.


Upravo tako! Beovizija je naš, lokalni beogradski festival, stariji od novouspostavljene selekcije za nacionalnog predstavnika za Eurosong. Nemam ništa protiv da se pomenuti izbor preseli na festivale koji se svake godine održavaju u Zrenjaninu ili npr. Vrnjačkoj banji, a Beovizija treba da ostane sa onim ciljem sa kojim je i osnovana. Može i izbor za nacionalnog predstavnika na Eurosongu da se održava i svake godine na drugom festivalu, zašto da ne ...
gorio92 gorio92 14:35 23.07.2008

Re: ...

da se takmicenje za Evroviziju odrzi u Jagodini, Kragujevcu ili Nisu

Končarevo je možda bolje rešenje. Tamo već ima nekih muzičkih aktivnosti.
Vodzo Modzo Vodzo Modzo 14:57 23.07.2008

...

...
Filip2412 Filip2412 15:24 23.07.2008

Re: ...

Branislave slazem se sa tobom potpuno ne kapiram sta se bunis :)

Ja samo kazem da ne trba bas sebicno svaka lokalna stranka da peni o svojoj prciji, recimo meni je Canak simpatican kako se bori za Vojvodinu ali ne bi falilo nista da malo vise pruzi podrsku slicnim pokretima u Srbiji... mislim kad ga vec zanima politika na republickom nivou

Potrebno je generalno resenje a ne samo resenje za Vojvodinu to hocu da kazem.Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 15:28 23.07.2008

Re: ...

Filip2412
Branislave slazem se sa tobom potpuno ne kapiram sta se bunis :)

Ja samo kazem da ne trba bas sebicno svaka lokalna stranka da peni o svojoj prciji, recimo meni je Canak simpatican kako se bori za Vojvodinu ali ne bi falilo nista da malo vise pruzi podrsku slicnim pokretima u Srbiji... mislim kad ga vec zanima politika na republickom nivou

Potrebno je generalno resenje a ne samo resenje za Vojvodinu to hocu da kazem.

Izvini,,,,problem polemike na Blogu je sto se sagovornik ne vidi i ne cuje, pa se moze ponekad pogresno sto sta razumeti...Zaista si POTPUNO U PRAVU...! Izvini jos jednom.
poz
bkc
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:40 23.07.2008

Re: ...

Gorio92
Končarevo je možda bolje rešenje. Tamo već ima nekih muzičkih aktivnosti.

Dobra intervencija. Ne samo da ima muzickih aktivnosti nego ima i pijenja i jedenja, i lumpovanja, na nivou predsednika drzave! Sta cemo kada nam je sef drzave hiperaktivan, pa svuda stigne... Da nije njega tamo bilo sa Sekom ja ne bih ni znao da postoji - Koncarevo...
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:09 24.07.2008

Re: ...

nicks
Filip2412
... da se takmicenje za Evroviziju odrzi u Jagodini, Kragujevcu ili Nisu a "Beoviziju" ostavimo Beogradjanima kao lokalni festival.U protivnom, dogodice se sa nekim delovima Srbije upravo ono sto nam se dogodilo sa Kosovom, seticemo se kad bude bilo prekasno.


Upravo tako! Beovizija je naš, lokalni beogradski festival, stariji od novouspostavljene selekcije za nacionalnog predstavnika za Eurosong. Nemam ništa protiv da se pomenuti izbor preseli na festivale koji se svake godine održavaju u Zrenjaninu ili npr. Vrnjačkoj banji, a Beovizija treba da ostane sa onim ciljem sa kojim je i osnovana. Može i izbor za nacionalnog predstavnika na Eurosongu da se održava i svake godine na drugom festivalu, zašto da ne ...


Beovizija, ovakva ili onakva je efemeran problem....Mi smo o tome razgovarali zbog imena a ne zbog karaktera festivala ili mesta njegovog odrzavanja...Pa naravno da je Eurosong, morao i logicno je, da se odrzi u Beogradu u "areni"..itd....Ali izbor za pesmu koja ce predstavljati Srbiju ne moze se zvati Beovizija, vec Srbovizija, npr....nista vise! Kad je Beogradsko, onda je Beogradsko a kad je Srpsko, onda je Srpsko...U cemu je problem?
gorio92 gorio92 15:32 23.07.2008

Jedan glas za

Potpuno podržavam ideju.
O detaljima se svakako može razgovarati
Nisam najbolje razumeo ono o višestruko povoljnijoj poziciji Vovodine.
Da li je to zbog onoga, što nam uzmu 100% pa nam vrate 50%.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 15:35 23.07.2008

Re: Jedan glas za

gorio92
Potpuno podržavam ideju.
O detaljima se svakako može razgovarati
Nisam najbolje razumeo ono o višestruko povoljnijoj poziciji Vovodine.
Da li je to zbog onoga, što nam uzmu 100% pa nam vrate 50%.


Povoljnijoj u odnosu na ostatak Srbije, sto ne znaci dovoljno, naravno!!! Vama je jos gore jer ste imali autonomiju pa su vam, je uzeli, a vracaju na kasicicu....a mi nismo ni imali, pa i ne znamo koliko uzimaju i koliko vracaju....osim kad su dobre volje!
gorio92 gorio92 16:09 23.07.2008

Re: Jedan glas za

pa i ne znamo koliko uzimaju i koliko vracaju....osim kad su dobre volje!

Raszumeli smo se.
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:50 23.07.2008

Re: Jedan glas za

Gorio92
Nisam najbolje razumeo ono o višestruko povoljnijoj poziciji Vovodine.
Da li je to zbog onoga, što nam uzmu 100% pa nam vrate 50%.

Bez malicioznosti, molim.
Sve vise shvatam da postoje ljudi kojima uvek nesto fali, uvek im se cini da su od nekoga i nekako osteceni. Ja sam cesto bio sklon da to pripisem sitnopalanackom mentalitetu ljudi...
Nekada, u ex Jugoslaviji, mnogi su kukali "kako se Beograd gradi a drugi zapostavljaju". Nedavno sam bio u Istri i tamo sam cuo lamentiranje o 'zagrebizaciji', odnosno da "njihove" pare idu u izgradnju Zagreba...

Cini mi se da nije dobro sto se mnogima (sto iz dokonosti sto pod pritiskom svakodnevnih nedaca) cini da su oni "uvek zakinuti"...
gorio92 gorio92 21:30 23.07.2008

Re: Jedan glas za

Bez malicioznosti, molim.

U Srbiji su na vlasti od 1945 do 2000 god. bili komunisti. Pod nekoliko imena.
Mislte li da nisu nikoga zakinuli?
Moje mišljenje je da je Vojvodina od strane komunista zloupotrebljavana.
Posle 2000-te suštinski se nije mnogo toga promenilo.
Otuda i podržavam g. Kovačevićevu ideju, a on je moju primedbu očigledno na zdrav način shvatio.
Vama ne sporim pravo da vam se moj stav ne dopada. Naprotiv.
Vaša razmišljanja inače rado čitam, i onda kada se ne slažem sa njima.


mariopan mariopan 22:39 23.07.2008

Re: Jedan glas za

gorio92
Potpuno podržavam ideju.
O detaljima se svakako može razgovarati
Nisam najbolje razumeo ono o višestruko povoljnijoj poziciji Vovodine.
Da li je to zbog onoga, što nam uzmu 100% pa nam vrate 50%.

To....najzad neko da pita i to "di su nasi novci" ( sad ce Vladimir da me pita koji ja to jezik govorim ))) )
I gresis....na vracaju 50 %.Zato ja zivim u gradu 35 godina a ulicu sam dobila prosle godine 3m asvalta u jednom pravcu...nema da se mimoidjemo..kome jos treba dve trake ulice, a ulica inace postoji oko 70 godina kao nastanjena pa ti vidi )))Ima bar dve tri generacije da pomru u blatu pre nego sto docekaju taj bolji zivot koji nam stalno obecavaju...sad ce samo sto nije.
ingbabic ingbabic 08:23 24.07.2008

Re: Jedan glas za

Vojvođani su uspeli da se od prihoda privatizacije njima vrati 50% sredstava, a ostatku Srbije samo 5%. U novom ustavu piše da budžet Autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine od budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda. Vojvođani će dakle imati njihove novce. Sa druge strane mi, kao unutrašnjost Srbije, nemamo ni toliko (deset puta više dajemo Beogradu nego Vojvodina, prilikom svake privatizacije preduzeća iz unutrašnjosti). Vojvodina ima status autonomne pokrajine ali u Evropi je to takođe naziv za region, te je Vojvodina i članica Unije evropskih regiona, čime dobija dodatnu podršku za regionalni razvoj i bolje veze sa svetom.
Polazeći od pretpostavke da je Vojvodina, kao regija, uspela da makar delimično zaštiti svoje interese, postavlja se pitanje najpre od koga ih je zaštitila, te zašto se od istog ne bi zaštitila i centralna Srbija?
I šta uopšte predstavlja centralna Srbija u zemlji u kojoj i Beograd i Vojvodina imaju poseban status?
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:13 24.07.2008

Re: Jedan glas za

vladimir petrovic
Gorio92
Nisam najbolje razumeo ono o višestruko povoljnijoj poziciji Vovodine.
Da li je to zbog onoga, što nam uzmu 100% pa nam vrate 50%.

Bez malicioznosti, molim.
Sve vise shvatam da postoje ljudi kojima uvek nesto fali, uvek im se cini da su od nekoga i nekako osteceni. Ja sam cesto bio sklon da to pripisem sitnopalanackom mentalitetu ljudi...
Nekada, u ex Jugoslaviji, mnogi su kukali "kako se Beograd gradi a drugi zapostavljaju". Nedavno sam bio u Istri i tamo sam cuo lamentiranje o 'zagrebizaciji', odnosno da "njihove" pare idu u izgradnju Zagreba...

Cini mi se da nije dobro sto se mnogima (sto iz dokonosti sto pod pritiskom svakodnevnih nedaca) cini da su oni "uvek zakinuti"...


Problemi u Hrvatskoj su slicni, kao i u Srbiji...pa otuda cujete slicne probleme...Nivo centralizacije je slican,,,Ako iz NIP/a od sredstava namenjih kulturi, npr, 80% ide za Bgd, 12 % za Vojvodinu a 8 % za ostatak Srbije..onda ce Vam brojke sve reci....pa cete videti da se ne radi o "sitnopalanackim" tvrdnjama i razmisljanjima, vec o ozbiljnijim problemima,,od toga kako vidite ovaj problem!
apatrid apatrid 12:18 24.07.2008

Re: Jedan glas za

Srbiji su na vlasti od 1945 do 2000 god. bili komunisti.


nije tacno.
gorio92 gorio92 15:33 24.07.2008

Re: Jedan glas za

apatrid

Srbiji su na vlasti od 1945 do 2000 god. bili komunisti

nije tacno.

Šts to nije tačno.
medjutim92 medjutim92 15:51 23.07.2008

Za.

Treba nam ovako nesto.

Jedino mi je malo besmisleno ovo Podunavlje sa centrom u Nisu, da je iz dva dela imalo bi logike, ovako od Pozarevca do Nisa ima ihahaj, a nikad ni po kojoj logici nisu deo pored Dunava i deo oko Nisa i juznije bili u istoj regiji, sem ako se nekadaznji UzaS ne smatra za regiju..
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 16:03 23.07.2008

Re: Za.

medjutim92
Treba nam ovako nesto.

Jedino mi je malo besmisleno ovo Podunavlje sa centrom u Nisu, da je iz dva dela imalo bi logike, ovako od Pozarevca do Nisa ima ihahaj, a nikad ni po kojoj logici nisu deo pored Dunava i deo oko Nisa i juznije bili u istoj regiji, sem ako se nekadaznji UzaS ne smatra za regiju..


Rekoh vec da je sve podlozno korekciji...to je jos uvek samo ideja,,,,mozda program za NESTO sutra..ko zna!? Procitajte pazljivije detalje...pa cete videti da je Srbija organizovana po regijama, regije po oblastima, a oblasti na lokalne samouprave...itd...Vece je pitanje sta ce biti cija nadleznost, nego geografska udaljenost....ili samo pripadanje regiji, ili njne naziv....
poz
bkc
Domazet Domazet 16:32 23.07.2008

Pokrajina nego sta...

...i uz to pokrajinska administracija. Da i bata Coleta malo ogreje sunce.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:14 24.07.2008

Re: Pokrajina nego sta...

Domazet
...i uz to pokrajinska administracija. Da i bata Coleta malo ogreje sunce.Ja sam se sunca nagledao.....ali treba jos nekoga da ogreje sunce...posebno ako zeli da zivi u Srbiji, a van Beograda!
lazovic.marko lazovic.marko 16:33 23.07.2008

veca sloboda definitivno DA

Nisam upoznat sa pravnim i politickim resenjima jer u poslednje vreme zelim da sto manje pratim politiku (od kada sam to resio mnogo mirnije zivim!!) ali na ovo bih rado stakao svoje misljenje kao rodjeni kragujevcanin a sada beogradski student.
Prvo, to sto nam je od 91. do danas skoro isti broj stanovnika govori da nam je procenat mortaliteta isti kao procenat izbeglica sa kosova koji su odlucili da zaposednu kragujevac i njihov natalitet, to je ono sto je za mene porazavajuce jer takvi ljudi odmah dobijaju zaposlenja po policijskim ustanovama i ponasaju se kao serifi.
Drugo, vecu slobodu ne treba (a i sada je suvise kasno za to) iskoristiti da bi se kragujevac urbanizovao kao beograd ili slicno vec u pronalazenju nekog svog smisla, neki grad koji ce biti sebi karakteristican (kao sto su uspeli da naprave za Novi Sad, Indjiju, Jagodinu...). Lepo je to sto smo pokrenuli promovisanje sporta (tereni Novaka Djokovica) i filma (Kusturica) ali je to suvise malo. Po meni treba vise reklamirati pozorisne susrete, napraviti pravi dogadjaj od 21.Oktobra, uranka...
Isuvise se lako prelazi preko zatvaranja mesta koja su dusa tog grada (knjizara Stubovi Kulture ako se ne varam) vec ih treba zastiti kao Balkan inace ce grad biti kao znak za Beneton - pun svega i svacega a nista nema sklada.

P.S. Cole, odavno smo diskutovali vise puta (tada sam bio LaMar na blogu) kako bi bilo lepo da se nadjemo i lepo ispricamo ali se plasim da bi to bio isuvise dug razgovor a mislim da bi i misljenja bila ista. Veliki pozdrav i nastavite sa dobrim temama
Domazet Domazet 16:41 23.07.2008

Da mi vratimo te izbeglice na Kosovo...

lazovic.marko
Nisam upoznat sa pravnim i politickim resenjima jer u poslednje vreme zelim da sto manje pratim politiku (od kada sam to resio mnogo mirnije zivim!!) ali na ovo bih rado stakao svoje misljenje kao rodjeni kragujevcanin a sada beogradski student.
Prvo, to sto nam je od 91. do danas skoro isti broj stanovnika govori da nam je procenat mortaliteta isti kao procenat izbeglica sa kosova koji su odlucili da zaposednu kragujevac i njihov natalitet, to je ono sto je za mene porazavajuce jer takvi ljudi odmah dobijaju zaposlenja po policijskim ustanovama i ponasaju se kao serifi.
Drugo, vecu slobodu ne treba (a i sada je suvise kasno za to) iskoristiti da bi se kragujevac urbanizovao kao beograd ili slicno vec u pronalazenju nekog svog smisla, neki grad koji ce biti sebi karakteristican (kao sto su uspeli da naprave za Novi Sad, Indjiju, Jagodinu...). Lepo je to sto smo pokrenuli promovisanje sporta (tereni Novaka Djokovica) i filma (Kusturica) ali je to suvise malo. Po meni treba vise reklamirati pozorisne susrete, napraviti pravi dogadjaj od 21.Oktobra, uranka...
Isuvise se lako prelazi preko zatvaranja mesta koja su dusa tog grada (knjizara Stubovi Kulture ako se ne varam) vec ih treba zastiti kao Balkan inace ce grad biti kao znak za Beneton - pun svega i svacega a nista nema sklada.

P.S. Cole, odavno smo diskutovali vise puta (tada sam bio LaMar na blogu) kako bi bilo lepo da se nadjemo i lepo ispricamo ali se plasim da bi to bio isuvise dug razgovor a mislim da bi i misljenja bila ista. Veliki pozdrav i nastavite sa dobrim temama


a tebe u Kragujevac?
lazovic.marko lazovic.marko 16:49 23.07.2008

Re: Da mi vratimo te izbeglice na Kosovo..

Rado, ali centralizacijom je u kragujevcu ostao raspad o univerziteta pa sam osudjen na ovaj mafijaski grad, nerado. Ali zato za par godina nakon zaradjivanja novca u UAE verovatno cu se vratiti u Kragujevac ili Novi Sad ovde sigurno ne.
Izvinjavam se sto se neko osetio prozvanim, ali vecina izbeglica se jeste vratila ovde prodajuci svoju imovinu albancima i u mercedesima a sada odavde hoce da brane kosovo, cast izuzecima a najvise ljudima koji sada jos uvek tamo zive. Neka bude svako na svome i ja sam zadovoljan.
Domazet Domazet 18:31 23.07.2008

Znaci ides u UAE...

lazovic.marko
Rado, ali centralizacijom je u kragujevcu ostao raspad o univerziteta pa sam osudjen na ovaj mafijaski grad, nerado. Ali zato za par godina nakon zaradjivanja novca u UAE verovatno cu se vratiti u Kragujevac ili Novi Sad ovde sigurno ne.
Izvinjavam se sto se neko osetio prozvanim, ali vecina izbeglica se jeste vratila ovde prodajuci svoju imovinu albancima i u mercedesima a sada odavde hoce da brane kosovo, cast izuzecima a najvise ljudima koji sada jos uvek tamo zive. Neka bude svako na svome i ja sam zadovoljan.

...da budes svoj na svome?
lazovic.marko lazovic.marko 20:50 23.07.2008

Re: Znaci ides u UAE...

Eh da je tamo moje... gde bi mi kraj bio. Na zalost mi nismo na belom sengenu a kamoli u EU pa mi je to jedini nacin da dodjem do nekog pristojmog novca i vratim se ovde da u miru prozivim zivot. Zahvaljujuci neobrazovanim (ili jos gore obrazovanim na kosovskim fakultetima) ljudima ja ovde na mogu da lepo zivim.
Ako ljudi imaju pravo da kazu "Radovan (Dragan Dabic) srpski heroj" zasto ja nebih mogao da kazem "svaka cast sto ste ga uhvatili, tj. svaka cast sto vise Kostunica ne vodi zemlju" ili "Evropa po svaku cenu"?

Odjavljujem se od daljih odgovora jer mi istice internet a kao student necu moci odmah da ga uplatim jer sam morao da kupim legalan auto a ne sa kosovskim ili crnogorskim tablama inace bih imao.
Pozz
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:20 24.07.2008

Re: veca sloboda definitivno DA

lazovic.marko

Prvo, to sto nam je od 91. do danas skoro isti broj stanovnika govori da nam je procenat mortaliteta isti kao procenat izbeglica sa kosova koji su odlucili da zaposednu kragujevac i njihov natalitet, to je ono sto je za mene porazavajuce jer takvi ljudi odmah dobijaju zaposlenja po policijskim ustanovama i ponasaju se kao serifi.Mislim da necemo daleko stici ako budemo prebacili odgovornost na nase sugradjane koji su na ovaj ili onaj nacin, iz ovih ili onih razloga dosli u Kragujevac i drugde,,,,Pravo je svakog gradjanina da bira mesto stanovanja...i svako osporavanje slobode kretanja, nezavisno od razloga vodi nas u sasvim drugom smeru....Sad kako se ko ponasa, ko je kakve navike sa sobom doneo....itd je sasvim drugo pitanje i tu ima svega i svacega, ali svi zajedno snosimo krivicu, kako za sve sto se dogodilo, tako i za ambijent koji kreiramo.....Nikad krivica nije samo na jednoj strani....
U svakom slucaju..poz
bkc
sam-u-raj sam-u-raj 17:09 24.07.2008

Re: veca sloboda definitivno DA

lazovic.marko
Nisam upoznat sa pravnim i politickim resenjima jer u poslednje vreme zelim da sto manje pratim politiku (od kada sam to resio mnogo mirnije zivim!!) ali na ovo bih rado stakao svoje misljenje kao rodjeni kragujevcanin a sada beogradski student.
Prvo, to sto nam je od 91. do danas skoro isti broj stanovnika govori da nam je procenat mortaliteta isti kao procenat izbeglica sa kosova koji su odlucili da zaposednu kragujevac i njihov natalitet, to je ono sto je za mene porazavajuce jer takvi ljudi odmah dobijaju zaposlenja po policijskim ustanovama i ponasaju se kao serifi.
Drugo, vecu slobodu ne treba (a i sada je suvise kasno za to) iskoristiti da bi se kragujevac urbanizovao kao beograd ili slicno vec u pronalazenju nekog svog smisla, neki grad koji ce biti sebi karakteristican (kao sto su uspeli da naprave za Novi Sad, Indjiju, Jagodinu...). Lepo je to sto smo pokrenuli promovisanje sporta (tereni Novaka Djokovica) i filma (Kusturica) ali je to suvise malo. Po meni treba vise reklamirati pozorisne susrete, napraviti pravi dogadjaj od 21.Oktobra, uranka...
Isuvise se lako prelazi preko zatvaranja mesta koja su dusa tog grada (knjizara Stubovi Kulture ako se ne varam) vec ih treba zastiti kao Balkan inace ce grad biti kao znak za Beneton - pun svega i svacega a nista nema sklada.

P.S. Cole, odavno smo diskutovali vise puta (tada sam bio LaMar na blogu) kako bi bilo lepo da se nadjemo i lepo ispricamo ali se plasim da bi to bio isuvise dug razgovor a mislim da bi i misljenja bila ista. Veliki pozdrav i nastavite sa dobrim temama


U jednom postu bi izbeglice nazad i neke druge izbeglice prisvojili.
Mozda zato ne trebamo regionalizaciju, posto ce onda Nis, Kragujevac da se Beogradizuje.
znik znik 16:47 23.07.2008

Lepa ideja

Mislim da je puno bitnija ideja kao takva, nego tačne granice i broj regija. Istočnu Srbiju ("Podunavlje" bih podelio na dva dela, kao i Podrinje. Kada je u pitanju Beograd, ja ne bih Kragujevac proglašavao nekom protokolarnom pretstonicom, ali bih izmestio neka ministarstva i državne institucije iz Beograda.

Ono što ne bi smelo da se dogodi je da se ti regionalni centri pretvore u male Beograde, nešto što je do jogurt revolucije Novi Sad bio za Vojvodinu.

Srbija mora da se "debeogradizuje" ako hoće da opstane i tu uopšte nema dileme. Biće lakše i Beogradu i ostatku Srbije.
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:54 23.07.2008

Re: Lepa ideja

Znik
Srbija mora da se "debeogradizuje" ako hoće da opstane i tu uopšte nema dileme. Biće lakše i Beogradu i ostatku Srbije.

A mozda pre toga treba da se "dekosovizira" ako hoce da opstane... Da li ste mozda i na to mislili?
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:12 23.07.2008

Re: Lepa ideja


Znik
..Srbija mora da se "debeogradizuje"


Jos nesto.
Cesto se cuje floskula o "debeogradizaciji" Srbije.
Zasto ne gledamo kako to drugi rade?
Da li se Vel. Britanija "delondonizirala", Francuska "deparizirala", Nemacka "deberlinizirala" a Madjarska "debudimpestizirala". Pogledajmo nama najblizu zemlju (sada clanicu EU) Madjarsku i njen odnos prema glavnom gradu, u kome zivi i radi jedna petina stanovnistva.
Medjutim, nisam iskljuciv, postoje zemlje u kojima je glavni grad samo pisljivi administrativni centar (Vasington, Kanbera, Brazilija, Arusa, Rabat), ali to ne znaci da sada druge zemlje treba da slede taj model, jer se Kairu ne moze oduzeti uloga koju u Egiptu ima, Londonu u VB, Parizu u Francuskoj, Budimpesti u Madjarskoj Tokiju u Japanu, etc. etc.
gorio92 gorio92 18:41 23.07.2008

Re: Lepa ideja

Zasto ne gledamo kako to drugi rade?

Zato što drugi nemaju Beograd.
mariopan mariopan 22:19 23.07.2008

Re: Lepa ideja

vladimir petrovic
Znik
Srbija mora da se "debeogradizuje" ako hoće da opstane i tu uopšte nema dileme. Biće lakše i Beogradu i ostatku Srbije.

A mozda pre toga treba da se "dekosovizira" ako hoce da opstane... Da li ste mozda i na to mislili?

Sta ste time mislili?
znik znik 03:06 24.07.2008

Re: Lepa ideja

Beograd je jednostavno posao prevelik, infrastruktura to ne može da prati. Mislim da to ne vidi samo onaj ko neće da vidi.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:22 24.07.2008

Re: Lepa ideja

znik
Mislim da je puno bitnija ideja kao takva, nego tačne granice i broj regija. Istočnu Srbiju ("Podunavlje" bih podelio na dva dela, kao i Podrinje. Kada je u pitanju Beograd, ja ne bih Kragujevac proglašavao nekom protokolarnom pretstonicom, ali bih izmestio neka ministarstva i državne institucije iz Beograda.

Ono što ne bi smelo da se dogodi je da se ti regionalni centri pretvore u male Beograde, nešto što je do jogurt revolucije Novi Sad bio za Vojvodinu.

Srbija mora da se "debeogradizuje" ako hoće da opstane i tu uopšte nema dileme. Biće lakše i Beogradu i ostatku Srbije.Ja ne bih nista DELIO, vec bih koristio termin ORGANIZOVAO....Postoje NUTS standardi..tako da se po njima moze vrsiti i korekcija..
poz
bkc
Inner Party Inner Party 18:27 23.07.2008

Zar opet?!

Ako se ne varam vec je postojala neka Liga za Sumadiju ...

;-)

Pitam se sta li je tako posebno u ovim danima pa se ove ideje reanimiraju?!

Ma, nema bre od toga nista!
Srbija ima svoj nedavno doneseni ustav i to je to.
Jos kada negde nekome pokazete onu mapu bez Kosova i Metohije, sa Srbijom podeljenom na regije... samo navlacite nevolje sebi na vrat!


Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:23 24.07.2008

Re: Zar opet?!

Inner Party
Ako se ne varam vec je postojala neka Liga za Sumadiju ...

;-)

Pitam se sta li je tako posebno u ovim danima pa se ove ideje reanimiraju?!

Ma, nema bre od toga nista!
Srbija ima svoj nedavno doneseni ustav i to je to.
Jos kada negde nekome pokazete onu mapu bez Kosova i Metohije, sa Srbijom podeljenom na regije... samo navlacite nevolje sebi na vrat!
Postojala je postojala Liga za Sumadiju i postojace.....Ustav nije za sva vremena...vec se menja! Nece biti da sam ja kriv sto sam preyentirao mapu bez Kosova a ne onaj koji je Kosovo bezumnom politikom izgubio...
pblagojevic pblagojevic 19:49 23.07.2008

Regionalizacija


Meni i dalje nisu jasni oni koji jednostavno ne vide u cemu je problem centralizacije !! Nije mi jasno kako ne shvataju da, dugorocno gledano, i njihov interes je da se Srbija decentralizuje!

Zvucim sada ko Smiljko Kostic kada je na tribini u DSS/NS u Zitoradji (rodnom mestu svome, ali Dacicevom, Cecinom i sl..) objasnio svojim zemljacima kako "oni mozda ne primecuju da njima centralna ulica zapravo smeta, ali da oni to ne primecuju" :)

bene_geserit bene_geserit 19:49 23.07.2008

deBeogradizacija

Malo Sumadijsko-centricno napisano a i granice i velicina regiona su pomalo cudni (npr. otkuda Kraljevo u Sumadijskoj regiji, logicnije je da bude u Raska, Sandzak, Metohija regiji, koja opet malo cudno ide sa ostalim Podrinjem), ali bitno je da se ova tema stvarno otvori.
1. Nasa politicka elita (tj. stranke) se ne bavi ovime (valjda ne moze da postigne od velikih tema tipa EU, Kosovo; jedini koji su to deklarativno pominjali su bili DSS-ovci, ali se ne secam da su o tome prozborili zadnjih godina). A i nema interes da se bavi. Ionako su svi bitni ljudi u strankama u Beogradu a ako nisu onda zele da se presele u isti.
2. Ravnomerni regionalni razvoj je u Ustavu. Nisam siguran da li su regionalno organizovane zemlje bile ravnomernije ekonomski razvijene pre regionalizacije od Srbije danas. Posto regionalizacija podrazumeva vecu ekonomsku samostalnost, prelivanje od razvijenijih ka manje razvijenima bice problematicnije. Ali makar ne bi bilo prelivanja od siromasnijih ka bogatijima (tj. Beogradu) kao danas.
3. Mozda iz perspektive Beograda (koji monopolski trosi resurse Srbije ljudske, energetske i ostale) deluje da nije neophodno otvoriti ovu temu, takodje iz pozicije Vojvodine koja ima izvesnu autonomiju i radi na tome da je prosiri, ali iz pozicije unutrasnje Srbije ova tema je zivot ili smrt.
4. Beogradizacija Srbije kakva je danas nikome u stvari ne odgovara: gradjanima Beograda ne odgovara jer cini isti pre-naseljenim, pre-zagadjenim; gradovima po unutrasnjosti jer imaju konstantan odliv mozgova ka Beogradu i sva administracija je centralizovana u Beogradu; imigrantima koji bi mozda da se vrate ne odgovara jer nemaju gde (Beograd je vrlo problematican za porodican zivot, unutrasnjost prakticno nema srednju klasu). Usput resenje za problem saobracaja u Beogradu nije potrositi grdne milijarde da bi se sagradio metro nego eliminisati problem u zacetku. Sta je to sto tera ljude da idu iz ostatka Srbije u Beograd (da se ne vrate)? Recimo da mogucnosti zaposljavanja u unutrasnjosti nisu bas sjajne (kao ni plate), skole i fakulteti nisu bas sjani takodje, kulturan zivot tanak, sportskih dogadjaja nigde, a da bi otisao do prvog centra sa svime time treba da se klackas satima po krs putevima.
5. Vecina zemalja u svetu ima ovaj problem sa velikim gradovima (posebno nerazvijene zemlje) i (uglavnom bezuspesno) pokusavaju da ga rese. Tipican pristup je izmestanje SVE birokratije iz dominantnog grada (ovde mislim na sve sto se finansira iz budzeta i ukljucuje koju stotinu hiljada radnih mesta u Beogradu), razvoj regionalne infrastukture (da li bi neki manje trapavi pokusaji ravnomernijeg regionalnog razvoja od "Veljinog" autoputa koji rezultuju prelivanjem od onih koji imaju vise ka onima sto imaju manje bolje prosli kod nas?), distribuiranje poreskog sistema koji bi omogucio regionima da vode sopstvenu poresku politiku (npr. da drasticno smanje poreze da bi privukli nove firme kao i sedista velikih firmi koja su danas mahom u Beogradu). Ne treba biti prorok pa pretpostaviti kakav bi otpor ovakve ideje imale kod nas.
mariopan mariopan 20:25 23.07.2008

Re: deBeogradizacija

Tekst o decentralizaciji je odlican i meni se dopao . Sama decentralizacija donela bi bilji zivot svima u regiji, kvalitetnije skolstvo, zdravstvo, bolje puteve i infrastrukturu..motivisala bi lokalno stanovnistvo da ne napusta sela i da odlazi u gradove, vecinom za Beograd, zato sto bi lokalna vlast mnogo bolje mogla da resava njihove probleme a zbog tih, mnogobrojnih neresenih problema se i napusta mesto zivota i ide se ka boljem.To bolje bilo bi im nadohvat ruke, ne bi morali nigde da idu...to nema nikakve veze sa ljubavlju prema Srbiji...niko tu Srbiju ne dira samo je organizuje na bolji nacin...a to bi uradio dobar domacin.To nam svima treba...samo tesko..jer koka koja nosi zlatna jaja ne ispusta se lako iz ruku, svi oni koji kupe ta jaja sede u Beogradu.
bene_geserit bene_geserit 20:50 23.07.2008

Re: deBeogradizacija

Lokalno stanovnistvo ne napusta sela i odlazi u gradove - taj proces je vec skoro zavrsen. Ono sto se desava je da obrazovani sloj (a i onaj manje obrazovan) napusta male gradove i regione i odlazi u Beograd, mahom zbog vece mogucnosti zaposljavanja.
Revitalizacija srpskog sela je posebna tema. Ali bez regionalizacije Srbije tako nesto skoro da nije moguce zapoceti, makar ne u unutrasnjoj Srbiji. Razvijena saobracajna infrastruktura je pocetni uslov za to. Takodje postojanje regionalnih centara.
bene_geserit bene_geserit 20:52 23.07.2008

Re: deBeogradizacija

E da, ljudi sa sela retko idu direktno u Beograd. Najcesce se samo spuste do prvog grada u blizini. Tek druga, treca generacija stigne do Beograda.
znik znik 03:12 24.07.2008

Re: deBeogradizacija

bene_geserit
Lokalno stanovnistvo ne napusta sela i odlazi u gradove - taj proces je vec skoro zavrsen. Ono sto se desava je da obrazovani sloj (a i onaj manje obrazovan) napusta male gradove i regione i odlazi u Beograd, mahom zbog vece mogucnosti zaposljavanja.Revitalizacija srpskog sela je posebna tema. Ali bez regionalizacije Srbije tako nesto skoro da nije moguce zapoceti, makar ne u unutrasnjoj Srbiji. Razvijena saobracajna infrastruktura je pocetni uslov za to. Takodje postojanje regionalnih centara.

Preporuka!
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:28 24.07.2008

Re: deBeogradizacija

bene_geserit
Malo Sumadijsko-centricno napisano a i granice i velicina regiona su pomalo cudni (npr. otkuda Kraljevo u Sumadijskoj regiji, logicnije je da bude u Raska, Sandzak, Metohija regiji, koja opet malo cudno ide sa ostalim Podrinjem), ali bitno je da se ova tema stvarno otvori.Nije pisano ni malo Sumadijsko centricno vec zavirite malo u knjige (Istorija, geografija i sl) Uostalom i u mom blogu stoji ono sto sam i sam ucio jos u osnovnoj skoli da je Sumadija smestena izmedju reka Save i Dunava, Kolubare i dve Morave.....pa je i Beograd, voleli neki to ili ne, uek smatran Sumadijom! Vec sam napomenuo da su moguce korekcije, pa tako i Kraljevo, npr, moze na referendumu da se prikjljuci bilo kojoj regiji sa kojom se "granici"...
Davie Davie 10:00 25.07.2008

Re: deBeogradizacija

4. Beogradizacija Srbije kakva je danas nikome u stvari ne odgovara: gradjanima Beograda ne odgovara jer cini isti pre-naseljenim, pre-zagadjenim; gradovima po unutrasnjosti jer imaju konstantan odliv mozgova ka Beogradu i sva administracija je centralizovana u Beogradu; imigrantima koji bi mozda da se vrate ne odgovara jer nemaju gde (Beograd je vrlo problematican za porodican zivot, unutrasnjost prakticno nema srednju klasu). Usput resenje za problem saobracaja u Beogradu nije potrositi grdne milijarde da bi se sagradio metro nego eliminisati problem u zacetku. Sta je to sto tera ljude da idu iz ostatka Srbije u Beograd (da se ne vrate)? Recimo da mogucnosti zaposljavanja u unutrasnjosti nisu bas sjajne (kao ni plate), skole i fakulteti nisu bas sjani takodje, kulturan zivot tanak, sportskih dogadjaja nigde, a da bi otisao do prvog centra sa svime time treba da se klackas satima po krs putevima.


Beograd je izmedju dva zadnja popisa povecao broj stanovnika za oko 2% (ili 30 hiljada) usprkos velikom prilivu stanovnistva sa zapadne strane Drine i sa Kosova a sa obzirom na negativan prirodni rast stanovnistva u Srbiji i "iscrpljene" ljudske (srpske) resurse iz ex-YU broj stanovnika ce se u buducnosti smanjivati. Ako se u obzir uzme i rast cena goriva, izgradnja saobracajnica i mostova oko i u Beogradu sledi niti da je prenaseljen, niti da mu treba metro.

Skole i fakulteti u unutrasnjosti nisu sjajni iz prostog razloga: bolji studenti, kasniji profesori su ostajali na maticnom fakultetu u Beogradu, oni koji su bili losiji od njih su odlazili u druge univerzitetske centre, govorim o vremenu pre 20-30 godina kada su uspostavlajni fakulteti ili katedre po Novom Sadu, Nisu, Kragujevcu... tjednostavno, daleko veca konkurencija dize i kvalitet. A kasnije su dosle 90-te i masivan odliv mozgova iz cele Srbije put Zapada.

Eh, da... Cole bi regionalizacijom Srbije mozda opet dobio priliku da sedi u nekoj skupstini. Kao onomad u Kralja Milana...
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 10:08 25.07.2008

Re: deBeogradizacija

Davie
4.

Eh, da... Cole bi regionalizacijom Srbije mozda opet dobio priliku da sedi u nekoj skupstini. Kao onomad u Kralja Milana...


Da sam hteo da sedim kao prostac u Skupstini, izabrao bih svakako neki laksi put, a bilo je ponuda, verujte mi na rec!
Kad Vi od svega sto sam napisao ne vidite nista "dalje od nosa" tesko je polemisati!
BKC
krilce krilce 20:58 23.07.2008

vi bi cepkali i dalje?

Ne znam da li si pozajmio ovu kartu amputirane Srbije,od tv Kosova, ali mislim da je objavljivanje i propagiranje ovakvih svinjarija krivicno delo,nisam siguran.Treba proveriti..
bene_geserit bene_geserit 21:08 23.07.2008

Re: vi bi cepkali i dalje?

Regionalizacija nije dalje cepkanje Srbije, vec (izmedju ostalog) nacin da se gradjani nerazvijenih regija zastite od beogradske administracije koja ne vidi njihove probleme. Izmedju ostalog, stranka koja se najvise/jedino zalagala (makar deklarativno) za to je vrlo nacionalistickog/patriotskog/unitaristickog karaktera (DSS).
Ustalom, ni meni se ne svidja objavljena fotografija Srbije bez Kosova, ali tema ovog posta je regionalizacija Srbije. Nije valjda da ne treba da pricamo o temi zbog te mape?
krilce krilce 21:52 23.07.2008

Re: vi bi cepkali i dalje?

Slazem se da treba decentralizovati Srbiju i spasiti je od beogradskog terora.Ali slazem se i da neko treba u zatvor zbog ove mape gore..

Kao gradjanin Srbije,kazacu samo jedno.Ovo je nesto najljigavije sto sam video na ovom blogu,taj ko je dopustio ovako nesto sebi,ostace u istoriji kao obicna nistica.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 08:39 24.07.2008

Re: vi bi cepkali i dalje?

krilce
Slazem se da treba decentralizovati Srbiju i spasiti je od beogradskog terora.Ali slazem se i da neko treba u zatvor zbog ove mape gore..

Kao gradjanin Srbije,kazacu samo jedno.Ovo je nesto najljigavije sto sam video na ovom blogu,taj ko je dopustio ovako nesto sebi,ostace u istoriji kao obicna nistica.Kao gradjanin srbije imate pravo da mislite sta god...a sto se Kosova tice u zatvor treba da ide onaj ko ga je izgubio nakaradnom politikom zbog koje je Srbija pretrpela najvecu mogucu stetu... Srbiju je napustilo vise stotina hiljada mladog obrazovanog sveta, sto je jos vaznije od bilo koje teritorije...Kvazipatriotizam nas je doveo dovde dokle smo stigli!
bkc
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 08:51 24.07.2008

Re: vi bi cepkali i dalje?

bene_geserit
Regionalizacija nije dalje cepkanje Srbije, vec (izmedju ostalog) nacin da se gradjani nerazvijenih regija zastite od beogradske administracije koja ne vidi njihove probleme. Izmedju ostalog, stranka koja se najvise/jedino zalagala (makar deklarativno) za to je vrlo nacionalistickog/patriotskog/unitaristickog karaktera (DSS).
Ustalom, ni meni se ne svidja objavljena fotografija Srbije bez Kosova, ali tema ovog posta je regionalizacija Srbije. Nije valjda da ne treba da pricamo o temi zbog te mape?Mali dodatak> Kada sam pred Ustavnom komisijom prezentirao svoj predlog (2003), sastavni deo mape je bilo i Kosovo...ali se u medjuvrmenu dogodilo sto se dogodilo! Uzimajuci u obzir cinjenicu da se status Kosova sada resava izvan ingerencija Srbije, samim tim nisam ga ni razmatrao, danas, jer mislim da ne raspolazem natprirodnim mocima...
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:31 24.07.2008

Re: vi bi cepkali i dalje?

krilce
Ne znam da li si pozajmio ovu kartu amputirane Srbije,od tv Kosova, ali mislim da je objavljivanje i propagiranje ovakvih svinjarija krivicno delo,nisam siguran.Treba proveriti..Vec sam Vam odgovorio,....ali jos jednom! Svinjarija je sto smo rasturili SFRJ, svinjarija je sto je politika, nakaradna, dovela do stotine hiljada zrtava, raseljenih i iseljenih...sa nemerljivom materijalnom stetom...sto je vise stotina hiljada mladih i obrazovanih otislo iz Srbije....i na kraju sto je takva politika dovela i do otcepljenja Kosova....a za to ja nisam krv, a vi vidite sa sobom ko je kriv! Kvazipatriotizam nas je doveo dovde!
Davie Davie 10:03 25.07.2008

Re: vi bi cepkali i dalje?

Regionalizacija nije dalje cepkanje Srbije, vec (izmedju ostalog) nacin da se gradjani nerazvijenih regija zastite od beogradske administracije koja ne vidi njihove probleme. Izmedju ostalog, stranka koja se najvise/jedino zalagala (makar deklarativno) za to je vrlo nacionalistickog/patriotskog/unitaristickog karaktera (DSS).


DSS+NSS... Velja je Gedza takodje, valjda je tu kvaka.
ingbabic ingbabic 08:38 24.07.2008

I decentralizacija i regionalizacija!

Mislim da je osnovno da se pre svega izvrši prava i suštinaka decentralizacija, odnosno da se opštinama i gradovima vrate nadležnosti i imovina. Regionalizacija, kao sledeći logičan korak, je samo proces ukrupnjavanja lokalnih samouprava, do veličine koja je referentna, da bi se region kao takav mogao uključiti u evropske tokove i projektima konkurisao u evropskim fondovima. Isto tako svaki region ima svoje specifičnosti, komparativne prednosti i tradicionalne vrednosti, koje treba i mora da očuva. To nikako ne vodi razbijanju države nego samo njenojm jačanju i čuvanju, ali i poštovanju razlika i ujednačenom ekonomskom razvoju.
Preporuka i od mene!
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:32 24.07.2008

Re: I decentralizacija i regionalizacija!

ingbabic
Mislim da je osnovno da se pre svega izvrši prava i suštinaka decentralizacija, odnosno da se opštinama i gradovima vrate nadležnosti i imovina. Regionalizacija, kao sledeći logičan korak, je samo proces ukrupnjavanja lokalnih samouprava, do veličine koja je referentna, da bi se region kao takav mogao uključiti u evropske tokove i projektima konkurisao u evropskim fondovima. Isto tako svaki region ima svoje specifičnosti, komparativne prednosti i tradicionalne vrednosti, koje treba i mora da očuva. To nikako ne vodi razbijanju države nego samo njenojm jačanju i čuvanju, ali i poštovanju razlika i ujednačenom ekonomskom razvoju.
Preporuka i od mene!
Bas tako...!
poz
bkc
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 10:00 24.07.2008

regionalizacija

Hvala na otvaranju teme, dobro napisan tekst sem ovog poslednjeg pozivanja na cvijica, jer mozda je on bio neki autoritet u nauci ranijih perioda ali se danas njegova shvatanja sigurno ne mogu uzimati zdravo za gotovo kao objektivne istine. Ali ok, to je druga tema.

Ni ja se ne slazem sa etnickom regionalizacijom jer mada postoje delovi Vojvodine koji su naseljeni vise jednom ili drugom zajednicom vecina ih je izmesana, kako treba i da bude. Glavni problem otvaranje rasprave o regionalizaciji u Srbiji je da se to odmah posmatra kroz diskurs razbijanja zemlje, otcepljivanja i stvranja sukoba, koji se onda po pravilu instrumentalizuju po etnickom kljucu. Ovom pitanju treba prici pre svega sa ekonomskog a onda i kulturnog i svakog drugog stanovista. Regionalizacije i jeste jedan od kljuceva smirivanja tenzija u Srbiji i njenog daljeg napretka, jer sukobi na teritoriji exYU nastali su svojim bitnim delom zbog BG-centralizma i nepostojanja zelje da se razume sta misle i zele ljudi u Sarajevu, Osijeku ili bilo gde drugde.

Drago mi je da je si naveo primer Austrije, jer mada je Bec ovde jedini veci grad mnogo stvari se desava u drugim delovima zemlje, pa je tako Salzburg recimo mnogo skuplji za zivot od njega a ima i drugaciji stil zivota. Innsbruck i Graz su znacajni universitetski centri itd/ A Bec jeste evropska metropola, pa ako se u njemu ne misli da je on najbitnije mesto u zemlji zasto bi se to mislilo u Beogradu?

Sto se tice pitanja podregije to je manji problem, jer lakse je pricati kasnije o srezovima i opstinama ili svemu ostalom kad je resen problem regiona.

Jos jednom pohvala za otvaranje teme.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 10:09 24.07.2008

Re: regionalizacija

Neues aus der Nachbarschaft
Hvala na otvaranju teme, dobro napisan tekst sem ovog poslednjeg pozivanja na cvijica, jer mozda je on bio neki autoritet u nauci ranijih perioda ali se danas njegova shvatanja sigurno ne mogu uzimati zdravo za gotovo kao objektivne istine. Ali ok, to je druga tema.

Jos jednom pohvala za otvaranje teme.Hvala Vama sto ste pravilno razumeli postavljanje ove teme...Naravno oko nje se moze sporiti do besmisla, osim da su nam decentalizacija i regionalizacija neophodne....!Detalji se resavaju ozbiljnom i argumentovanom raspravom.
Sto se tice Cvijica, ali i M.Dj. Milicevica, naravno da mogu delovati "rogobatno" njihovi citati, ali oni nemaju smisao revitalizacije, vec samo kao deo istorijskog (geografskog, antropolskog....)konteksta Sumadije, sto jeste jedan od uslova za stvaranje EU regija. Zbog manjkavosti prostora nije dovoljno obrazlozeno, pa moze delovati nejasno, na cemu se izvinjavam,
opoz
BKC
PS>Hvala na primerima
zt zt 11:16 24.07.2008

s juga il' s mercedes

Slazem se uglavnom sa predlogom o podeli Srbije na regije i ne bih da cepidlacim. ALI, gde je tu jug Srbije koji se u ostatku tretira ili kao da ne postoji ilii kao da je deo druge drzave. Svrstavati Leskovac, Nis, Vranje, Pirot, itd u nesto sto se zove Podunavska regija mislim da nema smisla. Kakve veze imaju Vranje i Leskovac sa Podunavljem? Ja bih ovoj preraspodeli dodao jos jednu regiju (nazimo je kako hocete ali za sad pod radnim nazivom 'Juzna Pruga') koja bi se sastojala od juznog dela sadasnje Podunavske regije (od/ukljucujuci Nis/Aleksinac pa nanize). Mislim da to ima smisla jer npr. Stanovnici Leskovca i nemaju mnogo zajednickih interesa sa stanovnicima Pozarevca ili Kostolca, da ne pominjemo razlicitu kulturu obicaje a pogotovo jezik. Sta mislite o ovome?
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 11:26 24.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

zt
Slazem se uglavnom sa predlogom o podeli Srbije na regije i ne bih da cepidlacim. ALI, gde je tu jug Srbije koji se u ostatku tretira ili kao da ne postoji ilii kao da je deo druge drzave. Svrstavati Leskovac, Nis, Vranje, Pirot, itd u nesto sto se zove Podunavska regija mislim da nema smisla. Kakve veze imaju Vranje i Leskovac sa Podunavljem? Ja bih ovoj preraspodeli dodao jos jednu regiju (nazimo je kako hocete ali za sad pod radnim nazivom 'Juzna Pruga') koja bi se sastojala od juznog dela sadasnje Podunavske regije (od/ukljucujuci Nis/Aleksinac pa nanize). Mislim da to ima smisla jer npr. Stanovnici Leskovca i nemaju mnogo zajednickih interesa sa stanovnicima Pozarevca ili Kostolca, da ne pominjemo razlicitu kulturu obicaje a pogotovo jezik. Sta mislite o ovome?Rekoh da je ovo samo ideja oko koje se treba dogovarati, o njoj razgovarati.Zbog skucenog prostora nisam mogao da objavim celokupan projekat sa svim detaljima i objasnjenjima..No da probam da pojasnim. Podunavska regija, isto kao i Podrinska, je kompromisno resenje u nazivu, a obuhvata sve celine koje vec manje vise postoje i prepoznatljive su (Branicevo, Timocka Krajina i druge). Regionalizam ne znaci usitnjavanje do besmisla, vec naprotiv smislenu organizaciju drzave sa principom supsidijarnosti (prevedeno na srpski/spustanje nivoa nadleznosti do najnizeg moguceg nivoa, kako bi gradjani na najlaksi i najbrzi nacin zadovoljili svoje potrebe!) kao jednim od najvaznijih.. NUTS standardi izmedju ostaloga preporucuju minimalan broj stanvnika jedne teritorije kako bi Regija optimalno funkcionisala, pa se otuda namecu ovakva resenja...A samo ime, ne mora biti Podunavska, moze biti i Istocna Srbija, ali ako Vojvodina ima svoje ime, Sumadija svoje, kao i Beograd (metropola) onda je ovaj termin samo kompromis da se ne bi nametalo Niska ili Timocka Krajina ili slicno, jer ce se tako zvati nizzi nivoi/oblasti!
Eto ukratko objasnjenja...
poz
bkc
zt zt 11:34 24.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

Hvala na pojasnjenju! Ko sto rekoh, slazem se s potrebom regionalizacije u potpunosti, pa makar ona bila i arbitrarna, samo mislim da bi regije bile mnogo zaokruzenije u svakom smislu ako bi imale nekih osnova u 'stanju na terenu' ili u ethoistorijskim (ili kakvim god) celinama. Sumadija, Vojvodina, Zapadna i Istocna (Branicevo+) Srbija su takve jedinice pa zasto ne i jug Srbije. Posto sam poreklom odatle, znam da stanovnici juzne Srbije (konkretno delova koji gravitiraju oko Leskovca, Vranja, Nisa) smatraju jedni druge razlicitim (mada ne u smislu posebnog etniciteta) u odnosu na stanovnike drugih delova Srbije.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 11:46 24.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

zt
Hvala na pojasnjenju! Ko sto rekoh, slazem se s potrebom regionalizacije u potpunosti, pa makar ona bila i arbitrarna, samo mislim da bi regije bile mnogo zaokruzenije u svakom smislu ako bi imale nekih osnova u 'stanju na terenu' ili u ethoistorijskim (ili kakvim god) celinama. Sumadija, Vojvodina, Zapadna i Istocna (Branicevo+) Srbija su takve jedinice pa zasto ne i jug Srbije. Posto sam poreklom odatle, znam da stanovnici juzne Srbije (konkretno delova koji gravitiraju oko Leskovca, Vranja, Nisa) smatraju jedni druge razlicitim (mada ne u smislu posebnog etniciteta) u odnosu na stanovnike drugih delova Srbije.Pa i Vi se sami slazete samo je nekako problem ime...ali OK! Ipak nemoguce (!)je da regija nema preko 1.000.000 stanovnika, otuda Oblast, kao 3.nivo (Drzava, regija, oblast, lok samouprava)
poz
bkc
Dodatak> ponavljam nije sad ni najvaznije kako ce se sta zvati vec koji c e nivo nadleznosti biti prenet na regije, oblasti i lok samouprave,.,,,naravno imovina, finansije i sl...
markonio92 markonio92 01:56 25.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

Slazem se uglavnom sa predlogom o podeli Srbije na regije i ne bih da cepidlacim. ALI, gde je tu jug Srbije koji se u ostatku tretira ili kao da ne postoji ilii kao da je deo druge drzave. Svrstavati Leskovac, Nis, Vranje, Pirot, itd u nesto sto se zove Podunavska regija mislim da nema smisla. Kakve veze imaju Vranje i Leskovac sa Podunavljem? Ja bih ovoj preraspodeli dodao jos jednu regiju (nazimo je kako hocete ali za sad pod radnim nazivom 'Juzna Pruga') koja bi se sastojala od juznog dela sadasnje Podunavske regije (od/ukljucujuci Nis/Aleksinac pa nanize). Mislim da to ima smisla jer npr. Stanovnici Leskovca i nemaju mnogo zajednickih interesa sa stanovnicima Pozarevca ili Kostolca, da ne pominjemo razlicitu kulturu obicaje a pogotovo jezik. Sta mislite o ovome?


Ovo "spajanje" juga Srbije u Podunavsku regiju je nužno zlo i neophodno je. Ako bismo jug Srbije zasebno tretirali (što je iz sadašnje perspektive logičnije), onda bi:
1) Ionako siromašan jug bio još siromašniji,
2) Vrlo brzo bismo imali problema sa narastajućim separtizmom. Kako god da uobličite granice juga Srbije, on bi prosto vapio za odvajanjem, naročito u kombinaciji sa stavkom 1) uz smanjeni natalitet i povećan priliv albanskog stanovništva.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:40 25.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

[quote=markonio92

Ovo "spajanje" juga Srbije u Podunavsku regiju je nužno zlo i neophodno je. Ako bismo jug Srbije zasebno tretirali (što je iz sadašnje perspektive logičnije), onda bi:
1) Ionako siromašan jug bio još siromašniji,
2) Vrlo brzo bismo imali problema sa narastajućim separtizmom. Kako god da uobličite granice juga Srbije, on bi prosto vapio za odvajanjem, naročito u kombinaciji sa stavkom 1) uz smanjeni natalitet i povećan priliv albanskog stanovništva.Hm..mudro citate moj predlog...isto vazi i za Podrinje....! Zar ne?
poz
bkc
Don Salieri Don Salieri 11:34 25.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

Branislav Kovačević Cole
zt
...nemoguce je da regija nema preko 1.000.000 stanovnika...


Nišavski upravni okrug - Nis 382.461 stanovnika
Toplički upravni okrug - Leskovac 255.011 stanovnika
Pčinjski upravni okrug - Vranje 243.529
Pirotski upravni okrug - Pirot 116.926 stanovnika
Toplički upravni okrug - Prokuplje 111.813 stanovnika

Sto znaci da bi ta regija sa nabrojanim okruzima cak i bez Pozarevca, Bora, Zajecara, Krusevca koji su ucrtani na mapi koju je svojvremeno prezentirala "Liga za Sumadiju" imala ukupno - 1 107 000 stanovnika. Slovima - vise od milion (!).

markonio92 markonio92 11:57 25.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

Branislav Kovačević Cole

...isto vazi i za Podrinje....! Zar ne?


Naravno. Nekada su ljudi bili pametni i podelili kraljevinu Jugoslaviju na sličan način link.
A onda su došli Cvetković i Daček, pardon, Cvetković i Maček i zeznuli stvar.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 11:57 25.07.2008

Re: s juga il' s mercedes

Don Salieri
Branislav Kovačević Cole
zt
...nemoguce je da regija nema preko 1.000.000 stanovnika...


Nišavski upravni okrug - Nis 382.461 stanovnika
Toplički upravni okrug - Leskovac 255.011 stanovnika
Pčinjski upravni okrug - Vranje 243.529
Pirotski upravni okrug - Pirot 116.926 stanovnika
Toplički upravni okrug - Prokuplje 111.813 stanovnika

Sto znaci da bi ta regija sa nabrojanim okruzima cak i bez Pozarevca, Bora, Zajecara, Krusevca koji su ucrtani na mapi koju je svojvremeno prezentirala "Liga za Sumadiju" imala ukupno - 1 107 000 stanovnika. Slovima - vise od milion (!).
Nemam nista protiv.........Bitno je da se stvar pokrene i da se dogovorimo, a sve se moze menjati
poz
bkc
aniksypoland aniksypoland 14:24 24.07.2008

EUro regija

Zanimljiva tema. Tekst malo manje...

Nekoliko opaski...
1. Licno se ne salzem sa koriscenjem ternima Euro kada je srpakom jeziku bliza skracenica Evro. Ovakve skracenice se uglavnom prilagodjavaju jeziku.
2. Ako govorite o drzavama clanicama EU, mozda su bolja referenca bivse komunisticke drzave a danas punopravne clanice.
3. Commity of Regions je jedna od najneznacajnijih organizacija u EU danas. Potpuno je izgubla svoj momentum (zanimljiva je bila po osnivalju i mozda do polovime '80.-tih). Glavana funkcija danas je da se povremeno sastnu predstavnici regiona i razmene knowhow (sto se u principu svodi na... nista).
4. Regionalizacija drzava clanica EU je VEOMA BITNA STVAR zbog kohezione politike. Svaki region koji ima GDP manji od 75% EU GDP dobija novac iz kohezionog fonda za strukturalne promene. Izdaci iz EU budzeta za kohezionu politiku su daleko najvisi.
5. Radije bih predlozila da se u raspravu o regionalizaciji Srbije podje sa stanovista da cemo jednoga dana biti clanica EU i da nase regije organizujemo tako da mozemo da u sto duzem vremenskom periodu dobijamo novac kroz implenemtaciju kohezione politike. Ovakav pristup mi je daleko pragmaticniji nego nekakav socio-istorijski.

Veliki pozdrav iz kisnog Krakowa!!!
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:46 25.07.2008

Re: EUro regija

aniksypoland
Zanimljiva tema. Tekst malo manje...


5. Radije bih predlozila da se u raspravu o regionalizaciji Srbije podje sa stanovista da cemo jednoga dana biti clanica EU i da nase regije organizujemo tako da mozemo da u sto duzem vremenskom periodu dobijamo novac kroz implenemtaciju kohezione politike. Ovakav pristup mi je daleko pragmaticniji nego nekakav socio-istorijski.

Veliki pozdrav iz kisnog Krakowa!!!


Moj predlog svakako nije socio istorijski....vec upravo ono sto i Vi sami kazete anticipacija EU Regija u Srbiji...Ali regije se definisu, po svim evropskim standardima, na osnovu prepoznatljivosti koje u sebi sadrze Istorijske, Geografske, administartivne, ekonomske, antropoloske, kulturoloske ....zajednicke karakteristike, prema tome Sumadija ima sve to o cemu samo govorio, a neke podsetio..Nista nije od juce, pa prema tome ne vidim razloga da to precutkujem...Procitajte preporuke i standarde deklaracije o regionalizaciji, NUTS standarde..i sl, pa cete videti da se sve zasniva upravo na tim preporukama, a sve drugo je pojasnjenje...!
Krakov je predivan grad
BKC
Gordon Freeman Gordon Freeman 14:28 24.07.2008

Sumadija

Šumadija treba da bude Euro regija!!!


Uvek se obradujem kada naidjem na Vas tekst na blogu, a jos kada pisete o ovakvo vaznoj temi onda je sreca jos veca :)

Naravno da Sumadija treba da bude regija. Situacija u kojoj je tzv. centralna Srbija ustavno degradirana i marginalizovana nije prirodna. Ovakav status se prenosi na sve sfere zivota. Sve to izaziva gnev prema Beogradu kao sinonumu za sve lose sto se ljudima dogadja. Bez obzira sto se ovde mnogi ogradjuju kako, kada kazu Beograd, ne misle zapravo na gradjane tog grada vec na vlast i politicku elitu, u stvarnosti u razgovoru sa ljudima na ovu temu sam uvideo da oni ne prave tu razliku i eksplicitno "krivce" vide u celom Beogradu. I mislim da su delimicno i u pravu jer postoji bezbroj primera koji govore o tome. Od sporta gde novinari prestonickih medija npr. Novaka Djokovica proglasvaju da je po nacionalnosti Beogradjanin( "Beogradjanin Novak Djokovic i Spanac Rafael Nadal su....". Nikada nisam cuo od tih istih novinara da potenciraju da je Olivera Jevtic Uzicanka. Secam se najave jednog gosta u emisiji BG hronika na RTSu ( inace Vasoj omiljenoj emisiji gospodine Kovacevicu :) ) gde voditeljka kaze "Nas sledeci gost P.P., Beogradjanin, pisac zbirke pesama .... ". Jos malo pa ce poceti tako da potpisuju ljude umesto umesto da navedu njihovo zanimanje. Zar je zaista bitnije prvo istaci odakle je gospodin umesto zanimanja, da li mu je to neki plus ako se navede da je iz Beograda? Da je recimo iz Zajecara, da li bi mu to bio plus? Postoji niz ovakvih gluposti koje je proizveo lokalpatriotizam gradjana nase prestonice.

Cesto cujemo kako se lokalpatriotizam, koji je prisutan u nekim delovima Srbije, karakterise kao los i stetan po drzavu, a niko ne pominje da je on upravo najveci i najprisutniji u Beogradu. Kao sto kaze poslovica"riba smrdi od glave". Mislim da bi ovakvo centralizovano uredjenje drzave bilo podnosljivije da sve to nije obojeno i prozeto ovolikim stepenom Beogradskog lokalpatritizma i glorifikacije prestonice. Mislim da u Beogradu postoji bolesna potreba da bude centar svega, pa makar to bilo npr. pljuvanje u dalj. Prepricana mi je situacija iz emisije Beogradska hronika, posto istu nisam gledao, u kojoj voditeljka dramaticno, skoro kao da je propast sveta sa svojim gostom oplakuje vest da Djokovic svoj teniski centar gradu u Kragujevcu, jer su mislili da je od BGa odustao. Kazu je cela situacija bila koliko komicna toliko i tuzna. Primer ima milion...

Steta sto ova tema nikako da dodje na red u ovoj drzavi.

A sta se desava sa Ligom za Sumadiju? Da li je jos uvek aktivna?

Pozdrav od redovnog citaoca Vaseg bloga i nadam se da cete u buducnosti jos energicnije promovisati ideju Sumadije kao regiona.
Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:49 25.07.2008

Re: Sumadija

Gordon Freeman


A sta se desava sa Ligom za Sumadiju? Da li je jos uvek aktivna?

Pozdrav od redovnog citaoca Vaseg bloga i nadam se da cete u buducnosti jos energicnije promovisati ideju Sumadije kao regiona.Hvala na komentaru i pohvalama! Pitanja u vezi Lige nisu za Blog, pa mozete putem mail.a ili na private!
poz
bkc[i][/i]
bene_geserit bene_geserit 18:41 24.07.2008

treba, ali kako da se to desi?

Ako necemo da cekamo na regionalizaciju 20+ godina sta uraditi da se ova tema nametne nasoj politickoj eliti?
I kako naterati nasu politicku elitu kao nosioca centralizma da razmislja o dobrobiti sve Srbije i istovremeno izbija sebi poluge moci iz ruke - deluje kao nemoguc zadatak.
Promovisanje ove ideje na Blogu B92 je zrnce peska u pustinji.
Demokratija, ovakva kakva se zapatila kod nas, ne daje puno mogucnosti da se nametnu teme koje ne odgovaraju manje vise svim strankama u Srbiji i to od strane nekoga ko nema nikakvu novcanu ili medijsku snagu (tako ja zamisljam ponovo rodjenu "Ligu za Sumadiju", ispravite me ako gresim; naravno to je i razlog zasto su lokalni mediji vazni, kao i zasto imamo trenutnu centralizaciju i u medijskoj sferi).
Ili je to samo izgovor (tipa nemoj ni da pokusavas, ionako nista ne mozes da promenis)? Meni deluje da su pojedinci bitni u formiranju tokova istorije. Najlakse je ne pokusati nista (ali su i rezultati na zalost unapred poznati).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana