Kultura

Istočnjačke religije, čemu? (VIII)

vladimir petrovic RSS / 25.06.2009. u 09:34

 Ako se ne svadjate, niko na svetu neće moći da se svadja sa vama. /Kompenzirajte uvrede ljubaznošću. /Biti ljubazan znači biti nepobediv. /Ko zna da ne zna - najveći je. /Oni koji znaju ne govore, oni koji govore ne znaju. /Sekira prvo udara na najviše drvo. /Onaj ko stoji na vrhovima prstiju, ne stoji sigurno. /Onaj ko žuri ne stiže daleko, onaj ko pokušava da sija gasi svoju sopstvenu svetlost. /Ograničiti sebe je izobilje. /Najmekše stvari na svetu pobedjuju one najtvrdje. /Nema ničeg na svetu nežnijeg i slabijeg od vode, ali uprkos tome, za napad na stvari koje su čvrste i jake, nema ničeg što bi bilo podesnije od nje. /Ako se mutna voda ostavi na miru, sama se izbistri. /Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu. /Neprijatelja najbolje pobedjuje onaj koji nikada ne prelazi u napad. /Dobar vojskovodja nije ratoboran. /Putovanje od hiljadu kilometara počinje jednim korakom (Lao-ce)

Pišući nedavno o zenu, naveo sam mišljenje da je zen «jedan od najdragocenijih poklona Azije svetu». Ovom prilikom želim da ukažem da mnogi smatraju da je poreklo zena, koji postaje sve popularniji na Zapadu, isto toliko taoističko koliko i budističko.

Danas ću govoriti o taoizmu. Kaže se da konfučijanstvo i taoizam umnogome predstavljaju dva stuba kineskog karaktera. Učeni ljudi smatraju da je Konfučije bio klasičar, pošto se uglavom oslanjao na predanje, a da je Lao-ce (Lao Tzu), osnivač taoizma, bio - romantičar. Prvi je stavljao naglasak na društvenu odgovornost, a drugi na spontanost i prirodnost. Dakle, za razliku od konfučijanstva, humanističkog sistema čija je glavna briga čovek, odnosno čovekovo mesto u prirodi, ali s naglaskom na čoveka, taoizam stavlja naglasak na prirodu, na ono što je prirodno i spontano u čoveku. Bavi se uskladjivanjem čoveka i prirode «putem traženja suštinskog ritma prirode». Kada se postigne ta uskladjenost, sve kontradikcije se rešavaju same od sebe. U prirodi se traži spas od onih društvenih nemira kojima su konfučijanski filozofi pokušavali da nadju leka. Osnovno polazište jeste, dakle, da se čovek, svaki put kada pokušava da pokori prirodu i potčini je sebi - od nje udaljava.

Taoizam, kao najbliži kineski pristup religijskoj misli uopšte, objašnjava direktno shvatanje života, shvatanje postojanja u svemiru, prostoru i vremenu. To je pre življenje u kome radnje koje čovek izvodi nisu smišljene, unapred planirane, već se čine - spontano. Prirodno. A opet, to nije život totalne neaktivnosti, kako se to ponekad čini. Takodje, slično drugim istočnjačkim religijama, taoizam polazi od toga da su mnoge stvari - nespoznatljive; što znači da ne mogu do kraja biti dostupne racionalnom umu, koji večito živi u iluziji da nešto zna. Neke stvari čovek jednostavno nije sposoban da sazna - što ne mora da znači da one ne postoje!

U ranom taoizmu nije se pridavao veliki značaj znanju. Taoisti su smatrali da učenjem čovek proširuje svoje znanje, ali se istovremeno «rasipa», što ga udaljuje od suštine taoa.  Lao-ce je zato govorio svojim sledbenicima: «Odrecite se znanja, odbacite učenost, i narodu će to biti sto puta korisnije... Odbacite učenost i nestaće nemira!»

I Čuang-ce, jedan od najvažnijih nastavljača Lao-ceovog filozofsko-religijskog učenja, primećivao je da nije dobro što se ljudi stalno trude da nauče nešto novo, nešto što ne znaju, umesto da produbljuju ono što već znaju (I na Zapadu postoji izreka u sličnom duhu: «Mnogo znanja ne uči pameti"». što je Heraklitov prigovor učenom Pitagori. A Vuk Karadžić je zabeležio srpsku poslovicu: «Zalud knjige gdje pameti nema»).

Taoizam u širem smislu pokazuje težnju ka mistici i panteizmu. Verovanje u magiju je veoma rasprostranjeno. Uostalom, kaže se da ceo Istok vrvi od vračeva. Ljudi u Kini pre nego što preduzmu bilo koju akciju konsultuju one koji se bave čitanjem položaja zvezda (ne znam da li će ovo videti Krugolina, he, he, he!), ali i šara na dlanu, šara na kornjačinom oklopu i slično. Medju taoistima je od uvek bilo mnogo takvih vračeva koji su ljudima govorili šta će im se dogoditi, ili im se neće dogoditi. Čak i oni  koji su odbacivali sujeverje, kao konfučijanci, nisu prenebregavali konsultacije taoističkih vračeva za savet i saradnju. Kažu da je tako i danas.

Od kako je Kina postala komunistička, glavno uporište taoizma je na Tajvanu.

Reč tao se ne može lako definisati, njeno značanje se mora naslućivati. Primarno, ona znači «put», ali i smisao života. Tako Lao-ce, u knjizi «Tao-te Djing», koja se smatra «Biblijom taoizma», kaže: «Pre nego što su se nebo i zemlja uobličili postojala je jedna živa stvar, besprekorna u sebi, iako mešavina svih skrivenih moći. Bila je tiha i prazna... i mogla bi se smatrati majkom vaseljene. Ne znam njeno pravo ime, ali birajući za nju pisani znak, opredeljujem se za znak tao - Put». Neki te Lao-ceove reči shvataju ovako: «Postojalo je nešto nejasno pre pojave neba i zemlje. Kako je bilo mirno! Kako prazno! Stoji samo, nepromenljivo. Ono dela posvuda, neumorno. Može se smatrati majkom svega pod kapom nebeskom. Ja mu ne znam ime, pa ga zovem rečju tao».

Taoizam, kineski «put oslobodjenja», jeste put života pomoću koga čovekova priroda uspostavlja sopstvenu ravnotežu - ukoliko je prepuštena sama sebi. Taoisti smatraju da izmedju čoveka i prirode postoji večni sklad, a sve što postoji, postoji u neprekidnom toku. Kada se pojave prepreke, shodno načelu postojanja suprotnosti, one treba da se spontano rešavaju, shodno njihovom mestu u stvarnosti. Mudraci polaze od stanovišta da je sama stvarnost jedinstvena, a postoji zato što se sam čovek nalazi u njoj. Tako, taoizam nudi put kroz stvarnost, nudi jedan novi poredak ljudi u odnosu na prirodu i njih same.

Čovek u taou živi potpuno i neograničeno. Sam tao je nevidljiv, bez obličja, bestelesan, ali jeste. To je apsolutno načelo, koje je pre svega i iznad svega, koje je bez promena. U njemu se mire suprotnosti koje postoje u prirodi i ostvaruje se oslobodjenje od stega svakodnevnog življenja.

Veruje se da se taoizam pojavio pre nekih 5.000 godina, a da je formirao svoj mistični put u IV veku pre n.e. Inicijalni taoizam je bio čist idealizam. Zlo se videlo u radu, u sticanju bogatstva, ali i u sticanju znanja, a spas se tražio u mističnom udubljivanju u tao. I putovanja su smatrana dokonom radoznalošću. Verovalo se da čovek najbolje može postići tao povlačenjem iz ljudske zajednice u prirodni svet, putem tihog posmatranja prirode (kuan) i ne-delanja (wu-wei), što je podrazumevalo odsustvo mentalnih i fizičkih napora, u nastojanju «da se shvati». Naime, svaki napor «da se nešto shvati» smatrao se beskorisnim, jer se polazilo od toga da čovek nešto ili shvata ili ne shvata. Slično vedanti i jogi u hinduizmu, taoizam su obično prihvatali stariji ljudi, i to mudriji medju njima, nakon što bi «odslužili svoje» u porodici i društvu, shodno konvencionalnim zahtevima vremena, što se dogadjalo onda kada se «sinovljev sin - rodi».

Kada se budizam pojavio u Kini, taoizam mu se najpre opirao. Medjutim, kasnije je došlo do njihovog zbližavanja, pa i komplementarnosti, što je učinilo da budizam postane pristupačniji i bude prihvaćen kao religija širih slojeva društva. U odredjenoj meri budizam je, sa svoje strane, uticao pozitivno na taoizam. Iz budizma su uzete predstave o raju i paklu, o organizovanju monaških redova, praksi joge i drugo. Jedno vreme taoizam i budizam su imali prevagu nad konfučijanstvom. Medjutim, za vreme dinastije Sung (X-XII vek) neokonfučijanstvo se snažno afirmisalo time što je preuzelo mnogo važnih elemenata iz taoizma i budizma. U svakom slučaju, ove tri kineske vere i škole mišljenja su se vekovima preplitale i medjusobno dopunjavale.

Za razliku od konfučijanstva, koje se bavi tzv. konvencionalnim znanjem, konkretnim spoznajama i životnim pravilama, koja se mogu predstavljati rečima i matematičkim ili drugim znacima, te raznim kodovima za komuniciranje, taoizam se, prema A. Votsu (Alan Watts), bavi nekonvencionalnim znanjem, razumevanjem života na neposredan način, umesto u slikovnim, linearnim ili drugim terminima dogovorenim i utvrdjenim u društvu.

Lao-ce je govorio: «Tao je nešto mutno i nerazgovetno. Kako nerazlučivo! Kako mutno! A ipak, sadrži predstave. Kako nerazlučive! Kako zbrkane! A ipak, sadrži stvari. Kako zamagljene! Kako zbrkane! A ipak sadrši mentalnu moć. I pošto je ta moć najistinitija, imaj poverenja u nju». A filozof Čuang-ce je govorio da je «tao nešto s one strane materijalnog iskustva; on se ne može preneti ni rečima ni ćutanjem».  

U taoizmu, kao ni u buduzmu, ne postoji ideja o Bogu kao vrhovnom biću, stvoritelju  i neprikosnovenom gospodaru sveta. Zapravo, osnovna postavka taoa je «da nema šta da kaže, ni čemu da poduči, a ipak - stoji iza svega u životu».  Lao-ce je isticao: «Veliki tao protiče posvuda, i nalevo i nadesno. Sve stvari duguju mu postojanje, i on ih ne napušta. Na svoja postignuća ne polaže pravo. On voli i gaji sve stvari, ali ne gospodari njima». I dalje: «Tao, ne čineći ništa, ništa ne ostavlja nedovršenim».

U svojim počecima taoizam je bio namenjen superiornijim ljudima, koji su tražili razloge svog bivstvovanja  i put spasenja. Lao-ce je govorio: «Kad superioran čovek čuje za tao, on čini sve da ga praktikuje. Kad osrednji čovek čuje za tao, on ga ponekad zadrži, a ponekad izgubi. Kad inferioran čovek čuje za tao, on mu se glasno smeje. Ako se ne smeje, to onda nije tao». Ne budimo inferiorni ljudi.

Prema A. Votsu taoizam ima za svrhu razvijanje prvobitne spontanosti u čoveku koju konvencionalno življenje u načelu stalno potiskuje. To potiskivanje je slično učenju dece da se obuzdavaju i samokontrolišu, što deci očigledno teško pada i čini ih da gube svoju prirodnost, zbog koje su ona tako omiljena. Podvrgavanje konvencionalnim pravilima, makoliko donosilo nesumnjive prednosti, na odredjeni način podstrekava rigidnost i guši spontanost. Kod nekih ljudi taj sukob izmedju potisnute spontanosti i društvene konvencije može biti tako snažan da se ispoljava kao neuroza, a u ekstremnijim slučajevima i kao zločin ili ludilo. Stoga, taoizam uči kako da se što više smanji šteta od sistematske obuke i da se uspostavi prvobitna čovekova spontanost.

V. Durant (Will Durant) daje sledeću definiciju taoa: «U osnovi, to je način razmišljanja ili odbijanja da se razmišlja, jer, taoizam razmišljanje smatra površnim, dobrim samo za polemisanje, i više problematičnim nego korisnim životu; put će se naći odbijanjem intelekta i svega što ga prati, vodjenjem skromnog života u povučenosti, seljački mirnim podavanjem prirodi. Znanje nije vrlina, naprotiv, nitkovluk je porastao od kako se raširilo obrazovanje. Znanje nije mudrost, jer ništa nije dalje od mudrog čoveka nego 'intelektualac'. Najgora zamisliva vlada je ona sa filozofima; oni svaki prirodni proces unište s teorijama; njihova mogućnost da pišu govore i umnožavaju ideje upravo je znak njihove nesposobnosti za akciju».

O Lao-ceu, koji je, pored Konfučija, jedan od najvećih i najuticajnijih starih kineskih filozofa, malo se zna, mnogo manje nego o Konfučiju, njegovom mladjem savremeniku i rivalu po veličini. Živeo je izmedju 604 i 531 godine pre n.e. Legenda govori o njegovom čudesnom rodjenju - majka je s njim bila bremenita više decenija i rodila ga je kao - starca. Otuda mu i ime «Staro dete», mada se to ime može prevesti i sa «stari filozof». Dugo je radio kao savetnik, astrolog i arhivar na dvoru nekog vladara. Prema predanju prinčevi ga nisu mnogo slušali, više su voleli lov i razonodu. Stoga je Lao-ce jednog dana dao ostavku, uzjahao vola i krenuo ka Zapadu. Na tom putovanju napisao je knjigu «Tao-te Djing» (Knjiga o putu i vrlini), na zahtev carinika, pre nego što je trebalo da predje granicu. Nakon što je cariniku predao knjigu, ponovo je uzjahao vola i nastavio put. Od tada mu se izgubio svaki trag. Danas je «Tao-te Djing» jedna od najprevodjenijih knjiga kineske literature svih vremena. Postavlja principe taoa i njegove moći, ali sadrži i mnoge mudrosti. Sačuvana verzija potiče iz doba dinastije Han (206-220) i ima 81 poglavlje, a podeljena je u dva dela. Prvi deo se bavi apsolutnošću principa sveopšteg zbivanja (tao), kako u prirodi tako i u čoveku. U drugom delu tretira se pitanje morala, odnosno saznavanje istinskih zakonitosti prirode, koje od čoveka traže punu predanost i poverenje. Glavna premisa svih mudrosti sastoji se u «oslobodjenju od želja». U svakom slučaju, danas se smatra da je «Tao-te Djing» najdublji, ali i najzagonetniji tekst kineske književnosti. Dosta je popularan na Zapadu, zbog svoje konciznosti, ritma i poetičnosti, kao i zbog proročanske forme svog teksta. U njemu svako može naći, veruje se, tumačenje koje mu odgovara. Neki ovu knjigu smatraju jednim od najlepših dela svetske književnosti.

Lao-ce bio je protivnik  učenih birokrata. Za razliku od Konfučija, koje je smatrao da su dobročinstvo i pravednost najveće vrline, Lao-ce ih smatra «neprirodnim, nekorisnim, pa i štetnim». Govorio je: «Kada se napusti tao, pribegava se dobročinstvu; kada se napusti dobročinstvo, pribegava se pravednosti; kada se napusti pravednost, pribegava se obredima; obredi su samo skroman izraz lojalnosti i verovanja i predstavljaju početak anarhije». Svojim pristalicama je nalagao: «Živite jednostavno, smanjite sebičnost, imajte malo želja». Svoj odnos prema bogatstvu dovodio je u vezu sa poštenjem. Govorio je: «Pošteni ljudi ne bivaju bogati. Bogati ljudi ne bivaju pošteni».

Lao-ce nikada nije prestao da bude generalno poštovan u svim kineskim krugovima. Za taoiste on je emanacija taoa i jedan od njihovih božanstava. U popularnom taoizmu, koji se pojavio mnogo kasnije, on je smatran za boga, te je poznat i pod imenom Lao-kiun (Bog svemira), kao personifikacija taoa. Za konfučijance on je - mudar filozof.

Priča se da je Lao-ce imao više susreta sa Konfučijem. Svoj prvi susret s njim Konfučije je ovako opisao svojim učenicima: «O ribi znam da ume da pliva; o ptici znam da ume da leti; o četvoronošcu znam da ume da trči. Životinje koje trče lako se mogu uhvatiti u mrežu; one koje plivaju mogu se upecati; one koje lete mogu biti pogodjene strelom; ali o zmaju ne mogu ništa znati, on se uzdiže ka nebu na oblacima i vetru. Danas sam upoznao Lao-cea, on je poput zmaja». A zmaj je u Kini simbol kosmičke snage.  

Princip «ne-činjenja» (wu-wei), odnosno «delanja-bez-delanja», umnogome je okosnica taoističke filozofije; on zapravo znači uzdržavanje od aktivnosti koje nisu u skladu sa prirodom. Polazi se od toga da um treba ostaviti na miru, da se ima poverenje u njega da će raditi sam za sebe. Tako ne-činjenje ima za svrhu uključenje urodjene i spontane pameti i njeno korišćenje bez prisiljavanja i natezanja. A. Vots kaže da je dopuštanje umu da funkcioniše na miru «slično slušanju muzike bez naprezanja da se čuje, mirisanju bez oštrih udisaja, dodirivanju bez pritiskanja predmeta». A filozof Čuang-ce, smatrajući da je «ne-umnost korišćenje celog uma», piše: «Čovek od karaktera živi u domu ne naprežući um, dela bez brige. Ideja o ispravnom i pogrešnom, pohvali i pokudi drugih ne uznemirava ga. Kad svi ljudi, ograničeni s četiri mora, uživaju - to je sreća za njega... Tužan u licu, izgleda kao beba bez majke; naizgled glupav, ide unaokolo kao neko ko se izgubio na putu. Ima puno novca za trošak, ali ne zna odakle dolazi. Pije i jede koliko mu treba i ne zna odakle hrana dolazi». A na drugom mestu: «Ako čovek reguliše telo i objedini pažnju, nebeski sklad će se spustiti na njega. Ako uklopi svest i ujedini misli, duh će naći utočište u njemu. Vrlina (te) će ga odenuti, a tao mu pružiti utočište. Oči će mu biti kao u tek rodjenog laneta koje ne pita - zašto». To stanje je slično stanju kada «beba posmatra stvari po ceo dan, a da ne trepne; to je zato što njene oči nisu usredsredjene ni na jedan poseban predmet». 

Taj princip «ne-činjenja», zajedno sa principima spontanosti i besciljnosti, kasnije je preuzeo zen-budizam.

Taoizam uči o postojanju «harmonije suprotnosti», prema kojoj su one obavezno medjuzavisne, te medju njima nema istinskog sukoba; naime, čovek ne treba da traga za dobrim bez prihvatanja postojanja njegove alternative - zla; nema prijatnog bez neprijatnog; tamo gde postoji gore mora postojati i dole. Lao-ce je govorio: «Biti i ne-biti uzajamno se pojavljuju; teško i lako uzajamno se ostvaruju; dugačko i kratko uzajamno su naspramni, visoko i nisko uzajamno su postavljeni». Tako su «Jin» i «Jang» postali jedan od najstariljih taostičkih principa i predstavljaju sistem polariteta koji dominira gotovo celokupnom kineskom mišlju. Smatra se da se taj princip može primeniti «na sve što postoji, u svim okolnostima i u svim vremenima, kako u mikrokosmosu tako i u makrokosmosu». Jin i jang se grafički predstavljaju uokvireni jedan drugim u savršenoj ravnoteži, u krugu taoa. Jin je crn, jang je beo, ali svaki od njih sadrži po jednu središnu tačku suprotne boje, što treba da pokaže da se suštinski jin sadrži u jangu i jang u jinu. Zato jedna od najstarijih definicija taoa, iz drevne kineske knjige Hi-ce, kaže: «Jednom jin, jednom jing - to je tao». Mada je jin i jang filozofski koncept koji potiče iz Kine (predstavljajući dve glavne suprostavljene ali u isto vreme komplementarne sile koje se nalaze u svim predmetima u svemiru), on je prihvaćen šire na Istoku, tako da se danas nalazi, u jednoj od svojih mnogih varijanti, i na zastavi - Republike Koreje.

Kako je taoizam panteistička religija, postoji čitava plejada bogova (slično hinduizmu). Neki su nebeski, drugi su zemaljski ili pakleni. Vrhovno božanstvo je ‘Car od žada', zatim dolazi 'Bog zvezde severnjače', 'Sveta nebeska majka', legendarni 'Žuti car' i drugi. Deificirani Lao-ce, takodje, zauzima visoko mesto. Bogovi su intimno vezani sa životom svakog pojedinca, te se smatraju kao donosioci sreće ili nesreće. Svaki predmet u svakodnevnom životu ima u sebi duha, kome se čovek obraća za savet, te ga mora poštovati i udobrovoljavati. Taoistički sveštenici se žene, opslužuju zajednice i vrše veoma kompleksne rituale, dele blagoslove, upućuju molitve. Njihova osnovna dužnost je da pomognu vernicima u komuniciranju s bogovima. Tokom vremena, njihove funkcije su se proširile, pa su postali vračevi, proroci, astrolozi i vidari. Ove poslednje funkcije su im dodatno uvećale ugled kod vernika. Taoisti su poznati kao ljudi koji posebno brinu o starima i nepokretnima.

Neki teoretičari religija, prema Trevoru Lingu, smatraju da je «važno uočiti dva vida taoizma koja su možda dovela do njegovog potonjeg unazadjivanja... Njegovo preveliko zanimanje za način na koji bi se dala postići fizička besmrtnost dovelo je do zaokupljenosti alhemijom u traganju za eliksirom života, i do svakojakih surovih rituala i postupaka kvazimagijske prirode». Medjutim, za učene ljude taoizam Lao-cea i Čuang-cea je čista filozofija, koja nema veze sa traganjem za fizičkom besmrtnošću, uz bajanje i vračanje, što je glavni cilj taoističke narodske religije.

Na kraju da pomenem da je na Zapadu veoma poznata priča taoističkog filozofa Čuang-cea «O  čoveku koji sanja da je leptir ili leptiru koji sanja da je čovek»: «Ja, Čuang-ce, sanjao sam jednom da sam leptir, i da letim tamo-amo, od cveta do cveta. Bio sam svestan samo svog leptirskog zadovoljstva, a nisam uopšte znao da sam Čuang-ce. Najednom sam se probudio, ležeći kao ovaj isti ja. Sada ne znam jesam li onda bio čovek koji sanja da je leptir, ili sam sada leptir koji sanja da je čovek. Sigurno je da izmedju čoveka i leptira postoji razlika. Prelaz od jednog do drugog naziva se menom (transformacijom) stvari».

Završiću stihovima najčuvenije japanske haiku-pesme svih vremena:

Prastari ribnjak...

Jedna žaba uskoči:

- zvuk vode.

Nota bene: Ovo je poslednji nastavak mog osmodelnog serijala o istočnjačkim religijama. Zvuk vode?

Kao što sam već ranije rekao, moja namera nije bila da dokazujem, već da jednostavno informišem. Moj pristup je u odredjenoj meri bio sinkretistički, odnosno eklektistički -  bez naučnih pretenzija. Neka mi se oprosti na smelosti.

AtačmentiKomentari (60)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

wukadin wukadin 10:32 25.06.2009

prvi?

A vala i bio si informativan...
Ne znam šta više dodati, od principa ne-delanja, prirodnog polariteta (Jin i Jang) aforističkih motiva...

Recimo, da izdvojim ovo
Pošteni ljudi ne bivaju bogati. Bogati ljudi ne bivaju pošteni

a evo jednog primera polemičkog duha, mada mi više miriše na zen:

Каже се да је Хуј Чуј (умро 775), кад је требало да дебатује са неким другим калуђером, напросто попео на столицу и ћутао. Други калуђер онда рече: „Молим те, изложи своју тезу како бих могао да расправљам“. Хуј Чунг одговори „Већ сам изложио тезу“. Калуђер упита: „Шта је твоја теза?“. Хуј Чуј рече: „Знам да превазилази твоје поимање“, и с тим речима сиђе са столице. Записи о преношењу светлости, књига 5

p.s. Moja preporuka i odlučan tekst. Vredan kraja serijala
myredneckself myredneckself 11:50 25.06.2009

Druga

Ovo je poslednji nastavak mog osmodelnog serijala o istočnjačkim religijama. Zvuk vode?


bilo je odlično, i preporuka!... mada mi se ovaj poslednji o taoizmu najviše dopada
za kraj, poklon tebi, negde davno sam našla ovaj haiku(po govoru bih rekla da ga je pisao kakav Vojvođanin/ka) i zabeležila ga, ne znam da li tu spontano pasuje!?
Nema ga više
našeg malog bircuza
umreh od žeđi
vladimir petrovic vladimir petrovic 12:10 25.06.2009

Re: Druga

Myredneckself
bilo je odlično, i preporuka!... mada mi se ovaj poslednji o taoizmu najviše dopada

Hvala.

Što se haiku pesama tiče, ja sam ranije objavio jedan post kod tadašnjeg Jeremije, sadašnjeg Vojislava Stojkovića (hvala mu i sada za to). Tom prilikom sam, naravno, govorio i o tome kako na našim prostorima ima zapanjujuće (nije preterivanje, jer je neočekivano) mnogo haiku-pesnika (medju njima je i naš Vojvodjanin kojeg ti navodiš - a pošto se pominje bircuz, ne bi se reklo da je dama u pitanju, he, he, he... premda i dame osećaju žedj i - piju).

Naravno, mada je haiku poezija inicijalno japanska, njeno poreklo je umnogome zenovsko, odnosno taoističko. Zato sam ovaj post o taoizmu završio najpoznatijom haiku-pesmom japanskog pesnika M. Bašoa.

vladimir petrovic vladimir petrovic 16:49 25.06.2009

Re: prvi?

Drago mi je što si bio prvi.

Wukadin
... A vala i bio si informativan...

Verovatno bi ovo istovremeno trebalo da shvatim i kao ukazivanje da sam bio malo preopširan. Bar ja to sam sebi zameram. Ali, nisam umeo da budem kraći; zapravo, tekst je inicijalno bio nešto duži, pa sam ga već skraćivao.

Ja ponekad stvari shvatam prilično bukvalno, pogotovu kada je rad u pitanju. To me podseća na reči meni uvek drage Isidore Sekulić: "Čoveku je zadatak bilo šta da radi, da ostvaruje mogućnosti". Ja pokušavam da ostvarujem svoje mogućnosti.
maksa83 maksa83 21:00 25.06.2009

Re: prvi?

Verovatno bi ovo istovremeno trebalo da shvatim i kao ukazivanje da sam bio malo preopširan.

Bio si temeljit, a tako i treba. Nemaš si što prebaciti.

Ali, nisam umeo da budem kraći; zapravo, tekst je inicijalno bio nešto duži, pa sam ga već skraćivao.

Znaš kako reče Paskal na kraju jednog pisma: izvinite što je ovo pismo ovako dugačko, nisam imao vremena da ga napišem kraće.
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:50 26.06.2009

Re: prvi?

Maksa83
Bio si temeljit, a tako i treba. Nemaš si što prebaciti.

Ljubazno od tebe što mi upućuješ utešne reči - da treba da se oslobodim kompleksa krivice... da nisam kriv što sam opširan, ali je činjenica da bi drugi to umeli reći sa manje reči, he, he, he...
topcat topcat 11:53 25.06.2009

Treća

Sjajan, sjajan tekst!

I meni ovaj o taoizmu i Lao - Ce najdraži.
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:57 25.06.2009

Re: Treća

Topcat
I meni ovaj o taoizmu i Lao - Ce najdraži

Valjda zato što je - poslednji, he, he, he...
Ja sam kao klinac uvek voleo ono: That's all, folks!
topcat topcat 12:05 25.06.2009

Re: Treća

Ne, ja sam veliki štovatelj Lao Ceovog "opusa", mudrosti, samog principa, taoizma kaotakvog...nazovi kako hoćeš.
Ima cijela filozofija ispod (moja naravno, al neću da i time smaram - he, he, he).
jasnaz jasnaz 15:42 25.06.2009

Sigurno je da izmedju čoveka i leptira


postoji razlika.i da je:

... ljubav pobedna u napadu
I neranjiva u odbrani.
Nebo ljubavlju oruža one
Koje ne želi da vidi uništene.
vladimir petrovic vladimir petrovic 16:59 25.06.2009

Re: Sigurno je da izmedju čoveka i leptira

Jasnaz
...Nebo ljubavlju oruža one
Koje ne želi da vidi uništene.
Veoma lepo.

A divan je i crtež/slika. Samo senzibilne duše mogu da požele da, makar za tren, postanu leptiri...
vishnja92 vishnja92 16:11 25.06.2009

.

Zvuk vode?

:)
vladimir petrovic vladimir petrovic 16:53 25.06.2009

Re: .

Višnja
Zvuk vode?
:)


Nešto što ne ostavlja tragove. Prolaznost! Skoro da je - put u ništavilo.
mimi09 mimi09 18:26 25.06.2009

Re: nesto malo tuzno

srebrni kavez za cvrčka

vladimir petrovic vladimir petrovic 18:27 25.06.2009

Re: nesto malo tuzno

Mimi09
srebrni kavez za cvrčka

To samo Kinezi mogu.
niccolo niccolo 19:25 25.06.2009

Čitah negde da

Primarno, ona znači «put», ali i smisao života

u kineskoj verziji Biblije reč Tao služi i kao prevod reči Physis...Ne znam da li je istina...
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:22 25.06.2009

Re: Čitah negde da

Volim ovo "čitah".

Oko prevoda reči tao ima više objašnjenja, te nema striktnog značenja.

Ti pominješ reč "Physis", što dolazi od grčkog (φύσις), u značenju "priroda". To je prilično logično. Dakle, i "put", i "smisao života" i "priroda" i ne znam šta sve još. Zapravo, zato je najbolje da se tao i ne prevodi, a da ga shvati svako kako može i hoće.

I kao što već rekoh u tekstu, važno je samo da mu se ne smejemo, he, he, he... (...Kad inferioran čovek čuje za tao, on mu se glasno smeje. Ako se ne smeje, to onda nije tao).
niccolo niccolo 20:46 25.06.2009

Re: Čitah negde da

Volim ovo "čitah".

Ja generalno volim da koristim imperfekat (ili mu ovo dođe aorist?)...
Unfuckable Unfuckable 20:59 25.06.2009

Re: uživah

u ovim tvojim odličnim tekstovima i svojoj skrušenoj ćutnji, uz malu utehu
Ko zna da ne zna - najveći je

Putovanje od hiljadu kilometara počinje jednim korakom

eh da, pričahu blogeri baš o tome na jednom novogodišnjem blogu
Kazezoze Kazezoze 21:50 25.06.2009

13. O SUPROTNOSTIMA


Naklonost i nemilost uzrokuju tjeskobu.
Ono što cijenimo i ono čega se bojimo je u nama.

Što znači:
“Naklonost i nemilost uzrokuju tjeskobu?”
Oni koji stiču naklonost viših potišteni su u primanju, potišteni su u gubljenju.

Što znači:
“Ono što cijenimo i ono čega se bojimo je u nama?”
Bojimo se jer imamo “ja”. Kad napustimo “ja” nema više straha.

Stoga:
Onaj koji sebe nađe stiče razmak od svijeta.
Onaj koji sebe živi stoji izvan svijeta.


Lao Ce

81. NADMOĆNA SNAGA MUDRACA

Istinite riječi nisu uvijek lijepe.

Lijepe riječi nisu uvijek istinite.

Dobre riječi nisu uvijek uvjerljive.

Uvjerljive riječi nisu uvijek dobre.

Mudar nije uvijek učen.

Mudrac ne gomila stvari.

Davanjem stiče.

Što više daje, više ima.

Tao neba je: Primanje bez oduzimanja.

Tao mudraca je: Ostvarenje bez napora.

Učen nije uvijek mudar.


Tao Te Cing pdf
gorran2 gorran2 01:36 26.06.2009

Re: Čitah negde da

Oko prevoda reči tao ima više objašnjenja, te nema striktnog značenja.
Ti pominješ reč "Physis", što dolazi od grčkog (φύσις), u značenju "priroda".
Obscurum per obscurius.
Ono što me pogodilo u ovim rečima je tako čarobno naivno uverenje da "znamo" šta "znači" "priroda".
Ili čak da znamo šta znači "Physis".
Pa pomoću nje možemo objašnjavati nešto drugo.
myredneckself myredneckself 01:40 26.06.2009

Re: Čitah negde da

Volim ovo "čitah".

a ja volim reč smotren !
"Po ovom učenju, nepromenljivo (večno, trajno) je ono što je uvek tako, ono što se može smatrati pravilom, pošto zakoni koji upravljaju menjanjem stvari nisu promenljivi. Jedan od tih zakona, koji vladaju prirodom, glasi: “Kad stvar dosegne jednu krajnost, ona se onda kreće u suprotnom pravcu”, odnosno preokretanjem svojih ekstremnih svojstava ide ka vlastitoj suprotnosti, što nam drugačije Lao Ce kaže ovako: “Preokretanje je kretanje Tao-a”. Poznajući ovo temeljno određenje najvažnijeg prirodnog zakona, mnoge izreke taoista ne izgledaju nam više mnogo paradoksalne. Ove zakone Lao Ce naziva nepromenljivostima, čija spoznaja označava prosvetljenje, koje čovek valja da upražnjava kako bi bio smotren, odnosno "krotak i smeran i malim zadovoljan" "
(podvukla mrns)
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:23 26.06.2009

Re: Čitah negde da

Gorran2
Obscurum per obscurius.
Ono što me pogodilo u ovim rečima je tako čarobno naivno uverenje da "znamo" šta "znači" "priroda".
Ili čak da znamo šta znači "Physis".
Pa pomoću nje možemo objašnjavati nešto drugo.


Dobro je "što te je nešto pogodilo" u svemu ovome, ne valja biti ravnodušan, he, he, he...

O mnogo čemu oko nas mi imamo "čarobno naivna uverenja", počev od Boga, koga doživljava svako na svoj način, pa do smrti, za koju svi znamo da postoji onda kada se dogadja, itd.

Ali je to dobro, i prirodno da nas intrigira.

Podsećam da sam ranije govorio, a i u ovom tekstu, negde gore, ovo:
Takodje, slično drugim istočnjačkim religijama, taoizam polazi od toga da su mnoge stvari - nespoznatljive; što znači da ne mogu do kraja biti dostupne racionalnom umu, koji večito živi u iluziji da nešto zna. Neke stvari čovek jednostavno nije sposoban da sazna - što ne mora da znači da one ne postoje!


Mada to nisam posebno naglašavao, meni je to izuzetno važno i na odredjeni način provlači se kroz ceo ovaj, osmodelni serijal, nazvan pomalo neskromno (i dosta netačno) "Istočnjačke religije".

Zato, Gorane, nisam ja lično ni pokušao da kažem da shvatam šta je Physis, ali nastojim da shvatim. I moje shvatanje nikako ne može biti tvoje shvatanje, odnosno shvatanje nekog drugog. Svi mi tražimo, svi mi doživljavamo ono što tražimo i očekujemo na svoj način. A opet, mnogo toga ostaje nespoznatljivo, jer je naš um, ipak, hteli mi to da verujemo ili ne, ograničen. Ali možemo i moramo da težimo da...
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:36 26.06.2009

Re: 13. O SUPROTNOSTIMA

Kazezoze
Stoga:
Onaj koji sebe nađe stiče razmak od svijeta.
Onaj koji sebe živi stoji izvan svijeta

Ovo navodiš posle dva "Što znači". Kod mene je uvek više takvih upita, i nema krajnjih rešenja. Ali treba tražiti.
A ovo jeste, ponavljam, lepo rečeno:
Onaj koji sebe nađe stiče razmak od svijeta.
Onaj koji sebe živi stoji izvan svijeta.


Ali zar Ničeov Zaratustra nije uzviknuo:

"Ah, tako je mnogo velikih misli, koje ne čine ništa drugo do ono što čine mehurovi: one nadahnjuju i stvaraju veću prazninu"?

Hvala, Kazezoze, što si se javio.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:04 26.06.2009

Re: Čitah negde da

myredneckself
... a ja volim reč smotren !

koje čovek valja da upražnjava kako bi bio smotren, odnosno "krotak i smeran i malim zadovoljan" "

"Smotren" jeste lepa reč.
Uzgred, ja imam problema da sebi objasnim značenje reči "krotak", koju ti ovde pominješ...

A sećam se, dok sam, kao klinac, učio francuski, reč "irrévocable" mi se izuzetno svidjala. Nisam, naravno, znao zašto (znači: neopoziv), ali mi je ta reč stalno odzvanjala u ušima. Hodao sam ulicama i želeo sam da je ispisujem po zidovima zgrada, ali nisam imao petlju... već sam je ispisivao po svojim sveskama. Moj nešto stariji brat je to bio primetio i jednom rekao ocu: "Mali je skroz prolupao!"... Ah, to odrastanje.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:53 26.06.2009

Re: uživah

Unf
...eh da, pričahu blogeri

A jel' mnogo pričahu?
topcat topcat 09:56 26.06.2009

Re: uživah

vladimir petrovic

A jel mnogo pričahu?


ma...izbrbljaše se
myredneckself myredneckself 10:42 26.06.2009

Re: Čitah negde da

A sećam se, dok sam, kao klinac, učio francuski, reč "irrévocable" mi se izuzetno svidjala. Nisam, naravno, znao zašto (znači: neopoziv), ali mi je ta reč stalno odzvanjala u ušima. Hodao sam ulicama i želeo sam da je ispisujem po zidovima zgrada, ali nisam imao petlju... već sam je ispisivao po svojim sveskama. Moj nešto stariji brat je to bio primetio i jednom rekao ocu: "Mali je skroz prolupao!"... Ah, to odrastanje.

i jeste lepa francuska reč, brat nije imao pravo.
ja se sećam perioda odrastanja kad sam znala da se nešto "bahatim", moja baba je znala reći- nemoj nikad biti nesmotrena! ta lepota te reči, koja znači mnogo toga, ostala mi do danas, i sina sam učila da bude smotren, pre svega!
Kazezoze Kazezoze 11:32 26.06.2009

Re: 13. O SUPROTNOSTIMA

Ovo navodiš posle dva "Što znači". Kod mene je uvek više takvih upita, i nema krajnjih rešenja. Ali treba tražiti.
A ovo jeste, ponavljam, lepo rečeno:

Onaj koji sebe nađe stiče razmak od svijeta.
Onaj koji sebe živi stoji izvan svijeta.

to su delovi iz knjige koju si spominjao u tekstu; 13-to i poslednje 81 poglavlje...
Danas je «Tao-te Djing» jedna od najprevodjenijih knjiga kineske literature svih vremena. Postavlja principe taoa i njegove moći, ali sadrži i mnoge mudrosti. Sačuvana verzija potiče iz doba dinastije Han (206-220) i ima 81 poglavlje,

pdf knjige 'tao te cinga/djinga' sam ostavio gore u komentaru.
gorran2 gorran2 04:08 28.06.2009

Re: Čitah negde da

Zato, Gorane, nisam ja lično ni pokušao da kažem da shvatam šta je Physis, ali nastojim da shvatim.
U jednoj - nevažnoj - zbirci zen-priča iz treće ruke, ima sledeća (parafraza):

Neki učenik je zapitkivao o svemu i svačemu. Pristupio je patrijarhu, i zatražio:
Recite mi, poštovani, šta je to Buda.
Dobio je sledeći odgovor:
Sasušeno govno.

Oko "značenja" rečeno je mnogo reči, rojilo se mnogo misli i slutnji.
Ali sve dalje i dalje...

Dvadeseti vek? Ako danas postavite pitanje "šta je dvadeseti vek", dobićete različite odogvore, tipa, pronalazak atomske bombe, kompjutera, brutalni ratovi, totalitarni sistemi, vek televizije...

Ja ću predložiti nešto sasvim drugo: za mene, dvadeseti vek je doba kad se smatralo da je značenje - jezičko pitanje.

Prijateljska napomena bez pretenzija: nemojte previše nastojati. Može Vam se desiti rezultat koji je dobio i nestrpljivi učenik.
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:16 28.06.2009

Re: Čitah negde da

Slažem se.
Pogotovu sa ovim
Gorran2
nemojte previše nastojati


Svako "preveliko nastojanje" je suprotno duhu taoizma, a moglo bi se reći i istočnjačkih religija uopšte, koje insistiraju prvenstveno na spontanosti i prirodnosti. Što nije nimalo prost zadatak pred čovekom.

P. S. Ne bih delio zen-priče na "važne" i "nevažne". I iz ovih drugih se može nešto naučiti, ako se hoće.
U jednoj - nevažnoj - zbirci zen-priča iz treće ruke, ima sledeća (parafraza):

vladimir petrovic vladimir petrovic 15:06 28.06.2009

Re: 13. O SUPROTNOSTIMA

Zozekaze (Kazezoze):
Naklonost i nemilost uzrokuju tjeskobu.
Ono što cijenimo i ono čega se bojimo je u nama.

Što znači:
“Naklonost i nemilost uzrokuju tjeskobu?”
Oni koji stiču naklonost viših potišteni su u primanju, potišteni su u gubljenju.

Što znači:
“Ono što cijenimo i ono čega se bojimo je u nama?”
Bojimo se jer imamo “ja”. Kad napustimo “ja” nema više straha.

Stoga:
Onaj koji sebe nađe stiče razmak od svijeta.
Onaj koji sebe živi stoji izvan svijeta.


Pogledah engleski tekst Knjige o taou i vidim da u engleskom (američkom) prevodu to glasi ovako:

"Favor and disgrace cause one dismay;
What we value and what we fear are within our Self".

What does this mean:
"Favor and disgrace cause one dismay!"
Those who receive a favor from above
Are dismayed when they receive it,
And dismayed when they lose it.

What does this mean:
"What we value and what we fear" are within our Self"?
We have fears because we have a self.
When we do not regard that self as self,
What have we to fear?

Therefore he who values the world as his self
May then be entrusted with the government of the world:
And he who loves the world as his self -
The world may then be entrusted to his care...
mashha mashha 22:59 25.06.2009

Pratila serijal od početka

pa je red da se na kraju i javim
Vladimire, veliko poštovanje! Tvoj blog je prava riznica mudrosti.
Hvala na informisanju
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:42 26.06.2009

Re: Pratila serijal od početka

Hvala tebi, Mashha
Pišući ove tekstove, ja sam pokušavao da informišem, ali ne toliko DRUGE, koliko samog sebe.
Kažem "ne toliko druge", jer sam svestan da mnogi drugi mogu naći bolje i verodostojnije izvore informisanja od mojih. Samo treba da traže...

A mojoj sujeti, koju ne mogu da ugušim iako bih želeo, godi da znam da nije sve bilo uzalud.
Blade Runner Blade Runner 23:05 25.06.2009

three jewels

vladimir petrovic vladimir petrovic 09:19 26.06.2009

Re: three jewels

Lepo podsećanje, Blade.
Naravno, pored poniznosti, umerenosti i samilosti ima još puno drugih dragulja u taoizmu.
mimi09 mimi09 12:29 26.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

In The Tao of Information, author Michael Pastore vividly explains how he struggled with, and finally solved, his nagging problem: too much information. Concerned that he had been spending an increasing amount of time in front of computer screens, he resolved to reduce this time significantly, and then return to a simpler, slower saner, happier existence amidst nature, creative work, and dialogue with human beings.The book begins with an exploration of Taoism and ancient philosophies, to help us to restore a balance to our inner lives.
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:44 26.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

Eto sad, daju se taoistička uputstva za korišćenje - informacija...

Da ja pomenem ono što ti, Mimi, verovatno nisi htela ili nisi smela, da na tržištu (na Zapadu) ima mnogo knjiga i priručnika o taoističkom načinu vodjenja ljubavi i blaženstvu koje se postiže baš na taj način. U njima se prikazuju razne taoističke seksualne prakse, pod nazivima kao što su “Spajanje energija”, “Spajanje seksualnih bitnosti” i slično, uz dodatke da se taoističkim šablonima postiže ne samo uzorno vodjenje ljubavi, već i dugovečno ostajanje u dobrom zdravlju.

Da pomenem, od mnoštva knjiga, dva tipična naslova: "THE TAO OF LOVE AND SEX", by Jolan Chang, i "TAOIST SECRETS OF LOVE: CULTIVATING MALE SEXUAL ENERGY", by Mantak Chia.

Američki čitaoci ovakvih knjiga obično komentarišu u stilu:

... These books are easy to read. They teach you the basic concept of the ancient chinese tao of loving. Will give you a shift in your own western beliefs about sex. It will be clear to you why non knowledge of the tao of loving can be harmful to your health, happiness and sanity. … Although the texts are oriented toward a man learning to relax and control his own body and to enjoy more intimately the act of making love to a woman, they are highly recommended for women to read as well…. Before learning of Tao techniques, lovemaking could only be called "sex." Now the readers say they can truly call it "love."

Naravno, da ne bi bilo diskriminacije, postoje i knjige kao što je "THE TAO OF SAME - SEX MARRIAGE”, by Douglas Carlton Abrams, namenjene homoseksualcima, koji “to” žele da rade na taoistički način (Taoism avoids condemning any part of human sexual experience, since it is all considered part of the Tao. Rather, Taoism tries to teach people how to stay healthy, whatever their sexual preferences…. Whether we are made by God or by the Tao, our diversity is to be celebrated and cherished, not feared and condemned…. ).

Za svakoga po nešto, pa ko šta voli… Radoznali duhovi treba da probaju, he, he, he...
mimi09 mimi09 16:50 26.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

bas si vragolast
Unfuckable Unfuckable 20:24 26.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

Pižone...tebi je stvaaarno polen udario u žile
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:22 26.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

Unf
Pižone...tebi je stvaaarno polen udario u žile

Odjednom si postao - puritanac, zar ne? Počeo si da ličiš na onog Engleza koji je napisao komad "No sex, please, we are English". Tebi smetaju aluzije na zaljubljenost, na seks...
Počinješ da se ponašaš kao čovek koji odgovara imenu (nadimku) koji nosi. Izgleda da je tačna ona latinska "Nomen est omen" - Sve je u imenu.
Ali meni tvoje ime /nick/ ne smeta, dapače, simpatično mi je, ali mi ne možemo svi da budemo takvi. Ako bismo bili, izumro bi svet, he, he, he...

Elem, u svoju odbranu mogu da kažem da sam post o taoizmu pisao čisto i pošteno, ni na kraj pameti mi ni padalo da pominjem "kako taoisti rade ONO ", jer uvek pocrvenim kada...

A onda je jedna dobronamerna blogerka počela da proširuje delokrug aktivnosti taoista (izvan religijsko-filozofskog okvira), bezazleno na područje informisanosti... pa sam se ja setio da taoisti imaju izgradjene stavove i - oko seksa, sve u kontekstu zdravog života...

Take it easy.
Mogu ja da razgovaram i o "domaćinskim temama", koje su tebi, izgleda, drage, he, he, he....

P. S. Znam da ne voliš dugačke odgovore, ali kod mene je sve dugačko!
Unfuckable Unfuckable 21:38 26.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

ma, samo se pitam (ignorišući ove šljage & macole)
gde je onaj "malo sam ozbiljan" fazon koji je bio ideal i smernica, ali sad vidim sve ok. A da sam već mnogo puta čuo da sam "odlepio" i "počeo da se ponašam" - čuo sam, no big deal.
Nikada nisam ni prestajao
Ovo oko odbrane ne razumem, pošto napad - ne primetih

ps : znam curu koja "menja 5 cm dužine za 2cm debljine".
Anatomija und fiziologija umeju biti šokantne, naročito kada ih žene prezentuju muškarcima.

dragan7557 dragan7557 09:40 27.06.2009

Re: omen informativno

"Nomen est omen" - Sve je u imenu.

Omen :
an occurrence or phenomenon believed to porterd a future evant.

Merriam Webster Online Dictionary 2009.


dragan7557 cerski
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:17 27.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

Unf, bro
Nema šljaga i macola. Sve su to metafore.

Ovo ne razumem:
Unf
znam curu koja "menja 5 cm dužine za 2cm debljine
Govorio sam uopšteno.
Ponavljam: generalno govoreći, izmedju dugačkog i kratkog, ja svesno/nesvesno preferiram dugačko.
Izmedju tankog i debelog, preferiram tanko.
Drugim rečima, ne volim debelo ni u jednoj formi. Sumnjam da neko voli debljinu, već je toleriše.

By the way, ti lično si poznat, kako ja vidim stvari, po kratkom ali efikasnom.
Imam u vidu tvoje kratke komentare, koji najčešće biju kao jaki udarci, ponekad kao udarci macole koju ti pominješ, ali na fini način da se čovek ne može naljutiti. Ovo treba shvatiti kao "summa cum laude", što pomenu jedan blogokolega ovde. Medjutim, primetio sam da ja lično, ako pokušavam da te sledim, ispadam trapav. Drugim rečima, tebe nije lako slediti.

P. S. Izvini što ovo ispade kao neko pubertetsko nadmudrivanje. Ipak, i to nešto govori, he, he, he...
Unfuckable Unfuckable 14:44 27.06.2009

Re: za one sto uzivaHu

Medjutim, primetio sam da ja lično, ako pokušavam da te sledim, ispadam trapav. Drugim rečima, tebe nije lako slediti.

đemenađe, pa i sam sebe ponekad teško sledim, toliko da se sav sledim od tog uzaluda, a i ...slediti - čemu ? Ovaj blog je jedna sjajana razmena, pa i kvaliteta između ostalih dobara, svi smo mi po nešto pokupili jedni od drugih, u tome i jeste čar
Btw, ti znaš odavno da si moj omiljeni kritičar menekaotakvog, što bi se reklo - kad zaslužim matzolu, bolje da mi je zvekne neko ko ume
vishnja92 vishnja92 20:29 26.06.2009

Pizone

ovo cu reci samo jednom - kraj serijala to zasluzuje:

skidam kapu, majstore.


nigde nisam zakerala vise nego na tvojim blogovima (draga ne racunam, a momcilovicka brise sve sto joj se ne svidja pa je takodje ne racunam - a oni su i onako perolaka) - elem: kao stalna smetnja i zuljajuci element, dozvoljavam sebi da ti se zahvalim. pa eto: hvala. bas je bilo zadovoljstvo :)
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:29 26.06.2009

Re: Pizone

Edit
Višnja
ovo cu reci samo jednom - kraj serijala to zasluzuje:
skidam kapu, majstore.


Hvala, Višnja.
Što bi rekli Francuzi: Chapeau bas a toi, aussi.
mirelarado mirelarado 02:34 01.07.2009

Re: Pizone

vishnja92
ovo cu reci samo jednom - kraj serijala to zasluzuje:

skidam kapu, majstore.


Могу само да се придружим Вишњи и да ти честитам, Владимире. Ова два последња наставка су одиста круна серијала.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:36 01.07.2009

Re: Pizone

Mirelarado
Могу само да се придружим Вишњи и да ти честитам, Владимире. Ова два последња наставка су одиста круна серијала.

Hvala na lepim rečima.

Serijal je bio i prošao... Znam da sam mnoge ljutio i smarao, bilo je prekora i zamerki, pored pohvala, ali meni je bilo stalo da kažem to što sam rekao oko istočnjačkih religija, makar i bilo uzaludno... a nadam se da nije.

Izgleda da serijali nisu baš pogodna forma za blog, sećam se jedne blogokoleginice koja je zanimljivo pisala o Parizu u desetak nastavaka, ali nije imala veću "publiku".

Uostalom, veća publika, čemu?

U svakom slučaju, što reče stari dobri engleski majstor, sve je dobro što se dobro svrši.
GajaR GajaR 07:57 27.06.2009

kollaž(e)

*novo
Znaš kako reče Paskal na kraju jednog pisma: izvinite što je ovo pismo ovako dugačko, nisam imao vremena da ga napišem kraće.
*novo

P. S. Znam da ne voliš dugačke odgovore, ali kod mene je sve dugačko!
*novo
hvala. bas je bilo zadovoljstvo
*novo
Zadovoljstvo je bilo obostrano. Hvala.
*novo
Ja ponekad stvari shvatam prilično bukvalno, pogotovu kada je rad u pitanju. To me podseća na reči meni uvek drage Isidore Sekulić: "Čoveku je zadatak bilo šta da radi, da ostvaruje mogućnosti". Ja pokušavam da ostvarujem svoje mogućnosti.
*novo


NO KOMMENT!

P.S: summa cum laudum
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:08 27.06.2009

Re: kollaž(e)

GajaR
...summa cum laudum

Ths.
Što bi rekli mangupi: služimo narodu!
GajaR GajaR 11:46 27.06.2009

Re: kollaž(e)

vladimire,
očekvao sam da napišeš: "ako ti mislič ono što ja mislim da ti gajo misliš, onda si ti gajo jako pokvaren čovek"
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:00 27.06.2009

Re: kollaž(e)

GajaR
vladimire,
očekvao sam da napišeš: "ako ti mislič ono što ja mislim da ti gajo misliš, onda si ti gajo jako pokvaren čovek

Koju igru igraš?

Kad sam bio mali, guvernanta me je učila da izbegavam pokvarene ljude, he, he, he...
GajaR GajaR 22:12 27.06.2009

Re: kollaž(e)

.

Kad sam bio mali, guvernanta me je učila da izbegavam pokvarene ljude,


vladimire hvala ti na kompletu...."a od kud ti znaš da sam zla žena?"
GajaR GajaR 08:16 27.06.2009

...


....vladimir petrovic vladimir petrovic 09:11 27.06.2009

Re: ...

GajaR
...
...


Praznina je okosnica mnogih istočnjačkih religija, he, he, he...
Mnogo (dobrih) filozofskih osvrta je napisano na tu temu.
dragan7557 dragan7557 10:17 27.06.2009

Re: Jean Gebser

Mnogo (dobrih) filozofskih osvrta je napisano na tu temu.


Znaš kako reče Paskal na kraju jednog pisma: izvinite što je ovo pismo ovako dugačko, nisam imao vremena da ga napišem kraće.

Koliko smo okovani prostornom dimenzijom pokazuje i citat pisan iz aperspektivnog ugla upravo o vremenu:

Zum Buch:

"Ich habe keine Zeit"- dieser millionenfache Ausspruch des heutigen Menschen ist symptomatisch. Die "Zeit" ist, wenn auch vorerst noch in negativer Form, seine grösste Präokkupation. Der es sagt, glaubt, er spräche von der Uhrenzeit. Wie würde er ererschrecken, realisierte er, dass er in dem gleichen Augenblickeauch sagt "Ich habe keine Seele" und "Ich habe kein Leben"! Dem perspektivischen Menschen war die Zeit noch kein Problem. Erst der zum aperspektivischen Bewusstsein erwachende oder dahin mutierende Mensch unserer Tage stelt stündlich dieses Manko, das er keine Zeit habe, fest, das ihn fast zur Verzweiflung treibt.

"Einbruch der Zeit" kao i : Band 6 : " Asien lächelt anders".


Jean Gebser (1905-1973)

preporuka za post kao i ceo serijal mada imam problema sa tvrdnjom da je u pitanju religija.
Što bi rekli mangupi: služimo narodu!

Edukacije nikad dosta u mračnoj pečini svakodnevne indoktrinacije.

dragan7557 cerski
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:03 27.06.2009

Re: Jean Gebser

Dragane Cerski, hvala na dobrom komentaru.
miloradkakmar miloradkakmar 01:05 28.06.2009

Uživao

Kakva svežina!
Bledi mesečev srp
nad planinom Haguro.
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:19 28.06.2009

Re: Uživao

Milorad
Kakva svežina!
Bledi mesečev srp
nad planinom Haguro
.


Dobra reakcija, Milorade, u ranim jutarnjim časovima (02:05). U to vreme ja sam spavao snom pravednika.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana