Kultura

Istočnjačke religije, čemu?

vladimir petrovic RSS / 08.04.2009. u 17:24

                                                  Vera je spoznanje o smislu ljudskog života po kome čovek ne uništava sebe, već živi. Vera je sila života. Ako čovek živi, onda je sigurno da on u nešto veruje. Kad ne bi verovao da za nešto treba živeti, ne bi živeo. Ako on ne vidi i ne shvata privid konačnog, on sigurno veruje u beskonačno. Ne može se živeti bez vere. Lav Tolstoj

Da ljudi nisu izmislili Boga ne bi bilo civilizacije. F. M. Dostojevski

                                                   Postojanje Boga se ne može dokazati logičkim putem. Ono se samo može priznati verom i meditacijom. S. Radakrišnan

Na Istoku često kažu: «Čovek u životu ionako ne može ništa svršiti do kraja». Sa tim rečima ja počinjem da pišem nekoliko postova na temu najvažnijih istočnjačkih religija (hinduizam, budizam, konfucijanstvo i taoizam). Tema je sama po sebi veoma obimna, ali ja ću pokušati da dosta reducirano iznesem ono što mi se čini važnim za osnovno shvatanje tih dalekih religijsko-filozofskih sistema.

Neki analitičari povesti s pravom ukazuju na postojanje koincidencije u vremenima pet izuzetnih velikana na Zemlji. Naime, pre oko 2.5oo godina, u rasponu nešto dužem od 500 godina, živeli su i delovali sledeći religijsko-filozofski prvaci:

- Buda (Ne čini zlo, čini dobro; to će tvoj duh učiniti bistrim i čistim)

- Hristos (Voli svog bližnjeg; oprosti neprijatelju; Bog će ti platiti)

- Konfucije (Reči treba da budu praćene akcijama, što vodi usaglašenju Neba i Zemlje)

- Lao-ce (Praktikuj tao da bi postao jedno s njim) i

- Sokrat (Upoznaj sebe).

Od petorice navedenih, trojica su sa Dalekog Istoka, odnosno iz Azije, i njihova učenja biće okosnica ovog pisanja o istočnjačkim religijama. 

Jesu li istočnjačke religije «nešto drugo»? Pogrešno bi bilo reći da jesu, baš kao što bi pogrešno bilo tvrditi da nisu. Sve velike religije, pored postojećih razlika, nesumnjivo imaju mnogo zajedničkog, mnogo više nego što to na prvi pogled izgleda.  

Istovremeno, podsećam da mi u velikoj većini pripadamo hrišćanstvu, zbog toga što smo ovde rodjeni, što smo se ovde učili životu, svesno i nesvesno, shodno bazičnim  hrišćanskim postulatima. To je umnogome učinilo da hrišćanstvo bude deo naše osnovne kulture. Ljudi na Istoku pripadaju drugim civilizacijama i mi moramo respektovati njihove religije i kulture, pa ponešto i učiti od njih, jer se od drugih uvek ima šta naučiti. Medjutim, moja namera nije da dajem elemente uporednog proučavanja religija, jer ja nisam ni prilježan duhovni tragač, ni čovek previše sklon bavljenju metafizičkim spekualcijama. Moja skromna namera jeste da prosto - informišem.

Nesporno je da ljudi na Zapadu malo poznaju religije Istoka. Do pre izvesnog vremeno to uglavnom nisu ni želeli, verujući, kao stari Rimljani, da su izvan limesa - varvari. Srećom, danas je medju učenima sve manje onih koji veruju, kao što negde pre  šezdesetak godina zapisa jedan engleski teolog »da je neprirodno na budizam ili hinduizam gledati drukčije nego kao na nešto što je od malog značaja za većinu ljudi na Zapadu». O gledanjima balkanskih teologa, koji su imali daleko manje (od Britanaca) veza sa Istokom, bolje je da i ne govorim. S druge strane, svakako je našoj današnjoj boljoj informisanosti umnogome doprinela velika informatičko-tehnološka razvijenost, čiji smo svedoci u poslednje vreme.   

Kažu da je danas Istok religiozniji od Zapada, a i čvršće vezan za tradiciju. Takodje, Istok je meditativniji. Pored toga, narodi Istoka gledaju probleme čovekove sudbine kroz prilično drukčiju prizmu od naše, te su njihova shvatanja čovekovog bivstvovanja umnogome drukčija od naših.

Moja namera nije ni da uporedjujem Istok sa Zapadom, iako je to teško izbeći. Nastojaću da se držim jednostavne postavke «Istok je Istok, Zapad je Zapad». Naime, blisko mi je mišljenje R. Kiplinga da se Istok i Zapad nikada neće sresti, mada se od njegovog vremena mnogo toga promenilo. Skoro da sam spreman da poverujem da i ne treba da se sretnu. Neka cveta hiljadu cvetova.  

Andre Malro (Malraux) je jednom rekao «da će XXI vek biti religiozan, kao reakcija na agnosticizme i ateizme XX veka». Iako se mnogi neće složiti da će ateizam biti tako lako odbacivan u ovom veku, pokazaće se, veruju mnogi, da počinjemo da živimo u nekom «postateističkom vremenu». Na planetarnom nivou pridavaćemo više značaja problemima kojima se religije bave, što znači nama samima, jer je pitanje spasenja čoveka glavna odrednica svih religija. To će voditi našem boljem samopoznavanju, a nema važnijeg zadatka za čoveka nego da, sokratovski rečeno, spozna samoga sebe. To je osnovno polazište svega.

Kaže se da čovek procesom upoznavanja Boga ili bogova upoznaje samog sebe. Naravno, može se reći i obratno. S tim u vezi, ukazujem da je još Sv. Avgustin, jedan od najlepših svetačkih likova celokupnog hrišćanstva, govorio u svom obraćanju Bogu: «Ako upoznam sebe, upoznaću tebe» (Noverium me, noverium te).

Isidora Sekulić je rekla: «Religiozni ideal čoveka je u sledećem: popraviti život, očistiti dušu, spremiti se za smrt».

Generalno govoreći, sve religije sveta nastoje, dakle, da pomognu čoveku da se spase. Nude veru u spasenje, a mnogi učeni ljudi kažu da vera ma u koga ili ma u šta - pomaže. Neki smatraju da se život jednostavno ne bi mogao izdržati kada ne bi postojala vera. Stoga, ljudsko verovanje u natprirodne sile, kao i ljudsko osećanje da je nešto sveto, ima dugu istoriju. Smatra se da neuki ljudi greše što veruju da je svet koji vidimo sve što postoji. Bhagavad-Gita, jedna od prastarih hinduističkih knjiga, cenjena širom sveta kao mnogovažeći filozofsko-religijski traktat, kaže «da je opravdana vera i onih koji se mole drugim bogovima, duhovima predaka ili elementarnim silama, ako to čine - sa verom, jer Uzvišeni prihvata svaku formu koju molilac zamisli». Indijski filozof S. Radakrišnan je u pravu kada kaže da Bog pomaže onima koji, bez ikakve druge nade, padaju pred njegove noge. A ljudi se, neki češće neki redje, povremeno nalaze u beznadežnim situacijama? Zato se nada mnogih ljudi bazira na verovanju.

Postoji mišljenje da niko nije toliko tašt zbog svoje religije, kao onaj koji ne poznaje nijednu drugu. Upoznavanje sa istočnjačkim religijama, pa makar i na prilično površan način, doprineće boljem razumevanju naše sopstvene religije, kulture, ali i života uopšte.

Ne smatram da treba, pa ni da bi bilo lako, praktikovati neku od religija sa Istoka u našoj sredini, jer one su povezane sa institucijama kultura koje su nama strane, sa sistemima vrednovanja koji su nama daleki. Medjutim, nema sumnje da ima stvari koje, na naš način i u našim mogućnostima, mi možemo i treba da naučimo, ili da - odučimo.

Istočnjačke religije pokazuju, više nego neke druge religije, da je čovek deo prirode i da najbolje ispunjava sebe u skladu s prirodom, a ne u njenom potčinjavanju sebi. Smatram da je ovo jedna od bitnih odrednica u shvatanjima Istočnjaka uopšte.

Religije o kojima nešto više znamo, u prvom redu biblijske (hrišćanstvo, islam i judazam), a i mnoge druge, uče da treba voleti bližnje svoje, pa i neprijatelje. Medjutim, istovremeno, one nemaju mnogo razumevanja za nevernike, još manje za pagane koji se klanjaju idolima, jer su - isključive. One poručuju: «Nemaj drugog Boga, osim mene»! A svaka jeres, to naročito, smatra se velikim grehom, pa i kriminalnim činom. Ozbiljne knjige beleže, da podsetim, da su za vreme Inkvizicije u Španiji i drugde po Evropi, svakog dana gorele lomače «u slavu Božiju» i spaljivani su - jeretici (ne nevernici, dakle, već jeretici), ali i veštice. Takvi pristupi, u ime religije, naneli su mnogo zla i nesreća ljdima i čovečanstvu. Religije sa Istoka se, uglavnom, tako ne ponašaju - jeretici se ne kažnjavaju. One su, dakle, mnogo manje isključive od biblijskih, neke od njih tolerišu vernicima da se u isto vreme klanjaju i drugim bogovima, ako oni misle da je to dobro za njih. Tako, recimo, u Japanu imamo slučajeve da su ljudi istovremeno šintoisti i budisti, iako te dve vere nemaju ničeg zajedničkog.

Cilj najvažnijih filozofsko-religijskih sistema Istoka jeste oslobodjenje čoveka (mokša, nirvana) od «bolnosti egzistencije». Mudraci kažu da ono predstavlja «prevazilaženje sveopšte ljudske uslovljenosti u svemiru». Hinduistički teolozi smatraju da oslobodjena duša ponovo stiče svoju prividnu potpunost, od koje je odvlače greh i zabluda. Pesnici kažu da se oslobodjenim čovekom smatra onaj koji je «jednak u zadovoljstvu i bolu i nepomućen dobrim i zlim».

Učenja o oslobodjenju čoveka jesu prvenstveno filozofskog karaktera, mada su neminovno isprepletena s religioznim shvatanjima, pa je irelevantna dilema da li čine religiju ili filozofiju.

Meditacija u istočnjačkim religijama ima poseban značaj. Učeni ljudi izbegavaju da daju definiciju meditacije, premda neki kažu da je ona stotina puta vrednija od prostog intelektualnog razmišljanja. Prvenstveno omogućava čoveku da shvati šta nije dobro u njemu samome. Zapravo, cilj meditacije jeste zaustavljanje kolebanja svesti, što podrazumeva uklanjanje svake voljne aktivnosti, tako da se duh okreće ka unutrašnjosti, kako bi se došlo do bolje samospoznaje.

Na Istoku se život, izgleda, lakše prihvata takvim kakav jeste, ali i takvim kakav nije.

Antoni De Melo, koji je kao teolog-psihijatar veliki deo života proveo na Istoku, kaže: «Sve se menja u dobru za one koji vole Boga. Čovek iznenada shvati da je sve dobro, što god da mu se dogadja. To znači da smo se probudili i ne tražimo više da nam se dešavaju samo dobre stvari». Treba se, dakle, probuditi, to vodi oslobodjenju, jer samo budjenje predstavlja -  oslobodjenje. 

Na kraju, pada mi na pamet da je negde na kraju XIX veka, u predgovoru svog univerzitetskog udžbenika o Rimskom pravu, jedan francuski profesor bio ustvrdio «da je knjiga pisana za studente, pa naučnici nemaju u njoj šta da traže». Pošao je od pretpostavke da početnike, «koji se nalaze u predvorju nauke», ne treba opterećivati preteranim detaljima, već im dati samo ukratko izložene osnovne informacije. Tim principom ću se ja rukovoditi, pa ni ovde naučnici nemaju šta da traže. Pristup je, dakle, posve pučki - kako bi rekli Hrvati; nema velikih objašnjenja, ni preterano dubokih analiza, jer smatram, kao što neko reče, da «uistinu govoreći dubokih analiza i nema». Medjutim, ako bilo koju činjenicu od stvarnog značaja za istočnjačke religije pogrešno interpretiram, makoliko da ću izbegavati direktne interpretacije, nikome ne može biti žalije zbog toga nego meni samome. A manje važni propusti neka mi budu oprošteni od onih koji bolje poznaju materiju, a koji eventualno budu čitali ovo štivo. Naravno, neko mi može zameriti da o istočnjačkim religijama govorim s naivnošću i čednošću zapadnog čoveka, što me neće naljutiti.

S druge strane, makoliko ću se truditi da štivo koje sledi bude prikazano na što jednostavniji način, ne obećavam da će sve biti baš tako prosto i lako shvatljivo - jer u pitanju je izuzetno složena problematika. Sauve qui peut!.

Naravno, ozbiljna dilema o postojanju, odnosno nepostojanju Boga (što nije svrha ovog posta) može čoveka zaludeti, pa takvu besposlicu ne smemo sebi dozvoliti, he, he, he...

Završavajući ovaj post, želim da kažem i to da je moj lični odnos prema religijama pomalo na liniji odnosa ruskog pisca Aleksandra Genisa (živi u SAD), koji kaže: «Ja toliko poštujem svaku religiju da nijednoj ne verujem». Mislim, ne verujem - potpuno.

Sledi nastavak.

AtačmentiKomentari (265)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Kazezoze Kazezoze 18:07 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Biblijski Bog ne zastupa meditaciju, pa kako joj nije pružio nikakvu psihološku sigurnost, tvoj zaključak je nelogičan.

ne,on zastupa oprost, jer da zastupa meditaciju zastupao bi samosvest. oni koji rade na samosvesti nemaju potrebu da se svadjaju jer svadja je satisfakcija za svoj lazhni ego, a meditacijom se nastoji taj lazhni ego ukloniti.
ta osoba o kojoj prichash, svoju negativnu energiju prema majci mogla je ispoljiti samo sa saznanjem da ce joj to unapred biti oproshteno. par ochenasha i ajmo jovo nanovo. chak su i pilule delotvornije od molitve:)))
Istinitost Bilije...Ako neko hoce da te ubije zato sto smatra da zapovest "Ne ubij" nije originalna jer postoji i u drugim religijama, da li to znaci da je ta zapovest lazna, i da zato taj covek moze ciste savesti da te ubije?

ne, ta zapovest je, kao i ostale biblijske zapovesti, nepotrebna, jer da ne trebash da ubijesh ti nalazhe zdrav razum i savest (prochitaj blog od eiza) ukoliko ga imash.
mishab mishab 18:24 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kazezoze

ne,on zastupa oprost, jer da zastupa meditaciju zastupao bi samosvest. oni koji rade na samosvesti nemaju potrebu da se svadjaju jer svadja je satisfakcija za svoj lazhni ego, a meditacijom se nastoji taj lazhni ego ukloniti.


Samosvescu se ne uklanja zlo iz srca na nivou motiva (dakle, mrznja ostaje u latentnom stanju), vec samo povod za manifestaciju. A ta samosvest je zapravo trik, odbambeni mehanizmi odricanja i racionalizacije (poznati u psihologiji), koji ometaju coveka da ima realnu predstavu o stvarnosti u svom umu i osecanja koja su adekvatna stvarnostu.

Sva ona zla koja cine totalitarni sistemi na istoku ne bi bila moguca da su ljudi zreli da se suoce sa nepravdom, nego su slabi]i, nesposobni da imaju osecanja adekvatna stvarnosti ukoliko su ona negativna. Ta kukavicluk je posledica sebicnosti onih koji bi stalno da uzivaju u prijatnim osecanjima.

Tragicne posledice istocnjackog proglasavanja sebicne sentimentalnosti za ljubav sam objasnio u ovoj svojoj knjizi od strane 168. do 185.

Kazezoze
.
ta osoba o kojoj prichash, svoju negativnu energiju prema majci mogla je ispoljiti samo sa saznanjem da ce joj to unapred biti oproshteno. par ochenasha i ajmo jovo nanovo.


Oni koji se ne kaju u svom srcu iskreno, ne mogu da budu zadovoljni jednostavnim poverenjem u oprostenje Onoga sa kojim su zbog svog licemerstva i dalje u sukobu. Zato su ljudi i imali potrebu da u izvorno biblijsko hriscanstvo ubace razne nebiblijske dodatke (ispovesti i razresenja od drugih ljudi, ikone, kipove...) koji pruzaju ljudima psiholosku sigurnost u njihovom nepokajanju, i koji im tako omogucavaju da imaju alibi za daljne voljno nepokajano gresenje.

Kazezoze
.
ta osoba o kojoj prichash, svoju negativnu energiju prema majci mogla je ispoljiti samo sa saznanjem da ce joj to unapred biti oproshteno. par ochenasha i ajmo jovo nanovo.


Negativna energija je posledica odvojenosti coveka od Boga, i onda prirodno nestaje kada se covek izmiri sa Bogom.

Kazezoze
.
ne, ta zapovest je, kao i ostale biblijske zapovesti, nepotrebna, jer da ne trebash da ubijesh ti nalazhe zdrav razum i savest (prochitaj blog od eiza), ukoliko ga imash.


Biblijske zapovesti se bave pobudama, a njih ne mozes da promenis bez Boga. Na primer, za zapovest "Ne ubij" apostol Jovan kaze: "Svaki koji mrzi, ubica je ljudski".

Svako moze da bude formalista, ali da drzi zapovesti na nivou pobuda, moze samo onaj ko je iskusio duhovno nanovorodjenje koje dolazi od Boga:

"Ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i od svih gadnih bogova vaših. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašega, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete. I ...bićete mi narod i ja ću vam biti Bog." (Jezekilj 36,25-28)
mishab mishab 18:31 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

drug.clan
Statistika prodaje antidepresiva se ne bi bas slozila sa ovom teorijom vec pre sa teorijom da najvise antidepresiva koriste tamo gde ima najmanje sunca potpuno nevezano da li su u pitanju verni poljaci ili neverni estonci


Pa ja ni ne tvrdim da je religija koja crpe snagu iz ljudske prirode (krivice, sebcnosti, gordosti...) zdrava religija, vec fanaticna.

A to sto tvrdis za antidepresive, ima logike. Narodi koji uzimaju antideprsive su oni koji imaju problema sa osecanjima, i oni su skloni alkoholizmu, dok narodi koji nisu emotivni vec telesni (Mediteran, Bliski istok) jesu skloniji duvanu (duvan je izvor čulnog uzitka, a ne emotivnog), a mi na Balkanu smo vise gordi i sujetni (robovi umnih predstava o vrednosti), nego sto smo skloni zloupotrebi osecanja (Istok) ili čula (mediteran, bliski istok).
maksa83 maksa83 18:31 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Negativna energija je posledica odvojenosti coveka od Boga, i onda prirodno nestaje kada se covek izmiri sa Bogom.

Ovo sam oduvek želeo da pitam nekog stvarno duboko religioznog kada potegne spajanje sa hrišćanskim Bogom kao jedini put ka harmoniji.

Šta se dešava npr. sa nekim Bušmanom, koji ne zna za Boga, nema predstavu ni o Bibliji ni o Isusu Hristu. Je l' ima on neke šanse, ili može da se pozdravi sa harmonijom i ostane večiti rob te negativne energije?
Kazezoze Kazezoze 18:45 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

"Ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i od svih gadnih bogova vaših. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašega, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete. I ...bićete mi narod i ja ću vam biti Bog." (Jezekilj 36,25-28)

izvini, ali kad govorim sa tobom imam osecaj da govorim sa biblijom.
imash li ti ishta autentichno svoje ili samo ko papagaj ponavljash napamet nauchene citate iz biblije.
ovo shto si citirao je upravo najveca glupost koja se u bibliji mozhe naci. ovaj citat pokushava da ponizi sve ostale religije i verovanja i odgovoran je za sva zla koja su u ime biblije uchinjena.
btw. i jesus je najveci deo svog zhivota proveo izuchavajuci budizam u kashmiru.razmisli o tome (glavom a ne srcem, ako je moguce) !
vishnja92 vishnja92 18:50 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Eto onda je dokaz postojanja boga statistika potrosnje antidepresiva!

?! nista te nisam razumela
(i prvi put koristim ovog smajlija)

kakve veze sunce i ja imamo sta statistikom, postojanjem boga i antidepresivima?
mishab mishab 18:55 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

maksa83
Šta se dešava npr. sa nekim Bušmanom, koji ne zna za Boga, nema predstavu ni o Bibliji ni o Isusu Hristu. Je l' ima on neke šanse, ili može da se pozdravi sa harmonijom i ostane večiti rob te negativne energije?


Svako je odgovoran prema svetlosti koju ima preko svoje savesti. To je učenje Svetog pisma:

"Jer Bog ne gleda ko je ko. Jer pred Bogom nisu pravedni koji slušaju zakon (Božji), nego će se opravdati oni koji ga tvore. Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon. Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista." (Rimljanima 2,11.13-16)


maksa83 maksa83 18:59 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

"Jer Bog ne gleda ko je ko. Jer pred Bogom nisu pravedni koji slušaju zakon (Božji), nego će se opravdati oni koji ga tvore. Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon. Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista." (Rimljanima 2,11.13-16)

Ako sam dobro shvatio - Bušman, u svom nepoznavanju Biblije, Isusa Hrista i hrišćanskog Boga, ipak ima neke šanse?

Može prosto "da" ili "ne"?
vishnja92 vishnja92 19:09 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

i paranoidnim dovodjenjem u pitanje pozadine, a ne razumnom analizom napisanog.

ali nema sta da se analizira!!!
reci nesto!

samo za tebe, par strogih test pitanja (uglavnom su iz dosadasnjeg pizonovog arsenala, cinimiske):

1 - sta je "namu amida bucu"?
2 - zasto Suzuki povezuje Majstora Ekharta sa zen budizmom?

usput, ne mislim da bilo ko treba da zna odgovore na ovo osim ako tako iskljucivo pobija sve kvalitete istocnjackih filozofija u celini. aj sad. ja imam vrlo stura znanja o tome svemu i prosto mi je zao da sve ispucam na ovaj uvod, jer cu posle morati bezobzirno da trolujem. al dobro. valjda bar ti znas o cemu govoris, ako si tako iskljuciv.

ps - da li je "Molitva Isusu" ruskih pravoslavnih monaha po strukturi i unutrasnjoj logici, kao i efektima, bliza budizmu ili hriscanstvu, meditaciji ili molitvi, istoku ili zapadu?

pps - koja je simbolika tresnjinog cveta?


mishab mishab 19:10 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kazezoze

izvini, ali kad govorim sa tobom imam osecaj da govorim sa biblijom.


To je dokaz da jedan isti Bozji Duh koji je nadahnjivao biblijske pisce nadahnjuje i one koji danas taj Duh primaju u sebe.

Kazezoze
imash li ti ishta autentichno svoje ...


Stidi se, što laskaš mojoj gordosti očekujući da večnu istinu odbacim samo zato što ju je neko već pre mene shvatio i zapisao.

Kazezoze
imash li ti ishta autentichno svoje ili samo ko papagaj ponavljash napamet nauchene citate iz biblije.


Zasto projektujes istocnjacke sisteme meni? Istocnjak ce kao papagaj da ponavlja neku mantru naucenu napamet, dok Hristos kaze da ne brbljamo kao neznabosci koji misle da ce za mnozinu svojih molitvi biti usliseni.

Kazezoze

ovo shto si citirao je upravo najveca glupost koja se u bibliji mozhe naci. ovaj citat pokushava da ponizi sve ostale religije i verovanja i odgovoran je za sva zla koja su u ime biblije uchinjena.


Nisam ja kriv sto u drugim religijama ne postoji promena suštinskih motiva, već sublimacija sebičnosti i drugih slabosti u religioznu revnost. Pa sva zla koja su učinjena u ime Biblije su upravo učinjena zato što su u ime Binblije promovisana paganska nebiblijska verovanja sa upravo takvim nepreporodjenim motivima.

Kazezoze
btw. i jesus je najveci deo svog zhivota proveo izuchavajuci budizam u kashmiru.razmisli o tome (glavom a ne srcem, ako je moguce) !


Pročitaj starozavetnog proroka Isaiju 53. glavu, gde pet vekova pre Hrista prorok Isaija iznosi proročanstva o budćem Mesiji, pa razmisli da li ikakve veze ima izmedju tog Mesije i samog Budizma? Izmedju Hristove nauke i Budizma ne postoji nijedan zajednički pojam koji ima isto značenje.


Kazezoze Kazezoze 19:12 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Samosvescu se ne uklanja zlo iz srca na nivou motiva (dakle, mrznja ostaje u latentnom stanju), vec samo povod za manifestaciju. A ta samosvest je zapravo trik, odbambeni mehanizmi odricanja i racionalizacije (poznati u psihologiji), koji ometaju coveka da ima realnu predstavu o stvarnosti u svom umu i osecanja koja su adekvatna stvarnostu.

tebi nije jasno shta je samosvest i zato lupetash.
samosvest je svest o svom istinitom "Ja".
ove manifestacije: zlo, mrzhnja, itd. koje si naveo su manifestacije lazhnog "Ja", koji se u choveka unose sa strane, putem medija, crkve, biblije, kurana i sl.
da bi otklonio uticaj lazhnog "Ja" morash biti svestan da ga posedujesh i svestan izvora iz kojeg je taj uticaj najveci. samosvest ne mozhe nikako da bude trik, niti je vezan za odricanje, ukoliko pod tim odricanjem ne podrazumevash lazhi koje sebi ne zhelimo da priznamo.
mishab mishab 19:20 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

maksa83
Može prosto "da" ili "ne"?


Ne može prosto. Treba da se razume smisao, je riza iste spoljne forme mogu da postoje suprotni sadržaji. Pretpostavi da tvoj prijatelj hoće da ostavi duvan, a ne poznaje Bibliju (adekvatno Bušmanu). On ima malu svetlost istine o tome kako da pobedi greh, i biće mu iskušenje da zbog nepoznavanja Svetog pisma vodi borbu na pogrešnom planu (spolja) i iz pogrešnih motiva (krivice, gordosti, sebičNog straha od posledica duvana...). Biće sklon da ostavi sam čin konzumiranja duvana, a da u srcu zadrži želju za duvanom. Pošto je "ostavio" duvan, on je gotovo u konstantnoj depresiji, jer je osujećen u svojoj želji za duvanom. Usput mrzi pušače (jer oni mogu ono što bi i on hteo, ali ne sme zbog savesti), a pokazuje sklonost da se optereti nečim drugim kao ranije duvanom. Naravno, bez Svetog pisma on može da reaguje i veoma zrelo, ispravno, pa da se zaista pokaje iz ljubav za samu želju, i da po ostavljanju duvana bude rasterećen i srećan zbog oslobođenja od same želje, nesvestan da je svoju volju pokorio Bozjem Duhu i zato doživeo stvarno oslobođenje od greha. Medjutim, vrlo retko će neko bez Svetog pisma znati da razlikuje ispravne od neispravnih motiva, i teško će moći da bude svestan svoga greha na nivou pobuda srca, a ne na nivou forme ponašanja, pa će dakle, bez Svetog pisma teže pobediti greh u korenu, a ne spolja licemerno.
vishnja92 vishnja92 19:24 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

batali Kaz, njega bi sutnuli iz manastira jer mu duh nije krotak nego gord, a intelekt mu je zagadjen viskom informacija koje ne moze da obradi.

nego
Ako sam dobro shvatio - Bušman, u svom nepoznavanju Biblije, Isusa Hrista i hrišćanskog Boga, ipak ima neke šanse?

Može prosto "da" ili "ne"?

mogu ja? mogu ja?

bila moja drugarica u nekom manastiru da se krsti (bilo je to jednog petka. ne cetvrtka, nego bas petka).
onda im je svestenik svima (njima na gomili) objasnio da Bog ne vidi nekrste, i da je neko ljudsko celjade moglo biti i najvece jagnjesce do tog trenutka krstenja - dzaba mu i tako to. kao sto je mogao ciniti i najvece bogoneugodne prekrsaje (i pocne pop da nabraja te, je li, bedastoce od ponasanja). znaci - tek kad se krstis, izlazis Bogu na oci.
Olja pita "jel to sigurno?"
pop - "sigurno."
Olja - "nista, doci cu za dve godine, hvala dovidjenja"

i nastavila sa bogougodnim delima, prirodi na veselje. posle se krstila.
mishab mishab 19:26 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kazezoze

ove manifestacije: zlo, mrzhnja, itd. koje si naveo su manifestacije lazhnog "Ja", koji se u choveka unose sa strane, putem medija, crkve, biblije, kurana i sl.


To je nezrelo prebacivanje odgovornosti sa sebe na drugoga, što sam jasno objasnio u jednoj svojoj knjizi recima:

Na taj način, umesto da se pokaje za loše pobude svoga srca, on pokušava da izbegne negativne misli koje su samo povod za manifestaciju nepobeđenih slabosti njegovog srca. Da bi sačuvao misli pozitivnima, on beži od stvarnosti u svoj imaginarni svet i optužuje spoljne uticaje da su oni krivi za njegove probleme, neuspehe i grehe. Takvo shvatanje je suprotstavljeno Hristovom objašnjenju da je izvor naših problema u našem srcu, a da su misli samo simptom našeg srca: "Zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumete li da što god u čoveka spolja ulazi ne može ga opoganiti? ... Što izlazi iz čoveka ono pogani čoveka; Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje..." (Marko 7,17-22) Izvor greha se ne nalazi u nekakvom spoljnjem uticaju, delovanju nekakve negativne energije, ili u nekakvoj učinjenoj ili neučinjenoj radnji, već u dubini čovekovog srca. "Sva ova zla iznutra izlaze i pogane čoveka." (Marko 7,23)


mishab mishab 19:29 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
znaci - tek kad se krstis, izlazis Bogu na oci.


Drago mi je sto sada u kritici tog religioznog izopačenja zastupas hriscanski duh. Kao sto se vidi iz Svetog pisma Bog ne gleda ko je ko, a samo krstenje nije nikakva magicna stvar nego samo izraz zaveta sa Bogom.
topcat topcat 19:29 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

maksa83

Može prosto "da" ili "ne"?

Da.
(dok čekaš)
vishnja92 vishnja92 19:29 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

"Zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumete li da što god u čoveka spolja ulazi ne može ga opoganiti?

a sto vi hriscani onda postite, dizvines?

edit:
Monah vide Chao-choua kako cisti i upita ga: "Vi ste veliki zen ucitelj, oslobodjen od prasine zlih misli, i zbog cega ste tako zauzeti ciscenjem?"
"Prasina dolazi spolja!", ucitelj brzo odgovori.
drug.clan drug.clan 19:31 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
Eto onda je dokaz postojanja boga statistika potrosnje antidepresiva!

?! nista te nisam razumela
(i prvi put koristim ovog smajlija)

kakve veze sunce i ja imamo sta statistikom, postojanjem boga i antidepresivima?Pa kako se u susdjujes da trazis obasnjenje za moju dogmu koju sam izneo ovde, ti jeretiku.

neko je rekao da je upotreba antidepresiva pokazatelj nepostojanja boga (ateizma ), ja sam naveo statistiku da se najvise antidepresiva trosi tamo gde ima malo suncanih sati, ti si rekla da je sunce bog stoga istom "zdravom logikom" koja se primenjuje u svim religijama i povezivanjem "istina" da tamo gde nema sunca (tj. boga) u stvari nema boga jer koriste antidepresive sledi da bog postoji.

Koji gresni smrtnik moze da se usudi uopste da sumnja u ovo.
vishnja92 vishnja92 19:32 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Drago mi je sto sada u kritici tog religioznog izopačenja zastupas hriscanski duh

ne zastupam, ne izvrci.
vishnja92 vishnja92 19:35 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Koji gresni smrtnik moze da se usudi uopste da sumnja u ovo.

necu vise
mishab mishab 19:42 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
"Zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumete li da što god u čoveka spolja ulazi ne može ga opoganiti?

a sto vi hriscani onda postite, dizvines?


Biblijski post je način činjenja važnim neke duhovne potrebe koja se tada dok traje post pokazuje važnijom od jela i pića. Nije primereno da na primer moliš nekoga da ti spase život, a da za to vreme grickaš kokice. Naravno, ako nema te borbe sa sobom i Bogom, preispitivanja sopstvenog srca, pokajanja itd, onda to ni nije post, nego možda neko gladovanje. Na zalost, većina religioznih postova ima sasvim suprotnu funkciju, ljudi hoće da šarmiraju Boga time što na primer nisu jeli majonez sa jajima, nego bez jaja. To je posledica uticaja paganstva (moram da kritikujem nehrišćanstvo) na biblijsku nauku, jer u nehrišćanstvu čovek pokušava nekom svojom žrtvom da zadobije Božju ljubav i naklonost, dok u Svetom pismu piše:

"A ti kad daješ milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja." (Matej 6,3) "A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće. Jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umre. Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate." (Galatima 3,11; 2,21; 5,4) "Sa čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu višnjemu? Hoće li Gospodu biti mile tisuće ovnova? Desetine tisuća potoka ulja? Hoću li dati prvenca svojega za prestup svoj? Plod utrobe svoje za greh duše svoje? Pokazao ti je čoveče šta je dobro; I šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim?"(Mihej 6,6-8)maksa83 maksa83 19:45 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

neko je rekao da je upotreba antidepresiva pokazatelj nepostojanja boga (ateizma ),

Moj drug tvrdi da su taj pokazatelj - komarci.
Zvuči skroz razumno.
topcat topcat 19:47 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

mishab

Biblijski post je način činjenja važnim neke duhovne potrebe koja se tada dok traje post pokazuje važnijom od jela i pića. Nije primereno da na primer moliš nekoga da ti spase život, a da za to vreme grickaš kokice.

Ikskjuz mi...
Ja nisam odavde...
Ti si protestant?
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:51 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kazezoze
...jer je i sama biblija plegijat i samim tim neautentichna.

Bez preterivanja, molim.
Svako ima pravo na svoje mišljenje o Bibliji, ali nije dobro vredjati osećanja hrišćana lakonskom tvrdnjom da je njihova Sveta knjiga ništavna.
Uostalom, da ponovim još jednom, ovom prilikom ovde ne govorimo o hrišćanstvu, već o istočnjačkim religijama. Držimo se teme, pls.
Kazezoze Kazezoze 19:54 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

mishab
Kazezoze

ove manifestacije: zlo, mrzhnja, itd. koje si naveo su manifestacije lazhnog "Ja", koji se u choveka unose sa strane, putem medija, crkve, biblije, kurana i sl.


To je nezrelo prebacivanje odgovornosti sa sebe na drugoga, što sam jasno objasnio u jednoj svojoj knjizi recima:

Na taj način, umesto da se pokaje za loše pobude svoga srca, on pokušava da izbegne negativne misli koje su samo povod za manifestaciju nepobeđenih slabosti njegovog srca. Da bi sačuvao misli pozitivnima, on beži od stvarnosti u svoj imaginarni svet i optužuje spoljne uticaje da su oni krivi za njegove probleme, neuspehe i grehe. Takvo shvatanje je suprotstavljeno Hristovom objašnjenju da je izvor naših problema u našem srcu, a da su misli samo simptom našeg srca: "Zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumete li da što god u čoveka spolja ulazi ne može ga opoganiti? ... Što izlazi iz čoveka ono pogani čoveka; Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje..." (Marko 7,17-22) Izvor greha se ne nalazi u nekakvom spoljnjem uticaju, delovanju nekakve negativne energije, ili u nekakvoj učinjenoj ili neučinjenoj radnji, već u dubini čovekovog srca. "Sva ova zla iznutra izlaze i pogane čoveka." (Marko 7,23)mislim hallllooooo. razmishljash li ti uopshte kada neshto prochitash.
ja znam da je biblija napisana za bukvaliste, ali sve kontam: ima i tu neko ko ponekad razmishlja svojom glavom.
lazhno "Ja" vlada chovekom pomocu informacija koje mu ulaze s vana. istinsko "Ja" je nashe prirodno "Ja" i ono je zbog uticaja lazhnog "Ja" totalno blokirano i ne mozhe da deluje. samosvest je samimi tim onemogucena jer se ljudi prepushtaju svom mehanizmu i tako i deluju - mehanichki. npr. citiraju delove iz biblije do besvesti uveravajajuci i sebe i druge da je to jedina objektivna istina.
topcat topcat 19:54 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kazezoze

ne, ta zapovest je, kao i ostale biblijske zapovesti, nepotrebna, jer da ne trebash da ubijesh ti nalazhe zdrav razum i savest (prochitaj blog od eiza) ukoliko ga imash.


Da, da, a sad ide pitanje odakle savjest i zdrav razum...
Tko je to postavio tako kako je? Samo se postavilo?
Ili se i tu razbacujemo kao sa Biblijskim citatima, sve nešto idimidođimi otprilike...kako nam odgovara u trenutku, obavezno van konteksta. (i ti i ovaj mishab)

Btw, nisam znala da je eizo postao vjerski autoritet. Čime li je stekao titulu? Šarlatanskim pristupom...sprdnjom?
Napisao je ono što ste željeli pročitati?
Zanimljivo.
ivana23 ivana23 19:55 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Uostalom, da ponovim još jednom, ovom prilikom ovde ne govorimo o hrišćanstvu, već o istočnjačkim religijama. Držimo se teme, pls.


vishnja92 vishnja92 19:57 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Biblijski post je način činjenja važnim neke duhovne potrebe koja se tada dok traje post pokazuje važnijom od jela i pića.

aj me preskoci s majonezom, ja te ozbiljno pitam kao ozbiljnog hriscanina - sta je post?
aj nema veze sto ne znas sta je namu amida bucu: sta je post?
Kazezoze Kazezoze 20:13 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vladimir petrovic
Kazezoze
...jer je i sama biblija plegijat i samim tim neautentichna.

Bez preterivanja, molim.
Svako ima pravo na svoje mišljenje o Bibliji, ali nije dobro vredjati osećanja hrišćana lakonskom tvrdnjom da je njihova Sveta knjiga ništavna.
Uostalom, da ponovim još jednom, ovom prilikom ovde ne govorimo o hrišćanstvu, već o istočnjačkim religijama. Držimo se teme, pls.

nije to nikakva lakonska tvrdnja nego istina, a koliko sam primetio ni biblijski chovek misab nije to opovrgnuo, tako da ne vredjam nikoga, osim ako je sama istina uvredljiva.
drugo trol o hrishcanstvu nisam pocheo ja nego ovaj biblijski chovek koji celo vreme pokushava da ubedi sve nas da to o chemu prichash (istochna religija) je lazhno i samim tim nevredno, a lazhna biblija je jedina istina.
Budimac Budimac 20:15 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Zašto nisi zahvalan na mom trudu da objasnim veliko iskušenje religioznog iskustva na Istoku, koje sada postaje iskušenje i religije Zapada?

Hoćeš li iskren odgovor? Zato što me boli dupe za tvoje objašnjenje... Došao si ovde da troluješ jedan vrlo lep blog sa svojim Eto zato ti nisam nimalo zahvalan, naprotiv. Zadovoljan odgovorom? U stvari... preklinjem te (ako boga znaš, ko što tvrdiš da znaš) nemoj mi odgovarati, a ionako te stavljam na moju internu ignore list.

Have a nice day
vishnja92 vishnja92 20:15 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

ivana23

tacno, primili smo se ko mladi majmuni, hebo ga majonez.
Kazezoze Kazezoze 20:25 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Da, da, a sad ide pitanje odakle savjest i zdrav razum...
Tko je to postavio tako kako je? Samo se postavilo?
Ili se i tu razbacujemo kao sa Biblijskim citatima, sve nešto idimidođimi otprilike...kako nam odgovara u trenutku, obavezno van konteksta. (i ti i ovaj mishab)

ovde ne postavlja niko tako glupa pitanja osim tebe.
ja se ne razbacujem biblijskim citima. to je zadatak misab-a.

Btw, nisam znala da je eizo postao vjerski autoritet. Čime li je stekao titulu? Šarlatanskim pristupom...sprdnjom?
Napisao je ono što ste željeli pročitati?
Zanimljivo.

nije eizo postao nikakav verski autoritet, nego je o savesti prichao na jedan poseban,iskren nachin kojeg ti, koja i onako nishta ne kapirash, zovesh sharlatanstvo.
maksa83 maksa83 20:28 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Bez preterivanja, molim.
Svako ima pravo na svoje mišljenje o Bibliji, ali nije dobro vredjati osećanja hrišćana lakonskom tvrdnjom da je njihova Sveta knjiga ništavna.

Pa domatjine, kada krene da se valja one true way, reakcija je neizbežna.

Inače, ja ne bio lenj pa malo pogledao tu knjigu koju njen autor mishab sve vreme preporučuje - astrologija i antropologija.

Ako sam dobro shvatio, tamo kaže da sam kromanjonac, i to mi je bilo baš zabavno, a onda sam se setio da imam veliki štek knjiga koje čekaju da budu pročitane, i tako...
mishab mishab 20:30 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92

Monah vide Chao-choua kako cisti i upita ga: "Vi ste veliki zen ucitelj, oslobodjen od prasine zlih misli, i zbog cega ste tako zauzeti ciscenjem?"
"Prasina dolazi spolja!", ucitelj brzo odgovori.


Ne samo da je infantilno optuživati okolnosti da su krive za naše slabosti (jer baš nasuprot, mi treba da budemo svetlost svetu, a ne još da se plašimo mraka kao da mrak moze da nadjača svetlost a ne obrnuto), već je vrlo otrovno imati za životni moto sopstveno čišćenje. Nema šanse da to ne pobudjuje prirodnu ljudsku gordost kao motiv posvećenja, ili nečistu savest. Zamisli da imaš bračnog saputnika kome je osnovni cilj u odnosu sa tobom - čišćenje. Čišćenje može i treba da bude spontan plod ljubavi, a ne suštinski smisao. I taj pojam čišćenja, koji je sam po sebi gord, kao da čovek nije kriv što pada u grehe, pa koristi eufemizam "čistiti". Zamisli da pojam pomirenja među ljudima zameniš za čišćenjem, da bi u svojoj gordosti izbegla poniženje. Koliko je opasno baviti se samim posvećenjem otkrivaju Isusove reči "da ne zna levica šta radi tvoja desnica". Onaj koga pokreće ljubav će se tako priorodno kajati i posvećivati kao plosd te ljubavi, da neće ni biti svestan da radi nešto posebno, a tama posla da mu to još postane životni cilj i preokupacija, to bi onda svakako otkrilo njegove fanatične motive rada na sebi.
maksa83 maksa83 20:59 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

topcat
Da.
(dok čekaš)

Pa onda ... čemu?
vishnja92 vishnja92 21:09 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

nego - ja cu pokusati da batalim ova prozvoljna lupetanja (i odvratan pokusaj da se Coveku pripise pra-zlo) i da vratim ovo Pizonu na kurs, a probacu i da odgovorim topcat.

udovi yoge:
yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi
(prva dva: yama - zivotna nacela; niyama - moralna nacela (majko mila, a vonegatov savet je : nikad ne koristite tacku i zarez!))

yama - zivotna nacela:

ahimsa - nepovredjivanje, nenasilje, neubijanje
satya - istinoljubivost
asteya - ne-kradja, neuzimanje onoga sto nam ne pripada
brahmacarya - ponasanje u skladu se prirodom, uzivanje apsoluta u umerenosti
aparigraha - neposesivnost, nepohlepa

niyama - moralna nacela

sauca - cistota
samtosa - zadovoljstvo
tapas - pregor, prociscavanje
svadhyaya - izucavanje
Isvara pranidhana - predanost bogu

obuka zen monaha (pojavilo se skoro, evo citam) deli se na izucavanje predanosti: poniznosti, radu, sluzenju, molitvi i zahvalnosti, meditaciji.

hocu da kazem - nema hriscanstvo tapiju na moral, zar ne?
meni ovaj istocnjacki vise lezi jer je bosih nogu, voli sunce i nikog nije besio o trulu oplatu.

(a nije ni antropocentrican, sto je apsolutno nedopustivo za nase egoe :)))
mishab mishab 21:24 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92

hocu da kazem - nema hriscanstvo tapiju na moral, zar ne?


Nema, ali se iza tog istocnjackog morala krije sebicni sentiment, a ne ljubav. Kao sto nas Balkanac nije sposoban da se suoci sa odgovornoscu za svoje postupke, zbog svoje gordosti i sujete, tako i istočnjak nije sposoban da izusti "Pogrešio sam, kriv sam!" ali ne iz sujete, već iz sebicnog sentimenta, jer bi time pokvario svoja prijatna osećanja.

vishnja92
meni ovaj istocnjacki vise lezi jer je bosih nogu, voli sunce i nikog nije besio o trulu oplatu.


Ali nikada nije ni dao snage ljudima da ustanu protiv istocnjackih despotija, sto mu izadje na saucesnistvo u njima, jer ako zlo ne osudis, onda si saucesnik u njemu.

Ta istocnjacka ljubav je izopacila i rusko pravoslavlje:

"Najtemeljniji greh slovenofilstva je i bilo to što su prirodno istorijske osobine ruskog elementa proglašene za hrišćanske vrline." (Nikolaj Berđajev, Fenomenologija ruske duše, str. 9)

Sentimentalna slabost i kukavičluk neprosvećene emotivnosti su pogrešno interpretirani kao ljubav i krotost:

"Oni (slovenofili) su želeli da veruju da u ruskom narodu živi opšteljudski hrišćanski duh i veličali su ruski narod zbog njegove krotosti." (Nikolaj Berđajev, Fenomenologija ruske duše, str. 10)

Na osnovu nerazumevanja razlike između prave ljubavi i sentimentalne slabosti dolazilo se do pogrešnog zaključka da ruski narod u svom srcu ima Hrista:

"Kažu da ruski narod slabo poznaje Jevanđelje, da ne poznaje osnovna pravila vere. To je, bez sumnje, tako; ali Hrista on poznaje i nosi u svom srcu oduvek." (Fjodor Dostojevski, Fenomenologija ruske duše, str. 235)

O tome, kako se ta čuvena "ruska ljubav" razotkrila kao njena suprotnost, upravo u onom trenutku kada je u vreme Staljinove diktature trebalo da u praksi pokaže svoju snagu kroz hrabrost, dostojanstvo, nepokolebljivost, principijelnost i samopožrtvovanost - piše ruski filozof Vladimir Kantor:

"Pisac (Dostojevski), istina, žarko želi da veruje da narod nosi Hrista u srcu, da će spasti sebe i Rusiju. Međutim, poslereformska "terevenka", kao što znamo, prerasla je u strašnu i rušilačku revoluciju. A šta je sa Hristom? Ubijali su jedan drugoga čak i ne moleći se. I ispostavilo se da bez normi hrišćanskog života sam Hristos nije dovoljan, da je potrebna navika i moralan život. A njega nije bilo." (Vladimir Kantor, "Karamazovština" kao simbol ruske stihije, Fenomenologija ruske duše, str. 235)

Ruski pisac Maksim Gorki opisuje kako se ta ruska dobrodušnost pretvarala u veliko zlo i pre vladavine Sovjeta:

"Setimo se kako je dobrodušni ruski narod zabijao eksere u lobanje Jevreja iz Kijeva, Kišinjova i drugih gradova, kako su 1906. godine radnici Ivanovo-Voznesenska kuvali u kotlovima s vrelom vodom svoje drugove koje su tu bacili žive, kako su tamničari sadistički mučili zatvorenike, kako su crnostotinaši mrcvarili u svom gnevu devojke revolucionare nabijajući im klinove u polni organ, setimo se na trenutak krvavih bestidnosti 1906. i narednih godina. Ljudi koji su tako hvalisavo i odvratno galamili da je Rusija ustala na noge "da oslobodi Evropu okova lažne civilizacije uz pomoć duha istinske kulture", ti po svojoj prilici iskreni i zbog toga i nesrećni ljudi brzo su, i nekako zbunjeno, zatvorili svoja leporečiva usta. Pokazalo se da je "duh istinske kulture" smrad svakojakog neznanja, odvratnog egoizma, grozne lenjosti i bezbrižnosti. U zemlji koja je u izobilju darovana prirodnim bogatstvima i drugim vrednostima, zavladala je, kao posledica njene duhovne bede, potpuna anarhija u svim sferama kulture." (Maksim Gorki, Novi život, br. 3, 21. april; br. 1, 18. april; godina 1917. str. 13)

Zar se ta nezrelost i slabosti ne vidi i u citatu koji je stavio autor bloga:

"Antoni De Melo, koji je kao teolog-psihijatar veliki deo života proveo na Istoku, kaže: «Sve se menja u dobru za one koji vole Boga. Čovek iznenada shvati da je sve dobro, što god da mu se dogadja. To znači da smo se probudili i ne tražimo više da nam se dešavaju samo dobre stvari». Treba se, dakle, probuditi, to vodi oslobodjenju, jer samo budjenje predstavlja - oslobodjenje. "

Dakle, nesposobnost čoveka da prizna nepravdu čini ga nesposobnim da se protiv nje bori, pa zar to nije najveca tragedija celog istoka i dan danas i temelj njegovog totalitarizma?


vishnja92 vishnja92 21:39 09.04.2009

samo za misine oci - Tadao Ando

Church of light

Japanac...
vishnja92 vishnja92 21:52 09.04.2009

Re: samo za misine oci - Tadao Ando

Church on the water
vishnja92 vishnja92 21:57 09.04.2009

Re: samo za misine oci - Tadao Ando

Meditation space
vishnja92 vishnja92 22:01 09.04.2009

Re: samo za misine oci - Tadao Ando

ko ima usesa da cuje - cuce, sto bi rekli poznavaoci latinskog.....
Domazet Domazet 02:39 10.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Nema, ali se iza tog istocnjackog morala krije sebicni sentiment, a ne ljubav. Kao sto nas Balkanac nije sposoban da se suoci sa odgovornoscu za svoje postupke, zbog svoje gordosti i sujete, tako i istočnjak nije sposoban da izusti "Pogrešio sam, kriv sam!" ali ne iz sujete, već iz sebicnog sentimenta, jer bi time pokvario svoja prijatna osećanja.
Josh jedan izliv mudrosti pred kojim klecaju kolena...
mishab mishab 08:26 10.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Budimac
Zašto nisi zahvalan na mom trudu da objasnim veliko iskušenje religioznog iskustva na Istoku, koje sada postaje iskušenje i religije Zapada?

Hoćeš li iskren odgovor? Zato što me boli dupe za tvoje objašnjenje... Došao si ovde da troluješ jedan vrlo lep blog sa svojim Eto zato ti nisam nimalo zahvalan, naprotiv. Zadovoljan odgovorom? U stvari... preklinjem te (ako boga znaš, ko što tvrdiš da znaš) nemoj mi odgovarati, a ionako te stavljam na moju internu ignore list.

Have a nice day


Pa ako te boli ... za moje objašnjenje, kako onda možeš da sudiš o onome što sam napisao da li je bilo potrebno ili nije?

Jel te to istočna misao naučila da budeš tako "zreo" pa da sudiš o nečemu što ne poznaješ i ne razumeš?


Unfuckable Unfuckable 08:50 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

pazi rođače - ti koji se praviš slep kod očiju, cijenjeni blogokolega Petrović se, kao i uvek uostalom, jako i crveno (da se poslužim stihom) potrudio oko ovog teksta, a zauzvrat od tebe lično dobio žestoko i egoistično odvlačenje teme u potpuno drugom pravcu.
Iako je apelovao nekoliko puta - i ne samo on - da se vratiš na temu (ponavljam : t e m u ) ti si ga ignorisao i nastavio da provociraš komentatore svojim tvrdoglavim dogmatskim offtopic tlapnjama.
Pazi, da je ovo moj blog, i da sam se ovoliko polomio oko teksta....pa banovao bih te, ne bi znao šta ti se desilo. ...samo toliko imam da ti kažem tj - da i ja doprinesem mojim malim objašnjenjem
gordanac gordanac 09:07 10.04.2009

:))

џајагурудеваоооооооооом
Oštrooki, ulepša mi neradno jutro!
(i nije troll, pokazati nematerijalnu zahvalnost za učinjeno dobro je stav i osobina koji je hindu misli pomogao da izmisle broj "nula" )
Žao mi je što (iz meni nepoznatih razloga) ne mogu da "upload" jednu fotku sa Balija, o malom "udubljenju dva hrama" u kom, jedan naspram drugog vekovima stoje (su stajali) buda i hindu hram. Velik zemljotres je oštetio oba (Budin snažnije), ali i otkrio jedan stariji buda hram ispod postojećeg.
Sjajno mesto za zapalit` duvan...

EDIT:
jedno od (mnogih) dvorišta na Baliju koja su otvoreni prostor izložbi i prodaja skulptura, predmeta, raznih stvari od drveta, kamena ili poludragog kamenja...

mishab mishab 09:11 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

Unfuckable
a zauzvrat od tebe lično dobio žestoko i egoistično odvlačenje teme u potpuno drugom pravcu.


Ja nisam skretao temu u drugom pravcu, vec su to uradili komentatori mog komentara koji su se napalili da kritikuju ne smisao onoga sto sam napisao o odnosu istoka i zapada (jer to nisu u stanju da urade, a voleli bi), vec su poceli da kao kisha oko Kragujevca kritikuju stvari koje sa mojim postom nemaju nikakve veze, pa sada, kada u takvoj digresiji pridaju mom komentaru svakakve besmislice, zar da nemam prava da te komentare osporim?

U svom komentaru na autorov blog sam pokazao da izmedju Istoka i Zapada u danasnje vreme postoje na zalost isti sadrzaji na obe strane, zloupotreba religioznih dozivljaja, nezrela reakcija na iskusenje, itd.

Ako nije trebalo skrenuti pažnju na taj fenomen i veliko iskušenje, onda mogu da zaključim da medju onima koji tako misle nema ni trunke altruizma na koji se deklarativno pozivaju sve religije, nego nezrelo zatvaranje očiju pred iskušenjem.

Zar se ta nezrelost i slabosti naroda Istoka na koju treba skrenuti paznju ne vidi i u citatu koji je stavio autor bloga:

"Antoni De Melo, koji je kao teolog-psihijatar veliki deo života proveo na Istoku, kaže: «Sve se menja u dobru za one koji vole Boga. Čovek iznenada shvati da je sve dobro, što god da mu se dogadja. To znači da smo se probudili i ne tražimo više da nam se dešavaju samo dobre stvari». Treba se, dakle, probuditi, to vodi oslobodjenju, jer samo budjenje predstavlja - oslobodjenje. "

Dakle, nesposobnost čoveka da prizna nepravdu čini ga nesposobnim da se protiv nje bori, pa zar to nije najveca tragedija celog istoka i dan danas i temelj njegovog totalitarizma?
Unfuckable Unfuckable 09:50 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

Unfuckable Unfuckable 10:28 10.04.2009

Re: :))

Oštrooki, ulepša mi neradno jutro!

poglej pleonazma... za udžbenike, ha Brajoviću ?
ili, da se poslužim jednim lepim malim predavanjem štivane blogokolezinice po udici : "ne može se biti manje ili više tolerantan."
pa tako i ja zaključujem da neradno jutro, već samo po sebi, ne traži nikakvo dodatno ulepšavanje
margos margos 10:30 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

Dakle, nesposobnost čoveka da prizna nepravdu čini ga nesposobnim da se protiv nje bori, pa zar to nije najveca tragedija celog istoka i dan danas i temelj njegovog totalitarizma?

Mishab-u, tvoje insistiranje da si u pravu i da si nam (ne znam ko je ovde totalitarni istočnjak, al nema veze) bezuspešno otvarao oči, podseća na osobu kojoj kažeš da ga/je nešto nisi razumeo šta hoće, a on/ona to ponovi, samo mnogo glasnije i duže, sa stavom ''al si glup/a''.

Sa tolikim znanjem, iskustvom i altruizmom, trebalo je makar to da prepoznaš, i da nađeš način da budeš učesnik u priči, a ne propovednik.
stari92 stari92 10:59 10.04.2009

(+18) Warning!-http://nobrain.dk

Čemu ?
margos margos 11:21 10.04.2009

Re: (+18) Warning!-http://nobrain.dk

stari92
Čemu ?

Stvarno, čemu?
3opan_opao 3opan_opao 11:37 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

margos

Sa tolikim znanjem, iskustvom i altruizmom, trebalo je makar to da
prepoznaš, i da nađeš način da budeš učesnik u priči, a ne propovednik.


Будите ви добри саговорници, па ће онда бити и лепог дијалога.

Мишабин прилог на овом блогу је један од најснажнијих и најважнијих прилога, и нормално је да има такве реакције оних који нису способни за дијалог на његове мисли јер је погодио у саму срж проблема источњачке духовности. Ако си као добар источњак слеп за неправду, и то чак сматраш врхунцем духовног самоостварења, сваки диктатор може да ради са тобом шта год хоће, а ти има да се смешиш јер "ко зна зашто је то добро".

Свако има права на своје мишљење, па и онај коме се то свиђа. За мене то је болесно. И добро је што нам је Мишаб на то скренуо пажњу и ваљано дао објашњење са јасним примерима у овом посту:

http://blog.b92.net/text/8974/Isto%C4%8Dnja%C4%8Dke%20religije,%20%C4%8Demu%3F/?start=100#k534594
margos margos 11:51 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

Будите ви добри саговорници, па ће онда бити и лепог дијалога.

E dobro
da si nam (ne znam ko je ovde totalitarni istočnjak, al nema veze)

rekao.

Koliko ja znam, ovde je među nama većina hrišćanskog, pravoslavnog sveta.
Malo ste arogantni u svom stavu, pa vas je teško slušati.
Unfuckable Unfuckable 12:14 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

Будите ви добри саговорници, па ће онда бити и лепог дијалога.

ok, ako je tako : da li deliš moje mišljenje da je Redži Miler bio tako uspešan trojkaš zbog znatne elevacije pri šutu ili je to ipak samo stvar prirodnog talenta ?
(ako neko pomisli da skrećem temu - greši - jer narečeni Redži je igrao u Istočnoj NBA konferenciji...)

da pojasnim : podseća me ova retorika pomalo na Miru Marković & Mirka Marjanovića, kada im narod nije valjao pa su hteli da uvezu neki drugi, koji ima više sluha za njihovu genijalnost
ili - što bi moja baba rekla :
"Nije kriv ko prđe, neg' ko ču! "
margos margos 12:26 10.04.2009

Re: (+18) Warning!-http://nobrain.dk

E, ljudi, ne budite radoznali kao ja pa da odete na ovaj link - jedini način na koji sam se ''išćupala'' iz ralja ''nobrain''-a je bio da restartujem komp.

Da ne bude da vam nisam rekla.

Stari, platićeš za ovo :)))
mishab mishab 12:30 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

margos

(ne znam ko je ovde totalitarni istočnjak, al nema veze)


Žao mi je ako nisam bio jasan. No, da probam da budem jasniji:

Nigde nisam tvrdio da istočna filzofija ljude uči da budu totalitarni (u smislu da vladaju drugima), pa samim tim ni da su ljudi koji ovde zastupaju istok - totalitarni, već sam tvrdio da ih ona čini slabima, kukavicama i nesposobnima da ustanu protiv totalitarne vlasti zato što nisu sposobni da imaju osećanja koja su adekvatna stvarnosti ukoliko su ta osećanja adekvatna svesti o nepravdi. Oni tu nepravdu ne žele da vide, a samim tim pokazuju infantilan odnos prema njoj, pa nisu u stanju da joj se odupru. U svojoj knjizi koja kritikuje astrološko sujeverje sam od stranice 168 do 185 objasnio svu tragediju takve svesti sa mnoštvom primera iz istorije naroda istoka. Evo jednog upecatljivog opisa te nezrelosti kod naroda SSSR-a od strane Aleksandra Solženjicina gde on opisuje ravnodušnost ljudi prema Staljinovim zločinima:

"Da, izgubljeni su milioni ljudi - ali krivaca bilo nije! I ako neko, na svoje zlo, samo zausti: "Dobro, a oni koji ...", sa svih strana zagrakću na njega sa prekorima prijateljskim u početku: "Čekajte, druže, šta vam je? Čemu stare rane pozleđivati?!" U zapadnoj Nemačkoj, osuđeno je do 1966. osamdeset šest hiljada nacističkih zločinaca. ... A mi, ni nakon četvrt veka nismo nijednog našli, nijednog pozvali pred sud, mi se plašimo da ne povredimo njihove rane. ... Evo zagonetke kojoj mi savremenici ne uspevamo da nađemo ključ: zašto je Nemačkoj dato da kazni zločince, a Rusiji nije? Kako će naš put biti koban, ako nam nije dato da se očistimo od nečistoće što se u našem telu raspada? ... Tokom procesa u Nemačkoj tu i tamo bi se desila čudna pojava: Okrivljeni se obema rukama uhvati za glavu, prestane da se brani i od suda više ništa ne traži. Izjavljuje da kad ga podsete i vrate na trag niza njegovih zločina, prema sebi oseća samo gađenje i nema više želje za životom. To i jeste ono najviše što sud može da postigne: da se porok toliko osudi da sam zločinac od njega ustukne. Zemlja koja je sa sudskog podijuma osamdeset šest hiljada puta osudila porok (i neopozivo mu presudila u književnosti i kod omladine) čisti se od njega: malo - po malo, godinu za godinom, stepenicu za stepenicom. A mi, šta mi da radimo? ... U redu! Budimo velikodušni, nemojmo ih zalivati slanom vodom, ne posipajmo ih stenicama, ne zauzdavajmo ih u "lastavicu", ne nagonimo ih da nedelju dana stoje bez sna, ne prebijajmo ih udarcima čizama i gumenih palica, ne utežimo im lobanju u gvozdeni obruč, ne nabijajmo ih u ćelijama jedno preko drugog kao kofere, ne činimo im ništa od onoga što su oni nama činili. Ali, radi naše zemlje, radi dece naše, dužnost nam je da ih sve gonimo i da svima sudimo. Manje njima, više njihovim zločinima. Da ih do toga dovedemo da svaki glasno kaže: Istina je, bio sam dželat, bio sam ubica!" (Aleksandar Solženjicin, Arhipelag Gulag I, str. 139-140)

maksa83 maksa83 12:32 10.04.2009

Re: (+18) Warning!-http://nobrain.dk

E, ljudi, ne budite radoznali kao ja pa da odete na ovaj link - jedini način na koji sam se ''išćupala'' iz ralja ''nobrain''-a je bio da restartujem komp.


Kuku-kuku, ne mora tako.

Pritisneš istovremeno Ctrl-Shift-ESC, nađeš u tom prozorčetu koje je iskočilo Internet Explorer, klikneš ga, i onda dole na End Task gumbić.

Isto važi i za Firefox i Operu.

Chrome ne mora pošto te posle onog drugog prozora koji iskoči pri pokušaju gašenja pita "je l' da ne dam ja više ovoj strani da otvara ove prozorčiće?", ti kažeš "aha", i gotovo.


margos margos 12:45 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

Ti ustvari nama pričaš da se čuvamo istočnjačke religije i filozofije jer ćemo postati slabići i kukavice? Jesam li dobro skapirala?

Pitanje je upućeno Mishab-u.
margos margos 12:50 10.04.2009

Re: (+18) Warning!-http://nobrain.dk

Chrome ne mora pošto te posle onog drugog prozora koji iskoči pri pokušaju gašenja pita "je l' da ne dam ja više ovoj strani da otvara ove prozorčiće?", ti kažeš "aha", i gotovo.

Pametan taj Hroma.:)

I hvala na instrukcijama, trudiću se da zapamtim.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:23 10.04.2009

Re: :))

Unfuckable
Oštrooki, ulepša mi neradno jutro!

poglej pleonazma... za udžbenike, ha Brajoviću ?
ili, da se poslužim jednim lepim malim predavanjem štivane blogokolezinice po udici : "ne može se biti manje ili više tolerantan."
pa tako i ja zaključujem da neradno jutro, već samo po sebi, ne traži nikakvo dodatno ulepšavanje

Колега Анфаче, Ваш језички осећај избија из сваког Вашег блогоприлога, а ништа мање ни Ваш правилан приступ животу и пецању.

Жао ми је што непознавањем теме коју је домаћин покренуо самог себе дискредитујем из ваљаног коментарисања, мада видим да то неке друге не спречава да се тога подухвате.
mishab mishab 19:17 10.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92

da li je "Molitva Isusu" ruskih pravoslavnih monaha po strukturi i unutrasnjoj logici, kao i efektima, bliza budizmu ili hriscanstvu, meditaciji ili molitvi, istoku ili zapadu?


Većina hrićana se moli kao da meditira, pa zato i njihovi rodovi života nisu ništa uzvišeniji od nekog meditanta.

Svaka molitva se pretvara u meditaciju onda kada onaj ko se moli počne da traži ustehu i spasenje u samom činu molitve, umesto u Bogu. Meditacije je kršenje Prve Božje zapovesti koja glasi: "Nemoj imati drugih bogova uz mene." zato što se meditant ne uzda u Boga, već pravi boga od samog čina molitve. Dakle, za razliku od prave molitve koja je razgovor sa Bogom, meditacija je oslanjanje na samu tehniku odnosa sa Bogom, umesto na Boga.

"A kad se molite, ne govorite mnogo, kao neznabošci; jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni." (Matej 6,7)

Na osnovu ovoga možeš sama da prosudiš ko se moli a ko meditira.vishnja92 vishnja92 20:08 10.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

zato što se meditant ne uzda u Boga, već pravi boga od samog čina molitve. Dakle, za razliku od prave molitve koja je razgovor sa Bogom, meditacija je oslanjanje na samu tehniku odnosa sa Bogom, umesto na Boga.

na osnovu cega ovo tvrdis? koji su uopste izvori tvojih saznanja o meditaciji?
jer lupetas, brate, ko maksim po diviziji..... bez prekida.

ustvari
nisi kompetentan sagovornik na zadatu temu bloga, aj zdravo. susi se na ignore listi.
shumska shumska 23:22 10.04.2009

Re: spin brother - ban sister

margos
Будите ви добри саговорници, па ће онда бити и лепог дијалога.

E dobro
da si nam (ne znam ko je ovde totalitarni istočnjak, al nema veze)

rekao.

Koliko ja znam, ovde je među nama većina hrišćanskog, pravoslavnog sveta.
Malo ste arogantni u svom stavu, pa vas je teško slušati.

Margos, ima ovde pravoslavnog sveta ali se ne mlatimo okolo sa citatima i druge drpamo za rukav bloga, pružajući "usluge istine". Jer to i nije u duhu pravoslavlja, dopustiću sebi da to kažem.
Gdin je iz neke, rekle bih druge "hrišćanske frakcije"(da ne kažem sekte).
A duša me (antropološka) boli kad vidim kako sve danas taj pojam ljudi arče. Zgodan valjda za sve i svašta -što nije antropologija.
topcat topcat 01:48 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

mishab
Meditacije je kršenje Prve Božje zapovesti koja glasi: "Nemoj imati drugih bogova uz mene." zato što se meditant ne uzda u Boga, već pravi boga od samog čina molitve.


Ovo nije točno.
mirelarado mirelarado 02:06 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

topcat
mishab
Meditacije je kršenje Prve Božje zapovesti koja glasi: "Nemoj imati drugih bogova uz mene." zato što se meditant ne uzda u Boga, već pravi boga od samog čina molitve.


Ovo nije točno.


Topcat, mishab и његови досад откривени клонови су бановани. Погледај коментар Супермода.
Unfuckable Unfuckable 02:12 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

točno je to da je roknut po prvoj bložjoj zapovesti :
"Nemoj imati drugog nicka osim svog"
topcat topcat 02:13 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

mirelarado

Topcat, mishab и његови досад откривени клонови су бановани. Погледај коментар Супермода.

vidjela nakon što sam ostavila komentar.
ali eto...da se zna da nije točno.
topcat topcat 02:14 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Unfuckable

"Nemoj imati drugog nicka osim svog"

drugi nick, čemu?

mirelarado mirelarado 02:16 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Unfuckable
točno je to da je roknut po prvoj bložjoj zapovesti :
"Nemoj imati drugog nicka osim svog"


Морам признати да сам захвална Супермоду што је дејствовао одмах после мог вапаја.
Unfuckable Unfuckable 02:35 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

што је дејствовао одмах после мог вапаја.

Popaje, spasi me !
mirelarado mirelarado 02:51 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Unfuckable
што је дејствовао одмах после мог вапаја.

Popaje, spasi me !


Супермод ми више делује као Зоро Осветник

Unfuckable Unfuckable 03:11 11.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

ovo "Z" dole desno
to je moja impresija :

vatru s neba u suton,
iznenadna
kiša spira

(skoro pa haiku, zovite Majtija ! ! ! Unf skače )
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:54 11.04.2009

Re: :))

Миреларадо
...храмови на Балију.

Indonezija je nekada bila budistička, pa širom zemlje ima predivnih budističkih hramova.
Vremeno, Indonezija je postala dominantno - islamska zemlja.

Lično se plašim da se jednog dana tamo ne pojave neki talibani i ne unište sve te hramove na način kako su muslimani uništili budističke hramove u Avganistanu, na zaprepašćenje (ali ništa više od zaprepašćenja) celog civilizovanog sveta.
sybil sybil 11:56 09.04.2009

postoji li bog?

Naravno, ozbiljna dilema o postojanju, odnosno nepostojanju Boga (što nije svrha ovog posta) može čoveka zaludeti, pa takvu besposlicu ne smemo sebi dozvoliti, he, he, he
besmisleno, slazem se. hriscanstvo je nastalo kao odgovor na kulturu rimskog carstva.hriscanstvo je u to vreme oznacilo zal za demokratizacijom i jednakoscu. postojala je striktna klasna diferencijacija u rimskom carstvu-cim neko progovori znalo se da li je patricijus ili plebs. 5% patricijusa i 95% plebsa, to je bila raspodela bogatstva i tu su cak pravili fatalisticka objasnjenja - volja bogova je takva. patricijus je imao zemlju, palate, vojsku, odnosno moc da stiti svoje pozicije. plebs je imao kulturu rimskog zivota- pogledaj barbare i budi srecan-ti si deo elitnog rimskog carstva, kao danas NATO i EU. postojala su dva jezika u rimskom carstvu- latinski na zapadu i grcki na istoku. latinske skole bile su raspostanjene svuda po francuskoj i diljem carstva. latinski jezik i literatura su se prosirili diljem carstva i prihvatili su ih pokoreni- nesto kao prodajes svinju rimskom vojniku koji te je pokorio. prihvatanje rimskog obrazovanja znacilo je prihvatanje citavog sistema vrednosti za stvaranje superiornih ljudskih bica. bio je to isti proces kao i stvaranje gradova u pokorenim delovima carstva gde su takvi fenomeni bili potpuno nepoznati. tipican rimski grad imao je kupatila, amfiteatar, gradski senat, hramove za religiozne kultove u kojima je ucestvovala cela populacija. na forumu su se debatovali svi lokalni problemi. nisu to bile samo zgrade, nego lokalni politicki zivot. recimo kada je pokorena spanija lokalne zajednice su se promenile u rimske gradove. transformacija zivota na bolje u pokorenim provincijama dovela je do toga da je citavo carstvo bilo jedinstveno- rimsko. odnos rimljana i barbara bi se mogao definisati kao nesputano nasilje, vise od mrznje. ubistva barbara su bila zabava za narod- samo je u koloseumu ubijeno gladijatorski 200000 barbara, a ako se doda broj iz drugih arena ko zna koliko je stradalo. barbari su imali posebno mesto u rimskom univerzumu. ljudska bica imaju dva elementa-intelgentan, racionalni duh i fizicko telo. iznad covecanstva je kosmos i tu postoje druga bica koja su duhovna u potpunosti.ispod covecanstva su zivotinje, cisti fizicki impulsi. covek ima i telo i duh zbog toga je poseban. kod potpuno racionalnih ljudi-a to su rimljani duh kontrolise telo, dok kod barbara telo kontrolise duh. barbari su niza bica, vole alkohol, seks i zemaljska bogatsva. ako das barbaru mali prst, ponasace se kao da je pokorio ceo svet. malo ga bacis unazad ostace ocajan. rimljani kalkulisu, planiraju, drze se svojih planova uvek , dok barbari ne planiraju i zive od danas do sutra. barbarsko drustvo je inferiorno, to je svet gde je moc jednaka pravo, i gde oni sa najvecim bicepsima trijumfuju. posto su inferiorni sasvim je legitimno da superiorni dominiraju. ustvari rimljani su bogom dati superiorni. ideologija superiornosti ne samo da je omogucavala patricijusima da se osecaju dobro, nego je omogucavala funkcionisanje rimskog carstva. pored toga, zbog pretnje barbarima redovno su placani porezi.

zasto hriscnstvo, sta se tu nudi? zato sto je insistiralo da svi imaju dusu, bez obzira na ekonomsko-socijalni status, svi ucestvuju u drami spasenja, cak je zemaljsko bogatstvo prepreka za spas duse. to je potpuno suprotno aristokratskim vrednostima grcko-rimske kulture po kojima se istinska civilizacija postize godinama aristokratskog obrazovanja. umesto toga, hriscanski intelektualci su velicali kult isusa hrista, svetog coveko- boga, koji je u pustinji dostigao mudrost i vrlinu o kojoj rimska aristokratija moze samo da sanja. monaski zivotni stil postao je jako popularan. postoje dokazi da su se neki bogati naslednici odrekli bogatsva zbog hriscanstva.
sa druge strane ne-hriscanske religije su takodje bile bogate. ne zna se pouzdano da li se i kako bogatstvo pomeralo od drugim religija ka hriscanstvu. u sustini, broj hriscanskih monaha je bio zanemarljiv.
dalje, rimski imperijalizam je kao osnovnu tezu imao boziju volju da rim pokori i civilizuje svet. bog je dao imperatorima misiju da podignu covecanstvo. kada je konstantin prihvatio hricanstvo misija je bila hriscanstvo i spas duse. imperator je i dalje bio bozansko bice. nista se tu mnogo nije promenilo osim nomenklature.

vladimir petrovic vladimir petrovic 12:31 09.04.2009

Re: postoji li bog?

Ponavljam: hrišćanstvo nije tema ovog bloga, osim tamo gde se smatra neophodnim radi pojašnjenja nekih pojmova u dalekim istočnjačkim religijama.

O ovako elaboriranim stavovima o nastanku i svrsishodnosti hrišćanstva moglo bi se diskutovati nekom drugom prilikom.
Thx anyway.
sybil sybil 12:37 09.04.2009

Re: postoji li bog?

vladimir petrovic
Ponavljam: hrišćanstvo nije tema ovog bloga, osim tamo gde se smatra neophodnim radi pojašnjenja nekih pojmova u dalekim istočnjačkim religijama.O ovako elaboriranim stavovima o nastanku i svrsishodnosti hrišćanstva moglo bi se diskutovati nekom drugom prilikom. Thx anyway.

ja pokusah da prikazem istorijski aspekt na osnovu onoga sto sam procitala. izvinjavam se ako sam promasila temu. po meni su te dileme da li bog postoji ili ne-besmislene. bog nije konstrukcija razuma nego metafizika.
topcat topcat 19:48 09.04.2009

Re: postoji li bog?

sybil

ja pokusah da prikazem istorijski aspekt na osnovu onoga sto sam procitala. izvinjavam se ako sam promasila temu. po meni su te dileme da li bog postoji ili ne-besmislene. bog nije konstrukcija razuma nego metafizika.

Sybil, dušo...a gdje si to pročitala?
sybil sybil 08:18 11.04.2009

Re: postoji li bog?

topcat

sybilja pokusah da prikazem istorijski aspekt na osnovu onoga sto sam procitala. izvinjavam se ako sam promasila temu. po meni su te dileme da li bog postoji ili ne-besmislene. bog nije konstrukcija razuma nego metafizika.Sybil, dušo...a gdje si to pročitala?

Politikin zabavnik: Verovali ili ne
Rip Kirbi Rip Kirbi 16:52 09.04.2009

Исток - Запад

cilj meditacije jeste zaustavljanje kolebanja svesti, što podrazumeva uklanjanje svake voljne aktivnosti, tako da se duh okreće ka unutrašnjosti, kako bi se došlo do bolje samospoznaje.


Запад:
Јехова
Христос
Мухамед

СОКРАТ

Исток:
Кришна
Буда
Конфуције
Лао-це

МЕДИТАЦИЈА


Прво, признајем, мало ме је збунило помињање Сократа и његово увршћивање у "прваке".
Сократ није оснивач неке религије, зар не? Сократ је ФИЛОЗОФ.
Зар се, од свих поменутих, баш Сократ не издваја тиме што не каже (као сви остали): "Следите ме!", већ "Знам да ништа не знам"?


Међутим, то ми даје добар повод да изложим своје, можда наивно, гледање:

Запад је разум, рационалност (или, можда, оно што је томе налик!). Запад има Сократа, Исток нема. А Сократ је узор свих филозофа.
Дакле, Запад има филозофију, Исток - не (свакако, не онакву каква је западна филозофија; одн. битно другачију).
Даље, Запад има и науку, која има исти темељ као и филозофија. У старогрчком то је logos, а код Декарта то је ratio. Исток своју науку - нема. Исток је науку увезао са Запада (као што је Запад увезао Махаришија).


Исток има медитацију. Запад - не.


Одређени правац развоје западне филозофије и науке довео је до поткопавања темеља религије - религије на Западу. Вредело би истражити како је до тога дошло. Међутим, ту треба бити прави познавалац, што ја нисам.

Источна религија је, међутим, због самог свог карактера, остала поштеђена од оваквог ерозивног процеса.


Од каквог је ово значаја за ову тему? Ја бих рекао: зато што припадамо Западу, и сходно томе, користимо његове критеријуме и мерила. Хтели - не хтели.

П.С. Очигледно, опет "промашена тема", јер ти пишеш искључиво о Истоку, а само "помињеш" Запад. Међутим, пошто ни то није тачно, онда...
margos margos 18:10 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Исток има медитацију. Запад - не.

Istok ima meditaciju na sliku gurua, nekog božanstva, sveću., Zapad ima molitvu i kontemplaciju. Zar molitva nije meditacija na ikonu, sveca...? I šta je onda tihovanje? Zar to nije meditacija bez misli? Zar to nije sve isto?
Pitam najozbiljnije, ako neko zna razliku, da objasni.
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:52 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Rip Kirbi
Hvala na komentarima.
Rip Kirbi
Прво, признајем, мало ме је збунило помињање Сократа и његово увршћивање у "прваке".
Сократ није оснивач неке религије, зар не? Сократ је ФИЛОЗОФ.

Sokrata sam uključio u prvake medju filozofima u datom periodu (naveo sam: pre oko 2.5oo godina, u rasponu nešto dužem od 500 godina, živeli su i delovali sledeći religijsko-filozofski prvaci). Možda je bilo bolje da je stajalo: religijski i filozofski prvaci, no to nije važno. A Sokratu jeste mesto medju njima.


Запад има филозофију, Исток - не (свакако, не онакву каква је западна филозофија; одн. битно другачију).

Slažem se da postoje različitosti u poimanju filozofije na Zapadu i Istoku. O tome ću (samo donekle) govoriti u sledećem nastavku (za sada da kažem da, u stilu "Imperija uzvraća udarac", filozofi Istoka ponekad smatraju filozofiju Zapada "intelektualnom gimnastikom").
П.С. Очигледно, опет "промашена тема", јер ти пишеш искључиво о Истоку, а само "помињеш" Запад. Међутим, пошто ни то није тачно, онда...

Ne shvatam baš najbolje ovaj prekor, ako je to prekor. Trudim se da ne bude promašena tema. Znam tačno šta hoću da kažem. Ovo je samo uvodni deo, sledi još najmanje pet nastavaka.

Zar molitva nije meditacija na ikonu, sveca...?

Nije. Ne pojednostavljujmo previše ozbiljne stvari.
Колевка великих монотеистичких религија (које ти називаш "библијским" - зашто?) - јудаизма, хришћанства и ислама - је Блиски Исток.

Info o tome da se judaizam, hrišćanstvo i islam zovu biblijskim religijama možeš lako naći na svim ozbiljnijim sajtovima Neta (ovo mu dodje kao ono: u svim boljim knjižarama).

Bliski Istok nije Istok. (By the way, mediteranski bazen, uključujući Izrael i Palestinu, se teorijski smatra Evropom).
Hrišćanstvo, dakle, nije bliskoistočna religija, već religija Zapada.

Čujemo se još?
margos margos 19:31 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Nije. Ne pojednostavljujmo previše ozbiljne stvari.

Dobro. Hajdemo onda da ih komplikujemo, pa da se ubijamo dok se ne smlatimo međusobno.
Ali nikako neozbiljno, nego vrlo, vrlo ozbiljno.
Rip Kirbi Rip Kirbi 20:46 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Ставио сам цитат о медитацији на сам почетак, баш зато да покажем да је то својеврсна пракса карактеристична за Исток, али не и за Запад.

Дакле, да поновим:

cilj meditacije jeste zaustavljanje kolebanja svesti, što podrazumeva uklanjanje svake voljne aktivnosti, tako da se duh okreće ka unutrašnjosti, kako bi se došlo do bolje samospoznaje.


Чини ми се да је молитва нека друга врста праксе и искуства. У молитви се човек обраћа Богу, а у медитацији улази у своју унутрашњост, ради самоспознаје (по ВП).

Чини се да би "тиховање" било нешто веома налик, ако не и идентично медитацији.

Мада, признајем да о свему томе не знам довољно. А не бих да нагађам.
margos margos 21:28 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Rip, hvala ti na trudu. Znam da postoje molitve svecima - nije svaka molitva usmerena ka Gospodu.

I potražih u Vujakliji:
Meditacija (lat. meditatio) -. razmišljanje, misaono posmatranje; tiha i usrdna molitva.
Meditirati (lat. meditor) - misliti, razmišljati, premišljati, misaono posmatrati što; utonuti u misli o bogu.


Nepotrebno se pravi distinkcija tamo gde je nema. Možda postoji razlika u cilju ili nameri molitve tj. meditacije, ali ne i u samom procesu, no, koliko ja znam, ni tu ne postoji - zato sam i pitala ako neko zna više.
Rip Kirbi Rip Kirbi 21:37 09.04.2009

Re: Исток - Запад

1. Сократ

Донекле ме збуњује ово поистовећивање религије и филозофије.
Наиме, мада су им полазишта иста, намере и исходишта - нису.
То важи чак и онда када је неки филозоф религиозан и заступа становиште неке религије итд.

Ево, узео сам са полице "Енциклопедију живих религија" (Нолит, Београд, 1981) и у њој пронашао Буду, Мухамеда, Исуса, Лао-цеа. Али, Сократа ту нема.

Сократ никада није заузео позу оснивача неке нове религије. Његови следбеници нису били, истовремено, и његови верници (мада је Сократ свакако изазивао становито дивљење). Он, штавише, каже: "Знам да ништа не знам".

Зашто, дакле, ти сматраш да је Сократу место уз ове осниваче великих религија?

Али, кажем, сама идеја је занимљива.

2. Исток - Запад

Не, ниси ти, већ ја "промашио тему", пошто сам поново писао и о Западу, уместо да се усредсредим на Исток. Међутим, и ти си говорио у уводном тексту о особинама религије Запада, тачније о хришћанству, о његовој ригидности итд. И нимало те не прекоревам.

3. "Библијске" религије = јудаизам, хришћанство, ислам

Нисам пронашао тако нешто на Нету... Уморан сам од сурфовања, а wikipedia нема одговор на ово питање.

Међутим, рекао бих, моје скромно знање говори да Библија није исто за хришћане и Јевреје. Наиме, Јевреји немају Нови завет међу својим светим списима, а Нови завет је саставни део хришћанске Библије. А тек муслиманима Библија није оно што је хришћанима и Јеврејима.
О томе "Енциклопедија" каже следеће:
"Муслимани сматрају да су и Торе и јеванђеља у свом данашњем облику искварени у односу на првобитне верзије, и Куран не признаје ништа из тих ранијих откривења што се коси с њим. ... Нема сумње да је већина муслимана стекла знање о Библији искључиво из Курана."

Те, стога, не разумем из ког разлога би ове три религије биле описиване као "библијске".

4. Блиски Исток и Европа

Ако Блиски Исток није Исток, да ли је онда, можда, Запад?

Даље, на Нету (врхунском ауторитету о било ком питању, иначе) стоји следеће:
The Mediterranean Sea to the south separates Europe from Africa.

Хришћанство, међутим, јесте религија Запада. Ту си у праву. Само је његово ПОРЕКЛО на Истоку (блиском).
Rip Kirbi Rip Kirbi 21:58 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Мени се чини да дефиниција из Вујаклије отвара нова питања, уместо што пружа одговоре.

Рецимо, "размишљање", "премишљање", "мисаоно посматрање" су све облици активности, карактеристични пре за неког "теоретичара", него за верника (наиме, за мене практиковање вере значи извесну врсту праксе, не теорије).

Једино оно последње значење - "тиха и усрдна молитва" одговара нашем појму.

Али, опет, не видим идентитет између хришћанске молитве и будистичке медитације.

"Енциклопедија живих религија" каже:

МЕДИТАЦИЈА, БУДИСТИЧКА У будизму, медитација, унутра усмерена концентрација пажње на одређене предмете и теме, представља главну духовну дисциплину за постизање коначног спасења (нирване).

... ова доживљајна дубина, аналогна је дубокој посвећености и мистицизму у другим религијама ...


Међутим, дубока посвећеност и мистицизам НИСУ исто што и хришћанска молитва.
Budimac Budimac 22:05 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Те, стога, не разумем из ког разлога би ове три религије биле описиване као "библијске".


"Муслимани сматрају да су и Торе и јеванђеља у свом данашњем облику искварени у односу на првобитне верзије, и Куран не признаје ништа из тих ранијих откривења што се коси с њим. ... Нема сумње да је већина муслимана стекла знање о Библији искључиво из Курана."


"O people of the Scripture : Come to a word that is just between us and you, that we worship none but God, and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides God." Qur'an 3:64

And do not dispute with the followers of the Book except by what is best, except those of them who act unjustly, and say: We believe in that which has been revealed to us and revealed to you, and our God and your God is One, and to Him do we submit Qur'an 29:46

Svašta se nađe po enciklopedijama, zaista... To da su te tri religije toliko isprepletne počevši od Avrama pa nadalje i da jeste uobičajeno da ih se naziva biblijskim je toliko opšte mesto (koje ne treba tražiti na netu), tako da mi nije jasno čemu sad ovaj offshot rasprave...

A koliko puta domatyin, koji je toliko ljubazan da dozvoljava svaku vrstu trolovanja, treba da naglasi da se ne bavimo ovde hrišćanstvom niti biblijskim religijama?


margos margos 22:19 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Мени се чини да дефиниција из Вујаклије отвара нова питања, уместо што пружа одговоре

Izvini, mi izgleda otvaramo nova pitanja - ne samo Vujaklija:)))

Naime, i u budizmu postoje zajedničke meditacije - sa pevanjem, te nikako ne mogu biti definisane kao povlačenje u sebe.

(Uh, kad nisam pazila na času, pa ništa nisam upamtila .)
Rip Kirbi Rip Kirbi 22:25 09.04.2009

Re: Исток - Запад

Јако ми је жао што сам повредио блогерска осећања г. Будимца и што тролујем, тј. саботирам конструктивну расправу.

Али, ако ја тролујем, онда се г. Будимац упецао и наставио да, заједно са мном, чини то исто.

Међутим, пожељно је у расправи навести и неки тзв. аргумент. Ја сам цитирао једну сјајну енциклопедију, чију су уредници Слободан Ђорђевић и Душан Пајин. А г. Будимац је цитирао Куран (тј. Мухамеда), али не видим - зашто?
gordanac gordanac 22:31 09.04.2009

---

A koliko puta domatyin, koji je toliko ljubazan da dozvoljava svaku vrstu trolovanja, treba da naglasi da se ne bavimo ovde hrišćanstvom niti biblijskim religijama?

Stalno treba da se naglasi...tako to biva.
judeo-hrišćanski&islamski "point of view" (ili велтаншаунг) kao da ima nekakvu neodoljivu potrebu za negativnim definicijama , u smislu oni su svašta što mi NISMO, pa mora prvo da se ispriča šta JESMO, da bi se (po prirodi stvari) "ostali" opisali kao neki što nisu mi, dočim ni hiduizam ni budizam takvih potreba - nemaju.
Šašava ljudska bića.
I kad judeo-hrišćani&islamisti zaista otvorena srca upoznaju budizam i hinduizam - oni češće i ispočetka traže samo razlike, pa samo neki od njih jednostavno - promene korenito "ugao gledanja" i tafa stvari postanu sasvim jednostavne.
Nije zgoreg čitati Čedomira Veljačića, sjajan lik.("Razmeđa azijskih filozofija" ili"Budizam" ili "Zen priče" ili "Indijska i iranska etika"...)
Rip Kirbi Rip Kirbi 22:35 09.04.2009

To Margos

Ne praktikujem budističku meditaciju, te ne znam iz prve ruke je li to "povlačenje u sebe" ili ne.

Manje-više govorim o onome što sam čuo ili pročitao.

Da li predlažeš da u definiciju "meditacije" uđe i grupno pevanje?

Mada... ako budistička meditacija NIJE "povlačenje u sebe" (kao što tvrdiš), da li je ona onda uopšte "meditacija", tj. tiha i usrdna molitva (po Vujakliji)?

Meni se čini da sama reč "meditacija", u današnjoj upotrebi, podrazumeva "samoposmatranje", koncentrisanost i izvesnu neosetljivost na spoljašnje senzacije. (Vidimo da Vujaklija kaže da ona znači i nešto drugo.)

P.S. Ovo nije trolovanje. Pričamo o Istoku i meditaciji. Jasno.
margos margos 23:24 09.04.2009

Re: To Margos

Da li predlažeš da u definiciju "meditacije" uđe i grupno pevanje?

Ma kud da predlažem definicije, nisam ti ja za to.:))) Najiskrenije , ja sam za slobodu, iskustvenu proveru, individualno traganje i ''definisanje za sebe''.

Budizam mi je u tom smislu bliži od svih ostalih religija, iako i tu ima podela na različite škole, pa su neke kruće i zahtevaju monaštvo i disciplinu, a neke su slobodnije. Budino učenje kojim upućuje na proveru, a ne slepo verovanje, takođe mi je blisko.


mishab mishab 14:22 10.04.2009

Re: Исток - Запад

margos
Исток има медитацију. Запад - не.

Istok ima meditaciju na sliku gurua, nekog božanstva, sveću., Zapad ima molitvu i kontemplaciju. Zar molitva nije meditacija na ikonu, sveca...? I šta je onda tihovanje? Zar to nije meditacija bez misli? Zar to nije sve isto?
Pitam najozbiljnije, ako neko zna razliku, da objasni.


Evo u čemu je razlika:

Istočnjački pojam vere je uglavnom utemeljen na doživljajima i osećanjima (autosugestiji), a hrišćanski na razumnom poverenju u Božji karakter, te da će Bog, zato šrto je ljubav uslišiti čovekove molitve. Zato, dok hrišćanin ulaže napor da razumom spozna Božji karakter, da dozvoli da ga Bozja ljubav dovede do pokajanja, da ga zatim voljom izabere, da ga srcem živi, i osećanjima oseća, istočnjak pokušava da svog Boga spozna idokatrijski - osećanjima, izabere srcem, živi voljom, a razumom samo izgovara takav princip kao ispravan pred svojom savešću.

Božji zakon (Deset zapovesti) zabranjuje slike i kipove upravo da bi čoveka oslobodio od tog iskušenja da traži psihološku sigurnost u Bogu i da tako od Boga čovek sebi pravi idola. Takođe, Sveto pismo zabranjuje da imamo gurua u istočnjačkom smislu te reči: "A vi se ne zovite učitelji; jer je u vas jedan Učitelj, Hristos, a vi ste svi braća. I ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji; jer je u vas jedan Otac, koji je na nebesima. Niti se zovite nastavnici; jer je u vas jedan Nastavnik, Hristos. A najveći između vas da vam bude sluga. Jer koji se uzdiže poniziće se, a koji se ponizi uzvisiće se." (Matej 23,5-12) Takođe, Sveto pismo ukorava kultni odnos prema drugom čoveku: "Da je proklet čovek koji se uzda u čoveka." (Jeremija 17,5) Kada je opostol Jovan kleknuo pred andjelom, bio je ukoren rečima: "Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči knjige ove, Bogu se pokloni." (Otkrivenje 22,9) Isto tako kada je se apostolu Petru poklonio Kornelije, bio je takodje ukoren: "A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornelije, i padnuvši na noge njegove pokloni se. I Petar ga podiže govoreći: Ustani, i ja sam samo čovek." (Dela 10,26) Istočnjačko oslanjanje na osećanja i na glas svoga srca Sveto pismo osuđuje: "Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se." "Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo." (Priče 28,26; 18,2) Ponavljanje molitvi kao kakve mantre osuđuje Isus sledećim rečima: "A kad se molite, ne govorite mnogo ko neznabošci; jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni." (Matej 6,7)

Interesantno je da razliku izmejdu molitve i meditacije naglašavaju u istočnjaci kada kritikuju hrišćanstvo, na primer, Šri Činmoj:

"Kada se molim, mislim da je Bog visoko iznad mene, iznad moje glave. Kad meditiram, osećam da je Bog duboko u meni, u mom srcu." (Šri Činmoj, MEDITACIJA, 75)

Oni koji se bave meditacijama ne poznaju Boga i zato nemaju poverenja u Njega da je On ljubav i da će zato učiniti ono što je obećao. Zbog toga što se ne oslanjaju na Boga, jedino što im preostaje je da se oslone na sebe i svoja osećanja i da na njima izgrađuju svoju sigurnost:

"Ipak, moramo da imamo na umu da, kada se molimo, osećamo da smo kao pojedinci odvojeni od Boga. Osećamo da je On na jednom mestu, a mi na drugom. Tad nismo u svojoj najvišoj svesti u kojoj osećamo da smo jedno sa Bogom." (Šri Činmoj, MEDITACIJA, 77)

"U molitvi osećamo da nemamo ništa, a Bog ima sve. U meditaciji znamo da sve što Bog ima, imamo i mi, ili ćemo pak imati jednog dana. Osećamo da smo isto što i Bog, samo što još nismo ispoljili svoju božanstvenost.

Osećamo /pri molitvi/ da je Bog visoko gore, dok smo mi duboko dole. Vidimo ponor koji zjapi između Njegovog i našeg bića. Gledamo gore ka Njemu i plačemo za Njim, ali ne znamo kada će i u kojoj meri On ispuniti naše molitve. Osećamo se bespomoćni.

U meditaciji, međutim, ne molimo Boga ni za kakvu pomoć, dar ili božansku osobinu; mi jednostavno ulazimo u more Njegove stvarnosti." (Šri Činmoj, MEDITACIJA, 75)


Nigde u Bibliji ne nalazimo da se pojam vere temelji na meditaciji ili na bilo kakvom doživljajnom iskustvu, već na jednostavnom poverenju i uzdanju u Boga.

Kada apostol Pavle opisuje tajnu svojih iskustava sa Bogom, on ne kaže "Snažno sam ga osećao" već "Znam kome verovah" (2.Timotiju 1,12).

Možda mi hrišćani osećamo da je Bog gore, a mi dole; možda osećamo ponor između Njegovog i našeg lica; možda ne znamo kada će i kako On uslišiti naše molitve, ali nam sve to uopšte nije važno, zato što znamo u Koga verujemo.

"Delo je Njegovo slava i krasota. Delo je te stene savršeno, jer su svi putevi Njegovi pravda; Bog je veran, bez nepravde, pravedan je i istinit." (Psalam 111,3; 5.Mojsijeva 32,4)

Znamo da verujemo u Onoga koji sa svoga prestola sa Neba gore, čuje naš slabašan glas sa zemlje dole. Znamo da verujemo u Onoga koji je veliki ponor koji zjapi između Božjeg i našeg bića premostio svojim probodenim rukama. Znamo da verujemo u Onoga koji će naše molitve uslišiti u ono vreme i na onaj način kako je to najbolje za nas.

Mi verujemo u Božja obećanja, ne zato što je sama tehnika vere u njih spasonosna, već zato što ona otkrivaju karakter Božje ljubavi. Naša vera u Božja obećanja pokazuje da verujemo i prihvatamo da je Bog ljubav i da će zato što je ljubav ispuniti svoja obećanja. Dakle, spasonosna je samo ona vera koja u Božjim obećanjima prepoznaje Božju ljubav prema grešniku.

Vera koja nije zadovoljna jednostavnim Božjim obećanjima otkriva sumnju u to da je Bog ljubav. Ne verovati u Božja obećanja znači ne verovati i u karakter Boga koji ih je dao. Ako Boga poznajemo, bićemo zadovoljni jednostavnom verom, bez obzira na svoja osećanja. Suštinski razlog nepoverenja u Boga jeste nepokajanost naših srca. Ne možemo imati poverenje u Onoga sa kojim smo svojim nepokajanjem u sukobu. Mi ne želimo da Ga upoznamo jer bi onda morali da se odreknemo svojih omiljenih greha. Više imamo poverenja u svoje grešno srce nego u Gospoda i Njegov sveti Zakon.

Ovo je zapravo bio insert iz moje knjizice na temu "Psiholoski trikovi i zamke u raznim religioznim sistemima".
margos margos 15:25 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Evo, priznajem... smorio si i mene.
Odoh.vladimir petrovic vladimir petrovic 15:52 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Margos
Evo, priznajem... smorio si i mene.
Odoh.

Ne daj se, sestro mila.
margos margos 16:08 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Ne daj se, sestro mila.

Brate slatki, ti si kriv.
Rekao si da je molitva nešto jako ozbiljno, a onda se ja zainatila da saznam šta je to tako ozbiljno.:)


Podseti me ovo na prvu priču iz ''Damara'' od De Mela, kad je kaluđer došao do ostrvceta gde je našao trojicu isposnika. Pitao ih kako se oni mole - rekoše ''Vas trojica gore spasite nas trojicu dole''. Kaluđer im reče da to nije ispravna molitva - on će ih naučiti kako treba. Učili oni, ponavljali... i kaluđer se otisnu čamcem. Kad u jednom trenutku, vidi kaluđer, ova trojica trče preko vode za njegovim čamcem, jer su zaboravili reči molitve. Kad ih vide. kaluđer im se pokloni i reče ''Nemam vas ja čemu naučiti, molite se kao i do sad.''

mishab mishab 17:45 10.04.2009

Re: Исток - Запад

margos
Evo, priznajem... smorio si i mene.
Odoh.Ne daj se sestro da te išta smara.

Ako smo razmaženi pa prestajemo da mislimo kad god nas neka neprijatna stvar smori, nećemo nikada glas Apsoluta uzdići iznad glasa sopstvenog velikog Ja. Nema nikoga ko je došao do spoznaja velikih istina da nije pre toga pobedio smaranje koje je osećao kad god bi glas razuma i savesti dovodili u pitanje njegove sopstvene zablude i želje velikog Ega. Pitanje šta je istina, mora da se uzdigne iznad pitanja šta se nama sviđa.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 17:49 10.04.2009

Re: Исток - Запад

Kad ih vide. kaluđer im se pokloni i reče ''Nemam vas ja čemu naučiti, molite se kao i do sad.''

Bio je to Sv. Ignjatije Brjancaninov. Ali, dosta trola, sto bi se reklo na budisticko-pravoslavnom.
margos margos 18:19 10.04.2009

Re: Исток - Запад

želje velikog Ega

Da prostiš, tvoj je ovde najveći.
Upravo ti pokazujem da se hrišćanski bunim protiv nepravde i da ne dopuštam da me tlačiš i ne pitam se ko zna zašto je to dobro.

Jes da mi je danas Veliki petak, i da ova priča s tobom podseća na muke brata Isusa, ali preveliko si iskušenje, priznajem.:))

Eto, ima nade za mene da ne zabludim put Istoka.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana