Povratak Marksu!

Dušan Maljković RSS / 27.12.2007. u 02:40

Marx300.jpgPre nekoliko decenija Jirgen Habermas, jedan od najvećih živih filozofa, zapitao se - čemu još filozofija? Danas, postavljamo slično pitanje, pitanje koje se odnosi na jednu od ključnih ličnosti savremene filozofije, onog na čijem grobu stoji čuvena teza - „mnogi filozofi pokušavali su da shvate svet, a reč je o tome da se on promeni". Dakle - čemu još Marks?

Nekima se može učiniti da je to pitanje ravno skandalu. Oni bi ustvrdili - Marks je prevaziđen, praksa je osporila njegove teorijske postavke, propast komunizma piše epitaf njegovom političkom zalaganju! Od njega ne da nemamo šta da naučimo, nego ga što pre treba još jednom upokojiti (samo dvaput se umire), jer je on totalitaristička pretnja svetu koji polako dobija obličje utopije liberalnog globalizma. Ono što je najzanimljivije u ovakvim tezama jeste mesto sa koga one dolaze - reč je po pravilu o jugoistočnoj Evropi i zemljama koje su imale socijalističke sisteme, gde su raznovrsne verzije marksizma bile dogmatizovane (U SSSR i zemljama pod njegovom dominacijom je to bilo insistiranje na dijalektičkom, a ne istorijskom materijalizamu, u SFRJ pak na naučnoj „rehabilitaciji" humanizma mladog Marksa, u najrazvijenijoj formi izloženo u okviru praxis-a). Danas se Marksa odriču ponajviše oni koji su se nekad, umesto nad Biblijom, zaklinjali nad Kapitalom.

I dok je u većini zemalja zapadne Evrope i Amerike Marks odavno prihvaćen kao relevantan filozof i politički ekonomista - posebno u univerzitetskom kontekstu koji je izrazito levičarski  i libertetski - čitaju ga japiji iz londonskog City-ja koliko i raznovrsni alternativni pokreti - alter-globalisti, anarhisti, eko-„teroristi", dotle je Marks u Srbiji danas prokažena figura. U političkom smislu ni jedna relevantna stranka ne pominje marksističko nasleđe, niti svoje socijalne programe dovodi u vezu sa istim (mada je upravo socijalna država sa radničkim pravima deo tog nasleđa, kao i mnoge progresivne ideje u tom domenu - besplatno školstvo i zdravstvo npr, danas zaboravljene). Naprotiv, politički mainstream se prema periodu socijalizma odnosi kao prema ideološkoj fazi koju što pre treba zaboraviti, a prema periodu tranzicije kao nužnom zlu na putu ka uključenju u globalne tokove kapitala. Kao da izbora nema, tj. da je ekonomski liberalizam danas „prirodna stvar", a upravo je Marks taj koji je stajao na putu te „naturalizacije", jasno obnjašnjavajući kako kapitalizam funkcioniše, upozoravajući na inherentne krize koje mogu imati nesagledive političke posledice. U tom smislu, „frankfurtska škola" povezaće rađanje fašizma u Italiji i nacizma u Nemačkoj sa tadašnjom ekonomskom depresijom, te će ove dve ideologije čitati kao totalitarne pokušaje da se ta kriza prevaziđe, dok će, konkretno u Nemačkoj, druga komponenta sistema Vajmarske republike omogućiti Hitlerov uspon - inherentna „propusnost" parlamentarne demokratije u kojoj, konačno, kako Ransijer ističe, „bilo ko može da vlada nad bilo kim". Hitler nije preuzeo vlast državnim udarom, nego mu je široka ovlašćenja dao parlament dvotrećinskom većinom koja su obnavljana čak i tokom II sv. rata (što je tada, s obzirom na zabrane nekih stranaka i druge pritiske, bila potpuna farsa).

Liberalni teoretičari fašizma skloni su da ga tumače kao specifičnu reakciju na komunizam, koji mu istorijski prethodi. Čak i kada bismo bili skloni takvom objašnjenju ono opet ne bi moglo da izjednači komunizam i fašizam (što je politička implikacija ove teorije), jer je, kako Žižek ističe, fašizam zamenio stvarno postojeći klasni sukob fiktivnim rasnim. On je, u tom kontekstu bio dvostruka aberacija kominističke revolucije pod vođstvom Lenjina koja se i sama izopačila u staljinizam (o uzrocima tog izopačnja drugi put). I dok je staljinizam bio pervezija humanističkog prosvetiteljstva - verovao je da je svaki čovek inherentno dobar id a se može vratiti na „pravi put", dotle je nacizam u različite rase/narode upisao nepopravljiv psihofizički defekt i inherentnu inferiornost kulture. Zbog toga ova dva projekta ne mogu biti izjednačena, kao i zbog činjenice da su se komunisti borili protiv nacizma (i neka bude podvučeno imali najviše žrtava u II sv. ratu) mada je danas to evropski trend pod krinkom borbe protiv totalitarizma u celini (sem onog liberalno-imperijalističkog, naravno), što je na lokalnom nivou u Srbiji dovelo do skandalozne rehabilitacije četništva i njihovog izjednačavanja sa anti-fašističkim, komunističkim partizanskim pokretom.

Kako god stajalo sa kompleksnim odnosima na relaciji kapitalizam - fašizam - liberalizam - komunizam, Marksa moramo čitati kao aktuelnog kritičara kapitalizma, koji ističe i njegove pozitivne strane - rastakanje starih, zaostalih feudalnih proizvodnih odnosa, partijarhalnih stereotipa, kreiranje nadnacionalnog buržoaskog identiteta, razvoj nauke, itd. Ali nas i danas upozorava na one negativne, pre svega u domenu planetarne ekploatacije i klasne razlike, koja je danas „normalizovana diskriminacija" amortizovana konceptom socijalne pravde (ali ne i jednakosti) i koju ne treba ukidati, dok ostale diskriminacije na nivou nekog ličnog svojstva - pola, rodne ekspresije, seksualne orijentacije, verskih uverenja i sl. - treba nesumnjivo iskoreniti. Primenjujući njegove ideje, Naomi Klajn u svojoj poslednjoj knjizi The Schock Doctrine (kojoj pohvalne recenzije piše Stiglic, nobelovac u oblasti ekonomije) intervenciju na Irak vidi kao nasilno uključenje ove države u tokove kapitalizma, Žižek proklamuje povratak Marksu kroz Lenjina i njegovu „revolucionarnu paradigmu" (koja je danas posebno zanemarana u zapadnom čitanju Marksa i vidi se kao „utopijski višak"), a Badju obnavlja maoizam i koncept „kulturne revolucije". Ja sam na ovom mestu skromniji - za potrebe bloga Marksu se vraćam kroz sasvim akademski i konzervativni tekst austrijskog filozofa Lismana (NIN, 15. 11. 2007), koji se upravo bavi odgovorom na postavljeno pitanje - čemu još Marks? - i dobro ističe koji aspekti njegovog rada su danas generalno priznati upravo „na Zapadu". I zašto je autor Kapitala i dan danas živ, iako je već dva puta bio mrtav - prvi put fizički, drugi put simbolički, nakon tzv. „sloma komunizma".

SAMOSPOZNAJA ZA NAROD

Konrad Paul Lisman

Globalizacija, socijalna i platna snižavanja ili dominiranje finanskijskog kapitala: Marks je to već opisao.

Razmišljati o aktuelnosti Karla Marksa smisleno je onoliko koliko i pitati se šta nam to danas Sigmund Frojd ili Čarls Darvin još uvek imaju da poruče. Njihova važnost kao osnivača moćnih koncepata tumačenja sveta i nauke je neosporna, čak i kada se njihov dalji razvoj takođe mora uzeti u obzir, kao i činjenica da ne mora da nam se sviđaju sva stanovišta i karakterne osobine tih istraživača. Ali dinamika nagona koju je Frojd otkrio oslobodila nas je isto onoliko malo koliko i  mehanizmi evolucije. Tek kada se pomene Marksovo ime, lice nam se s indignacijom mrši.

WheenCapital.jpgSvemoć novca

U osnovi istorije Marksove recepcije leži ogroman nesporazum. Ako zanemarimo humanistički naglašene rane spise ovog autora, ako izostavimo političke pamflete i novinarske članke, ukoliko po strani ostavimo njegove lične ambicije i utopije, vidimo onda jasnije da se ovaj samostalni učenjak u egzilu bavio skoro četiri decenije samo istraživanjem jedne jedine društvene formacije -  kapitalizmom. Jednostrano povezivanje Marksa sa radničkim pokretom i komunističkim sistemima i njegova uloga duhovnog preteče staljinizma, zamutili su, nakon pada sovjetske imperije, naš pogled na njegov istinski doprinos. Jer on se, kao teoretičar kapitalizma, mora uvažiti kao neko ko je među prvima pokušao da razume dinamiku i mehanizme svih onih segmenata društva koje prožima ekonomija, koja u međuvremenu, pod imenom globalizacije, trijumfuje širom sveta. Možda nam kod Marksa smeta što smo svi mi na neki način kripto-marksisti: jer Marks je taj koji je utvrdio da ekonomski zakoni i nužnosti predstavljaju osnovu društva i sve drugo - politika, nauka i kultura - ima da se upravljaju prema njihovim zahtevima. I ko danas ima tome šta da prigovori?

Neosporno je da društvene teorije uvek pokazuju visok stepen fikcionalnih elemenata, one su takođe uvek pokušaji samotumačenja. Začuđuje da naše vreme koje se inače rado bavi svim vrstama arheologija, izgleda nema nikakvog interesovanja za to kako se o kapitalizmu mislilo kada je on još bio in statu nascendi. Ukoliko se danas Marks čita u izvesnoj meri nepristrasno, stiže se do iznenađujućih otkrića. On je verovatno bio prvi pristalica globalizacije, fleksibilizacije i mobilnosti. Upravo u «Manifestu komunističke partije» Marks je nadahnuto opevavao pobednički pohod kapitalizma širom sveta: «Ona [nova prozvodnja] rastvara sve čvrste, zarđale odnose sa svim starinskim predstavama i shvatanjima koji ih prate; svi novi odnosi zastarevaju pre no što mogu da očvrsnu. Sve što je čvrsto i ustaljeno pretvara se u dim, sve što je sveto skrnavi se, i ljudi najzad bivaju prisiljeni da na svoj životni položaj, na svoje međusobne odnose pogledaju trezvenim očima. Potreba za sve raširenijim tržištima gde će prodati svoje proizvode goni buržoaziju preko cele Zemljine kugle. Svugde ona mora da se ugnezdi, svugde da se naseli, svugde da uspostavi veze. Brzim poboljšanjem svih oruđa za proizvodnju, beskrajno olakšanim saobraćajem, buržoazija uvlači u civilizaciju sve, pa i najvarvarskije nacije. Jevtine cene njenih roba jesu teška artiljerija kojom ona ruši sve kineske zidove, kojom ona i najuporniju mržnju varvara protiv stranaca prisiljava na kapitulaciju".

Činjenica da je upravo komunistička Kina ta čiji se zidovi danas ruše tom jeftinom robom, jeste svakako naročita lekcija svetske istorije. Marks je takođe vrlo dobro znao da se ne može odupreti moći novca. U odnosu na to kako je Marks u svojim ranim tekstovima opisao svemoć novca kao odlučujućeg medijuma razvijenog društva, reklamni tekstovi velikih banaka i invensticionih fondova deluju sasvim uglađeno: „Onolika kolika je moć novca, toliko je velika moja moć. Ružan sam, ali mogu da kupim najlepšu ženu. Dakle, nisam ružan, jer se dejstvo ružnoće, njena sila zastrašivanja, poništava novcem."

Ako prelistamo tri toma „Kapitala" i druge ekonomske spise poznog Marksa, doći ćemo zasigurno do otkrića vrednih pažnje. Marks je, primera radi, opisao kako proces koncentracije globalnih tokova kapitala tako i sve dominantiju ulogu finansijskog kapitala, on je podjednako skicirao „novog samostalnog" pojedinca koji je sopstveni poslodavac i neizbežno globalno socijalno i platno umanjenje. Marks je bio taj koji je pokazao da je logika tržišta jača od snage pojedinaca i njegova teorija viška vrednosti, čak i ako se o njoj može dugo prepirati,  još uvek je, u najmanju ruku, jedan od najinteresantnijih filozofskih pokušaja da se objasni kako u jednom društvu, u kom se navodno samo iste vrednosti  razmenjuju, mogu nagomilati ogromna bogatstva. Markst u ovom kontekstu citira autora prve knjige o ekonomiji novca, ciničnog Abea Galianija, kog je je i Niče poštovao, jednom rečenicom koju bi trebalo svi koji propovedaju «win-win situacije» (gde obe strane stiču jednak profit) dobro da zapamte: «Tamo gde je jednakost, tu nema zarade».

Beznadežno propale utopije

U vremenima u kojima je renesansa religiozne misli postala nepregledna i imajući u vidu  borbu svetskih razmera protiv terorizma kog inspiriše fundamentalistička religija, vredi možda ponovo baciti pogled na nekad čuvene, danas odavno zaboravljene rečenice koje je Marks napisao o religiji: «Religija je izmaštano ostvarenje ljudskog bića, jer ljudsko biće ne poseduje nikakvu istinsku stvarnost. Religiozna beda je s jedne strane izraz istinske bede, a s druge protest protiv prave bede. Religija je uzdah progonjenog stvora, duša sveta bez srca, kao što je i duh bezdušnih okolnosti. Ona je opijum za narod.» I onda neki govore kako bismo se lako mogli odreći čitanja Marksa! Neosporno je da su socijalne utopije koje se dovode u vezu s njim beznadežno propale. Komunistička opsesivna ideja je iziskivala više miliona mrtvih. To međutim ne znači da se treba odreći Marksa kao jednog od najoštrijih i najbistrijih analitičara građanskog društva. Time bismo sebi uskratili važnu mogućnost samospoznaje. A sasvim je moguće da to nije u interesu onog sistema čijem istraživanju je Marks posvetio čitav život.Komentari (39)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 03:29 27.12.2007

Povratka Marksu - naravno!

Naravno, preporuka.
nsarski nsarski 03:42 27.12.2007

Problem sa Marksizmom,

u mojoj glavi barem, nikad nije bio u konceptu kao takvom. Muka nastaje sto realizacija Marksizma ne zavisi od prvorazrednih teoreticara, vec od trecerazrednih birokrata. A to je pakao.

Bas juce sam gledao nemacki film "Lives of others" - o tome kako je funkcionisao Stasi u DDR-u.
A zatim, Marksizam je pao na elementarnom ispitu: 50 godina posle rata, vlast vise jednostavno nije umela da objasni ljudima zasto treba da cekaju cetiri sata u redu da bi kupili veknu hleba.
angie angie 03:48 27.12.2007

Re: Problem sa Marksizmom,

svakom prema potrebama- ne moze biti humanije!

Jedino shto su partizani to pogreshno preveli u praksi, te ispade najsurovije.
Dejan Nikolic Dejan Nikolic 15:30 27.12.2007

Re: Problem sa Marksizmom,

svakom prema potrebama


a ko procenjuje kolike su čije potrebe?
oldtajmer oldtajmer 20:55 27.12.2007

Re: Problem sa Marksizmom,

I taj sistem je na kraju pao kao kula od karata... kao uostalom i Slobin, kao i SSSR.

Samo se ja ne slazem ni da je Marks prvorazredni teoretircar... ali nebitno. Bilo koju ideologiju da tako pokusas da sprovedes u praksi, dobices haos. Isto bi se desilo kada bi recimo amerikanci pokusali da sprovedu cist libertarianism (ovde pozdrav navijacima Ron Paul-a, a znam da ih na blogu ima!)

Re: Problem sa Marksizmom,

Meni je zanimljivo to sto su Marks i Engels zivelii pisali ovde gde ja sad zivim, bukvalno Engelsov otac je bio industrijalac cija je rezidencija bila u juznom predgradju Manchestera, a njihova teorija nije zazivela u praksi zemlje u kojoj su pisali, vec negde tamo daleko.
Preporucujem posetu Museum of Science and Industry u Manchesteru svakom kog ovaj fenomen zanima.
O O 07:27 29.12.2007

Re: Problem sa Marksizmom,

JA,JA,JA,JA!
Soylent Green Soylent Green 05:10 27.12.2007

market price of the philosophy

Glavna upotrebna vrednost filozofije je marketing za tekucu vlast. Ovo moze da bude ili kao (A) direktni PR za trenutni sistem vladanja ili (B) indirektni PR cijim se "sankcionisanim proucavanjem" dokazuje slobodarski duh tekuce vlasti.

Marksizam je fazu A imao u socijalistickim zemljama. Kako je socijalizam gubio u praksi, tako se dizala frankfurtska skola i njeni repovi gde je za male pare (profesorske plate) drzava dokazivala svoju slobodoumnost (faza B).

U Srbiji trenutno nema potrebe za upotrebom marksizma niti u smislu A (ni traga od socijalizma), niti u smislu B, posto je drzava relativno jaka i ne mora podanicima nista da dokazuje. U tom svetlu se bar ovde drzava racionalno ponasa i ne baca pare na nesuvisli marketing.Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 08:06 27.12.2007

praxis

"reč je po pravilu o jugoistočnoj Evropi i zemljama koje su imale socijalističke sisteme, gde su raznovrsne verzije marksizma bile dogmatizovane (U SSSR i zemljama pod njegovom dominacijom je to bilo insistiranje na dijalektičkom materijalizamu, u SFRJ pak na tzv. praxis filozofiji tj. naučnoj „rehabilitaciji" mladog Marksa). "

Dragi Dušane, marksizam u socijalističkim zemljama je bio odvratan i poguban i dosadan i opasan i potpuno je blasfemično u ovu dogmatsku vreću trpati i praxis filozofiju i praksisovce.

Jer praxis filozofija i njen brat crni talas, nisu bili dogma, jer je krug ljudi, filozofa i umetnika, okupljenih oko Praxisa stradavao i stradao, onemogućavan, zabranjivan, isteran s posla, cenzurisan bez cenzure, proglašavan za državne neprijatelje, zatvaran.

nabrojaću samo neke, zbrda zdola, čisto da se ne zaboravi: Gajo Petrović, Rudi Supek, Dragoljub Mićunović, Trivo Inđić, Vladimir Mijanović, Ljilja Mijanović, Jelka Imširović, Zoran Đinđić, Želimir Žilnik, Duško Makavejev, Laza Stojanović...

Dakle, još jednom, Praxis mišljenje nije u SFRJ bilo dogma, već iskorak malog broja ljudi koji su bili tretirani kao neprijatelji sistema i vođe.

Ali si sa praxisom u džepu mogao normalno da korespondiraš sa ljudima od Hajdelberga do MIT-a. U čijim bibliotekama i programima je normalno bio i Marx.
Dušan Maljković Dušan Maljković 08:22 27.12.2007

Re: praxis

Da pojasnim -- mislio sam konkretno na fokus na humanizam mladog Marksa koji jeste dominirao marksizmom u SFRJ -- i u teoriji i političkoj praksi -- a koji je bio formulisan i u okviru praxisa u najrazvijenijoj formi. Ne bavim se u ovom tekstu pojedincima, disidentima i sl. Oni su bili "alternativa" unutar zvanične interpretacije (tako su razumevali svoj položaj), ali samo u nekim domenima (transformacija socijalističkog u građansko društvo), ali u suštinskom slislu ne (kao što figura disidenstva ništa nije izmenila u poretku) -- po mom mišljenju pak predstavljaju degradaciju i njegovo podvođenje buržoaskoj interpretaciji marksizma.

Ali vaša primedba iam smisla u tom kontekstu da ste mi ukazali na nejasnoću u samom blogu, pa ću ispraviti. Hvala.
Dilan Dog Dilan Dog 09:20 27.12.2007

Re: praxis

Slazem se sa Vama Vesna u vezi sa ovim sto ste napisali o grupi praxis. Ali evo Dusan je pojasnio.
jinks jinks 09:11 27.12.2007

Da li je istina

da je Marks (kao i njegova porodica, i neki istorijski poznati i nepoznati saradnici koji su ucestvovali u stvaranju marksizma) bio clan jednog destruktivnog kulta (aktivnog u razlicitim formama i danas). Kao i da je znacajan deo negovih filozofskiih, ekonomskih i socijalnih ideja inspirisan verovanjima koje gaji ovaj kult.
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:38 27.12.2007

Re: Da li je istina

Pročitajte Kapital, videćete da je to najobičnija budalaština.
jinks jinks 16:07 27.12.2007

Re: Da li je istina

Zivot je isuvise kratak da bi se trosio na takve ljude i na citanje njihovih knjiga. Pogotovo kada se pusta reprizno.
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:08 27.12.2007

Re: Da li je istina

Od volje vam! Pozdrav!
Dilan Dog Dilan Dog 09:18 27.12.2007

Svaka cast za ovaj post o Marxu!

Vec duze vreme posmatram kao se svi odricu Marxa, a na bazi toga sto se realsocijalizam nije
pokazao u praksi dobrim. Ali tu se uglavnom radi o konformizmu, kao eto, cool je da se bude protiv Marxa.
Potpuno se zanemaruje vrednost njegovog teorijskog rada, pa se mane
ili greske u pojedinim delovima njegove teorije koji se, recimo, ticu predvidjanja o pravcu u kojem ce se kretati kapitalizam uzimaju kao kriterijum da se on ocrni u celini.

Na primer, Marx je pogresio u pretpostavci da ce se drustvo radikalno pocepati ili podeliti
na dva dela: radnicku klasu i burzoaziju. Vreme je pokazalo da su se pojavili brojni srednji slojevi stanovnistva,
koji, kako im ime i kaze, stoje izmedju ovih dveju klasa.
S druge strane, kako mogu da se zanemare pojmovi eksploatacije, otudjenja (alijenacije), rascepkanosti rada koji nastaje zbog drustvene i tehnicke podele rada... Alijenaciju svako oseca na svojoj kozi. A bogami i eksploataciju,
kada ljudi rade po 10 sati dnevno najteze fizicke poslove za 15.000 dinara!

Marxovu teoriju uce kao jednu od teorija drustva (klasik, zajedno sa Veberom i Dirkemom) svi studenti
sociologije i on je jednostavno nezaobilazan. A da ne govorim o uticaju koji je izvrsio na mnoge naucnike, filozofe
i drustvene mislioce: on je jedan od najznacajnijh mislilaca o drustvu. To dokazuje Vasa recenica da
" je u većini zemalja zapadne Evrope i Amerike Marks odavno prihvaćen kao relevantan filozof i ekonomista - posebno u univerzitetskom kontekstu koji je izrazito levičarski i libertetski".

Socijalna pravda nastala na tragu reformisanja levice, u svim zemljama Zapadne evrope igra veoma vaznu ulogu u programima politickih partija moderne levice, koje se savremeno odredjuju kao partije levog centra.

Ne znam sta mislite,
nesto mi se cini da takvih partija kod nas nema...?

Dax Dax 09:52 27.12.2007

Marx

Koga zmija ujede i gustera se boji-kaze stara narodna izreka a ja mislim da je istinita .Meni nije cudno da najveca kritika marksizma dolazi iz zemalja koje su prosle kroz pakao sluzeci "marksizmu" u praksi koji je doveo do totalne industrijske propasti ,intelektualnog i moralnog nazadovanja,velikog siromastva,politickih zatvora i slicno.Tako da je veoma tesko razumeti Marksa ako ti njegovi "namesnici" lome kicmu 50 godina.To su cinjenice koje ciju smo tezinu sve osetili a nikako nisu teorijska spekulacija.Da li bi marksizam mogao biti nesto vise videcemo mada ne verujem.

Pre nekoliko decenija Jirgen Habermas, jedan od najvećih živih filozofa, zapitao se - čemu još filozofija?
A onda je Djindjic dosao na postdiplomske studije i pojasnio mu koju stvar.Salim se naravno,ali zanimljivo je Djidjicevo vidjenje tih stvari : http://www.pescanik.net/index.php?&p=288&an=Zoran_Đinđić&ni=324&nd=1http://www.pescanik.net/index.php?&p=288&an=Zoran_Đinđić&ni=324&nd=1
Dilan Dog Dilan Dog 12:45 27.12.2007

Re: Marx

Hvala za ovaj link. Procitao sam Djindjicev tekst. Britka misao kakav je i bio.
Samo da spomenem, ja prvenstveno mislim na teoriju i Marxa kao mislioca, a ne na birokratski aparat i drzavni i drustveni sistem kakav smo poznavali. Mada, ne treba smetnuti s uma da je nakon nakon Drugog svetskog rata u Jugoslaviji otpoceo proces modernizacije. Koji nije dovrsen...

ovo je deo iz Djindjicevog teksta koji mi se dopao:

Međutim, komunizam je bio znatno više od toga. On je predstavljao nameru da se na osnovu principa, formulisanih i obrazloženih u "naučnom komunizmu", tj. komunističkoj filozofiji istorije, stvarnost uspostavi, oblikuje i da se njome upravlja. Komunisti su društvu pristupali na isti način na koji konstruktor pristupa izradi nekog velikog projekta. Najpre se izbrišu sve prethodne skice, zašilji olovka, sistematizuju prostorne celine. Poređenje je adekvatno, ali cinično. Jer, ono što je u komunističkom projektovanju brisano bili su: tradicija, istorijsko sećanje, ljudske sudbine, narodi
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 09:52 27.12.2007

A sta dalje?

Marks - sjajni kriticar postojeceg i fatalno losh u predlozima kako reshiti problem... svakako ga treba proocitati...

On fenomenalno kritikuje stari materijalizam - kaže da je neistorijski i kontemplativan, i da zanemarju PRAKSU na način aristokratskog preziranja rada. Kod njega je praksa sve. Zato on trazi da materijalizam bude aktivistički, istorijski i konačno humanistički...

On ipak iako se zalaže za praksu uvidja očajan položaj radnika ki konstatuje da se odnosi izmedju ljudi postvaruju a da novac postaje novo božanstvo. Tu se on nastavlja na shvatanje slobode, a Marksovo "carstvo slobode"počinje tamo gde prestaje rad koji se izvršava pod prisilom.

I sada dolaze problemi u Marksovoj postavci:
Sloboda je kao fraza moguća uvek ali kao realnost samo tamo gde nema eksploatacije a to je KOMUNIZAM. Buržoazija je istorijski odigrala važnu ulogu razorivši feudalen odnose, ali umesto feudalne prikrivene eksploatacije ona je uvel direktnu prilisilu. E tu će socijalistička država da reši sve probleme ukidanjem eksploatacije i repdavanju vlastu u ruke radničke klosa. ĆORAK! I novi ćorak došao je trenutak da, radnik i proleterijat uzmu stvari u svoje ruke.

dakle, odlična kritika postojećeg i veoma skromna ponuda za rešavanje problema


gorran gorran 10:51 27.12.2007

Re: A sta dalje?

dakle, odlična kritika postojećeg i veoma skromna ponuda za rešavanje problema
Kapital je imao - i još ima - ključnu ulogu u razvoju civilizacije. Međutim, Marks je uočio opasnost u tome što je kapital zatvoren sistem koji ima inkorporiranu unutrašnju svrhu. I da je ta svrha potpuno nezavisna od svih ljudskih vredsnosti do kojih nam je stalo. A, s druge strane, kapital ima toliku moć da naša sredstva kojima nameravamo da ga zauzdamo (raznorazne komisijice za zaštitu konkurencije i protiv korupcije) toliko su smešna u odnosu na njegovu moć - lopatom na bager.

Naivni revolucionarni marksizam i propast njegovih projekata "realnog" i "samoupravnog" socijalizma imaju za posledicu snažnu odbojnost javnog mnjenja prema svakom razmišljanju o suštini problema kapitalizam, a kamoli o nekakvom rešavanju. Plus konjunktura. Ljdu su danas u stanju naivne vere - kao u lotou. Milijarda ljudi je uplatila tiket, učipila se u sistem, i svi, baš svi, očekuju dobitak.

U tom smislu kapitalizam danas je takođe religija. Ljudi u njega veruju naivno, bez razmišljanja, i agresivno odbacuju svako dovođenje u pitanje njegovih dogmi.

A savremena "ekonomska nauka" služi kao njegova sholastika, i teodiceja.

Ekonomski liberalizam je religija, marksizam nije. On je društvena svest koja je suprotnost religiji.

A što se tiče "ponude alternative", odnosno komunističkog sistema, po sredi je nesporazum. Tako nešto ne postoji. Cela ideja je u tome da se ključne stvari u sistemu izizmu iz ruku naivne vere i da se uspostavi razumna organizacija. Ukoliko je civilizacija za to sposobna. Ili, kad bude sposobna.

Mladi Marks? Prazna priča. Lepa, ali prazna...
Jaril Jaril 11:01 27.12.2007

Re: A sta dalje?

dakle, odlična kritika postojećeg i veoma skromna ponuda za rešavanje problema

Мени се чини да је његово понуђено решење исувише напредно. Оно рачуна са високим нивоом свести радника о "својој" имовини. Ту свест у пракси они нису имали. И фашизам и комунизам имају исти корен, а то је - упрегнутост појединца у систем. Док је фашизам појединца потчињавао систему (вођеном од мале групе људи), комунизам је себе заснивао на појединцу и његовој свести о систему (вођеном од мале групе људи). Та свест је изостала. Заправо, данашњи "демократски" систем (вођен од мале групе људи) се може посматрати као процес развоја свести о систему и свести о улози појединца у том систему. Са те стране, комунизам је желео да прескочи цео један развојни пут и да садашњост заснује на још неосвојеном, на будућем. А сваки историјско-процесни проблем на крају заврши жртвама.
Dilan Dog Dilan Dog 13:08 27.12.2007

Re: A sta dalje?

U tom smislu kapitalizam danas je takođe religija. Ljudi u njega veruju naivno, bez razmišljanja, i agresivno odbacuju svako dovođenje u pitanje njegovih dogmi.


Ne bih rekao da je kapitalizam religija i da ljudi u njega naivno veruju, ne bih rekao da ljudi uopste veruju u njega (vecina),
vec pre da su ljudi prinudjeni na
drustvene odnose i izrazito materijalisticku zivotnu orijentaciju koju on (kapitalizam) proizvodi, jer druge alternative trenutno nema.
V-Tri V-Tri 10:10 27.12.2007

Wheen i Desai

Inace, na BBC glasanju za "najveceg filozofa do danas" Marx je pobedio bez vecih problema.

Pomenuo bih samo jos da je o ovom fenomenu vrlo lepo pisao i Meghnad Desai sa LSE-a u "Marx's Revenge" a da je biografija Marksa napisana od Fransisa Vina (F.Wheen "Karl Marx" poprilicno interesantna.
Velimir Jeremić Velimir Jeremić 11:13 27.12.2007

Marks

Naravno da Marksova dela treba citati, i veoma ozbiljno shvatati njegova dela, pogotovo filosofska, analizu drustva i drustvenih mehanizama itd. Licno, Marks revolucionar-NE!
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 11:27 27.12.2007

Odlican tekst Dusane

...za preporuku naravno...

Slazem se da je u Srbiji trenutno sve sto ima veze sa levicom potpuno potisnuto ... i da se to "klatno" nalazi na sasvim drugoj ekstremnoj poziciji. A verujem da ce se i to promeniti i da je JEDINA pozicija u politickom spektru u kojoj neka nova pratija ima sanse da se pojavi i pridobije glasace bas ta - leva. Posto je SPS kompromitovana ruznim nasledjem Milosevicevog vremena ...

I posebno bih istakao ono da se ne mogu izjednacavati komunizam i fasizam (bez obzira na veili broj ljudskih zrtava koje su proizveli i jedan i drugi sistem). Mislim da njih izjednacavaju samo oni koji stvari posmatraju ISKLJUCIVO sa stanovista profita i krupnog kapitala. Pa je naravno za krupni kapital marksizam smrtni neprijatelj (posto se zalaze za oduzimannje "sredstava za proizvodnju" a fasizam su znali i da tolerisu posto i on tolerise krupni kapital i profit...

Sta mi se ne svidja kod marksizma:

mnogi filozofi pokušavali su da shvate svet, a reč je o tome da se on promeni


Iz ove filozofske teze je izrastao stav o nuznosti revolucije kao nacina postizanja promena u drustvu. Sto je imalo katastrofalne posledice i dovelo do ogromnog broja zrtava i silinih nepravdi (i do toga da se komunizam uporedjuje sa fasizmom). Onog momenta kad se ja latim oruzja da bih stitio svoj filozofski pogled na svet i ubijao one koji drugacije misle - presao sam sve granice. To je kraj i humanizma i filozofije ... kraj svega.

Sledeca velika geska je bilo ukidanje privatne svojine koja, kako mi se cini, ima koren duboko u ljudskoj prirodi. A ono "moje" i "tudje" je kao razlika izmedju "ja" i "svi drugi". Pa se ispostavilo da ljudi ono "nase" (bez obzira da li je drzavno ili drustveno) shvataju kao "tudje" ... i na ovaj ili onaj nacin pokusavaju da ga pretvore u "moje".

I ideja o mogucnosti merenja rada je vrlo pogresna(to je ono: "u socijalizmu svakom prema radu". Ako se on moze meriti i uporedjivati kod jednostavnih manuelnih aktivnosti (eg. pravljenje cigli) kod intelektualnih aktivnosti (koje i tako sve vise prevladavaju ... dok one manuelne preuzimaju masine i roboti) je to prakticno nemoguce. A jos manje je moguce uporedjivati manuelni i intelektualni rad ili razlicite vrste intelektualnih aktivnosti. Pa se ispostavilo da je za te stvari TRZISTE neprevazidjeno. Kao jedna vrsta "borbe za opstanak" koja je u osnovi evolucije. A i zakon "ponude i potraznje" je deo istog "paketa". Pa i u pojedinacnoj ljudskoj prirodi je da vise ceni i tezi necemu "sto nema(bar ne dovoljno)" i da mu nije stalo do onoga cega ima u izobilju...

Zajedno ove dve zadnje stvari su imale za posledicu neefikasnost komunistickih/socijalistickih privreda ... sto je opet bio jedan od glavnih uzroka sa propast celog sistema...

A sta su pozitivne stvari u marksizmu? Pa recimo humanizam. Ono tvoje "amortizovana konceptom socijalne pravde (ali ne i jednakosti) i koju ne treba ukidati" ja tumacim kao uticaj marksizma na kpitalizam. Naime ideja socijalne pravde znaci da su oni koji rade i doprinose progresu drustva spremni da opbezbede osnovne uslove za ziovt slabim i nemocnim. Za razliku od ostalih vrsta nejednakosti ona koja je posledica RADA i REZULTATA RADA je pozitivna. Inace dolazimo do one "radio ne radio svira ti radio" ... koja vodi nazadovanju i propasti ...

Postoji jedna druga JEDNAKOST koja je vrlo pozitivna a koju neuporedivo bolje promovise marksizam nego kapitalizam: da svi ljudi imaju JEDNAKE SANSE. A ona znaci omogucavanje svoj deci da imaju mesto u jaslicama idu u iste/slicne skole etc ... za sta se u principu bore levicarske partije...

Cak je jedan od najbogatijih kapitalista na svetu kao sto je Bil Gejts mudro zakljucio da njegovo ogormno botstvo ne treba da naslede njegova deca. Zato sto taj novac daje ogromnu moc koja ljude izdize iznad zakona, pravde ... ljudskosti. I to je ona "svemoc novca" koju je Marks opisao ... i za koju kapitalizam nema pravih resenja...

pozz

ps. zaboravio sam da pomenem i "jednopartijski sistem" kao veliki korak nazad kad je u pitanju demokratija. Koji je opet imao za posledicu "kult licnosti" kao pravilo (prakticno bez izuzetaka) ... sto opet nije imalo veze sa demokratijom, progresom, pravdom i humanoscu ...
citycall citycall 12:41 27.12.2007

jako lepi tekstovi

a u vezi sa ovom temom:
[url=http://zokster.net/drupal/node/393]Svaka stranica Marksa ili, još pre, Engelsa donosila je neko novo saznanje i pružala mi golemo intelektualno zadovoljstvo. Gorenavedeni odlomak, istrgnut ovako iz konteksta, zvuci možda besmisleno; međutim, u okviru sistema gde se drustvenoj filozofiji daje mesto koje joj i pripada, ovo demonstriranje istorijske relativnosti u pogledu izvesnih institucija i ideala - bilo da su tu u pitanju porodica, klasa, patriotizam, buržoaski moral ili seksualni tabui - imalo je na mene omamljujuće dejstvo poput kakve droge, što se i da razumeti za nekoga čije je detinjstvo do 1914. proteklo u okvirima srednje klase, a kome su sada iznenadno spali zarđali lanci sa okovane svesti.

Pročitavši po prvi put Engelsovog Fojerbaha i Lenjinovu Državu i revoluciju, nešto kao da je kvrcnulo u mom mozgu, da bih odmah nakon toga osetio snažan duhovni potres. Kad za nekoga kažemo da je "ugledao svetlo", to je samo bledi pokušaj da se opiše onaj istinski duhovni zanos što ga poznaju jedino pravi religiozni konvertiti (bez obzira u koju veru prešli).[/url]


ili


In fine, način razmišljanja osobe koja živi u zatvorenom sistemu, bilo komunističkom ili nekom drugom, mogli bismo najprostije definisati sledećom formulom: U stanju je da dokaže sve u što veruje, i veruje u sve što može dokazati. Zatvoreni sistem izoštrava umne sposobnosti poput previše grubog tocila - bridovi su toliko istanjeni, da su već krti i lomni; tako dobijamo skolastičku, talmudsku, cepidlačku vrstu pameti koja je u stanju da napravi i najveće gluposti. Ljude takve pameti najčešce možemo sresti među inteligencijom. Ja ih obično nazivam "pametni glupaci" - izraz koji nipošto ne smatram uvredljivim, pošto sam i sam bio jedan od njih.Black Adder Black Adder 13:02 27.12.2007

:)

Ajde sledeći put malo kraći post, moooolim te! - ovako potpuno izgubim interesovanje posle trećeg pasusa, a stavio sam te u favorite...
citycall citycall 13:17 27.12.2007

Re: :)

Ima u antikvarnicama super strip 'Marx za pocetnike'
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:40 27.12.2007

Re: :)

Black Adder
Ajde sledeći put malo kraći post, moooolim te! - ovako potpuno izgubim interesovanje posle trećeg pasusa, a stavio sam te u favorite...


Vidite, ja pisanju bloga pristupam marksistički. Naime, postoji to ideološko uverenje da blog treba da bude kratak, ljudi neće da čitaju, itd. Ja idem upravo obratno -- blog je ono što od njega napravimo, ne postoji u smilu njegovih parametara nikakav predefinisani status koji nužno moramo da sledimo, a opirem se i opšteprisutnom skraćivanju i sumiranju svega i svačega i tako najčešće svođenju na banalnost, laku konzumaciju, robu široke potrošnje.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 13:49 27.12.2007

Re: :)

Dušan Maljković

Black AdderAjde sledeći put malo kraći post, moooolim te! - ovako potpuno izgubim interesovanje posle trećeg pasusa, a stavio sam te u favorite... Vidite, ja pisanju bloga pristupam marksistički. Naime, postoji to ideološko uverenje da blog treba da bude kratak, ljudi neće da čitaju, itd. Ja idem upravo obratno -- blog je ono što od njega napravimo, ne postoji u smilu njegovih parametara nikakav predefinisani status koji nužno moramo da sledimo, a opirem se i opšteprisutnom skraćivanju i sumiranju svega i svačega i tako najčešće svođenju na banalnost, laku konzumaciju, robu široke potrošnje.

moj bivsi urednik bi rekao, "samo Biblija ne moze da se skrati"... ai moze i o tome da se polemishe
Black Adder Black Adder 14:28 27.12.2007

Re: :)

:(
Onda te brišem sa liste favorita...
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:47 27.12.2007

Re: :)

Black Adder
:(Onda te brišem sa liste favorita...


A da se nađemo na pola puta -- ostavite me u listi, a čitate svaki drugi blog? :)
Black Adder Black Adder 15:08 27.12.2007

Re: :)

Fer ponuda. Vraćam te na listu.
:))
(Nemoj da mi persiraš, please!)
Dejan Nikolic Dejan Nikolic 15:34 27.12.2007

Re: :)

Dušan Maljković
Black Adder
Ajde sledeći put malo kraći post, moooolim te! - ovako potpuno izgubim interesovanje posle trećeg pasusa, a stavio sam te u favorite...


Vidite, ja pisanju bloga pristupam marksistički. Naime, postoji to ideološko uverenje da blog treba da bude kratak, ljudi neće da čitaju, itd. Ja idem upravo obratno -- blog je ono što od njega napravimo, ne postoji u smilu njegovih parametara nikakav predefinisani status koji nužno moramo da sledimo, a opirem se i opšteprisutnom skraćivanju i sumiranju svega i svačega i tako najčešće svođenju na banalnost, laku konzumaciju, robu široke potrošnje.


Nije problem u blogu već u ekranu.
b. stojanovic b. stojanovic 16:26 27.12.2007

Re: :)


Vidite, ja pisanju bloga pristupam marksistički. Naime, postoji to ideološko uverenje da blog treba da bude kratak, ljudi neće da čitaju, itd. Ja idem upravo obratno -- blog je ono što od njega napravimo, ne postoji u smilu njegovih parametara nikakav predefinisani status koji nužno moramo da sledimo, a opirem se i opšteprisutnom skraćivanju i sumiranju svega i svačega i tako najčešće svođenju na banalnost, laku konzumaciju, robu široke potrošnje


Lepo je da Dusan informise blogersku javnost o najnovijim trendovima leve anglosaksonske univerzitetske scene - koji su doduse vec bajati posto su se pred nama pojavili tacno sest godina posle Zizekove musicave promocije Lenjina u Essenu, a koji je bio nista drugo do losa aproprijacija ozbiljnog tridesetogodisnjeg rada Politicke organizacije Alaina Badiou-a , Silvaina Lazarusa i Natase Michel.

Ovo trendasko izmotavanje, ovako baceno pred blogersku javnost vise lici na biografije velikih ljudi iz Glorije nego sto ima bilo kakve veze sa Marksovom politikom. Odnosno za ovakvu intervenciju vazi Mao Ce Tungova genijalna teza o pokusaju promocije Marksa bez revolucionarnog pokreta, za koji tvrdi da je "Najgori oblik liberalizma onaj gde si za sebe liberal, a za druge marksista". Drugim recima lazno obecanje aktualizacije Marksa najgori je oblik konzevartivizma, mnogo gori od liberalizma samog.

Medjutim ono sto vise brine od ovog naivnog reklamiranja Marksa je nesto sto sam juce video na predpremijeri "Uloge moje porodice u svetskoj revoluciji", predstavi radjenoj po romanu Bore Cosica, koju su dramatizovali Dusan Jovanovic i Katarina Pejovic, a koju je rezirao Dusan Jovanovic. Tuzno je da nekada prominentni levi intelektualci sezdesetih, kao sto su Cosic i Jovanovic, prvi krlezijanac , a drugi avangardni pozorisni levicar, danas ovom predstavom sluze najmracnijoj ideologiji naseg vremena, hegemoniji evropskih narodnjackih antikomunista. Ne samo da je egzotisticki antikomunizam ove predstave u sluzbi aktualne mracne narodnjacke ideologije, nego on retroaktivno brise leve politike sesdesetih i ne ostavlja mogucnost bilo kakvog pozivanja na tradiciju levih politika u socijalizmu, nego ih prisiva desnim antikomomunistickim politikama. U perifernim fasistoidnim drustvima kao sto je nase, ovaj mracni sinocni dogadjaj, mnogo vise brine od nepostojanja Marksa .
Miroljub Miroljub 13:29 27.12.2007

Svemoc novca"Kao moć koja izopačava novac se pojavljuje i prema individuumu i prema društvenim vezama koje pretendiraju na to da za sebe budu biće. On pretvara, vjernost u nevjernost, ljubav u mržnju, mržnju u ljubav, vrlinu u porok, porok u vrlinu, slugu u gospodara, gospodara u slugu, glupost u razumnost, razumnost u glupost.

Budući da novac, kao postojeći djelotvorni pojam vrijednosti, zamjenjuje i razmjenjuje sve stvari, on je opća zamjena i razmjena svih stvari, dakle, izopačeni svijet, zamjena i razmjena svih stvari prirodnih i ljudskih kvaliteta.

Tko može kupiti hrabrost, taj je hrabar ako je i plašljiv. Budući da se novac razmjenjuje ne samo za odredjeni kvalitet, za odredjenu stvar, za čovjekove suštinske snage, nego za cjelokupan ljudski i prirodni predmetni svet, on onda zamenjuje - gledano sa stanovništva njegova posjednika - svako svojstvo za svako svojstvo - pa takodjer i za njemu protivrječno svojstvo i predmet; on je bratimljenje nemogućnosti on prisiljava protivrječnosti da se ljube.

Ako pretpostaviš čovjeka kao čovjeka, a njegov odnos prema svjetu kao ljudski odnos, ljubav možeš zamjenuti samo za ljubav, povjerenje samo za povjerenje itd. Ako želiš uživati u umjetnosti, moraš biti umjetnički obrazovan čovjek; ako želiš vršiti utjecaj na ljude, moraš stvarno biti čovjek koji djeluje potičući na druge ljude. Svaki od tvojih odnosa prema čovjeku -i prema prirodi - mora biti odredjeno ispoljavanje tvog zbiljskog individualnog života koji odgovara predmetu tvoje volje. "
Domazet Domazet 17:45 27.12.2007

Opa bato, 11 preporuka...

...na tekst o Marksu!? Ne znam da li si gledao Bertolucijev film Novecento? Verovatno jesi. U njemu ima jedna divna scena kada Porobljeni i Obespravljeni iz zemlje iskopavaju Crvenu Zastavu i sire je. Dirljivo, da ne kazem nesto vise, star sam covek, lako podlezem emocijama. I 1976 sasvim realno. Zato sto su secanja da je Zastava bila zakopana zbog drugih, da se sacuva za neka bolja vremena, bila jos sveza. 2008 mi je ponovno otkopavanje mane realno, jos uvek su secanja sveza da su, ovaj put, Porobljeni i Obespravljeni Zastavu zakopali da je sacuvaju od sebe i iz stida.

Zato, sta kazes na to da se prema Marksu odnosimo na isti nacin kao i prema Frojdu?
Saša Milošević Saša Milošević 00:44 28.12.2007

Visok let

Marksizam je davno dao svoj kreativni doprinos covecanstvu i mislim da nema potrebe da ga iko, sada u 21. veku, "rehabilituje". Ostace u svim bibilotekama sveta na pocasnom mestu, zauvek. A da je filozofski pulksvamperfekt - jeste!

Ja sam citao Kapital u originalu mesecima - i ne bih isto preporucio kao intelektualnu lektiru mladjima, onima koje treba da vode covecanstvo u naseljavanje kosmosa. Marksizmu je rok trajanja je odavno istekao, a najbolji osvrt na Marksa, po meni, je dat ovde:

http://www.economist.com/diversions/millennium/displayStory.cfm?Story_ID=346837

Marks je smatrao male narode "beskorisnim", i osim Bizmarka, jedini je velikan koji je neuvijeno pokazivao krajnje omalovazavajuce misljenje o juznim Slovenima (svima podjednako).
Bog neka mu oprosti, a nama samo kad bi dao da se Marksizam u praksi vise nikada ne ponovi.
MarSeljanka MarSeljanka 20:39 31.12.2007

poshto josh niko nije primetio.....

U tom smislu, „frankfurtska škola" povezaće rađanje fašizma u Italiji i nacizma u Nemačkoj sa tadašnjom ekonomskom depresijom, te će ove dve ideologije čitati kao totalitarne pokušaje da se ta kriza prevaziđe, dok će, konkretno u Nemačkoj, druga komponenta sistema Vajmarske republike omogućiti Hitlerov uspon - inherentna „propusnost" parlamentarne demokratije u kojoj, konačno, kako Ransijer ističe, „bilo ko može da vlada nad bilo kim". Hitler nije preuzeo vlast državnim udarom, nego mu je široka ovlašćenja dao parlament dvotrećinskom većinom koja su obnavljana čak i tokom II sv. rata (što je tada, s obzirom na zabrane nekih stranaka i druge pritiske, bila potpuna farsa).

ovo prosto nije tachno. mandat kancelara hitler je dobio prezidijalnim ukazom predsednika drzhave paula von hindenburga( sve nemachke vlade 1930-1933 su bile postavljene prezidijalnim ukazom) 30.01.33. jer koalicija nacionalsocijalista i katolichkih konzervativaca nije imala parlamentarnu vecinu. to ce se promeniti tek paljenjem rajhstaga u krajem februara 33, od strane nacionalsocijalista koji ovo podmecu komunistima (shto jeste bio "puzeci drzhavni udar". progon komunista i zabrana komunistiche partije omogucavaju na vanrednim izborima 5.marta hitlerovoj koaliciji da osvoji vecinu , koja u aprilu sa ermächtigungsgesetz daje hitleru diktatorska ovlashcenja.
dakle njegova vlast je ostvarena vanparlamentarnim nasiljem.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana