Ekonomija

Kako povećati BDP

Saša Radulović RSS / 03.03.2013. u 23:33

Bruto društveni proizvod je suma svih proizvoda napravljenih unutar granica jedne države i svih usluga pruženih unutar granica jedne države u toku jedne godine.

BDP je mera za poređenje ekonomske snage i uspešnosti različith ekonomija. Postoje različite metode merenja BDP-a. Svako merenje je na neki način iskrivljeno. Počev od toga da BDP, koji je suma proizvoda i usluga, izražavamo u domaćoj valuti u tekućim cenama. U različitim zemljama, cene su značajno različite. Drugo pitanje je kvalitet proizvoda. Jedan televizor danas i jedan televizor pre 20 godina nisu ista stvar. Nemački traktor i naš traktor, uz svo dužno poštovanje, nisu isti. Da bi se koliko toliko normalizovale veličine i došlo do uporedivih brojeva, rade se kalkulacije pariteta kupovne snage, pa se objavljuju PPP vrednosti BDP-a. U Srbiji je tako PPP vrednost GDP-a gotovo 2x veća od nominalne vrednosti. Odnosno cene proizvoda i usluga u Srbiji su 2x niže od cena istih proizvoda i usluga u svetu sa kojim se poredimo. Naravno da su za neke proizvode cene iste, za neke čak i veće, a za mnoge su mnogo niže. Recimo cene struje. Ili usluga: zdravstva, obrazovanja itd.

Naš BDP 2010.godine je iznosio oko 28 milijardi EUR. 2010.godine je poslednja godina za koju imamo detaljne obračune BDP-a od strane RZS - Republičkog zavoda za statistiku. Naš normalizovan PPP BDP je oko 55 milijardi EUR. Na njega utiče i vrednost kursa na koji kod nas, bez obzira na lepu priču o tržišnom kursu, odlučujuće utiče država svojom nerazumnom potrošnjom i posledičnim zaduživanjem, odnosno glađu za novcem, čime je ujedno i daleko najveći igrač na tržištu i time odlučujuće utiče na kurs.

Za potrebe računanja BDP-a, cela ekonomija se dekomponuje na sastavne delove u 5 različitih sektora:
  -  privreda (uključuje i državna preduzeća)
  -  država (uključuje i zdravstvo i školstvo i administraciju i vojsku i policiju)
  -  domaćinstva (sva fizička lica i preduzetnike)
  -  finansijska industrija (banke, osiguravajuća društva, investicioni fondovi)
  -  neprofitne organizacije
BDP merimo potrošnim metodom, proizvodnim metodom i njemu blisko srodnim dohodovnim metodom.

Metod potrošnje kaže da se sva roba i usluge koje društvo stvori u toku jedne godine: ili potroše od strane domaćih potrošača (domaćinstava, države, privrede) ili uvećaju zalihe ili izvezu. Prilikom merenja svega što se potroši, od rezultata mora da oduzme ono što se uveze, jer uvezeno nije napravilo naše društvo. Formula izgleda ovako:

BDP = Finalna potrošnja + Bruto investicije u osnove fondove + Zalihe + Neto izvoz (Izvoz - Uvoz)
28 = 27,9 + 5 + (-0,1) + (10 - 15)

Finalna potrošnja = Lična potrošnja + Kolektivna potrošnja (uglavnom država)
27,9 = 26 + 1,9
Lična potrošnja = Roba + Usluge
26 = 13 + 13

Roba = Potrošna roba (Hrana, Odeća, Struja, Gorivo) + Trajna roba (Automobili, TV, bela tehnika)
13 = 11 + 2
Usluge = Usluge države + Usluge stanovanja + Korišćenje vozila + Razne usluge (domaći turizam, frizeri, stvarne rente, bankari, osiguranje, savetnici itd.)
13 = 4 + 3 + 2 + 4
Usluge države = Obrazovanje + Zdravstvo + Vojska + Policija + Administracija = 4

Bruto investicije u osnovne fondove = Nove nekretnine + Nova oprema = 5

Neto izvoz = Izvoz - Uvoz = 10 - 15 = -5

Najveći deo usluga stanovanja su imputirane stambene rente. Kada živite u stanu koji posedujete, pa time i ne plaćate rentu, račun BDP-a ovo uzima u obzir da ne bi bilo razlike između zemalja kod kojih većina stanovništva izajmljuje stanove i plaća tu uslugu. Ovaj deo BDP-a je samo na papiru, ne proizvodi ni poreske ni druge efekte. Isto je i sa vlasništvom nad vozilima.

Ono što potrošimo u toku godine delimo na dve grupe. Finalnu potrošnju (proizvode koje potrošimo u toku te godine iako trajna roba npr. automobili i bela tehnika traju mnogo duže od jedne godine) računamo posebno, a nekretnine i opremu računamo kao investiciju za buduće aktivnosti i sposobnost pravljenja proizvoda u godinama koje dolaze. Finalnu potrošnju takođe delimo na ličnu potrošnju domaćinstava i kolektivnu potrošnju države. U pružanju svojih usluga, država troši gorivo, papir, usluge itd.

Suma Bruto investicija u osnovne fondove i Neto izvoza je Bruto štednja.

Bruto štednja = Bruto Investicija u osnovne fondove + Neto izvoz (Izvoz - Uvoz) = 5 - 5 = 0

Kako se društvo bogati? Tako što raste Neto štednja

Neto štednja = Bruto štednja - Amortizacija osnovnih fondova = - 4,3

Godišnje siromašimo 4,3 milijarde evra.

BDP možemo meriti i proizvodnom metodom. Šta je sve proizvedeno u toku godine, odnosno kolika je bruto dodata vrednost BDV.

Za svaki od subjekata unutar svakog od pomenutih pet sektora, BDP i BDV, računaju na približno isti način.

BDP = BDV + Porez na potrošnju - Subvencije na proizvode
28 = 23,3 + 5,2 - 0,5
Porez na potrošnju
= PDV + Akcize + Carine = 5,2
BDV = Izlaz - Međufazna potrošnja = 56,6 - 33,3 = 23,3

Koja je razlika između međufazne i finalne potrošnje? Uzmimo pojednostavljen primer jednog privrednog društva koje gaji pšenicu, melje brašno i pravi i prodaje hleb. Izlaz ovog privrednog društva je proizvedeni hleb. Međufazne potrošnje nema, odnosno to privredno društvo ništa ne nabavlja od nekog drugog.

BDV = hleb

Uzmimo sada da umesto da postoji jedno društvo, postoje dva društva i poljoprivredno domaćinstvo. Poljoprivredno domaćinstvo gaji pšenicu i prodaje je mlinu koji pravi brašno i prodaje ga pekari koja pravi hleb.


BDV domaćinstva = pšenica
BDV mlina = brašno - pšenica
BDV pekare = hleb - brašno
BDV = BDV domaćinstava + BDV mlina + BDV pekare = hleb

Ukupna BDV je zbir sva tri. Znači opet hleb. Hleb potroše domaćinstva. On čini finalnu potrošnju. Pšenica i brašno su međufazna potrošnja. Oni se potroše za pravljenje hleba.

Naravno, ne ode sva pšenica u brašno i ne ode svo brašno na hleb. Neka domaćinstva kupuju direktno pšenicu za žito, a kupuju i direktno brašno za kolače, a kupuju i hleb. U tom slučaju onaj deo žita i brašna koji kupe domaćinstva direktno i potroše, takođe ulazi u finalnu potrošnju,

A neka domaćinstva sama gaje pšenicu, odnesu je u mlin i plate uslugu pravljenja brašna, pa ga nose kući i prave hleb, koji sama potroše. I ovaj i ovakav hleb ulazi u finalnu potrošnju, samo što ne znamo za njega. Za ovo se prave pretpostavke i izmišljaju razni indirektni metodi merenja, kako ne bi previše potcenili BDP.

Društvo u kome domaćinstva proizvode mnogo za sopstvene potrebe i ne izlaze na tržište, ima potcenjen BDP u odnosu na društva kod kojih je sve na tržištu. Isto tako, društva u kojima niko ne poseduje stanove, nego se svi stanovi iznajmljuju, po tom osnovu ima mnogo veći BDP. Zbog toga se i pribegava metodi obračuna imputiranih renti, odnosno u obračun BDP-a se unosi i pretpostavka da domaćinstva koja poseduju stan ili kuću, sama sebi iznajmljuju taj stan ili kući. Sve kako bi dobijene vrednosti za BDP bile uporedive između društava. Na primer, u Srbiji imputirane rente iznose oko 2 milijarde evra, odnosno oko 7% BDP-a.

BDP se može meriti i dohodovnim metodom koja se direktno naslanja na proizvodnu metodu. Dohodovnim metodom, bruto dodata vrednost se određuje kao:

BDV = Trošak zarada + Bruto dobit (EBITDA)
23,3 = 12 + 11,3

odnosno, novostvorena vrednost se raspoređuje na deo koji pripada zaposlenima na osnovu zarade i deo koji pripada vlasnicima na osnovu kapitala.

Trošak zarada = Neto zarade + Nameti na rad (porezi i doprinosi)
12 = 7,5 + 4,5
Bruto dobit = Neto dobit (Neto profit + Kamate + Porezi) + Amortizacija osnovnih fondova
10,8 = 6,5 (3,5 + 2,5 + 0,5) + 4,3
Bruto dobit = Bruto dobit pravnih lica + Bruto dobit preduzetnika + Bruto dobit domaćinstava
10,8 = 7,2 + 1,8 + 1,8
Neto dobit = Neto dobit pravnih lica + Neto dobit preduzetnika + Neto dobit domaćinstava
6,5 = 3,2 + 1,5 + 1,8

Od neto dobiti pravnih lica, 400 miliona evra je zvršilo van zemlje.

Veliki deo onoga što pripada radnicima se isplaćuje državi na ime poreza na dohodak i doprinosa za PIO, zdravstveno i nezaposlenost.
Veliki deo onoga što pripada vlasnicima se isplaćuje državi, bankama i ide na umanjenje vrednosti osnovnih fondova.
Bruto dobit domaćinstava se uglavnom odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja je i vezana ličnom potrošnjom proizvedenog. Tu su poreska zahvatanja 0.

Za kraj, povežimo potrošnu i proizvodnu jednačinu BDP-a

BDP = Finalna potrošnja + Bruto investicije u osnove fondove + Zalihe + Neto izvoz (Izvoz - Uvoz)
BDP = Trošak zarada + Bruto dobit (EBITDA) + Porez na potrošnju - Subvencije na proizvode
28 = 27,9 + 5 + (-0,1) + (10 - 15) = 12 + 10,8 + 5,2 - 0,5

BDP = BDV + Porez na potrošnju - Subvencije na proizvode
BDV = Trošak zarada + Bruto dobit (EBITDA) = 23,3 = 12 + 10,8

Tu bih stao sa formulama i napravio nekoliko konstatacija.

BDP može da raste:
  -  rastom izvoza bilo kog proizvoda
  -  supstitucijom uvoza potrošne robe proizvodima sa pretežno domaćim sadržajem
  -  rastom finalne potrošnje proizvoda sa pretežno domaćim sadržajem
  -  smanjenjem subvencija
  -  rastom investicija u osnovne fondove - nova osnovna sredstva, oprema
  -  smanjenjem sive ekonomije i njenim uvođenjem u legalne tokove (procena je oko 30% BDP-a)
  -  povećanjem izvoza i smanjenjem uvoza, boljom zakonskom regulativom i boljim radom poreske uprave, kontrolom nedozvoljenih transfernih cena i posrednika koji godišnje iz države izvlače ogroman novac bez poreza (u 2010.godini oko 2 milijarde evra)

Bez rasta finalne potrošnje nema rasta dodate vrednosti: neko mora da troši ono što privreda proizvodi.
Porez na potrošnju plaćaju uglavnom domaćinstva.
U situaciji stagniranja ili pada BDP-a, povećanje poreza na potrošnju (PDV-a, akciza i carina) za sobom povlači i pad potrošnje.
Naš BDP je potcenjen zbog ogromne sive ekonomije.
Naš izvoz je potcenjen, a uvoz precenjen, korišćenjem nedozvoljenih transfernih cena i posrednika koji godišnje iz države izvlače novac.

Videli smo da se novostvorena vrednost, BDV, raspoređuje između zaposlenih i vlasnika.
Ono što ide zaposlenima ide na ličnu potrošnju, koja podržava BDP ako ide na domaće proizvode, ili ga urušava ako ide na uvoz.
Ono što ide vlasnicima podržava BDP ako ide na investicije u osnovna sredstva, a slabi BDP ako ide na profit van zemlje.

Za kraj, da se vratimo na pitanje iz naslova: kako povećati BDV?

U sledećem tekstu ću se baviti strukturnim rešenjima. Pre toga, pogledajmo nekoliko "rešenja" na papiru.

- Kada bi umesto u inostranstvu, letovali i zimovali u zemlji, 500 miliona evra.
- Kada bi prestali da kupujemo uvoznu obuću i odeću, 300 miliona evra.
- Kada bi prestali da pijemo kafu i umesto nje pili npr. domaće sokove, 120 miliona evra.

Činjenica je da bi prve tri mere dovele do povećanja BDP-a. Ali naravno da to niti može niti treba samo na osnovu ekonomskog patriotizma.. Građani bi sigurno ovo radili, da su domaći proizvodi kojim bi zamenili uvozne, barem približno istog kvaliteta i da zadovoljavaju barem približno ukus potrošača. Recimo, da je turistička ponuda barem malo kvalitetnija. Recimo u pogledu usluge. Da se ugledamo na Tursku. Da smo ljubazniji. Da je čistije. Ili da domaća odeća i obuća odgovara ukusu potrošača.

- Kada bi ukinuli subvencije, 600 miliona evra.
- Kada bi bili energetski efikasniji, koristili obnovljive izvore, koristili javni prevoz itd. Godišnje uvozimo 1.5 milijardi evra nafte i naftinih derivata. Godišnje uvozimo 850 miliona evra gasa. 

Štednja na gorivu je već odavno krenula. Ljudi manje voze automobile. Jer imaju manje novca. Kada bi se grejanje plaćalo po stvarnoj potrošnji, a ne paušalno po kvadratu, ljudi ne bi hladili prostorije otvaranjem prozora, ili bi uložili u fasadu, čime bi značajno smanjili gubitke. Itd.

U nastavku, o strukturnim promenama koje bi učinile da najprofitabilnije delatnosti budu upravo one koje dovode do rasta BDP-a. A iz ove jednačine:

                       BDV = Rad + Dobit            odnosno          Trošak zarada + Bruto dobit

se vidi da su to one delatnosti koje zapošljavaju ljude. Ko bi rekao da trange frange i naši bizmismeni privatizatori ne stvaraju novu vrednost. Ko je mogao znati da izvlačenje novca iz zemlje, kupovina jahti, skupih automobila i nekretnina na ekskluzivnim svetskim lokacijama, ne donosi bolji život građanima Srbije. Ko je mogao znati da strani investitori koji iz gornje jednačine samo izvlače dobit iz zemlje, nisu dobri za građane.

Politika koja kreira atmosferu da je rešenje u stranim investicijama zapravo stvara alibi za ono šta ona treba da radi.

Ko bi se mogao setiti da novu vrednost stvaraju zaposleni ljudi i da ljude zapošljavaju investicije u novu tehnologiju, nove proizvode i izvoz, ne uvoz, trgovina i prodaja monopola. Sreća imamo jednačinu da nam to pokaže.


http://www.facebook.com/SasaRadulovich


http://twitter.com/SasaRadulovich

.

 Komentari (30)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

milojep milojep 00:22 04.03.2013

Eureka

Bruto društveni proizvod je suma svih proizvoda napravljenih unutar granica jedne države i svih usluga pruženih unutar granica jedne države u toku jedne godine.Ja mislim da ćemo mi kao i sa mlekom naći najbolje rešenje a to je da BDP dignemo tako što ćemo produžiti godinu!
hajkula1 hajkula1 01:34 04.03.2013

BDP

Sada kada bi iz vlade i iz ministarstava zajedno sa guvernerkom ovo pročitali, čisto da se podsete ili informišu oni koji ne znaju a trebalo bi.
jkt2010 jkt2010 04:40 04.03.2013

Kako?


smanjenjem sive ekonomije i njenim uvođenjem u legalne tokove (procena je oko 30% BDP-a)
povećanjem izvoza i smanjenjem uvoza, boljom zakonskom regulativom i boljim radom poreske uprave, kontrolom nedozvoljenih transfernih cena i posrednika koji godišnje iz države izvlače ogroman novac bez poreza (u 2010.godini oko 2 milijarde evra)


Dve mere:

Neka uvedu porez 20% na kupovinu deviza (osim menjackih poslova - kad banke/menjacnice otkupljuju devize) i sav uvoz bi za toliko postao manje isplativ, tj domaca proizvodnja bi za toliko postala vise isplativa.. A za toliko bi se stimulisali pretezni izvoznici jer imaju sopstvene devize. Drugim recima, unosenje deviza se isplati, iznosenje deviza se ne isplati.

Neka zamene gotov novac elektronskim (i sve sto uz to ide a o cemu smo se vec dopisivali), pa neka ukinu sve poreze & doprinose & akcize etc a uvedu samo porez na potrosnju , i ovo gore su resili.
Na pr: 20% poreza na svako placanje do potrosenog minimalca po glavi mesecno, preko toga porez raste progresivno.
vladaxy vladaxy 10:45 04.03.2013

Re: Kako?

Neka uvedu porez 20% na kupovinu deviza

A da se dinarizuju svi devizni računi i zabranimo posedovanje deviza.

Argentinska predsjednica Cristina Fernandez de Kirchner obećala je da više neće štedjeti u dolarima i pozvala državne zvaničnike da prate njen primjer, kako bi se podržala upotreba domaće valute.
U Argentini je skoro nemoguće kupiti dolar po zvaničnom kursu, zbog čega građani i investitori često plaćaju mnogo više na crnom deviznom tržištu.
Neki povlače dolare iz banaka i čuvaju ih kod kuće ili u sefovima po bankama, zbog straha da bi država mogla prisilno "protjerati" dolar iz transakcija u domaćoj ekonomiji.

jkt2010 jkt2010 12:41 04.03.2013

Re: Kako?

vladaxy
Neka uvedu porez 20% na kupovinu deviza

A da se dinarizuju svi devizni računi i zabranimo posedovanje deviza.

Argentinska predsjednica Cristina Fernandez de Kirchner obećala je da više neće štedjeti u dolarima i pozvala državne zvaničnike da prate njen primjer, kako bi se podržala upotreba domaće valute.
U Argentini je skoro nemoguće kupiti dolar po zvaničnom kursu, zbog čega građani i investitori često plaćaju mnogo više na crnom deviznom tržištu.
Neki povlače dolare iz banaka i čuvaju ih kod kuće ili u sefovima po bankama, zbog straha da bi država mogla prisilno "protjerati" dolar iz transakcija u domaćoj ekonomiji.


Argentina ce kao i obicno i po ko zna koji put opet da pukne, ne bih ja njih uzimao za primer.

A uvodjenje elektronskog dinara kao jedinog sredstva placanja bi bilo sasvim dovoljno za dinarizaciju. Prosto sistem (softver) prima (obracunava) samo dinare. Ko ima dolare taj ih proda banci (prebaci sa svog dolarskog na svoj dinarski racun, moze i real-time). Ne znam kako bi kupio dolar na ulici kad nema gotovine? Moze elektronski, sto da ne, ali ako nije kod banke nego na ćošku, onda je minimum 20% porez na to placanje. Pa izvol'te.
coviax coviax 08:25 04.03.2013

Novac

U BDP se nije uračunao PROIZVEDEN NOVAC i to svake vrste i to od svih emitera
(nije samo štamparija i nije sano papirna i metalna moneta) kao ROBA! ! !
Jasno da to niko ne prikazuje,ali tek to daje pravu sliku jedne ekonomije i može
prikazati kumulativno sve stvorene vrednosti...

Ako se krene od pretpostavke da kod nas nema gladnih,neobučenih , stambeno nezbrinutih,uz društvenu brigu o svima (zdravstvo,obrazovanje itd...)-tada je
moguće reči da je taj i tajav BDP dovoljan i da nema razloga da se povećava! ! !
(Ovo najčešće ni ekonomistima nije najjasnije...)
Povećanje BDP bi,dakle, bilo poželjno povećanjem proizvodnje u stanogradnji,eventualno
u automobilskoj industriji i tzv "šrafciger"industriji te ,naravno -podizanjem
kvaliteta (i cene)društvenih usluga (zdravstvo,obrazovanje,kultura,politika,informisanje,administracija).
Osim toga:stimulacijom proizvodnje robe i usluga visokog luksuza koja će delom u izvoz,a delom za domaću potrošnju-stvara se prostor i ambicija za dalje istinsko povećanje BDP,pogotovu što to "vuče"ostalu proizvodnju u viši kvalitet i više
cene...

Valja još napomenuti da težnja da se smanji potrošnja (kao državna mera za saniranje prezaduženja) pogubno deluje na BDP ! ! ! Jedini pravi put je da se
vlada države okrene domaćim izvorima i da primeri svoju potrošnju levoj strani
budžeta bez ino kredita,tj.da imaju opadajuću tendenciju...Jer je jasno da je
država najlošiji i najnemarniji investitor...
Potrošnju,ako se želi povećanje BDP,treba,dakle,STIMULISATI!
Povećanje kvaliteta i primerenjem cena je pravi put.Naravno i stimulacija novih proizvoda!
Moram proceniti da ni nagli rast BDP nije dobar,jer je država troma i njeno
nepraćenje dinamićnog rasta BDP,novim prilagođavanjem i inoviranjem ambijenta,lako
može preseći takav rast i dovesti do unutrašnje krize...
Šta država može tu da uradi? Mnogo!Skoro cela emisija novca i svi fiskalni izvori su njeni! Zavisi kako ih plasira!
Saša Radulović Saša Radulović 09:54 04.03.2013

Re: Novac

-tada je
moguće reči da je taj i tajav BDP dovoljan i da nema razloga da se povećava!


Ako je vama dobro, onda ništa.

Potrošnju,ako se želi povećanje BDP,treba,dakle,STIMULISATI!


Ovako uopšteno rečeno, vaša konstatacija nije tačna. Zavisi kakva potrošnja.

rastom finalne potrošnje proizvoda sa pretežno domaćim sadržajem


Recimo višak zaposlenih na rukovodećim mestima, čiji veliki procenat plate ide ua proizvode sa velikim uvoznim sadržajem. U isto vreme, novac za njihove plate dolazi od poreza koji su teret privredi. Time se smanjuje prostor privredi da ulaže u novu opremu i tehnologije.

Subvencije su javna potrošnja sa izuzetno negativnim efektima po BDP. Itd.

Ne može jednostavno. Svaki potez ima seriju posledica koje treba dobro analizirati.


coviax coviax 13:22 04.03.2013

Re: Novac

Saša Radulović
-tada je
moguće reči da je taj i tajav BDP dovoljan i da nema razloga da se povećava!


Ako je vama dobro, onda ništa.

Potrošnju,ako se želi povećanje BDP,treba,dakle,STIMULISATI!


Ovako uopšteno rečeno, vaša konstatacija nije tačna. Zavisi kakva potrošnja.

rastom finalne potrošnje proizvoda sa pretežno domaćim sadržajem


Recimo višak zaposlenih na rukovodećim mestima, čiji veliki procenat plate ide ua proizvode sa velikim uvoznim sadržajem. U isto vreme, novac za njihove plate dolazi od poreza koji su teret privredi. Time se smanjuje prostor privredi da ulaže u novu opremu i tehnologije.

Subvencije su javna potrošnja sa izuzetno negativnim efektima po BDP. Itd.

Ne može jednostavno. Svaki potez ima seriju posledica koje treba dobro analizirati.Naravno da sam mislio na proizvode široke potrošnje i proizvodne usluge...
Ovo nije prvi put da našim ekonomistima ne dopire do svesti da smanjenjem
potrošnje seku granu na kojoj sede...
Vladi treba začepiti rupe koje cure da ne traže više od MMF i stranih banaka
kredite za refinansiranje...More agencija i instituta koji "rade" za razna
ministarstva...Tu ima kvalitetnih kadrova za motikanje i proizvodnju u plastenicima...
abyssinian abyssinian 10:00 04.03.2013

Welcome to North Korea

"Kada bi umesto u inostranstvu, letovali i zimovali u zemlji, 500 miliona evra.
Kada bi ukinuli subvencije, 600 miliona evra.
Kada bi bili energetski efikasniji, koristili obnovljive izvore, koristili javni prevoz itd. Godišnje uvozimo 1.5 milijardi evra nafte i naftinih derivata. Godišnje uvozimo 850 milijardi evra gasa.
Kada bi prestali da kupujemo uvoznu obuću i odeću, 300 miliona evra.
Kada bi prestali da pijemo kafu i umesto nje pili npr. domaće sokove, 120 miliona evra."

my name is Kim Il Sung
Saša Radulović Saša Radulović 10:37 04.03.2013

Re: Welcome to North Korea

Za letovanje, obuću i odeću i kafu naravno. To naravno nisu rešenja. To je

nekoliko "rešenja" na papiru


Glvani problem je naravno kvalitet, ukus potrošača itd.

Građani bi sigurno ovo radili, da su domaći proizvodi kojim bi zamenili uvozne, barem približno istog kvaliteta i da zadovoljavaju barem približno ukus potrošača. Recimo, da je turistička ponuda barem malo kvalitetnija. Recimo u pogledu usluge. Da se ugledamo na Tursku. Da smo ljubazniji. Da je čistije. Ili da domaća odeća i obuća odgovara ukusu potrošača.

abyssinian abyssinian 12:26 04.03.2013

Re: Welcome to North Korea

Saša Radulović
Glvani problem je naravno kvalitet, ukus potrošača itd.


ШББКББ- шта би било кад би било.

ni ovo na papiru ne deluje ozbiljno. Supstitucija uvoza je samo delimicno resenje i u mnogo manjem procentu nego sto ljudi ocekuju. Indikativan je primer uvoza belog luka iz Kine. Jeftiniji je od domaceg i mi ga mozemo supstituisati samo subvencionisanjem a koliko sam razumeo vi se ne zalazete za te mere koje suspenduju trziste.

Nije kvalitet problem, nego pitanje svih pitanja. A njega ne mozemo da kupimo, dozvolimo,zabranimo... Kvalitet mora da se napravi. Resenje moze biti u ulaganju u nauku i obrazovanje+kulturu i selekciju svega par grana privrede koje daju efekat multiplikatora....

Ovo za Tursku i turizam nije ozbiljno. Zvuci kao neka ideja neoneoekonomskog patriotizma, kupujmo domace...
Saša Radulović Saša Radulović 14:02 04.03.2013

Re: Welcome to North Korea

Ovo za Tursku i turizam nije ozbiljno. Zvuci kao neka ideja neoneoekonomskog patriotizma, kupujmo domace...


Kod mene sigurno ne.

Ozbiljno je. Činjenica je da bi ove tri stvari dovele do povećanja BDP-a u navedenim iznosima. Možda vam se to ne dopada, ali jeste tako.

Ali ...

Činjenica je da bi prve tri mere dovele do povećanja BDP-a. Ali naravno da to niti može niti treba samo na osnovu ekonomskog patriotizma.. Građani bi sigurno ovo radili, da su domaći proizvodi kojim bi zamenili uvozne, barem približno istog kvaliteta i da zadovoljavaju barem približno ukus potrošača. Recimo, da je turistička ponuda barem malo kvalitetnija. Recimo u pogledu usluge. Da se ugledamo na Tursku. Da smo ljubazniji. Da je čistije. Ili da domaća odeća i obuća odgovara ukusu potrošača.

abyssinian abyssinian 14:35 04.03.2013

Re: Welcome to North Korea

Sasa, igramo se macke i misa. Ovo je konstanta na vasem blogu. ''vidi u tekstu''. Ostavimo to po strani.

Sasa, recite kako vi mislite da mi napravimo kvalitetne proizvode koji su konkurentni stranim na domacem trzistu i/ili na ino trzistima. Mene to zanima. Sve ostale price su uzaludne. Kako da napravimo kvalitna trajna dobra i kako da napravimo kvalitetne proizvode siroke potrosnje?

o/
Saša Radulović Saša Radulović 23:15 04.03.2013

Re: Welcome to North Korea

Ja se ne igram ničega. Pa ni mačke i miša. To može biti samo konstanta kod vas. Deo teksta koji komentarišete niste shvatili, pa mi jedino preostaje da vam podvučem rečeno.

kako vi mislite da mi napravimo kvalitetne proizvode


Nema socijalističkijeg od ovog pitanja. Ko smo mi?

Kvalitetne proizvode prave građani preduzetnici. Njima je potreban uređen sistem. Počev od poreskog sistema, i male birokratije, pa do finansijskog i sudskog sistema. Sistem mora biti takav da je u njemu proizvodnja najprofitabilnija delatnost Proizvod države je sistem. O tome pišem već godinama. O tome i u nastavku ovog bloga.

Inače ovaj blog je o BDP-u i kako se računa, šta znači, koje su mu komponente i koliko one iznose kod nas.
bensendin bensendin 18:23 07.03.2013

Re: Welcome to North Korea

Problem je u baš tome što ogromna većina očekuje da u vezi kvaliteta, izvoza, konkurentnosti, nadležni treba da budu političari i državni činovnici
vladaxy vladaxy 10:39 04.03.2013

Da li je ovde rešenje?

U situaciji stagniranja ili pada BDP-a, povećanje poreza na potrošnju (PDV-a, akciza i carina) za sobom povlači i pad potrošnje.
Bez rasta finalne potrošnje nema rasta dodate vrednosti: neko mora da troši ono što privreda proizvodi.

Da li treba smanjivati akcize i poreze?? Onda će više para ostati ljudima za ličnu potrošnju. Ali to zahteva ozbiljne reforme onih koji troše te poreze i akcize a za koje mi kao društvo nismo spremni.

Kada bi prestali da pijemo kafu i umesto nje pili npr. domaće sokove, 120 miliona evra. Građani bi sigurno ovo radili, da su domaći proizvodi kojim bi zamenili uvozne, barem približno istog kvaliteta i da zadovoljavaju barem približno ukus potrošača.

Tu je i cenovni faktor. Ali ne treba poskupljivati uvoznu robu carinama i akcizama, nego domaća treba da pojeftinjuje unapređenjem procesa poslovanja i korišćenjem novijih tehnologija.

Industrija sokova je najbolji primer delovanja slobodnog tržišta. U jednom trenutku bila je gomila uvoznika jer je tržište liberalizovano. Uprkos tako velikoj konkurenciji srpske fabrike su zavladale tržištem, a jedna je čak kupila omrznutu fabriku koja je uzimala srpsko voće i vraćala nam kao sokove. I sad su naši sokovi kvalitetom, dizajnom ambalaže, rame uz rame sa bilo kojim svetskim.
Saša Radulović Saša Radulović 10:51 04.03.2013

Re: Da li je ovde rešenje?

Primer sa kafom je naravno samo ilustrativan. Isto kao i sa obućom i odećom i turističkim putovanjima. Činjenica je da bi navedene promene dovele do povećanja BDP-a. Ali to naravno nije način. Rešenje jeste konkurentnost.
sima2000 sima2000 10:45 04.03.2013

..

Društvo u kome domaćinstva proizvode mnogo za sopstvene potrebe i ne izlaze na tržište, ima potcenjen BDP u odnosu na društva kod kojih je sve na tržištu.


Povećanje proizvodnje i potrošnje povećava BDP. Proizvodnju možemo da povećamo tako što ćemo više da radimo (veći broj zaposlenih sa više radnih sati), ili tako što ćemo produktivnije da radimo.

Društvo u kome svako domaćinstvo peče svoj hleb, u kome ljudi sami sebi menjaju ulje na autu, ili sami sebe šišaju je po definiciji neproduktivno. Specijalizacija zanimanja povećava produktivnost pa samim tim i BDP.

Setite se ovoga kada razmišljate o tome da li sami da popravite česmu ili da zovete vodoinstalatera.
Saša Radulović Saša Radulović 10:50 04.03.2013

Re: ..

Setite se ovoga kada razmišljate o tome da li sami da popravite česmu ili da zovete vodoinstalatera


Kada ljudi nemaju novca, potpuno je nebitno čega će da se sete.
sima2000 sima2000 11:01 04.03.2013

Re: ..

Kada ljudi nemaju novca, potpuno je nebitno čega će da se sete.


Šta je starije: koka ili jaje? Da li nemaju novca zato što su neproduktivni, ili su neproduktivni zato što nemaju novca?

Ako je sve u parama, onda bi najednostavnije rešenje bilo da se naštampa brdo para i podeli narodu - pod uslovom da ne smeju da kupuju inostrane proizvode i usluge.
Saša Radulović Saša Radulović 11:03 04.03.2013

Re: ..

Da li nemaju novca zato što su neproduktivni, ili su neproduktivni zato što nemaju novca?


Ili žive u korumpiranoj razvalini od države, sa katastrofalnom ekonomskom politikom i neodrživim poreskim sistemom.

Ako je sve u parama, onda bi najednostavnije rešenje bilo da se naštampa brdo para i podeli narodu, pod uslovom da ne smeju da kupuju inostrane proizvode i usluge.


Niti je sve u parama, niti se pare mogu dobiti štampanjem novca.
sima2000 sima2000 11:09 04.03.2013

Re: ..

Ili žive u korumpiranoj razvalini od države, sa katastrofalnom ekonomskom politikom i neodrživim poreskim sistemom.


Pa naravno, kad narod nema para da plati bolju državu :)

Sad se već šalim..Odlično razumem tvoju poruku i od mene imaš blanko preporuku za svaki budući tekst. Kamo sreće da nam je više ovakvih entuziasta.
jinks jinks 11:23 04.03.2013

...

G. Sasa, mislim da imate stamparsku gresku u

Godišnje uvozimo 850 milijardi evra gasa.

...
Ko bi rekao da trange frange i naši bizmismeni privatizatori ne stvaraju novu vrednost.

Ko je mogao znati da izvlačenje novca iz zemlje, kupovina jahti, skupih automobila i nekretnina na ekskluzivnim svetskim lokacijama, ne donosi bolji život građanima Srbije.

Mozda ovo receno u prvoj vasoj recenici upravo i predstavlja jedan od kljucnijih problema. To sto su kroz tranziciju u zadnjih 20 godina do novca odnosno do mogucnosti da zaposljavaju ljude upravo i dosli mnogi koji to po svoj prilici ne umeju.

Jer da bi zaposlili coveka verovatno da je prvo to da imate sta da mu date da radi, kako bi zaradio platu, a vama i drzavi dobit. Kod pomenutih nema novih tehnologija, nema novih ideja, samo samoposluge i trzni centri, i brilijantne ideje da se infrastrukturni objekti (tipa luka i stadiona) premestaju na druga mesta o trosku drzave, kako bi se na za dz dobijenom zemljistu gradili luksuzni stanovi i novi soping molovi od kojih niko nikakve koristi nema.

Ako to i jeste problem, mozda je onda jedan od prvih koraka taj da se merama drzave, ali i dejstvom trzista, omoguci da se takvi poslovni ljudi skloni sa istog trzista, kako bi se omogucilo da kapital dodje u ruke nekima koji bi ga optimalnije i efikasnije koristili, odnosno koji bi optimalnije i efikasnije zaposljavali ljude i kapital.

p.s.

I da, nije problem samo u specificnoj sorti poslovnih ljudi koji obezvredjuju kapital i rad ljudi, vec i u specificnoj sorti politicara koja im to omogucava i koji cak takvu vrstu poslovnih ljudi i oponasa (tipa, na primer, dozivotnog rukovodstva LDP-a i slicnima).
Saša Radulović Saša Radulović 11:27 04.03.2013

Re: ...

Hvala za ispravku. Izmenio sam.

I da, nije problem samo u specifisnoj sorti poslovnih ljudi koji obezvredjuju kapital i rad ljudi, vec i u specificnoj sorti politicara koji im to omogucavaju i koji cak takvu vrstu poslovnih ljudi i oponasaju (tipa dozivotnog rukovodstva LDP-a i slicnima)


Radi se o rasturenom sistemu koji su napravili političari i omogućili ogromnu pljačku i propadanje i države i njene ekonomije.
vladaxy vladaxy 11:36 04.03.2013

Re: ...

i brilijantne ideje da se infrastrukturni objekti (tipa luka i stadiona) premestaju na druga mesta o trosku drzave,

Kasarne u gradu npr. privlače bombe pa ih treba izmestiti. Železnička stanica je slepo crevo bez funkcije i nju treba izmestiti. Tešku industriju takođe treba izmestiti iz Rakovice itd, itd...
mozda je onda prvi od koraka taj da se merama drzave, ali i dejstvom trzista, omoguci da takve poslovne ljudi skloni sa istog trzista

Možda su mere države dovele do pojave takvih poslovnih ljudi? Kako onda očekivati da ih ista ta država skloni?
jinks jinks 11:44 04.03.2013

Re: ...

Kasarne u gradu npr. privlače bombe pa ih treba izmestiti. Železnička stanica je slepo crevo bez funkcije i nju treba izmestiti. Tešku industriju takođe treba izmestiti iz Rakovice itd, itd...

Pominjete nesto sto uopste pomenutim poslovnim ljudima do sada i nije bilo nesto posebno interesantno.

Mislio sam pre svega na primer ideje da se funkcionalna Luka Beograd o trosku drzave, posebno u smislu prilagodjenja infrastrukture, premesti na drugo mesto ... i da ne pisem dalje. A ona se, za razliku od svega sto se pomenuli nalazi na, sa stanovista luckih poslova i grada, odlicnom mestu.

p.s.

Doduse, postoji prica da je sledeca na spisku kompanije koja pokusava marifetluk sa Lukom Beograd, upravo Zeleznicka stanica, odnosno izuzetno atraktivno zemljiste na kome se nalazi, za koju se takodje planira da se otkupi za gotovo nista, od strane manje vise istih ljudi. Sad da li ce moci, to ostaje da se vidi.
vladaxy vladaxy 12:15 04.03.2013

Re: ...

o trosku drzave

E pa to je kako se političari i "poslovni ljudi" dogovore. Političar ne daje iz svog džepa za izmeštanje, a za smanjenje troškova na drugoj strani može biti lepo nagrađen. U našem narodu se to zove korupcija a realno je to odgovor ekonomije na striktnu regulaciju.
Ako ste glasali za politicare koji obećavaju da će vam dati nešto, ali o trošku drugih, onda nemate pravo da se bunite ako ti isti političari uzmu nesto od vas i daju to drugome ili podele između sebe. Thomas Sowell, profesor ekonomije na Stanford Univerzitetu

8c_competizione 8c_competizione 20:54 04.03.2013

jednog dana ...

Kada bi se grejanje plaćalo po stvarnoj potrošnji, a ne paušalno po kvadratu, ljudi ne bi hladili prostorije otvaranjem prozora, ili bi uložili u fasadu, čime bi značajno smanjili gubitke.jednog dana ce Srbija morati da pocne da zivi zivot kao sav normalan svet!
Ribozom Ribozom 23:14 04.03.2013

BDP nema alternativu

Za nas sa pogresnom dioptijom naocara ako mozete da pojasnite.

Na povecanje BDP negativno utice veliki procenat posedovanja nekretnina gradjana. Znaci, ako narod nema svoje nekretnine i placanjem stanarine ili otplata kredita povecavaju BDP. Tako da je Srbija u goroj poziciji zato sto 80-90% gradjana poseduje nekretnine u odnosu na recimo Austriju gde je odnos obrnut.

Meni nekako ovo nema smisla. Takodje, da li bi ljudi trebali da prestanu da poseduju licne baste, vocnjake i kokoske i sve to poceli da kupuju kako bi samo povecali BDP?

Sto je narod siromasniji, drzavi je bolje.


Saša Radulović Saša Radulović 23:20 04.03.2013

Re: BDP nema alternativu

Na povecanje BDP negativno utice veliki procenat posedovanja nekretnina gradjana.


Gde ste to pročitali? Efekat vlasništva građanstva nad nekretninama se kompenzuje obračunom Imputiranih stambenih renti. Ovaj obračun u Srbiji daje doprinos BDP-u od gotovo 3 milijarde evra. Odnosno, u obračunu BDP-a, uzima se kao da sami sebi izdajete stan u kome živite.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana