Eksperimenti u blogovanju| Muzika| Zabava

Mada Ebemtefraj

marco_de.manccini RSS / 19.07.2009. u 16:25


Ovaj tekst je inspirisan mojim interesom za operu, mojoj uspomeni na babu, sećanjem na jedan vic, i skorašnjim diskusijama na blogu o tome kada i zašto neki dijalekt postaje jezik. Za lingvistiku i srodne nauke ja sam potpuna neznalica. Meni je samo sve ovo veoma zabavno. Poznavaoci opere, molim vas ne popravljajte mi greške u libretu, ovo je samo moguće vidjenje istog. Poznavaoci torlačkih dijalekata, takodje vas molim da mi ne popravljate greške, ovo je dijalekt moje babe, onako (nesavršeno) kako ga pamtim. Ona je, slično kao Kronkajt ali mnogo pre njega, volela da završi svaku priču sa “i takoj i toj bidna”. 

* * *  

Probao sam da dodam akcente gde mislim da je trebalo (ponekad su verovatno završili i na pogrešnom mestu). Rečnik manje poznatih reči i izraza je na kraju. Nisam insistirao na kompletnosti. Uostalom, tekst je na srpskom, zar ne? 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Мада Ебемтефрај 

Е да знаеш, б’ш иче́ра се врати́ од Ита́лију, беше по некоју ра́боту, не е ни важно с’га, да не ти
одузи́мам много време, важно успут отидо́ да се изди́зам малко културно у тија њини чувени 
Мила́нски Скале, да виду и тој чудо. Погоди́ се опера с’с сексиља́во име - Мада Ебемтефрај, и рекна́ си е овој мора да е добро, ќе гу гледам, сигурно нема да зажалу паре. 

* * * (Прв чин)
 
На сам почетак почна́сва да обила́зав около некоју куќу и да гу загли́ђав ед’н Јапанац, Ђоро му имеше, и ед’н а́мерички офици́р Пинкретон, а попосле се појави́ и Ту́пави, а́мерички конзул. Да се разбе́ремо, немам ја ништо против а́мерички конзули, давав ми визе без пробле́м увек к’д ги питам, ама тако́ј се чове́к прези́вља, што да му рабо́ту. А куќа, јапа́нска, без врску, да ти ебу куќу у коју се зи́дишта поме́рав. Малко се бе посагла́м оно́диш сас жену и оста́неш без куќу. После искочи́ дека Ђоро и Пинкретон бесва договорени да правив свадбу тамо. 

И свадба ваљда како свадба, дагае́бу, на́там - на́вам, како си веќ идев тија аде́ти и церемо́није тамо по Јапaн, све беше у реду, снашка убава, тај Мада Ебемтефрај, сирома́шка ама од добру куќу, види се, а младоже́ња тој официрче Пинкретон. Она доне́ла и нешто малко мираз, мара́мице и друге ситничке, ама и нешто у некакву кутијку, што после ќе се испоста́ви дек је кратак мач што боље да не га е ни донаса́ла. Терасва еде́ње, пие́ње, наздравља́ње, закача́ње, к’д одједанпу́да, дојде́ ед’н деда, дагае́бу, и растера́ ги сви за мину́т, разгалами́ше се нешто и отидо́ше си сви Јапанци, заеба́ше гу свадбу. Зашто́ беше деда толко љут, ја тој не зна́м, ебу́лига, ама најверова́тно не је бија викан у сватови па зато́ј. С’с некои људи се нема разбира́чка, наљу́тив се и од помали ра́боте. Поне́кад и од ич ништо. 

Остана́сва сами и туј Мада Ебемтефрај малко рова́, а ов’ј њојан му́доња у тесне гаќе, уместо едн’к да гу грабне за полови́ну и да гу цуне и да гу уте́ши, а богами и да гу окре́не малко, па само што се зема́ва нели, треба́ло би да биде Ебемтефрај од с’г па нада́ље, па жена́чка е за тој, а он почна́ и он нешто без врску, цуц-муц, ни на́там ни на́вам. Али добро, коначно му дотекна́, дагае́бу, па почна́ да се мува такој по́блиско около њума, и да гу фаќка тако́ј пома́лко, ама она се одједанпу́да и́зџипи и отна́ му се од руке, па мораше још малко да се потруди и туј петља́сва некои при́каске около пеперу́тке, скимнува́ва звезде, и коначно гу оправи́сва работу и појдо́сва у спалну собу. И такој и тој бидна. 

* * * (Друг чин, прв дел)

Кад почна́сва поново, нема га нигде Пинкретона, уте́кја изгледа. Мада Ебемтефрај малко поново рова́, па се испокара́ с’с другачку ву, Сузукита, дагуе́бу, изгледа нешто беше около паре, па се мири́сва, па плакасва обе заједно, па чини́сва лав, и малко ми и веќ досади све тој, него за среќу појави се а́мерички конзул. 

Он ву вика Мада Ебемтефрај, а она му вика абре Тупави, запа́мти веќ, не од ње́кња, ја сам за тебе Мада Пинкретон. 

Туј ми се малко измеша́сва работе и не се сеќам баш најбоље, Тупави вади́ некоји хартије да ву чита, изгле́да бесва некои непла́тени рачуни, Пинкретона га нешто спомиња́сва, све се ваљда још увек води на њего́во име, дагае́бу, и едно време појави се с’с Ђорета некој позама́шан богата́ш Јамадоро, такој сас подлибоки џепови изгледа. Изгледа беше работа да ву га опро́сти дуг за онија рачу́ни, али наравно уз одговарајуќу Мада Ебемтефрај надокнаду. Она врда́ малко, моли́, нуди́ ги чај, раки́ју, што не, вади́ га дете и покажува́ да ги оме́кша малка и да ву се смилу́јев, и све такој мазно док не ги сасвим потресе́ људи и расплака́ и Јамадору и Тупавога, а после к’д они си отиде́сва она кибри́т љута па извади́ он’ј мач од мира́з што га беше покажува́ла па фати́ да га мава Ђорета по куќу, зашто́ ву га дове́ја Јамадору, а Ђоре бега како за́јац, а она по њега, па и мајку и шајку. Сигурно падна́ и некое ”да ти се по́серу б’ш у гли́тало” и што све веќ иде уз тој. 

Смири́сва се малко работе после, избега́ Ђоро, фати́ света, и учина́ ми се дека га споми́њав и Абрахама Линколна туј нешто около довађа́ње на Пинкретона, значи не е утекја, човек бија на пут, на службу, ама ви́кам си не е могуќе толко да е напредува́ја, дагае́бу, за тој време, ама к’д видо́ колко цвеќе изна́сав и ту́рав свугде по собе виду дека нема шала, добро сам разбра́ја, истин ќе довађа и Линколн с’с оног мудоњу. Мада Ебемтефрај алува́ по куќу цел ноќ да не заспи́је да ги саче́ка гости и туј и такој, чека́јќе ги, и тој бидна. 

* * * (Друг чин, друг дел)

На́сабајле стана́ Сузика, с’лнце још ни на први остен не е дошло, а Мада Ебемтефрај не мога́ више да издржи па заспа́. И б’ш т’г к’д легна́ ете ти ги Тупави и Пинкретон на врата, ш’пкав да не гу пробудив младу. К’д погле́дне Сузика на балко́н а тамо нема га Линколн него само жена му. Е да видите тој разочаре́ње, падна́ на коле́на од муку, расплака́ се, натужи́ се ваљда дек Мада Ебемтефрај толко се спре́ма жена и што га́ цвеќе по куќу стави́ и радува́ се да га види Линколна а оно ништо работа. 

А кад остана́сва насамо Пинкретон му даде́ паре на Тупавога да га разду́жи дуг около рачуни, не е шала ађутант на Линколна е бидна́ја, има с’га паре, све ќе биде у реду. Малко незгодно што му гу Линколн натовари́ своју госпођу б’ш с’га к’д треба да се види сас своју жену после толичко године, па сви морав да гу обила́зав и угоду́јев ву, ама и тој ќе пројде, та што не е прошло? Туј се малко расплака́ Пинкретон од туј муку па отиде́ по некоју работу, мислу назад на брод да ги доне́се куфери на Линконову госпођу или такој нешто. 

Пробуди́ ли се сама или гу викна́сва, ебу́лига, важно Мада Ебемтефрај се појави́ доле сани́та и едн’к гу разбра́ работу дек госпођа Линколн ќе ву биде само на терет туј по куќу и ќе му одузи́ма време на мужа и скара́сва се жене још од прво видува́ње. 

И туј Мада Ебемтефрај отиде́ од ина́т пред Будино то́темче, извади́ га онај мач па почна́ да бае и да врља маги́је на онуј Американку. Оној њојино дете́нце се појави, разбуди́ло се и оно, и она батали́ маги́је и реши́ да се пои́гра сас дете док не му дојде татко да га види по првњи пу́да. Врза́ му очи да играв жму́чку, зема́ га мач сас себе да га ди́гне да не се повреди дете и отиде́ поза́ завесу да се скрије. И што бидна, за несреќу, да му ебу чудо, подсопна́ ли се од нешто там у т’мни́ну, о туго бошке, и падна́ са све завесу туј до дете и с’с мач пробо́дена, с’с задњу силу гушна́ га дете и б’ш т’га се врати́ Пинкретон сас куфери и гу призива по куќу. 

Мене ми се крв заледи́ у жиле, срчка ќе ме уда́реше, да му ебу све, па све бидна потаман и видеше се на још поарно, ете он се врна́ од пут, дуг га отплати́сва, дете здраво право, умиљатко, … да ти ебу и так’в мира́з, куде се уна́са мач у куќу за време на свадбу, па тој се одма виде́ дек је неве́ла.  

* * * 

Него ја те забави́, оста́ни ми с’с здравје, ќе се чујемо у торник, ја још ото́чке требаше да биду на едно место. 

* * * 

И такој и тој бидна. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Речник мање познатих речи и израза

адет = обичај
алује = ради свашта (може да значи и ”ради свашта и ништа”, ”ради ситне послове”)
бесва = били су (постоји и варијанта бева; слично је и се другим глаголима, дојдесва = дојдева)
врна = вратио (друго значење је ”киша је падала”)
дотекна ми = сетио сам се 
глитало = (предпостављам да је ово место где се спајају једњак и усна шупљина или сам једњак; а можда је и само уста; или само једњак) 
гушна = загрли 
едн’к = одмах
женачка = женидба
жмучка = жмурке
забави = задржа 
закачање = задиркивање
изџипи = скочи 
имеше = (израз ”му имеше” значи ”звао се”)
испокара = посвађа
ичера = јуче 
кибрит = шибица (дакле израз ”кибрит љута” треба схватити као ”љута као ватра”; турцизам)
лав = разговор
мава = јури
мазно = глатко (у датом контексту ”низ длаку”)
насабајле = ујутро (турцизам)
невела = нешто што се не сме (из сујеверја) или није лепо (из обазривости) урадити
њекња = пре неки дан (најчешће значи нешто између прекјуче и недељу дана)
њојан = њен
остен = ово је нека мера за време коју никад нисам разумео (баба ми је говорила ”ајде стануј, с’лнце на два остена”)
оточке = малопре 
пеперутке = лептири
подсопна = саплете 
поарно = боље (арно = добро)
поза = иза
посаглам = боље (саглам = добро, квалитетно)
прикаске = приче 
разбирачка = разумевање
рове = плаче, нариче
с’га = сада
скимнује = скида
т’га = тада
т’мнина = тама, тмина
толичко = толико 
торник = уторак
утекја = побегао
фати света = оде бестрага 
фаќка = пипка (сексуална конотација)
цуне = пољуби
шајка = ексер (израз ”и мајку и шајку” треба схватити као ”све по списку”)
ш’пкав = шапућу 
што га = што је много (додуше, у завосносто од акцента, значи и ”што га”)Komentari (240)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

marco_de.manccini marco_de.manccini 16:26 19.07.2009

либрето

Ево, за чистунце, овде ћу да поправим грешке у либрету.

- Онај деда што се наљутио је њен ујак, будистички свештеник. Љут је јер је она тајно променила своју веру у хришћанство дан пре свадбе.

- Тупави (Sharpless) није донео рачуне већ писмо од Пинкертона у којем га моли да припреми Мадам за његов долазак (јер се у међувремену оженио неком Американком).

- Јамадори није поверилац, он жели да ожени Мадам.

- Мадам је љута на Гороа не зато што је довео Јамадорија, него зато што шири приче по крају да се не зна чије је дете.

- Абрахам Линколн је поменут, али то је само име брода којим Пинкертон долази.

- Кад Сузуки види Кети, схвата да је то Пинкертонова жена (а не Линколнова) и пада на колена од очаја.

- Пинкертон не одлази по кофере већ зато што не може да издржи кривицу, видевши свугде по кући трагове њене љубави. Оне паре које даје Шарплесу нису на име дуга, него опет због осећања кривице. Он одлази, али прво уз помоћ Шарплеса моли Сузуки да убеди Мадам да му преда дете.

- Кад се Мадам пробуди она коначно схвата ситуацију. Кети јој тражи дете и она коначно попушта, али захтева да Пинкертон лично дође да га преузме.

- Она не баца чини пред Будином статуом, већ се враћа и моли својим старим боговима пред ритуално самоубиство (истим мачем као и њен отац).

- Оне не игра жмурке са дететом већ га штити од призора.
drug.clan drug.clan 16:35 19.07.2009

ih

al ovi matematicari imaju vremena
preporuka :)
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:57 19.07.2009

Re: ih

па зар није летњи распуст?
cult cult 16:48 19.07.2009

dakle,

srpski, m?
u ovakvom sam bio čudu kad sam mr. Čera čitao prvi put.
Izgleda da slabo znam otadžbinumi.
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:18 19.07.2009

Re: dakle,

Ето, а кад сад читаш Чера иде као подмазано.

Ја сам мислио, вероватно због истог разлога као Чер, и да скроз занемарим правопис по цену правилнијег изговора. На пример да напишем ”незна́м”, да би акцентовање било правилно.
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:51 19.07.2009

а ево и инспиративног вица

Беше ја он’ј д’н у Италију и посети ги Милански Басамаци. Даваше се Мадам Ебемтефрај.

Што да ти кажују, искочи една, па рова, рова, па по њума искочи и ед’н мудоња у тесни гаке, па уместо да гу целива, а он и он почна да рове, ако не и посилно од њума.

Прави што ќе правиш, али немо́ј да си оти́шја дом пред да заврши све, опасно ќе се зае́беш иначе, јер на крај је убедљиво најбоље. Људи кад си повађав, б’ш кад да иска́чав, а оно одједа́нпуда по́чнев да се де́лив капу́ти на ед’н ша́лтер до излаз. Ја погледна́, а оно убави капути, стварно, грео́та чове́к да не земе, па ја си узедо́ два.
Ivana Knežević Ivana Knežević 16:58 19.07.2009

.

Ovo je bilo uzivanje uz glasno smejanje
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:03 19.07.2009

Re: .

Хвала Ивана. Ту негде, до смеха, досежу политички циљеви иза мог текста.
background noise background noise 21:36 19.07.2009

Re: .

Умирачка!
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:44 19.07.2009

Re: .

леле, што добар реч, умирачка.

(иначе за Шумадинце и остале, напомињем да је реч мушког рода: један реч, два реча, ...)
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 17:05 19.07.2009

Za svaki slučaj

I čin
Američki pomorski oficir Pinkerton, odlučio je da se oženi mladom dražesnom gejšom Ćo-Ćo-San koju je nazvao Baterflaj Leptirica. Kupio je malu kuću od pruća u cvetnom vrtu.
Posećuje ga američki konzul u Nagasakiju, koji nevoljno prima Pinekrtonovo ironično objašnjenje da, po japanskim zakonima, brak i kuću može otkazati svakog prvog u mesecu. Konzul Šarples misli da je Ćo-Ćo-San iskreno zavolela Pinkertona i da ovaj ne bi smeo povrediti njena osećanja. Ali, Pinkerton ispija zdravicu "pravom" braku s jednom Amerikankom.
Izdaleka se začuje pesma, dolazi nevesta sa svatovima.
Trgovački posrednik Goro ukazuje Amerikancima da je Ćo-Ćo-San iz otmene plemićke porodice koja je osiromašila, pošto je njen otac pao u nemilost na dvoru i, po nalogu Mikada, izvršio samoubistvo harakirijem. Ćo-Ćo-San je, između ostalih stvari, donela i nož kojim se njen otac ubio.
Obavlja se kratka ceremonija venčanja, a zatim se gosti pripremaju za odlazak, pošto je konzul s činovnicima već krenuo natrag u grad.
Odjednom se iz daljine začuje kletva. Stric Ćo-Ćo-San, stari japanski sveštenik Bonzo, doznavši da mu je nećaka napustila svoju veru, dolazi i proklinje je zbog toga.
Ćo-Ćo-San je duboko potresena tim događajem, ali se ipak, sva srećna, predaje ljubavi prema Pinkertonu.

II čin
Prošle su tri godine. Pinkerton je napustio svoju nevestu posle nekoliko meseci, ne javivši se više. Iako svi nagovaraju Ćo-Ćo-San da ga zaboravi i potraži sreću na drugoj strani, ona ga i dalje verno čeka. Kada joj Suzuki nagovesti da im je preostalo još malo novca, ona razočarano zaključuje da previše troše. Teši se i nada, te uverava Suzuki, kako će se ipak jednog dana Pinkertonov brod opet pojaviti u luci Nagasakija.
Kod Ćo-Ćo-San dolazi konzul Šarples. Ona je sva van sebe od uzbuđenja jer sluti da joj on donosi vesti od Pinkertona.
Konzul je smeten. Pinkerton mu je poslao pismo u kojem ga zvanično moli da saopšti Baterflaj o njegovoj ženidbi s jednom Amerikankom. Njeno uzbuđenje ne daje mu snage da joj saopšti sadržaj čitavog pisma. U tom času dolazi princ Jamadori i udvara joj se, ona ga uporno odbija. Princ odlazi, ali s nadom da će Ćo-Ćo-San ipak promeniti svoje mišljenje.
Konzul tada daje do znanja maloj Japanki da ju je Pinkerton možda zaboravio i da se nikada više neće vratiti. Na te reči Ćo-Ćo-San ogorčeno prekida razgovor i izlazi iz sobe. Odmah zatim se vraća, s malim plavokosim detetom i s pitanjem: "Zar Pinkerton može zaboraviti ovo?"
Šarples je ganut. Pinkerton ne zna da ima sinčića, ali on će mu to svakako javiti.
Nakon konzulovog odlaska, Suzuki uzbuđeno javlja Ćo-Ćo-San da se Goro, koji je doveo Jamadorija, naokolo šunja i priča kako se ne zna ko je otac deteta. Ćo-Ćo-San zapreti nožem Gorou koji uspeva da pobegne.
Tada odjekne hitac iz luke. Veliki ratni brod doplovio je u Nagasaki. Ćo-Ćo-San uzbuđeno durbinom pokušava da pročita njegovo ime. To je Pinkertonov brod! U velikoj radosti ona i Suzuki donose iz vrta cveće kojim ukrašavaju kuću, a zatim se sprema da čeka s detetom i Suzuki muževljev povratak. Iz daljine se čuje pesma mornara u luci.

III čin
Svanuo je dan. Suzuki se budi i nagovara Ćo-Ćo-San da se odmori. Ona pristaje i izlazi iz sobe noseći usnulo dete kojem peva uspavanku. Suzuki ostaje sama, te nju prvu susreće Pinekrton, u pratnji svoje žene Kejt i konzula. Suzuki je svesna da će to biti kraj male Japanke.
Pinkerton i Šarples traže od nje da nagovori Ćo-Ćo-San da Pinkertonu i njegovoj ženi preda sina. Suzuki pristaje teška srca, ali uz uslov da prvo ostane nasamo s njom.
Pinekrton, zbog griže savesti, ne može više da izdrži, te se povlači.
Odjednom nailazi Ćo-Ćo-San. Ugledavši konzula, misli da je tu i Pinkerton. Tražeći ga svuda po kući, nailazi na ledeno ćutanje prisutnih. U vrtu spazi nepoznatu damu.
Saznavši istinu, ona se lomi, no pristaje da preda dete, obraćajući se sada mladoj Amerikanki, kao "najsrećnijoj od svih žena". Jedini uslov Ćo-Ćo-San je da Pinekrton dođe po sina sam, kroz jedan sat.
Posetioci odlaze, a Ćo-Ćo-San vrši pripreme za harakiri; uzima očev nož i čita posvetu na njemu: "Bolje je časno umreti nego nečasno živeti."
Za to vreme, sluteći nesreću, Suzuki šalje dete u sobu kod majke. Ona celiva sina, grleći ga očajno, i upućuje mu poslednje zbogom.
Ostavši sama, ubija se iza paravana očevim nožem. Kad Pinkerton stigne, već je kasno.
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:21 19.07.2009

Re: Za svaki slučaj

море ево за сваки случај и италијанска и енглеска верзија.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 17:30 19.07.2009

Re: Za svaki slučaj

a japanska?
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:36 19.07.2009

Re: Za svaki slučaj

Ево шта је изашло кад се мој текст превео на јапански, па онда опет назад.

Направиле Јапанци секси робот. Растура. И пратив гу Јапанку у собу да га проба, и после половин сат искача она од тамо, цела румена, осмех около главу. Па улегне Американка, искача после сат време, и она цела раздрагана. На крај улегне нашинка, па гу нема сат, два, три, пет, осам. Забринев се Јапанци и решив да отворив врата, к’д што да видив, бега робот по собу, около астал, около кревет, а нашинка га брка и вика му ”маме ти га ебу роботско, за трчање још имаш силу, а за ебање немаш, а?”.

===========

астал = сто (турцизам)
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:59 19.07.2009

Re: Za svaki slučaj

Ено исправио ме Брајовић ниже да астал није турцизам.

Требало је да ми буде јасно. ”На асталу навек леба ...”, а по Војводини нема много турцизама. Мислим има свега по Војводини, дао бог, богата и родна земља, али ето у турцизмима оскудевају у поређењу са торлачким крајевима.
mimi09 mimi09 01:22 20.07.2009

Re: astal

Koliko god da je čudno jeste turcizam, ali su ga prvo preuzeli Mađari, pa je od njih stigao ovamo.
***
Inače Baterflajka je najtužnija opera, baš nekako istinski tragična, jer je Pučini bio nesrećno zaljubljen u ženu japanskog ambasadora u Rimu pa mu se sve skockalo.
A smem sad grande ariju?Unfuckable Unfuckable 01:28 20.07.2009

Re: astal

mimi
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:46 20.07.2009

Re: astal

mimi09
Koliko god da je čudno jeste turcizam, ali su ga prvo preuzeli Mađari, pa je od njih stigao ovamo.


астал(срп.)asztal (мађ.)→From a Slavonic language; cf Common Slavic *stolъ.

Надам се да су ови у праву, тренутно ме више мучи несаница него етимологија а ниједан етимолошки речник није ми при руци.

marco_de.manccini marco_de.manccini 01:48 20.07.2009

Re: astal

каква конициденција! ни мени се не спава уопште.
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:52 20.07.2009

Re: astal

хвала мими. увек је време за арије.
mirelarado mirelarado 01:59 20.07.2009

Re: astal

А кол'ко је код тебе сати/часова, Марко?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:02 20.07.2009

Re: astal

marco_de.manccini
каква конициденција! ни мени се не спава уопште.

Штета; да је Земља равна плоча, дошао би ми к'о brother in arms.
Овако, ево ти нешто да те разбуди на бар још 7-8 сати (на нашком?):

marco_de.manccini marco_de.manccini 02:05 20.07.2009

Re: astal

А кол'ко је код тебе сати/часова, Марко?

па нећемо ваљда сад да залазимо у техникалије? њему се не спава, мени се не спава, то је већ коинциденција.
mirelarado mirelarado 02:09 20.07.2009

Re: astal

њему се не спава, мени се не спава, то је већ коинциденција.


А и доказ да је несаница заразна...
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:11 20.07.2009

Re: astal

mirelarado
њему се не спава, мени се не спава, то је већ коинциденција.
А и доказ да је несаница заразна...
И то на прекоокеанску даљину.
marco_de.manccini marco_de.manccini 02:18 20.07.2009

Re: astal

Овако, ево ти нешто да те разбуди на бар још 7-8 сати

хвала. свашта има по свету што не знам и нисам видео.

иначе, у знак захвалности за ово, ја сам погледао неке етимолошке студије и непобитно утврдио да је реч астал преузета из шпанског са немачким нагласком. наиме, најранија примена се среће у познатој шварценегеровој реченици

астал да блиста, бејби!
bauer. bauer. 02:20 20.07.2009

Re: astal

А кол'ко је код тебе сати/часова, Марко?

Mirela, ja ću da ti kažem, pusti mangupe. Između šest i devet uveče, zavisi gde je otišao. Možda i deset uveče ali ne verujem. A i zašto bi spavao kad svaki hotel ima bar? And the night is young
marco_de.manccini marco_de.manccini 02:22 20.07.2009

Re: astal

е да, бауер ви га убаве рече, спијте си с’г ви, а ја истин отидо малко у живот.
bauer. bauer. 02:29 20.07.2009

Re: astal

ne sumnjamo
mimi09 mimi09 02:35 20.07.2009

Re: astal

Momci, hvala na cveću, staviću ga u vazu, premda je Predrag u bio pravu. Navalila sam na internet i reklo mi je.
Al ima nešto što je stiglo tako zaobilazno, sigurna sam.
***
I mačka je stigla odavde tamo (macska).
mirelarado mirelarado 02:37 20.07.2009

Re: astal

Сам док си дојде Њања...
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 02:46 20.07.2009

Re: astal

Овако, ево ти нешто да те разбуди на бар још 7-8 сати (на нашком?):


ne znam dal će marca ovo da razbudi al mene oće sigurno.
znate li vi da ja još patim od onog jet lega. kažu kolko sati razlike tolko dana muke. moje muke trebalo bi da završe noćas. aj će vidimo
Unfuckable Unfuckable 04:25 20.07.2009

Re: astal

ahtung bejbe
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:01 20.07.2009

Re: astal

Hebiga, spavate li vi ikad, bilo u krevetu, na astalu ili ispod astala?
marco_de.manccini marco_de.manccini 14:39 20.07.2009

Re: astal

Ево ја се наспавао. Још један нерадан дан без телевизора преда мном. Муке моје нико не зна.
Milan Novković Milan Novković 20:35 20.07.2009

It is you who should suffer and be ...

Још један нерадан дан без телевизора преда мном. Муке моје нико не зна

...bound for hell ("O man, bewail your great sin" )

Milan Novković Milan Novković 22:45 20.07.2009

Re: Za svaki slučaj

Ево шта је изашло кад се мој текст превео на јапански, па онда опет назад.

Направиле Јапанци секси робот. Растура. И пратив гу Јапанку у собу да га проба, и после половин сат искача она од тамо, цела румена, осмех около главу. Па улегне Американка, искача после сат време, и она цела раздрагана. На крај улегне нашинка, па гу нема сат, два, три, пет, осам. Забринев се Јапанци и решив да отворив врата, к’д што да видив, бега робот по собу, около астал, около кревет, а нашинка га брка и вика му ”маме ти га ебу роботско, за трчање још имаш силу, а за ебање немаш, а?”.

Ja sam u trenutku pomislio da je softver prevodio (ko da je Pitija napisala prvu rečenicu komentara :), ali odmah se nekako oseti da prevod ima dušu, što samo pokazuje koliko još kompjuteri treba da zagreju stolicu, i znoja da proliju pre nego što prestanu da budu oni glupi u društvu
marco_de.manccini marco_de.manccini 22:55 20.07.2009

Re: Za svaki slučaj

Ма компјутерски је био превод. Видиш да је неприметно убацио Фибоначијев низ у причу. Није то случајно и не слути на добро.
Milan Novković Milan Novković 23:20 20.07.2009

Re: Za svaki slučaj

Није то случајно и не слути на добро

Ne sluti, ali samo ako našinka ne dođe Fibonačiju glave "pre vremena". Ali ako naprave ženski seksi robot - duplo Fibonači zlo :)
marco_de.manccini marco_de.manccini 23:43 20.07.2009

Re: Za svaki slučaj

нешто мислим, можда је боље да се направи и један и други робот, па да они лепо, с времена на време, једно другом добро измешају струјна кола и прегоре коју лампицу, можда тако бар мало одложимо, ако не и спречимо, њихово преузимање света.
ecce-florian ecce-florian 00:26 21.07.2009

Re: Za svaki slučaj

а по Војводини нема много турцизама. Мислим има свега по Војводини, дао бог, богата и родна земља, али ето у турцизмима оскудевају у поређењу са торлачким крајевима.


ma hajde

оточке = малопре


malku se pravi razlika:
u Vojvodini dodaš i , pa je otoič
a vako se koristi

za neupućene

Evo popi` čašu ove specijalne vode. Donese mi je otoič sinovac sa daleka puta.
Nije baš k`o ona naša Kladanjska, ali …neki tvrde zato što je izvorno
od to ič
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:40 21.07.2009

Re: Za svaki slučaj

Ма није такмичење, Флоријане, по равници више немачких речи, доле јужно више турских, шта да радимо, тако се заломило. Ако хоћеш може мењажа, али пази пре него се сложиш,

страчка,
нема враћачка.
mirelarado mirelarado 00:49 21.07.2009

Re: Za svaki slučaj

страчка,
нема враћачка.


То постоји и на другим језицима.

Тике тике таћке
antioksidant antioksidant 17:27 19.07.2009

?

Uostalom, tekst je na srpskom, zar ne?


verujem ti, ali...

ako moze prevod na neki drugi nas jezik?
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:30 19.07.2009

Re: ?

па не знам, хоћеш превод на словеначки? можда буде лакше.
antioksidant antioksidant 18:00 19.07.2009

Re: ?

marco_de.manccini
па не знам, хоћеш превод на словеначки? можда буде лакше.

pa ako je on (i dalje) nas, da probamo...
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:02 19.07.2009

Re: ?

Немој да тераш мене да пробам, ко зна како ће испасти. Боље неко што се бар у нешто прописно разуме.

Ено Унф је чувао миран сан Словенкама па нека он то.
mimi09 mimi09 02:50 20.07.2009

Re: ?

Ено Унф је чувао миран сан Словенкама па нека он то.

A čuvao i njihovog zeca, u svesci nacrtanog.
***
Bila neka pesmica o vojsci, seća li se neko?
Hemičarka Hemičarka 17:01 21.07.2009

Re: ?

Branko Ćopić - Čuvar tvoga djetinjstva

Nad nasom zemljom cijelom,
punom poleta,
rada,
strazari,
mocna i cvrsta,
Armija nasa mlada.
Ona i tebe cuva,
i mamu tvoju,
i tatu,
tvoju rijeku,
i skolu,
i tvoga malog batu.
Cuva igracke tvoje,
radosti djetinjstva ranog;
cuva i tvoga zeca
u svesci nacrtanog.

Ovako se završava pesma, a ima još nekoliko strofa pre ovoga.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:55 21.07.2009

хвала. ево и адаптације.

Наша е земља цела,
пуна с’с полет,
милна,
над њума,
Армија млада,
стражари, цврста, силна.

Она те тебе чува,
и мајку твоју,
и татка,
реку твоју,
и школу,
малу сестру и батка.

Чува ги играчке твоје
радос на детињство рано;
и зајче твое га чува
у свеску нацртано.
NNN NNN 20:22 21.07.2009

Re: хвала. ево и адаптације.

поубаво
omega68 omega68 21:21 21.07.2009

Re: хвала. ево и адаптације.

NNN
поубаво

E, a uvek sam sa pažnjom pratio reportaže sa gradskog stadiona vo Skopje.Pa kad komentator počne nešto
''Ubavo nafrla topkata...''
mnogo mi je bilo interesantno da slušam i drugare u vojsci - jedan mi je napisao reči pesme Makedonsko devojče( još čuvam ) u originalu
A mojoj maloj devojčici tepam '' ej mala malena, ej ti kitko šarena''
( zaboravio sam šta tačno znači'' kitka'' )
Evo i pesNa:

P.S. došlo mi bre nešto da na se naježuvam
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:23 21.07.2009

Re: хвала. ево и адаптације.

( zaboravio sam šta tačno znači'' kitka'' )

omega to ti je cvece, t.j. cvet
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:43 21.07.2009

Re: хвала. ево и адаптације.

ево једне дебеле, ничим основане, етимолошке шпекулације.

Из неког разлога, реч боја је ушла из турског и заменила реч цвет, која је била (и још увек је у многим словенским језицима) реч за боју. Онда је реч цвет, да се не баци, заменила реч китка. Китка је нестала из стандардног српског, али је остао глагол са истим кореном (китити), придеви и слично (окићено, китњасто, ...)

Наравно, све ово сигурно нема везе, али је увек интересантно играти се речима.
NNN NNN 17:48 19.07.2009

Grofe

od torlačkih dijalekata i govora
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:09 19.07.2009

Re: Grofe

А не, ми на двору говоримо француски. Ево пробај, али пази да правилно акцентираш, да изговараш оно француско РРР, и да буде брзо.

Жене́ селепе́ запаре́ комуве́ залепа́к
omega68 omega68 17:49 19.07.2009

I ja

Ебемтерфрај

marco_de.manccini marco_de.manccini 18:22 19.07.2009

Re: I ja

omega68
Ебемтерфрај

него шта него фрај. бити ожењен има и својих предности.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:56 19.07.2009

Re: I ja

ааа, палим као контејнер, сад видим да си ти на штампарску грешку циљао. поправљено.
omega68 omega68 20:21 19.07.2009

Re: I ja

marco_de.manccini
ааа, палим као контејнер, сад видим да си ти на штампарску грешку циљао. поправљено.

Možda mi nećeš verovati ali nisam uopšte citirao zbog štamparske greške niti sam je primetio dok nisi ti sam.
Ipak sam više mislio na ono što je bilo tvoj prvi komentar

бити ожењен има и својих предности.

Samo kažem ( potencijalnoj koja se femka ) :
''Ja sebi večeru imam, a ti kako 'oćeš''
bauer. bauer. 22:51 19.07.2009

Re: I ja

него шта него фрај. бити ожењен има и својих предности.

ma i to košta. nema ništa za džabe.
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:16 20.07.2009

Re: I ja

Па кошта, али остаје у кући. Осим тога, уз мало умећа буде и боље. За годишњицу јој поклониш нешто скупоцено за шта си сигуран да га она неће користити. И кад прође неко време, она и заборави да је њено па почнеш да користиш ти.

(не није пегла, није ни усисивач, хладно, хладно, ... )
bauer. bauer. 00:25 20.07.2009

Re: I ja

(не није пегла, није ни усисивач, хладно, хладно, ... )

GPS?

provalio sam vas
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 00:36 20.07.2009

Re: I ja

ih bre baueru nemože covek ništa da sakrije od tebe. sve Znaš!
oćeš jednu vranjansku?
oćeš nećeš će dobiješ


bauer. bauer. 00:54 20.07.2009

Re: I ja

oćeš nećeš će dobiješ

ma hvala, al' ti znaš šta ja volim, ali nije tema danas
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:15 20.07.2009

Re: I ja

GPS справице које су тренутно на тржишту имају катастрофалан и неопростив превид у дизајну који их чини потпуно неупотребљивим у мом случају. У свим тим справицама женски глас ти каже где да возиш.
mariopan mariopan 19:20 20.07.2009

Re: I ja

У свим тим справицама женски глас ти каже где да возиш.

Jeftinije je da vozis svoju zenu pa da ti ona kaze gde da vozis a ti da slusas i ona verovatno neam gresku u dizajnu.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:40 20.07.2009

Re: I ja

Jeftinije je da vozis svoju zenu pa da ti ona kaze gde da vozis

Није бензин више тако јефтин ни по Америци.
crossover crossover 22:38 20.07.2009

Re: I ja

marco_de.manccini
Jeftinije je da vozis svoju zenu pa da ti ona kaze gde da vozis

Није бензин више тако јефтин ни по Америци.

Само се ти зезај. После ће да буде: Отвори ми бело Ленче, вратанца...
ecce-florian ecce-florian 00:32 21.07.2009

Re: I ja

У свим тим справицама женски глас ти каже где да возиш.

Moj živi GPS mi ne kaže samo gde već i KAKO da vozim i to STALNO, STALNO, STALNO.....
Prestane jedino kad se je prebacim na susedno sedište i prepustim živom GPS-u da on i upravlja.
Jedino što tad počne da psuje ,mnogo ružno
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:50 19.07.2009

Moram priznati...

Pročitao sam sa uživanjem i dajem preporuku...
No, moram ti priznati, da, iako sebe držim za Srbina, bliži su mi od ovoga "izričaja" hrvatski, bosanski i naročito crnogorski jezik, pa taman imao i trideset tri slova...
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:01 19.07.2009

Re: Moram priznati...

То око гласова и слова, нисам хтео да компликујем, има доста гласова који се појављују у торлачким дијалектима за које не постоје одговарајућа слова.

На пример, ова два з у речи звезда је моја баба изговарала потпуно другачије једно од другог.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:05 19.07.2009

Re: Moram priznati...

marco_de.manccini
То око гласова и слова, нисам хтео да компликујем, има доста гласова који се појављују у торлачким дијалектима за које не постоје одговарајућа слова.

На пример, ова два з у речи звезда је моја баба изговарала потпуно другачије једно од другог.

Hajde probaj to napisati...
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:16 19.07.2009

Re: Moram priznati...

па може се, ево у македонском постоји та иста варијанта гласа з и реч звезда на ћирилици се пише

sвезда

на латиници не знам како би ишло.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:18 19.07.2009

Re: Moram priznati...

marco_de.manccini
па може се, ево у македонском постоји та иста варијанта гласа з и реч звезда на ћирилици се пише

sвезда

на латиници не знам како би ишло.

Hahahaha..kako sa ovim biti "delija"...
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:20 19.07.2009

Re: Moram priznati...

Кад већ одосмо оволико далеко, да објасним за оне који овај глас никада нису чули или приметили, чита се као нешто између д и з. Дакле пробајте да брзо прочитате дзвезда и то је то.
mirelarado mirelarado 18:43 19.07.2009

Re: Moram priznati...

да је овај либрето на баба на Марко бољи од оригинала, кудикамо!

Највише ми се свидела реч њењка, превела бих то као ономад....


П.С. Ако је неко гледао комад Хамлет из Мрдуше Доње, ово је духовитије од препричавања Омлета.

marco_de.manccini marco_de.manccini 18:46 19.07.2009

Re: Moram priznati...

њењка

њекња, мирела, њекња, пази на правопис.
mirelarado mirelarado 18:53 19.07.2009

Re: Moram priznati...

marco_de.manccini
њењка

њекња, мирела, њекња, пази на правопис.


Ух, извињавам се, никако тај правопис да савладам, мајку му. Добро не написах кењка!
NNN NNN 00:24 20.07.2009

Re: Moram priznati...

marco_de.manccini
Кад већ одосмо оволико далеко, да објасним за оне који овај глас никада нису чули или приметили, чита се као нешто између д и з. Дакле пробајте да брзо прочитате дзвезда и то је то.

Петлови, мори, појев, Морава s'мни
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:40 20.07.2009

Re: Moram priznati...

Е хвала ННН, много лепо, баш ме дирнуло.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 18:25 19.07.2009

Ге-ни-јал-но!

Мора да ти је неко помагао?
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 18:27 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

marco_de.manccini marco_de.manccini 18:35 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Помаже ми нон стоп. По цео дан слушам нешто мекшу (урбанију) варијанту. Ал ми се мало меша са бабином, а разлика је у 15 километара.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 18:45 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

А оно дз из дзвезда да не звучи овако, као овде: zanzara (ит.)=комарац?

Узгред: астал је мађаризам, то јест српска реч за сто коју су комшије исквариле, па нам је такву вратиле.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:50 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

аууу, ја свему што ми не звучи словенски припишем да је турцизам (и тако, на срећу, бар у 51% случајева изађе да сам у праву).

да ли знаш да је боја турска реч (тако бар мислим)?

како се каже боја на српском, а да није страна реч?
dunja73 dunja73 19:15 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

да ли знаш да је боја турска реч (тако бар мислим)?

Boja , Terzi ,Kasap ,Han ,Konak ..
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:22 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

marco_de.manccini
аууу, ја свему што ми не звучи словенски припишем да је турцизам (и тако, на срећу, бар у 51% случајева изађе да сам у праву).

да ли знаш да је боја турска реч (тако бар мислим)?

како се каже боја на српском, а да није страна реч?

На том "српском" мислим да је била цвет, као код Бугара.

Али, не смем овде много да се залећем, ионако неки једва чекају да ме разапну.

ЕДИТ:
Шта би с оним дз?
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:34 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Онај линк што си оставио за комарца није, бар мене, водио никуда. Али ево нашао сам неког Италијана како каже дзандзара (има аудио). Да, тако звучи.
mirelarado mirelarado 19:35 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Шта би с оним дз?


Може се чути у овој песми.
Мада, песма је на наполитанском дијалекту, не знам је л' се то важи...
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:49 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

који емотиван наступ!!! које владање сценом!!! браво!!! брависимо!!!

а успут је и 128 пута употребила тај глас, па коме треба може сад лако да савлада.
mirelarado mirelarado 20:04 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

који емотиван наступ!!! које владање сценом!!! браво!!! брависимо!!!


То је тај јужњачки, како да кажем, дерт, сеча вена, а песма је још и политички коректна, посвећена некој Зази, хммм...

ЕДИТ Пардон, Sasи, у складу с торлачким алфабетом.
napolitanac92 napolitanac92 23:10 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Marco demi...Imam jednu molbu .Sitnica. Prevedi mi na Toplicki(moze i bugarska varijanta) rec koja sadrzi DZ,a to je dzindzalo,inace moj prvi nadimak .Unapred hvala.
marco_de.manccini marco_de.manccini 23:23 19.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Toplicki
??

Нисам сигуран. Глагол дзендза може да значи нешто као љуља, дрма, док ми дзиндза не значи ништа. Можда је то ипак исто, само из другог краја.

У сваком случају, ја сам само аматер и љубитељ, нисам уопште квалификован да будем судски преводилац (никад нисам живео у торлачким крајевима).

ЕДИТ: добио сам превод од обавештених извора. не желиш да знаш.
NNN NNN 00:46 20.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

sинsа = слинаЕДИТ: или да обришем коментар?
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:49 20.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

аха. то је.
bindu bindu 01:43 20.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Али, не смем овде много да се залећем, ионако неки једва чекају да ме разапну.


sta bi ti falilo da te malo razapnu.verovatno bi bio jos pametniji posle vaskrsa-uskrsa.
nije valjda da si kukavica....

stari92 stari92 11:11 20.07.2009

Ал' говори болани Дојчине :

Изиђ',курво,црни Арапине !
Изиђи ми на мејдан јуначки,
да јуначки мејдан дијелимо,
а ласно је пити рујно вино
и љубити солунске ђевојке.
..
Баци копље црни Арапине
да удари болесна Дојчина,
ал' се доро боју научио,
клече доро до зелене траве:
високо га копље претурило,
те удара у земљицу црну,-
пола копља у земљицу нагнао,
а пола се одломило било.
Кад то виде црни Арапине,
плећи даде,бијежати стаде,
право бијежи к бијелу Солуну,
а за њиме болани Дојчине ..
па потеже копље убојито,
прикова га Солуну на врата ;
..
Нај ти,Анђо,очи налблантове,
нека знадеш да их љубит нећеш,
љубо моја,за живота мога !
То изусти,а душу испусти.
______________________
E,tako se to radi (lo) na ovijem prostorima.
D)
marco_de.manccini marco_de.manccini 14:46 20.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

Аууу, Бинду, шта то говориш, како може Брајовић бити кукавица? Није то, него нема времена човек.
mirelarado mirelarado 14:56 20.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

marco_de.manccini
Аууу, Бинду, шта то говориш, како може Брајовић бити кукавица? Није то, него нема времена човек.


Бинду говори биндуски језик... отуда неспоразум. Многи разумеју само та биндуска наречја, где сваки реч има само једно значење. Погледни само Омегу и Ебемтефрај ...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana