Društvo| Mediji| Politika| Sex| Sport

Mali vodič kroz pornografiju (deo drugi): "Čika Mišo!"

tasadebeli RSS / 17.12.2018. u 21:25

 
 
 
Једна конференција за медије у Србији 17. децембра 2018. године
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. август 2018. године
 
 
 
 
_____________________________ 
 

Kao razlog navedena je „orkestrirana krađa od strane sudijske komisije FSS":

- Zbog konstantne orkestrirane krađe Fudbalskog kluba Napredak od strane Sudijske komisije FSS u poslednjih nekoliko sezona i nemogućnosti da se legalnim sredstvima izborimo sa time, predsednik kluba Marko Mišković podnosi neopozivu ostavku na tu funkciju. U toku utorka predsednik će se obratiti zvaničnim saopštenjem na sajtu kluba vim navijačima FK Napredak. U narednom periodu planirana je i vanredna skupština FK Napredak na kojoj će biti izabrani novi organi upravljanja, navedeno je u saopštenju.

Mišković je u Kruševac stigao 2012. godine, a ostavku je podneo nakon što je na susretu njegovog tima i Radničkog iz Niša, koji je završen rezultatom 3:3, arbitar dva puta pokazao na belu tačku u korist tima iz Niša."

_________________________________
 
 

 
"A iskreno, ne smeta mi ni toliko to što se desilo koliko me boli reakcija domaće publike. Ono užasno ponašanje navijača koji sve to vide i znaju o čemu se radi, a raduju se golovima iz mulja", 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Komentari (17)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

tasadebeli tasadebeli 21:33 17.12.2018

THE SINGING LIFE BO(A)T

softelectronics_e softelectronics_e 10:51 18.12.2018

Da.

Taso, o čemu je ovaj blog?
tasadebeli tasadebeli 11:53 18.12.2018

Re: Da.

softelectronics_e
Taso, o čemu je ovaj blog?


О чамцу за спасавање са Титаника. Прво жене и деца са горње палубе. А остали, ко се укрца, укрцао се. Ако буде места.

Они из потпалубља ће добити појасеве за спасавање, па шта им бог да.

softelectronics_e softelectronics_e 12:18 18.12.2018

Re: Da.

tasadebeli
softelectronics_e
Taso, o čemu je ovaj blog?


О чамцу за спасавање са Титаника. Прво жене и деца са горње палубе. А остали, ко се укрца, укрцао се. Ако буде места.

Они из потпалубља ће добити појасеве за спасавање, па шта им бог да.


Meni zaličilo o fudbalu - no, nisam bio siguran.
Jer sam pomislio - koga, uopšte, može ovo naše loptanje da zanima?
docsumann docsumann 12:40 18.12.2018

Re: Da.

О чамцу за спасавање са Титаника. Прво жене и деца са горње палубе. А остали, ко се укрца, укрцао се. Ако буде места.


SAFETY FIRST, pa onda žene i djeca...
stefan.hauzer stefan.hauzer 21:33 18.12.2018

Re: Da.

stefan.hauzer stefan.hauzer 21:35 18.12.2018

Re: Da.

tasadebeli tasadebeli 08:55 19.12.2018

Чему уопште Блог Б92?

Сетих се сад једног филозофског зборника с почетка ове наше ере под називом "Чему још филозофија?"


Fi­lo­zo­fi­ja me­di­ja, ka­ko ju ja vi­dim, ne­će svo­di­ti McLu­hano­vu mi­sao na teh­no­lo­ški op­ti­mi­zam ili još go­re na ta­kozva­ni McLu­ha­nov teh­no­lo­ški de­ter­mi­ni­zam, ali će i te ka­ko uklju­či­ti utje­ca­je teh­ni­ke, stro­je­va, soft­wa­rea, pa i ro­bo­ti­ke na ne­po­sred­ne ili po­sred­ne utje­ca­je na svje­to­na­zo­re, na­či­ne mi­šlje­nja i do­ži­vlja­va­nja.

Ta­ko­đer, ne­će svo­di­ti od­red­ni­cu me­di­ja na „ma­te­ri­jal društve­ne prak­se“ ka­ko je to uči­nio Raymond Wil­li­ams, ali će inkorporirati i tu dimenziju.

U me­dij­skoj di­men­zi­ji po­tra­žit će se pro­sto­ri za rje­ša­va­nje pat po­zi­ci­je od­nos svi­je­ta i ljud­ske svi­je­sti.

Uko­li­ko je isti­na da sve što je­smo, je­smo me­đu osta­lim i uz pomoć eks­ten­zi­ja, teh­ni­ka, me­di­ja, po­sred­ni­ka…, on­da je u ar­hi­vima i mu­ze­ji­ma teh­ni­ka i me­di­ja sa­dr­ža­no ne­što od oka­mi­na naj­izvor­ni­jih ljud­skih stre­mlje­nja. Otu­da je ak­tu­al­ni ob­lik dru­štve­ne prak­se, mi­šljen on na na­čin Wil­li­am­sa ili pra­xis fi­lo­zo­fi­je, bitan za
us­po­sta­vlja­nje ho­ri­zon­ta ljud­ske slo­bo­de.

Fi­lo­zo­fi­ja me­di­ja, na­da­lje ne bi smje­la en­zen­sber­ge­rov­ski misli­ti sa­mo o di­men­zi­ji svo­je­vr­sne is­ko­ri­sti­vo­sti me­di­ja za odre­đe­ne po­li­tič­ke ci­lje­ve, ma­kar oni bi­li i pot­pu­no pri­hva­tlji­vi, ali će i ta­ko mi­sli­ti. U pot­pu­no­sti je pri­hva­tlji­va Enzensberge­ro­va kri­ti­ka na­iv­no­sti mi­sli­la­ca lje­vi­ce ka­da je ri­ječ o značenju i mo­guć­no­sti­ma me­di­ja. No zna­če­nje me­di­ja za čovje­ka, još je du­blje od in­te­re­sa slo­bo­de jed­ne ge­ne­ra­ci­je ili jed­ne po­li­tič­ke op­ci­je.

Fi­lo­zo­fi­ja me­di­ja ne smi­je ni­ti ba­u­dril­li­ar­dov­ski bi­ti za­nese­na vir­tu­al­nim svje­to­vi­ma sli­ka. Si­mu­la­kru­mi je­su re­alni, svje­to­vi u ko­ji­ma ži­vi­mo je­su vir­tu­al­ni, no te­me­lji tih vir­tu­al­nih svje­to­va ima­ju svo­je re­al­no teh­no­lo­ško i me­dijsko ute­me­lje­nje. Sva­ki gram, cen­ti­me­tar ili se­kun­da vir­tual­no­ga svi­je­ta no­se u se­bi gen čo­vje­ka-kre­a­to­ra, svje­do­če o ne­po­vrat­noj je­din­stve­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji ljud­sko­ga du­ha i du­ha vre­me­na u ko­je­mu na­sta­ju.

Mno­ge di­men­zi­je pro­mi­šlja­nja tre­ba ima­ti na umu ka­da fi­lo­zo­fijski po­ku­ša­va­mo ra­svi­je­tli­ti, do­mi­sli­ti, od­re­di­ti fe­no­men me­di­ja.


( Алић, Сеад: Чему филозофија (ако није филозофија) медија, Центар за филозофију медија и медиолошка истраживања, Загреб, 2011 )
tasadebeli tasadebeli 08:57 19.12.2018

Re: Чему уопште Блог Б92?

И забавно-естрадни део да не буде баш толико сувопарно...


Predavati danas filozofiju u Srbiji je zajeban posao

Pisao Aleksej Kišjuhas, Jun 10 2015

Naime, zbog crne rupe nazvane srednjom školom, držati filozofiju na prvom mestu znači suočavati se sa mladim ljudima koji u životu nisu ni čuli za Prometeja i Pandoru ili Parmenida i Demokrita. Ni za Konfučija i Zaratustru, Spinozu, Loka i Lajbnica...


Već neko vreme, studentkinjama i studentima prve godine sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu držim vežbe na kursu koji se, hvala akreditaciji, zove Socijalne teorije. To zapravo znači da im predajem filozofiju. A predavati filozofiju u današnje doba i današnjoj studentariji je jeben posao. I pritom ne mislim na jurnjavu za mladim momcima i devojkama po filozofskim školama i gozbama antičke Grčke dok se slavi Eros u teoriji i u praksi. Već na hronično neznanje, samozadovoljnu umišljenost i akutnu nezainteresovanost sa kojom se dolazi po visokoškolsku diplomu, kao da je u pitanju 250 grama bureka. Za ovde ili za poneti, kolega?

Naime, zbog crne rupe nazvane srednjom školom, držati filozofiju na prvom mestu znači suočavati se sa mladim ljudima koji u životu nisu ni čuli za Prometeja i Pandoru ili Parmenida i Demokrita. Ni za Konfučija i Zaratustru, Spinozu, Loka i Lajbnica, kao ni za Kopernika i Galileja. Dok im je i Njutn nekako sumnjiv. Je l' to onaj što je prodavao jabuke, jednu po jednu, pa mudro zgrnuo pare? Isuviše često, u pitanju su profesionalni blejači koji ne razlikuju renesansu od antike, a srednji vek od srednjeg prsta. Koji bez blama odvale da je islam religija Jevreja, da je "Francuska revolucija" bila u ratu sa Austrougarskom, a da je Aristotel "izučavao" u Parizu. Koji su, true story, ubeđeni da je pravoslavlje izmislio Martin Luter King, zato što mu papa nije dozvolio da se razvede od neke žene. Najčešća pitanja na času glase "'Oće to biti na ispitu?" i "Mogu u WC?". A od zapitanosti ni traga.

I, hvala zabrinutim roditeljima na pažnji i doviđenja, ali ne radi se o mojoj traljavoj pedagogiji i skandaloznoj metodici nastave. Ni žongliranje ni gutanje vatre, uz majmunče kao demonstratora, mnogima ne bi pomogli. Iako uvek ima sjajnih i blistavih izuzetaka (i samim tim potvrđivača pravila), mahom je u pitanju ekipa kojoj je smorenost način života, a lajk merilo lične i kolektivne vrednosti. A izgubljenost u vremenu, prostoru i smislu pravilo. I zato je lako posmatrati studente kao amalgam sačinjen od prepaljenih navijača, trenerkaša i kladioničara, omladine vladajućih političkih stranaka, đus-votka-u-separeu entuzijastkinja, pomodnih anarhista, NVO sektaša, blajhanih replikantkinja po estradnom uzoru, valjaoničara zdravih stilova života i kojekakvih "alternativa", opsesivno-kompulzivnih instagramašica i, iznad svega, hard core lenčuga. Ima i takvih koji nose slike Milorada Ulemeka Legije u novčaniku, a patrijarha Pavla u skriptama. Dok kao vrhunski intelektualni domet vide šerovanje lažnih citata Ive Andrića. Raspredati im o umu, idejama, materiji, esenciji, egzistenciji, kategoričkom imperativu, te o nužnosti i slobodi tada mi prečesto deluje besplodno koliko i besmisleno.

Međutim, nije poenta u sveprisutnoj zatupavljenosti. Ta je i onako poput ugljenika – sastavni deo života i univerzuma. "Biseri" i slične anegdote sa časova takođe nisu neko merilo ili kantar, iako se o njima mogu napisati antologije u tomovima. A suština posebno nije u staračkom kukanju ili u defetističkoj rezignaciji pred nekakvom neukom, nemoralnom i masovno proizvedenom omladinom. Verovatno još i u Epu o Gilgamešu ima glinena pločica na kojoj matorci drobe i palamude o tome da će nove generacije uništiti civilizaciju. Pa se dotična još uvek nekako drži. Ne, poenta je upravo filozofska i ona glasi – čemu još filozofija? Ovo je pitanje na mojim usnama pre, tokom i posle svakog prokletog časa. Uostalom, i zato je Mit o Sizifu u obaveznoj literaturi.

Dakle, čemu još filozofija? Zašto Filozofski fakultet? Koga briga za nekakvog Platona, Dekarta i Kanta sa ovako skaradno visokom stopom nezaposlenosti? Kada na kraju srbijanskog obrazovnog puta većinu čeka karijera trafikanta, konobarice ili nutkača Kirbija? I ko će još razlikovati Anaksimena i Anaksimandra kad je Amadeus Bend izbacio novu pesmu na JuTjub? Kad stvarni arhe studentskog života nisu ni voda, ni vazduh, ni vatra – već flaša "Moeta" u separeu, dok rijaliti programi kroje i etiku i estetiku? Kad je sav preoskudni novac u rukama korumpiranih političara, nekakvih programera i računardžija, ili pak lekara sa radnom vizom za Nemačku i Norvešku? Čemu nas mogu naučiti Epikur, Boecije, al-Gazali, Bejkon, Lok i Volter? Na spomenutom kursu iz filozofije na kojem pokušavam taj neki trening umova (bez treninga tela), jedno ispitno pitanje glasi "Problem indukcije, kauzalnost i epistemološki skepticizam Dejvida Hjuma". Koga je danas još briga za to? Pa "filozofirati" je i prozivka i uvreda u srpskohrvatskom jeziku. A i jedan Stiven Hoking je na Guglovoj konferenciji rekao da je filozofija mrtva . Zaista, čemu sve, ako nas Vlada Srbije uspešno ubeđuje da je jedino štedljivo i poslušno rmbačenje smisao života?

I onda shvatim da se u toj kvarnoj logici nalazi zajeb u koji smo kolektivno upali. I da za njega nije kriva ni nezainteresovana društveno-humanistička studentarija, niti njihovi otupeli asistenti i profesori-dinosaurusi. Zbog palanačko uskogrudih budalaština o "mazanju na hleb" i "sipanju u rezerovar", progutali smo jeftinu žvaku o nekakvoj praktičnosti, nekakvim merljivim ishodima i kompetencijama, o "isuviše teorijskog znanja" i "teškoj školskoj torbi", o svemoćnoj isplativosti i tako tome i tome sličnom. I bez borbe smo predali meč raznim tehnokratama i samozvanim ekspertima što umeju jedino da "poprave kompjuter". Time samo doprinosimo opasnom stanju u kojem su filozofski fakulteti utočišta za srednjoškolce u stanju neodoljive lakoće postojanja – koji pojma nemaju šta će sa sobom, a roditelji im se zapečili da dete studira. Čime saučestvujemo u neukom, a popularnom i posprdnom stavu da je filozofiranje sinonim za laprdanje i javašluk.

A filozofija jeste važna. I filozofski fakultet sa njom. Naime, bavljenjem filozofijom učestvujemo u raspravama o pitanjima koja su mučila čovečanstvo hiljadama godina. Ona nam daje i hrabra i kreativna objašnjenja onoga kako i zašto mislimo, saznajemo, posmatramo, ponašamo se i volimo. Šta je mudro, šta lepo, a šta dobro? I, dođavola, nutka nam odgovore na to ko smo i šta smo. Nije li potraga za tim smisao prakse otkrivanja sebe nazvanom studijama? Uostalom, i naši lični i amaterski pogledi na svet su bazično filozofski – samo što ne umemo to da elaboriramo. Bar ne vešto poput starih i nastranih bradatih majstora. Jer, ako smo sumnjičavi, eto spomenutog Hjuma. Ili Aristotela kada u svemu unaokolo vidimo neki dublji uzrok. Platona ako verujemo u besmrtnu dušu i ispraznost materijalnog sveta. S druge strane, Holbaha, ako nam je sve fizičko i materijalno, a bogove i duše smatramo za izmišljotinu.

Ako smo optimisti, uvek je tu Lajbnic. Ukoliko insistiramo na poštovanju države u kojoj živimo, Hobs i Hegel. A ako nas pali da živimo u skladu sa prirodom, eno Rusoa. Marksa ako bismo najradije srušili sve to i krenuli ispočetka. A ukoliko nam je i to besmisleno, Sartra. Konačno, filozofija nudi i praktične veštine iz logike i metodologije, iz pravilnog zaključivanja i kritičkog mišljenja – da nas ne bi varali lažima o opasnosti od vakcinacije ili nas isceljivali bioenergijom. Malo li je na ovu skupoću?


(ЛИНК)
tasadebeli tasadebeli 08:59 19.12.2018

Re: Чему уопште Блог Б92?

softelectronics_e
Atomski mrav

Čemu onda sva ta silna tragikomedija, Taso?

Tako mu došlo.
Zašto se u svemu mora tražiti neki duboki smisao?Тачно!


not2old2rock not2old2rock 21:26 19.12.2018

kohonas mora da se (is)poštuje

not2old2rock not2old2rock 23:34 19.12.2018

ko se ovde kopča na leđima?

Кад видим шта ово пише замислим се да ли је у стању да се сам умије, обује, обуче, кад, не лези враже, ово све је написао један од најизвиканијих, пардон, најпопуларнијих писаца у Србији!?
И шта каже?

Sada, kad je počeo odlučujući obračun sa Vučićevom bandom


LINK za glavobolju

Не знам ко му чита и купује књиге, али жив нисам (треперим!) док овај српски Шејн не побије говна и готова ствар и после одјезди у сутон.
tasadebeli tasadebeli 00:09 20.12.2018

Re: ko se ovde kopča na leđima?

not2old2rock

ово све је написао један од најизвиканијих, пардон, најпопуларнијих писаца у Србији!?Немој, бре, ту саморекламерску фолирантску будалетину да ми доводиш овде!

Ма шалим се. За ово "немој".

А за остатак реченице се не шалим.

П.С. - Видиш да дечко 'оће да у'вати место у првом реду у некој од наредних демократских револуција у будућности Србије.

Исто као и неки наши блогодругари и блогодругарице.

Гужва, бајо, за тај први ред у борби за демократску Србију... К'о у неком шопинг молу.
not2old2rock not2old2rock 00:32 20.12.2018

Re: ko se ovde kopča na leđima?

tasadebeli
П.С. - Видиш да дечко 'оће да у'вати место у првом реду у некој од наредних демократских револуција у будућности Србије.

Исто као и неки наши блогодругари и блогодругарице.


Već ga vidim kako nas slobađa
tasadebeli tasadebeli 23:04 20.12.2018

Веселицееееее!!!

Тито је рекао да су студенти у праву!


Makron "žutim prslucima": U pravu ste

Pariz -- Francuski predsednik Emanuel Makron odgovorio je rečima "U pravu ste" potpisnicima peticije "Žutih prsluka".

IZVOR: BETA/AFP ČETVRTAK, 20.12.2018. | 22:04


U toj peticiji traži se smanjenje cena goriva na benzinskim pumpama, a nju je do sada potpisalo više od milion ljudi.

"Dragi svi, doživeli ste kao udarac bičem povećanje cena goriva i odlučili ste da reagujete peticijom. Čuo sam vašu poruku i direktno vam odgovaram: U pravu ste", odgovorio je Makron na peticiju koju je potpisalo 1,15 miliona ljudi a koja je emitovana na sajtu Change.org.

Francuski predsednik je rekao da je akcija protiv klimatskih promena "neophodna borba" i dodao da ekološki problemi o kraju sveta i finansijski problemi građana na kraju meseca ne smeju da budu u suprotnosti.

Makron je rekao da posle 18 meseci na vlasti promene koje se vode nisu još dovoljno vidljive.

Francuski predsednik je podsetio da je vlada povukla odluku o poskupljenu poreza na gorivo i dodao da tokom zime neće biti povećanja cena struje i gasa.

Makron je dodao da želi nastavak dijalog s građanima.

Francuski predsednik se od novembra suočava s najvećom krizom posle nastanka pokreta "Žutih prsluka" koji su mobilisani od 17. novembra raznim akcijama i protestima subotom, nezadovoljni opštom državnom politikom.
mirelarado mirelarado 23:20 20.12.2018

Re: Веселицееееее!!!

Тито је рекао да су студенти у праву!


Е, људи моји! Па овај МакАрон краде Титове фазоне од пре пола века... И после ми каскамо за светом...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana