"Sablazan nacionalizma i robovanje nacionalizmu"

Nikola Knežević RSS / 03.07.2008. u 11:00

Berdyaev2.jpgDragi blogeri, evo jednog od mojih omiljenih tekstova na temu nacionalizma. Autor teksta je ruski filosof Nikolaj Berđajev.

Iz knjige „O čovekovom ropstvu i slobodi“, Brimo, Beograd: 2001.

Sablazan nacionalizma i robovanje nacionalizmu je dublji oblik robovanja od robovanja etatizmu. Od svih "nadličnih" vrednosti čovek najlakše pristaje da sebe potčini vrednosti nacionalnoga, sebe najlakše oseća delom nacionalne celine. To je veoma duboko ukorenjeno u čovekovom emocionalnom životu, dublje od odnosa prema državi. Ali nacionalizam, ispi-san na zastavama svih desnih partija, predstavlja već po sebi složenu pojavu. Videćemo da je sama ideja nacije i nacionalnosti proizvod racionalizacije.

Vladimir Solovjov, koji je 80-ih godina prošlog veka vodio borbu protiv ruskog zoološkog nacionalizma, pravi razliku između egoizma i ličnosti. On tvrdi daje, s hrišćanske tačke gledišta, nacionalni egoizam (nacionalizam) podjednako za osudu kao i lični egoizam. Obično se misli da je nacionalni egoizam moralna dužnost ličnosti i da ne znači egoizam ličnosti, nego njenu požrtvovanost i heroizam. To je veoma značajap rezultat objektivacije. Kada seono najgore što postoji u čoveku prenosi na kolektivne realnosti, koje se smatraju idealnim i nadličnim, opda ono postaje dobro i čak se pretvara u dužnost. Egoizam, koristoljublje, sumnja, gordost, volja za moć, mržnja prema drugima, nasilje, sve postaje vrlina kada se sa ličnosti prenosi na na cionalnu celinu.  Naciji je sve doznoljeno, u njeno ime se mogu izvršiti i dela koja sa ljudske tačke gledišta predstavljaju zločin. Moral nacije ne želi da zna za ljudskost. Kratak je život pojedinačnog čoveka; život, pak, nacije je dug, on može da traje hiljadu godina. Život nacije ostvaruje vezu vremena koju ne može da ostvari pojedinačni čovek. Pojedinačni čovek oseća vezu sa prethodnim pokolenjima kroz život nacije. "Nacionalno" imponuje svojom dubokom ukorenjenošću u dugotrajan život. Tu nailazimo na isti problem: gde je egzistencijalno središte, gde je organ savesti: u ličnosti ili u naciji? Personalizam negira da se egzistencijalno središte, središte svesti, nalazi u naciji ili u bilo kojoj drugoj kolektivnoj, neljudskoj realnosti. Ono je uvek u ličnosti. Ličnost nije deo nacije, nacionalnost je deo ličnosti i nalazi se u njoj kao  jedno od njenih sadržajnih obeležja. Nacionalno ulazi u konkretnog čoveka. Jedino u tome je delimična primena one istine da se univerzum nalazi u ličnosti, a ne ličnost u univerzumu. Nacionalnost je okruženje koje napaja ličnost. Nacionali zam je oblik idolopoklonstva i ropstva, rođenog eksteriorizacijom i objektivacijom. Nacionalizam, koji je jedno od porobljavanja nastalih ispadanjem univerzuma iz čoveka, nosi erotski karakter. On se pokreće zahvaljujući erosu i antierosu i po svojoj prirodi je antietičan. Primena etičkih ocena na život nacije čini nacionalizam nemogućim. To je jedan od konflikata erosa i etosa. Nacionalizam, koji je u svojoj dubini erotska sablazan, uvek se hrani lažju i bez laži ne može da se snađe. Laž su već i nacionalna samosvest i uobraženost, toliko smešne i glupe kada se posmatraju sa strane. Nacionalni egocentrizam, nacionalna zatvorenost, ksenofobija nipošto nisu bolji od ličnog egocentrizma, zatvorenosti i neprijateljstva prema drugim ljudima, i isto tako uvlače u fiktivni i iluzorni život. Nacionalizam je idealizovani oblik čovekovog samouznošenja. Ljubav prema svome narodu (videćemo da narod nije isto što i nacija) jeste veoma prirodno i dobro osećanje, ali nacionalizam zahteva mržnju, neprijateljstvo, prezir prema drugim narodima. Nacionalizam je već potencijalni rat. Ali, glavna laž rođena u nacionalizmu je u tome što, kada god se govori o "nacionalpom" idealu, o dobru "nacioialne" celine, "naciopalnom" jedinstvu, "nacionaliom" pozivu i dr., onda se "pacioialno" uvek povezuje sa privilegovanom vladpjućom manjinom, običpo s klasama koje vladaju svojinom. Pod "pacijom", "pacionalnim" nikada se ne shvataju, ludi, konkretna bića, nego apstraktni princip pogodan za neke socijalne grupe. U ovom je izvorna razlika između nacije i naroda koji je uvek povezan sa ljudima. Nacionalna ideologija obično stoji u vezi sa klasnom ideologijom. Apelovanje na na-cionalnu celinu je želja da se uguše delovi koji se sastoje od ljudi, bića sposobnih da pate i da se raduju. "Nacionalnost" se preobraća u idola, zahteva prinošenje ljudskih žrtava, ka-ko to, uostalom, zahtevaju i svi drugi idoli.

Ideolozi nacionalizma se ponose time što oni tobože predstavljaju celinu, dok, u isto vreme, drugi različiti pravci predstavljaju delove ove ili one klase. Ali, u stvarnosti, i klasni interes može se lažno izdavati za interes celine. To je samoobmana i obmana. Što se toga tiče, od ogromnog je interesa suprotstavljanje nacionalne ideologije klasnoj. Ideologija klase ima veoma neprijatnu spoljašnjost i veoma su lake retoričke pobede nad njom. Nacionalna celina postoji hiljadu godina, ima veću vrednost od izdvojenih klasa kojih nije bilo u prošlosti i kojih možda neće biti u budućnosti. Ruski, francuski ili nemački narod je, kao istorijska celina, dublja realnost od ruskog, francuskog ili nemačkog proletarijata. Ali, problem se ne rešava, i čak se ni ne postavlja, onda kada se govori o takvim opštim mestima. U izvesnom istorijskom trenutku problem klase može da bude oštriji i urgentniji od nacionalnog problema, i da neodložno traži brzo rešenje upravo radi samog postojanja nacije. Može da se postavi problem integrisanja klase koja je odbačena i prikraćena u životu nacije. "Nacionalno" je u ličnosti dublje od "klasnog"; to što sam ja Rus je dublje nego to što sam plemić. I tim pre u objektivnoj stvarnosti "klasni" interes može da bude ljudskiji od "nacionalnog" interesa, to jest u njemu može da bude go-vora o pogaženom ljudskom dostojanstvu, o vrednosti ljudske ličnosti; u "nacionalnom", pak, interesu može biti govora o "opštem" koje nema nikakav odnos prema ljudskom postojanju. S ovim je povezana ocena nacionalizma i socijalizma. Neosporno, nacionalizam je plemenskog porekla, socijalizam je hrišćapskog porekla. Socijalizam (ne komunističkog, to jest ne fašističkog tipa) zanima se za lude, za ludske vredposti, ukoliko nije deformisan lažnim svetonazorom; nacioializam se, pak, ne zapima za lude, za njega najviša vrednost pije čovek nego je to objektivisana kolektivna realnost koja nije življenje nego princip.  "Socijalizam" može da bude duhovniji od "nacionalizma", jer "socijalno" može da bude zahtev da čovek čoveku bude brat a ne vuk; zajednički "nacionalni" život, pak, može da bude vučiji. Nacionalisti uopšte ne žele da ljudski život bude u većoj meri zajednički, da bude pravedniji i čovečniji. Pri trijumfu nacionalizma gospodari moćna država nad ličnošću, gospodare bogate klase nad siromašnima. Fašizam, nacional-socijalizam, želi komunitarniji život unutar date nacionalnosti. Ali, on loše to realizuje, dovodi do čudovišnog etatizma i na zverski način se odnosi prema drugim nacionalnostima. Mogućan je nacional-socijalizam, ali u njemu se kao ljudski pojavljuje socijalni elemenat; elemenat, pak rasno-nacionalni znači dehumanizaciju. O socijalizmu je bilo reči ranije. Nužno je još podvući da nacionalizam uopšte nije istovetan sa patriotizmom. Patriotizam je ljubav prema svojoj otadžbini, svojoj zemlji, svome narodu. Nacionalizam, pak, ne samo da nije ljubav, nego je kolektivni egocentrizam, samosvest, volja za moći i nasiljem nad drugima. Nacionalizam je više izveštačen, on je ideologija u kojoj nema patriotizma. Nacionalna samosvest i egoizam su podjednako grešni i glupi kao i lična samosvest i egoizam, ali njihove posledice su daleko sudbonosnije. Isto tako egoizam i porodična samosvest nose zloslutniji karakter od ličnog egoizma i samosvesti. Nemačka nacionalno-mesijanska samosvest, čak kod genijalnih ljudi, kao na primer kod Fihtea, ima komičan karakter; ona se sa strane ne može prihvatati. Svaka projekcija i objektivacija ličnog zla i greha, koja je prenesena na kolektive, rađa maksimum zla i izražava maksimum greha. Tako se učvršćuje čovekovo ropstvo.
* * *

Razlikovanje nacije i naroda, nacionalnog i narodnog, nije samo terminološko pitanje. Ono se još pojavljuje i u drugim jezicima (nation and people, Nation i Volk). Narod je realnost mnogo izvornija i prirodnija od nacije, u narodu postoji nešto doracionalno. Nacija, pak, jeste složeni proizvod istorije i civilizacije; ona je već proizvod racionalizovanja. Najvažnije je da je narod realnost ljudskija od nacije. Narod su ljudi, ogroman broj ljudi koji su dostigli jediistvo, oblikovapost, i koji su dobili osobita svojstva. Nacija nisu ljudi, nacija je princip koji gospodari nad ljudima, vladajuća ideja. Može se reći da je narod konkretno-realan, a da je nacija apstraktno-idealna. Reč "idealno" nije u ovom slučaju pohvala; naprotiv, ona znači visok stupanj očovečenja. Nacija je dublje povezana sa državom nego narod. Narodnjaštvo je često nosilo antietatistički i anarhistički karakter; nacionalizam je uvek etatistički, uvek hoće moćnu državu, uvek u suštini drhti nad državom više nego nad kulturom. Narod teži sebe da izrazi u likovima, on stvara običaje i stil. Nacija, pak, teži da se izrazi u državnoj moći, ona stvara oblike vlasti. Nacionalizam fašističkog tipa znači gubitak "nacionalne" (ako se ova reč upotrebi, kao što se često čini, u identičnom smislu sa "narodnim") specifičnosti, u njemu nema ničeg "nacionalnog", on znači oštru racionalizaciju i tehnizaciju narodnog života, on nipošto ne strepi nad kulturom. Svi savremeni nacionalizmi liče jedan na drugog, kao dve kapi vode, baš kao što jedna na drugu liče sve diktature, sve organizaci-je političke policije, sve tehnike naoružavanja, sve sportske organizacije. Nemački nacional-socijalizam je sve do svoje konačne pobede bio jedan od oblika narodnjaštva koji suprotstavlja organski i komunitarni karakter narodnog društvenog života formalnoj organizaciji države, on je stajao iza Gemeinschaft;, a protiv Geselschaft. Ali, posle svoje konačne pobede, nacionalizam je postao opsednut voljom za državnom moći i narodnjački elementi su u njemu oslabili. U njemu se prekinula tradicija nemačke kulture. Nacionalizam ponajmanje brine za duhovnu kulturu i stalno ograničava njene tvorce. Nacionalizam uvek dovodi do tiranije. Nacija je jedan od idola, jedan od izvora ljudskog ropstva. Suverenitet nacije je laž, kao što je laž i suverenitet države, kao i svi suvereniteti na zemlji što su laž. Ovi suvereniteti mogu da imaju kako desne, tako i leve oblike pojavljivanja, a oni su uvek čovekov tiranin. Narod, u krajnjoj liniji, bliži je radu kao osnovi socijalnog života, bliži prirodi. Ali, i narod može da postane idol i iz-vor ljudskog ropstva. Narodnjaštvo je jedno od sablazni i ono lako zadobija mističke oblike - duša naroda, duša zemlje, mistička narodna stihija. Čovek može potpuno da se izgubi u toj stihiji. To je pasleđe i ostatak izvornog kolektivizma, pre buđenja duha i ličnosti. Narodnaštvo je uvek duševno, a ne i duhovno. Ličnost kao egzistencijalno središte, kao središte svesti i savesti, može biti suprotna narodu. U ličnosti je materinsko okrilje, a narodio (nacionalno) i jeste to okrilje. Ali, pobuna ličnosti je pobeda duha i sloboda nad prirodnom i narodnom stihijom. Robovanje narodu je jedan od oblika ropstva. Valja se setiti da je upravo narod vikao: "Raspni, raspni Ga" kada je pred njim stajao sin Čovečiji i sin Božiji. On je tražio raspinjanje svih svojih proroka, učitelja, velikih ljudi. To je dovoljan dokaz da u narodu nije središte savesti. U narodnjaštvu postoji izvesna istina, ali postoji i velika laž koja se izražava u klanjanju ličnosti pred kolektivom. Istina je uvek u ličnosti, u kvalitetu, u manjini. Ali, ova istina u svojem životnom projavljivanju mora biti povezana s narodnim životom, ona ne znači izolaciju i zatvaranje. Nacionalni mesijanizam je sablazan i nije spojiv sa hrišćanskim univerzalizmom. Ali, vera u poziv svoga naroda neophodna je za njegovo istorijsko postojanje.

Faktički, "nacionalno" i "narodno" se mešaju i često upotrebljavaju u jednom te istom smislu, isto kao što se meša-ju Gesellschaft; i Gemeinschaft. "Nacionalno" sadrži u sebi veći stepen racionalizacije nego "narodno". Ali, i jedno i drugo oslanja se na kolektivno nesvesno, na veoma snažne emocije koje vode eksteriorizaciji ljudskog postojanja. Čoveku je potreban izlaz iz usamljenosti, potrebno mu je prevladavanje ledene otuđenosti sveta. To se događa u porodici, to se događa u naciji, u nacionalnoj zajednici. Individualni čovek ne može neposredno da se oseća pripadnikom čovečanstva, neophodno mu je da pripada bližem i konkretnijem krugu. Kroz nacionalni život čovek oseća vezu sa pokolenjima, vezu prošlosti sa budućnošću. Čovečanstvo ne postoji izvan čoveka, ono je u čoveku, i u čoveku je najveća realnost, s ovom realanošću je povezana čovečnost. Nacija, takođe, postoji jedino u čoveku. Objektivna realnost nacije je eksteriorizacija, jedan od plodova objektivacije, ne više. Ali, različiti stupnjevi objektivacije daju različite stupnjeve bliskosti, konkretnosti, potpunosti. Čovečanstvo se predstavlja kao nešto daleko i apstraktno, dok je istovremeno ono čovečnost kod čoveka. Nacionalizam podjednako guši i čoveka, i ljudsku ličnost, i čovečanstvo. Guši ne samo osobenost "nacionalnoga" u čoveku, nego ga objektivacija toga svojstva preobražava u realnost iznad samog čoveka. I "nacija" i "narod" se lako preobraćaju u idole. Zbiva se objektivacija snažnih emocija. Najprosečniji, najništavniji čovek se oseća uzvišeiim i uzdignutim kroz pripadnost "pacionalnome" i "narodnome". Jedan od uzroka poroblja-vajućih sablazni jeste u tome što one daju čoveku veće osećanje vlasti. Postajući rob idola, čovek se oseća uzdignutim ka istini. Čovek postaje rob, ali bez tog ropstva osećao bi da stoji još niže. Kada je čovek bezličan i kada se u njemu ne razotkriva nikakva univerzalna sadržina, onda mu zarobljenost objektivacijama razne vrste daje osećanje ispunjenosti. Ovome ropstvu može da se suprotstavi samo ličnost sa duhovnom sadržinom. "Nacionalno" ponajlakše ispunjava prazninu; to se pokazuje mogućnim za ogromne mase i ne pretpostavlja nikakva kvalitativna dostignuća. Pri tome, negativna osećanja, mržnja prema Jevrejima ili prema drugim nacionalnostima, igraju veću ulogu od pozitivnih osećanja. Takozvano nacionalno pitanje u suštini ne može da bude pravedno razrešeno. S njim je uvek povezana borba. Čitava istorija je nepravedna aneksija. Nacije su stvorene nepravednim i nasilnim izborom, kao i istorijske aristokratije. Rešenje nacionalnog pitanja moguće je olakšati jedino prevladavanjem suvereniteta nacionalnih država. Ali, "nacionalno" leži s one strane nacionalnih država i znači drugi stepen objektivacije. Nacionalizam znači apsolutizaciju izvesnog stupnja objektivacije. Pri tome, iracionalno se racionalizuje, organsko se mehanizuje, ljudsko svojstvo se preobraća u neljudsku realnost. U isto vreme kao i nacionalno, narodno ulazi u konkretno-univerzalno, kao što ulaze svi stupnjevi individualizacije; nacionalizam nije samo neprijateljski prema univerzalizmu, nego ga i ruši. Isto tako nacionalizam je neprijateljski i prema personalizmu. Nacionalizam treba odricati i u ime ličnoga i u ime univerzalnoga. To ne znači da nema nikakvih stupnjeva između ličnog i univerzalnog, ali to znači da stupanj nacionalnog, koji se tu nalazi, ne sme da proguta ni lično ni univerzalno, već mora da mu bude potčinjen. U svakom slučaju mora biti data prednost "narodnom" u odnosu na "nacionalno". Hrišćanstvo je personalistička i univerzalna religija, ali ne nacionalna, ne plemenska religija. Svaki put kada nacionalizam objavljuje: "Nemačka za Nemce, Francuska za Francuze, Rusija za Ruse", on razotkriva svoju plemensku i nečovečnu prirodu. Nacionalizam ne priznaje vrednosti i prava svakog čoveka zato što on, čovek, ima lik čoveka i lik Bogv i nosi u sebi duhovno načelo. Nacionalizam je najrasprostranjenija emocija u svetu, najljudskija; budući da je ponajviše svojstvena čoveku, ona je i ponajviše antiljudska, najviše čoveka čini robom eksteriorizovane moći. Pogrešno je i površno misliti daje zaštita Nemca, Francuza ili Rusa zaštita konkretnog bića, a da je, pak, zaštita čoveka, svakog čoveka, zato što je on čovek, prosto zaštita apstrakcije. Upravo je obratno. Zaštita nacionalnog čoveka je zaštita apstraktnih ljudskih svojstava, pri tome, ne naročito dubokih, zaštita, pak, čoveka u njegovoj ljudskosti i u ime njegove ljudskosti jeste zaštita lika Božijeg u čoveku, to jest celovitog čovekovog lika, dakle, onog najdubljeg u čoveku, onog što ne podleže otuđenju, kao nacionalne i klasne čovekove osobine, upravo zaštita čoveka kao konkretnog bića, kao ličnosti, kao jedinstvenog i neponovljivog bića. Čovekove socijalne i nacionalne osobine su ponovljive, podležu uopštavanju, apstrakciji, pretvaranju u kvazirealnost, stoje iznad čoveka, ali iza ovoga je skriveno dublje čovekovo jezgro. Zaštita ove ljudske dubine je čovečnost, jeste čin čovečnosti. Nacionalizam je izdajstvo i nevera u odnosu na čovekovu dubinu, on je strašni greh u odnosu na Božiji lik u čoveku. Onaj ko ne vidi brata u čoveku druge nacionalnosti, ko se, na primer, odriče da vidi brata u Jevrejinu, on ne samo da nije hrišćanin, nego gubi i svoju vlastitu ljudskost, svoju ljudsku dubinu. Strasne emocije nacionalizma izbacuju čoveka na površinu i zato ga čine robom objekata. Emocije nacionalizma su mnogo manje ljudske od socijalnih emocija i mnogo manje svedoče da se u čoveku uzdiže ličnost.Komentari (13)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

antioksidant antioksidant 15:01 03.07.2008

.

Dragi blogeri, evo jednog od mojih omiljenih tekstova na temu nacionalizma


Hvala
Nikola Knežević Nikola Knežević 18:17 03.07.2008

Re: .

Nema na čemu, nadam se da vam se dopao.
Dzomba Dzomba 21:19 03.07.2008

Hvala!

Vrlo lep tekst, tera na razmisljanje.
Evo mog pitanja: N. Berdjajev pravi radikalnu razliku izmedju naroda i nacije, gde druga navodno artikulise interese prvo, dok ih zapravo u proces "objektivizacije" i "eksteriorizacije" pervertira - da li on ima na umu period modernog doba i pojave apsolutnog prosvetiteljstva kao i ono sto sledi nakon toga, ili misli na citavu istoriju ljudi. Da li je dakle njegova analiza cisto dijahorna ili sinhrona? Jer, ako je drugo slucaj (a cini mi se da jeste), onda sta napravit od grckih gradova-drzavi? Tamo su nacija i narod jedno, jer cak i onda kada se autenticni narodni interesi kroz postojece drzavno uredjenje i elitu (oligarhija, demokratija, tiranija etc.) pervertiraju, narod sebe i dalje smatra neotudjivim delom datog polisa. Najbolji dokaz za sve ovo je cinjenica da klasicna grcka filozofija ne poznaje razliku izmedju drzave i naroda, vec samo izmedju razlicitih tipova rezima.

Hvala unapred
antioksidant antioksidant 07:58 04.07.2008

Re: Hvala!

Dzomba
Vrlo lep tekst, tera na razmisljanje. Evo mog pitanja: N. Berdjajev pravi radikalnu razliku izmedju naroda i nacije, gde druga navodno artikulise interese prvo, dok ih zapravo u proces "objektivizacije" i "eksteriorizacije" pervertira - da li on ima na umu period modernog doba i pojave apsolutnog prosvetiteljstva kao i ono sto sledi nakon toga, ili misli na citavu istoriju ljudi. Da li je dakle njegova analiza cisto dijahorna ili sinhrona? Jer, ako je drugo slucaj (a cini mi se da jeste), onda sta napravit od grckih gradova-drzavi? Tamo su nacija i narod jedno, jer cak i onda kada se autenticni narodni interesi kroz postojece drzavno uredjenje i elitu (oligarhija, demokratija, tiranija etc.) pervertiraju, narod sebe i dalje smatra neotudjivim delom datog polisa. Najbolji dokaz za sve ovo je cinjenica da klasicna grcka filozofija ne poznaje razliku izmedju drzave i naroda, vec samo izmedju razlicitih tipova rezima. Hvala unapred

ja sam rekao samo hvala i meni je odgovorio
Nikola Knežević Nikola Knežević 08:19 04.07.2008

Re: Hvala!

Dzomba
Vrlo lep tekst, tera na razmisljanje.
Evo mog pitanja: N. Berdjajev pravi radikalnu razliku izmedju naroda i nacije, gde druga navodno artikulise interese prvo, dok ih zapravo u proces "objektivizacije" i "eksteriorizacije" pervertira - da li on ima na umu period modernog doba i pojave apsolutnog prosvetiteljstva kao i ono sto sledi nakon toga, ili misli na citavu istoriju ljudi. Da li je dakle njegova analiza cisto dijahorna ili sinhrona? Jer, ako je drugo slucaj (a cini mi se da jeste), onda sta napravit od grckih gradova-drzavi? Tamo su nacija i narod jedno, jer cak i onda kada se autenticni narodni interesi kroz postojece drzavno uredjenje i elitu (oligarhija, demokratija, tiranija etc.) pervertiraju, narod sebe i dalje smatra neotudjivim delom datog polisa. Najbolji dokaz za sve ovo je cinjenica da klasicna grcka filozofija ne poznaje razliku izmedju drzave i naroda, vec samo izmedju razlicitih tipova rezima.

Hvala unapred


Pre svega Berđajev, koliko je meni poznato, uzeo je u obzir čitavu istoriju ljudi, kada je napravio distinkciju između naroda i nacije. Ova definicija je zapravo pomalo nekonvencionalna i smela, ali to je ono što u suštini i profiliše Berđajeva kao jednog od najvećih mislilaca Rusije. Znao on često biti i kontradiktoran, posebno kada se u zme u obzir čitav opus njegovih dela, ali ono što me fascinira kod njega je smelost da konstruiše zaključke poput ovih, ili npr. onih koje pominje kod filosofije ungrund-a u jednom drugom delu... Jednostavno to je Berđjajev....
dragan7557 dragan7557 09:49 04.07.2008

Re: Hvala!

Ono što mi je zasmetalo u ovom tekstu je da pored Solovjeva nije pomenut i njegov veliki poštovalac čovek koji je u jednom dahu izgovarao ime Solovjeva i Hrista, Rudolf Steiner.
Trio Steiner, Solovjev, Berđajev bi trebalo dopuniti sa Blaise Pascal- om kako bi slika bila potpunija.

Inače g. Kneževiću nije mi jasno da posle hrišćanske demokratije postavlja na scenu jednog od najeminentnijih protivnika demokratije (skup najgorih među nama) Berđajeva (citat iz Filozofija nejednakosti Beograd 1990 Kultura
Biblioteka Arhe), a takođe i protivnika internacionalizma (sada u Srbiji aktuelno zbog mešetarenja i šurovanja sa Internacionalom Socijalista od strane SPS i DS ) koje je Berđajev u gore pomenutoj Filosofija neravenstva u prevodu Mirka Đorđevića u kojoj su sadržana i Berđajeva:" Pisma o socijalnoj filosofiji ljudima koji me ne vole"

U Pismu prvom, Berđajev jasno kaže: Hristos nije doneo mir nego mač. I duhovnim mačem se mora raseći svet na dva dela - na one koji su za Hrista i one koji su protiv njega.........
U jevanđeljima je dat samo kvasac novoga života, samo seme iz kojega niče viši život duha ; u njima ne treba videti zbirku pravila i zapovesti.U Novom zavetu nema pozitivnog otkrovenja hrišćanskog društvenog i javnog života................ Najekstremnija reakcionarnost i najekstremnija revolucionarnost su podjednako spremne da sebe pravdaju pomoću hrišćanstva..........
Hrišćanstvo nije ni revolucionarno niti pak reakcionarno; iz njega se ne mogu izvlačiti nikakve koristi za ovaj svet.. Boldovanje u tekstu potiče od mene.

Tekst u nastavku i pored toga što se odnosi na vlast u Rusiji je veoma aktuelan za sadašnje stanje u Srbiji za snage koje su iz kvazi komunizma fabrikovale kvazi demokratiju (ideološki gledano) koristeći "načno formulisanu" potrebu za Avangardom =/= Elitom.
Citat: Vi ste pravdali svoje gonjenje onim položajem ugnjetenih (ugnjetavanih m.p.) u koji ste bili dovedeni pogrešnom politikom stare vlast. Ali nastupio je čas kada se razotkrila vaša priroda - vi ste dobili mogućnost da budete ugnjetači u fizičkom smislu i vi ste sazdali nečuvenu tiraniju koja preti da konačno zatre ljudski lik.
Zadnje reči mogu biti zamenjene sa : zatre srpski narod.

Ipak Solovjev mi je bliži zbog vrsnog poznavanja Gnosticizma i poliglotstva (vladao je sa deset jezika) a spiritualno hrišćanstvo nije brkao sa surogatom hrišćanstva kao marketing produkta za mase kako to radi praktično hrišćanstvo bez obzira na pravac kome pripada.
Preporuka pod uslovom da date reč Solovjevu koji osim što je bio jedan od najvećih umova čovečanstva u istoriji, predstavlja i heroja slobodne misli koji je u stalnom sukobu sa konzervativnim (ortodoksnim = pravoslavnim, slavenofilnim) kao i snagama internacionalnog rimskog katolicizma.
dragan7557
04 jul 2008
antioksidant antioksidant 10:24 04.07.2008

Molim sačekajte...

Molim sačekajte...
dragan7557 dragan7557 11:38 04.07.2008

Re: Hvala!

antioksidant
vi ste sazdali nečuvenu tiraniju koja preti da konačno zatre ljudski lik.
Zadnje reči mogu biti zamenjene sa : zatre srpski narod.

Zatre ljudski lik

Zatre srpski narod

Tebi su te dve stvari iste?

A tebi izgleda Srbi nisu po meri ljudski likovi ili?????????
Kol'ko se ja razumem ni jedno ni drugo nije STVAR = objekt već subjekt.

Naravno u poremećenim umovima ideološke tiranije narod i ljudskost = ljudski lik se svodi na objekt tiranije a pri tome se po pravilu zaboravlja da narod nije objekt već uvek subjekt i za razliku od objekta nije pasivan već agira na tiraniju.

U kontekstu materijalnog konzumerizma na jednoj strani i siromaštva na drugoj, bela kuga u Srbiji je direktna posledica nepravilnog administriranja države od strane kako pređašnje tako i aktuelne vlasti a u Rusiji je isti slučaj.
dragan7557
04 jun 2008
antioksidant antioksidant 15:02 04.07.2008

a

a
dragan7557 dragan7557 19:23 04.07.2008

Re: arogantna i glupa pitanja

antioksidant
A tebi izgleda Srbi nisu po meri ljudski likovi ili?????????

A po tebi izgleda oni koji nisu Srbi nisu po meri ljudski likovi ili?????

Ne izvrci. Citirao si deo koji govori da su ZLI dobili mogućnost da budeu ugnjetači u fizičkom smislu i da su sazdali nečuvenu tiraniju koja preti da konačno zatre ljudski lik.

Nema tu ni Srba ni Rusa ni Kineza ni Kozaka...

Ponovo te pitam - da li ti smatras da neko moze biti covek i ako nije Srbin?

Dozvoli da ovo označim najbudalastijim pitanjem koje sam bilo gde pročitao. U tvojoj glavi izgleda nije moguće sročiti bilo kakvu normalnu misao ili kao i na drugim temama provociraš sa potpuno nesuvislim pitanjima koji se u najboljem slučaju sastoje od prosto proširene rečenice jer one složenije zahtevaju prevelik napor.
dragan7557
04 juli 2008
antioksidant antioksidant 21:11 04.07.2008

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html

undefined
Nikola Knežević Nikola Knežević 21:24 04.07.2008

Re: arogantna i glupa pitanja

@dragan7557
@antioksidant
Molim vas da vodite dijalog bez međusobnog vređanja.
antioksidant antioksidant 21:43 04.07.2008

undefined

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana