Ekologija| Gost autor| Hobi| Nauka| Životinjski svet

KAKO OPISATI OPAŽANJE (Ptičarenje za početnike)

albicilla RSS / 09.05.2011. u 11:39

CopyofTyto20alba3.jpg 

Kukuvija © Szabolcs Kokay

Kako sam se tom famoznom ornitološkom beležnicom bavio koliko i dvogledom i ključem za određivanje vrsta – zajedno, hajde da vam prikažem i šta od toga može da postane. Kao i u prošlom nastavku, gost-autor je jedan slovenački ornitolog. Ovog puta je to stručnjak za sove, Al Vrezec.

Gost-autor Al Vrezec

Sa slovenačkog preveo Tomislav Kelić

Terenska beležnica je, pored dvogleda i ključa, osnovna oprema svakog ornitologa. Pored praćenja i određivanja ptica na terenu, u posao ornitologa spada i savesno zapisivanje svih opažanja u beležnicu. Zapisi su najčešće spisak vrsta sa brojem izbrojanih jedinki koje smo određenog dana opazili na određenom terenu. Pored toga, spisku treba dodati i zapise o zanimljivim opažanjima i crteže ptica koje se teže određuju, sa kojima ćemo se pozabaviti kod kuće sa ključem u rukama. U beležnicama se tako vremenom nakupi čitav skup ornitoloških podataka, koji su  zanimljivi kako sa faunističkog, ekološkog, bihevioralnog, tako i sa stanovišta zaštite vrsta i samim tim su zanimljivi za širu ornitološku javnost. Takvi podaci se  u obliku kratkih priloga o pojedinačnim vrstama ptica objavljuju u reviji Acrocephalus u rubrici Iz ornitološke beležnice [u Srbiji izlazi Ciconia]. Predmet sadašnje rasprave će biti kratak stručni ornitološki prilog.

Prvi utisak na svakog posmatrača ptica, koji se zadovoljan vratio sa uspešnog terena, napraviće sigurno retke vrste, dakle one, koje nije navikao da vidi na datom terenu ili one koje su za njega potpuno nove. To je takođe prva tačka koja nam govori da li je vredno naše posmatranje objaviti ili ne. Svakako da su vrste koje se retko primećuju naša lična predstava, zato pre odluke da li je naše osmatranje zanimljivo za širi krug ili ne treba proveriti u već objavljenim radovima, takođe knjigama, člancima ili drugim nama znanim dostupnim izvorima. Pogledajmo sada pripremu i zapis kratkog ornitološkog priloga na primeru posmatranja Kukuvije u dolini Savinje (prilog je bio objavljen u reviji Acrocephalus 24 (119):149-150). U terenskoj beležnici je u vezi sa tim posmatranjem nastao sledeći zapis:

1.11.2002 – Slovenija, dolina Savinje, autocesta u blizini Latkovog sela pri Polzeli, 280 m n.v., UTM WMo2 Tyto alba guttata – 1 mrtav primerak, dvogodišnja ženka.

Podatak mi se učinio zanimljiv jer sam se sa Kukuvijom u Sloveniji malo puta sreo, još ređe sam je video pregaženu na putu, iako to, nažalost, nije retka pojava. Svoje posmatranje bih opisao nekako ovako:

Slobodne dane oko prvog novembra 2002 sam provodio u našoj vikendici u Dravinjskoj dolini. Dobro odmoren 1. 11. 2002, kada je doduše tmuran dan već uveliko prešao u drugu polovinu, odlučio sam da se oprostim od rodbine koja je ostala u vikendici i krenem nazad prema Ljubljani. Put me je vodio po srazmerno novoj cesti pored Celja, gde sam primetio tu i tamo ponekog Mišara Buteo buteo i Vranu Corvus corone cornix, potpuno obične vrste za tamošnju avifaunu. Iznenađenje me je čekalo kada sam se vozio prema dolini Savinje. Negde u blizini Latkovog sela pri Polzeli sam na sredini puta ugledao nešto što je podsećalo na veknu hleba, i setio sam se dogodovštine kada sam sa kolegom Borutom Rubiničem prošle godine tražio pregažene sove za njegovo istraživanje. Pomislio sam da bi vekna lako mogla biti mrtva Kukuvija. Odmah sam skrenuo i stao na ivici puta po kome su prolazili brojni automobili. Na redu je dakle bio težak prelazak puta. Posle višeminutnog čekanja uspeo sam da se probijem do sredine i zaista našao potpuno svežu lešinu Kukuvije. Bila je dvogodišnja ženka tamnije podvrste Tyto alba guttata.

Gornji zapis, napisan u doživljajnom i literarno nadahnutom tonu, svakako je potpuno istinit i detaljan, ali je za svakoga ko u njemu traži konkretne podatke i sadržaj povezan sa Kukuvijom, potpuno neupotrebljiv. Teškoća je u skupu suvišnih informacija (označenih kurzivom) koje su, sa gledišta doživljenog zapisa dobrodošao dodatak, ali sa gledišta stručnog teksta, velika smetnja koja samo skriva osnovnu informaciju koju smo želeli da iskažemo, dakle pronalazak lešine Kukuvije. Važne informacije su bukvalno skrivene u hrpi nevažnih podataka. Za potrebe stručnog i jasno napisanog članka tekst treba unekoliko prečistiti i prirediti, te izdvojiti suštinu saopštenja. Tako dobijamo sledeći zapis:

Dana 1. 11. 2002. sam se vozio kroz dolinu Savinje srazmerno novim putem. U blizini Laktovog sela pri Polzeli (280 m n.v., UTM WMo2) sam na sredini puta pronašao potpuno svežu lešinu Kukuvije. Bila je to dvogodišnja ženka tamnije podvrste Tyto alba guttata.

CopyofStrigidae.jpg 

Šumska sova, Kukuvija, Kukumavka, Ćuk © Szabolcs Kokay

Svakako da je sada to samo go podatak. Čitalac tako ne zna da li je pronalazak značajan ili ne, niti šta ovo posmatranje u stvari znači. Podatak je zato potrebno učiniti vrednijim, što bi naše posmatranje uvrstilo u okvir već poznatih činjenica o Kukuviji u Sloveniji. Tu moramo posegnuti za ornitološkom literaturom koja nam je dostupna. Za Sloveniju su za početna upoređenja podataka vrlo zgodna oba ornitološka atlasa, dakle Geisterov Ornitološki atlas Slovenije iz 1995. Godine, za gnezdarice, i Sovinčev Zimski ornitološki atlas Slovenije iz 1994. Godine, za zimovalice. Iz obe knjige za Kukuviju vidimo da podataka o njenom pojavljivanju u dolini Savinje sve do objavljivanja oba atlasa nije bilo. To daje pomenutom podatku već potpuno drugu vrednost. Atlasi obrađuju samo razdoblja gnežđenja i zimovanja, ne i selidbe, zato treba potražiti po još nekim objavljenim radovima u kojima bi pojavljivanje Kukuvije u dolini Savinje možda bilo zabeleženo. Većina savremenih stručnih ornitoloških priloga iz Slovenije je sakupljena u reviji Acrocephalus, Annales, Falco, Scopolia i Biota ponešto i u drugim revijama. Najbolje je, dakle, da se obratimo tim prilozima. Istina je da o sovama donje doline Savinje u reviji Acrocephalus godine 2000. pisao već M. Vogrin, koji u svom delu spominje Šumsku sovu Strix aluco i Utinu Asio otus, ali Kukuviju ne. Naša konstatacija je dakle da je novembarski pronalazak uistinu prvo pojavljivanje Kukuvije u dolini Savinje, barem što se tiče novijeg doba; stariju literaturu za sada nismo uzeli u obzir. Zato u stručnom tekstu ne smemo zaboraviti da odgovarajuće citiramo literaturu pomoću koje smo potvrdili svoj podatak. Za svaku tvrdnju koja nije naša i koju smo pozajmili od drugoga, moramo navesti izvor odakle smo tvrdnju dobili. Sa ovim konstatacijama dopunjeni prilog bi izgledao nekako ovako:

Prava granica odnosno početak hibridne zone obe podvrste Kukuvije u Sloveniji još nije jasna. Između obe subpopulacije kako u SI tako i u JZ delu države nema jasne veze; sada među njima postoji veliko nezauzeto područje, kakvo je na primer dolina Savinje i to kako u gnezdilišnom tako i u zimskom periodu.[Sovinc, A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. – Tehniška založba Slovenije, Ljubljana; Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. – DZS, Ljubljana]. Podrobno istraživanje sova doline Savinje nije potvrdilo pojavljivanje Kukuvije [Vogrin, M. (2000): Sove donje doline Savinje. – Acrocephalus 21 (98-99): 43 – 45]. Dana 1. 11. 2002. sam se vozio kroz dolinu Savinje srazmerno novim putem. U blizini Laktovog sela pri Polzeli (280 m n.v., UTM WMo2) sam na sredini puta pronašao potpuno svežu lešinu Kukuvije. Bila je to dvogodišnja ženka tamnije podvrste Tyto alba guttata. Iako je podatak izvan gnezdilišnog perioda, potvrđuje pojavljivanje Kukuvije u dolini Savinje koja s obzirom na njen karakter ne isključuje mogućnost gnežđenja. Pregled bližih starijih krovnih konstrukcija bi možda dao jasniji odgovor na ovo pitanje.

Podatak je tako učinjen vrednijim i već dobio skoro konačan izgled u obliku stručnog teksta koji obrađuje faunističku zanimljivost. Još malo i lako bi pomislili da podatak može da nam posluži za još neku svrhu. Činjenica je da su sove uveliko žrtve saobraćaja, što je na primeru italijanskih puteva prikazao B. Rubinič u članku objavljenom u reviji Acrocephalus 2000. godine. Zato lako na primeru naše Kukuvije možemo da izložimo i ovaj zaštitni pogled. Za konačan izgled je potrebno tekstu dodati još naslov, kratak sažetak na engleskom jeziku i ime autora. Tekst spreman za objavljivanje bi izgledao ovako:

Kukuvija Tyto alba

Barn Owl – ENGLESKI

Prava granica, odnosno početak hibridne zone obe podvrste Kukuvije u Sloveniji još nije jasna. Između obe subpopulacije kako u SI tako i u JZ delu države nema jasne veze; sada među njima postoji veliko nezauzeto područje, kakvo je na primer dolina Savinje i to kako u gnezdilišnom tako i u zimskom periodu.[Sovinc, A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. – Tehniška založba Slovenije, Ljubljana; Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. – DZS, Ljubljana]. Podrobno istraživanje sova doline Savinje nije potvrdilo prisustvo Kukuvije [Vogrin, M. (2000): Sove donje doline savinje. – Acrocephalus 21 (98-99): 43 – 45]. Dana 1. 11. 2002. sam se vozio kroz dolinu Savinju srazmerno novim putem. U blizini Laktovog sela pri Polzeli (280 m n.v., UTM WMo2) sam na sredini puta pronašao potpuno svežu lešinu Kukuvije. Bila je to dvogodišnja ženka tamnije podvrste Tyto alba guttata. Iako podatak potiče izvan gnezdilišnog perioda, potvrđuje prisustvo Kukuvije u dolini Savinje koja s obzirom na njen karakter ne isključuje mogućnost gnežđenja. Pregled obližnjih starijih krovnih konstrukcija bi možda dao jasniji odgovor na ovo pitanje. Na savinjskom putu sam nedavno takođe pronašao lešinu Utine Asio otus, što ukazuje na problem smrtnosti sova u saobraćaju u dolini, koji je temeljno predstavljen za italijanske puteve na kojima su glavne žrtve bile upravo Kukuvija i Utina [Rubinič, B. (2000): Smrtnost sova Strigiformes na putevima između Bolonje i Trbiža (Italija) zimi 1998-99. – Acrocephalus 21 (98 - 99): 67 - 70].

Al Vrezec, (adresa, e-mail)

Na kraju da ponovim osnovna pravila kojih se moramo držati ako želimo da napišemo dobar stručni rad:

- pri pisanju polazimo od osnovne ideje ili činjenice koju želimo da kažemo i koja mora biti jasno izložena

- ne pišemo nevažne doživljajne podatke koji čine naš rad manje preglednim ili manje jasnim

- osnovni podatak upotpunjujemo pomoću već objavljenih dela koje precizno citiramo

- podatak je činjenica, tražimo sadržaj odnosno ono što nam podatak sam govori.

Pri pripremi konačne slike teksta ugledamo se na stil pisanja u već objavljenim radovima u revijama u kojima želimo da objavimo naš tekst. Što više budemo odstupili od pravila pisanja, kasnije će nam tekst biti objavljen, pored toga postoji i veća verovatnoća od nenamernih grešaka koje će napraviti urednik prepravljajući slabo napisane  tekstove da bi zadovoljili formu već objavljenih radova. Sami svakako najbolje znamo šta smo na terenu videli i šta smo svojim tekstom hteli da kažemo, zato ne bi trebalo da nam bude teško da ga sami uredimo. Na kraju smo za članak koji je objavljen potpisani mi, a ne urednik, i zbog toga za moguće greške odgovaramo sami kao autori teksta.Komentari (23)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

srdjan.pajic srdjan.pajic 16:13 09.05.2011

Jadne sovuljage!

Preporuka za tekst, znaš da su sove moje omiljene ptice! (i krkarove, da ga cinknem ovde malo). Imamo ih i mi, bogu hvala, doduše nisam video kukuvije, samo one velike ušare (jel se tako zove, great horned owl?). Kakva je to aristokratska ptičurina, čak i kad čuči na banderi. Vidjam ih u planinama gde smo išli da pećinarimo, jer ih često prepadnemo dok bauljamo po nekom šipražju, u potrazi za rupama.

I odma trol. Doselio nam se detlić u komšiluk, šta treba da radimo sa njim?
Šalim se, mali je fenomenalan, barem po zvuku (još nisam uspeo da ga vidim), budi nas svako jutro, pošto operiše po okolnom drveću.

E, a gospodja je posadila neko cveće u bašti koje, navodno, privlači kolibrije. U, jedva čekam da dodju, mada će Uške da mi odlepi na takvu anarhiju u dvorištu.
albicilla albicilla 16:46 09.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

great horned owl?


buduci rod bubo, to je buljina, zovi je virdzinijska (b. virginianus) ili americka buljina, na volju ti (mozes i velika usara, ali da izbegnes zabunu jer se isti naziv, uporedo s nazivom buljina, koristio i za nasu bubo bubo, dodaj americka ispred).

da ne gledam sada, te dve, b. virginianus i b. bubo vode mrtvu trku za najvecu sovu sveta, recimo da dele prvo mesto. jedna ima najvecu prosecnu velicinu, dok drugoj najveci primerci bivaju neznatno veci od najvecih prve, ne secam se sad koja je koja
albicilla albicilla 16:52 09.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

Doselio nam se detlić u komšiluk, šta treba da radimo sa njim?


ako jos pitas, uske i nije neki macak...
jedan.kub jedan.kub 20:23 09.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

Lep tekst.
Dok sam imala stari, razgranati orah, imala sam sove na njemu. Sin je imao prilike da nadje gvalicu-mislim da se tako zove ostatak od hrane koje sova izbaci, sa kostima misa.
To sto se na nekom terenu pojave nove ptice, mislim da je (tu spada i ona crno-bela sa crvenim kljunom koju sam proletos videla i jos neke ptice pevacice) posledica ratnih desavanja u Bosni.
srdjan.pajic srdjan.pajic 20:26 09.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

albicilla
Doselio nam se detlić u komšiluk, šta treba da radimo sa njim?


ako jos pitas, uske i nije neki macak...


Pa i nije ponekad mi se čini. Uglavnom je u kući, ali kad izleti napolje, obično napravi neki lom. Juče je izveo onaj salto unazad iz crtaća sa Sofronijem i kučetom, tzv: rope line incident. Preračunao se nešto u dužini kanapa koji smo mu karabinerom vezali pojas, za konopac za sušenje veša (što pokriva celo dvorište ali mu ne da da preskoči kod komšinice koja ima 3-4 besna kučeta. Siroma mačak, dvaput se preko glave premetnuo, srećom da ima pojas, umesto kaiš oko vrata.
srdjan.pajic srdjan.pajic 20:28 09.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

jedan.kub
Lep tekst.
Dok sam imala stari, razgranati orah, imala sam sove na njemu. Sin je imao prilike da nadje gvalicu-mislim da se tako zove ostatak od hrane koje sova izbci, sa kostima misa.
To sto se na nekom terenu pojave nove ptice, mislim da je (tu spada i ona crno-bela sa crvenim kljunom koju sam proletos videla i jos neke ptice pevacice posledica ratnih desavanja u Bosni.


Eeee tog se sećam! To je Dejvid Belami obavezno podizao sa zemlje, pa mrljavio izmedju prstiju i prebrojavao male lobanje, da vidi koliko je voluharica sova pojela te noći.
jedan.kub jedan.kub 21:42 09.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

srdjan.pajic
jedan.kub
Lep tekst.
Dok sam imala stari, razgranati orah, imala sam sove na njemu. Sin je imao prilike da nadje gvalicu-mislim da se tako zove ostatak od hrane koje sova izbci, sa kostima misa.
To sto se na nekom terenu pojave nove ptice, mislim da je (tu spada i ona crno-bela sa crvenim kljunom koju sam proletos videla i jos neke ptice pevacice posledica ratnih desavanja u Bosni.


Eeee tog se sećam! To je Dejvid Belami obavezno podizao sa zemlje, pa mrljavio izmedju prstiju i prebrojava male lobanje, da vidi koliko je voluharica sova pojela te noći.

Po toj gvalici smo prvo saznali da imamo sove na orahu, pa smo ih posle vrebali da ih vidimo. Nocu su se cule.
Ne znam da li bi pomoglo da nacrtam pticicu koju sm vidjala, jer ne znam kad cu je ponovo videti i da li cu moci da je fotografisem. Nisam je pronasla u katalogu, ali sam nasla neke druge (vivak, grmuse poljsku sevu, vugu, sovu usaru...)
Jukie Jukie 06:16 10.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

srdjan.pajic

Dok sam imala stari, razgranati orah, imala sam sove na njemu. Sin je imao prilike da nadje gvalicu-mislim da se tako zove ostatak od hrane koje sova izbci, sa kostima misa.

To je Dejvid Belami obavezno podizao sa zemlje, pa mrljavio izmedju prstiju i prebrojava male lobanje, da vidi koliko je voluharica sova pojela te noći.

A Branko Kockica je rekao deci da je gvalica jedan fini naziv za sovino govance.
(naravno mi veliki znamo da ona to izbljuje na usta, ali to nije vaspitno reći tako maloj deci, jer će kad dođe ručak u vrtiću svi krenuti da glume sove).
albicilla albicilla 07:12 10.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

Po toj gvalici smo prvo saznali da imamo sove na orahu, pa smo ih posle vrebali da ih vidimo. Nocu su se cule.


ako su nocu skripale kao nepodmazana ljuljaska, to su mladunci utine (aka male usare) kako traze hranu
jedan.kub jedan.kub 23:36 10.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

gvalica jedan fini naziv za sovino govance.

To je sovin ispljuvak(kosti i dlake misa kojeg je pojela) koji njen zeluda ne moze da svari.

ako su nocu skripale kao nepodmazana ljuljaska

Misilim da je to taj zvuk.
albicilla albicilla 07:14 11.05.2011

Re: Jadne sovuljage!

Misilim da je to taj zvuk.


onda i ja mislim da je to asio otus, ista ona sto zimuje u jatima (tj. smo danju kunjaju u jatima, nocu svaka lovi za sebe), a po velicini tih jata kikinda je prestonica sveta
albicilla albicilla 06:56 10.05.2011

hvala

...na svim komentarima. smatrao sam da tekst obradjuje vaznu temu i zeleo da je priblizim ljubiteljima prirode, da shvate da za pisanje naucnog priloga ne moraju imati diplomu biologije, samo zelju da doprinesu.

ipak, zbog svih primera kako pisati i kako ne pisati, tekst jeste poduzi i to sigurno odbija jedan deo citalaca, koje privuku sabolcove ilustracije (slikara sam nedavno imao prilike i da licno upoznam - ne secam se da sam ovo i za koga rekao, ali on je od onih ljudi da ih na ranu previjete), pa sam i sam iznenadjen brojem lajkovanja.
Jukie Jukie 07:39 10.05.2011

Re: hvala

albicilla
pa sam i sam iznenadjen brojem lajkovanja.

Ova slika sove je toliko divna da je nemoguće da neko ne stavi lajk.
albicilla albicilla 09:20 10.05.2011

Re: hvala

Jukie

Ova slika sove je toliko divna da je nemoguće da neko ne stavi lajk.


preneo sam mu tvoj komentar - da znas da si obradovao slikara :)
kile92 kile92 18:07 10.05.2011

Da li ste videli?

Dragi ptičari pogledajte ovo:
http://www.youtube.com/watch?v=gFwgblszf6s
albicilla albicilla 19:45 10.05.2011

Re: Da li ste videli?

to je svesno maltretiranje ptice koja je pod stalnim stresom, pokusava da se instinktivno sakrije
srdjan.pajic srdjan.pajic 07:08 11.05.2011

Re: Da li ste videli?

http://www.youtube.com/watch?v=gFwgblszf6s


Užas! Jadna ptica. Ovo me podseća na detalj iz filma The Cove, kad se pominje prokletstvo delfinovog "osmeha" (oblik njuške koji stvara privid da se delfin osmehuje), zbog čega milioni posetilaca akva parkova žive u ubedjenju da ove životinje uživaju da izvode one trikove u bazenima.

kile92 kile92 07:34 11.05.2011

Re: Da li ste videli?

Da, da, bilo bi strašno da je ova divna ptica stalno izložena ovakvom stresu. Ja sam ovo video kao etološki eksperiment, koji ilustruje jedno fascinantno ponašanje ove vrste.
albicilla albicilla 07:51 11.05.2011

Re: Da li ste videli?

takvo ponasanje karakteristicno je za mnoge sove, posebno one s usnim cubama. umeju da se izduze, nadignu cube i glume suvu i polomljenu granu, i cuk, i utina. mislim da buljina to ne radi, prekrupna je da bi imala potrebu za tim.
kile92 kile92 08:16 11.05.2011

Re: Da li ste videli?

Bilo bi sjajno cuti i nauciti nesto vise o ponasanju ptica. To bi mnogo pomoglo u njihovoj zastiti.
rape70 rape70 18:56 11.05.2011

Kikindske sove

Evo nekoliko mojih fotografija iz Kikinde ove zime:

NNN NNN 22:33 11.05.2011

Re: Kikindske sove

zoja444 zoja444 23:31 11.05.2011

Re: Kikindske sove

super fotke.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana