Blog za Miću Markovića i društvo u ćošku: matematika, muzika, veličina organa i ostala preterivanja.

nsarski RSS / 22.06.2007. u 20:58

Na prethodnom blogu, Mića Marković je postavio sjajno pitanje, ali kad sam razmislio o odgovoru, shvatio sam da bi on bio predugačak i da zavredjuje poseban blog. Mićino pitanje se odnosilo na to kako se dolazi do matematičkih rešenja, ili kako se nešto dokazuje.

O tome, naravno, postoji cela nauka, i ja ću ovde da pokazem par prostih primera, ilustracije radi. Potom ćemo naći vezu izmedju matematike, muzike i još koječega.

Pre svega, da bi nešto dokazali ili opovrgli, moramo da imamo tvrdnju. Ja ću navesti dva primera., oba postavljena od strane Fermat-a (1601-1665), koji je bio pravnik i matematičar. Poznati “Veliki Fermatov problem” je tvdnja da ne postoje tri cela broja koji zadovoljavaju jednačinu

fermat.jpg


ako je je ovaj broj “n” u jednačini (eksponent) jednak 3 ili više.

Ako je n=1, na primer, jednačina je x+y=z, pa rešenja ima: recimo x=3, y=5, z=8, tj. kad zamenimo u jednačinu ove vrednosti dobijemo 3+5=8, što je tačno. Možemo da uzmemo za x i y bilo koja dva broja, a z prosto kao njihov zbir. Svaka takva “trojka” brojeva je rešenje (heh, nekad se i rešenja kreću u “trojkama”). Idemo dalje.

Kad zamenimo u gornju jednačinu n=2, onda jednačina glasi x^2+y^2=z^2. Hm, ovo je malo teže od prethodnog slučaja. Ako zamislimo da su x i y katete pravouglog trougla, a z hipotenuza (najduža stranica), onda naša jednačina samo kaže da je zbir kvadrata kateta (x i y) jednak kvadratu hipotenuze (z), što je Pitagorina teorema. Aha! Mi smo time naš algebarski problem redukovali na sledeće pitanje iz geometrije: postoji li pravougli trougao sa celobrojnim stranicama? Ako postoji, onda su dužine stranica takvog trougla rešenja naše jednačine. Ispostavlja se da postoji: na primer, x=3, y=4 i z=5 je pravougli trougao ca celobrojnom dužinom stranica. Takvih trouglova ima mnogo (beskonačno mnogo), a ovaj navedeni je najpoznatiji. Dakle, naša jednacina sa n=2 ima rešenje.

Fermat tvrdi da su n=1 i n=2 jedine vrednosti eksponenta n u gornjoj jednačini za koje rešenje postoji. Za sve druge vrednosti, n=3, 4, 5, itd., ova jednačina nema rešenja. To je tvrdnja.

Kako ovo dokazati, ili oboriti?

Oboriti je lako: treba samo naći tri broja (x,y i z) koja zadovoljavaju gornju jednačinu sa n=3 (ili 4, ili 5 ili neka druga vrednost ako nam je to lakše). Prvo, kad je n=3 nema “Aha, Pitagora!”. Ne postoji neka tvrdnja, slična Pitagorinoj teoremi, koja sadrži treće stepene. Ako nemamo drugu ideju, tada se pribegne metodu “pogadjanja” ili probanja. Recimo, programiraš kompjuter da on bira “trojke” brojeva (x, y i z), svaki broj digne na treći stepen, sabere ih, i proveri da li dobijeni brojevi zadovoljavaju ovu jednačinu. Kompjuter može da izvrši na milione takvih računanja u sekundi. Medjutim, brojeva ima beskonačno mnogo, pa bez obzira što smo probali mnogo miliona-gaziliona puta, i kompjuter je radio satima i nedeljama i godinama bez prestanka, i nismo našli rešenje, još uvek ne možemo tvrditi da ga nema uopšte, ni jednog. Možemo možda reći da su rešenja “retka”, teško se nalaze. Setimo se da Fermat nije imao kompjuter i na margini jedne knjige napisao da on svoju tvrdnju “može da dokaže, ali nema dovoljno mesta na margini da to zapiše”. 350 godina kasnije, dokaz je izveden (Wiles, 1996), ali misterija ostaje. Kako je Fermat mogao da tvrdi da ima dokaz, kad se danas zna da je za izvodjenje dokaza porebno poznavanje ne-Euklidske geometrije, eliptičkih krivih, modularnih formi, i sličnih monstruoznosti, koje u Fermatovo vreme nisu postojale? U svakom slučaju, Fermatova tvrdnja je dokazana kao tačna.

Ljudi koji se bave brojevima, i teorijom o njima, posebno vole “proste” brojeve. Prost broj je ceo broj koji je deljiv samo sa jedinicom i samim sobom, bez ostatka. Recimo, 11 je prost broj; 15 nije prost jer je deljiv sa 3 i sa 5. Evo nekoliko prostih brojeva:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 (hvala!)…

Prosti brojevi su interesantni jer su oni, u suštini, kao osnovne note u muzici (vidi dole). Naime, prvo primetimo da je broj 2 jedini paran prost broj na ovom spisku. Svi drugi su neparni jer, kad bi bili parni, bili bi deljivi i sa 2, što je suprotno definiciji prostog broja. Ali, najvažnija stvar vezana za proste brojeve je sledeća: svaki ceo broj može, na jedinstven način, da se napiše kao proizvod prostih brojeva. Na jedinstven. Ovo razlaganje broja na proste faktore se zove faktorizacija. Recimo 35=5*7, ili 24=2*2*2*3, i tako dalje. Ovo je fundamentalna teorema u matematici. Medjutim, faktorisati velike brojeve nije uopšte lako, i ne zna se opšti metod, osim metoda probanjem. Potrebno je mnogo sati kompjuterskog računanja da bi se veliki broj faktorisao – i upravo na ovome se zasniva celokupni rad današnje kriptologije: moguće je uzeti broj toliko veliki da ga svi kompjuteri ovog sveta ne mogu faktorisati u realnom vremenu.

Ali, zar gornja teorema o faktorisanju nekog broja ne liči na tvrdnju da svaki ton može da se “razbije” na zbir osnovnih harmonika, ili da je svaka boja proporcionalna mešavina crvene, zelene i plave (RGB)? U tom smislu, prosti brojevi su u matematici ono sto su osnovni harmonici u muzici, ili osnovne boje u slikarstvu. Zato ih ljudi mnogo proučavaju. Ima mnogo tvrdnji vezanih za proste brojeve (mnoge su nedokazane), a ja ću navesti jednu; ova ima veze sa procesom dokazivanja, a i zanimljiva je na svoj način.

Ljudi su dugo pokušavali da nadju formulu po kojoj mogu da se dobiju prosti brojevi. Medju njima je i Fermat (1601-1665), pravnik i matematičar, koji je predložio da su brojevi, Fn, koji se dobiju po formuli:

bd640f25299a9a032b52b75f4944d191.png

kad se u nju zamene vrednosti n=0, 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6… prosti brojevi. Ovo naravno nisu svi prosti brojevi, ali svaki koji se dobije po ovoj formuli je prost..

Da probamo: kad je n=0, 2^0=1, 2^1=2,2+1=3, tačno – 3 je prost broj; kad je n=1, 2^1=2, 2^2=4, 4+1=5, tačno – 5 je prost broj; kad je n=2 rezultat je 17 – prost broj; kad je n=3, rezultat je 257 – prost broj; kad je n=4, rezultat je 65537 – takodje prost broj. Dakle F0=3, F1=5, F2=17, F3=257, F4=65537. Kad je n=5, dobije se veoma veliki broj, koji je teško fakrotisati, pa je Fermat (pošto nije imao kompjuter), pretpostavio da je gornja formula tačna, tj. da je broj Fn, izračunat po toj formuli za svaku vrednost “n”, prost i ta pretpostavka je stajala kao “verovatno tačna”.

Medjutim, oko 100 godina kasnije, Ojler (Euler, 1707-1783) pokaže da Fermatov broj F5, tj. broj koji se dobije kad se zameni n=5 u gornjoj jednačini i iznosi F5= 4294967297, nije prost već je deljiv brojem 641, naime 4294967297=641* 6700417!. (Kako je Ojler došao do ovoga – bez kompjutera! – je priča za sebe.) Znači nalaženjem kontra-primera Ojler je izveo dokaz – oborio je Fermatovu tvrdnju. Dokaz završen.

(Sa ponosom mogu da kažem da sam razvio metod, totalno nepriznat u matematici, za rešavanje nekih jednačina. Ja ga zovem “metod upornog posmatranja”, i neke moje kolege su ga uspešno primenile u svojim problemima: ako dovoljno dugo bleneš u neku jednačinu, rešenje ti se samo nametne.)

Ali, ova priča ne bi bila suviše zanimljiva da nema i zagonetni nastavak.

Naime, u vreme Gausa (1777 – 1855) su matematičari razmišljali o pravilnim mnogougaonicima (pravilnim trouglovima, četvorouglima, sedmouglima, itd.) I pitanje je bilo koji od njih mogu da se geometrijski konstruišu samo pomoću lenjira i šestara. Recimo može trougao, može petougao, ali sedmougao ne može. Ne može ni 11-to ugao. S druge strane, neke je prosto konstruisati: trougao ili kvadrat, recimo. Ima li neko pravilo po kome se utvrduje da li se mogu/ne mogu konstruisati mnogouglovi lenjirom i šestarom?

Za svoj 17- rodjendan, kaže legenda, Gaus dokaže da regularni poligon (mnogougao) može da se konstruiše lenjirom i šestarom ako je broj uglova jednak Fermatrovom broju Fn (dakle, 3-ugao, 5-ugao, 17-ugao, 257 –ugao, itd..) - eto nama Fermatovih brojeva nazad - i eksplicitno pokaže konstrukciju za, prigodni rodjendanski, 17-ugao. Legenda takodje kaže da je Gaus tada odlučio da se posveti matematici..

Konstrukcija 257-ugla je izvedena 1830. godine, a rukopis koji daje instrukcije za konstrukciju 65537-o ugla je pisan 10 godina I zauzima veliku kutiju na jednom univerzitetu u Nemačkoj.

Fermatovi brojevi, iako nisu dobri kao formula za proste brojeve, I danas se proučavaju u matematici zbog drugih svojih osobina.

A sada – muzika!

Rekao sam da prosti brojevi u matematici imaju ulogu kao osnovne note u muzici. Ljudi procenjuju rastojanje u “visini” izmedju dva tona kao odnos njihovih njihovih frekvencija. Dva tona čiji je odnos učestanost 2:1 ljudi čuju kao dve iste note u različitim oktavama. Na ovaj način se pravi skala (što znači meredevina), ili lestvica, kako se zove kod nas.

Svi muzički instrumenti, osim udaraljki, proizvode zvuk oscilovanjem strune ili vazdušnog stuba. Svaka zategnuta struna ili vazdušni stub odredjene dužine ima svoju prirodnu, fundamentalnu frekvenciju. Ali, pored ove prirodne frekvencije, instrument ima i celu seriju viših moda oscilovanja, ili vibracija. Kako su frekvencija u talasna dužina vezane jednačinom: frekvencija x talasna dužina = brzina zvuka, a brzina zvuka je konstantna, onda viša frekvencija znači i manja talasna duzina, i obrnuto. Dužine zategnute strune definiše fundamentalnu talasnu dužinu (I odgovarajuću fundamentalnu frekvenciju) te strune, odnosno vazdušnog stuba.

Vrabac pevač (Melospiza melodia) ima pesmu koja se satoji od naizmeničnog puštanja drugog i trećeg harmonica. Ako uzmemo da se ovaj zvuk proizvodi vibracijom vazdušnog stuba, osnovne frekvencije takvih vibracija su 344/2L Hz za otvoren stub, I 344/4L Hz za polu-otvoren stub, gde je L dužina stuba u metrima. (Ove se formule dobiju iz jednostavne fizike oscilacija, i pretpostavke da je brzina zvuka oko 344m/sec).

Najniži zvuk zabeležen u pesmi tog vrapca je je oko 2325 Hz, što bi odgovaralo dužini stuba od oko 7.4cm otvorenog stuba - malo previse za pticu koja je dugacka oko 15cm sa sve repom. Ne zna se tačno kako on to izvodi.

Ali ove formule za učestanost još nam kazuju da, što je veći (duži) vazdušni stub, tj. veća vrednost za L, to je i učestalost proizvedenog zvuka niža – zvuk je “dublji”. Očekujemo, dakle, da manje ptice (i životinje uopšte) proizvode “viši”, piskutaviji zvuk od velikih ptica, što otprilike odgovara situaciji u prirodi - setimo se pesme kanarinca i gakanja guske (ili rike lava i mjauka mačke). Kada životinje, ili ljudi, prete drugima oni se trude da proizvedu što niži (“dublji”) zvuk, jer to implicira da su po dimenzijama veći, sto je već ozbiljna poruka. Kad pas reži (preti), zvuk je niži od zvuka koji proizvodi kad samo “kevće”. Mi možda ne znamo ništa o gornjoj formuli, ali ovo je “usadjena” vrsta znanja koja je dobrodošla. Stvar psihologije.

Takodje je stvar psihologije to što ljudi, kada hoće da ispadnu neagresivni, nepreteći, bezopasni, povise učestanost glasa, govore piskutavije.

Ne znam kako vas, ali mene žešće nervira kad udjem u neku ustanovu, kancelariju, privatan bizmis, naročito u Beogradu, i namontirana sekretarica mi kaže :”Izvaaalite, saedite! Sad će gospodin Bizmismen da dodje. Žaalite li našto da paaapijete?”. I to kaže piskutavim glasom, potpuno neprirodnim, naravno, za svoju figuru. Doživeli ste svi nešto nalik na ovo, siguran sam.

U psihologiji postoji koncept “reaktivne formacije”. To je kad vas neko, na primer, ne voli, ali ne želi (ne sme) to da pokaže, pa se onda pretvara da vas baš voli. Baš voli. Eto.

Ova sekretarica, sto svojim svojim cvrkutom pokusava da deluje ljubazno i "manje" napadno, mi samo pokazuje koliko je njoj (njenoj firmi) stalo do mušterija, pa je povisila ton za notu više na lestvici kako bi bila uverljivija.

Ta namontiranost i penjanje uz tonalnu lestvicu ima i drugih, skrivenijih konotacija i sugestija – subliminal seduction, sve za musteriju. Naime, lestve, merdevine, se na Grčkom kažu klimax.
A naša ptica? Jedna vrsta golubice (Zenaida macrocour), dugacka oko 30cm sa sve dugim repom, proizvodi gugut ucestalosti od 445Hz, sto bi odgovaralo duzini od oko L= 19.3cm. Gde se smesti toliki vokalni organ u tako malu pticu, za sada ostaje tajna. A ipak peva - Eppure canta!


 

 Komentari (157)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Kazezoze Kazezoze 12:16 23.06.2007

Re: Thinking machine

Ja mogu sad, npr, da zbog nekog neočekivanog povoda razmišljam da li da ofarbam kuću spolja na štrafte. I posle 15 minuta zaključim da je to glupost. Najverovatnije ništa od tog mog "intelektualnog" napora neće otići u podsvest pošto tu, najverovatnije, nema pametnih obrazaca.


ja sam, razmishljajuci kako da u radnu prostoriju unesem shto vishe svetlosti, odluchio da pokusham sa totalno suprotnom bojom od one koja uslovno recheno daje svetlost. umesto bele boje ja sam zidove ofarbao u crno.
razultat je bio vishe nego zadovoljavajuci.. dnevna svetlost ionako dolazi kroz prozore (koji su poveliki), a naveche se svetlost od sijalice bolje reflektuje na tamnu povrshinu, tako da je vidljivost veca.
Milan Novković Milan Novković 12:20 23.06.2007

Re: Thinking machine

Well, basically, I used your method

Super ti je metoda, svaka čast. Ti si matematičar, širi brzo definiciju, nema potrebe samo za vizuelnim gledanjem.

Npr, da bi bio dobar trader u bankarstu treba pamet, naravno, ali nije najvažniji faktor, sa dovoljno umanjenom važnošću da je skoro svi imamo dovoljno, spremnost na rizik, ali ne suludost. Opet, i ovde smo ok u veliko broju.

I, ovo je malo teže, spretnost u nekoliko matematičkih disciplina, ništa rocket science, u brzoj, mentalnoj primeni.
Ne mora, i ne može, biti previše precizna.

Prvo elementarne stvari, osnovne operacije, pa prvi i drugi izvodi. I najteže, npr, implikacije krive slične logaritamskoj na rezultat jednostavne sume. Ovde može i da se nauči matrica napamet, ko tablica množenja, pa onda neka mentalan interpolacija.

Sve su ovo jednostavne stvari u odnosu na kompleksan problem kojim želimo da se bavimo, tradingom gde ćemo napraviti uspeh. I ovaj proces vežbanja jednostavne mentalne matematke bi, u stvari, bilo tvoje "uporno posmatranje".
Dejan Nikolic Dejan Nikolic 13:05 23.06.2007

Da li su u vreme Fermata...

... znali za binarne brojeve? Tj, ocigledno je da jesu ali princip zapisivanja, recimo, 100000000 sto je F3 -1 :)

Ovo pitam jer su F3+ resenja slicna bitnim ogranicenjima kompjuterskih procesora do sada... pa je F3 8bita +1, F4 16bita +1 itd (a mozda i nema itd ali ova dva jesu :)
nsarski nsarski 13:13 23.06.2007

Re: Da li su u vreme Fermata...

Pa ima veze utoliko sto formula sadrzi izraz 2^(stepen), ako da se dobiju stepeni dvojke. Digitalnom zapisu mnogo su slicniji tzv. Mersenne primes oblika 2^n - 1, gde je n prost broj. Za dvadesetak vrednosti od n je provereno da li je formula tacna. Konkretno za n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 , 257...brojevi 2^n - 1 su prosti (za ove vrednosti je to dokazano u vreme kad kompjutera nije bilo).
gordanac gordanac 13:06 23.06.2007

zabava za vikend...

Odličan link za "online" matematiku primer za pravi help/info web kad je matematika u pitanju.

O pronalaženju rešenja i dokazima:

"Gentlemen, that is surely true, it is absolutely paradoxical; we cannot understand it, and we don't know what it means. But we have proved it, and therefore we know it must be the truth." —Benjamin Pierce, a Harvard mathematician, after proving Euler's equation, in a 19th-century lecture.

Zabava sa "posebnim" brojevima sa mnoštvom linkova, tek kao dokaz gde, kako i zašto brojevi ne trebaju "two to tango" - there can be only one. A na ovom linku je već svojevrsni KULT brojeva

I na kraju, kome ne bude dosta zabave:

Malo "svete geometrije"

I isto to, ali Nassim Haramein style

Math and physics za zabavu i učenje.Have fun!

gordanac gordanac 13:09 23.06.2007

Re: zabava za vikend...

Izvin`te, pogresno linkovanje...
....ovako treba:
svojevrsni KULT brojeva
gordanac gordanac 13:12 23.06.2007

Re: zabava za vikend...

E, izvin`te jos jedared...
...ovako treba:
Malo "svete geometrije"

p.s. ne pazim dovoljno, pa mi pri linkovanju ostane dva puta "http://"
nsarski nsarski 13:16 23.06.2007

Re: zabava za vikend...

Da, Wolframov sajt je odlican, i ima azurirane podatke koje pisu strucnjaci. Ja ga cesto konsultujem kad mi nesto brzo treba. Odlicni linkovi, hvala!
nsarski nsarski 13:19 23.06.2007

Re: zabava za vikend...

A sto se zabave za vikend tice: imao sam jednog saradnika, matematicara, koji je uzimao godisnji odmor i celo slobodno vreme trosio da proverava zbirku "Integrala, redova i proizvoda" Gradstajna i Rizika - poznata knjiga svim studentima. Kad nadje gresku on im posalje pismo, vrati se sa odmora, i nastavi svoj posao:))
Boris_Treci Boris_Treci 13:48 23.06.2007

Re: zabava za vikend...

Sve je to lepo, ali cenim da ne valja preterivati! :)
Istina, ima ljudi kojima posao koji rade moze da pruzi 100% satisfakcije u zivotu, ali ipak mislim da se moze postici balans izmedju posla, prijateljstava, ljubavi, zabave, ...

PS
Nije mi poznata ta zbirka! U Srbiji se standardno medj studentarijom "delju" Ljasko i Demidovich! :)
nsarski nsarski 13:54 23.06.2007

Re: zabava za vikend...

Nije poznata? Hm, to je na mnogim fakultetima biblija.


To i Abramovic i Stegun su, ono, standardni pribor, kao kalkulator.
gordanac gordanac 13:51 23.06.2007

:))

Mićino pitanje se odnosilo na to kako se dolazi do matematičkih rešenja, ili kako se nešto dokazuje.


Umesto odgovora citiram mog profesora kurseva TF i MF koji je rekao:

1. Svaki rešen problem je trivijalan
2. Ne postoji trivijalan način da dokažeš trivijalno rešenje (ovo nas je terao da dokazujemo, prvi stav se podrazumevao! :))

p.s. a od sjajnih matematičara od kojih sam imala sreću da učim, ostalo mi je da mi i danas pridev "elegantan" ne ide ni uz šta drugo, osim - uz matematička rešenja!
Brooklyn Brooklyn 13:56 23.06.2007

Re: :))

pridev "elegantan" ne ide ni uz šta drugo, osim - uz matematička rešenja!Some jokes are very short and elegant—like a mathematical proof or a midget in a ball gown.
Milan Novković Milan Novković 14:06 23.06.2007

Re: :))

Ne postoji trivijalan način da dokažeš trivijalno rešenje

Ok, al postoje trivijalni koraci gde treba da se odlučiš da li ćeš da skreneš levo ili desno.

Tj da izbrojiš precizno crne i bele tačke na sličici sličnoj ovoj dole :)
Milan Novković Milan Novković 14:24 23.06.2007

What's your law ?

Ne postoji trivijalan način da dokažeš trivijalno rešenje

David Deutsch iz Oxforda ti nije bio profesor, to je sad jasno, inače studenti nebi bili "mučeni" na ovako nedorečen način :)

Evo njegovog odgovora na Edgeovo pitanje:

"Deutsch's Law

Every problem that is interesting is also soluble.

Corollary #1

Inherently insoluble problems are inherently boring.

Corollary #2

In the long run, the distinction between what is interesting and what is boring is not a matter of subjective taste but an objective fact.

Corollary #3

The problem of why every problem that is interesting is also soluble, is soluble.
"
gordanac gordanac 15:23 23.06.2007

:)))

Binary marble adding machine :)) odlično za brojanje!...a evo i uputstvo:...a za ovo kažu da je "THE OLDEST COMPLETE PIECE OF MUSIC IN WRITTEN HISTORY!"...svaka sličnost je namerna...
Doctor Wu Doctor Wu 23:39 23.06.2007

Re: :))

Some jokes are very short...Be still my beating heart...
fixer fixer 14:34 23.06.2007

aaa da, taj mračni trougao žeeeljaa:.

uh, kaka vrućost:
mora da se po nekom ovakom danu rodio kvadrat kao rastopljena kocka..
uh, tako je teško biti miran na prepuuunoj adi.. ovi mlllaaadddiiii:
teraju te na filozofiranje:
trouglovi se dele na bračne (mračne) i vanbračne (zračne)..
vanbračni se dele na čačne, začne i plačne..
po idejnoj liniji su, pak, jednostrani, raznostrani, prostrani i inostrani..
oni bezidejni se ostavljaju po strani - jer su usrani..
sa pravne tačke gledišta, dele se na pravougle i krivougle, što opet zavisi od toga u kome uglu je pomenuta tačka..
da bi evoluirao u četvorougao, trouglu su po pravilu potrebna još minimum dva ugla, s obzirom na visok datum i godinu proizvodnje.. čista računica: ono kao tko mnogo daje, malo priiima..
pri tom se često tuupi od ugla do ugla, te tako i ogugla (recimo) u borbi za tuđ status..
Kazezoze Kazezoze 15:48 23.06.2007

Re: aaa da, taj mračni trougao žeeeljaa:.

Jeftini slatkisiUlica je prazna..nedelja,popodne..
Vidim te u izlogu..jeftinih slatkisa..
Draga!
Lice ti je prazno..nedeljom popodne..
Sva si k'o iz izloga,jeftinih slatkisa!
Sva si k'o iz izloga,jeftinih slatkisa!
Jeftini slatkisi!Je-je-je-jeftini slatkisi!
Draga djeco..tvornica jeftinih slatkisa,poklanja vam kompoziciju:
Sva si k'o iz izloga,jeftinih slatkisa!
Sva si k'o iz izloga,jeftinih slatkisa!
Prihvacas li?Prihvacas li?
Glavnu ulogu,glavnu ulogu u mom filmu veceras.
Zar je to moguce?
Vratimo se opet na nasu staru dobru zemlju.
Spustimo se na valovima nase radio stanice.
Ulica je prazna..nedelja,popodne..
Vidim te u izlogu..jeftinih slatkisa..
Draga!
Lice ti je prazno..nedeljom popodne..
Jeftini slatkisi!Je-je-je-jeftini slatkisi!
Veceras!U glavnim ulogama,zadnji put!


fix, bash me neshto ovi tvoji oguglali trouglovi posetishe na ovu pesmu buldozhera:):):)
slavica i branko slavica i branko 16:22 23.06.2007

Re: aaa da, taj mračni trougao žeeeljaa:.

Fixer, jeste vrucost! Ali bez vrucosti nema nista!

Egipcani su na onoj, njihovoj onooolikoj vrucosti pravili piramide. Glavi covek za te poslove je bio geometar ( ne geojard). Mora sve dobro da se premeri.
Geometre su u starom Egiptu zvali harpedonopta -"onaj koji razvlaci konopac"- doslovno prevedeno.

Zato smatram da je Vasa teorija o nastanku nekih geometrijskih tela (kocka) ispravna - vrucost+razvlacenje!

O mukama egipatskih graditelja citati ( koga zanima) kod Terija Praceta.

U mracnom trouglu zelja ima jedan ....svitac!

Fixer, rado Vas citam! Pozdrav!
fixer fixer 14:37 24.06.2007

Re: slavica i branko

eh, setih se, u zlatno doba holivuda, na božavi, sretnem arsena.. nešto popizdeo, duboko nesrećan:
ša je arsene? ša si prso?.
ma, pazi kadsamonopravo odlepijoo..
kaži bratu ša te boli, pa da nešto ako treba nekog..
ma, jebote idem malopre plažom, kad izleti mi neki mali i onako piskutavo upita:
jel čiko, esil ti onaj arsen i gabi?.
slavica i branko slavica i branko 14:39 25.06.2007

Re: fixer,

Ilja i Jevgenij! Oni sto su se zezali sa Ostapom.

U dvorani "Dvanaest stolica", u kojoj se, inace, upraznjava kult zlatnog teleta i prizemne Amerike, sreo klinac Ilju i ptao ga jel` on bese onaj- Ilja i Jevgenij.
"Jeste, ja sam Ilja i Jevgenij, ali pouzdano znam da ti nisi Ostap.Ne znam da li ti to znas?"


slavica i branko slavica i branko 14:52 25.06.2007

Re: fixer,

slavica je prezime!
Ono sto citate kao veznik je srednje slovo, ( pocetno slovo ocevog imena ) a Branko je ime.
Tako se cita moj nick, a ne kao nabrajanje imena.
d j o l e d j o l e 14:52 23.06.2007

Hvala

G. Sarski hvala vam na ovom divnom postu. Vec se na vasem proslom blogu, u jednom od komentara pojavio nagovestaj price o prostim brojevima, o tome kako su urezani u temelje svega, u arhitekturu, muziku, estetiku, proporcije, boje, psihologiju, ..., matematiku, u sve. Odnosno, nagovestaj price o Pitagori (bilo da se radi o stvarnoj licnosti, skoli, ili o tragu citave civilizacije izgubljene u hodnicima vremena :).

Uvek me je cudilo zasto toliko malo moze da se nadje o tom coveku na web-u, kada je njegov uticaj na svakodnevni zivot svakog od nas apslolutno nemerljiv. Ne samo Pitagorina teorema (mada je i ona sama ugradjena u bukvalno sve oko nas) ... naprimer, postoje i price da je pitagorejsko drustvo definisalo formu modernog sistema obrazovanja, strukturu modernog drustva, etiku koja se podrazumeva u modernim drzavama. Sve na genijalnoj prici o prostim brojevima (o kojoj nemam pojma :). Voleo bih da poverujem da se ta prica nije izgubila u svojoj originalnoj formi, koja je ocigledno imala ogroman uticaj na sve civilizacije pocev od egipatske (a mozda je postojala i ranije).

postoji li pravougli trougao sa celobrojnim stranicama? Ako postoji, onda su dužine stranica takvog trougla rešenja naše jednačine. Ispostavlja se da postoji: na primer, x=3, y=4 i z=5 je pravougli trougao ca celobrojnom dužinom stranica. Takvih trouglova ima mnogo (beskonačno mnogo), a ovaj navedeni je najpoznatiji.


Meni se cini da je boldovani deo citata pocetak price.
gambit gambit 15:21 23.06.2007

Prost broj

------
Prost broj je ceo broj koji je deljiv samo sa jedinicom i samim sobom, bez ostatka
-----

Ovdje imamo materijalne greske na vise nivoa:

1. Prost broj nije "ceo broj", nego je prirodan broj. Skup cijelih brojeva je nadskup prirodnih, dopunjuje ih 0 i negativnim brojevima.

2. Broj 1 nije prost broj ( a nije ni slozen!), a po gornjoj "definiciji" bi bio.

3. Broj je djeljiv nekim brojem ili nije djeljiv, tj. ne postoji "djeljiv sa ostatkom" ili "djeljiv bez ostatka".

Interesantan je dokaz da ne postoji najveci prost broj, ako nekog zanima, tu sam...
Boris_Treci Boris_Treci 15:36 23.06.2007

Re: Prost broj

Istina, u matematici se mora drzati preciznosti. Ali isto tako ne moramo preterivati - pogotovo ne na blogu za ne-matematicare i sve ostale! :)

A dokaz da je skup prostih brojeva neogranicen sa gornje strane, tj. da ne postoji najveci prost broj...je prilicno lep. Jedan od onih koji su tako jednostavni...a opet...kako kome! :) Mislim da ga se vredi izneti.
gambit gambit 16:12 23.06.2007

Re: Prost broj

Slazem se Borise, ali blog je krenuo malo "prejako", Ferma, Ojler, Gaus, Galoa(!?)...

Ne bavim se matematikom skoro petnaest godina, ali pamtim taj dokaz...

Pretpostavimo suprotno, tj. da postoji najveci prost broj. Tada SVE proste brojeve mozemo napisati u konacnom nizu: p1, p2, p3, ... pn. Ako pomozimo sve ove brojeve i dodamo jedinicu (p1*p2*p3...*pn +1), dobicemo broj koji je veci od svih iz navedenog niza i koji pri dijeljenju sa bilo kojim prostim brojem (ili slozenim) daje ostatak 1 (ili eventualno novonastali broj, ako se dijeli slozenim brojem koji je veci od njega samog). Dakle i sam je prost, jer nema djelilaca. Time je oborena polazna pretpostavka.
jass jass 15:48 23.06.2007

svaka cast

G.Nsarski, odličan tekst!
Podsetili ste me na profesore matematike i fizike iz srednje škole i hvala Vam na tome.
Imam jednu molbu, da li možete da mi ukratko kažete šta je Hilbertova transformacija?
Naime, proučavam neki problem i u jednom trenutku sam naišla na Hilbertovu transformaciju!
I samo definicija bi bila od pomoći...
Hvala!
Jass
d j o l e d j o l e 16:06 23.06.2007

Re: svaka cast

http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_transform


Koristi se i u digitalnoj obradi signala kao filter za fazno pomeranje
jass jass 16:45 23.06.2007

hvala

hvala i ovo moze da pomogne...
:)
Boris_Treci Boris_Treci 15:52 23.06.2007

O matematici, muzici, jeziku i ljudskom

bicu. Ono u sta verujem, kao ateista, je da su sva ziva bica extremno dobro organizovani sistemi koji postuju pravila i zakone fizike, matematike uz dozu "magije" koja se ogleda u nasoj nemogucnosti da vecinu toga shvatimo i sagledamo. Setih se ovakve formulacije pre par sekundi, razmisljajuci sta je to sto u muzici moze da zaista pokrene coveka, da mu izmami osecanje srece, tuge, zadovoljstva ili nesto cetvrto (slicno vazi i za slikarstvo, arhitekturu, lepu zenu/muskarca...). Nekada je to instrumentalno ucenje, tj. doziveli ste nesto lepo ili ruzno slusajuci odredjenu kompoziciju i sada ste u stanju da rekreirate ta osecanja - muzika ih je samo podstakla. Ali nekada se to moze desiti i uz "nevino" delo, koje niste jos uvek stigli da povezete za ljude ili dogadjaje, za osecanja ili misli. I sta je to sto nas tako moze uzdrmati...da li je to sve na nekom pukom fizickom nivou: zvucni talasi u odredjenom rasporedu stizu do naseg slusnog sistema, bivaju prebaceni u mozak koji ima receptore odredjenih karakteristika bas za taj sklop zvuka? I onda se siti ismejemo...ili isplacemo. Ili je to na nekoj meta-fizickoj ravni, sto bi impliciralo nenaucno objasnjenje? Ne znam...

Znam samo da smatram srecnim sto i u muzici, i matematici, racunarstvu, ljudima, filmovima, ..., nalazim deo trenutne i srece i nesrece, jer jedno bez drugog ne ide.

Za ljubitelje muzike:Za hardcore tata-mate za matu:


PS
Definicija srece po matematicaru? Zna li neko?

Integral funkcije trenutne srece u odredjenom vremenskom periodu. To implicira da povecavanje trenutne srece povecava i uopstenu srecu! :) To implicira da se sreca sastoji u sitnim stvarima...
Черевићан Черевићан 17:26 23.06.2007

посве слуђен на бази научној

са уживањем пропратих тему .волим рачун па . . .тотије.браво г. нсарски ! међутим ,склоном истини науми паде филозоф Попер .за оне који превидеше ,човек се досетио да када аргументовано тврдимо нешто,та тврдња се може сматрати научном САМО тада ако се може доказати њезина погрешност (принцип оповргљивости).
ил покојни Карл Рејмонд уз рачун непасује ?

Mathe

Matematiku sam zavoleo kao klinac, jer sam je koristio za resavanje svakodnevnih, trivijalnih prilika. Posebno verovatnoca / neverovatnoca etc. Ali pravu "dubinu" matematike mi je tek kasnije otkrio profesor u gimnaziji. Za sve ostale ucenike matori, dzangrizavi matematicar, ali za nas par "cuvar kljuceva"! " Izmedju 0 i 1 postoji ∞ brojeva, sve ostalo je filozofija! "

Gospodine nsarski samo napred!
bauer bauer 21:35 23.06.2007

primenjena matematika

sad se setih kako smo dugo zezali jednu moju dobru drugaricu zbog neznanja matematike. sprema se ona da pravi neke slatkise, i, cita naglas recept:...sipati 3/4 solje brasna..., pa pita svog zmua: darling, koliko je to 3/4?
nsarski nsarski 22:34 23.06.2007

Maestro,

nas bloger, i covek koji je inspirisao ovaj blog, Mica Markovic, mi je u par navrata danas javio da ima problema sa ukljucivanjem na blog. Ako neko zna o cemu se radi, i voljan je da pomogne, molim vas javite se ili Mici ili administratoru da se ovaj problem razresi.
Hvala vam svima.
ZokiZoki ZokiZoki 22:55 23.06.2007

S T A Y I N G P O W E R

P I S M O G L A V N O M / D A J T E N E K U L O S U

gambit gambit 17:31 24.06.2007

Re: S T A Y I N G P O W E R

Hvala. Malo geometrije nije na odmet...
orlovic orlovic 11:24 24.06.2007

boje

ili da je svaka boja proporcionalna mešavina crvene, zelene i plave (RGB)? U tom smislu, prosti brojevi su u matematici ono sto su osnovni harmonici u muzici, ili osnovne boje u slikarstvu.


Svaka boja se moze predstaviti u RGB sistemu, ali on nema bas puno veze sa slikarstvom. Ako pominjes slikarstvo, onda tu vazi princip "upijanja i odbijanja" svetlosti iz vec postojeceg izvora, pa su osnovne boje plava (tj. tirkiz), magenta i zuta. Zbog nemogucnosti pravilne reprodukcije, njima se dodaje, i u osnovne boje svrstava, i crna - dakle, ukupno 4 osnovne boje (+zlatna i jos koja "netipicna".

Sem ovog detalja, koji i nije toliko bitan - veoma zanimljiv tekst. Definitivno ima puno zanimljivih stvari vezanih za matematiku. Recimo, kako bi, u Antickoj Grckoj, oni koji bi tvrdili da postoje transcedentni brojevi mogli biti ubijeni (a poneki i jesu) - izmedju ostalog i oni koji su tvrdili da je Pi takav broj... pa onda Ojlerova jednakost, koja sa magicnom jednostavnoscu povezuje dva poznata transcedentna broja sa imaginarnom jedinicom (sto, doduse, 'a posteriori' postaje totalno logicno i ocigledno)... Cista psihodelija :)
Boris_Treci Boris_Treci 11:40 24.06.2007

Re: boje

Da budemo precizni, u RGB sistemu se ne mogu predstaviti sve boje. Tj. puni tzv. gamut boja koje je ljudsko oko u stanju da vidi je veci od RGB-a. RGB je samo izuzetno pogodan sa tehnickog aspekta za kreiranje boja na uredjajima koji "idu" od crne do bele (kao sto su ekrani). Slicno kao sto je najcesce CMY(K) sistem koji se koristi za stampanje (jer "idemo" od bele do crne). A jos preciznije, CMY i RGB su dualni prostori, tj. iz jednog se lako izvede drugi.
nsarski nsarski 11:45 24.06.2007

Re: boje

Hvala na pojasnjenju i preciznosti:)
Ja sam se vise rukovodio time da u TV prijemniku, recimo, postoje regulatori za RGB. A juce sam bas kupovao boju u radnji (nesto farbam po kuci) i narucim jednju - onaj prodavac uzme uzorak koji sam mu doneo, stavi pod skener, uzme kanticu bele boje, stavi je ispod skenera, ovaj u kanticu ubaci odgovarajucu proporciju crvene, plave i zelene. Stavi sada tu kanticu u centrifugu, promucka je 3 minuta - i eto meni kantice sa bojom koju sam trazio.
U svakom slucaju imas pravo - slikarstvo je kompleksnije od ovoga. Nisam rekao, ali i pesma ptica je malo kompleksnija od gore opisane.
Zanimljiva je takodje i Geteove teorija boja (skroz pogresna, naravno). On je mislio da je na pragu velikog otkrica. Nazalost, blog je vec postao predugacak, pa sam odlucio da to izostavim.
orlovic orlovic 11:58 24.06.2007

Re: boje

Boris_Treci
RGB je samo izuzetno pogodan sa tehnickog aspekta za kreiranje boja na uredjajima koji "idu" od crne do bele (kao sto su ekrani).Ako vec hoces da se frljamo sa egzaktnim stvarima :) , onda za ovo postoji mnogo bolje objasnjenje. RGB je sistem u kojem rezultat nastaje adicijom boja u samom svetlosnom izvoru (kompletna adicija daje belu boju, dok nedostatak bilo kakve adicije daje crnu - tj. mrak). Odnosno, boje se "proizvode" u samom izvoru svetla, za razliku od CMYK sistema gde se boje "proizvode" na povrsini koja samo reflektuje svetlost (dakle, svetlost se redukuje na odredjene boje, da ne kazem talasne duzine). Za one koji ne razumeju citav koncept, najjednostavnije je da ga vizuelizuju na sledeci nacin: RGB boje su, naravno, zajedno sa samom svetloscu, vidljive u mraku (kao monitor ili TV ili druge tehnicke stvari, ali i neki prirodni izvori svetlosti), dok "slikarske" CMYK boje to nisu (ne vidi se slika u mraku, kao ni covek, drvo, i jos mnogo stosta).
I ne bih se slozio da se sve boje tako lako izvode iz jednog u drugi, ali to je neka druga prica. :)
fixer fixer 14:51 24.06.2007

metafizička matematika:.

ako nemam tri čiste već samo dve, mogu li, za nevolju, umesto te treće da mi posluže dve prljave?.
ako imam dve čiste a neko jednu, znači li to da zajedno imamo tri?.
da li četr prljave više vrede nego tri čiste - bar ono kao u određenim situacijama?.
ako imam jednu prljavu - kome da je podmetnem, kad i gde?.
ako imam jednu jedinu čistu, da li da je upotrebim ili čuvam za uspomenu i duuugo sečenje?.
d j o l e d j o l e 15:43 24.06.2007

Pitanje

Ako je n=1, na primer, jednačina je x+y=z, pa rešenja ima: recimo x=3, y=5, z=8, tj. kad zamenimo u jednačinu ove vrednosti dobijemo 3+5=8, što je tačno. Možemo da uzmemo za x i y bilo koja dva broja, a z prosto kao njihov zbir. Svaka takva “trojka” brojeva je rešenje (heh, nekad se i rešenja kreću u “trojkama”). Idemo dalje.

Kad zamenimo u gornju jednačinu n=2, onda jednačina glasi x^2+y^2=z^2. Hm, ovo je malo teže od prethodnog slučaja. Ako zamislimo da su x i y katete pravouglog trougla, a z hipotenuza (najduža stranica), onda naša jednačina samo kaže da je zbir kvadrata kateta (x i y) jednak kvadratu hipotenuze (z), što je Pitagorina teorema. Aha! Mi smo time naš algebarski problem redukovali na sledeće pitanje iz geometrije: postoji li pravougli trougao sa celobrojnim stranicama?


Za slucaj n = 3, naprimer, na koji geometrijski problem bi se sveo problem resavanja Fermat-ove jednacine (posto za n = 1 i n = 2 postoji geometrijski ekvivalent resenja). Da li cinjenica da ne postoji resenje za n > 2, govori nesto vise o geometriji sveta u kome zivimo :)

(naprimer, nikad dovoljno trojki da bi se problem resio :)
nsarski nsarski 16:11 24.06.2007

Re: Pitanje

Haha, ovo je odlicno pitanje!
Problem se, geometrijski, svodi na osobine eliptickih krivih (ponavljam, krivih, ne funkcija). Dakle, krive oblika y^2=a*x^3+x*x^2+c*x+d, na primer. I Wilesov dokaz je upravo na tome zasnovan (sve modularne elipticke krive su semi-stabilne - je tacna tvrdnja koju je dokazao, i time dokazao Fermatovu hipotezu).
Ovo je fascinantan problem (elipticke krive), ali suvise kompleksan za opstu publiku. Nazalost.
nsarski nsarski 16:12 24.06.2007

Re: Pitanje

Da, i u pitanju je Rimanova geomatrija:))
MiljanB MiljanB 06:06 25.06.2007

Re: Pitanje

nsarski
Haha, ovo je odlicno pitanje!
Problem se, geometrijski, svodi na osobine eliptickih krivih (ponavljam, krivih, ne funkcija). Dakle, krive oblika y^2=a*x^3+x*x^2+c*x+d, na primer. I Wilesov dokaz je upravo na tome zasnovan (sve modularne elipticke krive su semi-stabilne - je tacna tvrdnja koju je dokazao, i time dokazao Fermatovu hipotezu).
Ovo je fascinantan problem (elipticke krive), ali suvise kompleksan za opstu publiku. Nazalost.


Vas sjajan, na trenutke emotivan, tekst o Ramanudzanu me je naterao da od pasivnog citaoca blogova Srdjana Fuchs-a i Bilje Srbljanovic postanem registrovani korisnik Zasluzujete sve pohvale i za ovaj tekst!

Dodao bih da vam je matematicki stil besprekoran (po mom skromnom misljenju), uz jednu primedbu. Ovo Vam je drugi put (jedanput na blogu o Ramanudzanu) u komentarima da pravite isti lapsus u vezi Shimura-Tanijama hipoteze. Dakle, veoma vazno, valja ovako:

SVE SEMISTABILNE ELIPTICKE KRIVE SU MODULARNE

Nikako obratno.

Grubo i jednostavno govoreci, semistabilnost je svojstvo elipticke krive koje se tice kvaliteta "ponasanja" kad se jednacina posmatra po modulu prostih brojeva i garantuje da ako do loseg scenarija dodje, on ipak nije bas najkatastrofalniji moguc. Za definisanje, proveru ili bilo kakvo razmatranje semistabilnosti, mi dakle ne izlazimo iz "sveta eliptickih krivih". S druge strane modularnost znaci da elipticka kriva, algebarsko-geometrijski objekat, vodi poreklo iz "sveta modularnih formi", analitickog objekta (kompleksne funkcije!) bogate teorije koji je potpuno nezavisno definisan! Prema tome ovo tvrdjenje deluje na prvi pogled kao neka vrsta "mosta" izmedju razlicitih svetova.

Veza izmedju navedene Shimura-Tanijama hipoteze i Poslednje Fermaove Teoreme nije duboka: ako bi a^n + b^n = c^n bilo netrivijalno resenje Fermaove jednacine, onda elipticka kriva y^2 = x(x-a^n)(x+b^n) jeste semistabilna, ali nije modularna, sto obara Sh-T hipotezu. Drugim recima, ako dokazemo Sh-T hipotezu dokazali smo i PFT!

Stoga, u kontekstu pitanja koje je pokrenulo blog, valja naglasiti da sustinska lepota i dubina cele ove price zapravo prevazilaze (ne)resivost bilo kakve jednacine (makar ona bila i Poslednja Fermaova Teorema i od nje sve krenulo) i leze u tom stvaranju i jedinstvu naizgled razlicitih matematickih svetova, jer da se podsetimo:

Krenuli smo od naizgled proste jednacine koja je stala na jednu marginu trosne knjige, i iz opsesije da je resimo stvorili smo jedan svet (teorija eliptickih krivih) ni iz cega. I dalje ne uspevamo da resimo problem, mozda je svet koji je stvoren suvise "tesan" da iznedri resenje tako da sanjamo o susednom svetu (teorija modularnih formi). Stvorili su ga ljudi istim dobrom baveci se svojim opsesijama, pa mozda u tom svetu postoje iskustva i resursi koji nam mogu biti od pomoci. Vekovi snova, rada, zrtava, kamen po kamen i napravili smo most izmedju ovih svetova (nekad Shimura-Tanijama hipoteza, danas Teorema o Modularnosti). U pocetku samo hrabri i avanturisti se usudjuju da prelaze most, s decenijama prelazak mosta postaje svakodnevnica. Ono sto su nekad bila dva sveta sad je jedan, bolji i lepsi jer smo udruzili snagu i znanje, u kome smo u mogucnosti da resimo jednacinu, objasnimo formulu... Pritom dok smo mi gradili mostove ka drugima, neki svetovi su gradili ka nama (kriptografija)... Mozda Ivo Andric nije konkretno mislio na put ka velikim matematickim dostignucima, ali je bio u pravu da "gde god moja misao krene ili stane, nailazi na verne i cutljive mostove, kao na vecitu i vecno nezasicenu ljudsku zelju da se poveze, izmiri i spoji sve sto iskrsne pred nasim duhom, ocima i nogama, da ne bude deljenja, protivnosti ni rastanka."

Miljan Brakocevicd j o l e d j o l e 09:08 25.06.2007

Re: Kompleksne funkcije

analitickog objekta (kompleksne funkcije!) bogate teorije koji je potpuno nezavisno definisan


Da li postoji neka zasebna oblast matematike koja se bavi karakteristikama polinoma sa kompleksnim koeficijentima (ovo pitam zato sto se resavanje odredjenog broja prakticnih tehnickih problema svodi na analizu ove familije funkcija)?
nsarski nsarski 11:46 25.06.2007

Re: Pitanje

Hvala na korekciji ovog lapsusa:) Zaista mi je nehotice promakao.
Imas pravo: dva puta sam ga napravio. Tacan iskaz je da su sve semi-stabilne elipticke krive sa racionalnim koeficijentima modularne. Inace, ako bi postojalo resenje Fermatove jednacine, Frejova elipticka kriva y^2 = x(x-a^n)(x+b^n) bi bila semi-stabilna ali ne modularna, kao sto si precizno rekao.
A sa ovim sto si dalje komentarisao u potpunosti se slazem. Jos kao student fizike (sto mi je osnovno obrazovanje) sam naucio da su najveca otkrica ona gde se ili ustanovi jednakost izmedju, do tada, razlicitih svetova ili se otkrije ralicitost izmedju svetova za koje se verovalo da su isti. Njutn je otkrio da je "svemirska" materija ista kao i ova na Zemlji (zakon gravitacije), pa Mesec, dakle, pada na Zemlju kao sto bi padao obican kamen ili jabuka, Kolumbo je otkrio da je nas svet isti svugde (ne postoji pocetak i kraj), Ajnstajn da su materija i energija isto, a Bose i Fermi da su cestice celobrojnog/polubrojnog spina razlicite.
MarSeljanka MarSeljanka 08:23 25.06.2007

zashto velichina organa nije bitna

bar kod ptica htedoh reci.
elem-nsarski, ptice ne prizvode sinus tonove nego kompleksne spektre. u sluchaju harmonskih spektara gde je odnos relacija jednak ili vrlo priblichan celim brojevima, chovek chuje osnovni ton harmonskog niza (alikvota) bash kao i kod pitagorejske vibrirajuce strune. uostalom nas okruzhuju samo zvuchni spektri-sinustonovi su moguci samo pomocu sinus generatora-ono shto mi zovemo chistim tonovima su spektri gde su relacije frekvencija/amplituda u odnosu koji chine osnovnu f0 dominantnom.
uostalom mali experimentt koji svako mozhe da izvede-chovek generishe spektar sa frekvencijama 200, 400, 600,800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800Hz. chovek chuje naravno frekvenciju od 200 Hz kao osnovni ton . uklonite frekvenciju od 200 Hz i chucete je i dalje. to se zove psihoakustichka rekonstrukcija signala. kao i ljudi i ptice imaju kompleksan sistem prozivodjenja zvukova zasnovan ne na vibriranju vazdushnog stuba nego na sintezi signala unutar duplji.
eni kveshchns?
Mića Marković Mića Marković 10:06 25.06.2007

Re: zashto velichina organa nije bitna

samo probam
yu1bcd yu1bcd 11:26 25.06.2007

Re: zashto velichina organa nije bitna

MM, i ja sam ostao bez odgovora jer je MarSeljanka objasnila autoru bloga sve ono sto svaki osnovac zna o sluhu A valjda NSarski kao fizicar i geneticar zna ponesto i o spektralnoj analizi i Fourrier transformacijama.

sabi sabi 10:22 25.06.2007

E bas vam hvala

Hvala vam, nsarski, na ovom super blogu.

Posto sam u proslom zivotu vazila za dobrog matematicara, a onda studirala nesto sasvim drugacije, tu svoju neostvarenu ljubav sam primenjivala gde god sam mogla. Najlakse sam ucila morfologiju i sintaksu zato sto sam tu jednostavno sve svodila na formule. Problem je bilo samo naci ih, posle je sve islo kao od sale.

Ne znam da li se to i sada koristi u matematici, ali znam da je moj profesor matematike prilikom dokazivanja neke od teorema, uglavnom koristio metodu "pretpostavimo suprotno".
Mića Marković Mića Marković 10:31 25.06.2007

proba sa jos jednog racunara

mico ako ovo vidis znaci definitivno tvoj browser na gajbi pravi problem.
gordanac gordanac 11:01 25.06.2007

:)))

Mićo, probajte da isključite "block pop-up", ako Vam je uključena ta opcija, ne znam tačno zašto, ali time izgleda da blokira pristup i nekim IP adresama na koje izričito želite kao korisnik da odete.
A inače, program ovog novog bloga Vas automatski "briše" kao "ulogovanog" nakon nekog vremena, tako da ne vredi da svom "browser.u" naredite da Vas zapamti kao ulogovanog, svaki put morate da uradite "click" na link "pristup" koji se nalazi desno gore, pored linka "moja VIP lista".
`Ajd, pa sa srećom i iz gajbe! :))
nsarski nsarski 11:48 25.06.2007

Re: proba sa jos jednog racunara

Mico,
citajuci Restakovo objasnjenje gore, sve mi se cini da si ti ispao "kolateralna steta" u ovom zamesateljstvu:((( Moguce da je banovana tvoja IP adresa. Ako je to slucaj, to se moze lako ispraviti.
snezana7plus snezana7plus 11:08 25.06.2007

cestitke !

Cestitam na zasluzenom VIP statusu, tek sad sam videla, ako je od ranije , izvinjavam se na kasnjenju :))
Inace, tema je odlicna kao i uvek. Posebno volim tekstove u kojima se pokazuje veza izmedju matematike i umetnosti.
mala radoznalost : da li je do sada Fermatova definicija prostih brojeva pobijena jos nekom metodom, sem metode probanja ?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 12:35 22.07.2007

MUP

"Sa ponosom mogu da kažem da sam razvio metod, totalno nepriznat u matematici, za rešavanje nekih jednačina. Ja ga zovem “metod upornog posmatranja”, i neke moje kolege su ga uspešno primenile u svojim problemima: ako dovoljno dugo bleneš u neku jednačinu, rešenje ti se samo nametne."

Uh! A ja mislio da sam ja izmislio “metod upornog posmatranja (MUP)”, samo sto sam ga davno nazvao MAJMUNSKI METOD (MM). Tako sam blenuo u moju buduću ženu i mislio na nju stalno i uspelo!

Samo da podsetom blogere (mlađe) koji su tanki sa matematikom: u našim dnevnim novinama se svake godine (naročito leti) pojavi senzacionalna vest da je neki penzionisani majstor, inženjer, oficir,... rešio kvadraturu kruga, trisekciju ugla i sl. I ove godine je POLITIKA nastavila tradiciju. Molim vas da ovakve članke skupljate. Interesantni su zato jer imaju dve konstante (u poslednjih trideset godina): novinari se po pravilu slažu sa "pronalazačima" a profesori sa fakuteta im ne veruju-sram ih bilo. Ko veruje ne možeš ga ubediti u suprotno. A ja pokušao ovim kratkim tekstom.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana