Fraktalna privlačnost

nsarski RSS / 16.08.2007. u 02:33

Klasična geometrija je nastala iz praktičnih znanja stečenih premeravanjem zemljišta za potrebe gradjevine, navigacije, itd. Danas je ona poznata kao Euklidova geometrija - matematička disciplina koja se bavi dužinama, uglovima, rastojanjima, površinama i drugim prostornim odnosima.

U svom delu "Elementi", Euklid prvo definiše osnovne geometrijske elemente kao što su tačka, prava i ravan: tačka zauzima nula dimenzija u prostoru, prava jednu, a ravan dve dimenzije. Kombinacijom elementarnih se zatim dobijaju složenije geometrijske figure: trouglovi i mnogouglovi (u ravni), kao i kocke, piramide, valjci, kupe, itd. Medjutim, ako pogledamo prirodne tvorevine koje nas na Zemlji okružuju, one nisu nikad, ili skoro nikad, pravilnog geometrijskog oblika. Obale mora i jezera, planine, rečna korita, oblaci, drveće i slično, imaju nepravilne oblike koji se, naizgled, ne mogu opisati prostom euklidskom geometrijom; ili barem ne na jednostavan način. Rečju, Euklidova geometrija kao da nije geometrija prirodnih oblika.

Ne tako davno, medjutim, ispostavilo se da postoji klasa drugih geometrijskih elemenata, koji su pogodniji za opisivanje "neregularnih" oblika kakvi se nalaze u prirodi. Takvi elementi se pojavljuju kada se proučava dinamika kompleksnih sistema, haotično ponašanje ("teorija haosa" kako se još popularno zove) i slično, a zajednička osobina im je da po pravilu imaju "razlomljenu", necelobrojnu prostornu dimenziju, pa se kolektivno zovu "fraktali".

Fraktali, kakvi se vidjaju na slikama i posterima (i niže na ovom blogu), imaju prilično komplikovane oblike; medjutim, njihova konstrukcija je najčešće elementarna.

Evo primera.

Jedan od najprostijih fraktalnih elemenata, Koch-ova kriva, se konstruiše kao što je prikazano na slici.

Fig4.7.GIF

Polazimo od osnovnog elementa (inicijatora) - u ovom slučaju od linije dužine L=1, kao na vrhu slike. Zatim, uvedemo generator (osnovno pravilo transformacije): pravilo je ilustrovano na slici, a rečima ono glasi: podeli liniju na tri jednaka dela; srednji deo izbaci i zameni ga "šatorom" (onim šiljkom u sredini kako slika, generator, pokazuje). I to je sve, to je ceo princip.

Sada tu transformaciju primenimo rekurzivno na generator (dobijemo nivo 2), pa ponovo primenimo isto pravilo za svaki pravi odsečak na nivou 2, da dobijemo nivo 3, pa to isto ponovimo, i tako u beskrajon. Posle beskonačno mnogo rekurzivnih primena ove transformacije dobije se tzv. Koch-ova kriva. Naravno, sa svakim novim korakom, detalji na krivoj su sve sitniji i sitniji, ako osnovnu dužinu ostavimo da bude ista.

Da smo, umesto od odsečka linije (inicijator), počeli od trougla, na primer,

equilateral_triangle_image.pngG.2.5_1.gif

i na svaku stranicu ovog trougla primenili gornju konstrukciju, dobili bi malo drugačiju Koch-ovu krivu kakva je prikazana na desnoj strani slike. Hej, pa ovo liči na pahuljicu!

Ali, pre nego što se suviše prepustimo radovanju, da malo detaljnije pogledamo ovu konstrukciju.

Prvo, sa svakom primenom transformacije, ukupna dužina krive se povećava za faktor (4/3), kao što se vidi na slici (prosto, po ovom pravilu mi jedan segment dužine 1/3 zamenimo sa dva segmenta od 1/3). Posle N primena ove transformacije dužina krive je (4/3) na N-ti stepen, tj. (4/3)^N, zato što se sa svakom primenjenom transformacijom dužina krive povećava za ovaj faktor. Za veliko N, broj (4/3)^N postaje proizvoljno veliki. Mi smo, dakle, ovim postupkom, od linije dužine = 1 napravili liniju dužine = beskonačno.

Drugo, lako se može pokazati da je površina ispod Koch-ove krive strogo manja od 3/2, tj. da ima konačnu vrednost. Ukratko, konstruisali smo geometrijski objekat koji ima konačnu površinu a beskonačan obim.

Treće, počeli smo od linije konačne dužine, a došli smo do krive beskonačne dužine. Linija od koje smo počeli, kaže nam Euklid, ima dimenzionalnost d=1. To jest, ona zauzima jednu prostornu dimenziju ("dužina bez širine", kaže Euklid). Kolika je dimenzionalnost Koch-ove krive? Na ovo pitanje može da se odgovori u dva tango koraka.

Počnimo opet od one prave linije dužine 1. Zamislimo da je podelimo na tri jednaka dela (motiva), tako da je svaki deo dugačak 1/3. Originalna "količina" linije (=1) se dobije tako što tri dela (3) pomožimo sa veličinom motiva (1/3), tj. 3*1/3 = 1. Zamislimo sada da smo počeli od kvadrata površine = 1, i svaku stranicu podelili, na isti način kao i gore, na tri dela i išpartali ga kao na djačkim sveskama. Dobili bi 9 malih kvadrata unutar onog početnog. Površinu originalnog kvadrata (=1) dobijemo tako što 9 motiva (kvadratića) pomnožimo sa veličinom kvadratića (1/3)^2, to jest 9*(1/3)^2=1, opet. Da smo to isto uradili sa kockom zapremine = 1, podelili je ravnima, dobili bi 27 kockica i originalnu veličinu kocke (=1) bi dobili tako što bi 27 elemenata pomnožili veličinom "motiva", tj. 27*(1/3)^3=1. Ha! U slučaju linije množimo sa (1/3), u slučaju ravni sa (1/3)^2, u slučaju kocke (1/3)^3. Ovaj stepen (1,2, ili 3) na koji se mora podići veličina motiva (1/3) se, dakle, može definisati kao dimenzija objekta koji posmatramo (linija, kvadrat, kocka). Ovo je pomalo "uvrnut" način da se definiše dimenzija, ali baš ovo je definicija tzv. Hausdorfove dimenzije nekog objekta, za razliku od Euklidove (još znane i kao topološke) dimenzije. Prema ovoj definiciji, dakle, i Euklidova i Hausdorfova dimenzija naše početne linije je =1. Pa to je isto. Jaka stvar! Ovo je bio prvi korak.

Pogledajmo sada Koch-ovu krivu. Onaj generator gore na slici ima 4 motiva, svaki dužine (1/3). Kako ćemo iz toga dobiti originalnu veličinu 1? Um, hum, znači nama treba da pomnožimo 4 sa (1/3)^(neki stepen) da bi dobili 1? Da, i taj stepen se lako izračuna iz jednačine 4*(1/3)^d=1, to jest d=log(4)/log(3)=1.2619... Ali, zar nije Koch-ova kriva još uvek "dužina bez širine"? Jeste, i njena topološka (Euklidska) dimenzija je =1. Njena Hausdorfova (tehnički, Hausdorf-Besicovitch) dimenzija je = 1.2619.

Geometrijski objekat čija je Hausdorfova dimenzija veća od njegove Euklidske dimenzije se zove fraktal - ovo je definicija sa kojom sam mogao da počnem ovaj blog, ali onda me neki ne bi razumeli. Sada svi razumeju. To je bio drugi korak.

Koch-ova kriva je fraktal. Dimenzionalno, ona nije ni prava (d=1) ni ravan (d=2) već nešto izmedju.

Umesto one konstrukcije gore koja nam je dala Koch-ovu krivu, mogli smo da uradimo drugačije. Počnemo opet od linije dužine =1, podelimo je na tri jednaka dela, i srednji deo prošto izbacimo kao na slici dole (linija je podebljano nacrtana da bi se bolje video postupak). Pa to, sa onim što nam je ostalo, ponovimo, pa ponovimo, itd. Na kraju dobijemo jedan "tačkast" objekat koji se zove Kantorov skup (ili Kantorova prašina, ponekad). Dimenzija ovog skupa? Pa, pošto sada imamo dva motiva (2), svaki dužine 1/3, treba da rešimo 2*(1/3)^d=1 što daje d=log(2)/log(3)=0.6309.., tačno duplo manje nego Koch-ova kriva. Kantorov skup je fraktal. Nije ni tačka (d=0) ni prava (d=1) već nešto izmedju.

dust.gif

Možemo sada da se igramo sa ovim konstrukcijama primenjujući ih na razne "obične" objekte.

Recimo, uzmemo kvadrat, izdelimo ga na 9 jednakih kvadratića, pa izbacimo srednji, pa to ponovimo, i ponovimo, itd., dobijemo:

Sierpinski6.png

Sierpinski-jev "tepih". Dimenzija? Kad izbacimo jedan kvadrat, po konstrukciji, ostane nam 8, svaki sa stranicom 1/3, dakle 8*(1/3)^d=1, ili d=log(8)/log(3)=1.8928.

Da smo počeli od kocke i napravili sličnu konstrukciju, dobili bi Mengerov "sundjer"

Menger.png

Dimenzija? Po konstrukciji, od 27 malih kockica, srednje se odbacuju, tako da ih ostane 20. Znači 20*(1/3)^d=1, što daje d=2.72683.

Fraktal može i "konstruktivno" da se napravi. Umesto izbacivanja delova, možemo da pojemo od prostog elementa, vertikalne linije (stable), na primer, i da joj na jednom kraju dodamo dve grane, pa opet na krajevima grana dve grane, itd. , da dobijemo fraktalno drvo:

trees.gif

tree-1.jpg

Ovim načinom je moguće napraviti na desetine i stotine različitih fraktala. I to je sve?! To su fraktali? Male geometrijske igrice sa lepim sličicama?

Nije sve.

Prvo, ovakvim načinom možemo da konstruišemo niz objekata koji veoma "liče" na nepravilne objekte u prirodi. Drugo, dimenzionalnost ovih objekata je bliža onoj koja se sreće u prirodi - prirodni odjekti imaju razlomljenu dimenzionalnost koja se može izmeriti. Konkretno, obala Britanije:

map_hippo.gif

ima dimenziju d=1.24 (manja od Koch-ove krive),

Obala Norveške:

Norgeskart.png

ima dimenziju 1.52

Karfiol:

Blumenkohl-1.jpg ima dimenziju 2.33

Dok površina ljudskog mozga:

Cerebellum_NIH.png

ima dimenziju 2.79.

Sve ovo ukazuje da prirodni procesi rasta i optimalne adaptacije spoljašnjim uslovima proivode oblike koji su fraktalni. Mozak, na primer pokušava da ima što je veću moguću površinu, sa što manjom zapreminom (zbog problema kao što su veličina glave deteta i porodjaj), pa je to "rešio" tako što je površinu "izvijugao" i "zgužvao" da bi bila veća. (Kao u onom vicu: "Švajcarska je najveća zemlja na svetu, samo što je malo zgužvana"). Ljudski mozak je "zgužvniji" od karfiola!

Fraktal se, kao što vidimo, formira rekurzivnim procesom. Ova operacija može da se predstavi običnom funkcijom. Jedna od najprostijih funkcija ove vrste je f(n+1)=f(n)^2+c, gde je c neki (kompleksan) broj, a f(n) prethodna vrednost funkcije f.

Dakle: f(1)=f(0)^2+c; f(2)=f(1)^2+c, itd. f(0) se zove "seed", ili "seme", c je broj.Ako nacrtamo skup svih onih vrednosti brojeva "c" za koji ova iteracija NE ode u beskonačnost, dobicemo čuveni Mandelbrotov skup, koji može da se vidi na stotinama postera, a koji izgleda ovako:

Mandelbrot-similar1.png

Na horizontalnoj osi je realan deo broja c, na vertikalnoj je imaginaran. Ovaj naizgled neobičan objekat postaje zanimljiviji kad ga pogledamo malo bliže. Nalazimo se u svemirskom brodu i krecemo:

w=4 w=0.8 w=0.16

z1.man.gifz2.man.gifz3.man.gif

z4.man.gif

w=0.032

z5.man.gif

w=0.064

z6.man.gif

w=0.00128

z7.man.gifz8.man.gifz9.man.gif

w=0.000256 w=000512 w=0.00001024

Na slikama gore se nalazi isti objekat (Mandelbrotov skup), samo na sve detaljnijim i detaljnijim skalama.

Broj w pokazuje širinu slike. Polazimo od w=4, a upolovljavanjem dolazimo do smanjenja za 0.00000001*2^10. Na poslednjem nivou vidimo originalnu sliku ponovo.

Unutar ovog skupa postoje, kao što se vidi, sve manje i kompleksnije structure, nalik na poseban kosmos. Postoje "ostrva" i "mora" i ponovo ostrva, i tako beskrajno, ostrva i mora i ostrva. Ovo poslednje sjajno ostrvo je kopija prvog, i unutar njega postoji struktura kakvu mo vec videli, i tako dalje, i tako dalje.

Na jednom mestu, u svojoj knjizi "Emperor's New Mind", Penrose razmatra ovaj skup I ovakve slike i pita se: "Da li je ovaj kosmos inherentna priroda matematike, ili je to samo u nasoj svesti? " I odgovara: "Ja sam Platonista. Ove ideje postoje, nezavisno od toga da li smo ih mi ljudi svesni ili nismo".

Jos jedan vazan dodatak: mnogi matematicari su davno znali za postojanje ovakvih struktura. Medjutim, bez kompjutera kakve dana ima svaka kuca, oni nisu mogli da crtaju ovakve slike. Kompjuteri su nasem zivotu dodali prozor i svet za o kome ranije nismo znali skoro nista.

A u svakodnevnom zivotu: kad sledeci put budete kupovali Svajcarski sir u radnji, pitajte prodavca kolika je fraktalna dimenzija to supljikavog objekta. Nema smisla da vam prodaje supljine po skupoj ceni.

Po mom mišljenju, u ovome se sastoji neodoljiva fraktalna privlačnost. Fractal attraction.

P.S.

U sledećem nastavku će biti reči o fraktalima i haosu. Ovde prosto nije bilo mesta da za sve.

 Komentari (92)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 03:02 16.08.2007

Fractal ADDICTION

Pa, prijatelju, konacno sam izgleda uspeo i da ja tebi budem prvi citalac (ili barem komentator)! ;o)) Sjajna stvar, svaka cast na tekstu! Pa makar i zbog ovdasnjeg dial-upa ne uspeo da ucitam sve slike... ;o(

Nego, ovo je pre addiction nego attraction. Verovatno najsokantnija stvar u vezi sa ovime jeste ono sto retko ko naglasava (recimo Chaitin u Meta Math! i mozda Rudy Rucker u jednoj knjizi cijeg se naslova sad ne secam; namerno ne stavljam Wolframa u ovaj kontekst, posto mi se cini da je njegov pristup tom problemu katastrofalno pogresan), a to je taj strahoviti kontrast koji postoji izmedju slozenosti nastale strukture i jednostavnosti simbolickog zapisa preslikavanja koje strukturu generise. Pokazi bilo kome delic Mandelbrotovog skupa, i on ce ti prvo reci "Auuuu, sto je ovo komplikovano..." A ima li jednostavnije stvari od z -> z^2 + c? A to je isto - pa onda moramo, u skladu sa Kolmogorovom, da koristimo najkompaktniji zapis kao meru slozenosti, iz cega sledi da je Mandelbrotov skup zapravo ekstremno jednostavan!

Iz cega bi se mogao izvesti "ludacki" zakljucak da mnoge stvari u fizickom svemiru koje nam se cine tako komplikovanim jesu zapravo samo proizvod jednostavnih pravila koja su operisala u doba "zacetka strukture", tamo negde u okolini Velikog praska, tj. da je svet zapravo daleko, daleko prostiji nego sto nam to empirija govori? (Cena za to, naravno, bi bila da ostatak simetrija mora da postoji negde "drugde", tj. da se ontologija mora znacajno prosiriti.)
nsarski nsarski 03:09 16.08.2007

Re: Fractal ADDICTION

Ma, da, ta jednostavnost je porazavajuca. I sto je najinteresantnije, ona se ponavlja i u biologiji. Mozda je ona izreka, dajte mi dovoljno veliku polugu, i ja cu da pomerim svet, ovde najbolje ilustrovana - dajete mi par prostih pravila i ja cu da napravim svet. A Wolfram je u tom smislu pomalo zastranio, slazem se.
Inace, ima typo gore, moram da popravim:)
d j o l e d j o l e 11:58 16.08.2007

Re: Fractal ADDICTION

namerno ne stavljam Wolframa u ovaj kontekst
Da li je ovo Wolfram koji stoji iza poznatog programskog paketa Mathematica.

[troll]

Da li se u istrazivanjima u vasoj oblasti vise koristi Mathematica ili Matlab ... ili nesto sasvim drugo, bolje od oba.
nsarski nsarski 12:47 16.08.2007

Re: Fractal ADDICTION

Da to je taj Wolfram. Ja mislim da on malo preteruje sa tom njegovom idejom o New Kind of Science (ili kako se vec zove), tvrdeci da manje vise sve mozes da dobijes i njegovih celularnih automata - ukljucujuci i "zive ljude" mal te ne.
Ja, inace, sticajem okolnosti, mnogo vise koristim Maple za simbolicki racun, mada mi ni Mathematica nije strana.
GajaR GajaR 15:44 16.08.2007

Re: Fractal ADDICTION

nsarski
Ma, da, ta jednostavnost je porazavajuca. I sto je najinteresantnije, ona se ponavlja i u biologiji.


НСарски, мајсторе, ова ти је добра тврдња! Заиста...колико је ДНК спирала једноставна структура...која се копира у веома много примерака???

Затим: зашто је ДНК у "Квадро" запису а није у дигиталном?

Да ли сам убоо право питање за правог мајстора?
d j o l e d j o l e 15:57 16.08.2007

Re: Fractal ADDICTION

Maple je odnedavno (mislim od verzije R12) integrisan gotovo 100% u Matlab, tako da je u dosta jednostavan korisnicki interfejs Matlaba obogacen simbolickim racunom Maple-a. Matlab sa druge strane ima strasno razvijene alate za bukvalno bezbroj razlicitih istrazivackih oblasti.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 04:32 16.08.2007

supljine od vrednosti

" A u svakodnevnom zivotu: kad sledeci put budete kupovali Svajcarski sir u radnji, pitajte prodavca kolika je fraktalna dimenzija to supljikavog objekta. Nema smisla da vam prodaje supljine po skupoj ceni. "

Mozda ima smisla. S obzirom da su to supljine svajcarskog sira. Ne tek tamo neke supljine....
:)))

nsarski nsarski 04:41 16.08.2007

Re: supljine od vrednosti

Pa, BRATE, prodaju ti prazninu po ceni skupe materije:)) Te negativne vrednosti su magija za sebe.
(Klinac Pirocanac: "Cale, ustedeo sam dva dolara - nisam uhvatio autobus pa sam trcao za njim i tako ustedeo cenu karte!" Otac: "Budalo, sto nisi trcao za taksijem, ustedeo bi mnogo vise!"
Bojan Zdravic Bojan Zdravic 04:44 16.08.2007

Re: supljine od vrednosti


Dobar je vic:)) Daj jos neki...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 04:46 16.08.2007

Re: supljine od vrednosti

Hahahahaha !!!!
Nasmeja me dobro, brate !
Nego, kad vec te praznine nadju da budu bas u skupim materijama, nek im bude. Nek ih placamo.
Ove van svakodnevnog sveta (o kojima pises) barem lepo izgledaju, a ne kostaju nikog nista. Mozda materija
"u kojoj su" nije skupa ?
Mungos Mungos 06:43 16.08.2007

Re: supljine od vrednosti

(Klinac Pirocanac: "Cale, ustedeo sam dva dolara


Jel' to Pirot postao americki distrikt?

Nego sto se tice teme und izlaganja iste... Ako sam dobro razumeo - bez obzira koliko se trudio, na koju god stranu sveta da se okrenes, dupe ti je uvek pozadi?

Mungos, The Malo Nije Siguran

"Fraktali su mi dragi, ali Fruktal mi je drazi!" (Ja)
nsarski nsarski 06:51 16.08.2007

Re: supljine od vrednosti

Pirot americki? No, pa ja nemerem bilivati da to ne znas, riki tiki tavi!
Ovo su Pirotjanci doseljenici. Virdovi, kako ih zovu.
A sto se dupeta i strana sveta tice - ako te to badruje: ne okreci se sine!
AlexDunja AlexDunja 14:46 16.08.2007

Re: supljine od vrednosti

@ nsarski
# Frula

Groznice nežne poremećenog cveta
Slutiš. Gle, bilju klanjaš se opet.
Tragom pjanog juga i iščezlog leta
Požuri, opevaj pre praznika svet.
Ponovi an zbog nezahvalnog tela
Što suncu uzvraća senkom i pesmu kvari.
Vrati čoveku usamljenom pticu:
Pod praznim nebom plaču sokolari.
Dozovi utve s gora u predanje.
Sastavi čula pesmom da ne venu
U noći tela. Nek bude sve manje
Vidljivog da ostvariš uspomenu.
Prazniš mi koleno i uzimaš srce
Žuri, krug opevaj, nesreću prevari
Smederevo otvori, ptici se dodvori
Pod praznim nebom plaču sokolari.

to sto svira, da li je drvo ili praznina?
ili ruke?:)))
gordanac gordanac 05:26 16.08.2007

Fractal Flight......i sličica koju si davno stavio kao ilustraciju "blogosphere" (internet) (mislim da je bila iz "nature" - ali malo "fraktalno" pamtim, pa možda i nije :))
znam da nema direktne veze, ali tretiraj je kao neminovni - troll (ili rupu u švajcarcu :))...i još jedna zanimljivost:
Jack Cowan: Spontaneous pattern formation in large scale brain activity: what visual migraines and hallucinations tell us about the brain (2006)
Field theory and statistical mechanics in theoretical neuroscience
nsarski nsarski 06:17 16.08.2007

Re: Fractal Flight...

Yep, gordanac: fractally attractive!Hvala za prilog, verovao sam da negde takav snimak postoji, ali nisam mogao da ga nadjem. Ocevidno je potreban talenat nekog kao ti, ko se u tom fraktalnom svetu snalazi kao u dnevnoj sobi:)
Thanks again!
ljiljaO ljiljaO 09:22 16.08.2007

Tepih Sjerpinskog

Moj maturski rad je imao naziv "Pojam linije u topologiji" i tu je bio obradjen ovaj pojam samo sam ga ja zvala "groblje Sjerpinskog" i to je bilo sedamdeset i neke ...
skyspoter skyspoter 09:54 16.08.2007

odlican tekst

ako je kap vode teznja tecnosti da smanji slobodnu povrsinu sta se desava sa zapreminom kapi?
nsarski nsarski 12:51 16.08.2007

Re: odlican tekst

u odsustvu gravitacije, kap vode (ili druge tesnosti) zvog povrsinskog napona zauzima sferni oblik. Tako ima nahvecu zapreminu za najmanju povrsinu. Povrsina je skupa, pa je treba stedeti.
Черевићан Черевићан 10:31 16.08.2007

разломљеном, упоходе простору .. .пробајмо

Фала брале
За ове фрактале

ди би краја задовољству било кад би учене приказе тумачити знале обавештености личне .г нсарски само пожилити могу да ми радни век протиче у прашини путној.
gordanac gordanac 10:33 16.08.2007

fractal beauty

Fractal Gallery
205 odličnih fotografija

...i još malo, slika sa mesta na kom za nas počinju "fractals", a i "attraction" je isto potrebna :) :23 para hromozoma (muškarac ili žena):kako se štrika "fractal" života:

d j o l e d j o l e 11:29 16.08.2007

Krug

Klasična geometrija je nastala iz praktičnih znanja stečenih premeravanjem zemljišta za potrebe gradjevine, navigacije, itd.

Mene je fasciniralo saznanje da je dobar deo grcke geometrije preuzet iz Egipta, i da je jedna od osnovnih funkcija geometara (koji su bili, pored faraona i svestenika, najugledniji clanovi drustva), uz potrebe graditelja piramida i palata, bilo periodicno premeravanje i odredjivanje medja izmedju njiva, nakon povlacenja Nila (koji se bez greske, u isto vreme, izlivao iz korita svake godine). Tako da je geometrija bila osnova ekonomije/agronomije Egipta, odnosno osnova odredjivanja granica svakog pojedinacnog poseda, koje je bilo neophodno vrsiti svake godine, bez razlike. Otuda potice cuveni egipatski pravougli trougao 3,4,5, cime se kasnije bavio i Pitagora (koji je osnovno obrazovanje stekao u Egiptu).
Drugo, lako se može pokazati da je površina ispod Koch-ove krive strogo manja od 3/2, tj. da ima konačnu vrednost. Ukratko, konstruisali smo geometrijski objekat koji ima konačnu površinu a beskonačan obim.
Da li postoji neka fraktalna transformacija, koja za krajnji rezultat (posle bezbroj iteracija) ima krug.

Takodje, po istom rezonu primenjenom na, naprimer, Koch-ove krive (za koje se kaze da imaju konacnu povrsinu, ali beskonacan obim zato sto, pretpostavljam, na obimu imaju beskonacan broj linearnih segmenata), i za krug bi moglo da se kaze da na obimu ima beskonacan broj linearnih segmenata, pa da je samim tim i on geometrijsko telo sa konacnom povrsinom i beskonacnim obimom. Znam da ovo nije tacno, ali postoji neka slicnost u rezonu. Kako bi se ovaj apsurd razresio (ili je besmisleno uopste razmatrati pogresno postavljen problem :)
Prvo, ovakvim načinom možemo da konstruišemo niz objekata koji veoma "liče" na nepravilne objekte u prirodi. Drugo, dimenzionalnost ovih objekata je bliža onoj koja se sreće u prirodi - prirodni odjekti imaju razlomljenu dimenzionalnost koja se može izmeriti. Konkretno, obala Britanije ima dimenziju d=1.24 (manja od Koch-ove krive).

Da li postoji neka inverzna fraktalna transformacija, koja bi, naprimer, iz d=1.24 i jos nekog konacnog (sto manjeg) broja parametara (fraktalnih koordinata) mogla jednoznacno da rekonstruise, naprimer, obalu Britanije u nekoj simulaciji.

DeMarti DeMarti 12:57 16.08.2007

Re: Krug

Pazljivo sa rezonima.
za krug bi moglo da se kaze da na obimu ima beskonacan broj linearnih segmenata, pa da je samim tim i on geometrijsko telo sa konacnom povrsinom i beskonacnim obimom

jer ovo nikako ne moze biti tacno, a evo i zasto.
Podjimo od pravilnog mnogougla (ima n strana) upisanog u krug. Obim ovog mnogougla je On.
Ako polazeci od ovog mnogougla napravimo novi pravilni mnogougao upisan u krug sa dvostruko vise strana, taj novi mnogouga ce imati obim veci od polaznog mnogougla ali sasvim sigurno manji od obima kruga u koji je upisan. E sad ma koliko veliki pravilni ntougao upisali u ovaj krug i dalje ce on imati obim manji od obima kruga u koji je upisan.
Dakle zbir duzina beskonacno mnogo elemenata nije nuzno beskonacno velik.
d j o l e d j o l e 16:02 16.08.2007

Re: Krug

Naravno, infinitezimalni racun ... na njemu pociva cela moderna civilizacija :) . Heo sam da napravim paralelu sa Koch-ovim krivama, posto mi nije bilo jasno kako se doslo do zakljucka da Koch-ova kriva ima beskonacan obim.
nsarski nsarski 16:22 16.08.2007

Re: Krug

Pa, na osnovu konstrukcije. Duzina krive je (4/3)^N ->beskonjacnosti kad je N beskonacno. Koch-ova kriva i slicni objekti su nekad smatrani za "monstrume". Konkretno, Koch-ova kriva je neprekidna, ali nema izvod ni u jednoj tacki! Za nju infinitezimalni racun ne vazi u normalnom smislu.
d j o l e d j o l e 16:38 16.08.2007

Re: Krug

Sad mi je, izgleda, jasno :) ... zbog nacina konstrukcije ne moze da se definise izvod u svakoj/nijednoj tacki krive, pa onda ne moze ni da se izintegrali njen obim (za integral se dobije inf)

Da li to znaci da zbog nacina konstrukcije Koch-ova kriva pocije da se slaze u povrs ... i da onda, kao sto u pravoj imamo beskonacno tacaka, u Kochovoj perifernoj krivoj/povrsi imamo slozenih (malte ne kao da se slazu paralelno) beskonacno duzi (Kochovih linearnih segmenata)
new mexican new mexican 11:53 16.08.2007

frak. dim. norveške

Kako se meri fraktalna dimenzija nečega što nije fraktal, kao što je obala norveške? Aproksimira se fraktalom koji najviše liči, ili postoji neki drug način da se izmeri?

Dax Dax 12:55 16.08.2007

Fractal

nsarski nsarski 13:05 16.08.2007

Re: frak. dim. norveške

Pa princip je da se meri duzina obale sa sve manjim i manjim "metrom". Jedan od prvih pitanja koje Mandelbrot razmatra je duzina obale Britanije. Osnovna stvar je bas u toj duzini arsina: ako detaljnije meris, dobijes sve duzu i duzu vrednost. Ovako, otprilike:

pa

pa


Nacrtas grafik L=A^d i iz njega procitas d, gde je L duzina obale, a A duzina arsina. (Crta se na log-log grafiku, naravno).
Zanimljivo je da male zemlje mnogo pazljivije mere svoje granice. Na primer, duzina granice izmedju Spanije i Portugalije je za neki ozbiljan faktor razlicita u zavisnosti os toga cije podatke gledas. Portugalci navode jednu vrednost, a Spanci neku znacajno manju. Ja sam, inace, o fraktalima naucio od Mandelbrota, koji je imao obicaj da provede sate raspravljajuci o ovakvim anegdotalnim stvarima:))
new mexican new mexican 16:48 16.08.2007

Re: frak. dim. norveške


Ah, dakle, fraktalna dimenzija je ukratko mera "talasanja" linija, tj mera koliko linija odstupa od prave linije (tj neka površ od ravni, itd..). Pretpostavljam da postoje i drugi načini da se ovo odstupanje izmeri, verovatno nužno ne sa istim rezultatima ..

Još jedno pitanje, pošto vidim da poznaješ materiju :) Jel postoji neki izraz (možda neka jednačina ili relacija?) sa parametrom A, koji bi recimo za A=0 imao dimenziju 1, a recimo kad A -> beskonačno imalo dimenziju dva? Tj postoji li način da vidimo prelazak iz jedne u drugu celobrojnu dimenziju, ili smo ograničeni samo na jednu celobrojnu dimenziju i možemo da se igramo samo sa onim iza decimalnog zareza.

nsarski nsarski 17:44 16.08.2007

Re: frak. dim. norveške

Pa postoji citava klasa krivih koje se zovu space-filling curves (medju njima poznata Peano kriva) i Highway dragon:

Ove krive imaju osobinu da pokrivaju konacnu povrsinu. Naime, moze da se pokaze da kriva prolazi kroz svaku tacku na povrsini.
U fizici, slicna je situacija sa Lisazuovim figurama kad je odnos frekvencija iracionalan broj - i tu se moze pokazati da sistem prolazi kroz svaku tacku.
nsarski nsarski 17:46 16.08.2007

Re: frak. dim. norveške

Da, ta mera talasanja je fraktalna dimenzija. Formalno, ona je definisana preko otvorenih skupova i coverage-a, ali u sustini je ista stvar.
Radojicic Radojicic 16:44 16.08.2007

...

Bach fractal

Escher


super tema Nsarski kao i uvek
d j o l e d j o l e 16:59 16.08.2007

Pirotski fraktali

Ne generise ih racunar, vec:)
nsarski nsarski 18:06 16.08.2007

Re: Pirotski fraktali

Nedavno je razvijena cela grana umetnosti koja se zove polinomiografija, a napravio je neki tip sa Ratgersa, matematicar, Iranac, Bahman Kalantari. Taj metod sluzi za vizuelnu reprezentaciju resenja polinoma n-tog stepena. Nekad se dobiju fraktalni oblici, a nekad ne. On je cak narucio da mu se u Iranu napravi persijski tepih sa omiljenom sarom:)))


A evo je reprezentacija toga pomocu tepih-arta:

Greshka Greshka 19:03 17.08.2007

Re: Pirotski fraktali

Iranu napravi persijski tepih sa omiljenom sarom:)))

U Iranu su se stari tepihari mnogo, mnogo pre koristli ovim tehnikama i to bez savremenih tehnologija bilo kakavih.I sve su to nosili u glavi, a potom uz pomoc chvorova prenosili na tepih u vidu slike.
Pogledajte koliko slika i ornament sa slike izgleda isto onom starom tradicionalnom.Gospodin Bahman im je maznuo sharu a to je u umetnichkom svetu nedopustivo ...
NAIN CARPETS


Nain je region koji se nalazi u centralnom delu Irana, najpopularniji region za izradnju tepiha.

Inache tekstil kao proizvod postoji vec 5000 godina.Od samih pochetaka on je na sebi imao sharu koja se umnozavala po odredjenom pravilu..ukrshtanjem dveju niti iz dva razlichita pravca.Kasnije se razvijao u tom pravcu ornamentike koja se ponavlja po odredjenom kodu ili pravilu, bez obzira kojom se tehnikom izradjivao..
-petar- -petar- 17:38 16.08.2007

jedno pitanje


Mene samo zanima da li je koncept fraktala, osim sto lepo izgleda, nesto konkretno i 'resio'?
Tj. da li je definicija fraktalne dimenzije, ili kako se to popularno kaze, fraktalna gometrija, otvorila neki novi metod u konkretnim primenama? Koliko je meni poznato, uglavnom se sve svodi na crtanje lepih slika, ili odredjivanje fraktalne dimenzije, ali pitam se koja je operativna vrednost svega toga? Tj. koja je veza izmedju fraktalne dimenzije i fizickih osobina sistema (poput kriticnog ponasanja, kriticnih eksponenata, i tome sl.)? Jel ima neko uvid u primene (ako postoje), jer uglavnom sve sto ja vidjam su lepe slike i fancy reci o lepoti prirode, samoslicnosti itd...
Mozda to moze da bude tema sledeceg posta?
nsarski nsarski 17:59 16.08.2007

Re: jedno pitanje

To je problem koji je i mene mucio sve vreme: a zasta nam je ovo sve korisno? :)) Najbolje sto mogu da kazem je da su fraktali neka vrsta korisne sistematizacije onoga sto vec znamo, a manje sluze da se nesto pomocu njih otkrije. Sem toga, objekti u prirodi nisu "pravi" fraktali: konkretno skala ornamentacije na pahuljici, recimo, ina cut-off ispod koga dendritski rast prestaje (i te krivine termodinamicki kostaju!), tako da ta teorijska prica o transformaciji koja se primeni "beskonacno" mnogo puta vazi samo do nekog nivoa, posle ne.
Ali, da ima lepe slike, tacno je.
Postoji godisnja izlozba MathArt , takozvana Bridges conference.

Evo jedne fraktalne skulpture:
marta l marta l 21:11 16.08.2007

Re: pitanje koristi

Osim matematickih fraktala postoje I drugi...prirodni recimo, ali i oni koje covek stvara (vidi pod pirotski tepih, mandala, kineski zid, katedrala u Sartru, a moze i pod Dzekson Polok…

A, evo i jedne koristi…izgleda da “o ukusima se ne raspravlja” vise ne vazi. Jer, raspravlja se u stvari o fraktalnoj vrednosti i percepciji. Ispostavlja se, navodno, da se i prirodni i izgradjeni prostori sa fraktalnom strukturom dozivljavaju kao bliski, pa I lepi. I obrnuto. Navodno posebno omiljena tzv fraktalna dimenzija cija je vrednost 1.3-1.5. Kao oblaci recimo (1.3) ili Polokove slike…
njih volim i bez matematickog dokaza.
a I ovog Nouvela pored Sene, sa vrlo fraktalnom fasadom koja reaguje na svetlost.....P.S.
hvala nsarski!
yu1bcd yu1bcd 23:27 16.08.2007

Re: pitanje koristi

Donji tekst o prakticnoj upotrebi fraktala kod analize kompleksnih signala posvecujem Gaji, a autor neka nam odgovori zasto se DNK kodira sa 4 nivoja? Tvoj tekst je bio lagan za citanje pa odmah prelazim na sudoku

Fractal Audio uses a TigerSHARC to run some incredibly dense and complex algorithms that they call "natural processing." The goal that these guys set out to achieve is to actually replicate the audio response patterns just as they occur in nature. The Fractal folks don't talk about "modeling;" they talk about "replicating" nature to imbue an all-digital guitar processor with smooth, "analog" sound. Fractal geometry (the math, not the company) is closely associated with the deep, mysterious and powerful world of chaos theory. I'm told that fractals have Hausdorff-Besicovitch dimensions that strictly exceed their topological dimensions. The resulting "organic" sound is not found in other products and it is the immense signal processing power of TigerSHARC that lets Fractal achieve their goals at a price point supported by the musical instrument market.
nsarski nsarski 23:35 16.08.2007

Re: pitanje koristi

Pitanje sudoku-a.

Sta covek postigne time sto postane nepojmljivi strucnjak za stvari koje su, u sustini, useless? Kad dobijem odgovor na ovo, ispricacu jednu poucnu pricu:)
Radojicic Radojicic 23:49 16.08.2007

Re: pitanje koristi

nsarski
Pitanje sudoku-a.

Sta covek postigne time sto postane nepojmljivi strucnjak za stvari koje su, u sustini, useless? Kad dobijem odgovor na ovo, ispricacu jednu poucnu pricu:)


pa to mu dodje kao meditacija, znas ono, umislio da ima gomilu problema, pa da ne bi resavao baci se na sudoku i kad prodje neko vreme ukapira da problema nije ni bilo
To pod uslovom da su problemi bili umisljeni

A inace i umetnost je useless
nsarski nsarski 23:56 16.08.2007

Re: pitanje koristi

A inace i umetnost je useless

Totalno suprotno misljenje imam o tome - umetnost je jedna od najkorisnijih stvari koju je smislio ljudski um. Tako ja mislim:)
-petar- -petar- 00:25 17.08.2007

Re: pitanje koristi


Ustvari, rekao bih da se sva umetnost, nauka, i lepota vrte oko 2 pojma: simetrije i neprekidnosti...
DeMarti DeMarti 00:27 17.08.2007

Re: pitanje koristi

nsarski
Pitanje sudoku-a.

Sta covek postigne time sto postane nepojmljivi strucnjak za stvari koje su, u sustini, useless? Kad dobijem odgovor na ovo, ispricacu jednu poucnu pricu:)

Korisno je imati negativne primere.
Sutra ocekujem pricu
yu1bcd yu1bcd 02:28 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Ja sam od igara sa PC samo malo ganjao ssah i tetris. PC AT na 12 MHz je poceo da me pobedjuje pa sam prestao sa ssahom. Kod tetrisa sam brzo postigao overflow 16-bitnog brojaca pa prestao sa gimnastikom. Sudoku lepo okupira mozak pa mi to dodje kao mentalna rekreacija. Bar to si mogu priustiti u penziji sa 62 Moj jedini dozivotni hobi je radioamaterstvo sa promenljivim jonosferskim propagacijama. Nekada sam voleo i da lemim elektroniku ali to je bila korisna aktivnost!

Amerikanci imaju termin - overeducated. Citira se primer tata Kenedy-ja koji je upitao udavacu Zaklinu: Sta ce sa tolikim znanjem? Meni je multidisciplinarno znanje pomoglo prebroditi krize u zivotu. Nazalost su me pojacane emocije za vreme Balkanskih ratova kostale doktorata. 25 stranica teksta nije bilo dovoljno...

Ponavljam Gajino pitanje: Da li je stvarno DNK programiran tercijarno?
nsarski nsarski 03:20 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Odgovaram ujutru (za oko 8 sati). Sada mislim na Elvisa:Takodje, i stize prica. Sada sam stvarno blizu komi - odoh. Laku noc svima.
yu1bcd yu1bcd 09:56 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Pa nije ni meni bilo lako u 3:28 AM, a kod tebe je 6 sati zakasnjenja? Elvis bas i nije fraktalan
nsarski nsarski 16:09 17.08.2007

Re: pitanje koristi

DNK kod je ogranicen na dva nacina:
1. Zbog verne replikacije molekula on mora da ima komplementarnost. Dakle A-T i C-G se pojavljuju u parovima. 2. Posto ima 20 aminokiselina, da bi njih kodirao pomocu 4 baze potrebno je najmanje 3 elementa unutar kodona; prosto 3 je najmanji broj n za koji je 4^n >20. Dva elementa u kodonu bi dala najvise 4^2=16 razlicitih kombinacija, pa se time ne pokriva ceo skup.
Od 64 moguce trojke kombinacija slova A, T, C i G, neke su "visak", zbog cega kod nije jednoznacan.
Nadam se da je ovo od koristi:)
nsarski nsarski 16:30 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Prica o useless vestinama.
Jedne godine, davno, sam proveo godinu dana na Univerzitetu u Torontu. Kanadjani su ljudi koji zive u samoupravljanju i nisu bas mnogo radili, a postari su tog leta strajkovali skoro dva meseca. Moj department je bio uglavnom pust, dok su se post-diplomci uglavnom zabavljali tako sto su svirali u malom blue-grass bendu u lokalnoj kafani, blizu univerziteta. Za one koji znaju Toronto, tacna adresa je 710 Spadina, odmah ispod Bloor-a. I tako sam ja jedan period (skoro dva meseca) proveo slusajuci muziku tu i igrajuci igrice koje su bile ugradjene u stolove. Ja sam se bio fokusirao ne jednu odredjenu u kojoj treba skinuti rakete i probiti tri obruca bedema oko nekog zamka. Za 25 centi se moze igrati, ako si vest, satima, jer svaki uspesni zavrsetak donosi poene.
Bilo mi je potrebno par nedelja upornog vezbanja (i, boga mi oko $500 sam na to potrosio), ali sam se zato toliko izvestio da sam kasnije uspevao da provedem celo vece, sve do zatvaranja, za samo 25 centi igrajuci tu igru. Bio sam za nekoliko klasa bolji od svih tu prisutnih.
Najzad sam shvatio da je ta aktivmnost sasvim pointless, i vise nikad nisam sedao za sto. Sem jos samo jednom.
U to vreme je, u toj zgradi gde je restoran, ziveo neki tip koji bi u sred dana usao u kafanu, narucio pivo i igrao istu igricu do zatvaranja. Bio je potpuni fanatik, nije mnogo pricao. Kad sam nekom prilikom opet dosao tu, on mi pridje i rece mi da bi voleo da igra tu igricu protiv mene, jer je cuo da sam ja najbolji, a on je uvezbao i misli da ce me pobediti. Igrali smo, i pobedio me. I nije mi zao, jer mi je tada ispricao svoju "zivotnu pricu".
On je naime bio u Kanadi u egzilu, kao rodjak svrgnutog diktatora Nikaragve Anastasija Somoze. U Torontu je ziveo privremeno jer je cekao da sredi za papire da ide u Ameriku, i od dosade i duga dana je u toj kafani igrao igrice da bi se smirio. Ta igrica ga je toliko opsedala da je uspevao da zaboravi na svoje probleme, na neizvesnu buducnost, i zato je tako franaticno igrao. Nije mogao da se naraduje sto je postao veci majstor od mene za beskorisne vestine.
To je bilo to sto se igrica tice.

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 16:51 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Najzad sam shvatio da je ta aktivmnost sasvim pointless, i vise nikad nisam sedao za sto. Sem jos samo jednom.


Kako si to shvatio, brate ?

Jel' zbog toga sto se tu naucilo sve sto se moglo (25 centi za vece) ?
Ali, vidis, tom majstoru igre to je igra ipak bila korisna jer "je uspevao da zaboravi na svoje probleme, na neizvesnu buducnost...".

Inace, da znas, tako je cudno sto sada vidim zgrade svuda okolo. Nigde palmi....

Pozdrav !!!!
yu1bcd yu1bcd 17:29 17.08.2007

Re: pitanje koristi

nsarski
DNK kod je ogranicen na dva nacina: 1. Zbog verne replikacije molekula on mora da ima komplementarnost. Dakle A-T i C-G se pojavljuju u parovima. 2. Posto ima 20 aminokiselina, da bi njih kodirao pomocu 4 baze potrebno je najmanje 3 elementa unutar kodona; prosto 3 je najmanji broj n za koji je 4^n >20. Dva elementa u kodonu bi dala najvise 4^2=16 razlicitih kombinacija, pa se time ne pokriva ceo skup.Od 64 moguce trojke kombinacija slova A, T, C i G, neke su "visak", zbog cega kod nije jednoznacan. Nadam se da je ovo od koristi:)


Ovo je meni do BITA jasno Moracu samo osveziti znanje o ATCG elementima iz prethodnog pisanija.
yu1bcd yu1bcd 17:38 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Ta igrica ga je toliko opsedala da je uspevao da zaboravi na svoje probleme, na neizvesnu buducnost, i zato je tako franaticno igrao.

Ja sam slicna objasnjenja slusao za duga trcanja. Automatski pomeras noge, a usput se resetujes u glavi.
Takodje objasnjenje golfa. Svaka budala zna udariti lopticu, ali samo najbolji znaju to odmereno.

Meni je radioamaterstvo pomagalo u trenucima managerskih kriza. Probudim se nocu od probema, sednem na radiostanicu sa slusalicama, odslusam malo ssuma i uradim poneku vezu telegrafijom pa onda nazad na spavanje.
Nisam imao potrebe po drogama za intelektualne stimulanse ili smirivanja ali sudoku ipak dobro dodje u 62!
nsarski nsarski 17:57 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Pa, izmedju ostalog i po tome sto sam za sve druge igrice bio dunster kao i drugi. Posle nekoliko meseci su ti iz restorana (pub, u stvari) zamenili tu igricu, i ta moja vestina vise nije imala nikakvog smisla - cak nisam mogao da se njom duvam jer ne mogu drugima da demonstriram koji sam majstor.
Pointless, chovece. Naucio sam nesto, a skolarina me kostala $500. Eto, to je sve. Da sam za te pare naucio da skacem sa padobranom, ili da opravljam karburatore, bilo bi i neke koristi. Ovako?
Dexter Dexter 20:07 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Eh...koliko su ljudi fascinirani novotarijama to je cudo jedno. Danas ne biste mogli naterati nekoga (osim mozda ponekog nostalgicnog entuzijastu) da odigra jednu partiju PacMan-a, Invaders-a ili Moon Patrol-a...a nekad su ljudi bili blago receno opsednuti njima......zanimljivog li fenomena...
Radojicic Radojicic 20:26 17.08.2007

Re: pitanje koristi

nsarski
A inace i umetnost je useless
Totalno suprotno misljenje imam o tome - umetnost je jedna od najkorisnijih stvari koju je smislio ljudski um. Tako ja mislim:)


ne bih rekao da je neko nesto tu smislio, ali znam sta mislis
evo Tarkovski sta kaze
GajaR GajaR 22:06 17.08.2007

Re: pitanje koristi

nsarski
DNK kod je ogranicen na dva nacina:
1. Zbog verne replikacije molekula on mora da ima komplementarnost. Dakle A-T i C-G se pojavljuju u parovima. 2. Posto ima 20 aminokiselina, da bi njih kodirao pomocu 4 baze potrebno je najmanje 3 elementa unutar kodona; prosto 3 je najmanji broj n za koji je 4^n >20. Dva elementa u kodonu bi dala najvise 4^2=16 razlicitih kombinacija, pa se time ne pokriva ceo skup.
Od 64 moguce trojke kombinacija slova A, T, C i G, neke su "visak", zbog cega kod nije jednoznacan.
Nadam se da je ovo od koristi:)I ovo je od koristi za sledece pitanje: tp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%98%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
Da li je DNK racunar negde u blizini?
GajaR GajaR 22:12 17.08.2007

Re: pitanje koristi

ovo je ispravka:
[url=tp://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%98%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80][/url]
sorry mr. nasarski!
nsarski nsarski 22:13 17.08.2007

Re: pitanje koristi

Evo, ovde ima detaljno objasnjenje kako radi DNK kompjuter. Neke primitivne verzije ovoga su vec napravljene.
Nosim se mislju da napisem nesto o tome i kvantnim kompjuterima. (Nema se vremena GajoR, nikako!)
manitu manitu 01:17 18.08.2007

Re: pitanje koristi-divna prica

prica je dokaz da nema useless .
ili bar ja ne verujem u njih .
Greshka Greshka 18:28 19.08.2007

Re: pitanje koristi

A inace i umetnost je useless

"Možemo oprostiti čoveku koji stvara korisnu stvar
samo ukoliko joj se ne divi.
Jedino opravdanje čoveku koji stvara beskoriosnu stvar
je ukoliko joj se istinski divi.
Suština svake umetnosti je u njenoj beskorisnosti. "
Radojicic Radojicic 20:00 19.08.2007

Re: pitanje koristi

Greshka
A inace i umetnost je useless
"Možemo oprostiti čoveku koji stvara korisnu stvar
samo ukoliko joj se ne divi.
Jedino opravdanje čoveku koji stvara beskoriosnu stvar
je ukoliko joj se istinski divi.
Suština svake umetnosti je u njenoj beskorisnosti. "

OW

Sedi Puskin u svojoj sobi i razmislja: "U redu, ja sam genije. Gogolj je takodje genije. Ali i Tolstoj je genije, i Dostojevski, pokoj mu dusi, takodje genije! Pa gde je tome kraj?" I tu je prici kraj.

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:06 19.08.2007

Re: pitanje koristi

Ali, ne i broju genija.....
Greshka Greshka 22:06 19.08.2007

Re: pitanje koristi

Ali, ne i broju genija.....

"Mozda je lakse biti genije, nego naci osobu koja to shvata.."
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 22:59 19.08.2007

Re: pitanje koristi

Ako cemo pravo, najlakse je ne biti nista.
Radojicic Radojicic 23:29 19.08.2007

Re: pitanje koristi


Hitler sa omladinom i Rafaelov autoportret u gornjem desnom uglu.
Da autoportret nije bio tu, da li bi svet izgledao drugacije?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 23:41 19.08.2007

Re: pitanje koristi

Da, izgledao bi koristan. Ovako (sa portretom) izgleda beskoristan.
Radojicic Radojicic 04:34 20.08.2007

Re: pitanje koristi

nauka je upropastila svet
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 04:52 20.08.2007

Re: pitanje koristi

Ej, ljudi, znate sta se kaze kod Tarabica (ko god da je to pisao) za kraj sveta. Nesto kao ljudi koji stalno budu gledali u neka sokocala i numere, pa kako numere budu rekle, samo tako ce da rade i upropastice svet...
A, za Srbe znate da su rekli da ce propasti zbog svog poganog pokoljenja koje ce biti takvo da ce biti velika sramota ziveti kao Srbin u to vreme. Mozda je to ovo nase vreme. Sada ?

nsarski nsarski 00:22 21.08.2007

Re: pitanje koristi

OK, evo jednog primera - siguran sam da ce sve zanimati. Ovaj covek je uvezbao da slobodnom rukom nacrta savrsen krug! Pogledajte, necete zazaliti:


Mislim, on je PRVAK SVETA u crtanju kruga slobodnom rukom. But, is it art?
Radojicic Radojicic 19:48 21.08.2007

Re: pitanje koristi

nsarski
OK, evo jednog primera - siguran sam da ce sve zanimati. Ovaj covek je uvezbao da slobodnom rukom nacrta savrsen krug! Pogledajte, necete zazaliti:
Mislim, on je PRVAK SVETA u crtanju kruga slobodnom rukom. But, is it art?


pa nije
nije sve sto je useless art
nsarski nsarski 20:03 21.08.2007

Re: pitanje koristi

Da, niti su sve vestine korisne:) Evo, na primer, ova gore prikazana.
Radojicic Radojicic 20:26 21.08.2007

Re: pitanje koristi

tacno
pitah te tamo, nisi video
imas vesti od prijatelja iz Mexica?
nsarski nsarski 20:37 21.08.2007

Re: pitanje koristi

Da, sve je OK kod mene. Chetumal je stradao, i uragan je udario uglavnom u slabo naseljene delove. Belize je OK, takodje.
Radojicic Radojicic 20:52 21.08.2007

Re: pitanje koristi

super
moglo je i gore
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 21:08 21.08.2007

Re: pitanje koristi

Mada, nije moralo ni ovako. Mislim, useless je.
MMMila MMMila 18:54 16.08.2007

Secate se ....

Igracka iz mog detinjstva KALEIDOSKOP

Sareni valjak, zanimljiv spolja, josh zanimljiviji iznutra:)

G r o f G r o f 20:53 16.08.2007

Super..

Kad porastem, biću, nsarski...
MMMila MMMila 21:07 16.08.2007

Re: Super..

Ja ti preporucujem da decu saljesh da im Nsarski predaje!!!
nsarski nsarski 23:33 16.08.2007

Re: Super..

Muka je sto deca koju ucis me postanu to sto bi zeleo, nego ono sto ona zele:)) U stvari, to nije muka, to je dobro! Ali, time se samo pokazuje da su deca nelinearan sistem - ti guras na jednu stranu, ona se odmetnu u drugu. Deca su pametnija od nas.
sun_to_rock sun_to_rock 00:01 17.08.2007

Re: Super..

Kad porastem, biću, nsarski...e, i ja, ako bude srece >)))))))))
jesen jesen 23:53 16.08.2007

prirodni fractali

jesen jesen 23:58 16.08.2007

Re: prirodni fractali

[url=http://epod.usra.edu/.../images/main_fractal_tree.jpg][/url]
nsarski nsarski 00:07 17.08.2007

Re: prirodni fractali

Neki tehnicki problem sa linkovima:))) Keep trying,
Znam da ima mnogo fotografija koji prikazuju fraktal-like objekte u prirodi. Ima i umetnosti u tom smislu - najpoznatija Hokusai -jeva (slikana pre cca. 250 godina). Evo fraktalnog talasa:Svaki fizicar koji drzi do sebe ima ovakav poster u kancelariji:)))
jesen jesen 12:45 19.08.2007

Re: prirodni fractali

Tehnicki problemi koji me nerviraju od kako je proradio ovaj novi softver.Nemam vremena da se "ozbiljnije" pozabavim o cemu se radi....svidja mi se poster iako nisam fizicar..:)
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 08:12 17.08.2007

Infinitezimalni sex

Vic za osvezenje.
Na jednoj strani sobe stoje goli matematicar i goli fizicar (npr. NSARSKI )). Na drugoj strani sobe stoji gola devojka. Fizičar kaže: „Da bih došao do nje moram da pređem plovinu sobe, pa od ostatka rastojanja još polovinu, pa od ostatka još polovinu, pa od ostatka još polovinu,...Strašno, ja neću nikada doći do devojke“.
Matematičar kaže: „Neću ni ja ali ću doći dovoljno blizu!!!“
Prastari vic, ali mi se i dan danas dopada. A ima veze sa fraktalima i sa infinitezimalnim računom

Falstaff Falstaff 08:43 17.08.2007

Re: Infinitezimalni sex

Samo što si zamenio replike fizičara i matematičara. Prva tvrdnja je matematičara a druga fizičara (ili u originalnoj verziji - inženjera).
)
marta l marta l 10:21 17.08.2007

Re: varate se decaci

do devojke ce prvi stici OVAJ fizicar....nedavno doktorirao na MIT-u, ali je za vic vaznije da je i triatlonac .

U isto vreme kada i doktorat odradio je "gvozdeni deka triatlon" ....to znaci da se u jednom danu prepliva 3.8km , vozi bicikl 180km i trci maraton 42.2km....i tako 10 dana zaredom. Ovaj Dr fizicar je to uradio ...
pa vi momci vidite gde ste :))

yu1bcd yu1bcd 17:41 17.08.2007

Re: varate se decaci

Steven Hawking nista od toga sporta ne moze uraditi ali mu kefalo laufa!
marta l marta l 17:50 17.08.2007

Re: varate se decaci

ma naravno. pricica je samo legla uz vic...
I fizicar sa bicikla ne radi to vise, postigao je valjda neki svoj cilj, proces ga dalje ne zanima. sada se samo bavi istrazivanjem.
Olga Medenica Olga Medenica 11:53 17.08.2007

Ej Nsarski

tebe uvek gustiram.
Prosvetitelj Bloga B92!
Черевићан Черевићан 20:41 18.08.2007

малко затрагом

судоку ,тоооооо, намалти зараза тотална .по плажама загњурени у замешатељство бројева уместо у мамљиви медитеран играчи се презнојавају небили макар једну од 6.679.903.752.021.072.936.960 могућих комбинација привели крају успешно . . . ни мислио није енигматичар Хауард Гарнс давне 1979 када је инспирисан Ојлеровим латинским квадратом успео да своју слагалицу ували једном њујоршком часопису, какву ће грозницу свецких размера изазвати са само 9 бројева уигри . . .пробајте и сами игру. . пробе ради, па ће вам убрзо скраћеница sudoku од ( suji wa dokushin ni kagiru ) ,или нанашем , да се исти број може догодити само једном, главобољу задати . . одистинску.
dobrojevic dobrojevic 23:32 03.03.2008

Dobro dosli na moju izlozbu fraktala!Pozivam vas na svoju izlozbu
IZLOŽBA FRAKTALA - "ZOOM IN" - Milan Dobrojevic
Klub Likovne Akademije u Beogradu, Rajiceva 10
7.mart.2008.

19:00 OTVARANJE IZLOŽBE
ŠTAMPANA I VIDEO PREZENTACIJA

22:00 ŽURKA
PROTOTIP - Uživo VELIKI KLUB
ALAVUX - Uživo MALI KLUB
+
SET
DJ. NIKOLICA
DJ. DUSAN MEDIC

Izložba ce biti otvorena u 19:00 u kafeu i malom klubu likovne akademije sa 14 slika fraktala, nakon cega ce se proširiti i na veliki klub

Pre i posle nastupa grupe Prototip u velikom i Alavuka u malom klubu, muziku ce puštati DJ. Nikolica i DJ. Dušan Medic

Hodnik akademije sa obe strane prekrice dva velika fraktala 9 x 1.6 metra, kao i scena za nastup u malom klubu sa fraktalom dimenzije 1.6 x 3 metra – koji ce ostati na akademiji kao moj poklon

Od otvaranja izložbe pa narednih 6 sati Info devojke, obucene u autenticnu odecu davace informacije posetiocima o fraktalima...

23:00 Nastup grupe Prototip u velikom klubu – 23:45 Nastup Alavuka u malom klubu

Od trenutka otvaranja izložbe u kafeu, na sceni velikog i malog kluba ce biti postavljeni projektori na kojima ce biti puštana digitalna prezentacija slika fraktala, animacija fraktala i primena istih kroz druge zanate i umetnosti.

Dobrodošli!

Video sa prošle izložbe u galeriji New Moment >>Moje dosadasnji rad na fraktalima mozete pogledati na strani www.011art.com

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana