Narušena simetrija

nsarski RSS / 08.10.2008. u 21:19

cr_blake_ancient_of_days_38.jpg


For why is all around us here
As if some lesser god had made the world,
But had not force to shape it as he would?

A.L. Tennyson - Idylls of the King: The Passing of Arthur. Line 13.

(Zašto je svuda oko nas tako
Kao da je neki manji Bog pravio svet
Ali nije imao snage da ga napravi kako je želeo?)

Juče je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku 2008. godine. Dobili su je Yoichiro Nambu (1921), Makoto Kobayashi (1944) i Toshihide Maskawa (1940). Po rečima Nobelove komisije, oni su zaslužni za otkriće ‘'mehanizma spontanog narušenja simetrije u subatomskoj fizici.''
Ja sam bio istovremeno iznenadjen i obradovan ovom najavom - iznenadjen zato što Nobelova komisija obično dodeljuje nagradu za ekesperimentalna otkrića, a obradovan jer je nagrada zasluženo dodeljena za fundamentalno otkriće narušenja simetrije koje se tiče ne samo subatomskog sveta već i mnogih drugih pojava u makrosvetu oko nas, u biologiji, i u kosmosu. O tome je ovaj blog.
Ljudska bića prilično brzo i efikasno prepoznaju simetrije geometrijskih oblika, sličnosti objekata nezavisno od njihove orijentacije u odnosu na ugao gledanja, ili sličnosti u načinu odvijanja nekih procesa. Ta sposobnost je kod nas evoluirala jer nam je korisna za snalaženje u promenljivom svetu u kome se položaji i osvetljenja menjaju.. Ona nam takodje omogućava da razvijemo koncept stalnosti objekata.
U pripoveci ‘'Funes ili pamćenje'', Borhes opisuje Funesa kao čoveka neverovatne memorije koji je bio u stanju da upamti svaki pokret lišća na nekom drvetu, svaki snapshot nekog procesa kao odvojen entitet - za njega je pas koji prelazi ulicu u 3:15 popodne u Buenos Airesu drugaciji od tog psa koji je stigao na drugu stranu ulice u 3:16. U ovom primeru, kod Funesa vreme kao dimenzija sveta ne postoji zajedno sa prostorom, i on razlikuje objekte odvojeno po njihovom prostornom položaju, te je pas sa jedne strane ulice drugačiji od psa sa druge. U svetu u kome vreme ne postoji, svi se dogadjaji dešavaju ‘'sada'', i pamćenje je beskrajno. Ovo nam je blisko - ako razmislimo o osećanjima, koja su uvek ‘'mlada'' - kada nam je 90 godina plašimo se na identičan način kako kada nam je bilo 9. Ovo će nam trebati kasnije.
I sam ljudski organizam, kao i organizmi mnogih biljaka i životinja, je geometrijski simetričan oko uzdužne ose koja ide sredinom tela - leva strana je kao ogledalska refleksija desne. Naše predstave o lepoti se često zasnivaju na konceptima simetrije, proporcija i slično.
Istovremeno, simetrija je velika reč i pojam od suštinskog značaja u fizici. Fundamentalni fizički zakoni su simetrični u odnosu na inverziju vremena, na primer, ili naelektrisanja. Zakoni održanja (energije, količine kretanja, ugaonog momenta i slično) su posledica odredjenih simetrija prostora ili vremena, i ovo su vrste simetrija koje čovek mnogo slabije prepoznaje. Pored ovih, postoje još apstraktnije, ili nevidljive, vrste simetrija o kojima možemo da naslućujemo samo posredno ili po analogiji. O tome kasnije.
Kao što rekoh, ljudi veoma loše prepoznaju apstraktne vrste simetrija, jer i sami žive u nesimetričnom svetu. Idealni prostor, na primer, bez uticaja spoljašnjih sila je simetričan u svim pravcima, i odrednice ''gore'', ''dole'' i slično su samo stvar konvencije u takvom prostoru. Medjutim, mi živimo i evoluirali smo na planeti koja nas gravitaciono privlači ka svom centru, pa za nas, intuitivno, prostor ima privilegovan pravac - dole nije isto što i gore. To se može videti kod dece kojima su potrebne godine da razumeju kako to ljudi u Australiji, sa druge strane planete, hodaju ''na glavi''.
Civilizaciji su bili potrebni vekovi da se ovakvih zabluda oslobodi: ako je ''dole'' privilegovan pravac, onda sve što vidimo teži ka tom pravcu, i ljudi, i životinje, i planete, i Sunce i ceo svet, te Zemlja mora biti u centru svega. U idealnom prostoru, tela koja se ravnomerno kreću nemaju nikakvog razloga da promene svoj način kretanja (Prvi Njutnov zakon) sve dok na njih ne počne da deluje spoljašnja sila i onda se njihovo kretanje menja srazmerno toj sili (Drugi Njutnov zakon) - nama je bilo potrebno mnogo hiljada godina da ovo uvidimo jer živimo u neidealnom prostoru. Na sličan način, bilo je nam potrebno narednih 350 godina da uvidimo da su zakoni elektrodinamike važeći i nezavisni od kretanja posmatrača (Teorija Relativnosti). Mi živimo u prostoru narušene simetrije, a iz perspektive narušene simetrije stvari izgledaju drugačije.
Pouka iz svega gore rečenog je da u prirodi postoje simetrije kojih mi nismo neposredno svesni, i da su stvari oko nas često takve kakve su baš zbog te simetrije, ili njenog narušavanja. U našem svetu, pravac ''na dole'' je poseban, ali su zato pravci ''levo'' i ''desno'' kada se nalazimo na površini do u nedogled mirne vode, ili u ravnoj pustinji, ekvivaletni. Simetrija našeg prostora na Zemlji je samo delimično narušena u jednom pravcu, dok je u drugim pravcima očuvana.
Zamislimo sada malo složeniju situaciju - komad stalnog magneta u obliku šipke (ili namagnetisani komad gvoždja, kako se to obično kaže). Jedan kraj takvog magneta nije isti kao i drugi. Mi to ne možemo da vidimo, naravno, ali nam ta činjenica ubrzo postane jasna ako uzmemo dva komada takvog magneta da se igramo i pokušamo da im približimo različite krajeve. Jedni se odbijaju, drugi privlače. Ako bi takav magnet zagrejali preko temperature od oko 1300C (tačnije 1314C) on bi se razmagnetisao, i ova razlika izmedju krajeva bi nestala. Imali bi običan, simetričan komad gvoždja. Ako bi mu smanjili temepraturu ispod 1300C, gvoždje bi se ponovo spontano namagnetisalo (ovo je u praksi malo složenije, ali princip je isti), i razlika izmedju krajeva bi se pojavila. Smanjanjem temperature, naš komad gvoždja sa namagnetisao i spontano narušio svoju simetriju - jedan i drugi kraj (severni i južni pol) nisu više isti.
Možemo sada da se pitamo da li je ''stari'' južni pol, na primer, posle razmagnetisavanja pa ponovnog namagnetisavanja, ostao na fizički istom kraju šipke? Odgovor je - ne obavezno. Prilikom smanjenja temperature, spontana magnetizacija (tj. raspored polova) se formira na slučajan način. Sistem je doveden (smanjenjem temperature) u stanje u kome mora da se ''opredeli'' za jednu orijentaciju polova i mi nemamo načina da predvidimo kako će on to uraditi. Tačan molekularni mehanizam kojim se ovo postiže je predmet proučavanja čitave jedne oblasti u fizici, ali o tome nemam mesta da ovde detaljnije pišem. Važno je samo upamtiti da pod dejstvom spoljašnjeg uticaja (temperature u ovom primeru, ili gravitacionog polja Zemlje u primeru simetrije prostora) sistem može spontano da naruši simetriju.
Medjutim, ta simetrija nije do kraja narušena. Na površini mirnog jezera, kada smo u čamcu, znamo da će čamac poći na jednu stranu ako mi podjemo na suprotnu - u ravni površine vode prostor je simetričan (jer nema sila koje deluju u tom pravcu) i količina kretanja nas, zajedno sa čamcem, se održava. Na sličan način, samo je stvar konvencije da mi jedan pol magneta zovemo ''južni'' a drugi ''severni''. Mi možemo isto tako da promenimo i da sve južne polove zovemo severni, i obrnuto, i sva ''pozitivna'' naelektrisanja preimenujemo u ''negativna'' i odrnuto, i nijedan od fizičkih zakona ne bi bio narušen. Zakoni odbijanja ili privlačenja naelektrisanja (Kulonovi zakoni) su formulisani za ''istoimena'' i ''raznoimena'' naelektrisanja, ne za ''pozitivna'' ili ''negativna''.
Pošto postoji simetrija ''zamenljivosti'' južnog pola sa severnim na našem magnetu, i ova zamenljivost je posledica invarijatnosi molekularnih sila koje do magnetizacije dovode, u odnosu na pravac u prostoru, onda možemo očekivati i da se polovi naše magnetne šipke u jednom trenutku zamene. I to je tačno, do zamene polova će doći ako dovoljno dugo čekamo. Medjutim, u ovom slučaju, potrebno je da čekamo kosmičku večnost da bi takvu spontanu zamenu polova opazili. U makroskopskom svetu ova simetrija je, za sve praktične potrebe, narušena za stalno.
Slična situacija se sreće u biologiji. Molekul šećera se sastoji od oko 40 atoma koji su poredjani u spiralu, navojnu strukturu koja se zamotava u ''desno''. Sa molekularne tačke gledišta, medjutim, isti takav molekul može da se napravi sa navojem u ''levo'' - kada se veštački sintetiše molekul šećera u laboratoriji, oko 50% takvih molekala ispadnu ''levi'', dok drugih 50% ispadnu ''desni'', kao što se i očekuje zbog levo-desne simetrije prostora. Ipak, skoro svi molekuli šećera, prirodno formirani su ''desni''. Isto kao i sa magnetom, ovakvi molekuli će da se preorijentišu u ''leve'' ali nam je potrebno veoma dugo vreme da sačekamo pre nego što se to desi. Za sve praktične potrebe, simetrija je u ovom svetu narušena za uvek. U opštijem smislu, skoro svi biološki procesi formiranja, rasta i evolucije i su praćeni masovnim narušenjem simetrije na svim nivoima. Zbog toga nam je skoro nemoguće da zakone biologije ili fiziologije izvedemo iz zakona molekularne ili atomske fizike ili fizike elementarnih čestica (redukcionistički prilaz). Na nivou biološkog organizovanja, elementarne simetrije, kojima se podvrgavaju atomi i čestice, su spontano narušene i novi zakoni vladaju. Na slici dole je prikazan evolutivni put razvoja nekih organizama na Zemlji.

arch.jpg 

A šta je sa čovekom? Kako se to od jedne ćelije, manje više simetrične u svim pravcima, formira organizam složenog geometrijskog oblika koji imamo? U procesu fizičkog rasta organizma, jednu od ključnih uloga ima SHH gen. Ovaj gen je otkriven početkom XX veka kod vinske mušice. On na telu mušice, prilikom formiranja, odredjuje šta je napred, šta nazad, šta levo šta desno. On, na primer odredjuje da će mušica razviti one bodljice na zadnjem delu tela, tj. na trupu. Ako se poremeti funkcija ovog gena, onda musica razvije bodljice po celom telu i liči na ježa. Zato je taj gen nazvan Hedgehog (jež). Kada je otkriven analog ovog gena kod sisara, neki pametnjaković ga je nazvao Sonic Hedgehog (SHH), prema liku iz neke stupidne video igrice (izvini Ivane Marovicu), i ime je ostalo - još jedan primer narušene simetrije jer se trenutak imenovanja više ne može vratiti.. SHH odredjuje globalnu organizaciju našeg tela, ogledalsku simetriju tela u odnosu na dužnu ravan. SHH je čuvar naše narušene simetrije.
Ako se funkcija ovog gena poremeti, dolazi do globalnih poremećaja u geometrijskoj organizaciji tela, pa se mogu roditi potomci sa jednim okom (Cyclopia) ili sa dva lica

kitty3.jpg

Na atomskom i subatomskom nivou, funkcioniše sasvim drugi mehanizam. Zakoni interakcije elementarnih čestica održavaju simetriju, ili makar ono što nam je od simetrije ostalo. Od čega ostalo?

Od Velikog Praska. Prema prihvaćenom objašnjenju, u trenutku Velikog Praska vladala je savršena simetrija, četiri fundamentalne sile prirode (gravitaciona, elektromagnetska, slaba i jaka) su bile iste jačine. Postepenim hladjenjem i širenjem kosmosa počele su da se ''kondenzuju'' elementarne čestice i sile medju njima razlikuju

smbrk.gif

Tačan mehanizam kojim do ovoga dolazi se moze izvesti iz zakona simetrije i njenog narušenja. Kao što je kod magneta tačna simetrija jug-sever narušena, tako je i Nambu, u jednom radu iz 1960., verovao da se tačna baždarna invarijantnost (gauge symmety) kod elektromagnetskog polja održava zahvaljujućim kolektivnim ekscitacijama. Konkretnije, kao što izmedju južnog i severnog pola kod magneta postoji ''domenski zid'' koji će posle dovoljno dugo čekanja da okrene polarizaciju kako bi restaurirao narušenu simetriju, tako i u teoriji polja sa narušenom simetrijom moraju da postoje ekcitacije sistema čija učestanost postaje nula u limitu beskonačne talasne dužine. [Ovakve ekscitacije se zovu Nambu-Goldstone bozoni]. Na jeziku elementarnih čestica ovo znači čestice nulte mase, kao što je foton.
Jedan mehanizam kako narušena simetrija funkcioniše u svetu elementarnih čestica je ilustrovan dole

HatPotentialAnim.gif


Na slici je prikazana polovina potencijala koji izgleda kao ''meksički šešir''. Kada se nalazimo na vrhu tog potencijala (u sredini) prostor ima rotacionu simetriju - gdegod pogledamo izgleda nam isto. Medjutim, kada čestica (ova žuta tačka) padne u udubljenje gde je rotaciona simetrija narusena, ona može da se kreće na dva načina. Može da ide okolo po obodu, i za to joj nije potrebna energija - takva ekscitacija, dakle, ima nultu masu. I može da se kreće oscilujući u ovom udubljenju - takva ekscitacija ima konačnu masu. Ove dve vrste kretanja - angularno (oko oboda) i radijalno (oscilatorno) kada se spoje u jedno daju tzv. Higgsov mehanizam. Escitacija (polje, tacnije komponenta polja) koje ima masu se zove Higgsovo polje, a njegove osnovne mode oscilovanja Higgsov bozon. Štaviše, interakcije elementarnih čestica sa Higgsovim poljem daju česticama masu koju imaju.
Kobayashi i Maskawa su, koristeći, ideje koje je razvio Nambu, i zahteve simetrije koje odgovarajuca polja imaju, pokazali da moraju postojati tri familije kvarkova. Sve tri su pronadjene eksperimentalno kasnije. U svakom slučaju osnovna teorija je da se, u subatomskom svetu, narušena simetrija može restaurirati i da su same elementarne čestice konkretana posledica te restauracije. Za to otkriće je ove godine dodeljena Nobelova nagrada.
Neka buduća kosmička Biblija bi, stoga, mogla da se napise ovako.
Na početku je svet bio savršeno simetričan u svakom smislu. Onda je došlo do Velikog praska, kosmos je počeo da se širi i hladi. Tokom hladjenja u kosmosu su počele da se kondenzuju čestice, simetrija je sistematski narušavana, i iz tog kondenzata su postepeno nastajale planete i galaksije i Mesec i Sunce i zvezde što sjaje na nebu.
 

 

 Komentari (142)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Unfuckable Unfuckable 08:32 09.10.2008

Re: rebro,

da, upravo to sam hteo i ja da istaknem :
bilateralna simetrija ljudskog organizma "pada" na srcu
Srce remeti simetriju
zanimljivo
i mnogo puta dokazano ; ))))
nsarski nsarski 08:40 09.10.2008

Re: rebro,

Unfuckable
da, upravo to sam hteo i ja da istaknem :
bilateralna simetrija ljudskog organizma "pada" na srcu
Srce remeti simetriju
zanimljivo

Unf, nemoj da me nerviras! Sto si posta bukvalista? Ima i jetra (samo jedna) i slezina, i slepo crevo, sve je to asimetricno rasporedjeno. Nije u pitanju idealna simetrija.
Unfuckable Unfuckable 08:43 09.10.2008

Re: rebro,

nsarski
Unfuckable
da, upravo to sam hteo i ja da istaknem :
bilateralna simetrija ljudskog organizma "pada" na srcu
Srce remeti simetriju
zanimljivo

Unf, nemoj da me nerviras! Sto si posta bukvalista? Ima i jetra (samo jedna) i slezina, i slepo crevo, sve je to asimetricno rasporedjeno. Nije u pitanju idealna simetrija.

ma nema veze, šarski
srce je bitno; ))))
jetra jeste jedna, ali fuckin' režnjevita, i relativno centralno postavljena
bez slezine se može, kao i bez slepog creva (koje je bespotrebni relikt nesavršenog razvoja, mada ima nekih priča da u mladim danima, navodno, ima ulogu u bildovanju imuniteta....mošmisti...)
nsarski nsarski 09:00 09.10.2008

Re: rebro,

Ok, vidim uvredila se tvoja nezna priroda osetljiva na simetriju.
Moze ovako: kostur coveka je simetrican.?
Bog je prvo napravio kostur i prepustio prirodi da ga ispuni kako zna i ume, a priroda se na par mesta "gicnula". OK?
Happy now?
Unfuckable Unfuckable 09:10 09.10.2008

Re: rebro,

ma gdi uvredila - meni simetrija dosadna
point je bio da izgleda, srce by default, ume sito tako lepo da remeti simetriju
(hint : zaljubiš se u ribu koja ima malo nesimetrične crte lica...; )))))
ivana23 ivana23 09:10 09.10.2008

Re: rebro,

nsarski nsarski 09:11 09.10.2008

Re: rebro,

(hint : zaljubiš se u ribu koja ima malo nesimetrične crte lica...; )))))

Unfuckable Unfuckable 09:14 09.10.2008

Re: rebro,

to ti velim : Dora je nekom bila ok, kaj ne ?
srce - remetilački faktor simetrije, reda & poretka....
nsarski nsarski 09:38 09.10.2008

Re: rebro,

A pazi sad ovu simetriju (Modifikovan III Njutnov zakon):
Za svaku akciju postoji jednaka i suprotna drzavna uredba.
Unfuckable Unfuckable 09:40 09.10.2008

Re: rebro,

ali, za svaku državnu uredbu ne postoji sledstvena državna akcija, hm ?
bindu bindu 11:32 09.10.2008

Re: rebro,

to ti velim : Dora je nekom bila ok, kaj ne ?


'el' ti treba potvrda za to ili to zato sto spomenusmo doru tamo kod chera.

I will fish out your empty soul
In the coffin where your mouldy body lies
I will hold your empty soul
I will tear off it's beating wings
Its coagulated dreams
And I will swallow it.

dolybell92 dolybell92 17:20 09.10.2008

Re: rebro,

Unf, nemoj da me nerviras! Sto si posta bukvalista? Ima i jetra (samo jedna) i slezina, i slepo crevo, sve je to asimetricno rasporedjeno. Nije u pitanju idealna simetrija.


Čovek uopšte nije simetričan, te nije ni dobar primer za simetriju...
to sam htela reći još na početku ali sam odustala - zbog forme,
kad bi bio simetričan imao bi samo jednu stranu, a ne levu i desnu...
mislim ili dve leve ili dve desne strane...
d j o l e d j o l e 11:00 09.10.2008

Postoje i

Naše predstave o lepoti se često zasnivaju na konceptima simetrije, proporcija i slično.
priče o tome da se predstave o kojima govorite ne zasnivaju na simetriji, već upravo suprotno - na nesimetriji.

Evo dve naizgled nepovezane filmske trol priče ne temu nesimetrije u gorepomenutom kontekstu.

I. Bila je emisija o poznatim holivudskim zvezdama ... njih nekoliko koje su obeležile eru prvih godina zvučnog filma u kojoj su još uvek bili jaki tragovi estetetike nemih filmova, gde je vizuelno pretpostavljam bilo dominantno u odnosu na zvuk koji još uvek nije ni postojao.

Pričali su o trnovitim putevima koje su, svako na neki svoj način, bili prinudjeni da prodju, i tako to. Ali, interesantno je da su za dve najpoznatije zvezde rekli jednu zapanjunjuće sličnu stvar: da uvek kao da su vodile računa o tome da istaknu neku nesimetriju na licu ... neki sitni trag ili ožiljak koji su imale na jednoj strani. Nikada nisu pokušavale da je sakriju, već su je malte ne namerno isticali. Poznanici koji su intervjuisani u emisiji, navodili su taj detalj kao jednu od bezbroj nekada gotovo i neprimetnih sitnica koje su na kraju pomenute zvezde izvdojile iz mora stotina i hiljada drugih kolega, koje su se trudile (uz pomoć ko zna čega sve ne, hemije, osvetljenja i slično) da deluju savršeno simetrično na filmskom platnu.

II. Takodje, u emisiji Kako je sniman film The Passion of Christ reditelj je objašnjavao kako je vrštio kasting za neke od ličnosti koje se pojavljuju u filmu. Na kraju, deo vremena je posvetio objašnjenju kako je izabrao i kako je vodio glumce koji su igrali dve ličnosti antipode. Jedna koja iskušava drugu ličnost koja strada u filmu, izabrana je da ima savšeno simetričnu gotovo androgenu pojavu, dok je druga ličnost u nekim detaljima prikazana asimetrično. Čak je govorio kako je u završnim sekvencama filma, tokom sudjenja i kasnije, insistirao da pojedini detalji u kadru budu asimetrični (položaj očiju, položaj tela, pokreti i slično).

A, što neko reče, film je ogledalo ljudske psihe, tako da bi ove dve priče možda mogle nešto da kažu i o prirodi nesimetrije generalno, o kojoj i vi govorite u blogu.
rankot rankot 16:37 09.10.2008

Re: Postoje i

d j o l e

A, što neko reče, film je ogledalo ljudske psihe, tako da bi ove dve priče možda mogle nešto da kažu i o prirodi nesimetrije generalno, o kojoj i vi govorite u blogu.

Јунг је говорио да изразито асиметрична изобличеност лица (дакле неприродна), обично говори о томе да особа има изразито подељену (шизофреничну) личност. Наравно, има се у виду она изобличеност која није последица деформације или повреда лобање, већ пре свега грча мишића лица.
Иначе, сви смо ми благо несиметрични и то је природно. Неприродна је (и непостојећа) потпуна истоветност обе половине лица.
Што се Јапанаца тиче, пре бих рекао да лепота њихових башти проистиче из напонског стања композиције коју постижу неравнотежом, а да управо тај напон нагони нашу душу да испостави раван симетрије између стварног и унутрашњег света, а да онда, под дејством напона који је испод равни, покрене мисли...
d j o l e d j o l e 17:10 09.10.2008

Re: Postoje i

лепота њихових башти проистиче из напонског стања композиције коју постижу неравнотежом

а да управо тај напон нагони нашу душу да испостави раван симетрије између стварног и унутрашњег света

а да онда, под дејством напона који је испод равни, покрене мисли

123 :)

Super ste ovo napisali ... interesantno i to što ste pomenuli napon odnosno polje.

Sta bi onda bila neka unutrašnja priroda polja, kao pojma ... u kontekstu čitave priče koja je data u blogu (a pomenute su i četiri osnovne sile na kojima se gradi svet, a sila deluje i javlja se u polju, nekom svom adekvatnom).
nsarski nsarski 17:21 09.10.2008

Re: Postoje i

Sta bi onda bila neka unutrašnja priroda polja, kao pojma ...

Pa, skolska definicija polja kaze da je polje prostor u kome se oseca dejstvo neke sile. Ovo jeste malo rogobatno, ali moze da posluzi. Polje, pre svega nije prostor.
Recimo, uzmem neko naelektrisanje i stavim ga u tacku A negde. U blizini tacke A, u prostoru oko nje, ce neko drugo (probno) naelektrisanje osecati dejstvo elektrostaticke sile koja potice od mog naelektrisanja u A. Ta sila, podeljena sa kolicinom probnog naelektrisanja je polje. U razlicitim tackama prostora oko tacke A ce sila biti razlicita (u ovom slucaju ona zavisi od rastojanja od tacke A), tj. jacina i orijentacija polja ce biti razlicita.
Na slican nacin, Sunce deluje gravitacionom silom na mase koje se nalaze dovoljno blizu, tj., oko Sunca postoji gravitaciono polje.
Slicno je i sa drugim silama.
dolybell92 dolybell92 17:22 09.10.2008

Re: Postoje i

тиче, пре бих рекао да лепота њихових башти проистиче из напонског стања композиције коју постижу неравнотежом,


То се обично зове хармонија.
d j o l e d j o l e 17:29 09.10.2008

Re: Postoje i

Slicno je i sa drugim silama.
sta bi onda bilo polje u smislu price Rankota o nesimetricnoj basti. Sta je tu ekvivalent Sunca a sta mase koja se nalazi njemu dovoljno blizu i slicno

Da i super bi bilo da se daju slicni ekvivalenti za Jake i Slabe sile koje ste pomenuli ... polja Jake i Slabe sile nisu predavana na standardnim kursevima
nsarski nsarski 18:39 09.10.2008

Re: Postoje i

sta bi onda bilo polje u smislu price Rankota o nesimetricnoj basti. Sta je tu ekvivalent Sunca a sta mase koja se nalazi njemu dovoljno blizu i slicno

Da i super bi bilo da se daju slicni ekvivalenti za Jake i Slabe sile koje ste pomenuli ... polja Jake i Slabe sile nisu predavana na standardnim kursevima

Mislim da je izraz "polje" u toj basti metaforicno upotrebljen. Pre bi se tu radilo nekakvom psiholoskom "naboju", da prostor i raspored predmeta "deluju" na posmatraca. Recimo kad udjes u neku velicanstvenu zgradu, katedralu, na primer, oblik tog prostora utice na ljude i njihovo ponasanje. Prvo ti odmah pokaze koliko si mali.

Jake i slabe interakcije su kratkodometne (deluju na veoma malim rastojanjima). Zatim polje jakih interakcija, na primer, nema klasicnu analogiju. Zato je tesko to objasniti deci. Trebalo bi prvo poceti od modernog objasnjenja. Recimo dva elektrona (naelektrisane cestice) interaguju tako sto izmenjuju fotone. E, kad to savladaju na takav nacin, onda se moze preci na jake i slabe sile.
d j o l e d j o l e 18:48 09.10.2008

Re: Postoje i

Pre bi se tu radilo nekakvom psiholoskom "naboju", da prostor i raspored predmeta "deluju" na posmatraca.

to je i bila neka poenta pitanja ... da li bi priroda i tih apstraktnih psiholoskih polja mogla na neki nacin da se ekvivalentno prikaze sa nekim poznatim iz fizike naprimer :)
rankot rankot 07:40 10.10.2008

Re: Postoje i

nsarski

Mislim da je izraz "polje" u toj basti metaforicno upotrebljen. Pre bi se tu radilo nekakvom psiholoskom "naboju", da prostor i raspored predmeta "deluju" na posmatraca. Recimo kad udjes u neku velicanstvenu zgradu, katedralu, na primer, oblik tog prostora utice na ljude i njihovo ponasanje. Prvo ti odmah pokaze koliko si mali.

Ја нисам причао о пољу, већ о напону (наравно душевном), но могло би се рећи да где је напон мора бити и поље. У сваком случају метафора је у питању. Оно што је важно рећи - "поље" настаје као производ нашег напора да се активно укључимо у простор који је под "напоном", те мислим да је циљ јапанског врта управо тај - да нас натера да се активно, кроз мисли, посветимо повезивању себе и окружења.

Неко рече да је ово о чему пишем хармонија, али има разлике - хармонија се може односити и на француски врт који је потпуно симетричан, а можемо је наћи и тамо где симетрије нема. Дакле, хармонија може бити достигнута и напоном и његовим одсуством, мада ће последице бити различите.
Spiridon Spiridon 11:08 09.10.2008

The symmetry of man

dragoljub92 dragoljub92 12:04 09.10.2008

Re: The symmetry

evo da se i ja izjasnim : simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досадна
Unfuckable Unfuckable 12:12 09.10.2008

Re: The symmetry

simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досадна

paaaaa...

kako kad
bindu bindu 12:12 09.10.2008

Re: The symmetry

dragoljub92
evo da se i ja izjasnim : simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досаднаmoze ovo da vam ne bude dosadno
bindu bindu 12:18 09.10.2008

Re: The symmetry

Unfuckable
simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досадна

paaaaa...

kako kad


jeste vala mos' da buljis u tu sliku dok ne umres...ono ko u bibliju...tj biblija ti ni netreba :)))...
dragoljub92 dragoljub92 12:32 09.10.2008

Re: The symmetry

Unfuckable
simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досадна

paaaaa...

kako kad

ja bi da to premerim ,možbiti da i nije baš simetrična.naročito u predelu gornjih sekundarnih polnih osobenosti,kažu da dotične baš nisu simetrične a ja rado javljam kao dobrovoljac da proverim:)))
dragoljub92 dragoljub92 12:33 09.10.2008

Re: The symmetry

bindu
dragoljub92
evo da se i ja izjasnim : simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досадна


moze ovo da vam ne bude dosadno

neznam,takav vid komunikacije mi je stran.
bindu bindu 12:45 09.10.2008

Re: The symmetry

dragoljub92
bindu
dragoljub92
evo da se i ja izjasnim : simetrija le lepa ама брате ,мурате млого досадна


moze ovo da vam ne bude dosadno

neznam,takav vid komunikacije mi je stran.pa eto imate prilike da se upoznate. doticni video je predstavljen na oktobarskom salonu 2008 u galeriji 25 maj...(ili vec kako se sad zove:)...pa se prosetajte do...ko zna mozete mozda neku novu "simetriju" da naucite.
i normalno da vam pozelim da vam bude manje dosadno.
ok?!
Jaril Jaril 12:44 09.10.2008

Година

Које је године објављена ова теорија?
nsarski nsarski 13:41 09.10.2008

Re: Година

Које је године објављена ова теорија?

Odlicno pitanje!
Nambu je prvi rad koji je nesto ovako najavljivao objavio 1960. Posle toga je usledio niz radova mnogih ljudi. Nije u pitanju samo jedan rad i jedno otkrice. Uglavnom izmedju 0ih i kasnih 70ih je cela prica sklopljena. I danas se ove ideje koriste u teoriji struna koriste. Par Nobelovih nagrada je dodeljena.
Tako da u periodu od oko15-17 godina je cela prica sastavljena, pocev od 1960.
Uzgred, Nambu je jedan od najskromnijih ljudi u kosmosu.
Spiridon Spiridon 13:30 09.10.2008

simetrija je izvor lepote

i ja sam u nju zaljubljen

Atomski mrav Atomski mrav 13:50 09.10.2008

Re: simetrija je izvor lepote

Pa, Gibson Les Paul gitara i nije baš simetrična al' da je prelepa - prelepa je
Spiridon Spiridon 13:54 09.10.2008

Re: simetrija je izvor lepote

Atomski mrav
Pa, Gibson Les Paul gitara i nije baš simetrična al' da je prelepa - prelepa je


Gresis, ona je simbol za simetricnost u izradi gitara. Fender Stratocaster je totalno druga prica =]


Budimac Budimac 13:50 09.10.2008

Oduvek

pokušavamo da "uokvirimo" lepotu u neke zakone, što i ova diskusija simetrija v.s. nesimetrija reflektuje.

Zlatni rez važi kao neki vrhunac lepote proporcije (ja sam se uvek pitao kako neko može da slika bilo šta na tako izduženom i meni užasno neproporcionalnom formatu). Simetrija lica (u kombinaciji sa zlatnim rezom) tu igra bitnu ulogu. Pajtonovac Džon Kliz je prezenter jedne odlične serije na temu lica.Međutim postoji jedno univerzalno pravilo ("zakon", a to je: Lepota je u oku posmatrača.
Iskombinovati to sa panta rei i otprilike dobijemo istoriju umetnosti.

Nsarski, moram da kažem da je sjajno imati nekog poput tebe da nama običnim smrtnicima objasni zašto besmrtnici dobijaju (nobelove) nagrade. Veliko hvala za to (preporuku lupih još noćas.
vladimir petrovic vladimir petrovic 16:31 09.10.2008

Niko ne voli simetriju!

Nsarski,
Ne znam sta si tacno hteo "da izvuces" od komentatora tvog posta, ali ako se pretrci preko vecine tih komentara svi naginju odsustvu simetrije... Svima, izgleda, vise odgovara ono sto je Gordanac mudro krstila
o je
broken symmetry blues


Prema tome, nije nam zao sto najnoviji fizicki nobelovci narusise simetriju... U mutnu Maricu sa simetrijom! (Tako sam bio cuo da je neko rekao kada se raspadala Jugoslavija: "U mutnu Maricu sa Jugoslavijom". Nisam razumeo sta je hteo da kaze, ali, eto, zapamtio sam). U nasim glavama ona (simetrija) je bila odavno narusena, samo mi to nismo umeli lepo da artikulisemo...

Ili mozda ja opet nesto nisam lepo razumeo??????
nsarski nsarski 17:49 09.10.2008

Re: Niko ne voli simetriju!

Sve si dobro razumeo. Nije ovde ideja da se zali za simetrijom. Nego je pitanja - ako je narusena simetrija (a jeste) onda na koji nacin je narusena? Sta su ostaci te bivse simetrije.
Takodje, mozda postoje skrivene simetrije o kojima ne znamo mnogo. Recimo, neka je superstring "prostor" 10 dimenzioni (11?), da li postoje neke simetrije u tom prostoru, ili nekom podprostoru. Ako postoje, onda su takve simetrije pracenje zakonima odrzanja. Odrzanja cega?
Recimo proton i neutron su samo dva vida jedne cestice u izospinskom prostoru.
Najzad, da li umemo da rekreiramo originalnu simetriju, i onda iz nje poznatim narusavanjem dobijemo cestice koje danas postoje? LHC im za cilj (jedan od ciljeva) da neke od ovih teorija proveri.
To je slicno kao u hemiji. Mi sada tacno znamo zasto su atomi (hemijski elementi) takvi kakvi su jer razumemo pravila njihove izgradnje. Sve su kockice slozene, i ne moze sada neko da se pojavi i kaze da je otkrio novi, do sada nevidjenm, hemijski element.
jinks jinks 18:54 09.10.2008

Re: Niko ne voli simetriju!

Takodje, mozda postoje skrivene simetrije o kojima ne znamo mnogo. Recimo, neka je superstring "prostor" 10 dimenzioni (11?), da li postoje neke simetrije u tom prostoru, ili nekom podprostoru. Ako postoje, onda su takve simetrije pracenje zakonima odrzanja. Odrzanja cega?
da, kao sto postoji prica da je ono sto sanjamo uspostavljanje ravnoteze sa onim sto smo doziveli na javi. Tu bi onda san, ekvivalentno sa kvotiranim delom komentara, bio "superstring" podprostor javi, u kome se uspostavlja ravnoteza zajedno sa javom ... tako sto se ostvaruje zakon odrzanja necega, sto kazete "odrzanja cega ?"
dolybell92 dolybell92 17:56 09.10.2008

Primer lica

Original - simetrija desne strane lica - simetrija leve strane lica

rankot rankot 07:55 10.10.2008

Re: Primer lica

Ова цура је и природно скоро сасвим симетрична (ако изузмемо обрве).
jack_bauer jack_bauer 08:13 10.10.2008

Re: Primer lica

Original - simetrija desne strane lica - simetrija leve strane lica

hm, od probiraca... nema izvodjaca :)
jeremija92 jeremija92 18:53 09.10.2008

Još jedno pitanje

Ako stoji tvrdnja: "Na početku je svet bio savršeno simetričan u svakom smislu."
A: narušavanjem simetrije nastao život:
Može li se taj poremećaj savršenog smatrati pragrehom.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana