Nauka| Obrazovanje| Planeta| Reč i slika

Nobelova nagrada iz fizike za 2021. godinu

nsarski RSS / 11.02.2022. u 12:07

 

Ovaj blog je uprošćena verzija jednog predavanja koje sam pre oko mesec i po dana održao na Matematičkom Institutu SANU, a par nedelja kasnije u jednom privatnom klubu. Ovih dana sam hteo da ga arhiviram, pa sam pomislio da bi možda bilo zgodno da ga prigodno doradim i objavim ovde, hoping against hope da je na Blogu još uvek preteklo nešto čitalaca koje bi ove teme mogle da zanimaju.

image_l.jpeg

 

dodeljena je trojici naučnika za njihov “ključni doprinos razumevanju kompleksnih sistema”. Preciznije, japanski naučnik Syukuro Manabe i Nemac Klaus Hasselman su dobili jednu polovinu nagrade za “fizičko modeliranje klimatskih promena na Zemlji i kvantifikovanje variabilnosti te pouzdanog predviđanja globalnog zagrevanja”. Prostije rečeno, oni su razvili matematičke (numeričke) metode pomoću kojih je moguće preciznije razdvojiti prirodne uzroke  zagrevanja Zemljine atmosfere (vulkanske erupcije, na primer) od onih uzrokovanih ljudskim aktivnostima (sagorevanja fosilnih goriva, smanjenje zelenih površina, itd.).

Drugu polovinu nagrade je dobio italijanski fizičar Giorgio Parisi za otkriće “uzajamne povezanosti između fluktuacija i neuređenosti” u fizičkim sistemima od atomskih do kosmičkih veličina. Drugim rečima, Parisi je pokazao da postoji vrsta dinamičke univerzalnosti u ponašanju komplesnih sistema skoro svih dimenzija. U ovom tekstu ćemo nešto više pažnje posvetiti doprinosu koji je u oblasti fizike kompleksnih sistema napravio Parisi. Ovo zato što je Parisijev rad u nauci blizak onome čime sam se ja godinama bavio, a i poznajem čoveka.

Najpre, šta su to kompleksni sistemi? Najopštije rečeno, takvi sistemi se sastoje od više povezanih elemenata koji su u međusobnoj interakciji. Neposredni primeri su globalna klima, biološki organizmi, ljudski mozak, sistemi transporta i komunikacije, socijalne ili ekonomske organizacije, ekosistemi, biološka ćelija i, u krajnjoj instanci, ceo kosmos.

Dinamika ovakvih sistema je posledica kompeticije, uzročnosti, usaglašenosti i sličnih vrsta interakcije između njihovih delova.  Ovakve raznovrsne interakcije omogućavaju da kompleksni sistemi često ispoljavaju nelinearnost u razvoju, spontani poredak, adaptaciju, povratne sprege, itd.

Matematičari proučavaju ovakve sisteme uz pomoć uprošćenih matematičkih modela koji se formulišu tako da njihov dinamički razvoj odslikava suštinske karakteristike realnog, fenomenološkog ponašanje konkretnog kompleksnog sistema.

Na primer, jedan od prvih meteoroloških modela klimatskog ponašanja je formulisao Edward Lorenz, američki matematičar i meterolog, koji je 1963 godine napisao tri proste međusobno vezane jednačine koje su opisivale brzinu atmosferske konvekcije koja se dešava kada se ravan sloj fluida zagreva s donje strane i hladi s gornje.

The-Lorenz-attractor-gray-obtained-by-solving-the-Lorenz-system-of-equations-The.png  Jedna projekcija rešenja Lorenzovih jednačina (u donjem desnom uglu slike) u (x,z) ravni. Tehnički se za ovakav “atraktror” kaže da je “čudan”, tzv. strange attractor a pomalo liči i na leptira (videti malo niže).

 

Ovo je veoma uprošćen model istinske, realne situacije u prirodi, ali je uprkos svojoj jednostavnosti njegovo rešenje dovelo do sasvim novih  i neočekivanih saznanja o komplesnom sistemu kao što je atmosfersko kretanje. Naime, bez obzira što su Lorenzove jednačine u potpunosti determinističke, tj. ne sadrže nepredvidljive faktore dodatnog šuma, recimo,  ili drugih smetnji, njihova “rešenja” u određenom režimu brzina i temperaturskih razlika pokazuju haotično ponašanje! Jednostavnije rečeno, ovo znači sledeće: ako bi postojala makar i najmanja neizvesnost u početnim vrednostima parametara sistema, onda bi evolucija ovog sistema mogla da dovede do sasvim različitih kasnijih stanja. Popularnim jezikom rečeno, mahanje krila nekog leptira u Brazilu moglo bi kasnije da proizvede oluju u Teksasu. Ovaj “efekat leptira” je svojstven mnogim kompleksnim sistemima i on se tehnički naziva “izuzetna osetljivost na početne uslove”.  Ovakvo ponašanje je dramatično drugačije od ponašanja “prostih” sistema. Ilustracije radi, zamislimo da tenisku lopticu bacimo pravo u vis sa nekom početnom brzinom. Ona će onda poleteti na gore, dostići neku visinu u zavisnosti od početne brzine bacanja, i vratiti se nazad. Ako bi tu istu lopticu bacili u vis nekom samo malo većom brzinom, ona bi se slično ponašala kao i u prvom slučaju, s tim što bi se popela na malo veću visinu nego ranije, što je očekivano. Kod kompleksnog sistema ova mala razlika u početnim uslovima može da dovede do potpuno različitog kasnijeg ponašanja. To je kao kad bi naša loptica, u drugom slučaju bacanja, dostigla visinu koja je 10 ili 50 puta viša od prvog slučaja, iako je početna brzina njenog bacanja bila veoma slična onoj prvoj situaciji. Drugim rečima, “reakcija” sistema – u ovom primeru dostignuta visina -  uopšte nije srazmerna početnom “impulsu”. Takvi sistemi, u kojima veličina reakcije na neku pobudu nije srazmerna veličini pobude,  se zovu nelinearni, a nelinearnost je jedna od inherentnih karakteristika kompleksnih sistema. Takođe, njihovo dinamičko ponašanje nije predvidljivo na osnovu početnih uslova, i naziva se haotično.

Dok je gore opisani Lorentzov model bio konstruisan da simulira ponašanje atmosferskog kretanja tokom relativno kratkog vremenskog intervala, Nobelovi laureati Manabe i Hasselman su proučavali promene klime na Zemlji koje se dešavaju tokom perioda od više decenija, ili čak stoleća i milenijuma. Odavno je poznato da se klima na našoj planeti menja u velikim ciklusima – smena ledenih doba, recimo, koji se ponavljaju. Ovo je utvrđeno na osnovu geoloških, fosilnih, klimatskih i drugih istraživanja. Uzroci ovih promena su prirodni: precesija Zemljine ose, sa periodom od 26,000 godina; promena izduženosti (ekscentričnosti) Zemljine orbite, period 100,000 godina; i promena nagiba Zemljine ose prema ravni rotacije oko Sunca (41,000 godina). Ove periodične promene se zovu Milankovićevi ciklusi i njihova sprega dovodi do globalnih klimatskih promena kao što su ledena doba.  Valja istaći da su uzroci ovih promena kosmičke prirode, slično kao što su promene godišnjih doba posledica rotacije naše planete oko Sunca.

Pored kosmičkih uzroka, postoje i  Zemaljski događaji koji mogu da dovedu do primetnih promena klime. Velike eksplozije vulkana, na primer, emituju velike količine dima i pepela u atmosferu, smanjujući njenu prozirnost. Veruje se da su dinosaurusi sa naše planete naglo izumrli kao posledica udara meteora kod poluostrva Jukatan, u Meksiku, pre oko 66 miliona godina. Taj događaj je izazvao vulkanske erupcije posle kojih je velika količina prašine, pepela i aerosola izbačena u atmosferu i tu se zadržala više godina. Ovo je dovelo do nagle promena klime na celoj planeti što je proizvelo izumiranje dinosaurusa i mnogih drugih životinjskih i biljnih vrsta.  Nešto bliže našem vremenu, svi su izgledi da je velika erupcija vulkana Krakatau, u Indoneziji 1883. godine,  izbacila velike količine prašine i pepela u atmosferu, i nešto od tog materijala i danas se zadržalo na visini od oko 80 km. Oko tih čestica se formiraju kristalići leda koji pod povoljnim uslovima osvetljenosti pri zalasku Sunca svetlucaju u obliku noćno-svetlećih (noctilucent) oblaka. Ovi oblaci, koji se formiraju na mnogo većim visinama od uobičajenih oblaka, prvi put su primećeni 1885. godine.

noctilucent-clouds-at-one-tree-hill-june-16-2021.jpg

 

Pored navedenih prirodnih uzroka, i ljudske aktivnosti na Zemlji mogu da doprinesu promeni klime. Još početkom 19. veka, Francuski matematičar Joseph Fourier je postavio pitanje: kako to da Zemlja ima za nas podnošljivu temperaturu, iako je greje Sunce čija površinska temperature iznosi oko 6000 stepeni? Jedini način da se to postigne je da Zemlja, sa svoje strane, toplotu koja dolazi od Sunca delimično apsorbuje, a delimično reflektuje nazad u prostor. Ova refleksija Sunčeve toplote se najviše vrši od površine vode (mora i okeani) i snegom pokrivenih površina kopna (bela boja snega i leda mnogo efikasnije reflektuje svetlost). Jedna količina reflektovane toplotne energije odlazi dalje u prostor, a drugi deo se zadržava u Zemljinoj atmosferi.  Deo toplote koji se zadržava u atmosferi ima važnu ulogu u regulaciji temperature naše planete. Ako se u atmosferi nalazi “višak” toplote, temperature je povišena i dolazi do otopljavanja snegom i ledom pokrivenih površina, pa Zemlja još manje efikasno reflektuje Sunčevu energiju. Ovaj “višak” toplote najčešće može da bude uzrokovan efektom “staklene bašte” (greenhouse effect). Naime, gasovi kao što su ugljen dioksid i metan u atmosferi zadržavaju toplotu tako da ona ne može efikasno da se eliminiše u kosmički prostor. Drugim rečima, povišena koncentracija ovih gasova u atmosferi dovodi do povećanja prosečne temperature na Zemlji. Ljudske aktivnosti na Zemlji, kao što je sagorevanje fosilnih goriva ili seča šuma,  proizvode velike  količine ugljen dioksida koji doprinosi povećanja prosečne temperature na planeti. Ovako zatvoren uzročno-posledični krug dovodi do globalnog otopljenja s dramatičnim posledicama po biljni i životinjski svet i po samu ljudsku vrstu (suše, poplave, glad, bolest).

Syukuro Manabe i Klaus Hasselman su napravili kvantitativni  (matematički) model klimatskih promena koji pouzdano može da predvidi dugoročne promene prosečne temperature na Zemlji, uzimajući u obzir sve značajne poznate uzroke ove pojave. Konkretno, na osnovu kompjuterskih simulacija, moguće je unapred predvideti prosečnu temperature Zemljine atmosfere tokom perioda od nekoliko decenija. Među klimatolozima postoji skoro univerzalna saglasnost da se globalna temperature naše planete povećava. Takođe, postoji saglasnost da ovo globalno zagrevanje vodi ka mnogim neželjenim posledicama kao što je otopljavanje ledenih površina, suše, poplave, itd. Međutim, iako se mnogi klimatolozi slažu da ljudske aktivnosti na Zemlji igraju važnu ulogu u povećanju zagrevanja, manja grupa naučnika je sumnjičava prema ovom zaključku, tvrdeći da je sadašnja situacija (topljenje leda na Arkriku, recimo) ima dominantno prirodne uzroke i da je doprinos ljudskog faktora minoran. Valja reći da je ovo pitanje sve više počelo da dobija političku dimenziju, što pomera fokus razmatranja ka problemima van nauke.

nobel-prize-why-climat-1.jpg

 

Rezultati predviđanja za veličinu odstupanja od prosečne temperature na Zemlji prema Hasselmanovom modelu tokom 20. veka. Crna kriva - izmerene vrednosti; Plava kriva - promene izazvane isključivo prirodnim uzrocima; Crvena kriva- promene izazvane kombinovanim prirodnim i ljudskim uzrocima. Označene godine na horizontalnoj (vremenskoj) osi odgovaraju godinama aktivnosti poznatih vulkana.

 

Veliki doprinos kvantitativnog modela Manabe-a i Hasselman-a je u tome što on jasno uspeva da razdvoji prirodne i ljudske uzroke promene klime i omogućava nam da detaljnije i preciznije predvidimo dalji razvoj klimatskih promena na našoj planeti. Za taj svoj rad na kompleksnom sistemu kao što je klima na Zemlji, oni su dobili Nobelovu nagradu iz fizike za 2021. godinu.

Giorgio Parisi je svoj naučni rad posvetio drugoj vrsti kompleksnih sistema. Ovi sistemi se, grubo rečeno, nalaze u stanju između potpune molekularne uređenosti i potpune neuređenosti. Kao elementarna ilustracija može da posluži običan komad leda/vode. Na dovoljno niskoj temperature, H2O se nalazi u čvrstom agregatnom stanju u kome formira regularnu, pravilnu kristalnu rešetku. Kada se temperatura leda povisi do tačno nula stepeni, on se topi i pređe u tečno stanje, tj. vodu. Obrnuto, ako se izvesna količina vode postepeno hladi, ona će na tačno nula stepeni Celzijusa da pređe u čvrsto stanje, tj. led. Ovaj prelazak iz jednog u drugo agregatno stanje (tehnički se ovo zove termodinamička faza) se zove fazni prelaz, i on se u ovom primeru dešava na tačno određenoj temperaturi. Teorija faznih prelaza, kao naučna oblast u teorijskoj fizici,  dobila je veliki zamah krajem dvadesetog veka, počevši od sedamdesetih godina. Ta istraživanja su dovela do novih teorijskih saznanja koja su imala značajne implikacije i na druge, naizgled sasvim drugačije pojave.  Ovaj značaj je prepoznat po tome što su samo tokom 21. veka, dve Nobelove nagrade dodeljane za istraživanja u ovoj oblasti, poslednja prošle godine Giorgio Parisi-u.

Parisi je razmatrao ponašanje sistema koji su nalik na voda/led fazni prelaz, ali za nijansu kompleksniji. Naime, ako posmatramo ponašanje materiala SiO2 (silicijum dioksid) kad se okolna temperatura menja od visokih do niskih vrednosti, on iz tečne prelazi u čvrstu fazu, ali to čvrsto stanje nije uređeno u regularnu kristalnu strukturu  kao kristal leda, već formira amorfnu fazu. U našem primeru sa SiO2 , ta amorfna struktura se zove staklo. Pravilna, regularna kristalna SiO2 struktura je kvarc.

Prelazak iz tečne u čvrstu (staklenu) fazu SiO2 se ne događa na fiksiranoj temperaturi kao kod leda. Temperatura ovog “staklenog” faznog prelaza (glass phase transition) zavisi, pored ostalih parametara, i od brzine kojom se SiO2 hladi. Ovo je potpuno novo ponašanje koje je uzrokovano molekularnom strukturom materijala, amorfnom, kao što je staklo. Staklo ima nepravilnu kristalnu rešetku koja može da se predstavi kao regularna rešetka kojoj je izvestan broj molekularnih veza, slučajnim izborom, uklonjen.  U tom slučaju, okruženje svakog pojedinačnog atoma (molekula) tako promenjene rešetke nije isto. Setimo se da se kod pravilnih rešetki svaki pojedinačni atom nalazi u identičnom okruženju – iz ovog razloga čvrsti materijali imaju mehaničku stabilnost, tj. teško se lome. Za ovakvu jednoobraznu kristalnu strukturu se kaže da ima simetriju. Amorfni materijali, zbog svoje ne-jednoobraznosti lokalnog oruženja, nisu tako stabilni i lakše se lome.  Oni nemaju prostornu simetriju, barem ne na očevidan način.

crystalinevsAmorphousSolids.jpg

 

Takvi materijali se takođe i lakše tope. Konkretno, kvarc – pravilni kristal SiO2 - se topi na određenoj temperaturi od 1715 stepeni Celziusa, dok se staklo – amorfni kristal SiO2 – topi na temperaturama između 1400 i 1600 stepeni Celzijusa. Prilikom topljenja, staklo prvo omekša, pa se onda, s povišenjem temperature, postepeno pretvori u tečno stanje.

Budući da su amorfni sistemi ne-jednoobrazni, da li i kako se oni mogu porediti, ili je svaki takav sistem entitet za sebe? Posebno ako se uzme u obzir odsustvo prostorne simetrije kod njih.

Parisi je pokazao da se oni zaista mogu porediti, ali u jednom apstraktnijem smislu. Poslužićemo se jednom grubom analogijom. Zamislimo običan list papira sa ispisanim tekstom koji sadrži 1000 slova. Zamislimo takođe da taj list papira damo nekom detetu i kažemo mu da 20% slova tog teksta slučajnim izborom obriše. Kao rezultat, dobićemo preostali, neregularni, tekst koji je nastao slučajnim procesom – on ima neku sličnost sa originalnim tekstom, ali je opet na svoj način jedinstven. Zamislimo da ovaj proces brisanja slova (teorijski, beskrajno mnogo puta) ponovimo: napravimo veliki broj kopija originalnog teksta i podelimo ih velikom broju dece sa zadatkom da svako po sopstvenom nahođenju obriše slova. Kao rezultat ćemo dobiti veliki broj kopija, ili replika, neregularnog teksta. Mogu li se ove replike porediti?

Parisi je pokazao da mogu. Ako su u pitanju tekstovi kod kojih je mali procenat slova izbrisan, onda postoji sličnost između replika – one su na neki način korelisane, tj. u tom smislu simetrične. Kako se broj obrisanih slova povećava, ova korelisanost je sve slabija, i ta vrsta simetrije među replikama se gubi. Dolazi do razbijanja simetrije među replikama, tj. replica symmetry breaking kako se to tehnički zove, i Parisi je u svojim radovima s kraja 20. veka prvi pokazao kako ovaj “replika trik” može da se koristi za proučavanje neregularnih sistema. Naime, ovaj"trik" omogućava hijerarhijsku klasifikaciju sličnosti među replikama koja najzag dovodi do globalnog opisa originalnog sistema.

Parisi je u svojim istraživanjima koristio ovakve modele ali u kontekstu magnetizma: na svakom čvoru rešetke je zamišljeno da postoji magnetić, tj. strelica ili “spin”, koji može da bude orijentisan u prostoru, a interakcija među spinovima preferira da susedni spinovi budu usmereni u istom pravcu. Ako je temperature dovoljno niska, tj. interakcija među spinovima dovoljno jaka, onda će prosečna orijentacija spinova (magnetića) biti usmerena u nekom određenom pravcu u prostoru. Drugim rečima, material će biti spontano namagnetisan. Sa povišenjem temperature, spontana magnetizacija se gubi, i tada se kaže da dolazi do magnetskog faznog prelaza iz namagnetisanog u ne-namagnetisano stanje. Kao u slučaju topljenja čvrstog tela, kod regularnih rešetki ovaj magnetski fazni prelaz se dešava na nekoj određenoj temperaturi.  Međutim, ako je u pitanju neregularna rešetka, onda se takav model magnetizma zove spinsko staklo, i to je upravo klasa kompleksnih sistema kakve je u svom naučnom radu proučavao Giorgio Parisi. Njegov doprinos preciznijem razumevanju naizgled neuporedivih sistema uz pomoć replika “trika” je otvorio vrata ka kvantitativnom razumevanju mnogih drugih kompleksnih sistema kao što je ljudska svest, ili evolucija, ili globalna dinamika jata ptica u letu, što se može videti po značajnim radovima koje u svojim naslovima imaju pomenute fenomene.  

Kao što je moguće sistematski (matematički ) proučavati neuređene sisteme koji, naizgled, ne podležu preciznom kvantifikovanju, tako je moguće primeniti slične metode na proučavanje bioloških, socijalnih i drugih kompleksnih sistema različitih dimenzija, od atomskih do kosmičkih. Kao ilustraciju prilažem jedan lep gifić koji prikazuje murmuration of starlings (čvorci u letu), negde u severnoj Evropi.

411798ae884701bedca8e4e8007e5361

 

U jednom svom radu Parisi je proučavao kolektivno ponašanje ptica i pokazao da njihovo let može matematički da se precizira pomoću topološkog, a ne metričkog rastojanja među njima. Koga zanimaju detalji, rad je štampan u PNAS

 Interaction ruling animal collective behavior depends on topological rather than metric distance: Evidence from a field study .

Posmatrajući ovo ponašanje jata ptica uviđamo da ono ne poseduje strogu geometrijsku regularnost, ali da svakako postoji  kolektivna osobina njihovog kretanja neke druge prirode.

Za svoj rad na fenomenima neke druge prirode kakvi se viđaju u kompleksnim sistemima, Parisi je dobio Nobelovu nagradu 2021. godine. 

 

 Komentari (362)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

audrey92 audrey92 16:42 13.02.2022

Re: ...

nsarski
mirelarado
audrey92
Ne, čim su shvatili šta traže i čuli idiom na sopstvenom jeziku odustali su.


Možda da si upotrebio srpsku reč "fušeraj"...


Ili šlamperaj.


Za "izvesna" društvena uređenja, Nemci imaju izraz Despotismus gemildert durch Schlamperei

A za Ruse kažu: Despotismus gemildert durch Ermordung
(Despotizam umekšavan atentatima).


Zanimljivo kako je u srpski ušlo relativno mnogo germanizama koji označavaju loše urađen posao. Kako li se to desilo...
maksa83 maksa83 16:46 13.02.2022

Re: ...

Zanimljivo kako je u srpski ušlo relativno mnogo germanizama koji označavaju loše urađen posao. Kako li se to desilo...

Manje više svi zanatski termini su pokupljeni iz nemačkog sa sve imenima alata, od šrafcigera do abrihtera, pa do toga što koristimo QWERTZ raspored na tastatur (nekad pisaćoj mašini)i.
audrey92 audrey92 16:47 13.02.2022

Re: ...

Budževina mi je "završen posao ali na ne baš najbolji način" a "fušeraj" mi je prosto "loše odrađen posao". Neki put je karabudž neizbežan. Fušeraj je "gori" od budževine. Moguće da ta distinkcija postoji samo u mojoj glavi.


Misliš: budž je "sklapam kako mogu i nadam se najboljem" a fušeraj "svesno radim lošije nego što bih mogao"?

Budž mi deluje da je turcizam, ali nemam rečnik pri ruci... Znači "loše obavljen posao" obeležavamo tuđicama, nemamo mi to u srpskom
softelectronics_e softelectronics_e 17:18 13.02.2022

Re: ...

maksa83
Nije samo pri softverisanju budženje priznata tehnologija!

Budženje je najstarija i sveprisutna ljudska aktivnost.

Da.
Posle sledi model, pa prototip, pa nulta serija, pa serijska proizvodnja, pa opet budženje, pa sve prethodno pri procesu apdejta.
U svakom slučaju, budženje (i budževine) daju preliminarnu, relativno održivu soluciju, kao i dodatni život solucije / proizvoda.
No, da bi se budžilo, budženju treba biti sklon.
'Uski' ljudi nisu u stanju da budže. To je privilegija samo 'širokih' ljudi.
softelectronics_e softelectronics_e 17:21 13.02.2022

Re: ...

audrey92
nsarski
mirelarado
audrey92
Ne, čim su shvatili šta traže i čuli idiom na sopstvenom jeziku odustali su.


Možda da si upotrebio srpsku reč "fušeraj"...


Ili šlamperaj.


Za "izvesna" društvena uređenja, Nemci imaju izraz Despotismus gemildert durch Schlamperei

A za Ruse kažu: Despotismus gemildert durch Ermordung
(Despotizam umekšavan atentatima).


Zanimljivo kako je u srpski ušlo relativno mnogo germanizama koji označavaju loše urađen posao. Kako li se to desilo...

Pa.
Obrazloženje je trivijalno.
Kada je nestalo složenica sa 'ciger' (šrafciger, radapciger, ...), trebalo je nastaviti dalje.
A pošto smo često (bili) u stanju da fušerišemo, sam import reči koje to opisuju je išao glatko.
docsumann docsumann 17:22 13.02.2022

Re: ...

nabudženi budžaci


(da se ne baci)
softelectronics_e softelectronics_e 17:29 13.02.2022

Re: ...

audrey92
Budževina mi je "završen posao ali na ne baš najbolji način" a "fušeraj" mi je prosto "loše odrađen posao". Neki put je karabudž neizbežan. Fušeraj je "gori" od budževine. Moguće da ta distinkcija postoji samo u mojoj glavi.


Misliš: budž je "sklapam kako mogu i nadam se najboljem" a fušeraj "svesno radim lošije nego što bih mogao"?

Budž mi deluje da je turcizam, ali nemam rečnik pri ruci... Znači "loše obavljen posao" obeležavamo tuđicama, nemamo mi to u srpskom

Mislim da je budženje nešto drugo.
Odnosno, da je vrlo česta 'tehnologija' kako bi se trenutno overrajdovao problem - uz postojanje svesti da to nije optimalno rešenje, ali da je u tom trenutku jedino moguće.
Kako proces ne bi bio zaustavljen.
Ono što je posebno bitno je - da postoji puna svest da je trenutno rešenje budževina i da je do nje došlo posle veoma mnogo napornog rada.
A fušeraj je nešto suprotno od budževine - i nastao je, upravo, kao rezultat nedovoljnog rada, bilo intelektualnog, bilo 'proizvodnog'.
nsarski nsarski 17:36 13.02.2022

Re: ...

maksa83
Nije samo pri softverisanju budženje priznata tehnologija!

Budženje je najstarija i sveprisutna ljudska aktivnost.


Čuveni biolog/genetičar Francois Jacob, Nobelovac, je napisao knjigu u kojoj je propagirao idejuPriroda je budžač, a ne izumitelj. U smislu da ona, tokom evolucije, koristi šta god joj padne pod ruku, i ako to makar približno radi-ona usvaja.
Tako smo i mi nastali (evoluirali), sa sve inženjerskim manjkavostima koje su nam date. Da ne nabrajam, ima ih previše. (To je još jedan dokaz da nas nije stvorio svemogući Bog, već neki težak šuster.)
jinks jinks 17:40 13.02.2022

Re: ...

Da.
Posle sledi model, pa prototip, pa nulta serija, pa serijska proizvodnja, pa opet budženje, pa sve prethodno pri procesu apdejta.
U svakom slučaju, budženje (i budževine) daju preliminarnu, relativno održivu soluciju, kao i dodatni život solucije / proizvoda.

Dobro, ali razvoj ne mora obavezno da bude isto kao i budženje.

Nekad je moguć razvoj i bez budženja. Ono - "pogodak iz prve". Ili bar dovoljno blizak pogodak.
maksa83 maksa83 17:42 13.02.2022

Re: ...

Misliš: budž je "sklapam kako mogu i nadam se najboljem" a fušeraj "svesno radim lošije nego što bih mogao"?

Recimo, da, tako nekako.

softelectronics_e softelectronics_e 17:52 13.02.2022

Re: ...

jinks
Da.
Posle sledi model, pa prototip, pa nulta serija, pa serijska proizvodnja, pa opet budženje, pa sve prethodno pri procesu apdejta.
U svakom slučaju, budženje (i budževine) daju preliminarnu, relativno održivu soluciju, kao i dodatni život solucije / proizvoda.

Dobro, ali razvoj ne mora obavezno da bude isto kao i budženje.

Nekad je moguć razvoj i bez budženja. Ono - "pogodak iz prve". Ili bar dovoljno blizak pogodak.

Mislim da je to, kako bi rekli naši stari, (pre) izuzetak koji potvrđuje pravilo.
docsumann docsumann 17:59 13.02.2022

Re: ...

To je još jedan dokaz da nas nije stvorio svemogući Bog, već neki težak šuster.


mislim da je vrijeme da batalimo ideju o svemogućem, premudrom bogu punom ljubavi i dobra i okrenemo se bogu kao elektro pioniru, trapavom nerdu...čisto da usaglasimo nauku i religiju, na ovom stepenu razvoja ljudske raCe
softelectronics_e softelectronics_e 18:03 13.02.2022

Re: ...

docsumann
To je još jedan dokaz da nas nije stvorio svemogući Bog, već neki težak šuster.


mislim da je vrijeme da batalimo ideju o svemogućem, premudrom bogu punom ljubavi i dobra i okrenemo se bogu kao elektro pioniru, trapavom nerdu...čisto da usaglasimo nauku i religiju, na ovom stepenu razvoja ljudske raCe

Najbolje je da Boga ostavimo na miru.
mirelarado mirelarado 18:06 13.02.2022

Re: ...

docsumann
To je još jedan dokaz da nas nije stvorio svemogući Bog, već neki težak šuster.


mislim da je vrijeme da batalimo ideju o svemogućem, premudrom bogu punom ljubavi i dobra i okrenemo se bogu kao elektro pioniru, trapavom nerdu...čisto da usaglasimo nauku i religiju, na ovom stepenu razvoja ljudske raCe


Odoste vi u gnosticizam.To što navodite jeste klasična definicija gnostičkog Demijurga.
jinks jinks 18:09 13.02.2022

Re: ...

.
docsumann docsumann 19:18 13.02.2022

Re: ...


neki savremeni filozofi i neuronaučnici smatraju da je svijest iluzija proistekla iz kompleksnosti funkcionisanja mozga.
ako bih već posmatrao stvari iz tog ugla, bio bih još radikalniji i rekao da je kompletna stvarnost iluzija. khayal (uobrazilja, imaginacija) kako je to govorio Ibn Arabi

So there are three distinctions which can be made:

• Imagination in its widest sense designates the situation of all existence:
It is the Nondelimited Imagination (al-khayál al-muṭlaq )

• The intermediate world of imagination exists independently of the viewer.
This is the discontiguous imagination (al-khayál al-munfaṣil )

• The human soul along with the faculty of imagination are connected to the viewing subject.
This is the contiguous imagination (al-khayál al-muttaṣil )čini mi se da njegovo učenje ( u najosnovnijem) baš dobro naleže (il obrnuto ) na ideje Donalda Hofmana kojeg smo spominjali.


EDIT: u nekoj fraktalnoj retrospektivi, slično kao u okačenom klipu s Igrom Života u Igri Živots, čovjekova potreba za stvaranjem može biti odraz stvaraočeve kreativnosti.
softelectronics_e softelectronics_e 19:29 13.02.2022

Re: ...

docsumann

neki savremeni filozofi i neuronaučnici smatraju da je svijest iluzija proistekla iz kompleksnosti funkcionisanja mozga.
ako bih već posmatrao stvari iz tog ugla, bio bih još radikalniji i rekao da je kompletna stvarnost iluzija. khayal (uobrazilja, imaginacija) kako je to govorio Ibn Arabi

So there are three distinctions which can be made:

• Imagination in its widest sense designates the situation of all existence:
It is the Nondelimited Imagination (al-khayál al-muṭlaq )

• The intermediate world of imagination exists independently of the viewer.
This is the discontiguous imagination (al-khayál al-munfaṣil )

• The human soul along with the faculty of imagination are connected to the viewing subject.
This is the contiguous imagination (al-khayál al-muttaṣil )čini mi se da njegovo učenje ( u najosnovnijem) baš dobro naleže (il obrnuto ) na ideje Donalda Hofmana kojeg smo spominjali.


EDIT: u nekoj fraktalnoj retrospektivi, slično kao u okačenom klipu s Igrom Života u Igri Živots, čovjekova potreba za stvaranjem može biti odraz stvaraočeve kreativnosti.

Ma!
Na takav način može da se kaže i da je svest ... npr. kamen.
Ili, pak, virus.
Ili afrodizijak.
Ili šifonjer.
Ili ...
Samo nabacivanje (špekulativno) (kojekavih) definicija nas neće primaći 'spoznaji' svesti ni za jotu.
docsumann docsumann 19:36 13.02.2022

Re: ...

mirelarado
docsumann
To je još jedan dokaz da nas nije stvorio svemogući Bog, već neki težak šuster.


mislim da je vrijeme da batalimo ideju o svemogućem, premudrom bogu punom ljubavi i dobra i okrenemo se bogu kao elektro pioniru, trapavom nerdu...čisto da usaglasimo nauku i religiju, na ovom stepenu razvoja ljudske raCe


Odoste vi u gnosticizam.To što navodite jeste klasična definicija gnostičkog Demijurga.


Mirča Elijade je za Demijurga (pod raznim imenim, naravno) rekao da predstavlja opšte mjesto u religijama širom svijeta.

moderne teorije o kosmosu kao simulaciji sugerišu sličnu stvar. mislim na ulogu boga (kreatora) nižeg reda
docsumann docsumann 19:42 13.02.2022

Re: ...

Na takav način može da se kaže i da je svest ... npr. kamen.


otom potom, daleko smo od takvih znanja.
no, kao što postoje različiti nivoi organizacije materije moguće i da postoje različiti nivoi kosmičke svijesti.

naginjem ideji da je svijest fundamentalna dimenzija postojanja baš kao prostor i vrijema.
softelectronics_e softelectronics_e 20:20 13.02.2022

Re: ...

docsumann
Na takav način može da se kaže i da je svest ... npr. kamen.


otom potom, daleko smo od takvih znanja.
no, kao što postoje različiti nivoi organizacije materije moguće i da postoje različiti nivoi kosmičke svijesti.

naginjem ideji da je svijest fundamentalna dimenzija postojanja baš kao prostor i vrijema.

To ti kažem!
Neznanje o nečemu daje ogromne mogućnosti za smatranje.
A što više znaš, ograničenja su sve veća.
docsumann docsumann 20:36 13.02.2022

Re: ...

pretpostavka o svijesti kao fundamentalnoj dimenziji postojanja proistekla je upravo iz naučnog iskustva, tj. nakon bezuspješnih pokušaja da se ona objasni i redukuje nekim elementarnijim, fundamentalnijim pojmovima.


softelectronics_e softelectronics_e 20:40 13.02.2022

Re: ...

docsumann
pretpostavka o svijesti kao fundamentalnoj dimenziji postojanja proistekla je upravo iz naučnog iskustva, tj. nakon bezuspješnih pokušaja da se ona objasni i redukuje nekim elementarnijim, fundamentalnijim pojmovima.Nije to ništa novo!
Sve što ne može naučno da se objasni, postaje fundamentalno.
mirelarado mirelarado 21:01 13.02.2022

Re: ...

moderne teorije o kosmosu kao simulaciji sugerišu sličnu stvar. mislim na ulogu boga (kreatora) nižeg reda


Pa da. Onaj predobri, svemogući, sveprisutni, vanvremenski bog ima druga posla, a stvaranje ovog našeg sveta prepustio je tom zlovoljnom dunsteru demijurgu (graditelju) i zato smo ispali ovako nakrivo nasađeni.

Gnoza je, naravno, teška jeres.
docsumann docsumann 21:10 13.02.2022

Re: ...

softelectronics_e
docsumann
pretpostavka o svijesti kao fundamentalnoj dimenziji postojanja proistekla je upravo iz naučnog iskustva, tj. nakon bezuspješnih pokušaja da se ona objasni i redukuje nekim elementarnijim, fundamentalnijim pojmovima.Nije to ništa novo!
Sve što ne može naučno da se objasni, postaje fundamentalno.


postoje danas pojmovi i veličine u fizici koje su ostale neobjašnjeni a nisu fundamentalni.
uglavnom se tu radi o stvarima koje su novijeg datuma (unazad potonji vijek i kusur).

s druge strane, fenomen svijesti nam je poznat sve ove milenijume...
nask nask 21:11 13.02.2022

Re: ...

naginjem ideji da je svijest fundamentalna dimenzija postojanja baš kao prostor i vrijema.

Nastala u procesu Velikog praska?
postoje danas pojmovi i veličine u fizici koje su ostale neobjašnjeni a nisu fundamentalni.

Na šta misliš?
docsumann docsumann 21:13 13.02.2022

Re: ...

mirelarado
moderne teorije o kosmosu kao simulaciji sugerišu sličnu stvar. mislim na ulogu boga (kreatora) nižeg reda


Pa da. Onaj predobri, svemogući, sveprisutni, vanvremenski bog ima druga posla, a stvaranje ovog našeg sveta prepustio je tom zlovoljnom dunsteru demijurgu (graditelju) i zato smo ispali ovako nakrivo nasađeni.

Gnoza je, naravno, teška jeres.


nije li ti poznat taj princip opisa stvari. dobar je ON, al je okruženim lošim, kvarnim i nesposobnim, božanstvima nižeg reda... koja je sam stvorio, baj d usput pitanje je naravno reKtorično
mirelarado mirelarado 21:17 13.02.2022

Re: ...

docsumann
mirelarado
moderne teorije o kosmosu kao simulaciji sugerišu sličnu stvar. mislim na ulogu boga (kreatora) nižeg reda


Pa da. Onaj predobri, svemogući, sveprisutni, vanvremenski bog ima druga posla, a stvaranje ovog našeg sveta prepustio je tom zlovoljnom dunsteru demijurgu (graditelju) i zato smo ispali ovako nakrivo nasađeni.

Gnoza je, naravno, teška jeres.


nije li ti poznat taj princip opisa stvari. dobar je ON, al je okruženim lošim, kvarnim i nesposobnim, božanstvima nižeg reda... koja je sam stvorio, baj d usput


Pa da, okružio se zlima i pokvarenima jer je toliko dobar i naivan. Taj nas princip prati već predugo, kao zla kob.
docsumann docsumann 21:22 13.02.2022

Re: ...

postoje danas pojmovi i veličine u fizici koje su ostale neobjašnjeni a nisu fundamentalni.


Na šta misliš?
turbulencija, kvantna upletenost, porijeklo džinovskih crnih rupa u središtima galaksija, fajn tjuning...

dopisivaću kako mi što zafleša


EDIT: tamnu materiju i energiju sam izostavio jer su one vjerovatno skopčane s nečim fundamentalnim koje nam trenutno izmiče
docsumann docsumann 21:28 13.02.2022

Re: ...

naginjem ideji da je svijest fundamentalna dimenzija postojanja baš kao prostor i vrijema.


Nastala u procesu Velikog praska?


i bi svjetlost (il, bi riječ) bi se dalo tumačiti kao - buđenje-

čak bi rekao da svijest (svjesna intencija) predhodi i prostoru i vremenu.
mentalno je primarno. bar se meni tako čini.
nask nask 21:34 13.02.2022

Re: ...

čak bi rekao da svijest (svjesna otencija) predhodi i prostoru i vremenu.
mentalno je primarno.

Matriks je jedino rešenje te jednačine.
docsumann docsumann 21:38 13.02.2022

Re: ...

nask
čak bi rekao da svijest (svjesna otencija) predhodi i prostoru i vremenu.
mentalno je primarno.

Matriks je jedino rešenje te jednačine.


da, otprilike tako nešto.
samo što agenti Smitovi nisu uopšte zli. naprotiv
nsarski nsarski 22:26 13.02.2022

Re: ...

nije li ti poznat taj princip opisa stvari. dobar je ON, al je okruženim lošim, kvarnim i nesposobnim, božanstvima nižeg reda... koja je sam stvorio, baj d usput pitanje je naravno reKtorično


Ma, nije, bre. Stvar je daleko banalnija - barem tako kaže Sveta knjiga. Uzo Bog komad gline, oblikovao čoveka, udahuo mu život, i milo mu bilo. I bi veče i bi jutro i Bog se seti i reče: jebote, ovaj je sam ko panj. Da mu napravim parnjaka.
I umesto da uzme drugi komad gline i ponovi proceduru, on uzme deo čoveka...hmmm...deo noge, palac, levo uvo...e, evo, rebro! I od rebra napravi čovečicu (tako piše u prevodu Daničića). I sad, wtf - od kompletnog čoveka uzmeš mali deo i napraviš, pajsad, celo novo biće - voila, evo je čovečica. I znači, on je sad svemoguć i idealan Stvoritelj, a ne šloser. Hmmm.
docsumann docsumann 22:33 13.02.2022

Re: ...

I umesto da uzme drugi komad gline i ponovi proceduru, on uzme deo čoveka.


a možda ta glinoživljavačka magija radi samo jednom

docsumann docsumann 22:35 13.02.2022

Re: ...

ima i jedna zanimljivost u bibliji, bog se u njoj uvijek oslanja na nesavršene ljude.
ne traži pravednike i one besprekorne u vrlini...
nask nask 22:46 13.02.2022

Re: ...

nesavršene ljude

Pa to je definicija čoveka, u suprotnom nije u pitanju čovek već Bog.
docsumann docsumann 22:52 13.02.2022

Re: ...

nask
nesavršene ljude

Pa to je definicija čoveka, u suprotnom nije u pitanju čovek već Bog.


cijenim da sam se pojasnio u drugoj rečenici.

ne traži pravednike i one besprekorne u vrlini...
nask nask 23:01 13.02.2022

Re: ...

Biblijski Bog se ne oslanja na ljude, savršene ili ne. Ne znam na šta misliš.
docsumann docsumann 23:19 13.02.2022

Re: ...

nask
Biblijski Bog se ne oslanja na ljude, savršene ili ne. Ne znam na šta misliš.


ok, na Isusa i one koje je izabrao da mu budu saborci...

a i u starom zavjetu, sam Mojsije se čudi Bogu što je baš njega izabrao.
jedino Jakov...
Atomski mrav Atomski mrav 23:47 13.02.2022

Re: ...

Budženje je najstarija i sveprisutna ljudska aktivnost.

Tako je. Sve može da se nabudži da radi...

nask nask 23:51 13.02.2022

Re: ...

na Isusa

Isus nije čovek, više kao Zeusov orao ili bik, pojavni oblik.
docsumann docsumann 23:55 13.02.2022

Re: ...

nask
na Isusa

Isus nije čovek, više kao Zeusov orao ili bik, pojavni oblik.


heh, baš imamo šum na vezi.
ja mislim na Isusa kad pričam o Bogu u bibliji, a ne kao primjera osobe na koju se bog oslonio.
a on definitivno ne odgovara opisu nepravednika.

dakle tu mislim na apostole, Magdalenu i tako to, a u SZ na ljude koji su prenosili vjeru Mojsijevu, kao i samog Mojsija.

kažem, možda je samo Jakov izuzetak...
crossover crossover 00:41 14.02.2022

Re: ...

docsumann
I umesto da uzme drugi komad gline i ponovi proceduru, on uzme deo čoveka.


a možda ta glinoživljavačka magija radi samo jednom


Gustav Majrink ima par zanimljivih knjiga na tu temu, Anđeo sa zapadnog prozora, Golem...
kamilo_emericki kamilo_emericki 10:06 15.02.2022

Re: ...

nsarski

I od rebra napravi čovečicu (tako piše u prevodu Daničića). I sad, wtf - od kompletnog čoveka uzmeš mali deo i napraviš, pajsad, celo novo biće - voila, evo je čovečica. I znači, on je sad svemoguć i idealan Stvoritelj, a ne šloser. Hmmm.

Ako ne griješim, ovo je prvi pokušaj kloniranja nekog živog bića.
Uspiješno ili ne. Đavo bi ga znao.
cmix909 cmix909 23:53 15.02.2022

Re: ...

docsumann
... da usaglasimo nauku i religiju...


noboole noboole 14:41 13.02.2022

.

Najzad od nsarskog ono sto narod 'oce.
nsarski nsarski 16:03 13.02.2022

Re: .

noboole
Najzad od nsarskog ono sto narod 'oce.


Hvala. I'm trying, I'm trying
Atomski mrav Atomski mrav 00:11 14.02.2022

Ništa crna rupa?

Mislio sam da će Nobelova nagrada za fiziku biti dodeljena za prvu sliku crne rupe. Doduše, prethodna Nobelova nagrada je bila sva u znaku crnih rupa, pa se možda komitet za dodelu Nobelove nagrade odlučio da malo "šara".

Ja sam, što se fizike tiče, poput onog bećara što se karta - n'ume al' vole.
Volim da čitam tekstove o fizici, sad je hype na James Webb teleskopu pa se tu i tamo spominje da bi mogao da "dosegne" unazad 13,5 milijardi godina i ponudi nam informacije o kreiranju prvih zvezda i galaksija nakon Velikog Praska. Pitanje je zapravo da li je vreme stacionarnih opservatorija prošlo, s obzirom na sve veći broj satelita u orbiti oko Zemlje.
Druga stvar koja mi je interesantna je eksperiment koji je potvrdio da su čestice podložne Aharonov-Bohm efektu i u slučaju gravitacione sile. Reč je o efektu koji je čisto kvantne prirode i koji se ispoljava kada se čestice nalaze u prostoru u kojem je jačina odgovarajućeg polja (gravitacionog, električnog ili magnetnog) nula ali postoji odgovarajući potencijal koji je različit od nule. Ovaj eksperiment bi mogao biti prvi (ali ne i konačni) dokaz kvantne prirode gravitacije.

Nisam puno čitao o istraživanjima za koje je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku 2021. godine, tako da je ovaj tekst pun pogodak.
nsarski nsarski 06:13 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

Mislio sam da će Nobelova nagrada za fiziku biti dodeljena za prvu sliku crne rupe. Doduše, prethodna Nobelova nagrada je bila sva u znaku crnih rupa, pa se možda komitet za dodelu Nobelove nagrade odlučio da malo "šara".


Da ne kopi-pejstujem ovde, pogledaj listu Nobelovih nagrada tokom poslednjih decenija pa ćeš videti da tu izrazito dominiraju teme iz kosmologije i elementarnih čestica. Evo ovde

all Nobel prizes in physics

Jedino je 2016. dodeljena opet za "topološke fazne prelaze" (Kosterlitz, Thouless, Haldane), i ja sam na tom predavanju u SANU i o njima govorio, ali bi bilo predugačko da to ubacim u ovaj blog.

Zanimljivo je da su ključni radovi iz ovih oblasti urađeni osamdesetih i devedesetih godina, ali su tek sada ljudi uvideli njihov značaj.
Atomski mrav Atomski mrav 08:56 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

Zanimljivo je da su ključni radovi iz ovih oblasti urađeni osamdesetih i devedesetih godina, ali su tek sada ljudi uvideli njihov značaj.

Verovatno su tek sada teleskopi i razni detektori dovoljno moćni da pruže određene dokaze tih teorija od pre 30-40 godina...
softelectronics_e softelectronics_e 09:04 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

Atomski mrav
Zanimljivo je da su ključni radovi iz ovih oblasti urađeni osamdesetih i devedesetih godina, ali su tek sada ljudi uvideli njihov značaj.

Verovatno su tek sada teleskopi i razni detektori dovoljno moćni da pruže određene dokaze tih teorija od pre 30-40 godina...

Čudnovato mi je da kod ljudi, sa sve većim stepenom spoznaje, ne raste (i) spoznaja da čovek nikada neće saznati sve, posebno te 'singularne' momente.
Jednostavno, Tvorac nije dao čoveku te mogućnosti.
Sve što mu je dao je - sklonost ka traganju.
nsarski nsarski 09:53 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

Atomski mrav
Zanimljivo je da su ključni radovi iz ovih oblasti urađeni osamdesetih i devedesetih godina, ali su tek sada ljudi uvideli njihov značaj.

Verovatno su tek sada teleskopi i razni detektori dovoljno moćni da pruže određene dokaze tih teorija od pre 30-40 godina...


Govorim o radovima vezanim za fazne prelaze, kompleksne sisteme, itd. Oni su iz osamdesetih-devedesetih.
Istraživanja vezana za kosmologiju su skorija, ali i za njih je potrebno da se rezultati nezavisno porvrde iz drugih laboratorija. Ili za Higsov bozon, recimo, trebalo je napraviti mnogo veći akcelerator, staviti ga u pogon, itd.
Atomski mrav Atomski mrav 10:55 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

Čudnovato mi je da kod ljudi, sa sve većim stepenom spoznaje, ne raste (i) spoznaja da čovek nikada neće saznati sve, posebno te 'singularne' momente.


Da parafraziram Andrića - sve Drine ovoga sveta su krive, nijednu krivu Drinu ne možemo da ispravimo ali ne smemo nikada da prestanemo da pokušavamo...
docsumann docsumann 11:16 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?


softelectronics_e softelectronics_e 11:44 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

Atomski mrav
Čudnovato mi je da kod ljudi, sa sve većim stepenom spoznaje, ne raste (i) spoznaja da čovek nikada neće saznati sve, posebno te 'singularne' momente.


Da parafraziram Andrića - sve Drine ovoga sveta su krive, nijednu krivu Drinu ne možemo da ispravimo ali ne smemo nikada da prestanemo da pokušavamo...

Da!
Mada!
Jednoga dana čovek će da napravi ogroman, baš ogroman, bager, ispraviće krivu Drinu, opovrgnuće Andrićevu tezu - i biće potvrđeno da je pokušavanje dalo pozitivan pomak.
vrabac_onaj vrabac_onaj 16:23 14.02.2022

Re: Ništa crna rupa?

nsarski


Da ne kopi-pejstujem ovde, pogledaj listu Nobelovih nagrada tokom poslednjih decenija pa ćeš videti da tu izrazito dominiraju teme iz kosmologije i elementarnih čestica. Evo ovde

all Nobel prizes in physics

Jedino je 2016. dodeljena opet za "topološke fazne prelaze" (Kosterlitz, Thouless, Haldane), i ja sam na tom predavanju u SANU i o njima govorio, ali bi bilo predugačko da to ubacim u ovaj blog.

Zanimljivo je da su ključni radovi iz ovih oblasti urađeni osamdesetih i devedesetih godina, ali su tek sada ljudi uvideli njihov značaj.


Da, a negde je cela ta priča o faznim prelazima, spontanom narušavanju simetrije kod kompleksnih sistema itd. čak i uzbudljivija. Dobro, da se ogradim, meni deluje uzbudljivija

Nemam pojma, valjda ljudima deluje da će ih kosmologija i čestičarenje (da ne bude zabune, izuzetno ih cenim) dovesti do onog konačnog odgovora posle kojeg neće biti potrebno postaviti ni jedno pitanje pa je skoro sva pažnja usmerena u tom pravcu a neke mnogo dobre stvari ostaju u senci.
Kao kad neko propusti mnogo dobru žurku zbog ribe kod koje nema šanse i koja će ga na kraju svakako otkačiti :)

Inače nsarski, super je teskt
Tek sada stigoh da ga sa pažnjom pročitam.
mlatisa mlatisa 06:39 14.02.2022

Узгред

Зашто је ово физика а не математика? Ок, знам да ту нема Нобелове награде али ...
nsarski nsarski 10:04 14.02.2022

Re: Узгред

mlatisa
Зашто је ово физика а не математика? Ок, знам да ту нема Нобелове награде али ...


Pa jeste prilično ozbiljna matematika, ali se odnosi direktno na neki fizički fenomen.
Uostalom i Opšta teorija relativnosti se odnosi na relativno proste pretpostavke o prostoru-vremenu, ali je njena matematička formulacija u suštini tenzorski račun u ne-euklidskoom prostoru. Tek iz takvih matematičkih proračuna se može praktično proveriti da li, i koliko, se recimo svetlost savija u blizini mase u kosmosu. I provereno je 1919.

To je mnogo različito od, na primer, Hodge theater u interuniverzalnoj Techmulerovoj teoriji.

Evo za početak:
softelectronics_e softelectronics_e 07:23 15.02.2022

Da!

Srećan praznik svim Srbima gde god živeli!
Srećan praznik svim državljanima Srbije!
I državljankama!
shmoo shmoo 08:31 15.02.2022

Re: Da!

softelectronics_e
Srećan praznik svim Srbima gde god živeli!
Srećan praznik svim državljanima Srbije!
I državljankama!Хвала, Чарли!

Такође!

solo solo 11:45 15.02.2022

ebeš narativ bez titlovaUf što ne volem, kad nije titlovano.

Jel zna neki klen engleski da prevede.

Baš me interesuje šta je reko.
solo solo 11:48 15.02.2022

P.S. TILTOVANJE


Ovako se to radi.

Da te ceo svet razume kad titluješ.

solo solo 11:51 15.02.2022

Pozdrav za čegoviće


Da nešto ne preskočimo.Valja se!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana