Ljudska prava| Politika| Život

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

expolicajac RSS / 22.08.2011. u 12:06

U čl. 3. Ustava Republike Srbije predviđeno je da je vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.


Član 67. Ustava predviđa da se svakome pod uslovima određenim zakonom, jemči pravo na pravnu pomoć. Pravnu pomoć pružaju advokatura, kao samostalna i nezavisna služba, i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.
Zakonom se određuje kada je pravna pomoć besplatna.


Pretpostavka funkcionisanja pravosudnog sistema jedne države jeste efikasan sistem pružanja pravne pomoći. Pravna pomoć se može definisati kao svaka profesionalna stručna delatnost koja je usmerena na zaštitu ustavom garantovanih prava i sloboda i drugih zakonom utvđenih prava. To bi u svojoj osnovi značilo:

1. Davanje pravih informacija. Pružanje opštih obaveštenja u vidu upućivanja na određenu službu, državni organ ili pravni izvor. Informisanje korisnika o njegovom pravnom položaju u postupku, pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu o kome su u postupku odlučuje
2. Davanje pravnog saveta i predlaganjem potencijalnih pravnih puteva za rešenje određene pravne situacije
3. Sastavljanjem podensaka i isprava ( tužba, žalba, molba i dr.)
4. Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima preduzimanjem pravnih radnji u tuđe ime i za tuđ račun po prethodno pribavljenom ovlašćenju

Opšte imovinsko stanje velikog dela naših građana stvara situaciju da ustavna norma koja stvara mogućnost da svako ima pravo na profesionalnu pravnu pomoć pred sudom nema nikakvo stvarno značenje jer isti ti građani nemaju materjalne mogućnosti da plate tu vrstu usluge. Savremena država ima obavezu da mehanizme pravne pomoći prilagodi imovinskim prilikama svojih građana. Takvo opšte stanje nametnulo je i razmatranje značaja besplatne pravne pomoći.

U Republici Srbiji, iako su Ustavom stvoreni preduslovi, pružanje besplatne pravne pomoći još uvek nije uređeno na sistemski način. Izgradnja sistema pružanja besplatne pravne pomoći sastojaće se iz procesa sastavljanja valjanog zakona, i napora da se interesi svih učesnika u pružanju besplatne pravne pomoći usaglase i usmere na ostvarivanju primarnog cilja, a to je omogućavanje građanima, kojima je to potrebno, da efikasno ostvare svoja ugrožena prava.

Treuntno stanje u ovoj oblasti bazira se na određenom normativnom okviru, koji čine odredbe sadržane u nekoliko zakonskih tekstova. U tim zakonskim tekstovima date su odredbe koje regulišu samo pojedine vidove pravne pomoći. Zakonom o lokalnoj samoupravi, u čl. 30 predviđeno je da opština organizuje službu pravne pomoći građanima. Zakonom o advokaturi u čl. 25 predviđeno je da advokatska komora može organizovati pružanje besplatne pravne pomoći na teritoriji osnovnog suda.

U oblasti krivično pravne zaštite mogućnost besplatne pravne pomoći predviđena je u članovima Zakonika o krivičnom postupku i Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštitit maloletnih lica.

U građanskim sudskim procesima, članovima Zakona o parničnom postupku i Porodičnim zakonom, postavljeni su osnovi besplatnog zastupanja određenih grupa klijenata.

Pružanje pravne pomoći predviđeno je i Zakonom o azilu, kako licima koja traže azil, čl.13, tako i licima kojima je priznat status izbeglica, čl.18.

Ovakvo stanje u normativnom smislu stvorilo je ambijent da većina oblika pružanja besplatne pravne pomoći pre svega zavisi od političkih struktura na lokalnom nivou i njihove svesti o značaju ovog pravnog mehanizma za normalno funkcionisanje pravnog sistema u celini.

Na teritoriji Republike Srbije besplatnu pravnu pomoć do sada su davali organi lokalne uprave i to većinom pojedine opštine koje su raspolagale kako infrastrukturnim tako i kadrovskim potencijalom, advokatske komore u zavisnosti od njihove veličine i snage, nevladine organizacije poput CHRIS- Mreža odbora za ljudska prava. Jedan od boljih primera je i organizovanje Pravne klinike Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, gde su studenti viših godina fakulteta svoja stečena znanja implementirali u proces normativizacije besplatne pravne pomoći.

Svi navedeni davaoci besplatne pravne pomoći su davanje svojih usluga morali da regulišu određenim normativnim aktima, čime su i davali doprinos normativnom regulisanju ovog pitanja na nivou Republike Srbije.

Tim normativnim aktima određeni su i uslovi koje građani moraju ispuniti kako bi postali korisnici besplatne pravne pomoći. Ti uslovi se utvrđuju na osnovu upitnika koje lice koje traži pomoć ispunjava na licu mesta, a verodostojnost popunjenih činjenica, davalac pomoći prema potrebi provera u Centru za socijalni rad ili Uprave za evidenciju prihoda ili pak kod nekog drugog nadležnog organa.

Besplatnu pravnu pomoć može ostvariti lice koje ispunjava sledeće uslove:

1. Nosioci socijalnog obezbeđenja,
2. Nosioci materijlanog obezbeđenja
3. Lica čiji mesečni prihodi ne prelaze 8.000,oo RSD po članu domaćinstva,
4. Lica koja su žrtve porodičnog nasilja i
5. Lica kojima su povređena osnovna ljudska prava i slobode.

Besplatnu pravnu pomoć, davalac usluge može odbiti u slučajevima:

1. Ako lice ne ispunjava neki od gore navedenih uslova,
2. Ukoliko lice navede lažne podatke, a kasnije se utvrdi da su podaci lažni, takvom licu se uskraćuje besplatna pravna pomoć,
3. Ukoliko lice ispunjava uslove, ali se tražena pomoć ne odnosi na pravnu problematiku, pomoć se uskraćuje na osnovu faktičke nemogućnosti pružanja iste i
4. Ukoliko se pravna stvar za koju se traži pomoć nađe u fazi izvršenja a dođe do sukoba interesa između klijenta i advokata koji pruža besplatnu pravnu pomoć.

Specifičan razlog odbijanja besplatne pravne pomoći odnosi se samo na Pravnu kliniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu koja je obavezna da odbija pružanje pravne pomoći ukoliko se radi o slučaju posebne težine i specifičnih obeležja ( s obzirom da pravnu pomoć pružaju studenti).

Za dalju implementaciju ovog oblika razvoja pravnog sredstva neophodna je značajna medijska podrška, koja je nažalost do sada izostala. Nepostojanje sredstava za adekvatno medijsko predstavljanje bio je osnovni razlog što mnogi naši građani nisu znali za svoje ustavom zagarantovano pravo o primanju adekvatne pravne pomoći.

Ono što će sigurno biti kamen temeljac donošenja adekvatnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je način finansiranja davaoca usluga besplatne pravne pomoći. Ako država shvati značaj ovog oblika ostvarivanja prava svojih građana ima i nade za stvaranje ambijenta za zakonito ponašanje svih aktera društvenog života u Srbiji.Komentari (52)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dr M Dr M 12:20 22.08.2011

Opet pare...


"Ono što će sigurno biti kamen temeljac donošenja adekvatnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je način finansiranja davaoca usluga besplatne pravne pomoć"

Uz preporuku i zahvalnost za tekst, i jedno pitanje.

Da li se razmišlja o nekoj vrsti doprinosa, po ugledu na doprinos na zdravstvo?

expolicajac expolicajac 12:57 22.08.2011

Re: Opet pare...

Da li se razmišlja o nekoj vrsti doprinosa, po ugledu na doprinos na zdravstvo?

Ne. Sadašnja praksa podrazumeva da davalac pomoći u okviru svog budžeta ili iz drugog oblika sopstvenih prihoda kalkuliše nastale troškove. Primera radi MUP u slučaju kada licu koje se goni po službeoj dužnosti a nema sredstva da u prisustvu advokata bude saslušano daje na uvid spisak advokata koji su ovlašćeni da takva lica zastupaju. Nakon obavljenog saslušanja advokat nadležnoj PU dostavlja troškovnik koji se prosledjuje MUP-u odnosno Upravi za logistiku koja odobrava iz budžeta MUP-a iznos koji se prebacuje na račun advokata koji je uslugu dao.
U pravosudju je princip sličan.
To je i jedan od najbitnijih razloga što zakon do sada nije stavljen u skupštinsku proceduru.
vojislav948 vojislav948 09:37 23.08.2011

Re: Opet pare...


Da li se razmišlja o nekoj vrsti doprinosa, po ugledu na doprinos na zdravstvo?

Kao i sve što smo započeli i uspešno i brzo upropastili, tako i ovo će postati područje i slobodan prostor za bogaćenje " privilegovanih", a obični građani drugog i trećeg reda, pravdu neće isterati nikad, a možda i kasnije. Zašto se kao i u svim civilizovanim zemljama sve to ne rešava kroz porez, jedan jedini, koji će obuhvatiti sve i biti primeren mogućnostima pojedinca ili jedne porodice. Međutim za to treba stvoriti preduslove i skrojiti administraciju primerenu mogućnostima građana, a ne megalomanskim apetitima stranaka i njihovih podanika. Srbija se urediti može i mora, kada građani shvate da oni finansiraju nerad, javašluk, kriminal, korupciju i sve ostale pošasti, koje nam stvori nova demokratija-partokratija-birokratija i ......
expolicajac expolicajac 10:01 23.08.2011

Re: Opet pare...

Kao i sve što smo započeli i uspešno i brzo upropastili, tako i ovo će postati područje i slobodan prostor za bogaćenje " privilegovanih", a obični građani drugog i trećeg reda, pravdu neće isterati nikad, a možda i kasnije. Zašto se kao i u svim civilizovanim zemljama sve to ne rešava kroz porez, jedan jedini, koji će obuhvatiti sve i biti primeren mogućnostima pojedinca ili jedne porodice. Međutim za to treba stvoriti preduslove i skrojiti administraciju primerenu mogućnostima građana, a ne megalomanskim apetitima stranaka i njihovih podanika. Srbija se urediti može i mora, kada građani shvate da oni finansiraju nerad, javašluk, kriminal, korupciju i sve ostale pošasti, koje nam stvori nova demokratija-partokratija-birokratija i ......

Institut besplatne pravne pomoći nije napravljen za bogate. Ako si mislio na davaoce usluga besplatne pravne pomoći, oni će o tom obliku poslovanja morati da vode tačnu evidenciju. Zato i nije ovaj oblik posebno zastuplj u advokatskim komorama. Jedan od oblika koji bi bio primeren adekvatnoj kontroli je i NVO koja naravno nije instrument stranih finansijera već pre svega dokaz o postojanju građanske svesti u srpskom društvu
zilikaka zilikaka 12:21 22.08.2011

PRVA!

Samo da prijavim da postoje i drugi načini za pribavljanje besplatne pravne pomoći...recimo na blogu
EDIT: Prva do njega
EDIT II: SAd ozbiljno!
Nekad je u sudovima postojala služba pravne pomoći. To su uglavnom radili pripravnici.
Verovatno da se to, (ko i SVE drugo u ovoj državi) urušilo, ali zar pravnoj struci kao takvoj nije u interesu da svoje buduće kadrove školuje upravo na problematici besplatne pravne pomoći?!
Pustiš gomilu ljutih klinaca da otimaju, i jednog matorog namćora da ih nadzire i savetuje.
...ili to više nigde ne postoji
Dr M Dr M 12:35 22.08.2011

Re: PRVA!

EDIT: Prva do njega


Ma šta, minut razlike, šta je to medju prijateljima..

Evo, neka se Tebi računa, dama je uvek u pravu.
zilikaka zilikaka 12:50 22.08.2011

Re: PRVA!

Evo, neka se Tebi računa, dama je uvek u pravu

Hvala!
(Pssst!
Ovi naši momci umeju da razoružaju na prvu loptu.
Lepo, ne moš da se ostvariš ko namćor baba - saseku te u startu)
expolicajac expolicajac 16:18 22.08.2011

Re: PRVA!

Nekad je u sudovima postojala služba pravne pomoći. To su uglavnom radili pripravnici.
Verovatno da se to, (ko i SVE drugo u ovoj državi) urušilo, ali zar pravnoj struci kao takvoj nije u interesu da svoje buduće kadrove školuje upravo na problematici besplatne pravne pomoći?!
Pustiš gomilu ljutih klinaca da otimaju, i jednog matorog namćora da ih nadzire i savetuje.
...ili to više nigde ne postoji

To se ranije zvalo "siromaško pravo" i bilo je zastupljeno kao oblik socijalnog obezbedjenja lica u pravnom poslu. Tačno je da su pripravnici to radili, ali korišćenje tog prava nije bilo izraženo i moglo bi se reći da je bilo marginalizovano.
Strongman Strongman 13:04 22.08.2011

Aaaaa zato te nema u NEST?

Moj drug se opasno problogovao pa ga nema na kafu...

Ajde kad nisi u fazonu za besplatnu pomoć častim besplatnu kafu. Biraj vreme pošto nam mesto dodeljeno.

KLIKNUO SAM NA PREPORUKU.
expolicajac expolicajac 13:11 22.08.2011

Re: Aaaaa zato te nema u NEST?

Moj drug se opasno problogovao pa ga nema na kafu... [/quot
Niko da piše o normalnim građanskim pravima i potrebama, pa što velim da pripomognem. Kafa sutra posle 14 h.
sesili sesili 14:24 22.08.2011

Kaže narod

Što je pravo i Bogu je drago. Elem, prošle godine mi je trebalo nešto iz Suda u Jagodini. Poslali su me u Opštinu, da mi pravnik, koji radi u nekakvoj službi za pomoć, napiše zahtev. Nisu mi naplatili ništa, a bili su vrlo ljubazni. Poslovicu na početku sam pomenula zbog "Palme".
expolicajac expolicajac 16:15 22.08.2011

Re: Kaže narod

Što je pravo i Bogu je drago. Elem, prošle godine mi je trebalo nešto iz Suda u Jagodini. Poslali su me u Opštinu, da mi pravnik, koji radi u nekakvoj službi za pomoć, napiše zahtev. Nisu mi naplatili ništa, a bili su vrlo ljubazni. Poslovicu na početku sam pomenula zbog "Palme".

To je jedan od primera kako se vrlo često marginalizuju uspesi lokalnih uprava. Jagodina uz sve zamerke koje može čovek da da na istorijski lik i delo aktuelnog predsednika "Palme" kad se susretne sa njegovom administracijom mora da se zapita, kako je to ostvario.
Jedna od anegdota vezanih za njega je sledeća. Jedna moja jako dobra prijateljica, poslovno se sastane sa "Palmom". Naravno on kabast, nezgrapan i sirov pojma nema o vrsti posla kojom se bavi moja prijateljica, ali zato ima ko zna. Pozove svoju saradnicu za tu oblast, ona udje i stane u stav mirno kraj konferencijskog stola. Palma oštrim glasom bez uvijanja sa moliću ili molim Vas zahteva da se iznese finansijska konstrukcija za vrstu posla kojom se moja prijateljica bavi i kad se dotična saradnica prihvati rokovnika Palma oštrim glasom, može se reći čak i drekom saopštava dotičnoj personi "iz glave, napamet, bez čitanja". Normalno da je saradnica počela da deklamuje brojke. Kada je napustila kancelariju, Palma je svojim sirovim šarmom priupitao prijateljice, "Šta kažeš, kako sam ih doveo u red". Tu se priča nije zaustavila jer je moja prijateljica morala da pođe po naredbi predsednika "Palme" u obilazak ZOO vrta. Tokom obilaska dierktor je uporno insistirao da se obiđe i WC ili ti toaletni prostor. Na pitanje zašto toliko insistira, direktor je odgovorio da je to striktna naredba predsednika da svi gosti moraju da obiđu toalet jer ako time budu zadovoljni ostale stvari neće ni primetiti a svima će pričati kako je WC sredjen.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:42 22.08.2011

Muhamed i breg

Dobra ideja, još bolji blog - Eks nas navikava na korisne i kvalitetne tekstove.


Zašto neće uspeti?
Zato što troškovi ulaska (a i izlaska) u sudski sistem uveliko prevazilaze mogućnosti ogromne većine građanstva i privrede. Sistem je neprilagođen, i ova ideja pokušava da stanovništvo i privredu prilagodi sudskom sistemu, umesto obrnuto.

Dakle, pitanje je kako smanjiti troškove? Pre svega smanjenjem dužine procesa, pojednostavljivanjem, sužavanjem nadležnosti, ukidanjem čitavog seta zakona...
expolicajac expolicajac 16:02 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Zašto neće uspeti?
Zato što troškovi ulaska (a i izlaska) u sudski sistem uveliko prevazilaze mogućnosti ogromne većine građanstva i privrede. Sistem je neprilagođen, i ova ideja pokušava da stanovništvo i privredu prilagodi sudskom sistemu, umesto obrnuto.

Dakle, pitanje je kako smanjiti troškove? Pre svega smanjenjem dužine procesa, pojednostavljivanjem, sužavanjem nadležnosti, ukidanjem čitavog seta zakona...

Ovde se radi o već stvorenoj obavezi koja proističe iz ustava. Znači nije pitanje da li će uspeti ili ne, već kada i u kojoj meri će to biti implementirano.
Čini mi se da pojedinim ljudima koji danas odlučuju o našim sudbinama više odgovara da Srbijom vlada neznanje nego da narod stvarno poznaje svoje zakonske obaveze ali i svoja građanska prava.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 16:52 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Narod poznaje svoje zakonske obaveze?
A to su?

Druže Eks, koje su Ustavne obaveze vlasti?
expolicajac expolicajac 17:15 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Druže Eks, koje su Ustavne obaveze vlasti?

Ustavne obaveze vlasti su da raspiše izbore i tada narod odluči šta će biti sa vlasti.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 17:53 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Ok, ex. Ok.

Zamastili ste "nezavisno sudstvo" negde gore, pa bi bilo red i da kažete nešto na tu temu. Imamo i predsednissu na blogu.

Mišljenja sam da tzv. reforma pravosuđa predstavlja najteži udarac na ustavno-pravni poredak Srbije. Redak potez vlasti koji ima tako dalekosežne i pogubne posledice.

"Besplatna" pravna zaštita je dobra zamisao, koja će, u praksi, ako zaživi, pokazati posledice "reforme" i rada zakonodavstva. A predsednissa javno deli svoje privatne emocije o Elvisu, a privatno zadržava svoj javni rad.
expolicajac expolicajac 18:40 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Zamastili ste "nezavisno sudstvo" negde gore, pa bi bilo red i da kažete nešto na tu temu. Imamo i predsednissu na blogu.

Mišljenja sam da tzv. reforma pravosuđa predstavlja najteži udarac na ustavno-pravni poredak Srbije. Redak potez vlasti koji ima tako dalekosežne i pogubne posledice.

"Besplatna" pravna zaštita je dobra zamisao, koja će, u praksi, ako zaživi, pokazati posledice "reforme" i rada zakonodavstva. A predsednissa javno deli svoje privatne emocije o Elvisu, a privatno zadržava svoj javni rad.

Ma pusti "predsednissu" na miru. Ona nije tema ovog bloga. Ona svoju uspešnost na blogu meri čitanošću i preporukama, a na izborima će se videti njena svukupna uspešnost u politici.
Besplatna pravna pomoć nije "zamisao", to je naša stvarnost koja se odigrava. To što treba da se radi jeste da se o tome priča i da se na adekvatan način propagira. Tek u tim okolnostima može da zaživi jer ovako ima ogroman broj građana koji nemaju pojma da imaju pravo na taj oblik pravne zaštite. Ljudi jednostavno neznaju da to postoji, da ako ispunjavaju gore naveden uslove imaju pravo da traže pravnu zaštitu. Vidiš i sam da im je bitnije da li će biti parade ponosa ili ne, a od toga nemju nikakvu korist, a o tome da mogu da se pravno posavetuju i da dobiju pravnu zaštitu nemaju pojma.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:03 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Neću da pustim na miru nikog ko obavlja javne poslove, a naročito ne predstavnike zakonodavnog organa Srbije.

Pošto insistirate na pravnoj pomoći, šta mislite o uslovima?
Evo, moje mišljenje je da je to samo idiot mogao da napiše.
expolicajac expolicajac 20:10 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Pošto insistirate na pravnoj pomoći, šta mislite o uslovima?
Evo, moje mišljenje je da je to samo idiot mogao da napiše

Pojasni mi malo tok svojih misli. Odnosno konkretizuj.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:24 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Prva tri, potrebne potvrde, koje nisu besplatne s obzirom na kompleksnost administracije, a ostaje nejasno ZAŠTO BI NEKO UZIMAO "BESPLATNOG" ADVOKATA AKO SEBI MOŽE DA PRIUŠTI BOLJEG?
Za ostala dva su potrebne presude, ili samo izjave, tj. pokretanje postupka? A i to je besmisleno u odnosu na velika slova.

Odbijanje.
1. -
2. Zar to nije krivično delo?
3. Nije valjda tražio advokata za farbanje ograde? Pa PRAVNA pomoć je.
4. Heh, evo, za kviska:
Ako tužim grad, a grad plaća mog advokata, je l' to sukob interesa?
expolicajac expolicajac 20:46 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Prva tri, potrebne potvrde, koje nisu besplatne s obzirom na kompleksnost administracije, a ostaje nejasno ZAŠTO BI NEKO UZIMAO "BESPLATNOG" ADVOKATA AKO SEBI MOŽE DA PRIUŠTI BOLJEG?
Za ostala dva su potrebne presude, ili samo izjave, tj. pokretanje postupka? A i to je besmisleno u odnosu na velika slova.

Prvo trebaš da znaš da prilikom uzimanja bilo kakvog uverenja, potvrde ili drugog pismena imaš pravo na oslobađanje od taksi u slučajevima koji su zakonom predviđeni. Tako naprimer i izvod iz knjige rođenih u slučaju kada ga koristiš za neko od sticanja pogodnosti ili povlastica je oslobođeno plaćanja taksi.
U slučaju nasilja u porodici oštećeno lice je najčešće pravno neuko i samim tim nije ni podobno da samo pokreće krivični postupak ili sebe zastupa na sudu kao oštećena stranka.
Ono što te verovatno zbunjuje u razlozima za odbijanje jeste četvrti stav. Da ti pojasnim. Primera radi lice uz uslove koji su gore navedeni obrati se advokatskoj komori sa molbom da mu se da besplatna pravna pomoć u ostavinskom postupku. Ostavinski postupak dođe do kraja i lice dobije neki iznos nasledstva koje omogućava plaćanje pravne pomoći. Advokat koji je ostvario besplatnu pravnu pomoć nema obavezu više da mu daje besplatne usluge pravne pomoći jer već prvostepenom presudom korisnik te usluge stiče materjalna sredstva kojima može da plati pravnu pomoć.
Uostalom mnogo toga postaje i nova pravna praksa u srpskom pravosuđu tako da će realan život uticati na mnoge zakonske odredbe.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:51 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Zašto bi iko uzimao "besplatnog" advokata ako sebi može da priušti boljeg?
expolicajac expolicajac 21:01 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Zašto bi iko uzimao "besplatnog" advokata ako sebi može da priušti boljeg?

Pa na početku pravnog posla nema novce a tokom postupka stiče novac i posle uzima boljeg.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 21:22 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Dakle,

propise je pisao idiot?
expolicajac expolicajac 21:26 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Dakle,

propise je pisao idiot?

Pa dobro ako ćeš večeras bolje da spavaš zbog gore navedenog, slažem se sa tobom
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 21:34 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Neću bolje da spavam zbog toga, ali mi je drago da ste dobar domaćin bloga, i da pošteno pričamo o temi.

E sad, pošto smo ustanovili da su uslovi delo nekog idiota, bilo bi krajnje korisno da znamo ko je taj, zar ne?Neću bolje da spavam zbog toga, ali mi je drago da ste dobar domaćin bloga, i da pošteno pričamo o temi.

E sad, pošto smo ustanovili da su uslovi delo nekog idiota, bilo bi krajnje korisno da znamo ko je taj, zar ne?
expolicajac expolicajac 21:41 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

E sad, pošto smo ustanovili da su uslovi delo nekog idiota, bilo bi krajnje korisno da znamo ko je taj, zar ne?

Ajde jedno pitanje pošto vidim da ti se ne spava. Koji bi po tebi bili uslovi za dobijanje besplatne pravne pomoći.
Da ne budem nepristojan, ali moram da te vratim na tekst bloga.
Ustavom je definisano da pravna pomoć mora biti dostupna svima. Organi lokalne uprave na osnovu svojih kriterijuma određuju one građane koji mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći. U zavisnosti od lokalnog ekonomskog ambijenta određuje se nivo ispod koga se procenjuje da građani nisu u mogućnosti sami da plaćaju pravnu pomoć.
To isto važi i za advokatsku komoru na lokalnom nivou ili i za neku nevladinu organizaciju.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 21:52 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

Sad ne znam je l' to zakon, ili podzakon, tj. je li predsednissa ili je neki bezimeni u nekom ministarstvu odgovoran za protivustavan akt?
Kladio bi se na ministarstvo pravde (?! Justice department preveli na orvelo-srpski !?), koje je postalo poznato i van granica zemlje po protivpravnom delovanju.

Obzirom da lepo piše SVI uslovi se propisuju ZA KOGA, već ZA ŠTA.
expolicajac expolicajac 22:00 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

srdjazlopogledja

Idem da dovezem ženu sa filmskih susreta, nastavljamo sutra.
b92fmember b92fmember 22:37 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

expolicajac
srdjazlopogledja

Idem da dovezem ženu sa filmskih susreta, nastavljamo sutra.

kakav je bio film?
expolicajac expolicajac 22:57 22.08.2011

Re: Muhamed i breg

kakav je bio film?

Montevideo bog te video. Al nema veze sa besplatnom pravnom pomoci.
mikimedic mikimedic 09:44 23.08.2011

samo da se prijavim

i da kazem da je blog odlican. preporuka za ex.

jedna mala dopuna - pravna klinika i u beogradu funkcionise na pravnom vec nekoliko godina.
expolicajac expolicajac 09:55 23.08.2011

Re: samo da se prijavim

jedna mala dopuna - pravna klinika i u beogradu funkcionise na pravnom vec nekoliko godina.

Malo lokal patriotizma nije na odmet.
angie01 angie01 10:09 23.08.2011

sve se slazem,

odlican blog!

expolicajac expolicajac 10:19 23.08.2011

Re: sve se slazem,

angie01

Ništa od organizacije parade, ne daju dušmani.
angie01 angie01 10:50 23.08.2011

Re: sve se slazem,

Ništa od organizacije parade, ne daju dušmani.


ej bre, Nislije, kude li ste u ovaj odsutan cas!?
expolicajac expolicajac 11:02 23.08.2011

Re: sve se slazem,

ej bre, Nislije, kude li ste u ovaj odsutan cas!?

Nisi razumela, mi hoćemo ali nedaju više instance po nečijim "savetima" ili "savetnicima"
angie01 angie01 12:03 23.08.2011

Re: sve se slazem,

Nisi razumela, mi hoćemo ali nedaju više instance po nečijim "savetima" ili "savetnicima"


to sam i mislila- visim se i obracam!
fantomatsicna fantomatsicna 11:41 23.08.2011

Razmisljam

Pre neki dan :Sta je sve coveku zagarantovano ustavom i sta on ustvari od toga ima?
expolicajac expolicajac 11:48 23.08.2011

Re: Razmisljam

Pre neki dan :Sta je sve coveku zagarantovano ustavom i sta on ustvari od toga ima?

Kad sam počeo da se borim za demokratske promene zamišljao sam da organizacija života bude slična Novom Zelandu. Naravno još uvek sanjam.
mariopan mariopan 19:55 23.08.2011

Re: Razmisljam

Juče lepo probam da ostravim komentar ali mi ga nešto pojelo.
Ajd opet::

U Zrenjaninu radi pravna pomoć o kojoj pišeš.
Koristila je moja drugarica u sporu oko isplate alimentacije i sve je bilo ok.

Iako živim u ovom gradu 38 godina ne bih znala da ta pomoć postoji da nisam imala tu drugaricu a ona problem koji je tako rešila - niko nas o tome ne obaveštava. Sve vesti važne za opstanak pojedinca ovde se saznaju iz dobro obaveštenih izvora "radio Mileve". Taj izvor je često pouzdaniji i tačniji u informacijama od državnih službi kojima bi bio posao da nas o nečemu informišu.

Ovo obaška:

Primedbe koje imam se odnose na limit koji određuje ko ima pravo na tu vrstu pomoći jer bez te pomoći otavlja sve koji prelaze limit od onih o prihodima od 5000 dinara po osobi.

Sad zamisli nekoga ko živi sm pa ima recimo 8000 penzije kao mama jedne moje drugarice i zamisli da ima , recimo ostavinsku raspravu oko bilo čega - ona nema ni za "ladne vode" ali ipak tu pomoć ne može da dobije?
Zar ne bi trebalo menjati te uslove jer su odavno prevaziđeni?

Mislim da veliki broj siromašnih građana uopšte ne zna na kakve sve olakšice može da računa od strane države, niko ih o tome ne obaveštava niti se oni nekome obraćaju za neku vrstu pomoći, jednostavno iz neznanja.
Lepo je što pišeš o ovako važnoj temi

fantomatsicna fantomatsicna 12:27 24.08.2011

Re: Razmisljam

Naravno još uvek sanjam

Dojdi dojdi
zoja444 zoja444 12:49 24.08.2011

prevara

meni treba jedan praktican, zdravo-razumski savet.

slucajno je utvrdjeno da auto-limar nije uradio poslove za koje je placen i da nije ugradio delove koji su mu dati (tek je na pretnju "odvodjenja" kod drugih limara koji su utvrdili prevaru, i suocavanja sa njima) to priznao.

nema registrovanu radnju, nije raspolozen da vrati novac, zeli da ponovo uradi to sto mu je placeno, sto je navodno uradio.

koja je najmudrija odluka u ovakvoj situaciji?expolicajac expolicajac 13:23 24.08.2011

Re: prevara

nema registrovanu radnju, nije raspolozen da vrati novac, zeli da ponovo uradi to sto mu je placeno, sto je navodno uradio.


Kao i sve u životu postoje dva putaa. Institucionalni i van institucionalni. Ovjo je javni mediji i vrlo čitan pa zbog šire javnosti moram ovako da ti dam savet.
Svakom majistoru koji je dolazio da radi kod mene, na početku ugovaranja posla, postavljao sam sledeća pitanja.
1. Koliko košta Vaša usluga
2. Kada će biti okončan posao
3. Da li znate ko sam ja?

Nakon odogovra na treće pitanje, vadio sam iznos zahtevane apanaže i plaća bez reči. Do sada su svi poslovi bili obavljani besprekorno i u ugovorenom roku.
p.s. odgovr za tvoje oči šaljem PP
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:22 24.08.2011

Re: prevara

za tvoje oči

E vala ne može to!

Pošto nisam policajac, niti sam to bio, mogu ja da kažem da pretnje i konfrotacije pomažu. Možda i nasilje.

A da postoji vladavina prava, jedan ugovor, uz niske poreze, jemčila bi država, te bi se za Vašu muku pobrinula policija i sud.
expolicajac expolicajac 14:27 24.08.2011

Re: prevara

E vala ne može to!

E vala može
mikimedic mikimedic 14:40 24.08.2011

Re: prevara

Kao i sve u životu postoje dva putaa. Institucionalni i van institucionalni. Ovjo je javni mediji i vrlo čitan pa zbog šire javnosti moram ovako da ti dam savet.
Svakom majistoru koji je dolazio da radi kod mene, na početku ugovaranja posla, postavljao sam sledeća pitanja.
1. Koliko košta Vaša usluga
2. Kada će biti okončan posao
3. Da li znate ko sam ja?
ovaj princip primenjujem i ja, od sad.

1. Koliko košta Vaša usluga
2. Kada će biti okončan posao
3. Da li znate ko je moj blogodrug?
expolicajac expolicajac 14:49 24.08.2011

Re: prevara

ovaj princip primenjujem i ja, od sad.

1. Koliko košta Vaša usluga
2. Kada će biti okončan posao
3. Da li znate ko je moj blogodrug?

Odobravam sve samo uz uslov da unapred platiš
mikimedic mikimedic 15:15 24.08.2011

Re: prevara

Odobravam sve samo uz uslov da unapred platiš


ljudi smo, dogovoricemo se.


zilikaka zilikaka 18:21 24.08.2011

Re: prevara

Postoji јоš jedan način za rešavanje takvih problema, ali zato moraš biti rođena budala.

Ja takve konflikte rešavam ludačkom upornošću.

Prvo dotičnom jasno stavim do znanja šta i kako tačno hoću da se uradi, i još mu jasnije stavim da znanja da ni za milimetar neću odstupiti od svojih zahteva.
Onda ga jasno pitam da li je sve razumeo i da li može da uradi to na način kako ja tražim. (ovde obavežno svi kažu da mogu).
E, onda ga pitam pošto, i ako mi cena odgovara, još jednom mu ponovim da je to cena samo i jedino pod uslovom da se sve uradi tačno kako smo se dogovorili.

Naravno, ne isplaćujem nikad sve dok ne primim posao.

U fazi rada više ne prihvatam izgovore tipa pa to mora tako, nije moglo bolje, ništa se to neće videti nego samo ponavljam pitanje da li smo se u startu dogovorili nešto drugo.

Da, a glavna tajna je da mu što pre staviš do znanja da si dovoljno velika budala da ćeš stvar isterivati do sudnjeg dana, dok mu ne pozli, te je ipak bolje da uradi (to što je trebalo) što pre
zoja444 zoja444 16:03 25.08.2011

Re: prevara

Naravno, ne isplaćujem nikad sve dok ne primim posao.


tu je bila pocetna greska u koracima.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana