Društvo| Gradjanske inicijative| Hobi| Politika

Denuncijacija po građanskoj dužnosti

freehand RSS / 01.06.2014. u 15:54

 

Ministru unutrašnjih dela, gospodinu Dr Nebojši Stefanoviću:

Gospodine ministre (poštovani i uvaženi sam do prijema odgovora ili adekvatne reakcije, iz razumljivih razloga, u nemogunosti da dodam); na sajtu "Peščanika" i društvenim mrežama u Srbiji pojavila se, verujem, gadna I opaka  laž i pokušaj  opasne ujdurme kojoj je cilj Vaša stigmatizacija i poniženje. Opet, razumem da bi čovek poput Vas, naviknut na slične atake i stalnu difamaciju - dostojanstveno prešao protiv takvih napada svestan sopstvene nevinosti i bivanja iznad svih niskih pobuda koje stoje iza bezočnog komplota.

No, gospodine ministre: problem je što ovo niti je prvi put da se tako nešto dešava, niti ste samo Vi cilj i žrtva napada. Naime, slične su se spletke I intrigue plele I oko samog Predsednika Nikolića, pa I oko guvernerke Tabaković. Ali, napadajući Vas na ovaj način neprijatelj targetira čitavu Vladu, državu Srbiju pa i samog gospodina Aleksandra Vučića!

Nebojsa-Stefanovic.jpg

Zato, gospodine ministre, od Vas očekujem da u najkraćem roku na adekvatan način reagujete i brzom akcijom sperete ljagu sa građanina Stefanovića, Vlade čiji ste ministar, Republike Srbije a time i sa samog Aleksandra Vučića.

A da bi se sve neverne Tome uverile dokle su neprijatelji spremni da idu, a ne da bih na bilo koji način širio ili propagirao takve nečasne rabote  - evo kompletnog teksta sa sajta "Peščanika" u kome se izdajnici I neprijatelji nisu stideli da se potpišu punim imenom I prezimenom pa čak I akademskim zvanjima (sigurans sam – lažnim!):

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića:

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)

 

NAPOMENA: Sumnjive diplome, prvenstveno one stečene kao plod nepotizma ili korupcije, su među gorućim problemima visokog obrazovanja u Srbiji. Ovaj problem doprinosi teškoćama u kojima se naša zemlja nalazi – negativna selekcija, odliv mozgova, urušavanje sistema vrednosti, neinventivna i nekompetitivna ekonomija itd. Država i društvo moraju njime ozbiljno da se pozabave. Za početak, oni koji krše akademske i pravne norme moraju da odgovaraju. Međutim, nadležne institucije godinama ćute, pa preostaje da se mi kao građani pozabavimo ovim problemom.

 Cilj ovog teksta je poziv na odgovornost, a ne lična diskvalifikacija ili nanošenje političke štete. Tokom pisanja teksta konsultovali smo više stručnjaka iz akademskog sveta kako bismo svoje tvrdnje višestruko verifikovali. Tekst se ne bavi političkim kontekstom. Planiramo da u budućnosti nastavimo analizu sumnjivih doktorskih disertacija i master radova javnih ličnosti, iz svih partija. 

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri. Najpre kao građani, a potom i kao naučnici i prosvetni radnici koji imaju iskustvo u pisanju i mentorisanju doktorskih disertacija, odlučili smo da podvrgnemo stručnoj analizi sumnjive diplome javnih ličnosti. Krećemo od najupadljivijeg i najsvežijeg slučaja – bivšeg predsednika Narodne skupštine Srbije, a sada ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije, Nebojše Stefanovića. Prema zvaničnoj biografiji, ministar Stefanović je 2011. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka na Megatrend univerzitetu, da bi juna 2013. godine, na istom univerzitetu odbranio doktorat. Tema doktorske disertacije je “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”. 

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine? 

Na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, Megatrend univerzitet je Anđeli Milivojević, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, omogućio uvid u doktorski rad Nebojše Stefanovića, nakon čega je i nama dostavljena kopija. Detaljna analiza pokazuje da rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj, a uz to još ne ispunjava ni uslove za uspešnu doktorsku disertaciju. 

Plagijat je čin preuzimanja nečijeg pisanog rada ili ideje bez navođenja izvora, tj. priznavanja tuđeg autorstva. Drugim rečima, plagijat je akademska krađa. Pravila o akademskim prekršajima Londonske škole ekonomije i političkih nauka, na primer, propisuju da svaki pisani rad mora biti delo samog studenta. “Citati se moraju staviti između navodnika ili u poseban paragraf i njihov izvor se mora navesti. Parafrazirani materijal se mora označiti. Povreda ovog zahteva, namerno ili slučajno, ili predstavljanje rada drugih kao svog, je plagijat.” Sankcija za plagijat u doktorskim disertacijama je najstroža od svih akademskih sankcija i podrazumeva nedodeljivanje ili oduzimanje zvanja doktora nauka, uz mogućnost oduzimanja prava na žalbu višem univerzitetskom telu i izbacivanje sa univerziteta.

 Univerzitet Harvard pojašnjava, u svom uputstvu o citiranju, da postoje dve vrste plagijata – doslovni i mozaički. Doslovni plagijat je kopiranje tuđih rečenica, a mozaički je preuzimanje delova tuđeg rada uz prepravke kako plagijat ne bi bio identičan originalu. Obe vrste plagijata su strogo kažnjive. Profesor Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, takođe navodi dve vrste plagijata (15. januar 2012, Novosti). Prvi je uzimanje tuđih ideja, a drugi uzimanje delova iz različitih tekstova, bez navođenja autora. Obe vrste plagijata su neprihvatljive i kažnjive, dodao je profesor Avramović, ističući da su društveno-humanističke nauke naročito podložne plagijatima. 

Doktorat ministra Stefanovića obiluje plagijatima. Dok su pojedini delovi njegove disertacije doslovno kopirani iz tuđih radova, bez odgovarajućeg navođenja, drugi su “mozaičkog” tipa. Navodimo samo nekoliko iz mnoštva primera:

 – na strani 14 ministar Stefanović piše o samoupravi u Italiji i, između ostalog, kaže: “Nadzor nad radom lokalne samouprave, osnosno aktima opština i provincija, vrši nadzorni odbor regije, koji može imati svoje pododbore za određena upravna područja. Odbore čine eksperti…” – preuzeto bez navođenja iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, koju su Dejan Vučetić i Dejan Janićijević objavili 2006. godine, koji na strani 94 pišu: “Nadzor nad aktima provincije i opštine sprovodi nadzorni odbor regiona, koji može imati pododbore za različite upravne oblasti. Jedan takav odbor najčešće je sastavljen od eksperata…“;

 – na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;

 – na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;

 – na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;

 – na strani 59 ministar Stefanović piše sledeće: “Nerazvijene zemlje su osetljive na ograničenja u privrednom razvoju, jer su suočene sa nedostatkom potrebnih resursa, posebno kapitala i novih tehnologija”. Ovo je kopirano iz teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” iz 2012. godine, gde na strani 468 piše: “Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju su posebno osetljive na ograničenja koja njihovom privrednom razvoju postavlja ubrzani rast populacije i nedostatak potrebnih resursa, najčešće tehnologije i kapitala“;

 – na strani 61 ministar Stefanović započinje novo poglavlje tako što kaže: “Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanja i angažovanje sposobnih kadrova za izvršavanje kompleksnih poslova i zadataka u lokalnim samoupravama”. Ovo je prepisano iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” iz 2012. godine u kojem stoji: “Jedan od osnovnih uslova za djelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja i okupljanje najsposobnijih kadrova za izvršavanje delegiranih poslova i zadataka“;

 – na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;

 – na strani 120 ministar Stefanović piše: “Najveće učešće javnih prihoda imaju Švedska (60%), Francuska (54%), i Danska (49%), dok najniže (ispod 20%) imaju Nemačka, Italija, Irska…” – svi ovi podaci su prepisani sa strane 27 iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antony Levitas i Gábor Péteri, a objavljen je 2004. godine, i ovde se ne navodi; takođe, ministar Stefanović na istoj strani dodaje “Učešće sopstvenih javnih prihoda u ukupnim lokalnim prihodima je ispod 25% u većini savremenih država (Mađarskoj – 32%, Poljska – 33%, Slovenija – 34%…” – svi ovi podaci su opet plagirani sa strane 28 iz gore navedenog zbornika;

 – na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;

 – na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;

 – na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine.

 Većina gore pomenutih publikacija čak nije ni navedena u spisku literature na kraju ministrovog rada.

 Što se tiče ostalih kriterijuma neophodnih za uspešnu doktorsku disertaciju, ostaje nejasno kako je ministar Stefanović stekao pravo da brani doktorat samo dve godine nakon sticanja zvanja mastera. Pravilnik o postupku primene i uslovima za odbranu doktorske disetacije Megatrend univerziteta propisuje da kandidat “pravo da brani doktorsku disertaciju stiče u VI semestru” pošto “položi sve ispite propisane nastavnim planom i programom doktorskih studija” (član 2). Pošto je ministar Stefanović okončao master studije tokom 2011. godine, on u trenutku odbrane doktorske disertacije nije mogao imati više od pet celih semestara provedenih na doktorskim studijama.

 Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda. Jednako je problematično i to što se autor u radu poziva na izvore koje ne navodi konkretno (navodimo jedan od brojnih primera – na strani 58 ministar Stefanović kaže “Evropska komisija je 2001. godine usvojila novu strategiju održivog razvoja, koja je razmatrana na više sastanaka u narednom periodu”, ali ne precizira na kou strategiju i sastanke misli). 

Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa. On ne nudi pregled stanja svoje naučne discipline, ne objašnjava ključne debate i dosadašnje empirijske nalaze, ne objašnjava glavne argumente i kako njegov rad pravi korak dalje u nauci (kroz otkrivanje novih zakonitosti, dokazivanje, opovrgavanje ili reformulisanje dominantnih teorija, iznošenje originalnih empirijskih nalaza koji daju relevantne zaključke itd.). Kako je onda moguće da je komisija odobrila jedan takav rad imajući u vidu da pravilnik Megatrenda propisuje da “Doktorska disertacija treba da sintetizuje iprimeni stečena znanja da bi se, uz originalan naučni doprinos oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije, rešio konkretan teorijski ili praktičan ekonomski problem. Doktorska disertacija sadrži pregled dosadašnjih naučnih dostignuća iz oblasti kojoj tema pripada a na kojima će kandidat graditi naučni doprinos oblasti” (član 10)?

 Dalje, tema doktorata ne odgovara u potpunosti onome što je u njemu i napisano. U naslovu disertacije grad Beograd je naveden kao studija slučaja. Međutim, sadržaj ukazuje da se samo jedno od 16 poglavlja konkretno bavi Beogradom (13. poglavlje je u sadržaju najavljeno pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada Beograda”). Da iznenađenje bude veće, stvarni naziv poglavlja 13, koje počinje na strani 148 disertacije, je drugačiji! Ono glasi: “Upravljanje ekonomskim razvojem lokalne samouprave u Srbiji”. Budući da nijedno poglavlje nije fokusirano na grad Beograd, rad ministra Stefanovića ne zadovoljava uslov koherentnosti jer se njegova tema i ono što je zapravo napisano ne poklapaju.

 Po pitanju metodologije, autor navodi na strani 11 da će primeniti “deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod”, bez objašnjavanja kako će svaki od njih biti korišćen, niti njihove prednosti i mane u datom kontekstu. A onda se kaže da će se koristiti i “multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, u zavisnosti od fenomena”. Ukratko, regresiona analiza je kvantitativna metoda kojom se meri uticaj jednog ili više faktora na određeni fenomen. Da bi se sprovela, potrebni su podaci koji predstavljaju indikatore tih faktora. Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize. 

Rad, međutim, obiluje površnim i suvišnim prepričavanjem iskustava lokalnih samouprava drugih evropskih zemalja, koje je daleko od ozbiljne komparativne analize. Čitav doktorat je zapravo deskriptivnog karaktera, sa eklektičkim spajanjem raznih opisa koji niti daju smislenu celinu, niti sadrže istraživačku vrednost. Autor ne navodi kako je došao do hipoteza, zašto su one bitne, niti izvodi njihove provere i valjane analize. Neke od “hipoteza” su čiste tautologije (na primer, “efikasnija lokalna samouprava – veća ekonomičnost u radu”). Stoga zvuči neverovatno da Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Pressonline). 

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat, već poziv na odgovornost. Osoba koja je spremna da “progura” kao doktorat naučno bezvredan rad koji ne ispunjava minimalne kriterijume nije podobna da obavlja javnu funkciju. Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet Vlade Srbije. Ugledajmo se onda na evropske primere. Anet Šavan, bivši nemački savezni ministar obrazovanja, je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine. U svom ekspozeu Narodnoj skupštini, predsednik Vlade Aleksandar Vućić naveo je da je zabrinjavajuće što “školovani kadar koji ostaje [u Srbiji] u velikoj meri ima diplome sumnjivog kvaliteta zahvaljujući urušenom obrazovnom sistemu”. Evo prilike da predsednik Vlade i ostale nadležne institucije reaguju, i reči potkrepe delima. 

Peščanik.net, 01.06.2014. 

P.,S. Znam da je mnogo onih koji smatraju da je legitimitet potvrđen na nedavnim izborima dovoljan da Vam omogući da se na ovakve napade ne osrvrćete. Takođe znam da ima mnogo i onih koji smatraju da se sa fukarom ne vredi ni svađati ni mešati. No ipak smatram da bi Vam ako već ne povređena čast i dostojanstvo a ono viši interesi i pozcija koju zauzimate morale nalagati da se ovaj slučaj ispita a spletkaroš razotkriju i privedu pravdi! 

U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)

 

 

 

 

 

 

 Komentari (542)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

srdjan.pajic srdjan.pajic 23:00 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

dejs pajicu zamlatotino, ako si zeleo da sprzavas cigle, mogo si i ovde )Ovo mi je isto rekao moj ćale, kad je ono jednom imao strpljenja da čuje odgovor na pitanje: "A šta ti to tamo radiš, ustvari?"
alselone alselone 07:23 03.06.2014

Re: Dobronamerno...

pi, bez cigle nista :)


Vid' stvarno cigla?!
Time verovatno popravlja opremu u poslednjem stadijumu "pa kako ne radi" ocaja.
blogovatelj blogovatelj 10:01 03.06.2014

Re: Dobronamerno...

Time verovatno popravlja opremu u poslednjem stadijumu "pa kako ne radi" ocaja.


Cigla mu je sedativ.
alselone alselone 10:42 03.06.2014

Re: Dobronamerno...

Cigla mu je sedativ.


Ima i onaj vic sa muskom kamilom (kamilanom, kamelom?) i dve cigle. Nadam se da nije to.
blogovatelj blogovatelj 17:28 03.06.2014

Re: Dobronamerno...

(kamilanom, kamelom


Kamilko se kaže.
alselone alselone 20:27 03.06.2014

Re: Dobronamerno...

Kad spomenuh ocaj, moram da dodam jedan detalj.
Stadijumi ocaja i mentalnog rastrojstva u programiranju idu ovako:
- pa kako ovo ne radi, radilo je svih ovih dana kako treba i samo danas prestalo!?
(analiziras jos malo)
- pa jebote kako je ovo uopste ikada i radilo?!
maksa83 maksa83 20:37 03.06.2014

Re: Dobronamerno...

- pa kako ovo ne radi, radilo je svih ovih dana kako treba i samo danas prestalo!?
(analiziras jos malo)
- pa jebote kako je ovo uopste ikada i radilo?!

blogovatelj blogovatelj 06:40 06.06.2014

Re: Dobronamerno...

E, ovo je prava nedojija. To cak i Pajke moze da kaze.


Sta mislis sto su se specijalizovali za kocku i kurve?
freehand freehand 17:34 01.06.2014

Corpus Delicates

angie01 angie01 19:11 01.06.2014

Re: Corpus Delicates

ucio je od najboljih.


sumnjam da je sam to sto je branio i sastavljao-podmetnula mu manguparija.
tompinchns tompinchns 11:54 02.06.2014

Re: Corpus Delicates

angie01
ucio je od najboljih.


sumnjam da je sam to sto je branio i sastavljao-podmetnula mu manguparija.


Pa, da! On, dakle, nije imao kada da piše disertasciju (A kao da bi umeo i da je imao!), ali kanda nije imao vremena ni da procita to što mu su mu "mangupi podmetnuli"! A možda je i pročitao, pa mu je baš leeepo izgledalo!
dali76 dali76 17:51 01.06.2014

Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Ono sto je fascinantno, barem meni, jeste cinjenica da ti sto su “sklapali”, krpili tu disertaciju se nisu cak ni trudili da sakriju vlastitu aljkavost.
To isto kad pljackasi banke umesto cedulje na kojoj pise ovo je pljacka, salterskom sluzbeniku daju svoju licnu kartu i kazuvo je pljacka”.
Naravno, cestitke “izdajnickom” Pescaniku,a posebno ovim ljudima , medju njima vidim neki zive i rade van Srbije na ozbiljno uradjenom poslu.
Vucicu se na tanjiru daje odlicna sansa da pokaze da ne pati od tolike politicke sizofrenije koja proizilazi iz dosadasnje prakse u kojoj prica jedno,a radi sasvim suprotno.
P.S.
Iako teska srcca, boreci se sa jos tezom sujetom, preporuka za blog.


freehand freehand 17:57 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Iako teska srcca, boreci se sa jos tezom sujetom, preporuka za blog.


Hvala Dali.
Nego, imamo Predsednika Republike sa upitnom diplomom; guvernerku Narodne banke Srbije sa upitnim magisterijumom, od ranije ministre građevine i raznih drugih stvari sa kafanskim magisterijumom. A sad i dojučerašnjeg predsednika Narodnae skupštine i novoimenovanog ministra policije sa ovakvim doktoratom.
Pročitah malopre na tviteru da je i keramičarska diploma ministra odbrane upitna...

I šta misliš da sad Vučić, sav zaprepašćen i zgranut takvim monstruoznim optužbama - može da uradi?

P.S. a pajz kad postoje dosta kredibilni glasovi koji kažu i da gradonačelnik Siniša Mali radove, doduše, piše za sebe, ali i za druge?!
mirelarado mirelarado 18:05 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Nego, imamo Predsednika Republike sa upitnom diplomom; guvernerku Narodne banke Srbije sa upitnim magisterijumom, od ranije ministre građevine i raznih drugih stvari sa kafanskim magisterijumom. A sad i dojučerašnjeg predsednika Narodnae skupštine i novoimenovanog ministra policije sa ovakvim doktoratom.
Pročitah malopre na tviteru da je i keramičarska diploma ministra odbrane upitna...


То је та реформа школства, дакле. Хокус-покус-препарандус дипломе-магистрати-докторати...
zilikaka zilikaka 18:09 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Pročitah malopre na tviteru da je i keramičarska diploma ministra odbrane upitna...


Misliš ona koju je stekao završivši gimnaziju, smer visokogradnja.
dali76 dali76 18:21 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Ja ne znam sta su ti ljudi mislili,ali ocigledno je da su smatrali (I sad smatrraju) da Srbija nikad ,a ni tad, nece postati drzava.
Iako smatram da je sukob Vucic Nikolic fingiran, ili pre stvar necijih zelja nego realnosti, ovakve diplome su uvek omca oko vrata njihovim vlasnicima.
Mada, mogu postati i omca samom Vucicu jer ovo je ipak odlicno spremljena, dakle ozbiljna rukavica u lice Vucicu.


highshalfbooze highshalfbooze 18:58 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Ono sto je fascinantno, barem meni, jeste cinjenica da ti sto su “sklapali”, krpili tu disertaciju se nisu cak ni trudili da sakriju vlastitu aljkavost.


Nije aljkavost, već prezauzetost. Imali su da napišu još par kaparisanih seminarskih radova posle toga.

Vucicu se na tanjiru daje odlicna sansa da pokaze da ne pati od tolike politicke sizofrenije koja proizilazi iz dosadasnje prakse u kojoj prica jedno,a radi sasvim suprotno.


Brate Dali, ti na skali naivnosti od 1 do 100, zauzimaš poziciju 1000
Dr M Dr M 19:35 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Хокус-покус-препарандус


Hokus-pokus-Megatrendus
freehand freehand 19:54 01.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Ja ne znam sta su ti ljudi mislili,ali ocigledno je da su smatrali (I sad smatrraju) da Srbija nikad ,a ni tad, nece postati drzava.

Premišljao sam da li da ovo napišem, ali nema direktne veze sa tobom sem što je citirana rečenica sjajan šlagvort.
Naime, šta god da su ovi ljudi mislili oni danas sasvim legitimno u ime Srbije sklapaju najvažnije državne poslove, pregovaraju, govore u Ujedinjenim nacijama, sreću se sa predstavnicima međunarodnih organizacija i država, uređuju društvo i državu, kreiraju i modeluju njene institucije, trasiraju budućnost Srbije.
A tu gde su nisu došli silom.
Imena i biografije su im bili javni podaci u tom procesu.
Dakle, nije ovde u pitanju jedan doktorant i jedan doktorat, ni dva. To se dešava u svim državama pa i onim koje su nam uzor po svojoj uređenosti i dobrom funkcionisanju.
Ovde je u pitanju matrica i koncentracija.
I nivo beskrupuloznosti i kurobolje, naravno.
predatortz predatortz 18:03 02.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Nego, imamo Predsednika Republike sa upitnom diplomom; guvernerku Narodne banke Srbije sa upitnim magisterijumom, od ranije ministre građevine i raznih drugih stvari sa kafanskim magisterijumom. A sad i dojučerašnjeg predsednika Narodnae skupštine i novoimenovanog ministra policije sa ovakvim doktoratom.


Samo da brat Kristijan završi menaĐment, pa da dobije Ministarstvo omladine i sporta.
nim_opet nim_opet 20:20 02.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

Pročitah malopre na tviteru da je i keramičarska diploma ministra odbrane upitna...


Za ovo nisam znao....i levom i desnom da se prekrstim. Ne zato sto nesto zameram keramicarima, znam ceo jedan kruzok skulptora, sve pristojni ljudi, nego zato sto se pitam kakvo li ga iskustvo kvalifikuje za ministra odbrane.
freehand freehand 20:23 02.06.2014

Re: Oni su zapoceli, treba ih podrzati

nego zato sto se pitam kakvo li ga iskustvo kvalifikuje za ministra odbrane.

Kasno je malo.
horheakimov horheakimov 18:10 01.06.2014

panika

hiljade, ma šta hiljade, deset hiljada milijardi doktoranata i postdoktoranata sa Megatrenda u panici napustilo doktorske studije nakon čitanja teksta i kao golje masteri pošli trbuhom za kruhom u državnu administraciju

ostali građani se mole da ostanu pribrani i ne izlaze iz kuća dok se panika ne smiri i svi gore popisani ne zaposle
G.Cross G.Cross 18:25 01.06.2014

Treba zatvoriti granice

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)


Svi iz Engleske?

Cim odu, odmah pocnu da pljuju po drzavi... Sram ih bilo.

Treba zatvoriti granice u oba pravca.freehand freehand 18:32 01.06.2014

Re: Treba zatvoriti granice

G.Cross
Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)


Svi iz Engleske?

Cim odu, odmah pocnu da pljuju po drzavi... Sram ih bilo.

Treba zatvoriti granice u oba pravca.


I internet, batice, i internet!
dali76 dali76 19:07 01.06.2014

Re: Treba zatvoriti granice

A svi znamo da je nemoralno ziveti I raditi van Srbije,a pisati nesto sto moze imati uticaja na Srbiju.
Mislim, ja se zajebavam, al se bojim da bi se mogli uhvatiti tog argumenta.
Elem, cinizma nikome od nas ne fali , ali se bojim da bi ogromna kolicina istog mogla ugusiti ozbiljan trud kog su ovi ljudi ulozili da nesto dokazu.

yugaya yugaya 08:38 02.06.2014

Re: Treba zatvoriti granice

freehand
G.Cross


Treba zatvoriti granice u oba pravca.


I internet, batice, i internet!


Rekao je to isto jedan moj ortak onomad kada je otkrio da Bora "Dr"ljača ima tviter nalog.


JJ Beba JJ Beba 18:54 01.06.2014

free

ne širi paniku! zna se kako se prolazi za to
docsumann docsumann 18:58 01.06.2014

Re: free

Jaril Jaril 21:31 01.06.2014

Re: free

inco inco 19:10 01.06.2014

Difamacija!

Na ovu difamaciju mora pod hitno da se odgovori, ako treba i putem Interpola. Umesto da se svi klanjamo čoveku koji je za četiri, pet semestara max doktorirao mi ga ovde provlačimo kroz blato - ne praštamo uspeh pa to ti je.

I ne samo to, već je i poslednjih godinu dana rada na svom doktoratu - najtežih i najzahtevnijih za svakog doktoranta jer se tada radi opsežna analiza istraživanja i piše sam rad - Stefanović proveo na mestu predsednika Skupštine (od 23. jula 2012.) obavljajući i tu svoju dužnost besprekorno časno i primerno za dobrobit svih nas. Da bi sve to postigao uopšte ne sumnjam da je morao raditi kao kolubarski bageri - minimum 25 sati dnevno - što može biti samo za pohvalu. Eh, kad bismo svi mi toliko radili gde bi nam kraj bio? Pa nije ni čudo što ga je Vučić uzeo pod svoje krilo - on i sam radi 28 sati dnevno.

A onda se našlo par belosvetskih lelemuda da iz čiste zavisti prčkaju svako slovce njegovog doktorskog rada, da ne kažem remek-dela. Te nekakvi Notingemi, te Londoni... morali da odu u te selendre na te no name univerzitete jerbo na Univerzitetu u Beogradu, a kamo li elitnom Megatrendu, takve šuše ne mogu da prođu. A i kako bi kad i kafe kuvarica u Skupštini ima veća zvanja i znanja od njih? Sad tamo zaštićeni od posledica svoje zlobe pljuckaju na sitno po veličini kakva je Stefanović. Jadno...

Ovakvog ste čoveka našli da razvlačite, bednici!
srdjan.pajic srdjan.pajic 02:09 02.06.2014

Re: Difamacija!

Pa nije ni čudo što ga je Vučić uzeo pod svoje krilo - on i sam radi 28 sati dnevno.


Mene iskreno čudi da se Vučić, nakon onog genijalnog pomeranja početka radnog vremena za zaposlene u Službi, nije dosetio da ukazom Predsednika vlade produži trajanje dana na 28-35 sati. I da uvede da radna nedelja traje najmanje 13 dana, a vikend skrati na razumnih minus dva dana. I time uštedi na platama i doprinosima, uz istovremeno povećanje produktivnosti.blogovatelj blogovatelj 03:49 02.06.2014

Re: Difamacija!

Ovakvog ste čoveka našli da razvlačite, bednici!


"Ovakvog si čoveka našao da falsifikuješ"
Da samo podsetim da je podnaslov drame "Desni profil Beograda"

trener92 trener92 19:33 01.06.2014

"Ja sam nešto video"

reče aktuelni ministar, onomad kad je bio optužen da nema pojma šta piše na nekom papiriću

“Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanjaJedan od osnovnih uslova za djelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja ;


Ovde ga nema sic` i ključ je u sicu,tj. znamo ko sedi na sicu, a ko na štangli
a iz iskustva znamo kako se to završava :Jedan od ova dva ide u supicu. Čik pogodi koji!

vrabac_u_steni vrabac_u_steni 19:34 01.06.2014

misterija

Meni tu nije jasno šta mu je sve to trebalo, mogao je da bude političar pa i ministar i bez titule. Lepo u tekstu piše

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat,


I to mi je negde, onako, baš poražavajuće. Mislim, prvo sama ideja da "doktoriraš" na univerzitetu poput Megatrenda. Drugo, aj da si ipak to odlučio, onda ni to ne uradiš kako valja, ni malo se ne potrudiš oko toga.
Ama čoveče, šta ti to treba u životu? Sve ovo što sada radiš si mogao i bez toga.
Što kaže jedna moja prijateljica:
"E da mi je da mogu da im otvorim glavu pa da nekako vidim šta im je u mozgu, o čemu se tu radi..."
docsumann docsumann 19:37 01.06.2014

Re: misterija

Što kaže jedna moja prijateljica:
"E da mi je da mogu da im otvorim glavu pa da nekako vidim šta im je u mozgu, o čemu se tu radi..."


tu, eventualnu, moć bih radije upotrebio na nekim lokalnim oriđinalima. garantovano bolja zabava
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 19:46 01.06.2014

Re: misterija

docsumann
Što kaže jedna moja prijateljica:
"E da mi je da mogu da im otvorim glavu pa da nekako vidim šta im je u mozgu, o čemu se tu radi..."


tu, eventualnu, moć bih radije upotrebio na nekim lokalnim oriđinalima. garantovano bolja zabava


misliš na te tvoje dole?
(mada su u stvari sve to "naši" )
docsumann docsumann 19:52 01.06.2014

Re: misterija

misliš na te tvoje dole?


jašta

(mada su u stvari sve to "naši" )


ali bukvalno SVI


angie01 angie01 19:53 01.06.2014

Re: misterija

petargli petargli 20:46 01.06.2014

Re: misterija

"E da mi je da mogu da im otvorim glavu pa da nekako vidim šta im je u mozgu, o čemu se tu radi..."

uzaludna rabota ... prazno je to ...
inco inco 23:36 01.06.2014

Re: misterija

vrabac_u_steni
Meni tu nije jasno šta mu je sve to trebalo, mogao je da bude političar pa i ministar i bez titule.


I ja sam se uvek pitao koji ih to poriv vuče ka tome... Aj' da razumem one niže ćate koji višim zvanjem dobijaju veći indeks pa samim tim i više zagrabaju iz kase, al' šta je teralo jednog Velimira Ilića ili Tomislava Nikolića da se onako brukaju? Da ne pričam o ovakvim mladim junošama...


vrabac_u_steni
"E da mi je da mogu da im otvorim glavu pa da nekako vidim šta im je u mozgu, o čemu se tu radi..."


Nek' otvori bilo koju praznu kutiju pa gvirne unutra - otprilike bi to zatekla i kad bi ovima glave otvorila. Možda jedino što imaju onu žičicu da im drži uši...
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 11:26 02.06.2014

Re: misterija

angie01
G r o f G r o f 20:22 01.06.2014

E sad mi je lakše..

Napokon će i Freehand u bajbok...a taman je uspeo da napiše jedan dobar blog.
freehand freehand 20:27 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

G r o f
Napokon će i Freehand u bajbok...a taman je uspeo da napiše jedan dobar blog.

To se zove Moji univerziteti.
Ako je mogao Moša Pijade - možemo do doktorata i Kristijan i ja!
angie01 angie01 20:58 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

'de si grofe.
G r o f G r o f 21:14 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

angie01
'de si grofe.


Može neko lakše pitanje?
eli.lacrosse eli.lacrosse 21:28 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

možemo do doktorata i Kristijan i ja!

Ti moraš prvo da napraviš izložbu da bi sebe mogao da porediš sa Kristijanom!
freehand freehand 21:29 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

eli.lacrosse
možemo do doktorata i Kristijan i ja!

Ti moraš prvo da napraviš izložbu da bi sebe mogao da porediš sa Kristijanom!

Jel isto na sebi?!
eli.lacrosse eli.lacrosse 21:35 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

VEST

Izbrisao!
freehand freehand 21:37 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

Samo da Krstić ne svrati i vidi da ne čitaš Kurir (evo ti VEST, pa da brišem komentar).

Da pitam prvo šta ti ovo znači, pre nego što ti odgovorim?
eli.lacrosse eli.lacrosse 21:39 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

Da pitam prvo šta ti ovo znači, pre nego što ti odgovorim?

ODGOVOR
freehand freehand 21:40 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

eli.lacrosse
Da pitam prvo šta ti ovo znači, pre nego što ti odgovorim?

ODGOVOR

Ne. Pitao sam zašto bi krstić meni dolazio?
eli.lacrosse eli.lacrosse 21:45 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

Ne. Pitao sam zašto bi krstić meni dolazio?

On bloger, ti bloger, zanimljiva tema, aktualna (evo pominju je i u Utisku nedelje već nekoliko puta), pričaće se o tome u danima koji dolaze, NJUZ već reagovao, blog ti je čitan... Treba li još neki razlog da svrati?

+
Nisi pitao zašto bi tebi dolazio, već šta mi ono znači.
freehand freehand 21:49 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

eli.lacrosse
Ne. Pitao sam zašto bi krstić meni dolazio?

On bloger, ti bloger, zanimljiva tema, aktualna (evo pominju je i u Utisku nedelje već nekoliko puta), pričaće se o tome u danima koji dolaze, NJUZ već reagovao, blog ti je čitan... Treba li još neki razlog da svrati?

Oke, nek bude da je to tako u redu.
U svakom slučaju pokušao sam da se našalim. Valjda ćete mi oprostiti i ti i Krstić (ako naiđe) što sam fulao.
eli.lacrosse eli.lacrosse 21:53 01.06.2014

Re: E sad mi je lakše..

Valjda ćete mi oprostiti i ti i Krstić (ako naiđe) što sam fulao.

Ja ti opraštam, i apelujem na njega da učini isto.
+
Blog je zaista za preporuku (preporučio).
Stvari se u obrazovanju menjaju neverovatnom brzinom.
Baš sam se kanio da pišem o tri nastupa ministra Verbića, ali to sada baš i nema mnogo smisla. Nema veze, pratiću ovde kod tebe šta se događa. A sve je toliko loše da su šanse da bilo kakva događanja nešto učine lošijim – gotovo nepostojeće.
freehand freehand 20:26 01.06.2014

Krenulo je

Nebojša Stefanović uhapsio Miću Jovanovića jer je dozvolio plagiranje doktorata na Megatrendu


KLIK
petargli petargli 20:44 01.06.2014

Re: Krenulo je

E sad mi je laknulo, kad vidim da on ima potrebne kvalifikacije za ministra unitrašnjih poslova. Srpski Doni Brasko!
angie01 angie01 20:58 01.06.2014

Re: Krenulo je

hebote, ovaj njiz net, jedini objektivni medij u Srbiji.
mona.liza mona.liza 23:24 01.06.2014

Re: Krenulo je

Mislis na Pescanik? Probala sam da otvorim njihov site, ne moze.
mona.liza mona.liza 23:27 01.06.2014

Re: Krenulo je

mona.liza
Mislis na Pescanik? Probala sam da otvorim njihov site, ne moze.

Zanemeri ovaj komentar, sad vidim ove ostale.
stefan.hauzer stefan.hauzer 20:49 01.06.2014

.trener92 trener92 21:03 01.06.2014

Peščanik sajt kaputtt

Tako da Ctrl+Print Screen ili
angie01 angie01 21:05 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

trener92
Tako da Ctrl+Print Screen ili


a eno vucko informer zapenio, kako nema cenzure.
stefan.hauzer stefan.hauzer 21:08 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

Radi sajt.
Samo odjednom navala.
Zaboravili su odavno šta je čitanost :)
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 21:28 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

trener92 trener92 22:06 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

stefan.hauzer
Radi sajt.
Samo odjednom navala.
Zaboravili su odavno šta je čitanost :)


Maintenance Mode

Peščanik is currently undergoing scheduled maintenance.

Please try back again soon.

Sorry for the inconvenience.
appendix appendix 22:08 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

stefan.hauzer
Radi sajt.
Samo odjednom navala.
Zaboravili su odavno šta je čitanost :)

Više ne radi.

angie01 angie01 22:10 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

oboren je.
stefan.hauzer stefan.hauzer 22:12 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

Ovo je već zavera! Ali bez panike!
Mirko Alvirević i ove godine radi turu po Ibarskoj magistrali do Jadrana:)
inco inco 22:44 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

angie01
oboren je.


Nije, samo ušao u safe mode pod velikom navalom kao sto bi i svaki kršteni frejmvork uradio (ili ak' ne ume automatski, ondak admin ručno). E sad što bi i svaki kršteni frejmvork za sve generisane strane pravio čist web cache (ono html, js, css i sličice only) pa se prebacio iz dinamičkog u statički mod - to je već druga priča.

Naravno, tu je i 'piroćanska' opcija gde se namerno 'ubije' sajt koji generiše neplanirano visoku posećenost da bi se prištedilo na protoku kako isti ne bi probio svoj mesečni limit za jedan dan pa da se plaća za prekoračeni protok koji često ume da košta k'o od 'tice mleko.

Na kraju, ne isključujem i da je pokušan DDoS pa da je to priteralo server u ovo stanje, ali uprkos svemu do sad pokazanom odbijam da poverujem da su ovi baš toliko glupi.

P.S. Drago mi je da je neko poslušao savet koji iznesoh u prošloj diskusiji, tako da sve i da je reč o napadu - izvorni članak je i dalje dostupan u Internet Archive - Way Back Machine: KLIK.
angie01 angie01 22:47 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

DoS


tako da,


su ovi baš toliko glupi.


freehand freehand 22:51 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

Na kraju, ne isključujem i da je pokušan DDoS pa da je to priteralo server u ovo stanje, ali uprkos svemu do sad pokazanom ne verujem da su ovi baš toliko glupi.

A realno - ja im u veliku pamet baš ne verujem ali ni u takvu glupost. Odavno već ovaj tekst je na svim mogućim i nemogućim budžacima weba, pa i sastavni deo ovog bloga, bez intervencija i skraćivanja. ali klasična je i ta nikadrobom frka i panika među lučonošama slobode. Al dobro, što je više frke to će teže da gurnu pod tepih.
Mada ne sumnjam da na kraju hoće.
I prognoza mi je da će ovo proči bez bitne reakcije.
angie01 angie01 23:02 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

I prognoza mi je da će ovo proči bez bitne reakcije.


ali ni u takvu glupost


a oni ipak puknuli dos-a!
inco inco 23:05 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

freehand
A realno - ja im u veliku pamet baš ne verujem ali ni u takvu glupost.


Ispravih se - odbijam da poverujem, jer mi inače uopšte ne bi bilo teško da poverujem da su stvarno tolike budale. Ako je i došlo do DoS-a, biram da to pravdam samoinicijativom 'veći katolik od Pape' pešadije jer zaista ne želim da se zabavljam idejom da su na vrhu bilo koje države, pa i ove i ovakve Srbije, baš toliki prvoklasni idioti jer to povlači i vrednosni sud o narodu koji je te i takve postavio da vode državu u pitanju.


freehand
Al dobro, što je više frke to će teže da gurnu pod tepih.
Mada ne sumnjam da na kraju hoće.
I prognoza mi je da će ovo proči bez bitne reakcije.


To je već skroz realan i lako prihvatljiv scenario. Kao i uvek kod nas, svaki skandal se lako da objasniti poznatim umotvorinama: `svako čudo za tri dana...`, `tresla se gora, rodio se miš` i `psi laju, karavani prolaze`. Ako baš neko i zapne očas će napraviti kakvu drugu aferu da ovo potisnu i `teraj Miško...`

Inače, žao mi je što za večeras nije bio odložen Utisak Nedelje sa ministrom prosvete - uopšte ne sumnjam da bi ga Srba pitala za zdravlje kolegine mu diplome i samim tim pustila pred širok auditorijum ono što, da se ne lažemo, teško da će se pojaviti u mejnstrim medijima.
trener92 trener92 23:50 01.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

inco

"Peščanik.net je oboren hakerskim DOS napadom koji se odvija velikim brojem pristupa na sajt istovremeno. Neuobičajeno velika poseta počela je od kada smo objavili tekst, negde izmedju 16 i 17 sati, i napad traje sve vreme, podignemo sajt, oni ga obore i tako stalno", rekla je Svetlana Lukić agenciji Beta.
beta
tompinchns tompinchns 12:10 02.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

trener92
inco

"Peščanik.net je oboren hakerskim DOS napadom koji se odvija velikim brojem pristupa na sajt istovremeno. Neuobičajeno velika poseta počela je od kada smo objavili tekst, negde izmedju 16 i 17 sati, i napad traje sve vreme, podignemo sajt, oni ga obore i tako stalno", rekla je Svetlana Lukić agenciji Beta.
beta


Ja upravo bez problema otvorila, a i Blic javlja:
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/470234/Portal-Pescanik-ponovo-dostupan
trener92 trener92 23:54 02.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

tompinchns

Ja upravo bez problema otvorila, a i Blic javlja:


Da, juče i sinoć je bilo ovako, danas su dostupni.
a_jovicic a_jovicic 00:08 03.06.2014

Re: Peščanik sajt kaputtt

trener92
tompinchns

Ja upravo bez problema otvorila, a i Blic javlja:


Da, juče i sinoć je bilo ovako, danas su dostupni.

Nisu više ... Peščanik je opet nedostupan ... a sada je napadnut i Radulovićev sajt.
appendix appendix 21:24 01.06.2014

Doktori


freehand freehand 21:29 01.06.2014

Re: Doktori

appendix


A Nele Karajlić?!
blogov_kolac blogov_kolac 21:25 01.06.2014

Ресавска школа

Ljudi drze do nase srbske tradicije, a evo neki se odmah politikantski uhvatili za tu prljavu i ruznu stranu rec "plagijat"!?

Uostalom, zasto unapred iskljucivati mogucnost da novi rad bude i originalniji i stariji od originala?
G r o f G r o f 22:19 01.06.2014

???

..i ja stvarno ne verujem da je neko toliko glup da u datim okolnostima obara peščanikov sajt.
pre bih rekao da se prašina iz sata koristi u neke druge svrhe.
freehand freehand 22:29 01.06.2014

Re: ???

G r o f
..i ja stvarno ne verujem da je neko toliko glup da u datim okolnostima obara peščanikov sajt.
pre bih rekao da se prašina iz sata koristi u neke druge svrhe.

Misliš stvarno nije glup ili Simo i Mićan, Hrvoje i Janez numu da hakuju?
Kao što niko nije brisao Feketić?
G r o f G r o f 22:42 01.06.2014

Re: ???

Samo ti misli da je protivnik glup pa ćeš mnoge pobede upisati.
freehand freehand 22:45 01.06.2014

Re: ???

G r o f
Samo ti misli da je protivnik glup pa ćeš mnoge pobede upisati.

Dobro, bre Konfučije, lepo te pitam - jel ti stvarno misliš da nikog nije interesovalo da li se Vučić oženio, a ti meni te večne mudrosti šaolina...
G r o f G r o f 22:58 01.06.2014

Re: ???

Ja znam da se ti potajno nadaš da će i tebe hakovti...haha.
Zar sr Vučić stvarno oženio? Što bi to meni bilo bitno.
freehand freehand 23:15 01.06.2014

Re: ???

Zar sr Vučić stvarno oženio? Što bi to meni bilo bitno.

Ne znam Grofe, znam da su ti neke druge slične trivije bile bitne kad su neki drugi ljudi bili u pitanju.
No to na stranu: dakle - zašto do te informacije nisu mogli da dođu (jer mediji nisu smeli da je objave) oni kojima jeste bilo bitno?
grofdrax grofdrax 23:01 01.06.2014

plagijat?

Da li mi neko moze pojasniti, sta tacno predstavlja plagijat u drustvenim naukama?

Nemacki ministar Karl-Theodor zu Guttenberg plagirao je na 94% strana svog doktorata, oko dve trecine teksta. To je pokazala detaljna analiza, formiran je i wiki sajt gde se to ispitivalo.

http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki

Na naslovnoj stranici wiki crnim i crvenim oznacena su mesta gde je prepisivano.

Premijer Rumunije takodje je optuzen za plagijat. Plagirao je vise od pola doktorata, prema optuzbama:

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html%3A384969-Rumunija-Optuzuju-premijera-za-plagijat

Slican slucaj je bio i u Madjarskoj.

Koliko je u slucaju doktorata Stefanovica prepisano? Primeri koji su citirani u tekstu sastoje se od pet recenica, parafraziranih, od kojih je za neke izvor citiran na kraju doktorata (umesto u fusnoti), a za neke nije. To, kao slucaj za plagijat, nije dovoljno ubedljivo - da je takvih pet recenica bilo sve, u slucaju nemackog ministra (umesto dve trecine teksta), veliko je pitanje da li bi u Nemackoj to zavrsilo oduzimanjem doktorata.

S druge strane, bez citata, navodi se jos nekoliko slucajeva, gde je moguce plagirano vise od jedne recenice. Mislim da je potrebno detaljnije prikazati u cemu se sastoji navodni plagijat. Potrebno bi bilo vrlo detaljno utvrditi o cemu se tacno radi.

Meni je recimo neubedljivo tvrditi da je preuzimanje podataka (nekakvi procenti), ili parafraziranje jedne recenice (koja moze biti i definicija, za sta se recimo u nekim tehnickim naukama ne ocekuje da se da citat ako je u pitanju opste mesto - recimo, ako se koristi drugi Njutnov zakon, niko ne ocekuje da se citira Njutn), ili slucajevi kada je izvor dat na kraju - plagijat. U primerima plagijata poput ovih na sajtu za studente Prinstona:

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/

svi primeri imaju vise od jedne recenice - mada bi verovatno i jedna recenica, cak i parafrazirana, predstavljala plagijat.

U prirodnim naukama stvari su jednostavnije - zna se tacno sta je sustinski doprinos, glavna ideja, i to je kljucno kod plagijata. Parafraziranje teksta nije na istom nivou kao i kradja ideje, medjutim u drustvenim naukama to je verovatno drugacije.

Dakle, mislim da bi trebalo malo detaljnije objasniti i ispitati razmere i tacnu prirodu ovog navodnog plagijata.

freehand freehand 23:07 01.06.2014

Re: plagijat?

Dakle, mislim da bi trebalo malo detaljnije objasniti i ispitati razmere i tacnu prirodu ovog navodnog plagijata.

Potpuno se slažem. Zato sam se i obratio ministru, ne bi li bila predupređena veća šteta po doktora Stefanovića i njegov lični i naučni ugled.

golubica.bg golubica.bg 23:21 01.06.2014

Re: plagijat?

grofdrax
Da li mi neko moze pojasniti, sta tacno predstavlja plagijat u drustvenim naukama?

Koliko je u slucaju doktorata Stefanovica prepisano? Primeri koji su citirani u tekstu sastoje se od pet recenica, parafraziranih, od kojih je za neke izvor citiran na kraju doktorata (umesto u fusnoti), a za neke nije. To, kao slucaj za plagijat, nije dovoljno ubedljivo - da je takvih pet recenica bilo sve, u slucaju nemackog ministra (umesto dve trecine teksta), veliko je pitanje da li bi u Nemackoj to zavrsilo oduzimanjem doktorata.

S druge strane, bez citata, navodi se jos nekoliko slucajeva, gde je moguce plagirano vise od jedne recenice. Mislim da je potrebno detaljnije prikazati u cemu se sastoji navodni plagijat. Potrebno bi bilo vrlo detaljno utvrditi o cemu se tacno radi.

Meni je recimo neubedljivo tvrditi da je preuzimanje podataka (nekakvi procenti), ili parafraziranje jedne recenice (koja moze biti i definicija, za sta se recimo u nekim tehnickim naukama ne ocekuje da se da citat ako je u pitanju opste mesto - recimo, ako se koristi drugi Njutnov zakon, niko ne ocekuje da se citira Njutn), ili slucajevi kada je izvor dat na kraju - plagijat. U primerima plagijata poput ovih na sajtu za studente Prinstona:

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/

svi primeri imaju vise od jedne recenice - mada bi verovatno i jedna recenica, cak i parafrazirana, predstavljala plagijat.

U prirodnim naukama stvari su jednostavnije - zna se tacno sta je sustinski doprinos, glavna ideja, i to je kljucno kod plagijata. Parafraziranje teksta nije na istom nivou kao i kradja ideje, medjutim u drustvenim naukama to je verovatno drugacije.

Dakle, mislim da bi trebalo malo detaljnije objasniti i ispitati razmere i tacnu prirodu ovog navodnog plagijata.Nice try. Ali hajde pošto se tako simpatično praviš blesav, a ja imam višak slobodnog vremena, da ti objasnim šta je plagijat u društvenim naukama. Prema smernicama mnogih univerziteta, plagijarizmom se mogu smatrati i tri konsekutivne reči bez navođenja izvora (naravno, ukoliko nisu vrlo opšte fraze poput "our results show". U članku su navedeni konkretni primeri koje sada neću citirati, svakom iole funkcionalno pismenom je jasno da delovi Stefanovićevog "doktorata" jesu plagijarizam. A pošto nisi funkcionalno nepismen, mogu samo da pretpostavim da si član SNS kancelarije za brze komentare ili prosto trol koji bi da raspiri diskusiju.

Van primera plagijarizma, pokazano je da da sam tekst nije koherentan, a ja ću se zadržati na onoj nesrećnoj multiploj multivarijantnoj regresionoj analizi. Kao neko ko takve stvari zaista radi, časna pionirska, odgovorno tvrdim da ju je bez kvantitativnih podataka, tj. varijabli moguće uraditi koliko i Stefanoviću da napiše doktorat za dve godine uz politički angažman. Više informacija recimo ovde
grofdrax grofdrax 23:37 01.06.2014

Re: plagijat?

"mogu samo da pretpostavim da si član SNS kancelarije za brze komentare ili prosto trol koji bi da raspiri diskusiju."

Pretpostavke su ti pogresne. Ono sto mene brine u ovoj stvari je sto su primeri, koji su taksativno navedeni sa citatima, granicni slucaj plagijata. Dakle, kriterijum "tri konsekutivne reci" je isuvise obuhvatan. To je u redu za studente koji treba da nauce da se samostalno izrazavaju, ali mislim da se u realnosti primenjen svodi na OPASNO cepidlacenje.

Da su naveli cele paragrafe, prikazali neke malo drasticnije primere (kojih verovatno i ima), bila bi druga prica. Ovo sto su naveli (a trebalo je izdvojiti najubedljivije, a ne najkrace primere), u doktoratu od par stotina strana, po meni nije isto sto i dve trecine prepisanog teksta u slucaju nemackog ministra. Nije isto.
petargli petargli 23:56 01.06.2014

Re: plagijat?

To je u redu za studente koji treba da nauce da se samostalno izrazavaju, ali mislim da se u realnosti primenjen svodi na OPASNO cepidlacenje.

Studenti treba da se nauče da ne primenjuju kriterijum "tri konsekutivne reči", i da se ”samostalno izražavaju”, ali to, nekim slučajem, ne važi za doktorante (!?), pa eto ti zameraš što se primenjuje taj kriterijum na analizu doktorata, da li je plagijat ili nije.
I ništa ovde nije "OPASNO", a ni "cepidlačenje" ...
grofdrax grofdrax 00:14 02.06.2014

Re: plagijat?

Ja mislim da su kriterijumi poput "tri konsekutivne reci" fantazija (uz to je formalni kriterijum, koji nije dobar kao definicija plagijata), koja kada bi se primenjivala bukvalno, dovela bi do posledica koje svakako nisu zeljene. Naime, sasvim je moguce da ljudi koriste tri iste konsekutivne reci i slucajno, i to uopste nije poenta plagijata.

Plagijat je kradja ideja, a zatim i teksta/fraza ili formulacija (sa akcentom na originalnosti istih). Primeri na sajtu Prinstona sluze da ilustruju kako treba da se pravilno citira tekst, i u drustvenim naukama pretpostavljam to je jako bitno. Ali ni u drustvenim naukama nije SVAKI deo teksta jednako vazan. Nije isto ako tekst sadrzi ideju, ako sadrzi originalnu formulaciju ili nesto od znacaja, ili ako se radi o navodjenju opstih mesta (koje se mozda i ne mogu izraziti na neki drugi nacin), uz citat dat na kraju (recimo, neka generalna knjiga/referenca).

Cepidlacenje itekako moze biti opasno. Ne po Stefanovica (koji je u ovoj prici bitan mozda kao primer politicke zloupotrebe, ali je kao naucnik nebitan), vec po one koji nesto produktivno u toj nauci rade. Kazem, mozda je stvar u razlici drustvenih i prirodnih nauka, ali ako bi recimo u matematici trazili da svako ko navodi neku definiciju (koja je opste mesto), moze biti optuzen za plagijat, to bi bilo krajnje stetno. Mozda je u prirodnim naukama lakse ustanoviti sta je ORIGINALNO u nekom radu, a sta predstavlja davanje konteksta, ali postavlja se pitanje cemu cepidlacenje vodi? Da se izjednacava kradja ideja i tudjeg DOPRINOSA sa parafraziranjem jedne recenice, moguce sporednog znacaja. Pitanje kako definisati plagijat nije tako jednostavno, kao sto se nekima mozda cini.
freehand freehand 00:19 02.06.2014

Re: plagijat?

Pitanje kako definisati plagijat nije tako jednostavno, kao sto se nekima mozda cini.

Nije. No nisi obratio pažnju na ovo, u jednom od komentara:
Dakle, nije ovde u pitanju jedan doktorant i jedan doktorat, ni dva. To se dešava u svim državama pa i onim koje su nam uzor po svojoj uređenosti i dobrom funkcionisanju.
Ovde je u pitanju matrica i koncentracija.
I nivo beskrupuloznosti i kurobolje, naravno.
grofdrax grofdrax 23:28 01.06.2014

steta

Ne radi se ovde samo o Stefanovicu (ciji je "naucni ugled" pod velikim znakom pitanja), vec o integritetu naucne zajednice, koji u Srbiji je daleko slabiji nego u nekim ozbiljnijim zemljama.

U slucaju Nemacke, upravo je to bio glavni motiv - preispitivanje onih, koji su takav doktorat pustili.

S jedne strane, cak i Megatrend, mora da postuje neke osnovne norme, a plagijat je vrlo ozbiljan naucni prekrsaj. Tu bi posledice imao i Megatrend (ciji ugled je i ovako prilicno nizak) a posebno ljudi koji su potpisali i pustili doktorat.

S druge strane, ako se radi o tome da je na pet mesta po jedna recenica parafrazirana iz tekstova koji su navedeni na kraju, to je opet druga prica. Meni je zanimljivo pitanje, da li to predstavlja plagijat. Ako neko u naucnom radu, navede da je odnos javnog duga prema BDP za Srbiju 60%, za Madjarsku 55%, itd. - sto su podaci preuzeti od nekud (recimo, navedeni u istom redosledu kao u nekom radu, koji nije citiran na tom MESTU), i onda se na osnovu toga tvrdi da je napravljen plagijat, onda se time pojam plagijata shvata toliko siroko, da bi svako ko se bavi pisanjem takvih radova trebalo da bude isparanoisan da ga zbog takvih stvari ne oznace kao plagijatora. Naravno, kada se navode podaci, treba da se da i izvor na tom mestu, ali po meni takav propust nije u istom rangu kao kada neko krade ideje, kopira celokupne paragrafe ili dve trecine teksta. Izjednacavanje ovih stvari moze biti jednako stetno, kao i tolerisanje ozbiljnog plagijata.

Dakle, mislim da su ljudi koji su izanalizirali ovaj doktorat trebali dati opsirnije citate, i razotkriti plagijat u kontekstu u kom je napravljen. Svakako, ovim jeste otvoreno pitanje plagijata na Megatrendu i generalno kod nas, ali stvari moraju da budu uradjene ozbiljnije, kako bi se tacno videlo o cemu se radi. Ako se radi o ovih pet recenica koje su navedene (a autori navode i druga mesta bez citiranja, ali recimo da je samo tih pet recenica sporno) - to po meni nije ubedljivo. Znaci, u radu koji se sastoji od kompilacije raznih istrazivanja (za razne zemlje, razliciti podaci) na par mesta na 170 ili vise strana, nekoliko recenica je parafrazirano bez navodjenja reference. To je jedan nivo plagijata. Sasvim drugo je ako je VECINA teksta prepisana, ukljucujuci i kljucne ideje i analize, koje su prikazane kao sopstvene.
golubica.bg golubica.bg 23:36 01.06.2014

Re: steta

grofdrax
S druge strane, ako se radi o tome da je na pet mesta po jedna recenica parafrazirana iz tekstova koji su navedeni na kraju, to je opet druga prica. Meni je zanimljivo pitanje, da li to predstavlja plagijat. Ako neko u naucnom radu, navede da je odnos javnog duga prema BDP za Srbiju 60%, za Madjarsku 55%, itd. - sto su podaci preuzeti od nekud (recimo, navedeni u istom redosledu kao u nekom radu, koji nije citiran na tom MESTU), i onda se na osnovu toga tvrdi da je napravljen plagijat, onda se time pojam plagijata shvata toliko siroko, da bi svako ko se bavi pisanjem takvih radova trebalo da bude isparanoisan da ga zbog takvih stvari ne oznace kao plagijatora. Naravno, kada se navode podaci, treba da se da i izvor na tom mestu, ali po meni takav propust nije u istom rangu kao kada neko krade ideje, kopira celokupne paragrafe ili dve trecine teksta. Izjednacavanje ovih stvari moze biti jednako stetno, kao i tolerisanje ozbiljnog plagijata.


Aha, znači "kraduckanje" filozofija? Mene pa živo zanima nešto drugo, ima li u tom doktoratu ijedna zaista originalna ideja?

Dakle, mislim da su ljudi koji su izanalizirali ovaj doktorat trebali dati opsirnije citate, i razotkriti plagijat u kontekstu u kom je napravljen. Svakako, ovim jeste otvoreno pitanje plagijata na Megatrendu i generalno kod nas, ali stvari moraju da budu uradjene ozbiljnije, kako bi se tacno videlo o cemu se radi. Ako se radi o ovih pet recenica koje su navedene (a autori navode i druga mesta bez citiranja, ali recimo da je samo tih pet recenica sporno) - to po meni nije ubedljivo. Znaci, u radu koji se sastoji od kompilacije raznih istrazivanja (za razne zemlje, razliciti podaci) na par mesta na 170 ili vise strana, nekoliko recenica je parafrazirano bez navodjenja reference. To je jedan nivo plagijata. Sasvim drugo je ako je VECINA teksta prepisana, ukljucujuci i kljucne ideje i analize, koje su prikazane kao sopstvene.


Ne, nije samo pet rečenica sporno, sporno je i to što gospodin doktorira za dve godine, što na bilo kojoj akreditovanoj ustanovi ne bi trebalo da je moguće, sporno je i što se naslov i tema teze ne poklapaju sa onim što unutra zaista piše, i sporno je što se radi multipla multivarijantna regresiona analiza bez ijednog prikupljenog podatka. S druge strane, mi imamo predsednika koga već popularno zovemo Toma Diploma, a i tu je čitavo čudo prošlo za tri dana...
freehand freehand 23:37 01.06.2014

Re: steta

Dakle, mislim da su ljudi koji su izanalizirali ovaj doktorat trebali dati opsirnije citate, i razotkriti plagijat u kontekstu u kom je napravljen. Svakako, ovim jeste otvoreno pitanje plagijata na Megatrendu i generalno kod nas, ali stvari moraju da budu uradjene ozbiljnije, kako bi se tacno videlo o cemu se radi. Ako se radi o ovih pet recenica koje su navedene (a autori navode i druga mesta bez citiranja, ali recimo da je samo tih pet recenica sporno) - to po meni nije ubedljivo. Znaci, u radu koji se sastoji od kompilacije raznih istrazivanja (za razne zemlje, razliciti podaci) na par mesta na 170 ili vise strana, nekoliko recenica je parafrazirano bez navodjenja reference. To je jedan nivo plagijata. Sasvim drugo je ako je VECINA teksta prepisana, ukljucujuci i kljucne ideje i analize, koje su prikazane kao sopstvene.

Ti zaista to očekuješ na sajtu "Peščanika"?
I btw - kako si došao-došla do tih "pet rečenica" koje pominješ toliko puta?
petargli petargli 23:42 01.06.2014

Re: steta

Pošto vrtiš ploču u krug, vezano za plagijat, da ponovim Free-jev odgovor na tvoj prethodni komentar:
Potpuno se slažem. Zato sam se i obratio ministru, ne bi li bila predupređena veća šteta po doktora Stefanovića i njegov lični i naučni ugled.
grofdrax grofdrax 23:50 01.06.2014

Re: steta

Sto se kvaliteta samog doktorata tice, verujem da nije neki. Ali to je stvar koju je mnogo teze dokazati, i u sustini za ocenu kvaliteta doktorata postoji komisija, a sto nam je u drustvenim naukama situacija kakva jeste, stvar je malo ozbiljnija i prevazilazi ovaj konkretan slucaj. Mene, medjutim, ovde zanima deo koji se odnosi na plagijat. To se svuda smatra za nesto izuzetno ozbiljno, i tema je samim tim - veoma vazna, te joj se mora tako i pristupiti.

Ako govorimo o brzom doktoriranju, to samo po sebi ne bi smelo biti sporno - u izuzetnim slucajevima, pojedini ljudi su i kod nas ZASLUZENO doktorirali i za dve godine, a pitanje kako je to uskladjeno sa statutom je stvar samog univerziteta. Problem, naravno, je sto u slucaju Stefanovica se ne radi o genijalnom kandidatu, vec o politickoj zloupotrebi/motivima, sto ne znaci da bi brzo doktoriranje SAMO PO SEBI trebalo da predstavlja problem.

Bavim se prirodnim naukama, i u toj oblasti stvari su malo drugacija od drustvenih (gde su mnogi "radovi" i inace sumnjivog kvaliteta i fakticki nikakvog doprinosa, ali mozda su to samo moje predrasude). Ne radi se o tome da ja branim nekakvo "kraduckanje", vec sam protiv cepidlacenja, pogotovu politicki motivisanog, a ovo mi na to lici. Odnosno, ako treba da se ospori Stefanovicev doktorat, nemam nista protiv, ali to treba da se uradi jasno i nedvosmisleno. Dakle, treba jos materijala. Sa ovim sto je citirano, ubedjen sam da u Nemackoj ne bi oborili doktorat onom ministru. Ali, ako je to vrh ledenog brega, onda treba da se razotkrije citava razmera plagijata.

Dakle, postoje dva problema sa tim doktoratom - prvi je, sto kao rad eventualno ne zadovoljava - sto je kao sto sam vec naveo, malo teze dokazati.

Drugi problem je plagijat. Tu doktorat moze lako da padne. Medjutim, da bi se to desilo, potrebno je kopati malo dublje, i prikazati vise od pet recenica koje ostavljaju utisak cepidlacenja. Primeri u Madjarskoj, Rumuniji i Nemackoj mogu posluziti za poredjenje.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana