Ekonomske zablude u svakodnevnici

Goran Nikolić RSS / 01.09.2008. u 10:02

 

Posle, teške, poslednje decenije 20. veka građani Srbije su sve više zaokupljeni dnevnim ekonomskim temama, koje ''život znače''. Sve je više interesovanja za stopu inflacije, kretanje kursa dinara, veličinu prosečnih zarada i penzija, a u skorije vreme raste zanimanje i za akcije, budući da većina nas očekuje da dobije obećanih 1000 evra od korporatizacije šest velikih državnih preduzeća. Mnogi, naravno, ne mogu da uoče da u mnogim društvenim pojavama leže ekonomski uzroci, dok se, s druge strane, često daje preteran značaj novcu u determinisanju političkih i drugih tokova u zemlji. Mistifikacija ekonomskih (pre svega, finansijskih) motiva stvara pogrešnu percepciju stvarnosti (npr: ''svi političari su lopovi''), te ću zbog toga pokušati da razobličim neke uvrežena mišljenja.
Ekonomija je, u stvari, nauka o motivima. Ona se bavi time kako ljudi dolaze do onoga što žele, naročito kada i drugi žele to isto. Ako je moral princip po kome bi svet trebalo da funkcioniše, onda je ekonomija princip sveta onakvog kakav jeste (Adam Smit, bio je filozof, težio je da postane moralista, a postao je ekonomista, i to prvi veliki svetski ekonomista).
Ekonomski motivi nalaze se u korenu dobrog dela našeg ponašanja. Upravo je sebičnost kao osobina najviše doprinela da čovek iz pećine (mada je i priča o pećinskom homo sapiensu i našim ranijim predacima, praktično, netačna, jer se procenjuje da je tek oko četvrtine ljudi paleolita živelo u takvim postojbinama - no one su jedine sačuvane) dođe do vasionskog broda, odnosno da ostvari izvanredan tehnološki napredak, koji mu je značajno olakšao život.
Međutim, ekonomija nije sve; ekonomisti ne treba da vode čovečanstvo, odnosno da određuju šta su globalni prioriteti. Možda bi bilo bolje (kada bi demokratski sistem, u kome živimo, to omogućavao) tu ulogu, iz ruku političara i delimično biznismena i vojne elite, predati u ruke antropologa, sociologa, politikologa i ostalih intelektualaca vezanih za humane nauke (ekonomisti bi npr. svoje ideje uvek pravdali progresom, odnosno visokim ekonomskim rastom, koji zaista proističe iz smanjivanja potrošnje na uštrb investicija). Težak posao rešavanja suštinske suprostavljenosti ideja o slobodi (individualizmu) i ravnopravnosti (tj. solidarnosti), svakako, ne treba prepustiti ekonomistima, jer bi oni bili liberali i samo liberali, dok bi ideja o jednakosti (prvo utkana u religiju[1], a kasnije u ideologije), starija i od svetske civilizacije, bila skrajnuta. Zato se kao ekonomista zalažem da se odbaci slepo verovanje u sistem vrednosti isključivo uspostavljen na ekonomskim principima, i da se dovoljan prostor ostavi i za redistribuciju, čime će, pre svega, biti zadovoljni sociolozi (interesantno je da su nr. istoričari najčeše ''nagnuti'' udesno, sociolozi, po pravilu, ulevo, dok su ekonomosti liberali).[2]
Naše česte zablude
U Srbiji se vrlo frekvento pominju neke od iluzija; kao npr. da je ekonomija mogla spasiti Jugoslaviju, da je Milošević izazivao ratove i finansijsko-privredne krize da bi opstao na vlasti (najverovatnije je da je upravo to ubrzalo njegov pad) ili da će ekonomski snažna Srbija postati balkanski lider.[3]
U Srbiji su ''na snazi''brojne ekonomske zablude. Čak i neki ekonosmiti kažu da je nemoguće da imamo inflaciju i istovremeno jačanje domaće valute. Ovo je besmisleno i značilo bi npr. da uvek kada je inflacija u evrozoni viša od one u Japanu, SAD ili Kini, onda evro mora da slabi prema jenu, dolaru ili renminbiju. Treba reći da su skoro sve monete evropskih zemalja u tranziciji jačale pream evru (i dolaru, jenu..) u toku poslednje decenije (realno sve, a nominalno mnoge od njih), a da je istovremeno rast cena u tim zemljama bio znatno viši od onoga u evrozoni ili SAD. Eklatantan primer toga je slovačka čija je valuta u poslednje dve godine, pre nego što je početkom juna 2008. nepovratno vezana za evro (od janaura sledeće godine Slovačka ulazi u evrozonu), ojačala prema evro moneti za čak 21% (sa preko 38 za evro na 30 kruna za evro). Razglog je prost, to što neka valuta realno apresira prema drugoj (što je bio slučaj sa monetama Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rusije itd.), automatski ne znači je ona precenjena, već može da znači i da je ona u startu bila znatno potcenjena. I teza da bi uvođenje evra rešilo mnoge ekonomske probleme Srbije ne stoji, jer bi npr. eventualna precenjenost ostala nepromenjena. Pored toga, prelazak na evro kao zvanično sredstvo plaćanja zemlju bi dodatno izložilo eksternim šokovima, monetarna vlast tada ne bi mogla da formira svoju kamatnu stopu, utiče na cenu kredita, niti na privredne tokove u meri kao do sada. Evro bi imao neke prednosti, kao što je olakšavanje svakodnevnih plaćanja, gubitak neizvesnosti u pogledu rizika deviznog kursa, a blago bi uticao i na smanjivanje inflacije i kamata.[4]
Česte teze o neverovatnoj korumpiranosti u Srbiji mogu se lako osporiti uvidom u međunarodne studije, gde se naša zemlja ne kotira baš najbolje, ali je daleko od toga da bude ''pri vrhu''. Pored toga, ljudi su toliko zaokupljeni korupcijom, ali ona je realno daleko manji problem za srpsku ekonomiju, od priliva ino-kapitila ili finansijske stabilnosti.
Netačno je da je Srbiji skoro sve skupo. I pored visokog rasta cena poslednjih godina (izraženo i u evrima), relativni nivo cena u našoj zemlji je još uvek niži od tri petine proseka Evropske unije. Ovo je, pre svega, uslovljeno znatno nižim cenama usluga u Srbiji u odnosu na bogate zemlje, ali su i cene hrane sa 83% proseka EU, još uvek niže.
Pogrešno je i mišljenje da je apriorno loš rast spoljnog duga i uvoza. Ako se priliv kapitala preko komercijalnog zaduživanja, koji ide uglavnom preko domaćih preduzeća (i čime se povećava uvoz), produktivno investira (što je očekivano da čine privatna preduzeća, koja se samo ponašaju ekonomski racionalno) onda će koristi za zemlju od ostvarenog prihoda, rasta GDP, profita i poreza biti znatno veće od plaćenih kamata ino-kreditorima.
Priča o mineralnim bogastvima i strateškoj poziciji Kosmeta je umišljaj. Procenjena vrednost mineralnog bogatstva Kosova pre dvadesetak godina (a tu se stvari ne mogu bitnije promeniti) je, prema srpskim ekonomistima, po stanovniku bila na nivou proseka Srbije. Kada su u pitanju putni pravci svi oni zaobilaze Kosovo, tako da, praktično, nijedan kraći put prema ijednoj zemlji ne vodi preko Kosova, osim iz Srbije ka Albaniji.
Interesantna je hipoteza lansirana 80-tih o iskorišćavanju Srbije od strane severozapadnih republika SFRJ (istovremeno su one tvrdile suprotno). Referentne studije pokazuju da toga između Srbije, Hrvatske i Slovenije, faktički, nije bilo, i da je međusobna razmena bila na obostranu korist (što su, na sreću, domaći političari sada shvatili o čemu svedoči i CEFTA).
Naivne su i priče o ugledu, uticaju i ekonosmkoj snazi SFRJ (kao i JNA). Ugled naše zemlje nije bio na visokom nivo nažalost nikada, jer je ona bila komunistička (posle ''crvenog terora'' 1944. i narednih nekoliko godina, kada je samo u Srbiji bez pravednog suđenja, uglavnom na ideološkoj bazi, likvidirano nekoliko desetina hiljada ljudi, benevolentna) diktatura, ili u najboljem slučaju fragilna polu-demokratija (''diktatura bez diktatora'') za vreme kneza Pavla. Kada je u pitanju uticaj SFRJ, on je bio zahvaljujući položaju između dva bloka kao i pokreta nesvrstanosti znatno veći od stvarnih potencijala naše zemlje, ali zaista je ludo misliti da je Beograd bio grad u kome se krojila globalna ili pak i regionalna politika (npr. kada je Broz pokušao da stvara Balkansku federaciju došlo je do sukoba sa Staljinom). SFRJ je SAD služila kao dobar primer za druge zemlje komunističkog lagera i, praktično, ništa više od toga, dok je SSSR shvatio da mu Brozova dvostruka igra ne može previše naškoditi, posebno posle delimične normalizacije odnosa 1956. Priče o visokom standardu života za vreme SFRJ uglavnom su neistinite. Zahvaljujući delimičnoj otvorenosti privrede, obilnom prilivu doznaka od 1966, mogućnošću za zajednička ulaganja sa zapadnim firmama, snažnim donacijama prevashodno 50-tih od strane SAD, povojlnim kreditima Svetske banke (koja SFRJ nije tretirala kao komunističku zemlju, te ju je mogla finansirati), kao i vrlo visokom komercijalnom zaduživanju u drugoj polovini sedamdesetih[5] ostvarene su visoke stope rasta GDP-a 1950-80 (nešto preko 6%), investicija i realnih plata. Međutim, komparativno posmatrano, standard života jeste bio dobar u poređenju sa zemljama Varšavskog pakta (koja su usmeravale resurse od potrošnih dobara ka ''sredstvima za proizvodnju''), ali je SFRJ daleko zaostajala i nije smanjivala gep u odnosu na zapad kontinenta.[6]
Verovanje u svemoguću ruku tržišta, takođe, je naivno. Bez državne intervencije, posebno u kriznim situacijama, privreda bi se mogla suočiti sa ogromnim problemima i gubicima. Trenutna intervencija Vlade SAD, najveća od Velike depresije 1929, koja je usmerena na spašavanje određenih finansijskih institucija (koje su osiguravale hipotekarne kredite: Fannie Mae i Freddie Mac) potvrđuje da je i u ''zemlji kapitalizma''socijalizacija gubitaka velikih finansijskih aktera nekada neophodna (slično je i u Britaniji i Francuskoj, gde vlade spašavaju velike banke). Kako to Štiglic primećuje današnja događanja, odnosno ekonomsko usporavanje s kojim se svet suočava, dobrim delom posledica su neoliberalne ideologije, tj. gomile ideja zasnovanih na shvatanju da su tržišta samokorigujuća, da efikasno alociraju resurse i da dobro služe javnom interesu (taj tržišni fundamentalizam leži u osnovi Tačerizma, Reganomike i tzv. "Vašingtonskog konsenzusa"). Neoliberalni tržišni fundamentalizam uvek je bio politička doktrina koja služi određenim interesima; on nikada nije podržan u ekonomskoj teoriji, niti je podržan u istorijskom iskustvu.
Skrivena ekonomija!
Iznenađujuće je koliko je skrivenih ekonomskih principa u našoj svakodnevnici; odnosno kako nekada ekonomski motivi mogu da objasne naizgled čudne ili teško shvatljive pojave. Interesantan je primer Čaušeskua, rumunskog diktatora, koji je 1966. zabranio abortus (veće sledeće godine prirodni priraštaj je dupliran), da bi ga dobrim delom i ta pristigla omladina (koja je u proseku bila manje obrazovana i više kriminogena) 1989. u krvavom puču skinula s vlasti. Godine 1973. u SAD je praktično dozvoljen abortus, koji je od sredine 90-tih, doveo do snažnog 50-procentnog pada malotetničkog krinimala. Šta se desilo; ''neželjena deca'' uglavnomo su živela siromašnije, često samo s majkom, bila su manje vaspitana i obrazovana i, samim tim, sklonija kriminalu - abortus je u stvari redukovao broj takve, ''neželjene dece''.
U jednoj medicinskoj studiji utvrđeno je da akušeri u regionima gde je stopa nataliteta manja češće vrše porođaje carskim rezom, što upućuje na pomalo bizaran zaključak da lekari kada imaju manje posla češće primenjuju skuplje procedure.
Istraživanja su pokazala da preprodavci droge u SAD znatno češće nego prosečno žive s majkom; razlog je njihova mala prosečna zarada. Iako mnogi misle da se tu obrću velike pare, u suštini je zarada onoga koji nije na vrhu piramide znatno manja od američkog proseka.[7]
Interna istraživanja Mekdonaldsa ukazuju da kada bi tu kompaniju napustilo manje od deset najkvalitetnijih kadrova da bi ona ubrzo bankrotilrala.[8]Interesantno je i da je današnji prosečni automobil više kompijuterizovan nego Apolo 8, koji je 1969. sleteo na Mesec.

[1] Zola je 1886. zapisao: ''Prestali smo da verujemo u boga, ali ne i u sopstvenu besmrtnost''.
[2] Nisu svi sistemi vrednosti u saglasju sa principima zapda, rad pokreće zapad (kapitalizama i hrišćanstvo, posebno protestantizam su ''bliski rođaci'') i osnov je njegove industrijske nadmoći. S druge strane, Konfučije slavi mudrost. Budizam je sinomim za horizontalnu solidarnost, a Konfučije propoveda vertikalnu podređenost (kineska privrede je građena na principu poverenja). .
[3] Mada je teško ne složiti se sa bazičnom tezom jednog od najvećih istoričara današnjice, Pola Kenedija, pisca knjige ''Uspon i pad velikih sila'', da u dugom roku status globalne supersile zavisi, pre svega, od njene ekonomske snage.
[4] Iako inflacija i kamate ne bi bile ni blizu onima u EU; primer je Crna Gora, koja je unilateralno uvela evro, gde su kamate i inflacija duplo više od onih u EU.
[5]Usled reciklaranja petro-dolara na svetskom finansijskom tržištu postajal je visko ponuda tada povoljni, a kasnije, usled varijabilnih kamatnih stopa i rasta dolara, vrlo skupih za otplatu ino-zajmova.
[6]Razlog tome je i nisko produktivna upotreba ino-kpaitala: ''promašene investcije'', netržišna i, samim tim, neefikasna privreda itd.
[7] S. Levit, S. Dabner, Otkačena ekonomija, Mono & Manana, Beograd 2006.
[8] J. Riderstrale, K. Nordstrom, Funky Bisiness, Plato, Beograd 2004.Komentari (212)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Željka Buturović Željka Buturović 17:17 01.09.2008

Re: Drzavna intervencija

ocijalizacija gubitaka privatnih hipotekranih kompanija postaje praksa. Očigledno, na zapadu uviđaju da je samokorigujući mehanizam tržišta spor i nedovoljan i da su troškovi eventualne depresije previše skupi za društvo.

vase objasnjenje uopste nije ocigledno jer se bazira na proceni da je povecano mesanje drzave u privredu rezultat racionalnog uvida a ne oportune politicke reakcije na pritisak da "drzava nesto uradi" te pritiske interesnih grupa.

Najboljsa funkcija tržišpta je da dovoji efekasno od neefikasnog, ali ta se funkcija nekada mora delimično korigovati

ovo pretpostavlja ne samo da je takva korekcija moguca, vec i da postoje osobe koje to umeju da urade, te da se bas te osobe nalaze na adekvatnim mestima u drzavi. kolike su sanse da su ovi uslovi ispunjeni?
Goran Nikolić Goran Nikolić 17:43 01.09.2008

Re: Drzavna intervencija

verovatno
Goran Nikolić Goran Nikolić 17:48 01.09.2008

Re: Drzavna intervencija

g. Zeljka,
moram da priznam da su vam komentari umesni,
i da postoji velika sansa da ste u pravu,
ali postoji sansa da
1. da to neko i zna da uradi i da je dobronameran
2. da i pored interesa lobistickih grupa, društvo ima više štete od
neintervencije nego u inverznom slučaju

to je naravno, teško znati,
ja zaista slepo ne verujem tržištu
Željka Buturović Željka Buturović 23:08 01.09.2008

Re: Drzavna intervencija

ja zaista slepo ne verujem tržištu

ne radi se o slepoj veri u trziste, nego o (opravdanoj) sumnji u mogucnosti prosvetljenih "popravljaca" privrede. a buduci da je privreda SAD daleko od nekakvog laissez-faira kakvom se zamislja, ekonomski problemi koji u njoj nastaju ne mogu se automatski stavljati na teret trzista.
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:27 02.09.2008

Re: Drzavna intervencija

ali su uzrokovani i deregulacijom 80tih
i zloupotrebom ili upotrebom iste
tako da je neki nebonitetni zajmoprimac
sekjuritizacijom zajma, uz obilnu ponudu istih
mogao relativno lako do dodje do njih,
poveca cene istih,
naduva hipotekrano trziste
i potom utice na zaostravanje monetrane politike
odnosno rast kamata..........
i onda ide dobosh
velikiigi velikiigi 15:35 01.09.2008

Nisu zablude,vec NAZNANJE

Posetite - http://blog.b92.net/text/4057/Utop%28ija%29%20na%20brdovitom%20Balkanu/

Ocekujem komentar.Hvala.
Goran Nikolić Goran Nikolić 16:26 01.09.2008

Re: Nisu zablude,vec NAZNANJE

OK,
hocu,
bice komentara
cvele72 cvele72 16:08 01.09.2008

Elena Causku

Gorane ovo ti je jedan od najzanimljivijh postova ikad, ...Takodje treba znata da iako su pornici za za siroke mase bili zabranjeni Elena i Nikolae su ih privatno obozavali a najvise reality koje je Sekuritatea snimala sa funkcionerima KPJ da bi ih kompromitovala, takođebile su zabranjene i pisace masine a sto se abortusa tice Elena kao naucnik imala je priojekat fiks ideju da rumunsku naciju udvostruci za koju deceniju i na taj nacin stvori podlogu imperijalnim pretenzjama ...
dragan7557 dragan7557 17:57 01.09.2008

Re: Elena Causku

funkcionerima KPJ

???
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:12 01.09.2008

Re: Elena Causku

Mislio je verovatno na KP Rumunije
cvele72 cvele72 20:56 01.09.2008

Re: Elena Causku

Treba KPR. Sory!
Doctor Wu Doctor Wu 20:38 01.09.2008

Cekaj, ovo nije dobar argument

Verovanje u svemoguću ruku tržišta, takođe, je naivno. Bez državne intervencije, posebno u kriznim situacijama, privreda bi se mogla suočiti sa ogromnim problemima i gubicima. Trenutna intervencija Vlade SAD, najveća od Velike depresije 1929, koja je usmerena na spašavanje određenih finansijskih institucija (koje su osiguravale hipotekarne kredite: Fannie Mae i Freddie Mac) potvrđuje da je i u ’’zemlji kapitalizma’’socijalizacija gubitaka velikih finansijskih aktera nekada neophodna (slično je i u Britaniji i Francuskoj, gde vlade spašavaju velike banke).

To sto US vlada namerava da nacionalizuje FM & FM i sto je Gordon Brown nacionalizovao Northern Rock (pre svega zbog politickog znacaja severoistoka zemlje za laburiste) nikako ne znaci da trziste ne funkcionise, nego da i US i UK, kao "najliberalnije vlade na svetu" (doduse, po sopstvenom priznanju) imaju znacajne elemente "drzavnog planiranja ekonomijom", sto svakako nije dobro. U stvari, cini mi se da je Zeljka Buturovic pre neki dan dala finu vrlo blago karikiranu definiciju anglosaksonskih "liberalnih" sistema: socijalizam na unutra, mirodjija u svakoj corbi na spolja.
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:29 02.09.2008

Re: Cekaj, ovo nije dobar argument

to upravo znaci da trziste na funkcionise uvek,
i da je nekada potreban drzava,

da li u pomenutim slucajevima,
stvar je koju dovoljno je poznajem
Doctor Wu Doctor Wu 13:24 02.09.2008

Re: Cekaj, ovo nije dobar argument

to upravo znaci da trziste na funkcionise uvek,
i da je nekada potreban drzava,

Naravno da to ne znači to što si napisao, nego da je neko u vladi spreman zbog ovog ili onog razloga da bail out reckless bankare time što će njihove gubitke preneti na celo društvo. Zašto se isto tako ne postupa i sa profitima banaka? To nema nikakve veze sa (ne)funkcionisanjem tržišta nego samo sa političkim odlukama kojima se delovanje tržišta ograničava. A posledice toga mogu biti katastrofalne, jer bankarima daju direktan incentive da uleću u još riskantnije investicije.
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:08 02.09.2008

Re: Cekaj, ovo nije dobar argument

moze biti i to ,
ali ne mora da znaci,
zasto uvek ljudi sumjnaju u dobornamernosti kreatora
ekonomske vlasti
Doctor Wu Doctor Wu 14:20 02.09.2008

Re: Cekaj, ovo nije dobar argument

zasto uvek ljudi sumjnaju u dobornamernosti kreatora
ekonomske vlasti

pa, kad neko (CEO-ovi investicionih banaka) sve profite i dobit zardržava samo za sebe a isključivo gubitke prenosi na celo društvo to nije pitanje nikakve dobronamernosti, nego elementarne ljudske odgovornosti (a i gluposti šire publike).
dragan7557 dragan7557 15:59 02.09.2008

Re: Cekaj, ovo nije dobar argument

Naravno da to ne znači to što si napisao, nego da je neko u vladi spreman zbog ovog ili onog razloga da bail out reckless bankare time što će njihove gubitke preneti na celo društvo. Zašto se isto tako ne postupa i sa profitima banaka? To nema nikakve veze sa (ne)funkcionisanjem tržišta nego samo sa političkim odlukama kojima se delovanje tržišta ograničava. A posledice toga mogu biti katastrofalne, jer bankarima daju direktan incentive da uleću u još riskantnije investicije.

Doktore ovo je izvrsno pitanje na koje nadam se čak i naslućujete odgovor.
pa, kad neko (CEO-ovi investicionih banaka) sve profite i dobit zardržava samo za sebe a isključivo gubitke prenosi na celo društvo to nije pitanje nikakve dobronamernosti, nego elementarne ljudske odgovornosti (a i gluposti šire publike).

Dopunjeno sa ovim što ste napisali je kompletiran odgovor koji bukvalno samo čeka da bude sažeto i razumljivo napisan.
Ko sa kim upravlja ili ' ko je u čijoj službi', Kapital sa ljudima ili ljudi sa Kapitalom je ovde za vas kao ekonomistu veoma važno pitanje a čini mi se da još za ovo nemate odgovor.
pozdrav
dragan7557

Naravno ono što običan svet zove Kapital nije ništa drugo do stavke bilansnih stanja Banaka.
Dakle mrtvo slovo za koje se više čak ni papir ne koristi.
Aktiviranje ovih mrtvih podataka u praksi postaje ono što se naziva Finansijski Kapital i nema apsolutno nikakve veze sa Novcem kako ga ljudi vide u svakodnevnom životu ili ti univerzalnim sredstvom razmene roba.
dragan7557
02.09.2008
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:56 01.09.2008

Imam utisak...

...da ljudi u Srbiji veoma lepo zive, obzirom na kupovnu moc.
Ja zivim u USA dugo, predugo, i verujte, najveci broj ljudi ovde zapravo ima veoma nizak zivotni standard, radi veoma naporno za male pare, nema zdravstveno oisguranje a na godisnjem odmoru nisu nikada ni bili. I ovde su ljudi zaduzeni na kreditnim karticama, praksa koja je izgleda zahvatila Srbiju uveliko. To ce sve morati da se plati. Zabluda je da svi mogu da imaju sopstveni stan, skupa kola i letovanje u inostranstvu.
Srbi izgleda gledaju americke filmove gde svi zive u luksuznim kucama na sprat i imaju bmw ispred. To prosto nije tako.
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:30 02.09.2008

Re: Imam utisak...

dobro,
mislim da nije uputno porediti standard u SAD i Srbiji
aquariusoptimist aquariusoptimist 09:25 02.09.2008

Re: Imam utisak...

Goran Nikolić
dobro,mislim da nije uputno porediti standard u SAD i Srbiji


Nije mi to ni bila namera.
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:59 01.09.2008

KREDITNA KARTICA

najveca zabluda 20. i 21. veka .
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:31 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

ma revolving kartica je dobra,
meni je skoro bila od velike koristi
jer su mi trebale pare hitno
Ali, naravno, treba biti oprezan pri koriscenju iste......
aquariusoptimist aquariusoptimist 09:45 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Ja sam bankar i svakodnevno gledam kako se ljudi unistavaju karticama ne shvatajuci da moze da se trosi samo sto se zaradi . Ali svi bi da imaju sve, ne pitajuci za cenu koja je ogromna.
Posledice vidimo, credit crunch je u punom zamahu, ljudi gube kuce (koje ne bi trebalo ni da imaju na prvom mestu), egsiztenciju, ustedjevinu, brak...Bojim se da Srbija ide u istom smeru: citajuci vesti shvatam da su turisticke agencije prodale sve aranzmane, da se stanovi zidaju i prodaju, a, ako se uporedi prosecna plata sa cenama pojedinih proizvoda i usluga , ako se ima u vidu stopa nezaposlenosti , stepen inflacije i ostali pokazatelji platezne sposobnosti, jasno je da se Srbi zaduzuju prekomerno, a to ce sve morati debelo da plate.
Ali, kao i Amerikanci, verovatno ce i Srbi o tome da misle kasnije.
antioksidant antioksidant 09:55 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Ja sam bankar i svakodnevno gledam kako se ljudi unistavaju karticama ne shvatajuci da moze da se trosi samo sto se zaradi .

dakle ljudi trose vise nego sto mogu da zarade?

slazem se ali kakao je bilo koji bankarski proizvod kriv za to?

to ljudska lakomislenost i pohlepa. plastika tu nije nista kriva

edit:
bankarski proizvodi su krivi za gornju situaciju koliko i pistolji za ubistva. odgovornost postoji ali ipak postoji i neko ko povuce oroz (ovde - uzme novac koji ne moze da vrati)
aquariusoptimist aquariusoptimist 10:02 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Spot on.
Zato i jeste zabluda.
Brooklyn Brooklyn 10:09 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Zato i jeste zabluda.

zabluda je samo ako ne procitas uslove kreditiranja, sto ti opet niko nije kriv.

evo uzmimo mene: moja omiljena kartica amex blue cash. kada placam s njom imam osiguranje na sve sto platim, ne kosta me nista da je imam i jos dobijem 2% cashback, isplatim u popunosti svaki mesec; tako da sam na kraju godine dobra par stotina dolara + sam imala besplatno osiguranje na sve kupovine. ovi u amexu mogu da kose cupaju ili da mi ukinu karticu, ali ja je nedam.
aquariusoptimist aquariusoptimist 10:13 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Tako je.
Samo nastavi.
Zaprepastila bi se kad bi znala koliko ljudi ne cita small print. Spremni su da plate kucu 300 000 $, koje nemaju, a mnogo im je da plate advokatsku konsultaciju 1000 koja bi im potanko objasnila uslove finansiranja.
Ja to vidjam svakog dana.
antioksidant antioksidant 10:29 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

+ sam imala besplatno osiguranje na sve kupovine

kakvo osiguranje?
Brooklyn Brooklyn 10:44 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

kakvo osiguranje?

evi ti sada aktualan primer: ako kupis avionsku kartu cashom (tj debitnom karticom) i avionska kompanija ode u bankrot, izgubices pare. ako kupis sa kreditnom, amex ce ti nadoknaditi pare. isto je ako ti neko ukrade karticu / identitet i kupuje s njom. ako imas kreditnu, prijavis pa oni nadoknade gubitak. dosta je cesto i auto osiguranje, ako iznajmis auto, ja sam ga imala.
antioksidant antioksidant 11:03 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

dakle osigurano ti je obestecenje pri neisoporuci robe ili usluge koju si platila (na osnovu primera koji si dala)

zanimljivo. moglo bi to da se ukluci u ponudu kod nas. svidja mi se.


mada to nema veze sa autoosiguranjem
Goran Nikolić Goran Nikolić 11:16 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Srbi po osnovu minusa po tekucem racunu (debitne kartice) i rivolving kartica duguju
oko milijardu evra trenutno (po pola grubo),
sto svakako nije cifra od koje boli glava
eto to su fakti!!!
aquariusoptimist aquariusoptimist 11:27 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Dobro onda.
aquariusoptimist aquariusoptimist 11:31 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Ako se ne varam Dinkic je rekao da je dug Srbije oko 26 milijardi $.
Ciji je to dug i ko ce da ga plati?
dragan7557 dragan7557 11:51 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

to ljudska lakomislenost i pohlepa. plastika tu nije nista kriva

edit:
bankarski proizvodi su krivi za gornju situaciju koliko i pistolji za ubistva. odgovornost postoji ali ipak postoji i neko ko povuce oroz (ovde - uzme novac koji ne moze da vrati)

Kada mnogi promoteri "civilizovanog" zivota shvate da ne postoji nešto što se može nazvati "bankarski proizvod"
onda će stvari krnuti na bolje.

Banke NE PROIZVODE NIŠTA a "uslužne" institucije su pošto su se infiltrirale u društvo (proces započet u
Evropi početkom sedamdesetih godina prošlog veka), danas korumpirale društvo u celini.Srbija i ostatak tzv Istočnog bloka su uz pomoć demokratije targetovani 1989 a da se od rata nije prezalo pokazuje istorija.

Vaš novac je najsigurniji u našim džepovima je jedini motiv ove Mega ili Hiper obmane i Prevare a da"sistem" zidanja kula od karata ima svoj neugodan kraj koji po svaku cenu treba pomeriti na leđa budućih generacija je naučeno još prilikom velikog Kreš-a tokom prošlog veka.
Primirje na frontu Evrope je trajalo do sedamdesetih a onda je počelo porobljavanje građana koje se danas privodi kraju jer su privreda i društvo izgubili rat za novac koji je u potpunosti otrgnut od onih kojima pripada i preseljen u džepove bankarske mafije.
Jedan od omiljenih proizvoda bankarske mafije je i Finansijski Inženjering kao prodaja magle već kod samih upotrebljenih laži u nazivu.
Tejlorizam u bankarstvu ima jedini cilj ogoljavanje klijenta do gole kože, stripping u potpunosti kako bi se klijent zadužio i ceo budući život bio u kandžama bankara.

O pravom stanju stvari su napisane tone literature koju niko ne čita a i ako je čita ništa ne razume.
najveca zabluda 20. i 21. veka .


Na početku 21 veka se plastična "majka" koprca u samrtnim grčevima a sledeći potez bankarske mafije je vaš kažiprst ( pilot projekti plaćanja otiskom prsta ili implantatom ide u nekoliko EU država) ili implantat za plaćanje korporativne slobode banko evangelizma.Pa srećna vam buduća rupa u glavi.
Potpuna distopija društva (u smislu porobljavanja) se može očekivati oko 2045 paralelno sa Singularitetom AI ako ne i ranije.
Hipotekarni dugovi mnogih nacija ( gde država svesno gura svoje građane u robovlasniči odnos) su odavno prevazišli nacionalni bruto produkt dok se zaduzivanje nesmanjeno nastavlja lancem pohlepe.
Finansijski kolaps u US je samo početak dok ovi u Španiji i GB prdstavljaju samo vrh ledenog brega dok se prave dimenzije katastrofalnog kolapsa drže u strogoj tajnosti.
Slatki dom, i svoja kućica, svoja slobodica se pretvara u najgrozniju noćnu moru u istoriji.
dragan7557
02.09.2008
antioksidant antioksidant 12:04 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

@ dragan 7557

pretpostavljam da se ti necim bavis u zivotu i da za to primas novac? da li oni koji te placaju tvoju delatnost posmatraju kao "obmanu i prevaru"?
antioksidant antioksidant 12:06 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Ako se ne varam Dinkic je rekao da je dug Srbije oko 26 milijardi $.

drzavni dug?

ako jeste onda drzava.

ako u tih 26 mili $ ima i privatnog duga, platice ga ti (privatni) duznici
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:26 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

A ko cini drzavu? bubamare ili gradjani (Srbije)?
dragan7557 dragan7557 12:40 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA SPAS DUŠE I BUĐELARA?

Brooklyn
Zato i jeste zabluda.

zabluda je samo ako ne procitas uslove kreditiranja, sto ti opet niko nije kriv.

evo uzmimo mene: moja omiljena kartica amex blue cash. kada placam s njom imam osiguranje na sve sto platim, ne kosta me nista da je imam i jos dobijem 2% cashback, isplatim u popunosti svaki mesec; tako da sam na kraju godine dobra par stotina dolara + sam imala besplatno osiguranje na sve kupovine. ovi u amexu mogu da kose cupaju ili da mi ukinu karticu, ali ja je nedam.

???????????????????????
antioksidant
+ sam imala besplatno osiguranje na sve kupovine

kakvo osiguranje?

Čak i osiguranje i od zdravog razuma kao što pakazuje nastavak i primeri za ala vera ili Amex forever and ever.
Brooklyn
kakvo osiguranje?

evi ti sada aktualan primer: ako kupis avionsku kartu cashom (tj debitnom karticom) i avionska kompanija ode u bankrot, izgubices pare. ako kupis sa kreditnom, amex ce ti nadoknaditi pare. isto je ako ti neko ukrade karticu / identitet i kupuje s njom. ako imas kreditnu, prijavis pa oni nadoknade gubitak. dosta je cesto i auto osiguranje, ako iznajmis auto, ja sam ga imala.

Naravno ove idiotske Avio Kompanije padaju pod stečaj kao trule kruške svaki minut po jedna. Zaštita:besplatno osiguranje Amex u borbi za vaš Blue Cash.
Krađa identiteta ima čak i Film se dešava od jutra do sutra nesrećnim ljudima a vaša zaštita od ove strahote je
Amex koji za Džab Džabe spašava kao filatropska NON PROFIT organizacija u borbi protiv nepravde ovog sveta.

A tek Auto iznajmljen (što je već osiguran nije važno) beskompromisni borac Amex sve radi džabe za dobro svojih dubokih džepova u vaše ime i za vaš račun koji vam uredno šalju.

Na početku stoji da je zabluda ako ne pročitaš uslove kreditiranja !!!!!!???????????
Kredit kod Amexa nije džabe a po meni vi ste možda i pročitali, ali razumeli niste ama baš ništa.
I na kraju radite li vi nešto drugo osim što kupujete i kupljeno osiguravate za ' daj bože' (pošto je Amex tu).
I čuste li vi da je Vašim Parama najbolje u vašim džepovima ili dug je loš drug itd.
Ako radite za Amex onda razumem duboke motive i promociju ovog Bezkompromisnog Borca Heroja za dobro vaših para ili još bolje Njihovih Para koje su nekad bile vaše. Kaka li je život bio tragičan pre dolaska Mesije dobra AMEX-a
dragan7557
02.09.2008
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:40 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

You will never know it.
Brooklyn Brooklyn 12:42 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

@ dragan 7557

jel to rant generator ili free flow?
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:43 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA SPAS DUŠE I BUĐELARA?

What is wrong with you?
Brooklyn Brooklyn 12:44 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

antioksidant
dakle osigurano ti je obestecenje pri neisoporuci robe ili usluge koju si platila (na osnovu primera koji si dala)zanimljivo. moglo bi to da se ukluci u ponudu kod nas. svidja mi se.mada to nema veze sa autoosiguranjem

meni se ubedljivo najvise svidja cash back :)
antioksidant antioksidant 12:45 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

aquariusoptimist
A ko cini drzavu? bubamare ili gradjani (Srbije)?

bubamare koje su gradjani i gradjanke srbije

ali privatan dug je privatan dug.

primer - agroziv duguje skoro 150 mio eura ali to se mene ic ne tice (iako sam bubamara srbije)

pitanje i jeste bilo sta cini tih 26 mili $
antioksidant antioksidant 12:47 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

meni se ubedljivo najvise svidja cash back :)

i meni bi?

ali zasto 2%? na reklami kazu do 5$.

da li procenat zavisi od prometa po plastici?

ili u stvari nema veze - da ne trolujemo vise

idi u kupovinu
Doctor Wu Doctor Wu 13:02 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

dakle ljudi trose vise nego sto mogu da zarade?

slazem se ali kakao je bilo koji bankarski proizvod kriv za to?

to ljudska lakomislenost i pohlepa. plastika tu nije nista kriva

edit:
bankarski proizvodi su krivi za gornju situaciju koliko i pistolji za ubistva. odgovornost postoji ali ipak postoji i neko ko povuce oroz (ovde - uzme novac koji ne moze da vrati)

o bože, pa kad bi trošili samo onoliko koliko su zaradili ljudi nikad ne bi mogli da kupuju stanove, kola, nikad se ni u šta ne bi investiralo. na bankama je da procene rizik davanje kredita, ali ljude, generalno, treba podsticati da što više troše jer im to diže kvalitet života, to ih to tera da što više i efikasnije rade, da budu inventivniji. to je dobro i za pojedinca i za društvo.
antioksidant antioksidant 13:06 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

wu - poenta price je da ljudi potrose vise nego sto mogu da zarade (i u buducnosti)

nema to veze sa kupovinom automobila vec kad prodavacica u trafici kupi ovo napr

aquariusoptimist aquariusoptimist 13:11 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

That's right.
Brooklyn Brooklyn 13:12 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

wu - poenta price je da ljudi potrose vise nego sto mogu da zarade (i u buducnosti)

po meni, ako neko hoce da zive na visokoj nozi, pa posle bankrotira; to je sasvim legitimna zivotna strategija. ako nadje privatnu banku koja mu to isfinansira, to je izmedju njega i banke. problem za mene nastaje kada se tu umesa drzava, pa pocne da uzima od jednih i preusmerava drugima. e sada, ako su ti drugi kvalifikovali za pomoc zahvaljujuci tome sto su bili neodgovorni (bez obzira da li se pomaze zajmodavac ili zajmoprimac, shareholderi ili management banke) tu ja imam problem.
Doctor Wu Doctor Wu 13:18 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

poenta price je da ljudi potrose vise nego sto mogu da zarade (i u buducnosti)

Pa da, zato je na bankama da procene rizik kredita. Ako banka hoće da finansira trafikantkinju u ferariju, to je njen problem, a ne društveni. Ali sad vidim da si i ti gore pisao o tome. Izgleda da samo naši dični ekonomisti poput prof-dr-Miladina-nemoj-vam-dođem-tamo-Kovačevića imaju problem sa tom logikom. Nasleđe komunizma, valjda.
antioksidant antioksidant 13:23 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Nasleđe komunizma

komunizam k'o neki stari deda - svasta nam ostavio u nasledje.

samo nikako da se tog nasledja resimops - a opasno je to nasledje i jako se prima - bar mi tako rekli ljudi koji poznaju (po njihovim recima istina) situaciju u zapadnoj i istocnoj nemackoj
Doctor Wu Doctor Wu 13:25 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

a opasno je to nasledje i jako se prima - bar mi tako rekli ljudi koji poznaju (po njihovim recima istina)

pa da, vidi samo tvoje ledepeovce, .
antioksidant antioksidant 13:35 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

pa da, vidi samo tvoje ledepeovce, ."pravi" ldp-ovac (sa gss poreklom) nema "svoje". samo one sa kojima se slaze po nekom pitanju. kretanje u masama je karakteristika drugih

a ovo oko "nasledja" jeste ozbiljan problem

i tzv "politicke elite" (bez obzira na stranke/partije) i glasackog tela (bez obzira na stranke/partije)

ali - treba igrati sa onim kartama koje su na stolu. bio komunizam, ostavio tragove. idemo dalje.
dragan7557 dragan7557 13:53 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA SPAS DUŠE I BUĐELARA?

aquariusoptimist
What is wrong with you?

Nothing at all and if you are Banker you should know it.

Za one kojima nije ništa jasno bi bilo dobro da prelistaju Handelsblatt /Financ. Times i slično a može i Pravda
ili Žermin žibao, zadnjih dva do tri dana u vezi sa :
Commerzbank / Dressdener Bank overtake pre oko 14 sati
Balans total kombinacije je sada € 1.117.000.000.000 hiljadu sto sedamnaest milijardi evra
Ili druga po veličini banka u S.R.Nemačkoj

Primat drži Deutsche Bank (obe su korporativna banke a ne državana koko bi neko iz imena zaključio)
sa balans total € 2020.000.000.000 ili dve hiljade dvadeset milijardi evra
Koji su proizvodi i koja dobra proizvode ove dve institucije,
koje se po veličini kapitala nalaze na sredini između 30 i 40 og mesta u svetu
I šta je srpski dug u odnosu na ove gigante zla, a što je još važnije koji uticaj ima recimo g. Ackerman (Predsedavajući deutsche Bank) u poređenju sa Tadićem ili Dinkićem (važi i za ostale političare)
Posle čitanja sa razumevanjem možete postavljati pitanja. A ako ste ponosni što pripadate svetu velikog bankarstva i ponosni vlasnik Kartice onda uživajte u svom povlaštenom položaju očerupanog subjekta.
dragan7557
02.09.2008
Doctor Wu Doctor Wu 14:01 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

a ovo oko "nasledja" jeste ozbiljan problem

i tzv "politicke elite" (bez obzira na stranke/partije) i glasackog tela (bez obzira na stranke/partije)

ali - treba igrati sa onim kartama koje su na stolu. bio komunizam, ostavio tragove. idemo dalje.

Jeste, slažem se. Samo što bih rekao da je problem najveći kod onih koji sebe vide kao "intelektualce", neku "elitu", i, na prvi pogled paradoksalno, kod NGO-ovaca (koji su, u suštini, vernost komunističkim idealima i amorfnom jugoslAvenstvu, zamenili nekritičkim obožavanjem USA, što u nekim slučajevima dobija karikaturalne razmere).

Nekako kad čovek ode u Mađarsku to nasleđe komunzima se vidi u utucanosti ljudi u mozak. Kod nas je to sasma drugačije (kako bi to, verovatno, rekao drug Dragec)- ovde se taj komunizam ne predaje, prelazi iz jednog oblika u drugi, kao neko čudovište. E sad, zašto su se Srbi (pogotovu oni planinski) tako lako primili na komunizam je, čini se, gotovo antropološko pitanje.

Goran Nikolić Goran Nikolić 14:10 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

spoljni dug je veci,
29,5 milijardi dolara,
i posto je dve trecine privatni,
vratice ga preduzeca koja su ga i uzela
dragan7557 dragan7557 14:29 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

o bože, pa kad bi trošili samo onoliko koliko su zaradili ljudi nikad ne bi mogli da kupuju stanove, kola, nikad se ni u šta ne bi investiralo. na bankama je da procene rizik davanje kredita, ali ljude, generalno, treba podsticati da što više troše jer im to diže kvalitet života, to ih to tera da što više i efikasnije rade, da budu inventivniji. to je dobro i za pojedinca i za društvo.

Naravno poštovani doktore,
eto pre pojava odela (bankara) ciglo pre recimo 50 godina ljudi su živeli na drveći a oni malo pametniji su rezidirali po pećinama. Sve velike projekte (koji su Fata Morgana) Kineski Zid i ostalo su Virtualni Realitet a ratovi nisu ni postojali jer nije imao ko da finansira ove svete delatnosti Progresivnog Čovečanstva.

Ona gamad po drveću nije trošila skoro ništa (uobrazili sklad sa prirodom) dok nisu došli bankari da ih podstaknu da TROŠE I ONO ŠTO NE POSTOJI. Slogan 70 ih SELL,SELL,SELL je za dobrobit potrošnje i prosperiteta, zamenjen sloganom Consume,Consume....
Slogan omrznutog Komunizma Čovek mora da pobedi prirodu na delu u modernom ruhu podizanja kvaliteta života na ovde opisani način Blagostanja :
aquariusoptimist
...da ljudi u Srbiji veoma lepo zive, obzirom na kupovnu moc.
Ja zivim u USA dugo, predugo, i verujte, najveci broj ljudi ovde zapravo ima veoma nizak zivotni standard, radi veoma naporno za male pare, nema zdravstveno oisguranje a na godisnjem odmoru nisu nikada ni bili. I ovde su ljudi zaduzeni na kreditnim karticama, praksa koja je izgleda zahvatila Srbiju uveliko. To ce sve morati da se plati. Zabluda je da svi mogu da imaju sopstveni stan, skupa kola i letovanje u inostranstvu.
Srbi izgleda gledaju americke filmove gde svi zive u luksuznim kucama na sprat i imaju bmw ispred. To prosto nije tako.

Pa zato da rezimiramo sa vašom sledećom rečenicom :
to ih to tera da što više i efikasnije rade, da budu inventivniji. to je dobro i za pojedinca i za društvo.

Za pojedince (Elitu) je ovo svakako tačno a za ostale važi : 'teraj marvu dok ne crkne radeći'
dragan7557
02.09.2008
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:45 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

slazem se,
stimulisanje potrosnje
pokrece proizvodnju
Doctor Wu Doctor Wu 14:52 02.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Goran Nikolić
slazem se, stimulisanje potrosnje pokrece proizvodnju

i usluge.
Goran Nikolić Goran Nikolić 09:00 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Antioksidante,
lep komad
antioksidant antioksidant 09:06 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Goran Nikolić
Antioksidante, lep komad

komad cega?

ne razumem
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:20 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Aquari........
drzavu cine i gradjani
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:22 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

g. Bruklin
dobra je ta
amex blue cash......
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:25 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Novo za mene sa razlikom
debitne i kreditne kartice...
hvala......
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:27 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

revolving je nesto jefitiniji od debitne kartice,
za oko 5% godisnje
bene_geserit bene_geserit 15:46 03.09.2008

Re: KREDITNA KARTICA

Doctor Wu
ljude, generalno, treba podsticati da što više troše jer im to diže kvalitet života, to ih to tera da što više i efikasnije rade, da budu inventivniji. to je dobro i za pojedinca i za društvo.

Sve i sve, ali da sistem kupuj stvari koje ti ne trebaju pa onda radi dva posla da bi sve to mogao da platis dize kvalitet zivota ... Cak i sa cisto ekonomskog aspekta nije dobra ideja jer ces preteranim radom da se razbolis pa ces jos vise para da potrosis na lekare.

Sistem (zapadni) jeste dobrim delom baziran na tome sto ogroman % populacije kupuje ogromne kolicine gluposti koje im ne trebaju (pocevsi sa prevelikim kucama, preskupim automobilima, pa da svakodnevnog troskanja po soping molovima). To je mozda neki pokretac privrede, ali se tu zavrsavaju koristi od toga. Sve ostalo je lose: gluposti koje ti ne trebaju ti ni malo ne dizu kvalitet zivota, ali ti zato arbajtovanje preterano da sve to platis itekako spusta isti.

Uostalom, svi primeri koje znam, a znam ih dosta (ljudi koji trose preko svojih mogucnosti, pa su vecito u velikim dugovima kod banaka) su apsolutno negativni (i sa aspekta pojedinaca, njihovih porodica, i drustva; jedino nisu losi sa aspekta banaka) i nicemu dobrom ne vode.

Ono sto je zanimljivo je da (u severnoj Americi) oni koji se ne ponasaju po sablonu su Kinezi - ne trose uglavnom na gluposti (sa blagim izuzetkom kada kupuju obavezno japanski auto ili tehnicke dzidza bidze), slabo idu na odmore, i sl. Mada verujem da se to ipak promeni kod vec druge, trece generacije imigranata, trenutno im razbijaju koncept.
aquariusoptimist aquariusoptimist 10:36 02.09.2008

Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

mozda ne bi bilo lose da se osvrnete na rak ranu srpske privrede - izuzetno visok stepen korupcije.
Korupcija je neiskorenjiva, postoji u svakoj drzavi ovog sveta, ali postoje i nacini da se kontrolise i kalkulise sa njom..
U Srbiji imamo mix izrazito zaostale i neefiksne privrede, problematicne kvalifikacije radne snage sa mnogo aspekata (svidelo se to nekome ili ne) i zaista visokog stepena korupcije, izmedju ostalog.
Znam da je to veliko i kompleksno pitanje ali mislim da bi bilo veoma korisno da ga otvorimo.
antioksidant antioksidant 10:39 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

mozda ne bi bilo lose da se osvrnete na rak ranu srpske privrede - izuzetno visok stepen korupcijeČeste teze o neverovatnoj korumpiranosti u Srbiji mogu se lako osporiti uvidom u međunarodne studije, gde se naša zemlja ne kotira baš najbolje, ali je daleko od toga da bude ’’pri vrhu’’. Pored toga, ljudi su toliko zaokupljeni korupcijom, ali ona je realno daleko manji problem za srpsku ekonomiju, od priliva ino-kapitila ili finansijske stabilnosti.
aquariusoptimist aquariusoptimist 10:45 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Ne slazem se.
Nema ozbiljnog priliva stranog kapitala u zemlju visokog politickog i finansijskog rizika, a Srbija to jeste.
Stepen korupcije je jedan u nizu parametara kojima se mere ovi rizici.
antioksidant antioksidant 10:59 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

ne slazem se ni ja
Goran Nikolić Goran Nikolić 11:14 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

ja stojim pri tezi da je korupcija
tek jedan od problema,
svakako ne top prioritet
slaven27 slaven27 11:45 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Korupcija uopste nije prepreka za strani kapital odnosno priliv stranog kapitala u neku drzavu. NIje prepreka cak ni diktatura. (Ocigledan primjer u Evropi je bila Frankova poslijeratna Spanija). Jedina prepreka za strani kapital moze da bude nacionalizacija privrede i dobara, citaj neki komunisticki rezimi koji su skloni da po svojoj volji regulisu podobnost investicija u zavisnosti koji birokrata je na celu.

Kapital, narocito veliki, se ne stice "moralom i moralnim porukama". Mjesavina spekulacije, rizika i oportunizma daju kao razultat profit, a samim tim i uvecanje kapitala. Postoje korporacije u svijetu koje iskljucivo posluju u rizicnim zemljama i regionima. One automatski nisu zle po svojoj prirodi, a koliko ce koristi od njihovog kapitala imati lokalno stanovnistvo (mjesto gdje pristize kapital) zavisi od njih samih i njihovih lidera.

U svakom slucaju, iskljucivo od stranog kapitala nema dugotrajnog i stabilnog razvoja. On samo moze da bude sansa, a mukotrpan rad lokalnog stanovnistva, dobri lideri, odnosno oni koji misle na svoju buducnost i buducnost ljudi kojima su lideri, mogu da donesu stabilanost i prosperitet na duge staze.

Dakle, kljucna odluka za investicije u neki region koji moze biti nestabilan politicki ili finansijski imaju veze sa parametrima koji se ticu mogucnosti profita na krace ili duze staze.
antioksidant antioksidant 12:02 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

dobri lideri, odnosno oni koji misle na svoju buducnost i buducnost ljudi kojima su lideri,

dakle mi treba da nadjemo lidere koji su u stanju da istovremeno misle na dve stvari

mrka kapa
slaven27 slaven27 12:20 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Pa u Srbiji vec imate dosta stranog kapitala, kompanije mobilne telefonije, korporacije koje su kupile vecinski udjel u duvanskoj i industriju celika, Fiat koji ima namjeru da od srpske automobilske industrije napravi ozbiljnog regionalnog lidera, itd

Stvar je u tome sto, koliko vidim, mnogi zele da zive deset puta bolje maltene preko noci poslije ekonomskog i politickog kraha devedesetih, a u isto vrijeme da zadrze neke priviligije koje su imali prije devedestih. Ne ide to bas tako. Mnogo zrtvovanja vas tek ocekuje. Pa i nepravdi. Bice, a vec ima, ljudi koji ce se obogatiti a bogami i ljudi koji ce osiromasiti i/ili bankrotirrati. To su pravila igre, recimo kapitalisticke ekonomije...

Ipak, u takvoj ekonomiji ko je preman da mukotrpno radi i da se zrtvuje ima sansu, sto ne znaci da je ta sansa automatski realnost. Neki politicari koji sad love u mutnom nudeci nerealna povecanja penzija i javne potrosnje, cime koce razvoj, imace problema vrlo brzo da objasne ljudima zasto razvoj Srbije ide sporije nego sto je do sada isao.
dragan7557 dragan7557 15:04 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Ipak, u takvoj ekonomiji ko je preman da mukotrpno radi i da se zrtvuje ima sansu

Aferim, čitate li vi predhodne doprinose diskusiji :
Ja zivim u USA dugo, predugo, i verujte, najveci broj ljudi ovde zapravo ima veoma nizak zivotni standard, radi veoma naporno za male pare, nema zdravstveno oisguranje a na godisnjem odmoru nisu nikada ni bili. I ovde su ljudi zaduzeni na kreditnim karticama, praksa koja je izgleda zahvatila Srbiju uveliko. To ce sve morati da se plati. Zabluda je da svi mogu da imaju sopstveni stan, skupa kola i letovanje u inostranstvu.

Šansa je fino obrađena kao rezultat sanjanja ove američke nebuloze u Ameriki i Serbiji.
, sto ne znaci da je ta sansa automatski realnost

Spasavj Bože od ovakve automatske realnosti.
Fiat koji ima namjeru da od srpske automobilske industrije napravi ozbiljnog regionalnog lidera, itd

Za kraj skoknite do Bratislave u posetu Volkswagenovoj Fabrici Auta kada je u pitanju regionalno liderstvo.
dragan7557
02.09.2008
Goran Nikolić Goran Nikolić 16:01 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Ok, i planiram do Bratislave
slaven27 slaven27 16:10 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

dragan7557
Ipak, u takvoj ekonomiji ko je preman da mukotrpno radi i da se zrtvuje ima sansu

Aferim, čitate li vi predhodne doprinose diskusiji :
Ja zivim u USA dugo, predugo, i verujte, najveci broj ljudi ovde zapravo ima veoma nizak zivotni standard, radi veoma naporno za male pare, nema zdravstveno oisguranje a na godisnjem odmoru nisu nikada ni bili. I ovde su ljudi zaduzeni na kreditnim karticama, praksa koja je izgleda zahvatila Srbiju uveliko. To ce sve morati da se plati. Zabluda je da svi mogu da imaju sopstveni stan, skupa kola i letovanje u inostranstvu.

Šansa je fino obrađena kao rezultat sanjanja ove američke nebuloze u Ameriki i Serbiji.
, sto ne znaci da je ta sansa automatski realnost

Spasavj Bože od ovakve automatske realnosti.
Fiat koji ima namjeru da od srpske automobilske industrije napravi ozbiljnog regionalnog lidera, itd

Za kraj skoknite do Bratislave u posetu Volkswagenovoj Fabrici Auta kada je u pitanju regionalno liderstvo.
dragan7557
02.09.2008


U principu ne volim da poredim drzave u smislu kako zive ovi ili oni. Narocito mi je zanimljivo kada neki porede Srbiju sa velikim drzavama, takoreci svijetskim potencijama kao sto je SAD, Rusija, Kina, itd.. Svaka drzava se razvija u razlicitim okolnostima, svaki mentalitet je drugaciji, mogucnosti i kapaciteti su razliciti. Nacija koja uspije da usaglasi svoje interese sa svojim mogucnostima i okolnostima, ide brze naprijed od one koja sanja da zivi u tudjoj kuci. Ceska i Slovacka su dobar primjer nacija koje su shvatile svoje potencijale i ogranicenja i znaju vjesto da iskoriste i jedno i drugo.
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:19 02.09.2008

Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Srbija , sa ovolikom najezdom finansijsko-trgovinskog biznisa, u vidu inostranih banaka i prodajnih lanaca, jedino moze da postane centar za pranje para. Sto nije lose, ako joj je to krajnji cilj.
Da bi drustvo u celini napredovalo neophodno je da razvije industrija na bazi moderne tehnologije, dakle dobro organizovana , efikasna i samim tim konkurentna proizvodnja. To je jedini nacin da se dugorocno obezbedi stabilno i napredno drustvo. To danas nije ni malo lako, ako se ima u vidu uspon Kine, Indije , Brazila ,..Srbija vec kasni. Svaka konkurentska prednost je neophodna, pa i smanjenje korupcije treba tako shvatiti.
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:14 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

to nije sporno,
sto se tice investicija u poludiktature
one su manje,
ali se slazem da je za kapital vaznija
stabilnsti nego karakter rezima
dragan7557 dragan7557 15:27 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Goran Nikolić
to nije sporno,
sto se tice investicija u poludiktature
one su manje,
ali se slazem da je za kapital vaznija
stabilnsti nego karakter rezima

Ko sa kim upravlja ili ' ko je u čijoj službi', Kapital sa ljudima ili ljudi sa Kapitalom je ovde za vas kao ekonomistu veoma važno pitanje a čini mi se da još za ovo nemate odgovor.
pozdrav
dragan7557
02.09.2008
slaven27 slaven27 15:48 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Goran Nikolić
to nije sporno,
sto se tice investicija u poludiktature
one su manje,
ali se slazem da je za kapital vaznija
stabilnsti nego karakter rezima


Najvaznija je mogucnost profita, na krace ili duze staze. Drzava ne mora biti apsolutno stabilna za svoje gradjane, ali ako investitoru ne ogranicava mogucnosti poslovanja i garantuje (ugovorom) da nece potezati za mjerama koje bi mogle da ugroze kapital investitora, rizik postaje prihvatljiv. Naravno tu se obicno radi o igracima koji imaju paraleno vise investicija u razlicitim zonama i poslovima, koji takodje posluju u kooperaciji sa drugim firmama, tako da kada se sve sabere i oduzme profit je zagarantovan. Dakle, iz ugla investitora to izgleda otprilike tako. Postoje i konzervativni investitori, koji grade svoj kapital skoro iskljucivo na sigurnim investicijama. Ali je jasno da spremonost na spekulaciju i rizik (svako odlucuje za sebe gdje je granica u skladu sa politikom kompanije) moze da se dodje do vise kapitala za krace vrijeme...
Goran Nikolić Goran Nikolić 16:04 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Ma ljudi upravljaju kapitalom,
samo je pitanje koji ljudi.
Sto se tice rizika i profita
oni su, po difolutu,
u inverznom odnosu
dragan7557 dragan7557 19:21 02.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Ma ljudi upravljaju kapitalom,
samo je pitanje koji ljudi.

Kako onda da objasnimo autonomni sistem alokacije finansijskih investicija putem
najviše profitne stope pod uslovom da su ostali faktori od uticaja zapostavljeni?

Upravljanje Kapitalom (i buduće investicije spadaju u Kapital) je u Srbiji u rukama ljudi koji nisu u stanju čak ni da definišu potencijalne investitore dok o razlici u motivaciji budućih investitora ne treba ni pričati.
Uglavnom se cela halabuka polupismenih svodi na reč investitor bez da ima reči o recimo tome koji investitori (mi ih biramo) pogodni i uklapaju se u naše sadašnje a još više buduće namere čitaj strateške planove nacionalnog razvoja.

Dugoročni državni projekti (Auto Put Beograd) se trpaju u ruke sumnjivih organizacija umesto Institucionalnih
Investitora ( za značenje videti Wiki ili Stanford Enciklopediju) jer niko od odgovornih nikada nije ni čuo za ozbiljnost
ovakvih investitora (recimo veliki penzioni fondovi spadaju u izuzetno dobre i nadasve ozbiljne partnere sa gomilama para. Države su takođe ozbiljni Institucionalni Investitori baš kao i velika nacionalna osiguranja.

Profiteri tzv. Hazadni Kapitalisti su najgora mafija u koju spadaju i razni (ne svi) fondovi kao ozbiljni izvori kapitala. MMF i Svetska banka kao i ERDB (Evropska Banka za razvoj i rekonstrukciju (Kraljevina SHS jedan od osnivača) je odavno prestala da bude izvor jevtinog kapitala za detalje videti Istorijat ove dve Institucije koje su
od početka propasti SFRJ 1972 mešetarile po državi.Ovi su kod nas kao ribe u vodi upravo zbog neznanja i nesposobnosti domaćeg Kadra.

S' kim si onaki si i dok magistri i doktori koji su školovani i doktorirali učeći napamet Das Kapital i vrednosti (neosporne) Istorijskog Materijalizma sa sve greškama koje je M.Pijade napravio prilikom prevođenja istog
u Kraljevskoj Robijašnici Mitrovica, svet Finasijskog kapitala se od dekadentne apologetike građanskih Ekonomista pretvorio u poprište sa potpuno drugim pravilima igre.
Debelog ugojenog Kapitalistu osvedočenog Krvnika miliona Proletera zamenio je Korporativni CEO sportskog tipa udenut u Armani ili u patikama poput CEO Nike.
Bivši magistri docenti Istorijskog Materijalizma i Centralno upravljane Partijske Ekonomije i pored toga što sviraju gitare se ne snalaze najbolje u ovom Elitnom društvu.
Mada sam se udaljio od teme nadam se da mi nećete zameriti

U ovoj analizi ste trebali da date ukratko i podatke koje sve ozbiljne državne banke vode i u koje se ne ulazi sa puščetinama a osobito za period recimo od 1860 pa do 2006 kako bi opravdali naslov da nam nikada nije bilo bolje.
Za V.Britaniju recimo: ' The Relation between Unemployment and the Rate of Change in Money Wages in United Kingdom, 1861 - 1957', Economica. 1958.
Ovako bez pokazatelja ova tvrdnja deluje proizvoljno.
pozdrav
dragan7557
02.09.2008
p.s. statistika Svetske Banke deo za SFRJ je izvrstan izvor kao i godišnjaci Zavoda za Statistiku SFRJ jer do 1989 nisu frizirani po potrebama vlasti, mada ima mnogo problema sa metodologijom ipak je moguće izvlačiti
zaključke.
slaven27 slaven27 07:16 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Rijec investicija u ekonomiji je sinonim za profit. Uzmimo ja imam "viska novca" koji odlucim da ulozim (investiram odnosno rizikujem) kako bi uvecao moj "kapital" sto je jednako profitirao. Za to su mi neophodni partneri, tj posrednici preko cijeg posla ce ta moja investicija da mi vrati profit. Ti posrednici mogu da budu neke finansijske organizacije (banke recimo) koje daju pozajmice nekim izvodjacima radova bilo gdje, mogu biti direktno izvodjaci nekog posla, preduzeca, akcije, hartije od vrijednosti, itd.

To je sva sustina pojma investicija bez zalazenja u detalje i zavrzlame koje zbunjuju ljude kojima ekonomija i finansije nisu profesija.

Primjer oko autoputa Horgos-Pozega, koji se provlaci jos uvijek kroz medije i dosta se prica, je jedan od primjera na kojem se moze nauciti sta znaci pojam investicija odnosno profit. Niko ne investira iz altruizma i na lijepe oci, a investitori traze garancije da ce od tog posla imati profit jer se radi ogromnim finansijskim sredstvima. U ovom slucaju ispostavilo se da investitor nema dovoljno novca za cijeli posao i trazio je ta neophodna dodatna finansijska sredstva od Dojce banke. Dojce banka od investitora trazi garancije da ce od posla biti dovoljno profita kako bi mu pozajmila ta sredstva, a investiror prenosi taj zahtjev na drzavu Srbiju, trazeci garanciju da u slucaju da ne bude dovoljno saobracajnog prometa Srbija plati nadoknadu investitoru kako bi on mogao bez problema da ispuni obaveze preme Dojce banci, svojim partnerima i takodje imajuci u vidu da od posla mora biti i profita za samu kompaniju.

Da li se to isplati Srbiji ili ne, to se ne tice investitora nego je problem same Srbije, a koliko vidim strucnjaci u Srbiji su ispravno odlucili da pod takvim uslovima investicija u taj autoput moze da nanese veliku stetu ekonomiji Srbije.

Druga opcija je klasicno kreditiranje koje je daleko povoljnije za izgradnju te infrastrukture, ali u slucaju nedovoljnog prometa na toj saobracajnici, opet ce se morati nadoknaditi sredstva iz budzeta za vracanje kredita. Ipak, ovdje je situacija vise pod kontrolom same Srbije.

Dakle, radi se o racunici koju treba pazljivo proanalizirati. U svakom slucaju radi se o vecem ili manjem riziku...
antioksidant antioksidant 07:59 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Niko ne investira iz altruizma i na lijepe oci, a investitori traze garancije da ce od tog posla imati profit jer se radi ogromnim finansijskim sredstvima

cak ni dijaspora?

e onda su nam sve strategije pukle
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:53 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Dragane,
teme koje ste poceli
su krupan zalogaj i za velike ekonomiste,
Sto se tice brtianske knjige koju ste
citirali
Filipsova kriva koja se bavi inverznom korelacijom
nezaposlenosti i inflacije,
a vi ste ovde imsto ifnalcije uzeli cene rada,
sto moze da bude delimicna aproskimacija
je poodavno oborena......
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:55 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Slavene
slazem se oko rizika i investicija...
kreditiranje, barem za put NS Subotica
se cini
boljom solucijom
Goran Nikolić Goran Nikolić 08:57 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Antioksidante,
dijaspora vrlo malo investira jer je njen novac
rasprshen na veliki broj primaoca
medjutim bez te 4 milijarde dolara,
bili u platnobilansim problimima, odnosno
imali bi manji uvoz i izvoz samim tim
antioksidant antioksidant 09:05 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Goran Nikolić
Antioksidante, dijaspora vrlo malo investira jer je njen novacrasprshen na veliki broj primaocamedjutim bez te 4 milijarde dolara,bili u platnobilansim problimima, odnosno imali bi manji uvoz i izvoz samim tim

sve se slazem samo prozivam drzavno politikanstvo koje se zaklinje u dijasporu. investitor je investitor i on (ona) ce investirati ako proceni da ce imati profita. nema tu emocija

a ovih 4 mili $ je vecim delom usmereno na rodjake i ide direktno u potrosnju ne u investicije

ocito da sala nije bila uspesna

pozz
dragan7557 dragan7557 09:39 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

antioksidant
Niko ne investira iz altruizma i na lijepe oci, a investitori traze garancije da ce od tog posla imati profit jer se radi ogromnim finansijskim sredstvima

cak ni dijaspora?

e onda su nam sve strategije pukle

Pitanje je da li su ikad i postojale.
U ovom slucaju ispostavilo se da investitor nema dovoljno novca za cijeli posao i trazio je ta neophodna dodatna finansijska sredstva od Dojce banke. Dojce banka od investitora trazi garancije da ce od posla biti dovoljno profita kako bi mu pozajmila ta sredstva, a investiror prenosi taj zahtjev na drzavu Srbiju, trazeci garanciju da u slucaju da ne bude dovoljno saobracajnog prometa Srbija plati nadoknadu investitoru kako bi on mogao bez problema da ispuni obaveze preme Dojce banci, svojim partnerima i takodje imajuci u vidu da od posla mora biti i profita za samu kompaniju.

Sa ovim se ne bih složio pošto ovo može da prođe samo kada je u pitanju koncesioni ugovor jer koncesionar nema uvek ulogu investitora i rukovodi se drugim motivima. Koncesioni ugovori koje države daju su uobičajeno projekti koji su neisplativi za domaću privredu koja posluje pod različitim uslovima od internacionalnih igrača.
Investitor je u ovom slučaju država Srbija a ne Koncesionar koji je izvođač radova, te je ovu činjenicu već u početku trebalo uzeti u obzir.

Drugo već na početku su mogla biti korišćena negativna iskustva Mađarske i Hrvatske sa ovim načinom finansiranja (preskupo) što nije urađeno a još uvek nije jasno stanovište onih koji u ime države rukovode ovim poslom i Srbiji nanose ogromnu štetu dok se preživa o ovom "slučaju".
Istrpeli smo i potpuno idiotske tvrdnje ministra Ilića kako će na ovom projektu zaposliti stotine hiljada ljudi samo da Koncesionar započne da radi ????

Jesu li srpski organi gluvi na tuđa iskustva ili smatraju da Oni mogu bolje od Hrvata ili Mađara???
Ili je Srbija toliko bogata da ima preča posla nego da se aka sa nekim projektom od € 1,5 Mld., pa onda ovo kao neisplativo uvalimo glupim strancima ???
Ili je u Srbiji zaposlenost tolika pa nemamo radnika koji bi radili, kod 30 % nezaposlenih ???
Ili je menadžment države toliko tupav da nezna odgovorno da planira i izvede projekte od nacionalne važnosti angažujući domaću pamet i radnu snagu???
Ili je u pitanju korupcija na najvišem nivou ???

Isti slučaj je i sa Borskim Bazenom kao i sa NIS-om.
Milioni evra idu na razna izračunavanja firmi Kurta i Murta a umesto osnivanja relevantnih državnih institucija za ove poslove mi trčkamo do Revizorskih Kuća iz inostranstva dok naš državni revizor (potrbno ih je 89) ima jedno sopče u Skupštini i to posle godinu dana od osnivanja??? U isto vreme Institucije države niko ne kontroliše a Bilanse slede Rebalansi jer niko nezna ni šta trošimo ni na čega se pare poreznih obaveznika troše.
Skupština već od početka ne funkcioniše dok za ovaj badavluk poslanici čija je funkcija između ostalog da kontrolišu rad Vlade i institucija Režima, primaju domaćinske prihode (plaćamo poslanike i iz bivše skupštine jer i oni prmaju platu, 500 poslanika na jaslama) i osim dernjanja i prosipanja srpskih kletvi ništa pametno ne rade. Stanje traje već godinama i..........

Ako pogledate današnje vesti osim opstrukcije skupštine stoji i da je ceo državni Vrh u Briselu valjda neka rasprodaja, šta li????????
Jedan skandal prati drugi u dnevoj štampi i zabavlja besposlen narod a od boljitka ni traga ni glasa i tako prolaze godine..........
dragan7557
03.09.2008
dragan7557 dragan7557 10:30 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Goran Nikolić
Dragane,
teme koje ste poceli
su krupan zalogaj i za velike ekonomiste,
Sto se tice brtianske knjige koju ste
citirali
Filipsova kriva koja se bavi inverznom korelacijom
nezaposlenosti i inflacije,
a vi ste ovde imsto ifnalcije uzeli cene rada,
sto moze da bude delimicna aproskimacija
je poodavno oborena......

Nema sumnje da smo se pogrešno razumeli ja sam vam obratio pažnju isključivo na statističke podatke i uredno vođenje dok sam pri tome namerno izostavio A.W. Phillips-a i pro i kontra mišljenja, mada i danas među kolegama ima onih koji podržavaju istog osobito kada je u pitanju profit kao funkcija tenzije na tržištu
rada (štone mora da bude slučaj jer profiti ne moraju da budu determinisani cenom rada ( vidi F.W.Paish teoriju).

Statistički podatci se daju interpretirati na prostiji način bez ulaženja u previše stručne analize (videli smo u diskusiji problem sa razumevanjem proseka) pa zato nije potrebno diskusiju prebacivati na previše stručan nivo nerazumljiv za outsider e.

Naprosto treba utemeljiti analizu kvaliteta života u pojedinim državama (već urađeno) bez ulaženja u prepucavanja analitičkog karaktera.
dragan7557
03.09.2008


dragan7557 dragan7557 10:49 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Druga opcija je klasicno kreditiranje koje je daleko povoljnije za izgradnju te infrastrukture, ali u slucaju nedovoljnog prometa na toj saobracajnici, opet ce se morati nadoknaditi sredstva iz budzeta za vracanje kredita. Ipak, ovdje je situacija vise pod kontrolom same Srbije.

Pitanje je da li je baš tako kada se ima u vidu da je prihod putarine oko € 400 miliona godišnje (izvor neproveren) a za ostalo važi moj donji tekst.

I opet naglašavam da uzimanje u obzir tuđih iskustava predstavlja jevtin način za donošenje važnih odluka o skupim projektima koji su po svojoj veličini sitni u međunarodnim ali vrlo veliki u lokalnim razmerama.
Svakako je da od Šarančićevih Brzih srpskih pruga nema ništa osim polovnih lokomotiva a da od Autoputa imaju samo gubitci a puta nigde.
Da li se to isplati Srbiji ili ne, to se ne tice investitora nego je problem same Srbije, a koliko vidim strucnjaci u Srbiji su ispravno odlucili da pod takvim uslovima investicija u taj autoput moze da nanese veliku stetu ekonomiji Srbije.

Ovo je od samog početka bilo poznato ali ako imate državnu Tajnu pa politički rat oko koncesije sa ministrima magistarskog Kalibra onda stvari idu na način kako nam se to i dešava.
dragan7557
03.09.2008
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:39 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

da vam pravo kazem
ja se bash ne razumem u koncesije i slicno,
ali mislim da nema sumnje da je prioritet br. 1
koridor 10
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:40 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

slazem se!
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:43 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

mozda nisam razumeo,
ali niposto ne treba potcenjivati tih 4 miljarde dolara,
bez njih bi standard u Srbiji bio za preko 10% manji
Brooklyn Brooklyn 12:47 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

ali niposto ne treba potcenjivati tih 4 miljarde dolara,

mislim da je pitanje koliko od toga stvarno dolazi kao izdrzavanje, a koliko od toga zarade sami gradjani srbije, a strane firme za koje rade im isplacuju deo zarade preko racuna u inostranstvu.
antioksidant antioksidant 13:00 03.09.2008

Re: Ali, gospodine Gorane Nikolicu,

Brooklyn
ali niposto ne treba potcenjivati tih 4 miljarde dolara, mislim da je pitanje koliko od toga stvarno dolazi kao izdrzavanje, a koliko od toga zarade sami gradjani srbije, a strane firme za koje rade im isplacuju deo zarade preko racuna u inostranstvu.

sumnjam da ima toliki broj kvalitetne radne snage koji rade kod inoposlodavaca da im se deo prihoda isplacuje na taj nacin a da se to moze meriti stotinama miliona dolara

u kranjem slucaju to nije ni bitno

poenta je da veci deo tih para ide u potrosnju

za standard stanovnistva izuzetno bitno, slazem se ali nema veze sa investicijama

ekonomske zablude

Divan tekst

postoje dve zanimljive knjige koje toplo preporucujem, a koje mnogo toga mogu jos pojasniti..
funky business i karaoke kapitalizam

kao sto je preporuka i za ovaj tekst
antioksidant antioksidant 12:11 03.09.2008

Re: ekonomske zablude

postoje dve zanimljive knjige koje toplo preporucujem, a koje mnogo toga mogu jos pojasniti..
funky business i karaoke kapitalizam

pa iz njih je i citirano

(uz dopunu otkacene ekonomije)
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:31 03.09.2008

Re: ekonomske zablude

g. Mihajlovic
hvala vam
moram vam odati tajnu,
te i jos jedna knjiga su mi
i bile podstrek da napisem ovaj tekst
Goran Nikolić Goran Nikolić 12:37 03.09.2008

Re: ekonomske zablude

Antioksiodantu,
Otkaceni ekonomista naravno cita Otkacenu ekonomiju!!!!!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana